Kan Demand-Side Management överleva på en omreglerad elmarknad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan Demand-Side Management överleva på en omreglerad elmarknad?"

Transkript

1 Kan Demand-Side Management överleva på en omreglerad elmarknad? Jurek Pyrko, Lunds Tekniska Högskola, Inst. för Värme- och kraftteknik, Sverige SAMMANFATTNING Från och med den 1 januari 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige i syfte att genom konkurrens, effektivitet och rörlighet skapa bättre förutsättningar för ett välfungerande elsystem med lägre priser och bättre service. Hittills har många svenska energiföretag varit flitigt engagerade i omfattande Demand-Side Management-program och energieffektiviseringsrådgivning. Omreglerad elmarknad skapar helt nya förutsättningar för både energiföretagen och användarna. I artikeln diskuteras andra länders erfarenheter från de avreglerade elmarknadernas inverkan på DSM-åtgärderna. Vidare ges en kort analys av hur de nya förutsättningar som omregleringen av elmarknaden skapat i Sverige påverkar och kan tänkas påverka energieffektivisering och DSM-strategierna hos energiföretagen och kunderna. De viktigaste slutsatser som har dragits från analysen är följande: x Erfarenheterna från de länder som infört avreglerade elmarknader visar en relativt liten aktivitet inom DSM-satsningar. x DSM och energieffektivisering byter roll på en avreglerad elmarknad från ett sätt att minska energi- och effektbehov hos slutanvändaren till ett säljargument. x DSM-program lanseras som ett sätt att minska kundens energinota i framtiden. x Stora elproducenter/leverantörer i Sverige har ökat utbudet av DSM- och energieffektiviseringspaket men tjänsterna är inte gratis. x Mindre energiverk upplever satsningar på energieffektivisering som dubbla budskap och vill helst slippa detta ansvar i kommunen. x Nya finansieringssätt måste införas x Eltariffernas struktur kan motarbeta energieffektivisering. BAKGRUND Från och med den 1 januari 1996 gäller en ny lagstiftning på elområdet i Sverige. Syftet med den nya avreglerade (eller snarare omreglerade) elmarknaden är att genom konkurrens, effektivitet och rörlighet skapa bättre förutsättningar för ett välfungerande elsystem med lägre priser och bättre service. Hittills har många svenska energiföretag varit flitigt engagerade i omfattande Demand-Side Management-program och energieffektiviseringsrådgivning. Omreglerad elmarknad skapar helt nya förutsättningar för energieffektivisering och DSM-åtgärder för både energiföretagen och användarna. I DSM sammanhang finns det framförallt två typer av aktörer: energiföretag och användare. De första svarar för energiproduktion och distribution och kan, genom tariffer, kontrakt, laststyrning, information och energitjänster, påverka kundens energianvändning. Kunderna bestämmer effektbehovets och energianvändningens nivå genom sitt beteende, behov, investeringar m m. Syftet med DSM-åtgärderna är att genom samarbete mellan energitjänstföretag

2 och slutanvändare främja effektivare energianvändning till båda parternas (och samhällets) förtjänst. Åtskilliga utredningar och studier över avregleringens konsekvenser i Sverige har berört frågan huruvida energiföretag även i framtiden kommer att intressera sig för DSM- och energieffektiviseringsprogram. Steen (1993) kar konstaterat att den ökade konkurrensen på energimarknaden kan vara en drivfjäder för DSM. Speciellt med tanke på att den kan främja införandet av olika typer av energieffektiviseringstjänster, vilket i sin tur, kan förbättra konkurenssituationen för energiföretag. Därför bör energiföretagen se olika typer av energitjänster (med energirådgivning bland dem) som ett aktivt konkurrensmedel på marknaden. I annat fall kan man tänka sig att andra typer av konsultföretag tar över energieffektiviseringsfrågorna. På långt sikt bör konkurrensen också främja ett ökat samarbete mellan leverantörer, användare och utrustningstillverkare på energiområdet. Nilsson (1995) har diskuterat samma fråga och drar slutsats att man kan förvänta sig att DSMprogrammen kommer att ersättas av kundanpassade energitjänster. En elleverantör måste övertyga sina kunder om att de blir väl omhändertagna och att det energiföretag som de har valt är det bästa som finns. Därför kommer energieffektiviseringsprogrammen att användas som ett tungt argument i marknadsföringen. DSM-idéen att reducera totala kostnader och optimera anläggningarnas kapacitet genom att påverka kundens energianvändning, kommer då att lanseras som en metod att minska kundens energikostnader. Roos (1994) fokuserar frågan på att elleverantörerna kommer att se till att undvika onödig priskonkurrens samt att leda bort uppmärksamheten från en ensidig prisorientering genom att differentiera produktsortimentet. En mer differentierad, förädlad produkt knyter kunden närmare leverantören och minskar risken för framtida leverantörbyten och forluster. Europeiska Unionens koordinator för programmet SAVE, Derek Fee (1995) anser att avreglering av elmarknad, som sakta börjar sprida sig genom Europa, är en stor utmaning för energisektorn. DSM-konceptet, eller snarare energieffektiviseringstjänster, bör utgöra en stadig grund för energiföretagens marknadsstrategi. Johansen et al (1995) konstaterar att energiproducenterna har en väldigt dålig motivation att stödja kundernas energihushållning. Kostnad för icke genererad energi är ett meningslöst begrepp på en avreglerad marknad. Genom att stödja energieffektiviseringsprogram utsätter sig producenterna själva för förluster. Man måste därför noga överväga vilka typer av satsningar som krävs för att styra den fria marknaden mot energieffektivisering och generella nationella energi- och miljömål. I föreliggande artikeln diskuteras erfarenheterna kring de avreglerade elmarknadernas inverkan på DSM-åtgärderna. Vidare ges en kort analys av hur de nya förutsättningar som omregleringen av elmarknaden skapat i Sverige påverkar och kan tänkas påverka energieffektivisering och DSM-strategierna hos energiföretagen och kunderna.

3 AVREGLERING AV ELMARKNAD Avreglering av elmarknaden har hittils genomförts eller påbörjats i Argentina, Chile, Norge, England/Wales, USA, Nya Zeeland och Sverige. Norge Sedan 1991 är elmarknaden avreglerad i Norge. Innan, var den statliga prisregleringen ett av effektivitetsproblemen. Staten garanterade att priset på högspänd el skulle höjas i takt med utbyggnaden av vattenkraftverk. Detta resulterade i kraftiga överinvesteringar i nya anläggningar och så småningom i ett gap mellan priserna på kontrakts- och börsmarknaden. Dessutom rådde stora prisskillnader för olika kunder på marknaden. Reformen innebär att alla, både elverken och större industrier, kan köpa högspänd el av vilken leverantör som helst. Kunder anslutna till lokalnäten kan fritt välja elleverantör. England/Wales År 1990 fick alla elanvändare med effektbehov större än 1 MW (ca 4500) möjlighet att köpa el på en omstrukturerad, konkurrensutsatt marknad. Det helstatliga CEGB (Central Electricity Generating Board) delades upp i fyra företag i syfte att skilja på produktion, överföring och distribution. Dessa företag introducerades på börsen i december samma år blev ytterligare abonnenter, med effekbehov mellan 100 kw och 1 MW (ca ) infasade på den avreglerade elmarknaden. Sista steget i avregleringen ska äga rum 1988 då marknaden öppnas för samtliga elanvändare i England och Wales (ca 22 miljoner kunder). En särskild tillsynsmyndighet OFFER (Office of Electricity Regulation) övervakar elförsörjningen, utfärdar tillstånd och skyddar elkonsumenterna. OFFER leds av en General Direktör utsedd av regeringen på fem år, som dock är helt oberoende i sina beslur under mandatperioden. Elkraftpriserna på marknaden började i högre grad än tidigare återspegla kostnaderna för produktion och distribution. Energiföretagen är mera uppmärksamma på abonnenternas krav och önskemål (Arpi, 1994). Hittills har ca 45 % av över 1MW -kunder och ca 24 % av 100 kw-1 MW -kunder bytt elleverantör. En oberoende undersökning publicerad av Electricity Association visar att många elabonnenter förlorar på att inte utnyttja de möjligheter som skapas av den avreglerade elmarknaden. Studien visar att ca 50 % av de kw-1 MW -kunder inte har gjort några som helst försök att skaffa sig bättre kontrakt. En tredje del av cheferna hade ingen aning om att man kunde sänka sina energikostnader på detta sätt. 40 % visste inte att det fanns skräddarsydda kontrakt (Anderson, 1996). Nya Zeeland Nya Zeelands avreglering av elmarknaden, som har pågått i tre år, kan så länge ses som ett experiment. Elmarknaden har ännu inte släppts helt fri. Vissa övergångsbestämmelserna ska skydda abonnenterna från den totala konkurrensen. Staten, som äger hela produktions- och

4 överföringssidan, bevakar abonnenternas intressen och hotar med uppregleringar om energiföretagen inte sköter sig och elpriserna höjs utan anledning. Experimentet är ännu inte utvärderat men de som redan idag har vunnit på avregleringen är de stora elabonnenterna som kunnat skaffa sig förmånligare kontrakt. För hushållsabonnenterna ska elförsörjningen ske i oförändrad form fram till 2013, vilket gör att de ännu inte har märkt någon större skillnad (Nutek, 1995). USA I USA pågår för närvarande diskussioner kring omstrukturering av elmarknaden i 36 delstater. Avregleringsprocessen befinner sig på olika stadier i många delstater men det är osäkert om alla kommer att genomföra den. Nio delstater ( Kalifornien, Wisconsin, Illinois, Michigan, Nevada, Ohio, Texas, Utah och Vermont) har redan deklarerat sin avsikt att införa elbörs. Kraftbolagens ansträngningar för att erbjuda bredare utbud av produkter och tjänster har ökat betydligt under de senaste åren. De flesta av de nya produkter och tjänster har en stark anknytning till elförsäljningen. Man erbjuder finansiell service i form av finansiering, uthyrning, servicekontrakt, garantier och rabbater för utrustning. Man erbjuder kommunikationsservice som kabel-tv, telekommunikation, hemautomation, laststyrning och datornät. Informationsservice omfattar energirevision, energieffektivisering och konsulthjälp. Till exempel har UtiliCorp United (som är en sammanslutning av sju kraftbolag och ett gasföretag, och är verksam i åtta delstater) infört ett standariserat produktpaket EnergyOne. Paketet innehåller all energirelaterad service (särskilda kontrakt, energieffektivisering, finansiering osv). UtiliCorp United marknadsför sig via Internet, CNN och Wall Street Journal som USA:s första nationella energileverantör från kust till kust (Lannefors, 1996). DSM-PROGRAM I Norge har energiföretagen inte visat ett speciellt stort intresse för DSM och energieffektivisering. Ett antal regionala energieffektiviseringskontor har startats i syfte att reducera konkurrenshämmande ingrepp på marknaden genom att statligt finansiera energieffektiviseringsprogram hos elleverantörer. En undersökning genomfört av Bakken och Wilhite (1995) har visat att själva industriföretagen inte heller har ökat sitt intresse för energieffektiviseringsfrågor. Detta trots att de flesta av industriföretagen har en rejäl energibesparingspotential. I Storbritannien är DSM-program på utvecklingsstadiet. I en rapport förberedd för OFFER av LE Energy och SRC International anser man att det finns en stor potential för DSM-åtgärder hos samtliga abonnenttyper. Inom bostadssektorn kan man förvänta sig en minskning av elanvändningen på ca 2% per år under de kommande 10 åren, vilket innebär ca 1990 GWh och 315 MW per år (OFFER, 1992). Erfarenheter från Storbritannien visar att intresset för energieffektiviseringsåtgärder minskat hos energiföretagen (på kort sikt) efter avregleringen (Steen, 1993) men OFFER har ändå

5 konstaterat att energiföretagen måste få längre tid på sig att utvecklas och därför anser inte att det behovs kraftigare åtgärder redan nu. En privat fond Energy Saving Trust bildades 1992 i syfte att främja energihushållning och jobba mot de miljömål som Storbrittanien åtog sig genom att underteckna Riodeklaratinen. Regeringen stöder EST genom anslag. I Nya Zeeland inrättades 1992 ett nytt oberoende statligt organ EECA (Energy Efficiency and Conservation Authority) i syfte att uppnå energi- och miljömålen, framförallt när det gäller reducering av CO 2 utsläpp. Ca 10 % av elleverantörer har hittills varit involverade i någon form av DSM-program (Johansen et al, 1995). I USA ökade DSM-programmen starkt fram till Sen dess har de kraftbolag som varit mest aktiva inom DSM (t ex Pacific Gas & Eletric och Southern California Edison) gjort kraftiga nedskärningar i sina DSM-satsningar. I debatten kring energieffektiviseringsfrågor hävdas det till och med att DSM-satsningarna bara orsakat elprisökning med ca 2,7%. Det är dock uppenbart att innehåll och finansiering av DSM-program måste ses över om de ska överleva på en avreglerad marknad. T ex måste energiföretagen utveckla skräddarsydda kundanpassade energieffektiviseringsprogram, istället för generella energitjänster. Syftet med DSM är att påverka energianvändning hos abonnenter på ett sådant sätt att både kunden och leverantören har nytta av det. De ekonomiska incitamenten är de mest effektiva, men det har visat sig att kunder kräver oerhört korta återbetalningstider, ett eller max två år, om de själva ska stå för hela energieffektiviseringskostnaden. Därför måste man förmodligen införa ett nytt finansieringssätt där energiföretaget inledningsvis står för investeringskostnaden men ersätts sedan för sina utgifter t ex i form av 50% av energibesparingen, tills dess att investeringen är återbetald. Detta kan öka investeringsviljan. Samtidigt drabbas inte de kunder som inte vill vara med av solidariskt högre taxor (Lannefors, 1996). Erfarenheterna visar att en relativt liten uppmärksamhet ägnas åt DSM-satsningar i de länder som infört avreglerade elmarknader. Energiföretagen är inte villiga att helhjärtat satsa på energieffektivisering på grund av begränsade möjligheter att både ta hänsyn till sina egna och samhällets intressen. AVREGLERING AV ELMARKNAD OCH DSM-PROGRAM I SVERIGE I Sverige sker produktion och handel med el redan i konkurrens. Däremot är nättransporterna fortfarande monopoliserade. Nätkostnaderna ska särredovisas vilket gör att produktion eller handel med el inte kan bedrivas tillsammans med nätverksamhet i samma företag. Elnätet ska kunna utnyttjas av alla parterna på marknaden till rättvisa priser. NUTEK har fått i uppgift att bevaka och kontrollera nätavgifterna. Energiföretagen försöker etablera sig på marknaden med hjälp av TV-, tidnings- och direktreklam. Många har tänkt tanken att bli nationella energiföretag. De flesta har presenterat sig som kompletta energitjänstföretag och erbjuder, som t ex Stockholm Energi (1996), kvalificerade energitjänster för kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, miljömässiga, långsiktiga lösningar.

6 Sydkraft har t. ex. infört ett produktutbud SPEKTRA för bostadsabonnenter i form av fyra paket: ElVit - för hushållsabonnenter, ElGul - för fritidshus, ElBlå - för el kombinerad med olja samt ElRöd för elvärme med hushållsel. Varje paketerbjudande innehåller service och tjänster under tre rubriker: Du får (kundkontakt, tidning, energirådgivning), Välj fritt (betalningssätt, förfallodag) och Köp till (service och tjänster mot avgift), (Sydkraft, 1996). När det gäller DSM-satsningar är det för närvarande svårt att dra några säkra slutsatser fast man kan observera vissa generella trender. En telefonförfrågning genomförd under april 1996 bland ett 10-tal kraftbolag och ett 20-tal före detta kommunala energiverk har i stort sett visat följande: - De största elproducenterna och -leverantörerna i Sverige har ökat sina satsningar på energieffektivisering och har skaffat sig en hel palett av olika typer av energitjänster att erbjuda sina kunder. Energieffektiviseringsprogram och energiinventering används av kraftföretagen som argument i marknadsföringen för att övertyga kunder om att man bryr sig om deras ekonomi och komfort. Tjänsterna är dock inte gratis längre. - Mindre energiverk, som hittills varit kommunalägda, har idag hamnat i en annorlunda situation och måste slås för sin överlevnad. Många känner sig hotade då antalet energiföretag, som idag är ca 240, bedöms sjunka inom några år till kanske 50. Av den anledning har man idag stora problem med att överhuvudtaget satsa på DSM-åtgärder eller gratis energirådgivning. Ansvaret för energieffektiviseringsfrågorna vill man helst lägga över till någon annan inom kommunförvaltningen. Att syssla med energieffektiviseringsfrågor upplevs också som att gå ut med dubbla budskap till kunderna. Energianvändarnas intresse för energieffektivisering är idag väldigt svårt att uppskatta. Vissa farhågor finns att detta intresse och vilja att satsa på energihushållning motarbetas idag av att eltarifferna består av en fast och en rörlig avgift, där den fasta delen ska återspegla eldistributionskostnaderna. Det återstår att tilläga att energieffektiviseringspotentialen i Sverige är avsevärd, ca % inom industrin, 10-15% i lokaler och ca 20-25% i bostäder (BFR, 1995). SLUTSATSER 1. Erfarenheterna från de länder som infört avreglerade elmarknader visar att en relativt liten uppmärksamhet ägnas åt DSM-satsningar. 2. DSM och energieffektivisering byter roll på en avreglerad elmarknad från ett sätt att minska energi- och effektbehov hos slutanvändaren till ett säljargument som ska övertyga kunden att välja just denna elleverantör.

7 3. DSM-program lanseras som ett sätt att minska kundens energinota i framtiden, även om han själv ska betala investeringen. 4. Stora elproducenter/leverantörer i Sverige har redan ökat utbudet av DSM- och energieffektiviseringspaket men tjänsterna är inte gratis. 5. Mindre energiverk upplever idag satsningar på energieffektivisering som dubbla budskap och vill helst slippa detta ansvar i kommunen. 6. Nya finansieringssätt måste införas som incitament för kunder för att öka deras vilja att satsa på energieffektivisering. 7. Eltariffernas struktur (fast och rörlig avgift) kan motarbeta användarnas intresse för energieffektiviseringsfrågor. REFERENSER Anderson Per Okunnighet är dyrbart. Notis UK från Sveriges Tekniska Attachéer. Stockholm. Lannefors Nils Elmarknad i förändring - erfarenheter från USA. Utlandsrapport USA Sveriges Tekniska Attachéer. Stockholm. Stockholm Energi Elprislista. Stockholm. Sydkraft Spektra - bostadsel från Sydkraft. Sydkrafts www-hemsida. Bakken Jon Iver, Wilhite Harold Energieffektivitet i et fritt kraftmarked - en kvalitativ analyse av industribedrifter. IFE/KR/E-95/007. Institutt for energiteknikk. Kjeller. Norge. BFR Energiboken. Rapport T21:1995. Byggforskningsrådet. Stockholm. Fee Derek The Future of DSM and Energy Services in the European Union. Proceedings of the Int. Conference DA/DSM Europe 95. Nov , Rome. Italy. Johansen Ståle et al DSM and Energy Services Programs in Restructured Markets. Proceedings of the Int. Conference DA/DSM Europe 95. Nov , Rome. Italy. Nilsson Mats O Aspects on DSM Strategy on a Deregulated Electricity Market. Proceedings of the Int. Conference DA/DSM Europe 95. Nov , Rome. Italy. Nutek Nya Zeelands elmarknad. Info Nutek. Stockholm. Pyrko Jurek Effekthushållning blir allt viktigare. Energiboken. Kapitel 7, s Byggforskningsrådet. Stockholm.

8 Arpi Jan Konkurrensutsatt elmarknad i England och Wales - mätning, datainsamling och rapportering. Utlandsrapport Storbritannien Sveriges Tekniska Attachéer. Stockholm. Roos Patrik Inköp av el på en avreglerad elmarknad. Ex.arbete LUTMDN/TMIO- 94/ LTH. Inst för Produktionsekonomi. Lund Steen Peter Konsekvenser för miljön och energieffektiviseringen av en reformerad elmarknad. Försvarets Forskningsanstalt. Sundbyberg OFFER Demand-Side Measures. LE Energy Ltd & SRC Int. ApS.

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor)

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) 2002-04-25 LOC 0112-1145 LS 0112-0693 1(6) Landstingskontoret Registraturen Box 22550 104 22 STOCKHOLM Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) Ärendet Remissvar på

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth FE-rapport 1999-371 Mats Strid och Mikael Bergmasth : Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts hos energiföretag i Sverige och Storbritannien. Det övergripande syftet med studien är att

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

ELFORSK. Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB

ELFORSK. Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB Uppgift Uppgift z Samordna gemensamma forskningsinsatser för de svenska elföretagen samt Svenska Kraftnät Uppgift z Samordna gemensamma

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu gällande licenserna att finnas, men från och med den 1 januari

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

Elmarknad i förändring - erfarenheter från USA

Elmarknad i förändring - erfarenheter från USA S-"-N HV.fJCiS'.O lokrf") norjf J r.ni ;.rjo r.'.hi 1 ; i IVJDOM FRAN SVERIGES TEKNISKA ATTACHÉER -t/ft.- «- Cud < / \U*i lv,'" - 0 6.9 d 7

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Energiforskning i Södra Sandby

Energiforskning i Södra Sandby ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB 2000-2005 Jurek Pyrko Projektsammanfattning Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Fungerar den nya elmarknaden?

Fungerar den nya elmarknaden? LARS BERGMAN Fungerar den nya elmarknaden? Avsikten med den nya ellag som trädde i kraft i Sverige vid nyåret 1996 var att skapa förutsättningar för konkurrens och fri prisbildning på elmarknaden. Förväntningarna

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Effektivare energianvändning och energitjänster

Effektivare energianvändning och energitjänster Fera 2008-05-14 Effektivare energianvändning och energitjänster Delbetänkande Ett energieffektivare Sverige och Nationell handlingsplan för energieffektivisering EG:s Energitjänstedirektiv Tomas Bruce

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik beslutade den 15 februari 2005.

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster Passion for energy Med målet att bli Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster DANSKE COMMODITIES I KORTHET Vi ger dig fördelarna med en avreglerad elmarknad

Läs mer

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Ständigt skyhöga elpriser på vintern väcker frågor om elmarknaden

Ständigt skyhöga elpriser på vintern väcker frågor om elmarknaden Swedbank Analys Nr 1 17 februari 2012 Ständigt skyhöga elpriser på vintern väcker frågor om elmarknaden Produktionsbegränsningar i den svenska kärnkraftsproduktionen och hög elanvändning på grund av kallt

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Europeisk uppförandekod för avtal om energiprestanda

Europeisk uppförandekod för avtal om energiprestanda Slutversion per 11 juli 2014 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom ramen för projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets", vilket medfinansieras av EU-programmet

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Energy En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Småland vem? Bildades 2010 En ekonomisk förening med 13 medlemmar Kärnområden: bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende Trippel-Helix

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet Energieffektivisering inom industrin Patrik Thollander Linköpings Universitet 2009-11-30 Sid 2 Linköpings universitet 2009-11-30 Sid 3 Linköpings universitet Energianvändning i gjuteriindustrin 2009-11-30

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Biogas ger nya exportmöjligheter

Biogas ger nya exportmöjligheter Part financed by the European Union European Regional Development Fund Biogas ger nya exportmöjligheter Energitinget 2012-06-12 Bengt Malmberg Sustainable Business Hub Part financed by the European Union

Läs mer

Energi i industri Nuläge och framtid

Energi i industri Nuläge och framtid Energi i industri Nuläge och framtid Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll Svensk industri idag Krav från EU svensk industri Andra länders planer Trendbrott Hot Möjligheter Svensk

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer