BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23

2 2 BÅSTADHEM

3 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23 Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutkommentarer...25 Noter Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport...34 Fastighetsinformation

4 Under 23 har Båstadhem haft en fortsatt positiv utveckling och därmed även bidragit till kommunens utveckling. Året har varit händelserikt och innehållit såväl nybyggnation, ombyggnation som fastighetsförsäljningar. Jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett framgångsrikt 23 bakom oss. Båstadhem är en viktig aktör för kommunen när det gäller bostadsbyggande. Under 22 påbörjades en byggnation VD har ordet av 32 hyresrätter i Linängen i Förslöv som avslutades under 23 med inflyttning den juli. Glädjande kan vi konstatera att vi lockat personer att flytta från annan kommun till våra lägenheter i Förslöv. Vi har då varit med och bidragit till inflyttning till kommunen vilket är en av våra viktigaste uppgifter - att bidra med god bostadsförsörjning i kommunen. När det gäller nyproduktion har vi under året även hunnit färdigställa 6 bostadsrättslägenheter i Örebäcksparken, 4

5 Båstad. Vid årsskiftet är av 4 lägenheter av bostadsrätterna sålda. Under 22 påbörjades den stora ombyggnationen av Skogsliden. Alla lägenheterna blev färdigbyggda i december 23. Bolagets genom tiderna största ombyggnation har kunnat genomföras med ett lyckat resultat. I januari 24 firades färdigställandet av de 46 nya lägenheterna med invigning och öppet hus för allmänheten. Drygt 25 personer passade då på att titta på de nya lägenheterna, lokalerna och Skogslidens kök. Även utvändigt har en helt ny trädgård anlagts till glädje för de boende som ofta har begränsad rörlighet. 23 har präglats av att bolagets styrelse och ledning fattat beslut om att sälja ca % av fastighetsbeståndet. Under våren har 5 fastigheter sålts. En fastighet var en kommersiell fastighet i Förslöv med 4 små lokaler. Hyresfastigheterna var Kattegatt 8-2 lgh, Västra Karup 7:4-9 lgh, Musslan - 5 lgh. Totalt har Båstadhem sålt 27 lägenheter. Sedan tidigare har Båstadhem rätt att sälja kv Ekan. Efter flera turer i kommunfullmäktige har vi nu även rätt att sälja kv Argus. Dessa båda fastigheter innehåller 66 lägenheter. 23 är det tredje året som Båstadhem förvaltat kommunens fastigheter. Kunskapen om kommunens fastigheter har fördjupats och efter egen konsultutredning har Båstadhem erbjudit sig att köpa kommunens fastigheter. Ett ägande skulle möjliggöra för Båstadhem att på ett mer professionellt sätt hantera hela fastighetsförvaltningen - även investeringarna. Under 23 har planeringen av ett Trygghetsboende på Vårliden i Båstad fortsatt. I och med att flera parkeringsplatser tas i anspråk för att få plats med Trygghetsboendet så har Båstadhem ansökt om och fått bygglov för att bygga ett antal nya parkeringsplatser längs med Ängelholmsvägen. Vi har även gjort en undersökning hur mycket en ombyggnation av lägenheterna i de f d servicehuslägenheterna skulle kosta. Kombinationen av vetskapen om kostnaderna och enkätsvaren ska under 24 vägleda styrelsen att fatta beslut om trygghetsboenden i Båstadhems regi. Under 23 har arbetet med att förse samtliga lägenheter i beståndet med fiber påbörjats. Arbetet utförs av Bjärekraft. Båstadhem kommer att uppfylla ägardirektivet som säger att detta ska vara klart vid årsskiftet 24/5. Under 23 har vi genomfört en del administrativa förbättringar. Vi har infört ett nytt uthyrningssystem som innebär att man söker sin bostad via vår hemsida. En hemsida som vi för övrigt har påbörjat en förnyelse av under 23. Vi har vidare infört ett databaserat diarie-system. Våra hyresgäster får från och med 23 en hyresgästtidning - Grannar. Vi delar ut den 2 gånger per år. Slutligen vill jag rikta mitt tack till styrelsen, anställda och samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Båstadhem under det gångna året! Båstad Robert Falk VD 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Båstadhem AB, org.nr , avger härmed följande årsredovisning för bolagets verksamhet Bolaget Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstad kommun som har till uppgift att inom Båstad kommun förvärva, sälja, äga förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Styrelse och dess arbete Styrelsen har hållit sju ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte. Bolaget har dessutom haft överläggningar med kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och presidium. Under året har antagits arbetsordning som bl.a. reglerar styrelseordförandens och VD:s ansvarsområden. Den årliga genomgången av bolagets strategi- och handlingsplan, jämställdhetsplan och plan mot diskriminering har skett. Bolagets ekonomi följs regelbundet med hjälp av budgetjämförelser, likviditets- och nyckeltalsrapporter som ekonomichefen rapporterar på varje styrelsemöte. Styrelsen har under året hållit en heldagskonferens. Ordinarie bolagsstämma hölls 25 april 23. Extra bolagsstämma hölls 3 oktober 23. Styrelsen har bestått av sju ledamöter jämte suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Båstads kommun. VD VD och styrelsens sekreterare har varit Robert Falk. Revisorer Auktoriserad revisor har varit Per-Olof Andersson, KPMG, Halmstad med Peter Zell, KPMG, Halmstad som ersättare. Lekmannarevisorer Som lekmannarevisorer har Båstads kommunfullmäktige utsett: Roar Onsö, Sten Wahlgren, Rolf Svensson, Kenneth Larsson, Inga Sölve, Thorsten Hanståhl och Gert-Håkan Ericsson. 6

7 Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Jan Ahlström (M) (ordf) IB Nilsson (C) Mona Källbäck (M) Jan Ohlsson (M) Hans Grönqvist (BP) Jan Ahlgren (S) Allan Sunnergren (M) Styrelsesuppleanter Lars Elofsson (M) Johan Arnoldsson (C) Stefan Sjöberg (M) Anders Gunnarsson (C) James Johnson (BP) Irene Ebbesson (S) Mats Lundberg (FP) 7

8 Organisation Organisationen består, förutom av verkställande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, Administration, Drift och Uthyrning. Inom driftsavdelningen finns 2 specialgrupper, en speciell underhållsgrupp med tre anställda som svarar för underhåll samt om- och tillbyggnader samt en teknisk grupp som tar hand om ventilations- och värmefrågor m m. Driftsavdelningen har 2 grenar, en som servar hyreshusbeståndet och som arbetsleds av fastighetschefen och en som servar de kommunala fastigheterna under ledning av tekniske chefen. En teknikgrupp har införts på prov och de två som är med i den jobbar dels med fördjupande tekniska frågor och dels med ordinarie fastighetsskötaruppgifter på ett antal fastigheter. 8

9 Personal Båstadhem hade anställda. 7 kontorsanställda och 6 fastighetsskötare. Sedan 2 har bolaget en projektanställd person som projektledare. Hans huvuduppgift har varit att sköta ombyggnationen av Skogslidens äldreboende. Projektledarens lön belastar de projekt han är delaktig i. Personalen är bolgets viktigaste resurs. All personal samlas 3 gånger per år till så kallade tertialmöten varvid övergripande information ges. Upp till detta samlas all fastighetsskötarpersonal tillsammans med fastighetschefen och tekniske chefen 4 ggr per år i arbetsplatsträffar (APT). På kontoret har all personal samlats till APT en gång per vecka. En annan viktig informationskälla är de veckobrev som skickas till samtlig personal. Till styrelsen utgår ett VD-brev i månaden med löpande information mellan ordinarie styrelsemöten. Bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och där man har möjlighet att utvecklas. Bolaget har under 23 haft avtal med företagshälsan AVONOVA som genomfört en årlig hälsoundersökning som innefattar både medicinsk och psykosocial undersökning. Friskvårdspeng utgår till varje anställd för att stimulera förebyggande motions- och hälsoaktiviteter. Liksom tidigare år har sjukfrånvaron varit låg. 9

10 Ledningsgrupp: Robert Falk, Lisbeth Nilsson, Kent Zackrisson, Mikael Silversten. Bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är, enligt ägardirektiv från Båstads kommun, att främja i första hand kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Dessutom anges att bolaget som långsiktigt mål skall sträva efter att uppnå en god och konsoliderad ekonomi. I ägardirektiven anges också att Båstadhem skall vara en föregångare inom följande områden: omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle boinflytande för hyresgästerna motverkande av segregation trygghet i boendet tillgänglighet för rörelsehindrade Från och med 2 och under år skall Båstadhem i enlighet med ägardirektiv i genomsnitt producera minst 3 lägenheter per år. Detta ägardirektiv var vid årsskiftet föremål för politisk debatt och beslut om förändrade direktiv har tagits på kommunfullmäktige i januari 24. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Andelsföreningen Skånehem Bjärehälsan Båstad Turism, ekonomisk förening Användarföreningen för Vitec fastighetssystem

11 Petra Bramsell, Kundtjänst och Ursula Lindblom, Ekonomiassistent Hyresgästföreningen Samarbetet med Hyresgästföreningen i Norra Skåne har varit fortsatt gott. Enligt förhandlingsöverenskommelsen har följande ersättningar utbetalats: Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmedel 9 9 Summa kronor Därutöver tillkommer (22 48) kronor för lokalhyror som redovisas som driftskostnad i resultaträkningen. Möten har under året hållits med Boinflytandekommittén (BIK) där frågor beträffande underhållsåtgärder, fastighetsskötsel etc har behandlats. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har tillämpats. Härigenom uppnås utökad valfrihet och hyresrabatt för hyresgäster som väljer att skjuta upp underhållet.

12 Lizette Rolen, Uthyrning och Kundtjänst Marknad Uthyrningen Uthyrningssituationen har varit god. Hyresbortfallet har fortsatt ökat något och uppgick 23 till 34 Tkr (882). Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med 332 Tkr (34). Totalt blir detta tillsammans 467 Tkr ( 96), vilket motsvarar ett hyresbortfall på,82 % (,52 %). Av hyresbortfallet avser 855 Tkr (688) bostäder och 279 Tkr (94) lokaler. Det ökande hyresbortfallet på bostäder har främst sin orsak i den av Båstad kommun uppsagda blockförhyrningen av service lägenheter, 357 Tkr (254). I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Vid årsskiftet 23/4 stod 7 som bostadssökande i kön. Av dessa var 98 medsökande och 32 sökte aktivt en bostad. Av kön är 6% från annan kommun än Båstad. Störst efterfrågan är det till Båstad centralort medan övriga orter visar jämvikt. Antal avflyttningar 23 har varit 59 (59). Omflyttningsfrekvens 23 av samtliga bostäder har varit 7,5% (7,2%). Fastighetsbestånd Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget 997 lägenheter, 4 lokaler, 5 garage och 22 carportar. Fastigheterna redovisas i bilaga till bokslutet med lägenhetsfördelning, hyres-intäkt, bokfört restvärde och taxeringsvärde. Den förvaltade ytan uppgår till 83 4 m2 Båstadhem förvaltar idag samtliga kommunens omsorgsbostäder och illhörande servicelokaler. Sedan998 förvaltar Båstadhem kommunens bostadsfastighet Torekov, Hamnen 3. Från och med april 2 förvaltar Båstadhem större delen av kommunens fastigheter. Förvaltningen regleras i ett särskilt Förvaltningsavtal. Den förvaltade ytan uppgår till m2. 2

13 4--vånings hus Linängen i Förslöv Skogsliden, Båstad Nybyggnation Projektering / nyproduktion Bolagets nyproduktion av lägenheter under året har varit hög. Under 23 har 32 lägenheter nyproducerats i 2 st 4-våningshus i Förslöv - Linängen. 3 lägenheter har byggts vid ombyggnationen av vårdrummen på Skogslidens äldreboende och utgör andra och tredje ettappen av totalt tre. När hela ombyggnationen blev klar i december 23 har den gett 46 nya lägenheter. Slutbesiktning och inflyttning sker i januari 24. Nyproduktionen på Korröd har efter omplanering från hyresrätt till bostadsrätt slutförts. Vid årsskiftet kvarstår 3 av 6 bostadsrättslägenheter att sälja. Under 23 har projekteringen av en nybyggnation av ett Trygghetsboende fortsatt. Båstadhem har erhållit bygglov för att iordningställa en ny parkeringsplats längs Ängelholmsvägen. Under slutet av 23 har en enkät delats ut till samtliga personer i kommunen som är över 65 år för att undersöka intresset för Trygghetsboende. En undersökning av kostnaden för att bygga om något eller några av de gamla servicehusens lägenheter till trygghetslägenheter har gjorts. Beslut om ombyggnation/nybyggnation av Trygghetsbostäder kommer att tas av styrelsen under 24. Beroende på hur detaljplanearbetet fortskrider och kommunens arbete med infrastruktur såsom vägar och avlopp blir klart, kan eventuellt en nybyggnation av 6 lägenheter påbörjas i Östra Karup under 24. Som ett led i att använda sig av befintligt markinnehav för att kunna nybygga genom förtätning har Båstadhem ansökt om detaljplaneändringar på fastigheten Bromsen 5 i Båstad. Bolaget har vid årets slut totalt 2 47 Tkr upparbetade i pågående projekt. 3

14 Fastighetsförvaltning Underhåll och ombyggnad En fortsatt satsning på underhållet av fastigheterna är ett av målen för Båstadhem. Projekten är av varierande storlek och omfattning. En beskrivning av våra projekt under året följer nedan. Övriga mindre underhållsåtgärder följer den underhållsplan som finns. Det finns dock en mängd åtgärder som inte går att planera utan kallas för akut underhåll och sker löpande under året. - Rotrenoveringen av badrum på Bjärehemsvägen/Mercurivägen i Förslöv färdigställdes. Det påbörjades under halvår 2, 22 där omfattning på renoveringen blev nya ytskikt i badrum, avloppen relinades, nya kall-, varmvattenrör och varmvattencirkulationsrör. Bänkskivorna i köken höjdes till dagens standardmått. - Rivning av Häradsvägen 5 i Västra Karup efter en omfattande vattenskada. - Fönsterbyte i kv. Biet i Båstad (Bivägen 5, 7 och 9) färdigställdes och där byttes lägenheternas 2-glasfönster ut mot nya 3-glasfönster med aluminiumklädd utsida. Projektet påbörjades 22 och färdigställdes under Vindarna på Bivägen 6, 8 och har under våren isolerats med polyuretanskumsisolering som sprayats ut. Det är med tanke på att vi ska spara energi och få ett bättre inneklimat som just isolering av vindar är en lämplig åtgärd. Taken på Agardhsgatan har rengjorts och behandlats då det under en tid har rasat ner mossa och taket haft en påväxt som på sikt kunnat skada takpannorna. Taket på Järnvägsgatan 9 i Grevie har rengjorts och behandlats. Nya dörrar till soprummen på Kaptensgatan i Torekov. Taket på Hagagatan 22 byttes och fick nya takpannor, läkt och underlagspapp. Plåten på taket och takavvattningen byttes samt takkuporna fick nya fönster. Fönsterbyte på Bivägen 6, 8 och. Påbörjades under hösten 23 och färdigställs under våren 24. Fasadrenovering på Aromavägen i Båstad. Utbyte av trasig panel och målning av balkongstommar och takfot och panel och fönster. Utfördes under hösten 23 och fortsätter under våren 24. Rotrenovering av badrum i 5 st. lägenheter i kv. Bromsen i Båstad. 4

15 Hagagatan, Båstad Projektet startar vintern 23 och där blir det nya ytskikt i badrum, avloppen re-linas, nya kall-, varmvattenrör och varmvatten-cirkulationsrör. Projektet färdigställs under 24. Installation av fiber i Båstadhems hela hyreslägenhetsbestånd. Genom förvaltningsuppdraget har Båstadhem utfört några underhållsåtgärder på de kommunala fastigheterna. Några av dessa är: Utbyte av fönster på Strandängskolan. Utbyte av fönster på Östra Karups skola. Byte styrsystem Ängsbyns förskola. Olle Bertillson Beredskap Under året har G4s haft fastighetsberedskapen på både hyresfastigheterna och förvaltningsuppdraget. Beredskapen har med den stöttning som Båstadhems personal gett via telefon eller besök på plats vid behov fungerat bra. G4s har även utfört ronderingen på de kommunala fastigheterna. Flertalet mindre åtgärder. 5

16 Kent Zackrisson Fastighetsingenjör/ Teknisk chef Miljöredovisning för 23 Styrelsen har antagit en miljöpolicy som innebär att Båstadhems förvaltning och nybyggnation på sikt skall anpassas till kretsloppet. Under 28 skrev Båstadhem på det s k Skåneinitiativet som innebär att man som företag förbinder sig att minska energiförbrukningen med 2 % fram till 26. Båstadhems fastigheters energiförbrukning fördelar sig enligt följande: Miljö och energi Vi har även under hösten påbörjat modernisering av vårt närvärmesystem i Båstad vilket kommer innebära minskad energiförlust i värmeproduktionsanläggningen. Nytt elavtal och gasavtal har tecknats genom HBV. Andelen biogas utgör 3% av gasleveransen. Följande investeringar har gjorts för att minska energiförbrukningen: Byte av ljuskällor till LED i ytterbelysningarna Fastighetsel Uppvärmning Totalt MWh Under året har vårt nya område Linängen tillkommit. Fastigheten värms med bergvärmepumpar monterade i respektive byggnad. Behovsanpassning av belysning som t.ex. närvarostyrning. Bredband Under 23 har installationen av optisk fiberkabel till var lägenhet påbörjats. Alla lägenheter kommer att vara anslutna till det öppna bredbandsnätet innan 24-års utgång. 6

17 Utsikter för år 24 Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå det kommande året. Företagets konsolidering är något förbättrad men en större ökning av soliditeten är önskvärd. Strävandena fortsätter för att driva företagets ekonomi så att ett överskott årligen kan läggas till det egna kapitalet och nedbringa skuldsättningen. Företaget kommer att fortsätta att ha en aktiv lånehantering genom bland annat räntederivat. Vårt nära samarbete med vår finansiella rådgivare Entropi är här en viktig förutsättning. I strävan efter att förbättra ekonomin ingår även arbetet med att fortsätta att utveckla hyres differentieringen. Företaget fortsätter under året med att besiktiga och poängsätta alla lägenheter för att kunna göra en korrekt prissättning inom projektet Poängen. Det av ägaren uppsatta målet med årlig nyproduktion av lägenheter innebär en Framtiden utmaning för företaget vad avser finansiering. Här kan den försäljning av 66 lägenheter ur fastighetsbeståndet som börjat planeras under 23 ge ett nödvändigt kapitaltillskott. Skulle en försäljning inte bli av så krävs att företaget kan och medges låna för sin nyproduktion och sitt underhåll. Båstadhem fick 2 ett nästan fördubblat förvaltningsuppdrag. Arbetet med att kombinera förvaltningen av Båstadhems fastigheter med förvaltningen av de kommunala kommer att kräva fortsatt organisationsöversyn för att optimera fastighetsskötseln och kunna fullgöra en för kommunen tillfredställande förvaltning. Båstadhem kommer under 24 att verka för att samverkan med kommunen ska utökas och förbättras. Under 24 ska Båstadhem fatta beslut om om- och nybyggnation av Trygghetsboenden. Den under 23 genomförda enkäten till alla som är över 65 år och bosatta i kommunen kommer här att vara vägledande. 7

18 Ekonomichef: Lisbeth Nilsson Ekonomi och finans Årets resultat efter finansiella poster blev 6 4 Tkr (2 2). Under året har 5 fastigheter sålts. 3 av dessa såldes som bolag. Vinst från försäljningarna blev totalt 2 82 Tkr varav 2 33 Tkr är skattefri vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag. Av tillförd vinst från försäljningarna har 6 Tkr belastat resultatet utöver budget i form av extra underhåll. Resultatet följer i övrigt budgeten. Hyresintäkter Hyrorna höjdes med,8 % från och med januari 23 efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Totala hyresintäkter uppgick till Tkr (78 9). Övriga intäkter uppgick till Tkr (2 38), där försäljning av värme står för Tkr och 489 Tkr kommer från vinst vid försäljning av fastigheter. Driftskostnader Uppvärmningskostnaderna avseende det egna beståndet uppgick till 2 55 Tkr ( ). Det motsvarar 5 kr/m² (28). Övriga driftskostnader uppgick till Tkr (6 332), 83 kr/m² (74). Kostnadsökningen beror på dyrare inköp av gas och el. Samtidigt har energiförbrukningen ändå minskat. Underhållskostnader Planerat underhåll uppgick under året till 6 38 Tkr ( 968), motsvarande 96 kr/m² (39). Kostnader för akut underhåll uppgick till Tkr (5 825), motsvarande 82 kr/m² (68). Under året genomförda fastighetsförsäljningar har möjliggjort en extra satsning på planerat underhåll. Personal Personalkostnaden uppgick till Tkr (3 72). Av personalkostnaden 23 är 3 58 Tkr (3 28) hänförlig till förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Antalet anställda har minskat till ett genomsnitt av 24. Avskrivningar Årets avskrivningar uppgick till 683 Tkr ( 435). 8

19 Kapitalkostnader För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Utestående ränteswapavtal uppgår till 345 Mkr (295). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 2,7 Mkr (2,) i avtalen. Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,7 år (7,46) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,94% (2,99). Under året har den checkkredit som upptogs 22 på totalt 62 Mkr att användas för pågående investeringsprojekt, förlängts att gälla till På bokslutsdagen var den utnyttjad med 35,8 Mkr (2,6). Ökningen har tillsammans med ett nytt lån på 35 Mkr ökat låneskulden med totalt 68 Mkr till 53 Mkr. Kapitalkostnad 23 för upptagna lån har varit 4,6 Mkr, därtill kommer kostnad för borgensavgift med,3 Mkr, total kapitalkostnad 5,9 Mkr. Projekten har belastats med sin del av kapitalkostnaden, totalt 2, Mkr och resultatet med 3,8 Mkr (3,8). Avgift för kommunal borgen har erlagts med,25%, 265 Tkr ( 36), på borgensåtagandet per 3. Ränteintäkterna har varit 29 Tkr (292). Fastigheternas värde Fastigheterna har värderats i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Intäkter och kostnader räknas upp med ett inflationsantagande under kalkylperioden. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna punkt. Båstadhems faktiska hyresnivåer har lagts in i modellen medan marknadsmässig schablon med justering för mediakostnader (värme, vatten, el) har tillämpats på driftkostnaderna. En fastighets värde utgörs av summan av de nuvärdesberäknade årliga driftnettona samt restvärdet. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningar. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till 785 (7) Mkr. Detta värde överstiger bokfört värde och upparbetad ombyggnadsinvestering på fastigheten Skogsliden, Malen :263, med 26 Mkr (22). Fastigheter färdigställda under 2 och senare har värderats med anskaffningsvärde. 9

20 Båstadhem AB Ekonomisk översikt kkr Båstadhem AB Ekonomisk översikt kkr (2) 9(2) Båstadhem Ekonomisk Nettoomsättning, AB översikt kkr 9(2) tkr Resultat efter finansiella poster Båstadhem Balansomslutning AB (2) Ekonomisk Nettoomsättning, Soliditet, % översikt tkr kkr 792, ,3 9 77, , ,8 Resultat Avkastning efter på finansiella totalt kapital poster % , , , , 849 3,2 Balansomslutning Avkastning på eget kapital % 635 9, , , , Ekonomisk översikt kkr , Nettoomsättning, Soliditet, % tkr ,6 78 9, , , ,8 Resultat Avkastning År 22 efter och på 23 finansiella totalt omfattar kapital poster % Båstadhem AB 4,9 med det fusionerade 2,9 dotterbolaget 2,9 Förslöv 3, Hem AB och 3,2 Avkastning Båstad Utvecklingsbolag på eget kapital AB. % År 2 omfattar 9, Båstadhem 3, AB med 4, det fusionerade, Balansomslutning dotterbolaget4, Nettoomsättning, Båstad Utvecklingsbolag tkr 635 AB. Jämförelseåret avser soliditet koncernen och 7 66 övriga jämförelsetal Soliditet, Resultat År moderbolaget. 22 och efter % 23 finansiella omfattar poster Båstadhem 7 2,6 28 AB med det 2,3 fusionerade 2 dotterbolaget 8,2 754 Förslöv ,8 Hem AB och 849 9,8 Avkastning Balansomslutning på totalt kapital % Båstad Utvecklingsbolag AB. År omfattar 465 4,9 Båstadhem ,9 AB med ,9 det fusionerade , dotterbolaget ,2 Avkastning Soliditet, Båstad Utvecklingsbolag % på eget kapital % 9,6 AB. Jämförelseåret 2,6 2 avser,3 3,4 4,5 soliditet koncernen,2, och övriga 9,8 4, jämförelsetal 9,8 Avkastning moderbolaget. Dispositioner på totalt beträffande kapital % vinst4,9 2,9 2,9 3, 3,2 År Avkastning 22 och på 23 eget omfattar kapital % Båstadhem 9,6 AB med det fusionerade 3,4 dotterbolaget 4,5 Förslöv, Hem AB och Belopp 4, Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget i kr Båstad Styrelsen Utvecklingsbolag föreslår att till förfogande AB. Jämförelseåret stående medel 2 avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal Dispositioner årets resultat beträffande vinst moderbolaget. År 22 och 23 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Förslöv Hem 6 AB 4 och 233 Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Belopp i kr Dispositioner Båstad Totalt Styrelsen Utvecklingsbolag föreslår att till beträffande förfogande AB. Jämförelseåret stående medel 2 vinst avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal moderbolaget. Dispositioner årets resultat disponeras för beträffande vinst Totalt utdelning 4 aktier á 3, kronor Belopp i 4 kr Styrelsen Dispositioner balanseras föreslår i ny räkning att beträffande till förfogande vinst stående medel årets disponeras för Totalt resultat 6 Belopp i kr Totalt utdelning 4 aktier á 3, kronor 2 4 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning årets Styrelsens resultat uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina disponeras Totalt förpliktelser för på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar Totalt utdelning Den föreslagna 4 aktier utdelningen á 3, kan kronor därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 72 kap 4 3 balanseras Styrelsens 2-3 st (försiktighetsregeln). i uppfattning ny räkning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina disponeras för förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Totalt utdelning Den föreslagna 4 aktier utdelningen á 3, kan kronor därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 7 2 kap 4 3 balanseras 2-3 Bolagets st (försiktighetsregeln). resultat i ny räkning och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med Styrelsens Totalt tilläggsupplysningar. uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den Bolagets föreslagna resultat utdelningen och ställning kan framgår därmed av försvaras efterföljande med hänsyn resultattill och vad balansräkningar som anförts i ABL med 7 kap Styrelsens tilläggsupplysningar. st (försiktighetsregeln). uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 7 kap 3 Bolagets 2-3 st (försiktighetsregeln). resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 2

21 Båstadhem AB (2) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

22 Båstadhem AB (2) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: 1 955 st Lokalyta:

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer