BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23

2 2 BÅSTADHEM

3 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23 Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutkommentarer...25 Noter Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport...34 Fastighetsinformation

4 Under 23 har Båstadhem haft en fortsatt positiv utveckling och därmed även bidragit till kommunens utveckling. Året har varit händelserikt och innehållit såväl nybyggnation, ombyggnation som fastighetsförsäljningar. Jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett framgångsrikt 23 bakom oss. Båstadhem är en viktig aktör för kommunen när det gäller bostadsbyggande. Under 22 påbörjades en byggnation VD har ordet av 32 hyresrätter i Linängen i Förslöv som avslutades under 23 med inflyttning den juli. Glädjande kan vi konstatera att vi lockat personer att flytta från annan kommun till våra lägenheter i Förslöv. Vi har då varit med och bidragit till inflyttning till kommunen vilket är en av våra viktigaste uppgifter - att bidra med god bostadsförsörjning i kommunen. När det gäller nyproduktion har vi under året även hunnit färdigställa 6 bostadsrättslägenheter i Örebäcksparken, 4

5 Båstad. Vid årsskiftet är av 4 lägenheter av bostadsrätterna sålda. Under 22 påbörjades den stora ombyggnationen av Skogsliden. Alla lägenheterna blev färdigbyggda i december 23. Bolagets genom tiderna största ombyggnation har kunnat genomföras med ett lyckat resultat. I januari 24 firades färdigställandet av de 46 nya lägenheterna med invigning och öppet hus för allmänheten. Drygt 25 personer passade då på att titta på de nya lägenheterna, lokalerna och Skogslidens kök. Även utvändigt har en helt ny trädgård anlagts till glädje för de boende som ofta har begränsad rörlighet. 23 har präglats av att bolagets styrelse och ledning fattat beslut om att sälja ca % av fastighetsbeståndet. Under våren har 5 fastigheter sålts. En fastighet var en kommersiell fastighet i Förslöv med 4 små lokaler. Hyresfastigheterna var Kattegatt 8-2 lgh, Västra Karup 7:4-9 lgh, Musslan - 5 lgh. Totalt har Båstadhem sålt 27 lägenheter. Sedan tidigare har Båstadhem rätt att sälja kv Ekan. Efter flera turer i kommunfullmäktige har vi nu även rätt att sälja kv Argus. Dessa båda fastigheter innehåller 66 lägenheter. 23 är det tredje året som Båstadhem förvaltat kommunens fastigheter. Kunskapen om kommunens fastigheter har fördjupats och efter egen konsultutredning har Båstadhem erbjudit sig att köpa kommunens fastigheter. Ett ägande skulle möjliggöra för Båstadhem att på ett mer professionellt sätt hantera hela fastighetsförvaltningen - även investeringarna. Under 23 har planeringen av ett Trygghetsboende på Vårliden i Båstad fortsatt. I och med att flera parkeringsplatser tas i anspråk för att få plats med Trygghetsboendet så har Båstadhem ansökt om och fått bygglov för att bygga ett antal nya parkeringsplatser längs med Ängelholmsvägen. Vi har även gjort en undersökning hur mycket en ombyggnation av lägenheterna i de f d servicehuslägenheterna skulle kosta. Kombinationen av vetskapen om kostnaderna och enkätsvaren ska under 24 vägleda styrelsen att fatta beslut om trygghetsboenden i Båstadhems regi. Under 23 har arbetet med att förse samtliga lägenheter i beståndet med fiber påbörjats. Arbetet utförs av Bjärekraft. Båstadhem kommer att uppfylla ägardirektivet som säger att detta ska vara klart vid årsskiftet 24/5. Under 23 har vi genomfört en del administrativa förbättringar. Vi har infört ett nytt uthyrningssystem som innebär att man söker sin bostad via vår hemsida. En hemsida som vi för övrigt har påbörjat en förnyelse av under 23. Vi har vidare infört ett databaserat diarie-system. Våra hyresgäster får från och med 23 en hyresgästtidning - Grannar. Vi delar ut den 2 gånger per år. Slutligen vill jag rikta mitt tack till styrelsen, anställda och samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Båstadhem under det gångna året! Båstad Robert Falk VD 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Båstadhem AB, org.nr , avger härmed följande årsredovisning för bolagets verksamhet Bolaget Båstadhem är ett helägt dotterbolag till Båstad kommun som har till uppgift att inom Båstad kommun förvärva, sälja, äga förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Styrelse och dess arbete Styrelsen har hållit sju ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte. Bolaget har dessutom haft överläggningar med kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och presidium. Under året har antagits arbetsordning som bl.a. reglerar styrelseordförandens och VD:s ansvarsområden. Den årliga genomgången av bolagets strategi- och handlingsplan, jämställdhetsplan och plan mot diskriminering har skett. Bolagets ekonomi följs regelbundet med hjälp av budgetjämförelser, likviditets- och nyckeltalsrapporter som ekonomichefen rapporterar på varje styrelsemöte. Styrelsen har under året hållit en heldagskonferens. Ordinarie bolagsstämma hölls 25 april 23. Extra bolagsstämma hölls 3 oktober 23. Styrelsen har bestått av sju ledamöter jämte suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Båstads kommun. VD VD och styrelsens sekreterare har varit Robert Falk. Revisorer Auktoriserad revisor har varit Per-Olof Andersson, KPMG, Halmstad med Peter Zell, KPMG, Halmstad som ersättare. Lekmannarevisorer Som lekmannarevisorer har Båstads kommunfullmäktige utsett: Roar Onsö, Sten Wahlgren, Rolf Svensson, Kenneth Larsson, Inga Sölve, Thorsten Hanståhl och Gert-Håkan Ericsson. 6

7 Ledamöter under perioden : Styrelseledamöter Jan Ahlström (M) (ordf) IB Nilsson (C) Mona Källbäck (M) Jan Ohlsson (M) Hans Grönqvist (BP) Jan Ahlgren (S) Allan Sunnergren (M) Styrelsesuppleanter Lars Elofsson (M) Johan Arnoldsson (C) Stefan Sjöberg (M) Anders Gunnarsson (C) James Johnson (BP) Irene Ebbesson (S) Mats Lundberg (FP) 7

8 Organisation Organisationen består, förutom av verkställande direktör, av fyra avdelningar: Ekonomi, Administration, Drift och Uthyrning. Inom driftsavdelningen finns 2 specialgrupper, en speciell underhållsgrupp med tre anställda som svarar för underhåll samt om- och tillbyggnader samt en teknisk grupp som tar hand om ventilations- och värmefrågor m m. Driftsavdelningen har 2 grenar, en som servar hyreshusbeståndet och som arbetsleds av fastighetschefen och en som servar de kommunala fastigheterna under ledning av tekniske chefen. En teknikgrupp har införts på prov och de två som är med i den jobbar dels med fördjupande tekniska frågor och dels med ordinarie fastighetsskötaruppgifter på ett antal fastigheter. 8

9 Personal Båstadhem hade anställda. 7 kontorsanställda och 6 fastighetsskötare. Sedan 2 har bolaget en projektanställd person som projektledare. Hans huvuduppgift har varit att sköta ombyggnationen av Skogslidens äldreboende. Projektledarens lön belastar de projekt han är delaktig i. Personalen är bolgets viktigaste resurs. All personal samlas 3 gånger per år till så kallade tertialmöten varvid övergripande information ges. Upp till detta samlas all fastighetsskötarpersonal tillsammans med fastighetschefen och tekniske chefen 4 ggr per år i arbetsplatsträffar (APT). På kontoret har all personal samlats till APT en gång per vecka. En annan viktig informationskälla är de veckobrev som skickas till samtlig personal. Till styrelsen utgår ett VD-brev i månaden med löpande information mellan ordinarie styrelsemöten. Bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och där man har möjlighet att utvecklas. Bolaget har under 23 haft avtal med företagshälsan AVONOVA som genomfört en årlig hälsoundersökning som innefattar både medicinsk och psykosocial undersökning. Friskvårdspeng utgår till varje anställd för att stimulera förebyggande motions- och hälsoaktiviteter. Liksom tidigare år har sjukfrånvaron varit låg. 9

10 Ledningsgrupp: Robert Falk, Lisbeth Nilsson, Kent Zackrisson, Mikael Silversten. Bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är, enligt ägardirektiv från Båstads kommun, att främja i första hand kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Dessutom anges att bolaget som långsiktigt mål skall sträva efter att uppnå en god och konsoliderad ekonomi. I ägardirektiven anges också att Båstadhem skall vara en föregångare inom följande områden: omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle boinflytande för hyresgästerna motverkande av segregation trygghet i boendet tillgänglighet för rörelsehindrade Från och med 2 och under år skall Båstadhem i enlighet med ägardirektiv i genomsnitt producera minst 3 lägenheter per år. Detta ägardirektiv var vid årsskiftet föremål för politisk debatt och beslut om förändrade direktiv har tagits på kommunfullmäktige i januari 24. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag FASTIGO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV, Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Andelsföreningen Skånehem Bjärehälsan Båstad Turism, ekonomisk förening Användarföreningen för Vitec fastighetssystem

11 Petra Bramsell, Kundtjänst och Ursula Lindblom, Ekonomiassistent Hyresgästföreningen Samarbetet med Hyresgästföreningen i Norra Skåne har varit fortsatt gott. Enligt förhandlingsöverenskommelsen har följande ersättningar utbetalats: Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmedel 9 9 Summa kronor Därutöver tillkommer (22 48) kronor för lokalhyror som redovisas som driftskostnad i resultaträkningen. Möten har under året hållits med Boinflytandekommittén (BIK) där frågor beträffande underhållsåtgärder, fastighetsskötsel etc har behandlats. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har tillämpats. Härigenom uppnås utökad valfrihet och hyresrabatt för hyresgäster som väljer att skjuta upp underhållet.

12 Lizette Rolen, Uthyrning och Kundtjänst Marknad Uthyrningen Uthyrningssituationen har varit god. Hyresbortfallet har fortsatt ökat något och uppgick 23 till 34 Tkr (882). Därtill kommer obetalda hyror och tjänster med 332 Tkr (34). Totalt blir detta tillsammans 467 Tkr ( 96), vilket motsvarar ett hyresbortfall på,82 % (,52 %). Av hyresbortfallet avser 855 Tkr (688) bostäder och 279 Tkr (94) lokaler. Det ökande hyresbortfallet på bostäder har främst sin orsak i den av Båstad kommun uppsagda blockförhyrningen av service lägenheter, 357 Tkr (254). I kommunen finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Vid årsskiftet 23/4 stod 7 som bostadssökande i kön. Av dessa var 98 medsökande och 32 sökte aktivt en bostad. Av kön är 6% från annan kommun än Båstad. Störst efterfrågan är det till Båstad centralort medan övriga orter visar jämvikt. Antal avflyttningar 23 har varit 59 (59). Omflyttningsfrekvens 23 av samtliga bostäder har varit 7,5% (7,2%). Fastighetsbestånd Vid verksamhetsårets utgång förvaltade bolaget 997 lägenheter, 4 lokaler, 5 garage och 22 carportar. Fastigheterna redovisas i bilaga till bokslutet med lägenhetsfördelning, hyres-intäkt, bokfört restvärde och taxeringsvärde. Den förvaltade ytan uppgår till 83 4 m2 Båstadhem förvaltar idag samtliga kommunens omsorgsbostäder och illhörande servicelokaler. Sedan998 förvaltar Båstadhem kommunens bostadsfastighet Torekov, Hamnen 3. Från och med april 2 förvaltar Båstadhem större delen av kommunens fastigheter. Förvaltningen regleras i ett särskilt Förvaltningsavtal. Den förvaltade ytan uppgår till m2. 2

13 4--vånings hus Linängen i Förslöv Skogsliden, Båstad Nybyggnation Projektering / nyproduktion Bolagets nyproduktion av lägenheter under året har varit hög. Under 23 har 32 lägenheter nyproducerats i 2 st 4-våningshus i Förslöv - Linängen. 3 lägenheter har byggts vid ombyggnationen av vårdrummen på Skogslidens äldreboende och utgör andra och tredje ettappen av totalt tre. När hela ombyggnationen blev klar i december 23 har den gett 46 nya lägenheter. Slutbesiktning och inflyttning sker i januari 24. Nyproduktionen på Korröd har efter omplanering från hyresrätt till bostadsrätt slutförts. Vid årsskiftet kvarstår 3 av 6 bostadsrättslägenheter att sälja. Under 23 har projekteringen av en nybyggnation av ett Trygghetsboende fortsatt. Båstadhem har erhållit bygglov för att iordningställa en ny parkeringsplats längs Ängelholmsvägen. Under slutet av 23 har en enkät delats ut till samtliga personer i kommunen som är över 65 år för att undersöka intresset för Trygghetsboende. En undersökning av kostnaden för att bygga om något eller några av de gamla servicehusens lägenheter till trygghetslägenheter har gjorts. Beslut om ombyggnation/nybyggnation av Trygghetsbostäder kommer att tas av styrelsen under 24. Beroende på hur detaljplanearbetet fortskrider och kommunens arbete med infrastruktur såsom vägar och avlopp blir klart, kan eventuellt en nybyggnation av 6 lägenheter påbörjas i Östra Karup under 24. Som ett led i att använda sig av befintligt markinnehav för att kunna nybygga genom förtätning har Båstadhem ansökt om detaljplaneändringar på fastigheten Bromsen 5 i Båstad. Bolaget har vid årets slut totalt 2 47 Tkr upparbetade i pågående projekt. 3

14 Fastighetsförvaltning Underhåll och ombyggnad En fortsatt satsning på underhållet av fastigheterna är ett av målen för Båstadhem. Projekten är av varierande storlek och omfattning. En beskrivning av våra projekt under året följer nedan. Övriga mindre underhållsåtgärder följer den underhållsplan som finns. Det finns dock en mängd åtgärder som inte går att planera utan kallas för akut underhåll och sker löpande under året. - Rotrenoveringen av badrum på Bjärehemsvägen/Mercurivägen i Förslöv färdigställdes. Det påbörjades under halvår 2, 22 där omfattning på renoveringen blev nya ytskikt i badrum, avloppen relinades, nya kall-, varmvattenrör och varmvattencirkulationsrör. Bänkskivorna i köken höjdes till dagens standardmått. - Rivning av Häradsvägen 5 i Västra Karup efter en omfattande vattenskada. - Fönsterbyte i kv. Biet i Båstad (Bivägen 5, 7 och 9) färdigställdes och där byttes lägenheternas 2-glasfönster ut mot nya 3-glasfönster med aluminiumklädd utsida. Projektet påbörjades 22 och färdigställdes under Vindarna på Bivägen 6, 8 och har under våren isolerats med polyuretanskumsisolering som sprayats ut. Det är med tanke på att vi ska spara energi och få ett bättre inneklimat som just isolering av vindar är en lämplig åtgärd. Taken på Agardhsgatan har rengjorts och behandlats då det under en tid har rasat ner mossa och taket haft en påväxt som på sikt kunnat skada takpannorna. Taket på Järnvägsgatan 9 i Grevie har rengjorts och behandlats. Nya dörrar till soprummen på Kaptensgatan i Torekov. Taket på Hagagatan 22 byttes och fick nya takpannor, läkt och underlagspapp. Plåten på taket och takavvattningen byttes samt takkuporna fick nya fönster. Fönsterbyte på Bivägen 6, 8 och. Påbörjades under hösten 23 och färdigställs under våren 24. Fasadrenovering på Aromavägen i Båstad. Utbyte av trasig panel och målning av balkongstommar och takfot och panel och fönster. Utfördes under hösten 23 och fortsätter under våren 24. Rotrenovering av badrum i 5 st. lägenheter i kv. Bromsen i Båstad. 4

15 Hagagatan, Båstad Projektet startar vintern 23 och där blir det nya ytskikt i badrum, avloppen re-linas, nya kall-, varmvattenrör och varmvatten-cirkulationsrör. Projektet färdigställs under 24. Installation av fiber i Båstadhems hela hyreslägenhetsbestånd. Genom förvaltningsuppdraget har Båstadhem utfört några underhållsåtgärder på de kommunala fastigheterna. Några av dessa är: Utbyte av fönster på Strandängskolan. Utbyte av fönster på Östra Karups skola. Byte styrsystem Ängsbyns förskola. Olle Bertillson Beredskap Under året har G4s haft fastighetsberedskapen på både hyresfastigheterna och förvaltningsuppdraget. Beredskapen har med den stöttning som Båstadhems personal gett via telefon eller besök på plats vid behov fungerat bra. G4s har även utfört ronderingen på de kommunala fastigheterna. Flertalet mindre åtgärder. 5

16 Kent Zackrisson Fastighetsingenjör/ Teknisk chef Miljöredovisning för 23 Styrelsen har antagit en miljöpolicy som innebär att Båstadhems förvaltning och nybyggnation på sikt skall anpassas till kretsloppet. Under 28 skrev Båstadhem på det s k Skåneinitiativet som innebär att man som företag förbinder sig att minska energiförbrukningen med 2 % fram till 26. Båstadhems fastigheters energiförbrukning fördelar sig enligt följande: Miljö och energi Vi har även under hösten påbörjat modernisering av vårt närvärmesystem i Båstad vilket kommer innebära minskad energiförlust i värmeproduktionsanläggningen. Nytt elavtal och gasavtal har tecknats genom HBV. Andelen biogas utgör 3% av gasleveransen. Följande investeringar har gjorts för att minska energiförbrukningen: Byte av ljuskällor till LED i ytterbelysningarna Fastighetsel Uppvärmning Totalt MWh Under året har vårt nya område Linängen tillkommit. Fastigheten värms med bergvärmepumpar monterade i respektive byggnad. Behovsanpassning av belysning som t.ex. närvarostyrning. Bredband Under 23 har installationen av optisk fiberkabel till var lägenhet påbörjats. Alla lägenheter kommer att vara anslutna till det öppna bredbandsnätet innan 24-års utgång. 6

17 Utsikter för år 24 Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå det kommande året. Företagets konsolidering är något förbättrad men en större ökning av soliditeten är önskvärd. Strävandena fortsätter för att driva företagets ekonomi så att ett överskott årligen kan läggas till det egna kapitalet och nedbringa skuldsättningen. Företaget kommer att fortsätta att ha en aktiv lånehantering genom bland annat räntederivat. Vårt nära samarbete med vår finansiella rådgivare Entropi är här en viktig förutsättning. I strävan efter att förbättra ekonomin ingår även arbetet med att fortsätta att utveckla hyres differentieringen. Företaget fortsätter under året med att besiktiga och poängsätta alla lägenheter för att kunna göra en korrekt prissättning inom projektet Poängen. Det av ägaren uppsatta målet med årlig nyproduktion av lägenheter innebär en Framtiden utmaning för företaget vad avser finansiering. Här kan den försäljning av 66 lägenheter ur fastighetsbeståndet som börjat planeras under 23 ge ett nödvändigt kapitaltillskott. Skulle en försäljning inte bli av så krävs att företaget kan och medges låna för sin nyproduktion och sitt underhåll. Båstadhem fick 2 ett nästan fördubblat förvaltningsuppdrag. Arbetet med att kombinera förvaltningen av Båstadhems fastigheter med förvaltningen av de kommunala kommer att kräva fortsatt organisationsöversyn för att optimera fastighetsskötseln och kunna fullgöra en för kommunen tillfredställande förvaltning. Båstadhem kommer under 24 att verka för att samverkan med kommunen ska utökas och förbättras. Under 24 ska Båstadhem fatta beslut om om- och nybyggnation av Trygghetsboenden. Den under 23 genomförda enkäten till alla som är över 65 år och bosatta i kommunen kommer här att vara vägledande. 7

18 Ekonomichef: Lisbeth Nilsson Ekonomi och finans Årets resultat efter finansiella poster blev 6 4 Tkr (2 2). Under året har 5 fastigheter sålts. 3 av dessa såldes som bolag. Vinst från försäljningarna blev totalt 2 82 Tkr varav 2 33 Tkr är skattefri vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag. Av tillförd vinst från försäljningarna har 6 Tkr belastat resultatet utöver budget i form av extra underhåll. Resultatet följer i övrigt budgeten. Hyresintäkter Hyrorna höjdes med,8 % från och med januari 23 efter förhandling med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Totala hyresintäkter uppgick till Tkr (78 9). Övriga intäkter uppgick till Tkr (2 38), där försäljning av värme står för Tkr och 489 Tkr kommer från vinst vid försäljning av fastigheter. Driftskostnader Uppvärmningskostnaderna avseende det egna beståndet uppgick till 2 55 Tkr ( ). Det motsvarar 5 kr/m² (28). Övriga driftskostnader uppgick till Tkr (6 332), 83 kr/m² (74). Kostnadsökningen beror på dyrare inköp av gas och el. Samtidigt har energiförbrukningen ändå minskat. Underhållskostnader Planerat underhåll uppgick under året till 6 38 Tkr ( 968), motsvarande 96 kr/m² (39). Kostnader för akut underhåll uppgick till Tkr (5 825), motsvarande 82 kr/m² (68). Under året genomförda fastighetsförsäljningar har möjliggjort en extra satsning på planerat underhåll. Personal Personalkostnaden uppgick till Tkr (3 72). Av personalkostnaden 23 är 3 58 Tkr (3 28) hänförlig till förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Antalet anställda har minskat till ett genomsnitt av 24. Avskrivningar Årets avskrivningar uppgick till 683 Tkr ( 435). 8

19 Kapitalkostnader För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Utestående ränteswapavtal uppgår till 345 Mkr (295). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 2,7 Mkr (2,) i avtalen. Undervärdet representerar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,7 år (7,46) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,94% (2,99). Under året har den checkkredit som upptogs 22 på totalt 62 Mkr att användas för pågående investeringsprojekt, förlängts att gälla till På bokslutsdagen var den utnyttjad med 35,8 Mkr (2,6). Ökningen har tillsammans med ett nytt lån på 35 Mkr ökat låneskulden med totalt 68 Mkr till 53 Mkr. Kapitalkostnad 23 för upptagna lån har varit 4,6 Mkr, därtill kommer kostnad för borgensavgift med,3 Mkr, total kapitalkostnad 5,9 Mkr. Projekten har belastats med sin del av kapitalkostnaden, totalt 2, Mkr och resultatet med 3,8 Mkr (3,8). Avgift för kommunal borgen har erlagts med,25%, 265 Tkr ( 36), på borgensåtagandet per 3. Ränteintäkterna har varit 29 Tkr (292). Fastigheternas värde Fastigheterna har värderats i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Intäkter och kostnader räknas upp med ett inflationsantagande under kalkylperioden. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna punkt. Båstadhems faktiska hyresnivåer har lagts in i modellen medan marknadsmässig schablon med justering för mediakostnader (värme, vatten, el) har tillämpats på driftkostnaderna. En fastighets värde utgörs av summan av de nuvärdesberäknade årliga driftnettona samt restvärdet. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningar. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till 785 (7) Mkr. Detta värde överstiger bokfört värde och upparbetad ombyggnadsinvestering på fastigheten Skogsliden, Malen :263, med 26 Mkr (22). Fastigheter färdigställda under 2 och senare har värderats med anskaffningsvärde. 9

20 Båstadhem AB Ekonomisk översikt kkr Båstadhem AB Ekonomisk översikt kkr (2) 9(2) Båstadhem Ekonomisk Nettoomsättning, AB översikt kkr 9(2) tkr Resultat efter finansiella poster Båstadhem Balansomslutning AB (2) Ekonomisk Nettoomsättning, Soliditet, % översikt tkr kkr 792, ,3 9 77, , ,8 Resultat Avkastning efter på finansiella totalt kapital poster % , , , , 849 3,2 Balansomslutning Avkastning på eget kapital % 635 9, , , , Ekonomisk översikt kkr , Nettoomsättning, Soliditet, % tkr ,6 78 9, , , ,8 Resultat Avkastning År 22 efter och på 23 finansiella totalt omfattar kapital poster % Båstadhem AB 4,9 med det fusionerade 2,9 dotterbolaget 2,9 Förslöv 3, Hem AB och 3,2 Avkastning Båstad Utvecklingsbolag på eget kapital AB. % År 2 omfattar 9, Båstadhem 3, AB med 4, det fusionerade, Balansomslutning dotterbolaget4, Nettoomsättning, Båstad Utvecklingsbolag tkr 635 AB. Jämförelseåret avser soliditet koncernen och 7 66 övriga jämförelsetal Soliditet, Resultat År moderbolaget. 22 och efter % 23 finansiella omfattar poster Båstadhem 7 2,6 28 AB med det 2,3 fusionerade 2 dotterbolaget 8,2 754 Förslöv ,8 Hem AB och 849 9,8 Avkastning Balansomslutning på totalt kapital % Båstad Utvecklingsbolag AB. År omfattar 465 4,9 Båstadhem ,9 AB med ,9 det fusionerade , dotterbolaget ,2 Avkastning Soliditet, Båstad Utvecklingsbolag % på eget kapital % 9,6 AB. Jämförelseåret 2,6 2 avser,3 3,4 4,5 soliditet koncernen,2, och övriga 9,8 4, jämförelsetal 9,8 Avkastning moderbolaget. Dispositioner på totalt beträffande kapital % vinst4,9 2,9 2,9 3, 3,2 År Avkastning 22 och på 23 eget omfattar kapital % Båstadhem 9,6 AB med det fusionerade 3,4 dotterbolaget 4,5 Förslöv, Hem AB och Belopp 4, Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget i kr Båstad Styrelsen Utvecklingsbolag föreslår att till förfogande AB. Jämförelseåret stående medel 2 avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal Dispositioner årets resultat beträffande vinst moderbolaget. År 22 och 23 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Förslöv Hem 6 AB 4 och 233 Båstad Utvecklingsbolag AB. År 2 omfattar Båstadhem AB med det fusionerade dotterbolaget Belopp i kr Dispositioner Båstad Totalt Styrelsen Utvecklingsbolag föreslår att till beträffande förfogande AB. Jämförelseåret stående medel 2 vinst avser soliditet koncernen och övriga jämförelsetal moderbolaget. Dispositioner årets resultat disponeras för beträffande vinst Totalt utdelning 4 aktier á 3, kronor Belopp i 4 kr Styrelsen Dispositioner balanseras föreslår i ny räkning att beträffande till förfogande vinst stående medel årets disponeras för Totalt resultat 6 Belopp i kr Totalt utdelning 4 aktier á 3, kronor 2 4 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning årets Styrelsens resultat uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina disponeras Totalt förpliktelser för på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar Totalt utdelning Den föreslagna 4 aktier utdelningen á 3, kan kronor därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 72 kap 4 3 balanseras Styrelsens 2-3 st (försiktighetsregeln). i uppfattning ny räkning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina disponeras för förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Totalt utdelning Den föreslagna 4 aktier utdelningen á 3, kan kronor därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 7 2 kap 4 3 balanseras 2-3 Bolagets st (försiktighetsregeln). resultat i ny räkning och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med Styrelsens Totalt tilläggsupplysningar. uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 6 sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den Bolagets föreslagna resultat utdelningen och ställning kan framgår därmed av försvaras efterföljande med hänsyn resultattill och vad balansräkningar som anförts i ABL med 7 kap Styrelsens tilläggsupplysningar. st (försiktighetsregeln). uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 7 kap 3 Bolagets 2-3 st (försiktighetsregeln). resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 2

21 Båstadhem AB (2) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

22 Båstadhem AB (2) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer