Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan."

Transkript

1 Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007

2 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar 9 Prognos för Egna fastigheter i förvaltning 9 Reparation och underhåll 10 Förvaltningsberättelse Byggnadsverksamheten 11 Hyresmarknadsläget 12 Ekonomi 13 Finansiering 14 Känslighetsanalys 14 Styrelse, revisor och lekmannarevisorer 15 Organisationsanslutning 16 Ägare 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 16 Förslag till vinstdisposition 16 Styrelsens yttrande över det lämnade koncernbidraget 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 20 Noter 21 Femårsöversikt 29 KONTOR: NYBRO BOSTAD Fastighetsförteckning 30 Revisionsberättelse 32 Granskningsrapport 33 Nybro Bostads AB Besöksadress: Grönadalsgatan 3 Postadress: Box Nybro Tel vxl: Hemsida: Mail: Foto: sid 2 Boris Tomic, Leif Olson, Bergslagsfoto

3 Målerås 1:90, Nygatan i Målerås Örsjö 1: , Tjärdalsvägen i Örsjö Ärlan, Grönvägen i Nybro sid 3

4 Året i sammandrag Ärlan, Grönvägen Nettoomsättning passerat 100 Mkr, uppgår till 100,7 Mkr Markus Lund tillträtt som ny styrelseordförande Färdigställt 17 nya lägenheter i Kv Ärlan vid ishallen Reparation och underhåll för 26,9 Mkr (188 kr/m²) är utfört Byggt nya miljöhus och garage i Kungshall Överenskommelse med HGF om hyreshöjning på 18,10 kr/m² år 2008 Sålt 3 fastigheter i Bokenområdet, reavinst 1,9 Mkr Påbörjat ombyggnation av Folktandvårdens lokaler till 22 smålägenheter Resultat 2,4 Mkr 2,2 Mkr Nettoomsättning 100,7 Mkr 97,2 Mkr Balansomslutning 478,0 Mkr 446,8 Mkr Synlig soliditet 20,3 % 21,2 % Hyresbortfall bostäder 1,9 % 2,0 % Hyresbortfall lokaler 1,5 % 1,2 % Bruttoränta lånestock 3,9 % 3,6 % sid 4

5 - VD HAR ORDET - Marknaden Den lilla vakans vi har finns företrädesvis i vårt bestånd på landsbygden. I Nybro centralort är det brist på lägenheter med god tillgänglighet och centralt läge. Att nyproducera lägenheter med dagens regler och utan subventioner är inte lätt. Hyresnivån hamnar på så hög nivå att det är svårt att hyra ut dessa lägenheter. Årets resultat En mycket god uthyrningsgrad på samtliga orter, mild väderlek samt reavinster i samband med fastighetsförsäljningar bidrar till det goda resultatet. Att kunna utföra underhåll för 26 Mkr samt att göra fulla avskrivningar och dessutom redovisa en liten vinst är vi mycket nöjda med. Långsiktighet Att ha långsiktiga regler för hur man ska redovisa underhållskostnader är viktigt. Nybro Bostads AB har sedan flera år tillbaka i samråd med revisorerna och enligt gällande skatteregler, fastställt vad och hur mycket av underhållet som ska kostnadsföras respektive aktiveras vid större renoveringar. I början av 2000-talet hade vi några år med negativa resultat, vilket kunde undvikits om man aktiverat mer av underhållet, men så gjordes inte. Fastigheter har lång livslängd och jag är övertygad om att långsiktighet är bästa sättet att bygga värde för våra hyresgäster. sid 5 Trots en negativ befolkningsutveckling i Nybro kommun har vi en fortsatt stark efterfrågan på bostäder i Nybro. Antalet lediga lägenheter har periodvis varit under en halv procent av beståndet. Sophantering Kostnaden för hushållssopor har ökat kraftigt under året och kommer troligen att öka mer på grund av skatter och miljöavgifter. Att vi för några år sedan inrättade en tjänst som sköter om våra miljöhus och tar hand om hyresgästernas grovsopor har gett resultat. Våra kostnader hade blivit högre utan denna tjänst. Med en bättre ordning och tillsyn ökar sorteringsgraden på avfallet. Detta i sin tur innebär besparingar i form av en mindre mängd osorterat avfall. Fastighetsförsäljningar I Nybro har vi under året sålt tre radhus i kvarteret Boken. Prisutvecklingen på fastigheterna är fortfarande positiv och det har resulterat i en liten reavinst. Hyresutvecklingen Man kan tro att vi med vår relativt låga snitthyra skulle ha det lättare i förhandlingarna med hyresgästföreningen, men så är inte fallet. Vi lyckades inte komma överens på lokal nivå i årets förhandlingar, utan gjorde en så kallad mjuk strandning. Det innebär att vi fick hjälp och råd av våra centrala organisationer. Vid nästa förhandlingstillfälle lyckades vi komma överens om en höjning på 18,10 kr/m² och år, vilket är långt från vårt utgångsbud. Men så länge frågan om internräntan inte är löst på central nivå får vi vara nöjda med överenskommelsen. Stora ändringar för allmännyttan Regeringens utredare Michaël Koch överlämnar sin utredning om allmännyttan till regeringen under april Stora förändringar är aviserade eftersom EU lämnat förhandsinformation om hur man kommer att se på Fastighetsägareföreningens överklagan, om snedvriden konkurrens på bostadsmarknaden i Sverige.

6 - VD HAR ORDET - Ännu ett bra år för Nybro Bostads AB Nyproduktion De senaste fyra åren har det i Nybro tätort producerats 219 nya lägenheter, varav Nybro Bostads AB har byggt 100 av dessa. Det är en mycket positiv utveckling. Under 2007 har 17 nya lägenheter färdigställts i kv Ärlan. Trots en hyresnivå på 1120 kr/m² och år har vi lyckats hyra ut alla lägenheterna. I kv Jupiter har vi byggt 22 nya smålägenheter som var inflyttningsklara under januari och februari Även här är hyresnivån hög och vi var spända på hur marknaden skulle reagera. Men alla lägenheter är uthyrda, vilket får tolkas som att marknaden accepterar höga hyresnivåer om läget är centralt och standarden hög. Hållbar utveckling - miljöpåverkan Vi vet att nästan all energiomvandling tär på naturresurserna och påverkar jordens framtid på olika sätt. Genom att tänka globalt och handla lokalt kan vi bidra till att minska på miljöbelastningen. Största delen av vår uppvärmning sker idag med fjärrvärme som produceras lokalt med förnyelsebar energiråvara. All el som förbrukas är grön el. Mycket finns att göra för att minska energiförbrukningen i våra hus. Under år 2008 ska alla våra hus energideklareras. Vilka myndighetskrav som kommer efter denna deklaration är i dag inte känt, men givetvis ligger det i bolagets och även hyresgästernas intresse att minska energiförbrukningen. Vi kommer att satsa ännu mer resurser på att energieffektivisera våra hus i framtiden. Kundorienterat företag Kärnan i vår kundrelation ska utgöras av en aktiv dialog där vårt agerande präglas av professionalism, lyhördhet och serviceanda. Olika projekt genomförs i detta syfte, två av dem är 0-felsgarantin vid inflyttning och projektet Snyggt och Tryggt i våra bostadsområden. Framtiden Planer finns på att nyproducera 14 lägenheter i närheten av sporthallen i centrala Nybro. I samband med en omfattande renovering av fastigheten Jupiter 9, finns också planer på att bygga på två våningar på taket och därigenom tillskapa 6 nya lägenheter. I de mindre tätorterna har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram tomtalternativ. Planer finns på att bygga nya lägenheter även där. Borttagandet av bidrag och subventioner till nyproduktion av lägenheter gör det svårt att komma igång med någon byggnation av bostäder. Man kan dock inte ge upp utan vi måste hitta lösningar på problemen. Med en bra personalpolitik har vi skapat ett klimat där kunnig och motiverad personal bidrar till företagets framgångar. Styrelsens och personalens engagerande arbete ger goda förutsättningar för att vi ska kunna behålla en stabil ekonomi till nytta för hyresgäster och ägare. Nybro i mars 2008 Stefan Henrixon Verkställande direktör sid 6

7 Marknadsföring - Syns man inte finns man inte Tomtesmyg i Joelskogen med Korpen THMO-renovering i Madesjö Familjedag på motocrossbanan Studiebesök från Fagerslättskolan Syns man inte finns man inte Nybro Bostads AB vill synas! Vi vill alltid vara kundens första alternativ i valet av boende. Självklart är det allra viktigaste ur kommunal synvinkel att folk upptäcker Nybro kommun som en trevlig, attraktiv och framåt ort och väljer att flytta hit oavsett bostadsval! Men Nybro Bostads offensiva marknadsföring bidrar högst väsentligt till att omvärlden upptäcker Nybro som bostadsort över huvud taget! Hemsidan - ett viktigt fönster mot omvärlden Vår hemsida växer i betydelse. Fler och fler söker information och uthyrningen ser tydligt att sökfrekvensen på lägenheterna blir större och större via internet. Detta har också dämpat belastningen på vår uthyrningspersonal. TV4 reklam med bra genomslag Fjolårets succé, Total Home Make Over, följdes upp 2007 med ytterligare två lyckliga vinnare. Denna gång blev det en hyresgäst i Madesjö och en i centrala Nybro som vann. Uppmärksamheten runt detta evenemang är förmodligen bland det bästa vi upplevt. TV4-reklamen under året var inriktad på just renoveringen av våra THMO-vinnare. Mullrande familjedag i solsken Tillsammans med Nybro Motocrossklubb anordnades en familjedag i maj som vände sig till motorintresserade barn. Uppslutningen var god och vi finner att familjedagar är ytterligare ett positivt sätt att marknadsföra vårt företag. Satsning på sommaraktiva barn gav mersmak På initiativ av Nybro Bostad bjöds BK Puma, SISU, Korpen Nybro och Kungshalls Bangolfklubb in för att diskutera ett eventuellt kollo under sommaren med anledning av att Kultur- Fritid lagt ner verksamheten. Mötet utmynnade i att föreningarna tillsammans med NBAB skulle försöka aktivera sommarlediga barn i Kungshall. Verksamheten startade i anslutning till sommarlovsstarten. Nybro IF Fotboll engagerades också, liksom Mejeriet. Till vår glädje kopplade Individ- och Familje på projektet och det hela växte under sommaren. Utvärderingen var att alla involverade var positiva till en satsning Bejublad barnteaterpremiär i Kungshallshemmet På Hyresgästföreningens och Nybro Teaterförenings initiativ anordnades i april en barnteaterföreställning i Kungshallshemmets aula. Nybro Bostad medverkade som som huvudsponsor. Vidare lottades gratis simhallskvällar ut till sex skolklasser i kommunen. Egen tidning till alla hushåll Under året har vi producerat en reklamfinansierad tidning i A4-format Nyfiken på Nybro Bostad?. En presentationsfolder med flygfoton över våra bostadsområden har tagits fram. Aktiva mot föreningslivet Nybro Bostad är involverade i ett antal sponsor-/samarbetsprojekt tillsammans med föreningslivet i Nybro kommun. sid 7

8 Energistatistik Köket i Madesjö efter Total Home Make Over 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Vatten (m3/m2) Vatten (m 3 /m 2 ) Vattenförbrukning Arbetet med att minska vattenförbrukningen pågår ständigt enligt följande: Renoveringar och stambyte enligt underhållsplan. Utbyte av 2-greppsblandare till 1-greppsblandare Fjärrvärme korrigerad förbrukning kwh/m 2 blå stapel verklig förbrukning kwh/m 2 röd stapel Fjärrvärme (korrigerad förbrukning/m2 blå stapel) (verklig förbrukning/m2 röd stapel) Fjärrvärmeförbrukning 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 Elförbrukning (kwh/m2) Elförbrukning (kwh/m 2 ) Elförbrukning Elkonsumtionen i våra fastigheter ökar Vi har många lägenheter som har hushållselen inkluderad i hyran. Milda vintermånader har gjort att våra verkliga förbrukningar har minskat. I den graddagskorrigerade förbrukningen kan man se en liten ökning vilket kan förklaras med känsliga temperaturer runt 0 o C. 26,00 24,00 22,00 20, Vi har ett tillvalsprogram med tvätt-, tork- och diskmaskiner till våra hyresgäster. Allmänt ökat användande av elektriska apparater. Värmecentralerna på Vattugatan och är utbytta. Då fjärrvärmepriset ökar konstant måste vi bli ännu bättre på att energieffektivisera våra fastigheter. sid 8

9 Fastighetsförsäljningar Bokenområdet Totalt har 3 radhus sålts under året. Försäljningarna har skett till externa köpare då de tidigare hyresgästerna har flyttat. Efterfrågan är fortfarande stor så marknadspriset ligger kvar på en hög nivå. Totalt har försäljningarna inbringat tkr, med en reavinst på tkr. Styrelsen har beslutat att de hus som blir lediga skall lämnas till försäljning. Vid årets slut fanns 17 hus i bolagets ägo. Ett av dessa var vid årsskiftet ute för försäljning. Skattekonsekvenser Försäljningarna medför att bolaget drabbas av reavinstskatt. Den totala skattebelastningen på grund av försäljningarna uppgår till ca 440 tkr, det är 54 % av årets totala skattekostnad för Nybro Bostads AB. Prognos för 2008 Den överenskomna hyreshöjningen kommer att tillföra bolaget ca 2,3 Mkr om vakansgraden kan hållas på nuvarande nivå. Driftskostnaderna beräknas stiga på grund av höjda taxor på fjärrvärme, el, sopor och ökade löner. Kostnaderna för reparation och underhåll är budgeterade till 23,2 Mkr. Räntebidragen minskar till 540 tkr, på grund av regeringens beslut om att successivt avveckla räntebidragen så att de är helt borttagna år Reproräntan har höjts med 1,0 % under 2007 och även de långa räntorna har stigit. Vi har sett en höjning av reproräntan under februari 2008 på 0,25 % och vår bedömning är att den eventuellt kommer att höjas med ytterligare 0,25 % under I kombination med en ökning av låneskulden på grund av årets investeringar, innebär det att våra räntekostnader kommer att stiga med ca 2 Mkr under året. Med hänsyn till ovanstående faktorer beräknas resultatet före dispositioner och skatt hamna på ca 1 Mkr för år Fågelperspektiv över delar av Emmatorp och Kungshall Egna fastigheter i förvaltning Antal M² Antal M² Bostadslägenheter Lokaler Garage Parkeringsplatser, avgiftsbelagda Totalt sid 9

10 Reparation och underhåll I kostnaderna för reparation och underhåll på 26,9 Mkr, ingår en stor andel köpta tjänster ca 18,8 Mkr. Med egen personal har arbeten för ca 8,1 Mkr utförts under året. Av de mera omfattande reparations- och underhållsarbetena kan nämnas följande: Kronan 1 Kungshallsvägen (81 lägenheter) - Balkongrenoveringar. - Lägenhetsmålningar. Kostnad 500 tkr. Kullen 1 Vattugatan 1-23 (108 lägenheter) - Helrenovering av lägenheter. - Lägenhetsmålningar. Kostnad 650 tkr. Drabanten 3 Vattugatan 27-41, Algatan (179 lägenheter) - Reparation vattenskador. - Lägenhetsmålningar. - Byte köksluckor. - Relining av avloppsstammar 18 lägenheter. - Renovering av fjärrvärmecentraler. Kostnad tkr. Drabanten 1-2 Vattugatan (175 lägenheter) - Renovering fjärrvärmecentraler (Vattugatan 43-51). - Renovering av hissar (Vattugatan 45-51). - Upprustning av tvättstugor. - Lägenhetsmålningar (Vattugatan 43-51). Kostnad tkr. Kören 9 Riddarevägen (63 lägenheter) - Reparation brandskadade lägenheter. - Lägenhetsmålningar. Kostnad tkr. Tikaskruv 1:80 Silversparregatan 1-13 (51 lägenheter) - Byte av låssystem. - Badrumsrenovering. - Helrenovering av lägenhet. Kostnad tkr. Räddningsinsats vid eldsvåda Kvarteret Drabanten, Kungshall sid 10

11 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Styrelsen och verkställande direktören för Nybro Bostads AB (org.nr ) får härmed avgiva årsredovisning för tiden Byggnadsverksamheten Allmänt Årets investeringar har uppgått till 40,9 Mkr. Det största projektet är nyproduktion av 17 lägenheter i kv. Ärlan vid ishallen. I Kungshall har byggts nya miljöhus och garage vid ett antal fastigheter. En renovering av badrummen i 51 lägenheter på fastigheten Tikaskruv 1:80 (Stallgården) i Orrefors har slutförts under året. Kostnaden för reparation och underhåll uppgår till 26,9 (29,1) Mkr, vilket innebär 188 kr/m². Det är en minskning från förra årets höga nivå med 2,2 Mkr, men det är fortfarande en nivå som överstiger branschens nyckeltal. Det är en nödvändighet för att även i framtiden kunna erbjuda hyresgästerna attraktiva lägenheter. Budgeten för 2008 är på 23,2 Mkr, när det gäller reparationer och underhåll. Under hösten har styrelsen tagit beslut om att bygga om ett hus på fastigheten Tikaskruv 1:80 (Stallgården) i Orrefors, till ett äldreboende med totalt 11 lägenheter. Byggstart skedde i december 2007 och inflyttning beräknas ske under september Projektering pågår också för ombyggnad och stambyte i fastigheten Jupiter 9, gamla vårdcentralen. Nyproduktion Ärlan 3-5, Grönvägen Nyproduktion av 17 lägenheter i kv. Ärlan 3-5 har färdigställts under året med inflyttning under oktober, november och december. Projektet består av 17 lägenheter fördelat på tre tvåvåningshus med en ateljevåning på tredje planet. Lägenheterna har mycket hög standard med trägolv i samtliga rum samt klinkers i hall och badrum. Samtliga lägenheter är uthyrda. Total investering efter avdrag för investeringsstimulans är 30,3 Mkr. Nyproduktion av miljöhus och garage i Kungshall och på Vulkanus 30, Dr Sandbergs gata 1 I Kungshall på fastigheterna Kronan 1, Platån 1 samt Kullen 1 har totalt fem miljöhus färdigställts under året. Dessa investeringar innebär att en bättre sortering av soporna kan ske, vilket minskar påverkan på miljön. På fastigheten Platån 1 har dessutom 35 nya garageplatser byggts. De befintliga parkeringsplatserna på dessa tre fastigheter har också rustats upp med ny beläggning och belysning. På fastigheten Vulkanus 30 har ett nytt miljöhus färdigställts under året. Total utgift inklusive vissa underhållsåtgärder är 9,6 Mkr. Badrumsrenovering Tikaskruv 1:80 (Stallgården), Silversparregatan 1-13 Renovering av badrummen på 51 lägenheter har slutförts under året. De har fått nya ytskikt, nytt sanitetsporslin samt nya bredare dörrar för att öka tillgängligheten. Total utgift inklusive vissa underhållsåtgärder är 2,2 Mkr. Anställd målare i aktion sid 11

12 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Hyresmarknadsläget Allmänt Bostäder Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter har minskat mot föregående år och uppgår till tkr (1 716 tkr), vilket motsvarar 1,9 % (2,0 %) av bruttohyran eller 13,2 kr/m² (13,8 kr/m²). Uthyrningsgraden ligger kvar på en hög nivå trots att innevånareantalet fortsätter att minska i Nybro kommun. Lägenheterna i centralorten blir uthyrda så fort som det blir någon ledig, i vissa av småorterna är däremot efterfrågan svagare. Särskilt i Orrefors där två lägenheter är lediga trots att tio lägenheter är avställda för ombyggnation till äldreboende. Efterfrågan på de nybyggda lägenheterna i Kvarteret Ärlan var stor och samtliga lägenheterna var uthyrda innan projektet var färdigställt. Under de första månaderna 2008 har läget i Orrefors försämrats och den första mars var sex lägenheter lediga. I centralorten är uthyrningsläget dock fortsatt positivt. Lokaler På lokalsidan uppgår hyresbortfallet till 201 tkr (162 tkr), vilket motsvarar 1,5 % (1,2 %) av bruttohyran. Hyresbortfallet avser ett antal mindre källarelokaler, samt avgiftsbelagda parkeringsplatser. Folktandvården lämnade sina lokaler i fastigheten Jupiter 9 den 15 september 2006, lokalen har under 2007 byggts om till 22 mindre lägenheter, där inflyttning har skett under januari och februari Nybro kommun lämnar förskolorna i Flerohopp och Målerås under 2008 vilket innebär minskade lokalhyresintäkter på 280 tkr per år. Lokalerna i Flerohopp byggs om till två lägenheter. Fastigheten i Målerås där förskolan har haft sina lokaler lämnas ut till försäljning. Vakanser Vid årsskiftet 2007/2008 uppgick antalet outhyrda lägenheter till 11 (20), vilket motsvarar 0,6 % (1,0 %), varav 5 (14) utanför centralorten. Hyresförhandlingar Hyresförhandlingarna för år 2008 inleddes i slutet av november Nybro Bostads AB redovisade ökade kostnader för löner, entreprenadkostnader samt taxehöjningar när det gäller fjärrvärme, el och sopor. Räntekostnaderna stiger också på grund av Riksbankens höjningar av reproräntan, som bolaget bedömer kommer att fortsätta under Efter första förhandlingsdagen enades parterna om en så kallad mjuk strandning för att begära konsultationer av de centrala parterna inför de fortsatta förhandlingarna. Vid nästa förhandlingstillfälle träffades en ettårig överenskommelse med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge. Den innebär att samtliga lägenheter höjs med i snitt 18,10 kr/m², vilket motsvarar 2,53 % på genomsnittshyran. Efter detta uppgår den genomsnittliga hyran för bostäder till 738 kr/m², vilket innebär att en normaltrea på 75 m² kostar kr/ månad. Omflyttningar Antalet omflyttningar under 2007 var 495 (457) st, vilket motsvarar 25,6 % (23,7 %) av hela beståndet. Interna omflyttningar inom beståndet uppgick till 4,4 %. sid 12

13 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Ekonomi Nybyggnation kvarteret Ärlan på Grönvägen Resultatöversikt Hyresnettot ökade med 3,0 % (0,3 %), av detta har årets hyreshöjning bidragit med 2,5 %. Den övriga ökningen beror på de 17 nyproducerade lägenheterna i Kv Ärlan samt en förbättrad uthyrningsgrad. Driftskostnaderna ökade med totalt tkr. De största kostnadsökningarna avser fjärrvärme där taxan stigit med 12,4 %, vilket inneburit ökade kostnader med tkr samt att sophanteringskostnaderna har stigit med 900 tkr på grund av taxehöjningar med ca 20 %. Kostnaderna för reparation och underhåll är tkr lägre än föregående år. Detta är tidigare kommenterat under byggnadsverksamheten. Räntebidragen har minskat med 642 tkr, det beror på regeringens beslut där räntebidragen avtrappas successivt för att vara helt borttagna år På grund av att den rörliga räntan har stigit med 1 %, samt ökad upplåning under året, har räntekostnaderna stigit med tkr. Räntenettot har därför försämrats med tkr i förhållande till föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till tkr (2 969 tkr). I resultatet ingår då återbetald fastighetsskatt med 99 tkr, på grund av omprövningar av tidigare års taxeringar, samt reavinster på tkr vid fastighetsförsäljningar i Bokenområdet. Ingen avsättning till periodiseringsfond har gjorts. Likviditet Likvida medel på balansdagen uppgick till tkr. Utöver detta fanns också outnyttjad kredit på koncernkontot uppgående till tkr. Soliditet Den synliga soliditeten har på grund av årets stora investeringar minskat med 0,9 % och uppgår till 20,3 % (21,2 %). sid 13

14 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Finansiering Den totala lånestocken uppgår till 351,2 Mkr (328,9 Mkr), vilket är en ökning med 22,3 Mkr. Nyupplåning har gjorts med 25 Mkr på byggnadskreditivet avseende den färdigställda nyproduktionen av 17 lägenheter i Kv Ärlan. Det innebär att den ingående lånestocken har amorterats med 2,7 Mkr (0,8 %). Den genomsnittliga belåningsgraden vid utgången av 2007 var i förhållande till bokförda värden på fastigheterna 76,4 % (75,8%). Lånestockens förfallostruktur 31 december 2007 framgår nedan: Förfallostruktur Den genomsnittliga bruttoräntan på lånestocken har under året ökat från 3,6 % till 3,9 % per den 31 december. Årets omsättningar av lån har lagts på löptider mellan 2-7 år. Den rörliga räntan har stigit med 1,0 % under året, på grund av Riksbankens höjningar av reproräntan. Detta innebär att snitträntan har stigit med 0,3 % under Lån med rörlig ränta uppgår till 27,4 % av lånestocken, i enlighet med bolagets finanspolicy, som tillåter att högst 30 % av lånestocken är rörliga lån. Räntebidragen har uppgått till 0,7 Mkr (1,3 Mkr), vilket innebär att den genomsnittliga nettoräntan på lånestocken blir 3,7 % (3,3 %). Vårt räntebidragsberoende är ca 5 kr/m² (10 kr/m²). Räntebidraget för 2008 blir enligt prognos ca 540 tkr. Bruttoränta lånestock och reproränta: Bruttoränta och nettoränta lånestock : % Bruttoränta Reproränta Känslighetsanalys Bolagets resultat påverkas av flera faktorer. Nedan visas hur resultatet påverkas när vissa nyckelfaktorer ändras. Hyresförändring bostäder +- 1 % +- 0,9 Mkr Förändring vakansgrad +- 1 % +- 1,0 Mkr Räntenivå¹) +- 1 % +- 1,6 Mkr Driftskostnad kr/m² +- 1,5 Mkr ¹) Räntekänslighet 1 år sid 14

15 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Styrelse, revisorer och lekmannarevisorer Stefan Henrixon vd Markus Lund (s) Ordförande Christina Davidson (c) vice ordförande Ivan Pettersson (s) Linde Eriksson (m) Monica Emilsson (s) Bill Petersson (v) Carl-Gustav Johansson (c) Mikael Svanström FF Leif Olson SKTF Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter, utsedda av Nybro kommun Styrelsesuppleanter, utsedda av Nybro kommun Markus Lund, ordförande (s) Britt Israelsson (s) Christina Davidson vice ordförande (c) Jonas Algotsson (m) Monica Emilsson (s) Maj-Britt Lundh (s) Ivan Pettersson (s) Malin Arnesson (s) Carl-Gustav Johansson (c) Urban Eliasson (c) Bill Petersson (v) Kaj Raving (v) Linde Eriksson (m) Jonas Karlsson (tom ) (kd) Jonny Andersson (from ) (kd) Personalrepresentanter, ordinarie Mikael Svanström, FF Leif Olson, SKTF Personalrepresentanter, suppleanter Mikael Linde, FF Ingemor Nicklasson, SKTF Verkställande direktör Stefan Henrixon Revisor, ordinarie Anna Haeggman-Dahlgren, aukt. revisor, utsedd av bolagsstämman Revisor, suppleant Marie Norregårdh, aukt. revisor, utsedd av bolagsstämman Lekmannarevisorer, ordinarie Lekmannarevisorer, suppleanter Eddy Sandgren (s) Brittmari Tauber (s) Anders Carlsson (m) Björn Aronsson (c) utsedda av Nybro kommun utsedda av Nybro kommun Sammanträden Årsstämma hölls Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. sid 15

16 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Organisationsanslutning Nybro Bostads AB är anslutet till: SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) Fastighetsarbetsgivarna ALMEGA HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) Ägare Nybro Bostads AB är sedan den 5 december 2003 ingående i kommunkoncernen som ett helägt dotterbolag till AB Nybro Brunn vilket ägs till 100 % av Nybro kommun. Antal aktier Procent AB Nybro Brunn Alla aktier har samma röstvärde. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsens ordförande Markus Lund har aviserat att han kommer att lämna sitt uppdrag vid lämpligt tillfälle, när en ersättare är utsedd av kommunfullmäktige i Nybro kommun. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står (Tkr); Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande; Balanseras i ny räkning Styrelsens yttrande över det lämnade koncernbidraget Efter det lämnade koncernbidraget blev soliditeten 20,3%. Soliditeten är mot bakgrund av bolagets verksamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar jämte kassaflödesanalys: Kören 9, Pensionärslägenheter på Riddarevägen i Madesjö sid 16

17 Resultaträkning För tiden (Tkr) Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhåll, reparationskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Resultat försäljning av fastigheter Nedsättning av fastighetsskatt Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Kvarteret Röset 1, Sven Krååks väg i Madesjö sid 17

18 Balansräkning Per (Tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 21 Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar Fordringar hos Nybro kommun 0 0 Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR sid 18

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital; aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Nybro kommun Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar, ej pantsatta Totalt Ansvarsförbindelser Inga Inga sid 19

20 Kassaflödesanalys Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastat resultatet Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före inkomstskatter Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av varulager Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av skuld Inbetalning av reversfordringar Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT sid 20

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Koncernen Vara kommun

Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer