Värt att veta om din kommun. Populärbudget Piteå kommun Populärbudget Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun"

Transkript

1 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2 Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift som politiker är att genom mål, resurstilldelning, prioriteringar, handlingsprogram styra kommunen och ange färdriktningen för framtiden. Det viktigaste styrdokumentet vi har är verksamhetsplan och budget som kommunfullmäktige beslutar om en gång per år. Genom vår vision, de fyra strategiska områdena och de femton övergripande målen så visar vi hur vi vill att kommunen ska skötas och utvecklas. pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem hoppas vi att Du känner till! Visionen manar till en utveckling där människor känner sig trygga och vågar pröva sina vingar, där alla kan utvecklas och må bra och där alla ska känna sig välkomna i Piteå. De strategiska områdena och målen konkretiserar tankarna från visionen ytterligare och styr verksamheten på ett tydligare sätt. På olika sätt mäter vi hur vi når upp till målen, vilka resultat vi får och hur vi kan förändra och förbättra för att komma närmare en måluppfyllelse. Det första strategiska området är Barn och unga och målen lyder: Här handlar det om att förskola och skola är en trygg plats ligheter till upplevelser, att vi tar barn och ungas åsikter på allvar och tar tillvara deras kreativitet och engagemang. Det andra strategiska området är Utbildning, arbete och näringsliv och målen lyder: En förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva sin ligheter för unga människor att utbilda sig och få arbete, att Det tredje strategiska området är Demokrati och öppenhet och målen lyder: - Att känna att man kan föra fram sina synpunkter, att man kan vara med i samhällsbygget tror vi är viktigt för att man 2 Piteå kommun Populärbudget 2013

3 ska trivas på riktigt! Därför har vi en mängd metoder för tillgänglighet och vårt bemötande utifrån mångfalds- och Det fjärde strategiska området är Livsmiljö och målen lyder: det viktigt att vi skapar ett Piteå som är attraktivt och kvalité i livets alla skeden, att stad och land går hand i hand och vi gemensamt tar ansvar för att ta hand om vår och de övergripande mål som beskrivs ovan är den färdplan för Piteå som kommunfullmäktige beslutat om. Lyckas vi med det så skapar vi ett attraktivt och uthålligt Piteå med hög trivsel och en ökande befolkning. Vi hoppas att du är med på resan genom att diskutera, tycka till och engagera dig i kommunens utveckling! Peter Roslund ordf. kommunstyrelsen (S) Helena Stenberg vice ordf. kommunstyrelsen (S) Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2010 Parti och expeditionsadress Gruppledare Telefon E-post Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Norrbottens Sjukvårdsparti Piteå kommun Populärbudget

4 Ekonomi Piteå kommuns populärbudget - kr tkr mkr mdr Varför måste kommunen gå med överskott? Piteå kommun har som mål att inte ta några lån. Detta innebär att mande investeringar och pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsutbetalningar till de anställda fortsätter att öka när resterande 40-talister går i pension. För att klara av de kommande pensionsutbe- ver kommunen ett årligt resultat på 2 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar mkr. Investeringar i koncernen Piteå kommun 2013 tkr Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB AB PiteBo Piteå Hamn AB Piteå Renhållning och Vatten AB Koncernen AB PiteEnergi Övriga bolag 600 Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB Piteå kommun nämnder/styrelse Totalt koncernen Piteå kommun Din kommunala förmögenhet: Kommunen hade år 2011 en egen förmögenhet (tillgångar minus skulder) på 2 142,3 mkr. År 2010 var förmögenheten 2 116,9 mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 25,4 mkr mellan åren 2010 och Du äger Per kommuninvånare Riksgenomsnitt Anläggningar (skolor, daghem, gator, m. m.) kr kr Pengar (på bank m m) och fordringar kr kr Summa kr Du är skyldig Din kommunala förmögenhet kr kr Kassaflöde Inbetalningar totalt mkr Kommunalskatt mkr (70 %) Avgifter m.m. 359 mkr (15 %) Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 268 mkr (11 %) Likviditetsminskning 60 mkr (2 %) Statsbidrag 41 mkr (2 %) Utbetalningar totalt mkr Personalkostnader mkr (64 %) Övrigt (varor, tjänster, hyror) 538 mkr (22 %) Bidrag 173 mkr (7 %) Investeringar 169 mkr (7 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

5 Skatt - Hur används skatten? (samtliga belopp i tabellen avser kronor) Om din inkomst är då erhåller kommunen i skatt och du betalar bland annat till: Utbildning och barnomsorg totalt: därav bland annat: Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Musik- och dansskola Social omsorg totalt: därav bland annat: Äldreomsorg Stöd och omsorg Kultur och fritid totalt: därav bland annat: Park och anläggningar Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt Gator och vägar Kostverksamhet Totalt antal årsarbetare i Piteå kommun den 30 november 2012: Totalt antal årsarbetare i koncernen Piteå Kommunföretag AB: Personal 202 Barn och utbildning Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB AB PiteBo 41 barnomsorg Piteå Hamn AB Piteå Renhållning och Vatten AB 59 Socialtjänsten Koncernen AB PiteEnergi 74 Övriga bolag 14 Kultur och fritid 98 Räddningstjänsten 43 Miljö- och byggkontoret * 33 Arbetsmarknad och vuxenutbildning * 90 Kommunledningskontoret ** 121 Totalt antal årsarbetare i kommunkoncernen Fastighets- och servicekontoret 352 (Piteå kommun + Piteå Kommunföretag AB) Teknik- och gatukontoret * Piteå kommun Populärbudget 2013

6 Befolkning Piteå på väg mot invånare Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till år 2020 ha en folkmängd på invånare. Idag har Piteå en positiv befolkningsutveckling. Senaste månadsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att i november 2012 hade Piteå en folkmängd på invånare, vilket är rekord. Bara en gång tidigare har Piteå passerat invånare, vilket var sommaren Befolkningsutveckling i Piteå Observera skalan Vad är det som gör att piteborna blir fler? När det gäller åldersstrukturen i befolkningen har Piteå precis samma utveckling som många andra kommuner, med en lägre andel yngre personer och personer i arbetsför ålder men en ökning av andel äldre. Piteå kommuns befolkningsutveckling mellan år 2008 fram till 2012 (november) visar att folkmängden totalt under denna period har ökat med 193 personer * *2012 års värde avser Samhällsbyggnad En förvaltning tre nämnder Piteå står inför stora utmaningar de närmaste åren. Konkurrensen om arbetskraft, företagsetableringar, inves- framförallt två orsaker till detta. Den ena orsaken är den offentlig sektor ger. Den andra orsaken är den starka urba- av landet, till storstäder och universitets- och högskoleorter. Piteå kommun arbetar hårt med strategier för att möta den utmaning som ovanstående beskrivning innebär. En av de viktigaste strategierna handlar om att göra Piteå till en attraktiv och uthållig ort, där människor vill bo och företag verka i. Det handlar om att i samhällsbyggandet ta hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta och att beakta dessa tre aspekter i det beslutsunderlag som ligger till grund för inriktningar i form av översiktsplaner, För att bygga en kommunal organisation som kan matcha upp mot dessa krav har en organisationsöversyn genomförts under Det innebär bland annat att kommunens organisation, inom framförallt den fysiska samhällsplaneringen, ska kännetecknas av öppenhet, snabbhet, hög kvalitet, rättsäkerhet och helhetssyn i beslutsunderlagen. Sammantaget ledde detta till ett beslut där teknik- och gatufrågorna, den fysiska planeringen, bygglovshantering, - en gemensam förvaltning. Den nya förvaltningen heter Samhällsbyggnad och består av de fyra avdelningarna; Samhälle och näringsliv, Fysisk planering, Kompetensför- Mats Berg, kommunchef Piteå kommun Populärbudget 2013

7 Samhällsbyggnad Helhetsgrepp över samhällsbyggnadsfrågor Piteå ska vara en attraktiv stad att leva, bo och verka i. I den nya förvaltningen Samhällsbyggnad samlas verksam- barhet är en viktig utgångspunkt. Samhällsplanering, näringslivsutveckling och kompe- hetssyn. Samverkan gör hantering av ärenden enklare. Dessutom skapas en tydligare ingång för samhällsbyggnadsfrågor för både medborgare och företagare. Fyra avdelningar inom samhällsbyggnad ansvarar för olika delar av samhällsutvecklingen - från idéer och planering till produktion. Ett starkt näringsliv Kommunen arbetar för att skapa goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag som är viktigt för ett fort- nens arbete med att skapa förutsättningar och underlätta Piteå kommun har satt fokus på följande fyra områden i Tillväxtprogrammet Större investeringar 2013 Visste du att... - Så här används pengar för Miljö-och byggnämnden totalt 36 mkr Näringslivsfrågor 12 mkr (34 %) Utvecklingsfrågor (social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet) 9 mkr (25%) Miljö- och hälsoskydd 7 mkr (20 %)) Fysisk planering, bygglov 7 mkr (20 %) Nämnd och administration 1 mkr (2 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 36 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 21 mkr (59 %) Försäljning av kontroll och tillsynsavgifter 10 mkr (27 %) 5 mkr (15 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

8 Samhällsbyggnad En plats för alla i framtidens Piteå Livslångt lärande, integration och matchning mellan arbetslivets behov och människors kompetens är avgörande för att både kommunen och Piteås företag ska hitta människor att anställa i framtiden. Lika viktigt är det att ners, tydliga framgångsfaktorer. Vägledning för individer, analys av företagens behov - - Piteå kommun utökar mottagande av ensamkommande Större investeringar 2013 Visste du att...»» Så här används pengar för Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning totalt 74 mkr Vuxenutbildning 21 mkr (28 %) Subventionerade anställningar 15 mkr (20 %) Arbetsmarknad 13 mkr (18 %) Flyktingsamordning 13 mkr (18 %) Nämnd och administration 6 mkr (8 %) Feriearbeten 6 mkr (8 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 74 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 44 mkr ( 59 %) Statsbidrag från migrationsverket 16 mkr (22 %) Statsbidrag från arbetsförmedlingen 7 mkr (9 %) Statsbidrag, från skolverket 3 mkr (4 %) Försäljningsmedel 2 mkr (3 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

9 Samhällsbyggnad Planering är a och o Hållbar utveckling handlar i mångt och mycket om att Ett viktigt steg är att omvandla visioner och idéer till attraktiva och varierande områden för boende och näringsverksamhet. I det arbetet ingår att ta fram underlag för planering, att utforma och samråda kring översikts- och av bygglov. Även arbetet med tillstånd och tillsyn ingår i strävan ef- soskyddsarbete. Trygghet och trivsel till trygghet och trivsel hos både pitebor och besökare. och parkeringar samt fungerande gatubelysning är viktiga byggstenar på vägen mot ett attraktivt och uthålligt Piteå. - Större investeringar 2013 Visste du att...» Så här används pengar för del Teknik- och servicenämnd totalt 136 mkr Drift och underhåll gator 65 mkr (48 %) Uppdragsverksamhet 30 mkr (22 %) Administration 14 mkr (10 %) Drift och underhåll parkering 3 mkr (2 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 136 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 97 mkr (71 %) Ersättning uppdragsverksamhet 30 mkr (22 %) Ersättning administration 3 mkr (2 %) Parkeringsintäkter 2 mkr (1 %) Ersättning gator 2 mkr (1 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

10 Fastighets- och servicekontoret Verksamhetsidé Fastighets- och servicekontoret bidrar till att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för medborgare, kommunala verksamheter och näringsliv genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. Det här gör Fastighets- och servicekontoret: Ansvarar för ny, till och ombyggnationer samt förvaltning av kommunens fastigheter. Utför bostadsanpassningar för funktionshindrade. Lagar all mat till förskolor, skolor och äldreomsorg. Städar kommunens lokaler. Ansvarar för lokalresursplanering i samverkan med andra kommunala förvaltningar. Ansvarar för stadshusets kopiering och tillhandahåller kontorsmaterial till de kommunala förvaltningarna. Investeringar 2013 Visste du att...»» -»»»»» Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 366 mkr Lokaler och bostäder (underhåll och drift) 169 mkr (46 %) Måltidsservice 100 mkr (27 %) Produktion (vakt, städ, kopiering, byggenhet) 80 mkr (22 %) Nämnd och administration 11 mkr (3 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 366 mkr Hyresintäkter (lokaler och bostäder) 193 mkr (54 %) Kommunalskatt och statsbidrag 73 mkr (20 %) Intäkter för vakt, städ, kopiering, byggenhet 61 mkr (17 %) Måltidsintäkter 32 mkr (9 %) Markförsörjning 6 mkr (2 %) Markförsörjning 7 mkr (2 %)

11 Räddningstjänsten - - Verksamhetsidé Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska vi hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även, tillsammans med andra, kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs. Information och akuta utryckningar samhet är att underlätta för den enskilde, främst genom rådgivning, information och utbildning men också genom att Den operativa verksamheten svarar för insatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Brandstationer med brandper- - Visste du att...»»»»»»»»»» Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 37 mkr Operativ verksamhet 30 mkr (81 %) Nämnd och administration 3 mkr (9 %) Förebyggande verksamhet 2 mkr (6 %) Kommunens säkerhetsarbete 2 mkr (4 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 37 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 33 mkr (89 %) Intäkter (utbildning, tillsyn, automatisk brandlarm) 3 mkr (8 %) Statsbidrag för krishantering 1 mkr (3 %) 11

12 Barn och utbildning Utbildning för framtiden Utredningen kopplas till kommunens ekonomiska förutsättningar, men den ska också ligga till grund för en som har betydelse för hur skolan organiseras är bland annat elevunderlag, nya krav på behörighet och legitimation, nya läroplaner och innehållet i grundskolans kursplaner. pedagoger i förskola, grundskola och gymnasieskola. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper i matematik. och landstings matematiksatsning PISA 2015 som avser styrning och ledning samt Skolverkets kompetensut- - nens Klimat- och energiplan att hälften av alla förskolor - ha ansökt senast tet för ett Vård- och omsorgscollege i Norrbotten. Vårdoch omsorgscollege är inte en ny skolform utan en sam- psykolog har anställts med stöd av statliga bidrag. Skärpt kontroll av olovlig frånvaro i grundskola och gymnasieskola närvaro, utreda och åtgärda frånvaro. Omfattande frånvaro kan försvåra för eleven att nå målen för utbildningen. nasieskolans terminsbetyg. skolan ska rektorn se till att vårdnadshavaren samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Vårdnadshavaren ansvarar för att söka ledighet, meddela skolan om Lärarlegitimation Legitimationen visar vilken behörighet en lärare eller förskollärare har, alltså i vilka skolformer, årskurser och ämnen som han eller hon får undervisa och sätta betyg. för alla. Kravet för att Skolverket ska utfärda legitimation har minst ett års erfarenhet av arbete som förskollärare eller lärare. nen eller områden där svårigheter att uppfylla legitimationskravet kan uppstå. Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 826 mkr Grundskola/förskola 618 mkr (75 %) Gymnasieskola 180 mkr (22 %) Nämnd och administration 16 mkr (2 %) Kommunala musik- och dansskolan 12 mkr (1 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 826 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 752 mkr (91 %) Avgifter och ersättningar 33 mkr (4 %) Ersättning från andra kommuner 25 mkr (3 %) Statsbidrag från skolverket 16 mkr (2 %) 12 Piteå kommun Populärbudget 2013

13 Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har kvalitetsmärkt Strömbackaskolans Bygg- och anläggningsprogram Bygg- och anläggningsprogrammet vid Strömbackaskolan har blivit branschrekommenderat. Syftet är att tydliggöra branschens förväntningar på skolor som utbildar för industrins yrken och att ta fram idéer och förslag till utbildningens utveckling. De gymnasieskolor som uppfyller kraven utses till branschrekommenderad skola. Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. fällen placerat sig bland de 15 bästa av landets 290 kommuner! Operativa mål för grundskolans matematikundervisning fram till 2015 Andelen elever som inte uppnått målen i de nationella proven i matematik ska minska med tio procent. Andelen elever som uppnår högsta betyget i matematik ska öka med fem procent. Andelen elever som uppnår kunskapskraven för betyg E ska vara minst 99 procent. 1 Större investeringar 2013 Visste du att...»»»»»»»» - - Piteå kommun Populärbudget

14 Kultur och fritid Verksamhetsidé Kultur och fritid ska erbjuda piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- och fritidsliv med en livsmiljö som stärker ringar. Attraktiv kultur och fritid - Vi gör skillnad Den fria tiden Det som kännetecknar kultur och fritids verksamheter är att det handlar om människors fria tid och egna val, vänder sig till alla och bidrar till förbättrad folkhälsa. Genom att förutsättningar till en god folkhälsa. Ett rikt föreningslivet eningar som dagligen sysselsätter ca 900 barn och unga i olika aktiviteter. Genom anläggningar och verksamhets- nämnden förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Mötesplatser för alla Att få mötas i olika sammanhang är viktigt för alla åldrar. Bibliotek, konserthus, parker, simhallar och sporthallar ger träffas, trivs och utvecklas. Utveckling i dialog En levande och ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för kultur och fritid. Dagligen sker kontakter med medborgare, organisationer och föreningar. Synpunkter, förslag och resultat analyseras och arbetet med att renovera lekparker som görs i samverkan och beskriva hur de ser på en rolig plats för lek. Resultatet är sedan grunden vid renoveringen. Piteå viktig nod i kulturhuvudstadsåret Umeå2014 Piteå kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Umeå kommun att fungera som regionkontor till Umeå2014. Syftet med regionkontoret i Piteå är att samla ihop och attraktivt paketera Norrbottens rika kulturutbud och genom in kultur från övriga världen att inspirera och berika norra Sverige. Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 122 mkr Anläggningar 50 mkr (41 %) Fritid, bl. a. bokning, Fritid Ung, studieförbund, 26 mkr (21 %) Kultur, bl. a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum 26 mkr (21 %) Park 17 mkr (14 %) Nämnd och administration 3 mkr (3 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 122 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 107 mkr (88 %) Försäljning, simundervisning, badavgifter, parkverksamhet, uthyrning lokaler, båtplatser etc. 15 mkr (12 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

15 - - - Större investeringar 2013 Visste du att...»»» Överförmyndarverksamhet Verksamhetsidé Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att överförmyndarnämndens tjänster är tillgängliga och anpassade efter den enskildes behov. God man eller förvaltare får personer som, efter beslut av Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för till överförmyndarnämnden, vars ansvar är att se till att alla årsräkningar och redogörelser är korrekta. Gode män och förvaltare har rätt till ersättning som betalas årsvis. Rekrytering av gode män och förvaltare sker kontinuerligt Överförmyndarverksamhetens budget för 2013 är 2,7 Visste du att» -»» Piteå kommun Populärbudget 2013

16 Socialtjänsten Socialnämndens verksamhetsidé Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Stöd och omsorg Avdelningen stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. An- Stöd till försörjning ett individuellt behovsprövat bistånd, som betalas ut av Stöd till barn och familjer eller stöd med något kan vända dig till Resurscentrum. Det kan gälla din sociala situation, något funktionshinder eller din livssituation i övrigt. Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Du som har någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och behöver stöd för att klara dig i vardagen kan vända dig hit. Psykosocialt stöd för vuxna Hit kan du vända dig om du eller någon närstående har al- Boende och daglig verksamhet För personer som tillhör LSS personkrets och som fått ett beslut om gruppbostad eller daglig verksamhet, har social- - Så här används pengarna inom socialtjänsten totalt 818 mkr Äldreomsorg 417 mkr (51 %) Stöd och omsorg 384 mkr (47 %) Nämnd och administration 17 mkr (2 %) Så här betalas socialtjänstens verksamhet totalt 818 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 697 mkr (85 %) Ersättning från Försäkringskassan 96 mkr (12 %) Avgifter och ersättningar, hemtjänst och vårdnadsavgifter 25 mkr (3 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

17 Äldreomsorg behov av vård- och omsorgsboende. Social hemtjänst terskor utför insatser i det enskilda hemmet till ungefär hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, uppsökande verksamhet, kontakt- och aktivitetsskapande insatser på frivilligcentraler. Vård- och omsorgsboende Hemsjukvård - Socialnämnden planerar för framtidens äldreomsorg Individuell behovsbedömning - Munhälsa - Visste du att...»»»»»»»»» Piteå kommun Populärbudget 2013

18 Verksamhetsidé Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Piteå Renhållning och Vatten AB verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité, samt bedrivas i samförstånd med piteborna och näringsliv. Förbättrad säkerhet ets vattenverk för att säkerställa en fortsatt bra dricksvat- vattenreningen som kompletterar de behandlingssteg som dricksvatten till alla som bor i Piteå. Större investeringar 2013 Inom området för vatten och avlopp är säkerhet en fortsatt stor och viktig fråga. Investeringar som säkrar driften, vattenkvalitén och tillgången på vatten fortgår och prioriteras. Inom avfall och återvinning genomförs fortsatta investeringar som minskar energiförbrukningen på Bredviksbergets avfallsanläggning. Visste du att...»»»»» Piteå kommun Populärbudget 2013

19 Verksamhetsidé PiteEnergikoncernens vision är att vara ditt energibolag. Vi ska vara bäst på Pålitlighet, Innovationsförmåga, Trygghet, Engagemang och Energi. Vår strategi är att verka som ett PiteEnergi med kundfokus och utveckling. Moderbolaget AB PiteEnergi är ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. Affärsidé PiteEnergi ska vara ett attraktivt företag inom energi och kommunikation som ständigt utvecklar mervärden för kunder, partners och medarbetare. Koncernens verksamhet består av att producera, distribu- munikation samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget omsatte koncernen 444 mkr. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, bred- ningarna marknad och administration. Investeringar 2013 Under 2013 sker fortsättningsvis stora investeringar i el-, delning: verksamhet, förtätningar av tidigare utbyggda områden ledningarna. Investeringarna i elnätet avser bl.a. fortsatta åtgärder för att förnya och förstärka högspännings- och lågspän- förbättra leveranssäkerheten och minimera elavbrott för kunderna. Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och förtätning av bredbandsnätet. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturerna ger förutsättning- en positiv resultatutveckling på sikt. Visste du att»» - -» - Piteå kommun Populärbudget 2013

20 Verksamhetsidé Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. Större investeringar Visste du att...» - -» -» Piteå kommun Populärbudget 2013

21 Verksamhetsidé Piteå Hamn är en konkurrenskraftig partner för kunder inom främst skogsindustrin i Norr- och Västerbotten. Bolagets infrastruktur möjliggör etableringar av produktionsenheter med bäring mot vindkraft och annan förnyelsebar energi. Verksamhetsbeskrivning Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnen på Haraholmen. i övrigt är i gott skick. Piteå Hamn AB marknadsför hamnen och strävar efter att, tillsammans med kunder, stuveri, rederier och transportörer, bidra till effektiva logistiklösningar. Skogsprodukter såsom kraftliner, sågade trävaror, massaved dukter. Hamnens magasinskapacitet omfattar nio magasin med en total lagringsyta på ca m 2. Större investeringar Visste du att...»» Verksamhetsidé PiteBo:s verksamhet skall bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt i förekommande fall därtill hörande lokaler. Verksamheten skall inriktas på att tillhandahålla bostäder som är tillgängliga för alla i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt och bedrivas utifrån affärsmässiga principer. Större investeringar 2013 Visste du att...»»» Piteå kommun Populärbudget

22 Kommunens kvalitet Kommunens kvalitet i korthet Som medborgare bidrar du via dina skattepengar till kommunens verksamhet, därför känns det viktigt att du också får veta vilka resultat som kommunen presterat för dessa pengar. föra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senätverk. Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, kostnadseffektivitet och samhällsutveckling. med Även utvecklingen mellan åren visas med symboler där glad gubbe är en positiv utveckling och sur gubbe är en negativ utveckling. Tillgänglighet vecklas och det är positivt att resultaten för tillgänglighet och öppettider förbättrats. Däremot visar resultatet från de under- ringsarbete när det gäller tillgänglighet via e-post och telefon. Tillgänglighet Utveckling Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%) Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (%) Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%) Hur många timmar/vecka har kommunens huvudbibliotek öppet utöver tiden på vardagar? Hur många timmar/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden på vardagar? Hur stor del av de som erbjuds plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (dagar) 15 9 Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan 7 7 till erbjudan om plats? (dagar) Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (försörjningsstöd) Trygghet - kan känna sig trygga med den omsorg de får. Visste du att:»» Delaktighet och information Visste du att:»» - - Effektivitet Effektivitet handlar om att använda skattepengarna på ett så- 22 Piteå kommun Populärbudget 2013

23 Effektivitet i förskola och skola Utveckling Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskola? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år (inkl IV) (%) Kostnad per betygspoäng (kr) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) 86,4 87 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Effektivitet i vård och omsorg (andel av maxpoäng i %) Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) (andel av maxpoäng i %) Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) - 93 (andel av maxpoäng i %) Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%) Visste du att:»»»» Samhällsutveckling Andelen förvärvsarbetare i kommunen (%) (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) (per invånare) (2012 års värde avser och 2011 års värde avser ) Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall? (% av totalt insamlat avfall) (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Utveckling 77,6 78, , Visste du att»» - Piteå kommun Populärbudget

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING BUDGET 2015 Falköpings Kommun FALKÖPING 2 Nya Moderaterna Falköping Budget Falköpings Kommun 2015 Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet. Ett mer attraktivt

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer