Värt att veta om din kommun. Populärbudget Piteå kommun Populärbudget Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun"

Transkript

1 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2 Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift som politiker är att genom mål, resurstilldelning, prioriteringar, handlingsprogram styra kommunen och ange färdriktningen för framtiden. Det viktigaste styrdokumentet vi har är verksamhetsplan och budget som kommunfullmäktige beslutar om en gång per år. Genom vår vision, de fyra strategiska områdena och de femton övergripande målen så visar vi hur vi vill att kommunen ska skötas och utvecklas. pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem hoppas vi att Du känner till! Visionen manar till en utveckling där människor känner sig trygga och vågar pröva sina vingar, där alla kan utvecklas och må bra och där alla ska känna sig välkomna i Piteå. De strategiska områdena och målen konkretiserar tankarna från visionen ytterligare och styr verksamheten på ett tydligare sätt. På olika sätt mäter vi hur vi når upp till målen, vilka resultat vi får och hur vi kan förändra och förbättra för att komma närmare en måluppfyllelse. Det första strategiska området är Barn och unga och målen lyder: Här handlar det om att förskola och skola är en trygg plats ligheter till upplevelser, att vi tar barn och ungas åsikter på allvar och tar tillvara deras kreativitet och engagemang. Det andra strategiska området är Utbildning, arbete och näringsliv och målen lyder: En förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva sin ligheter för unga människor att utbilda sig och få arbete, att Det tredje strategiska området är Demokrati och öppenhet och målen lyder: - Att känna att man kan föra fram sina synpunkter, att man kan vara med i samhällsbygget tror vi är viktigt för att man 2 Piteå kommun Populärbudget 2013

3 ska trivas på riktigt! Därför har vi en mängd metoder för tillgänglighet och vårt bemötande utifrån mångfalds- och Det fjärde strategiska området är Livsmiljö och målen lyder: det viktigt att vi skapar ett Piteå som är attraktivt och kvalité i livets alla skeden, att stad och land går hand i hand och vi gemensamt tar ansvar för att ta hand om vår och de övergripande mål som beskrivs ovan är den färdplan för Piteå som kommunfullmäktige beslutat om. Lyckas vi med det så skapar vi ett attraktivt och uthålligt Piteå med hög trivsel och en ökande befolkning. Vi hoppas att du är med på resan genom att diskutera, tycka till och engagera dig i kommunens utveckling! Peter Roslund ordf. kommunstyrelsen (S) Helena Stenberg vice ordf. kommunstyrelsen (S) Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2010 Parti och expeditionsadress Gruppledare Telefon E-post Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Norrbottens Sjukvårdsparti Piteå kommun Populärbudget

4 Ekonomi Piteå kommuns populärbudget - kr tkr mkr mdr Varför måste kommunen gå med överskott? Piteå kommun har som mål att inte ta några lån. Detta innebär att mande investeringar och pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsutbetalningar till de anställda fortsätter att öka när resterande 40-talister går i pension. För att klara av de kommande pensionsutbe- ver kommunen ett årligt resultat på 2 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar mkr. Investeringar i koncernen Piteå kommun 2013 tkr Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB AB PiteBo Piteå Hamn AB Piteå Renhållning och Vatten AB Koncernen AB PiteEnergi Övriga bolag 600 Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB Piteå kommun nämnder/styrelse Totalt koncernen Piteå kommun Din kommunala förmögenhet: Kommunen hade år 2011 en egen förmögenhet (tillgångar minus skulder) på 2 142,3 mkr. År 2010 var förmögenheten 2 116,9 mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 25,4 mkr mellan åren 2010 och Du äger Per kommuninvånare Riksgenomsnitt Anläggningar (skolor, daghem, gator, m. m.) kr kr Pengar (på bank m m) och fordringar kr kr Summa kr Du är skyldig Din kommunala förmögenhet kr kr Kassaflöde Inbetalningar totalt mkr Kommunalskatt mkr (70 %) Avgifter m.m. 359 mkr (15 %) Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 268 mkr (11 %) Likviditetsminskning 60 mkr (2 %) Statsbidrag 41 mkr (2 %) Utbetalningar totalt mkr Personalkostnader mkr (64 %) Övrigt (varor, tjänster, hyror) 538 mkr (22 %) Bidrag 173 mkr (7 %) Investeringar 169 mkr (7 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

5 Skatt - Hur används skatten? (samtliga belopp i tabellen avser kronor) Om din inkomst är då erhåller kommunen i skatt och du betalar bland annat till: Utbildning och barnomsorg totalt: därav bland annat: Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Musik- och dansskola Social omsorg totalt: därav bland annat: Äldreomsorg Stöd och omsorg Kultur och fritid totalt: därav bland annat: Park och anläggningar Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt Gator och vägar Kostverksamhet Totalt antal årsarbetare i Piteå kommun den 30 november 2012: Totalt antal årsarbetare i koncernen Piteå Kommunföretag AB: Personal 202 Barn och utbildning Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB AB PiteBo 41 barnomsorg Piteå Hamn AB Piteå Renhållning och Vatten AB 59 Socialtjänsten Koncernen AB PiteEnergi 74 Övriga bolag 14 Kultur och fritid 98 Räddningstjänsten 43 Miljö- och byggkontoret * 33 Arbetsmarknad och vuxenutbildning * 90 Kommunledningskontoret ** 121 Totalt antal årsarbetare i kommunkoncernen Fastighets- och servicekontoret 352 (Piteå kommun + Piteå Kommunföretag AB) Teknik- och gatukontoret * Piteå kommun Populärbudget 2013

6 Befolkning Piteå på väg mot invånare Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till år 2020 ha en folkmängd på invånare. Idag har Piteå en positiv befolkningsutveckling. Senaste månadsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att i november 2012 hade Piteå en folkmängd på invånare, vilket är rekord. Bara en gång tidigare har Piteå passerat invånare, vilket var sommaren Befolkningsutveckling i Piteå Observera skalan Vad är det som gör att piteborna blir fler? När det gäller åldersstrukturen i befolkningen har Piteå precis samma utveckling som många andra kommuner, med en lägre andel yngre personer och personer i arbetsför ålder men en ökning av andel äldre. Piteå kommuns befolkningsutveckling mellan år 2008 fram till 2012 (november) visar att folkmängden totalt under denna period har ökat med 193 personer * *2012 års värde avser Samhällsbyggnad En förvaltning tre nämnder Piteå står inför stora utmaningar de närmaste åren. Konkurrensen om arbetskraft, företagsetableringar, inves- framförallt två orsaker till detta. Den ena orsaken är den offentlig sektor ger. Den andra orsaken är den starka urba- av landet, till storstäder och universitets- och högskoleorter. Piteå kommun arbetar hårt med strategier för att möta den utmaning som ovanstående beskrivning innebär. En av de viktigaste strategierna handlar om att göra Piteå till en attraktiv och uthållig ort, där människor vill bo och företag verka i. Det handlar om att i samhällsbyggandet ta hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta och att beakta dessa tre aspekter i det beslutsunderlag som ligger till grund för inriktningar i form av översiktsplaner, För att bygga en kommunal organisation som kan matcha upp mot dessa krav har en organisationsöversyn genomförts under Det innebär bland annat att kommunens organisation, inom framförallt den fysiska samhällsplaneringen, ska kännetecknas av öppenhet, snabbhet, hög kvalitet, rättsäkerhet och helhetssyn i beslutsunderlagen. Sammantaget ledde detta till ett beslut där teknik- och gatufrågorna, den fysiska planeringen, bygglovshantering, - en gemensam förvaltning. Den nya förvaltningen heter Samhällsbyggnad och består av de fyra avdelningarna; Samhälle och näringsliv, Fysisk planering, Kompetensför- Mats Berg, kommunchef Piteå kommun Populärbudget 2013

7 Samhällsbyggnad Helhetsgrepp över samhällsbyggnadsfrågor Piteå ska vara en attraktiv stad att leva, bo och verka i. I den nya förvaltningen Samhällsbyggnad samlas verksam- barhet är en viktig utgångspunkt. Samhällsplanering, näringslivsutveckling och kompe- hetssyn. Samverkan gör hantering av ärenden enklare. Dessutom skapas en tydligare ingång för samhällsbyggnadsfrågor för både medborgare och företagare. Fyra avdelningar inom samhällsbyggnad ansvarar för olika delar av samhällsutvecklingen - från idéer och planering till produktion. Ett starkt näringsliv Kommunen arbetar för att skapa goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag som är viktigt för ett fort- nens arbete med att skapa förutsättningar och underlätta Piteå kommun har satt fokus på följande fyra områden i Tillväxtprogrammet Större investeringar 2013 Visste du att... - Så här används pengar för Miljö-och byggnämnden totalt 36 mkr Näringslivsfrågor 12 mkr (34 %) Utvecklingsfrågor (social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet) 9 mkr (25%) Miljö- och hälsoskydd 7 mkr (20 %)) Fysisk planering, bygglov 7 mkr (20 %) Nämnd och administration 1 mkr (2 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 36 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 21 mkr (59 %) Försäljning av kontroll och tillsynsavgifter 10 mkr (27 %) 5 mkr (15 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

8 Samhällsbyggnad En plats för alla i framtidens Piteå Livslångt lärande, integration och matchning mellan arbetslivets behov och människors kompetens är avgörande för att både kommunen och Piteås företag ska hitta människor att anställa i framtiden. Lika viktigt är det att ners, tydliga framgångsfaktorer. Vägledning för individer, analys av företagens behov - - Piteå kommun utökar mottagande av ensamkommande Större investeringar 2013 Visste du att...»» Så här används pengar för Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning totalt 74 mkr Vuxenutbildning 21 mkr (28 %) Subventionerade anställningar 15 mkr (20 %) Arbetsmarknad 13 mkr (18 %) Flyktingsamordning 13 mkr (18 %) Nämnd och administration 6 mkr (8 %) Feriearbeten 6 mkr (8 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 74 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 44 mkr ( 59 %) Statsbidrag från migrationsverket 16 mkr (22 %) Statsbidrag från arbetsförmedlingen 7 mkr (9 %) Statsbidrag, från skolverket 3 mkr (4 %) Försäljningsmedel 2 mkr (3 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

9 Samhällsbyggnad Planering är a och o Hållbar utveckling handlar i mångt och mycket om att Ett viktigt steg är att omvandla visioner och idéer till attraktiva och varierande områden för boende och näringsverksamhet. I det arbetet ingår att ta fram underlag för planering, att utforma och samråda kring översikts- och av bygglov. Även arbetet med tillstånd och tillsyn ingår i strävan ef- soskyddsarbete. Trygghet och trivsel till trygghet och trivsel hos både pitebor och besökare. och parkeringar samt fungerande gatubelysning är viktiga byggstenar på vägen mot ett attraktivt och uthålligt Piteå. - Större investeringar 2013 Visste du att...» Så här används pengar för del Teknik- och servicenämnd totalt 136 mkr Drift och underhåll gator 65 mkr (48 %) Uppdragsverksamhet 30 mkr (22 %) Administration 14 mkr (10 %) Drift och underhåll parkering 3 mkr (2 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 136 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 97 mkr (71 %) Ersättning uppdragsverksamhet 30 mkr (22 %) Ersättning administration 3 mkr (2 %) Parkeringsintäkter 2 mkr (1 %) Ersättning gator 2 mkr (1 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

10 Fastighets- och servicekontoret Verksamhetsidé Fastighets- och servicekontoret bidrar till att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för medborgare, kommunala verksamheter och näringsliv genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. Det här gör Fastighets- och servicekontoret: Ansvarar för ny, till och ombyggnationer samt förvaltning av kommunens fastigheter. Utför bostadsanpassningar för funktionshindrade. Lagar all mat till förskolor, skolor och äldreomsorg. Städar kommunens lokaler. Ansvarar för lokalresursplanering i samverkan med andra kommunala förvaltningar. Ansvarar för stadshusets kopiering och tillhandahåller kontorsmaterial till de kommunala förvaltningarna. Investeringar 2013 Visste du att...»» -»»»»» Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 366 mkr Lokaler och bostäder (underhåll och drift) 169 mkr (46 %) Måltidsservice 100 mkr (27 %) Produktion (vakt, städ, kopiering, byggenhet) 80 mkr (22 %) Nämnd och administration 11 mkr (3 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 366 mkr Hyresintäkter (lokaler och bostäder) 193 mkr (54 %) Kommunalskatt och statsbidrag 73 mkr (20 %) Intäkter för vakt, städ, kopiering, byggenhet 61 mkr (17 %) Måltidsintäkter 32 mkr (9 %) Markförsörjning 6 mkr (2 %) Markförsörjning 7 mkr (2 %)

11 Räddningstjänsten - - Verksamhetsidé Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska vi hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även, tillsammans med andra, kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs. Information och akuta utryckningar samhet är att underlätta för den enskilde, främst genom rådgivning, information och utbildning men också genom att Den operativa verksamheten svarar för insatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Brandstationer med brandper- - Visste du att...»»»»»»»»»» Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 37 mkr Operativ verksamhet 30 mkr (81 %) Nämnd och administration 3 mkr (9 %) Förebyggande verksamhet 2 mkr (6 %) Kommunens säkerhetsarbete 2 mkr (4 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 37 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 33 mkr (89 %) Intäkter (utbildning, tillsyn, automatisk brandlarm) 3 mkr (8 %) Statsbidrag för krishantering 1 mkr (3 %) 11

12 Barn och utbildning Utbildning för framtiden Utredningen kopplas till kommunens ekonomiska förutsättningar, men den ska också ligga till grund för en som har betydelse för hur skolan organiseras är bland annat elevunderlag, nya krav på behörighet och legitimation, nya läroplaner och innehållet i grundskolans kursplaner. pedagoger i förskola, grundskola och gymnasieskola. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper i matematik. och landstings matematiksatsning PISA 2015 som avser styrning och ledning samt Skolverkets kompetensut- - nens Klimat- och energiplan att hälften av alla förskolor - ha ansökt senast tet för ett Vård- och omsorgscollege i Norrbotten. Vårdoch omsorgscollege är inte en ny skolform utan en sam- psykolog har anställts med stöd av statliga bidrag. Skärpt kontroll av olovlig frånvaro i grundskola och gymnasieskola närvaro, utreda och åtgärda frånvaro. Omfattande frånvaro kan försvåra för eleven att nå målen för utbildningen. nasieskolans terminsbetyg. skolan ska rektorn se till att vårdnadshavaren samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Vårdnadshavaren ansvarar för att söka ledighet, meddela skolan om Lärarlegitimation Legitimationen visar vilken behörighet en lärare eller förskollärare har, alltså i vilka skolformer, årskurser och ämnen som han eller hon får undervisa och sätta betyg. för alla. Kravet för att Skolverket ska utfärda legitimation har minst ett års erfarenhet av arbete som förskollärare eller lärare. nen eller områden där svårigheter att uppfylla legitimationskravet kan uppstå. Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 826 mkr Grundskola/förskola 618 mkr (75 %) Gymnasieskola 180 mkr (22 %) Nämnd och administration 16 mkr (2 %) Kommunala musik- och dansskolan 12 mkr (1 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 826 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 752 mkr (91 %) Avgifter och ersättningar 33 mkr (4 %) Ersättning från andra kommuner 25 mkr (3 %) Statsbidrag från skolverket 16 mkr (2 %) 12 Piteå kommun Populärbudget 2013

13 Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har kvalitetsmärkt Strömbackaskolans Bygg- och anläggningsprogram Bygg- och anläggningsprogrammet vid Strömbackaskolan har blivit branschrekommenderat. Syftet är att tydliggöra branschens förväntningar på skolor som utbildar för industrins yrken och att ta fram idéer och förslag till utbildningens utveckling. De gymnasieskolor som uppfyller kraven utses till branschrekommenderad skola. Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. fällen placerat sig bland de 15 bästa av landets 290 kommuner! Operativa mål för grundskolans matematikundervisning fram till 2015 Andelen elever som inte uppnått målen i de nationella proven i matematik ska minska med tio procent. Andelen elever som uppnår högsta betyget i matematik ska öka med fem procent. Andelen elever som uppnår kunskapskraven för betyg E ska vara minst 99 procent. 1 Större investeringar 2013 Visste du att...»»»»»»»» - - Piteå kommun Populärbudget

14 Kultur och fritid Verksamhetsidé Kultur och fritid ska erbjuda piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- och fritidsliv med en livsmiljö som stärker ringar. Attraktiv kultur och fritid - Vi gör skillnad Den fria tiden Det som kännetecknar kultur och fritids verksamheter är att det handlar om människors fria tid och egna val, vänder sig till alla och bidrar till förbättrad folkhälsa. Genom att förutsättningar till en god folkhälsa. Ett rikt föreningslivet eningar som dagligen sysselsätter ca 900 barn och unga i olika aktiviteter. Genom anläggningar och verksamhets- nämnden förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Mötesplatser för alla Att få mötas i olika sammanhang är viktigt för alla åldrar. Bibliotek, konserthus, parker, simhallar och sporthallar ger träffas, trivs och utvecklas. Utveckling i dialog En levande och ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för kultur och fritid. Dagligen sker kontakter med medborgare, organisationer och föreningar. Synpunkter, förslag och resultat analyseras och arbetet med att renovera lekparker som görs i samverkan och beskriva hur de ser på en rolig plats för lek. Resultatet är sedan grunden vid renoveringen. Piteå viktig nod i kulturhuvudstadsåret Umeå2014 Piteå kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Umeå kommun att fungera som regionkontor till Umeå2014. Syftet med regionkontoret i Piteå är att samla ihop och attraktivt paketera Norrbottens rika kulturutbud och genom in kultur från övriga världen att inspirera och berika norra Sverige. Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 122 mkr Anläggningar 50 mkr (41 %) Fritid, bl. a. bokning, Fritid Ung, studieförbund, 26 mkr (21 %) Kultur, bl. a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum 26 mkr (21 %) Park 17 mkr (14 %) Nämnd och administration 3 mkr (3 %) Så här betalas förvaltningens verksamhet totalt 122 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 107 mkr (88 %) Försäljning, simundervisning, badavgifter, parkverksamhet, uthyrning lokaler, båtplatser etc. 15 mkr (12 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

15 - - - Större investeringar 2013 Visste du att...»»» Överförmyndarverksamhet Verksamhetsidé Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att överförmyndarnämndens tjänster är tillgängliga och anpassade efter den enskildes behov. God man eller förvaltare får personer som, efter beslut av Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för till överförmyndarnämnden, vars ansvar är att se till att alla årsräkningar och redogörelser är korrekta. Gode män och förvaltare har rätt till ersättning som betalas årsvis. Rekrytering av gode män och förvaltare sker kontinuerligt Överförmyndarverksamhetens budget för 2013 är 2,7 Visste du att» -»» Piteå kommun Populärbudget 2013

16 Socialtjänsten Socialnämndens verksamhetsidé Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Stöd och omsorg Avdelningen stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. An- Stöd till försörjning ett individuellt behovsprövat bistånd, som betalas ut av Stöd till barn och familjer eller stöd med något kan vända dig till Resurscentrum. Det kan gälla din sociala situation, något funktionshinder eller din livssituation i övrigt. Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Du som har någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och behöver stöd för att klara dig i vardagen kan vända dig hit. Psykosocialt stöd för vuxna Hit kan du vända dig om du eller någon närstående har al- Boende och daglig verksamhet För personer som tillhör LSS personkrets och som fått ett beslut om gruppbostad eller daglig verksamhet, har social- - Så här används pengarna inom socialtjänsten totalt 818 mkr Äldreomsorg 417 mkr (51 %) Stöd och omsorg 384 mkr (47 %) Nämnd och administration 17 mkr (2 %) Så här betalas socialtjänstens verksamhet totalt 818 mkr Kommunalskatt och statsbidrag 697 mkr (85 %) Ersättning från Försäkringskassan 96 mkr (12 %) Avgifter och ersättningar, hemtjänst och vårdnadsavgifter 25 mkr (3 %) Piteå kommun Populärbudget 2013

17 Äldreomsorg behov av vård- och omsorgsboende. Social hemtjänst terskor utför insatser i det enskilda hemmet till ungefär hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, uppsökande verksamhet, kontakt- och aktivitetsskapande insatser på frivilligcentraler. Vård- och omsorgsboende Hemsjukvård - Socialnämnden planerar för framtidens äldreomsorg Individuell behovsbedömning - Munhälsa - Visste du att...»»»»»»»»» Piteå kommun Populärbudget 2013

18 Verksamhetsidé Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Piteå Renhållning och Vatten AB verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité, samt bedrivas i samförstånd med piteborna och näringsliv. Förbättrad säkerhet ets vattenverk för att säkerställa en fortsatt bra dricksvat- vattenreningen som kompletterar de behandlingssteg som dricksvatten till alla som bor i Piteå. Större investeringar 2013 Inom området för vatten och avlopp är säkerhet en fortsatt stor och viktig fråga. Investeringar som säkrar driften, vattenkvalitén och tillgången på vatten fortgår och prioriteras. Inom avfall och återvinning genomförs fortsatta investeringar som minskar energiförbrukningen på Bredviksbergets avfallsanläggning. Visste du att...»»»»» Piteå kommun Populärbudget 2013

19 Verksamhetsidé PiteEnergikoncernens vision är att vara ditt energibolag. Vi ska vara bäst på Pålitlighet, Innovationsförmåga, Trygghet, Engagemang och Energi. Vår strategi är att verka som ett PiteEnergi med kundfokus och utveckling. Moderbolaget AB PiteEnergi är ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. Affärsidé PiteEnergi ska vara ett attraktivt företag inom energi och kommunikation som ständigt utvecklar mervärden för kunder, partners och medarbetare. Koncernens verksamhet består av att producera, distribu- munikation samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget omsatte koncernen 444 mkr. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, bred- ningarna marknad och administration. Investeringar 2013 Under 2013 sker fortsättningsvis stora investeringar i el-, delning: verksamhet, förtätningar av tidigare utbyggda områden ledningarna. Investeringarna i elnätet avser bl.a. fortsatta åtgärder för att förnya och förstärka högspännings- och lågspän- förbättra leveranssäkerheten och minimera elavbrott för kunderna. Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och förtätning av bredbandsnätet. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturerna ger förutsättning- en positiv resultatutveckling på sikt. Visste du att»» - -» - Piteå kommun Populärbudget 2013

20 Verksamhetsidé Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. Större investeringar Visste du att...» - -» -» Piteå kommun Populärbudget 2013

21 Verksamhetsidé Piteå Hamn är en konkurrenskraftig partner för kunder inom främst skogsindustrin i Norr- och Västerbotten. Bolagets infrastruktur möjliggör etableringar av produktionsenheter med bäring mot vindkraft och annan förnyelsebar energi. Verksamhetsbeskrivning Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnen på Haraholmen. i övrigt är i gott skick. Piteå Hamn AB marknadsför hamnen och strävar efter att, tillsammans med kunder, stuveri, rederier och transportörer, bidra till effektiva logistiklösningar. Skogsprodukter såsom kraftliner, sågade trävaror, massaved dukter. Hamnens magasinskapacitet omfattar nio magasin med en total lagringsyta på ca m 2. Större investeringar Visste du att...»» Verksamhetsidé PiteBo:s verksamhet skall bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt i förekommande fall därtill hörande lokaler. Verksamheten skall inriktas på att tillhandahålla bostäder som är tillgängliga för alla i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt och bedrivas utifrån affärsmässiga principer. Större investeringar 2013 Visste du att...»»» Piteå kommun Populärbudget

22 Kommunens kvalitet Kommunens kvalitet i korthet Som medborgare bidrar du via dina skattepengar till kommunens verksamhet, därför känns det viktigt att du också får veta vilka resultat som kommunen presterat för dessa pengar. föra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senätverk. Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, kostnadseffektivitet och samhällsutveckling. med Även utvecklingen mellan åren visas med symboler där glad gubbe är en positiv utveckling och sur gubbe är en negativ utveckling. Tillgänglighet vecklas och det är positivt att resultaten för tillgänglighet och öppettider förbättrats. Däremot visar resultatet från de under- ringsarbete när det gäller tillgänglighet via e-post och telefon. Tillgänglighet Utveckling Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%) Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (%) Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%) Hur många timmar/vecka har kommunens huvudbibliotek öppet utöver tiden på vardagar? Hur många timmar/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden på vardagar? Hur stor del av de som erbjuds plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (dagar) 15 9 Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan 7 7 till erbjudan om plats? (dagar) Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (försörjningsstöd) Trygghet - kan känna sig trygga med den omsorg de får. Visste du att:»» Delaktighet och information Visste du att:»» - - Effektivitet Effektivitet handlar om att använda skattepengarna på ett så- 22 Piteå kommun Populärbudget 2013

23 Effektivitet i förskola och skola Utveckling Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskola? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år (inkl IV) (%) Kostnad per betygspoäng (kr) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) 86,4 87 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Effektivitet i vård och omsorg (andel av maxpoäng i %) Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) (andel av maxpoäng i %) Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) - 93 (andel av maxpoäng i %) Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%) Visste du att:»»»» Samhällsutveckling Andelen förvärvsarbetare i kommunen (%) (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) (per invånare) (2012 års värde avser och 2011 års värde avser ) Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall? (% av totalt insamlat avfall) (2012 års värde avser år 2011 och 2011 års värde avser år 2010) Utveckling 77,6 78, , Visste du att»» - Piteå kommun Populärbudget

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer