Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla"

Transkript

1 Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, Stockholm, orgnr: Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande huvudrubriker A. Allmanna forutsattningar B. Beskrivning av fastigheten och byggnaden C. Beraknade kostnader for foreningens fastighetsforvarv D. Finansieringsplan E. Berakning av foreningens arliga kostnader och intakter F. Redovisning av lagenheter G. Ekonomisk prognos ar 1-11 H. Kanslighetsanalys I. Sarskilda forhallanden Bilagor: Intyg fran behoriga intygsgivare Protokoll fran teknisk besiktning

2 A. Allmanna forutsattningar Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravalla med org. nr: som bar sitt sate i Stockholms kommun och som registrerats bos PRV den 24 juni 1999 bar till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens bus upplata lagenheter at medlemmarna till nyttjande utan begransning till tiden. Bostadsrattsfbreningen bar fatt ett erbjudande av Svenska Bostader att forvarva fastigheten Stengodset 4.1 enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrattslagen bar styrelsen upprattat en ekonomisk plan som registrerats bos Bolagsverket Hyresgasterna i fastigheten vid extra foreningsstamma den 20 oktober 2008 beslutat att forvarva fastigheten. Eftersom bostadslagenheterna bar matts upp bar styrelsen beslutat att uppratta denna nya ekonomiska plan som omgaende skall registreras bos Bolagsverket och utgbra grund for foreningens fastighetsfbrvarv. Uppgifterna i planen grundar sig ifraga om kostnaderna for fbrvarvet av fastigheten pa avtalad kbpeskilling. Den i planen uppstallda anskaffningskostnaden utgor den slutliga kostnaden for fastighetsforvarvet. Berakningen av foreningens arliga kapitalkostnader och driftkostnader grundar sig pa vid tiden for planens upprattande kanda forhallanden. Fbreningen kommer att upphandla Ian genom offertforfarande. Foreningens laneborda jamte exakta bindningstider kommer att sattas i anslutning till foreningens tilltrade. De i planen beraknade rantesatserna ar avsiktligt hbgre an de aktuella marknadsmassiga rantesatserna. I det fall uppslutningsgraden intill tilltradesdagen skulle sjunka, tillater detta en storre laneborda utan att medlemmarnas arsavgifter paverkas. I den ekonomiska planen bar avsattningar gjorts for ett komplett stambyte samt nya yt- och tatskikt i badrum. Investeringen medfor att hyran for de kvarvarande hyreslagenheterna kommer att kunna hojas med motsvarande ca 500 kr/manad och badrum. Intakterna ifran kvarvarande hyreslagenheter bar darfor raknats upp med motsvarande hojning. Bostadsrattsfbreningen raknar med att tilltrada fastigheten senast under kvartal 3 ar 2009 och per detta datum aven upplata lagenheterna som bostadsratter till sina medlemmar med omgaende tilltrade. Samtliga lagenheter ar for narvarande uthyrda. Foreningen innefattar fastigheten Stengodset 4. Pa fastigheten finns byggnad bestaende av ett gathus. Byggnaden inrymmer 28 bostadslagenheter, tva butikslokaler, en forradslokal och i bvrigt forrads- och driftsutrymmen. Betraffande byggnadernas skick hanvisas till bilagt besiktningsprotokoll.

3 B. Beskrivning av fastigheten och byggnaderna Fastighetsbeteckning: Stengodset 4 Adress: Bravallagatan Stockholm Tomtens areal: 514 kvm Bostadsarea: 1 018,4 kvm (28 Igh) Lokalarea: 104 kvm (3 enheter) 1 122,4 kvm Ytoma ar hamtade fran fastighetsagarens hyreslista. Uppmatning av samtliga bostadslagenheter har skett. Byggnad Byggnadstyp Fastigheten ar bebyggd med ett flerbostadshyreshus bestaende av ett gatrms, uppfort Byggnaden inrymmer 5 vaningsplan jamte entreplan/bottenvaning, kallare och vind. Byggnaden har en huvudentre med adress Bravallagatan 7. I huvudentren fmns en hiss, bostader, utgang till innergarden och nedgang till kallarplanet. Gemensamma anordningar Uppvarmning: Ventilation: El: Vattenmatare: Sophantering: Hiss: Installationer: Vattenburen fjarrvarme. Varmecentralen arbelagen i kallaren. Bostaderna har franluft i form av sjalvdrag och tilluft i form av vaggventiler eller spaltventiler i fonster. Huvudelcentralen samt elmatarna ar belagna i kallaren. Elinstallationerna i lagenheterna ar i huvudsak fran byggnadsaret. Vattenmatare finns i kallaren. Sophanteringskarl fmns ut mot gatan En personhiss for tre personer. Fastigheten ar ansluten till det allmanna ledningsnatet for fjarrvarme, el och VA.

4 Gemensamma utrymmen Tvattavdelning: Tvattstugan ar belagen i kallaren och inrymmer en tvattmaskin, ett torkskap, en mangel samt tvattbank. Cykelrum: Cykelrummet ar belaget i kallaren. Gemensamma anordningar pa tomtmark Gard: Grasbekladd innergard med inslag av planteringar. Servitut och gemensamhetsanlaggningar Fastigheten belastas inte av nagra servitut eller gemensamhetsanlaggningar. Planbestammelser For fastigheterna galler stadsplan Kv. Stengodset , arkivplats A KGL.BREV 4P297, faststalld Vidare galler stadsplan Norra Vasastaden mm - tillaggsbestammelser A, arkivplats Al. Tomt Aganderatt om 514 kvm. Byggnadsdisposition Kallare: Entreplan/bottenvaning: Vaningsplan 1-5: Vind: Inrymmer el- och fjarrvarmecentral, vattenmatare, cykelrum, tvattstuga samt lagenhetsforrad. Inrymmer butikslokaler, bostader samt utgang till innergard. Inrymmer bostadslagenheter. Lagenhetsforrad, hissmaskinrum samt ett vakant forrad.

5 Teknisk beskrivning Grundlaggning: Yttervaggar: Stomme: Bjalklag: Yttertak: Fasadbehandling: Fonster: Uppvarmning: Ventilation: Grundmurar av betong till berg eller friktionsmark. Tegel som barande stomme. Tegel och betong. Betongplattor upplagda pa balkar av stal. Falsad plat. Naturstenssockel och puts i vaningsplan. 2-glas inatgaende trafonster. Aluminiumpartier till gatuplanslokaler Vattenburen fjarrvarme. Bostaderna bar franluft i form av sjalvdrag och tilluft i form av vaggventiler eller spaltventiler i fonster. OVK ar godkand till januari Bostadernas biutrymmen Lagenhetsforrad for hyresgaster ar belagna i kallaren och pa vinden. Kortfattad rumsbeskrivning Allmant: Koksinredningar: Badrum/duschrum: Skicket pa lagenheterna ar praglad av nybyggnadsaret. Lagenheterna bar parkett eller tragolv i hall och parkett i vardagsrum. Vaggarna ar malade eller tapetserade. Linoleummatta eller tragolv pa golv i koket. Koksutrustningen bestar generellt av gasspis, vissa lagenheter bar elspis, kolfilterflakt, kyl och frys. Vitvaror av blandad argang. Vatrumsmatta pa golv, plasttapet pa vagg (kalkel i nagra lagenheter), fristaende badkar eller dusch, tvattstall samt we samt radiator. Forsakringar Fastigheten kommer att fullvardeforsakras intill foreningens tilltrade.

6 Nodvandigt underhallsbehov Underhallsbehovet under narmsta tioarsperiod ar specificerat i bilagd teknisk utredning upprattad av Projektledarhuset AB. Besiktningen som utfordes 26e augusti 2008 ar utford for att uppfylla de krav som foljer av bostadsrattslagen, med syfte att bedoma det underhallsbehov som aligger fb'reningen att utfb'ra och bekosta. Kostnader for renovering av blister upptagna i besiktningsprotokollet uppgar till kr. En avsattning till reparationsfonden pa kr gors direkt vid anskaffningen av fastigheten. En stor del av reparationsfonden avser avsattning for ett komplett stambyte inklusive nya badrum. Detta innebar att badrummen kommer att renoveras med klinker pa golv, helkaklade vaggar, nydragen el samt nytt sanitetsporslin. Som en fb'ljd av badrumsrenoveringen tas det i denna plan upp en hyreshojning for de lagenheter som kvarstar som hyreslagenheter om ca 500 kr per manad. Harutover kommer foreningen arligen att avsatta medel till fonden for yttre underhall enligt stadgarna.

7 c Beraknadekostnader for foreningens fastighet Anskaffhingskostnader for fastigheten Kopeskilling for fastigheten Lagfart 1,5% Pantbrev 2% Ombildningskostnad Reservavsattning till reparationsfond Totala anskaffhingskostnader: kr kr kr * kr OOP kr kr kr ** 'Pantbrev fmns upp till: kr Foreningen far dock betala for befintliga pantbrev. '*Utg6r den slutliga totala anskaffningskoslnaden for foreningens fastighet. Kommunal avgift och fastighetsskatt ar 2008 Taxeringsvarde Bostader kr Lokaler OOP kr Totalt kr Fastighetsskatt kr Kommunal avgift kr Fastighetsskatt D. Finansieringsplan Nya Ian Grundlan (100% uppslutning) Tillkommer finansiering uteblivna insatser xxbanken xxbanken kr kr kr Lan Belopp Sakerhet xxbanken kr Pantbrev xxbanken kr Pantbrev xxbanken kr Pantbrev kr Summa Ian Forfallodag Ranteomsattn Ranta Rorligt Rorligt 2,75% 2 ar 2 ar 3,50% 5 ar 5 ar 4,25% kr Privata insatser for Igh (100% uppslutning)* Avgar kvarblivande hyresratter Summa insatser kr kr kr kr Totala skulder och eget kapital kr * Insatsernas fbrdelning mellan bostadsratterna framgar av avsnitt F. Redovisning av lagenheterna.

8 E. Berakningavforeningensarliga kostnader och intakter Kapitalkostnader Ran tor Amortering Avgar i rantebidrag Finansieringsnetto Driftkostnader ink! momsi forekommandefall Ekonomisk fbrvaltning Teknisk forvaltning, fastighetsskotsel, service avtal Elforbrukning Vattenfbrbrukning Uppvarmning Kabel tv Sophamtning Stadning Forsakring kr - kr - kr kr kr kr kr kr kr looo kr kr kr kr Avsattningfor underhall Avsattningar i enlighet med foreningens stadgar Fond for yttre underhall (minst 0,3% av taxeringsvardet) Ovriga avsattningar Avsattning till utjamningsfond Ovriga kostnader Fastighetsskatt Tomtrattsavgald Statlig inkomstskatt Avskrivningar, ej planenliga Summa kostnader Arsavgifter 901,5 kvm brf Igh med arsavg/kvm pa 615 kr Ovriga intakter Intakter fran brf s hyresratter Hyresintakter kommersiella lokaler * Utover dessa avgifter betalar lagenheterna hushallsel samt ev. tv-avgifter. **inraknad hojning om 500 kr/manad for nya badrum efter utfort stambyle Summa intakter kr - kr - kr - kr kr kr kr * kr ** kr kr kr

9 G. Ekonomisk prognosar 1-11 Ar Foreninqens arliqa kostnader Kaoitalkostnader Lanebelopp Rantor Amorteringar Avgar rantebidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Underhallskostnader Avsattning underhall kr kr kr kr kr kr 65317kr kr kr 69315kr kr Ovriqa kostnader Fastighetsskatt Statlig inkomstskatt Tomtrattsavgald kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hyror hyreslagenheter Hyror lokaler Arsavgifter medlemmar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa arliga intakter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Driftkostnader Summa arliga kostnader Foreninqens arliqa intakter Ranteantagande, genomsnittsranta enl. ekonomisk plan Inflationsantagande Hyresforhandlingar bostadslagenheter och parkeringsplatser 3,50% 2,00% Galler driftkostnader och fondavsattning. 2,00% I prognosen har inte ranteintakter upptagits. Ranteintakter kommer givetvis att forekomma under den narmsta tiden men avtar i takt med att renoveringsfonden forbrukas. I kalkylen har ingen nyupplaning skett. Skulle i framtiden upplaning behova ske, kostar varje 1 Mkr i dagens rantelage ca 39 kr/kvm/ar i Okad arsavgifter Samma relation galler om foreningen loser Ian till motsvarande belopp. Hyresintakter for kommersiella lokaler har ej indexuppraknats. Dessa hyror uppraknas dock med 3 % vart tredje ar. Bostadshyrorna uppraknas med 2,0% varje ar. Observera att ovanstaende ar en prognos som galler under angivna forhallanden.

10 H. Kanslighetsanalys Ar Arsavgift enligt ekonomisk prognos (bilaga 1) med dagens inflationsniva och dagens genomsnittsranteniva kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Arsavqifter om: Dagens inflationsniva och 1. Dagens genomsnittsranteniva + 1 % kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2. Dagens genomsnittsranteniva - 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dagens ranteniva och 1. Dagens inflationsniva + 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2. Dagens inflationsniva - 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dagens genomsnittsranteniva Dagens inflationsniva 3,50% 2,00%

11 I. Sarskilda forhallanden Styrelsen har uppra'ttat denna ekonomiska plan enligt bostadsra'ttslagen i syfte att redovisa fbrutsattningarna fbr Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravalla:s fb'rva'rv av fastigheten Stengodset 4, Stockholm. Medlemmarna har att vid foreningssta'mma ta stallning till villkoren for fbreningens forvsrv och fbreningens upplatelse av bostadsratter genom att rosta ja eller nej till kbp av fastigheten med denna ekonomiska plan som grund. De till vilka bostadsratt beraknas upplatas ar boende i respektive lagenhet och kan forvantas val ka'nna till la'genhetens skick. Ytorna har erhallits fran hyresva'rden efter uppma'tning. Styrelsen upplyser att foreningen ar skyldig att vidtaga en bokfbringsma'ssig avskrivning om minst 0,5 % av byggnadsvardet. Detta paverkar del bokforingsmassiga resultatet negativt dock paverkar det inte fbreningens likviditet. De i denna ekonomiska plan lamnade uppgifterna angaende fastigheten och byggnadens utfbrande, beraknade kostnader och intakter m.m, ha'nfbr sig till vid tidpunkten fbr planens upprattande kanda fbrutsattningar och forhallanden. I bvrigt ha'nvisas till fbreningens stadgar. Stockholm den 13 februari Bostadsrattsfb'reningen Stengodset Bravalla Henrik Nordlindh Maria Bryntesson Anette Larsson Magnus Jilclestad -,jf

12 INTYG AV EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRATTSFORENING Undertecknade har for andamal enligt 3 kap 2 bostadsrattslagen granskat ekonomisk plan for Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravall ( ) och far harfor avge fbljande intyg. Planen innehaller de upplysningar som ar av betydelse for bedsmningen av foreningens verksamhet. De faktiska uppgifterna som lamnats i planen stammer overens med innehallet i for oss tillgangliga handlingar (registreringsbevis, foreningens stadgar, fastighetsdatautdrag och teknisk besiktningsrapport) och i ovrigt med for oss kanda forhallanden. FSreliggande ekonomisk plan Si reviderad i februari 2009 efter uppmatning av lagenhetsareor. Vi har inte sjalva gjort nagon besiktning av byggnad eller lagenhet, dock har vi tagit del av protokoll av bedomt underhallsbehov. I planen redovisade berskningar bedoms som vederbmiga fb'rutsatt de regler som galler vid intygets datum. Vi noterar att de i planen redovisade lanekosmaderna baseras pa offerter, art en stor del av lanen loper med korta tider, att genomsnittsrantan for den totala lanebbrdan uppgar till 3,5 % (motsvarande en bindningstid om cirka tre ar) samt att nagon ranteupprakning eller amortering inte har antagits. Vi ma allmant betona att Ian med korta Ibptider anses innebara en stor osakerhet vad avser kostnadsutvecklingen och anser vi att det Mr vanskligt att bedoma ranteutveckling i tiden. Intygsgivarna far allmant upplysa om skyldigheten enligt bostadsrattslagen 3 kap 4 att uppratta en ny ekonomisk plan innan upplatelse av bostadsratter sker om det intraffar nagot som Si av vasentlig betydelse fbr bedsmningen av foreningens verksamhet. Vi noterar att de till vilka bostadsrstter ska upplatas redan bor i dessa leigenheter som hyresgaster och far bedsmas besitta tillracklig kunskap om isgenheternas forutsattningar. I foreningens hus firms 28 bostadslsgenheter avsedda att upplatas med bostadsrstt, varav 26 beraknas att upplatas i direkt anslutning till foreningens tilltrade. Vidare finns tre lokaler. F6reningens hus bestar av en byggnadskropp varfor andamalsenlig samverkan mellan bostadsrattshavarna foreligger. Den ekonomiska plan n framstar som hallbar. FSreningen uppfyller darmed samtliga krav enligt bostadsrattslag n och fbrutsattningar fbr registrering enligt 1 kap 5 bostadsrattslagen ar uppfyllda. Uppsala den 16 februari 2009 ^CennanTallstrom psala den 17 februari 2009 Wikstrom Av Boverket Jbrklarade behoriga, avseende Ma riket, att utfarda\intyg angaende ekonomiska planer.

13 Kv. Stengodset 4, Stockholm Sammanstallning av statusbesiktning som utgor bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 5 September 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Z: gemensam\projcktledare\htgstongodset<1ekplanbes doc

14 Stengodset 4, Stockholm - Besiktningsutlatande 1. Uppdrag Att utfora teknisk statusbesiktning av fastigheternas kondition, bedoma byggnadsoch installationsdelars aterstaende livslangd samt uppskatta kostnader for atgardande av dessa och periodisera kostnaderna over tiden. 2. Uppdragsgivare Brf Stengodset 4 genom Ohlin & Fellinger Fastigheter AB 3. Besiktningen Besiktningen utfbrdes 26 augusti 2008 och bestod i en okular 6'versyn av nedan beskrivna byggnads- och installationsdelar. Vid besiktningen utfbrdes inga ma'tningar med instrument eller genomfb'rdes nagon provtagning. Kannedom om fastigheterna har ocksa erhallits genom samtal med boende och fb'rvaltare samt genom ritningsstudier. Redovisade kostnader ar baserade pa erfarenhetsvarden fran upphandling av likartade atgarder i jamfbrbara hus. Platsbesbk utfbrdes i 4 la'genheter, som kan anses representativa samt i fastighetens gemensamma utrymmen och driftsutrymmen. Vidare besoktes 1 av fastighetens hyreslokaler. Vid besiktningstillfallet var det molnigt samt ca + 18 grader C. Vid besiktningen narvarade: - Magnus Jilldestad, boende Carl Johansson, Ohlin & Fellinger - Mattias Akerblom, Ohlin & Fellinger - Daniel Albrektson, Ohlin & Fellinger - Millar Truuberg, ProjektledarHuset, besiktningsman Besiktningen ar inte av sadan omfattning att den kan laggas till grund for talan enligt jordabalken. Z: gemensam\projektlcdare\htgstengodset4ekplanbes.doc

15 4. Objektet Fastighetsbeteckning: Adress: Kommun: Nuvarande fastighetsagare: Agandeform: Vatten / avlopp: Byggnad: Byggnadsar: Markareal: Stengodset 4 Bravallagatan 7 Stockholm AB Svenska Bostader Aganderatt Anslutet till kommunens nat Flerfamiljshus med kallare, bottenvaning samt 5 vaningar och vind med overvagande bostader, typkod m 2 Areor: (enl Sthlm's Fast.Kalender) Standard: Bostader Lokaler Totalt Modern m 2 78m m 2 Kallare: Bottenvaning: Ovr vaningsplan: Vindsplan: Undergrund: Grundlaggning: Stomme: Yttervaggar: Bjalklag: Tvattstuga, driftsutrymmen Bostadsentreer, bostader, lokaler Bostader Forrad, hissmaskinrum Berg eller friktionsmark Grundmurar av betong till berg eller friktionsmark Tegel och betong Tegel som barande stomme Betongplattor upplagda pa balkar av stal. Z: gemcnsani\projektledare\htgstengodset4ekp!anbes<joc

16 Yttertak: Fasad: Balkonger: Kungsaltaner: Fonster: Trapphus: Entreportar: Ovriga dorrar: Inv. va'ggar: Inv. tak: Golv: Koksinredning: Badrum: Tvattstuga etc: Va'rmeproduktion: Falsad plat. Naturstenssockel, puts. Stalbalksramar, smidesra'cken. Konstruktionsbetong, tatskikt, murat racke, platskarmar. 2-glas inatgaende trafonster. Aluminiumpartier till gatuplanslokaler. Naturstensgolv i bade trapplop och vilplan, malad puts pa vagg, malade tak. Handledare av tra. Trapartier med glas, kodlas Kallardorrar av stal Vindsdo'rrar av stal Lgh-dorrar i tra'. Malade, tapetserade. Malade. Tra' / parkett i vardagsmm Tra / parkett / linoleum i dvriga rum Tra / parkett / linoleum i hallar. Linoleum i ko'k. Ytbehandlad betong i kallare Diskba'nk, gasspisar, kolfilterflaktar i nagra, kyloch frys, skapsinredning av blandad aider (mest a'ldre). Vitvaror av blandad aider. Plastmatta pa golv, plasttapet pa vagg (kakel i nagra), malade tak, badkar eller duschplats, wcstol, tvattstall. Radiator som varmekalla. Sanitetsartiklar av aldre typ. Generellt bristfa'llig franluftsventilation. 1 TM, 1 TS, 1 mangel, tvattbank. Slitna ytskikt. Bristfa'llig ventilation. Fjarrvarme. Varmevaxlarenhet fran Expansionskarl fran Ovrig utrustning ny. Z; gcmcnsam\prqj«ktledare\htgstengo(jset4ekplanbcs doc

17 Varmedistribution: Vattenradiatorer, i all huvudsak fran byggnadsaret. Radiatorventiler av modern typ. Stamregleringsventiler i kallare i huvudsak fran byggnadssret. VA-installationer: Ventilation: Elinstallationer: Hiss: Sophantering: Tomt / mark: Allmant: OVK-status: Energideklaration: I all huvudsak fran byggnadsaret. Avlopp av gjutja'rn, kallvatten av galvaniserat stal, varmvatten av koppar. Varmvattnet saknar cirkulationsslinga. Delar av koksstammar ar utbytta ca Franluft: Sjalvdrag. Tilluft: Va'ggventiler under eller spaltventiler i fonster. Servis gammal, serviscentral och fastighetscentraler mm fran ca Stigare till lagenheter fran byggnadsaret. Elinstallationer i lagenheter i huvudsak fran byggnadsaret. Nagra Igh omtradade bedomningsvis p 1970-tal. 1 personhiss for 3 personer, 240 kg. Besiktigad till januari Hissen ar ej anpassad till kommande sakerhetskrav. UtvSndiga behallare. FfirgSrdsmark: Hardgjorda ytor. Smidesracken. Gardssida: Hardgjort na'rmast byggnad. Grasmatta i ovrigt. Marken lutar patagligt mot byggnaden. Byggnad ursprungligen uppford Inga genomg ende ombyggnader har genomforts. Fastigheten har ett omfattande underhallsbehov. OVK ar godkant till januari Senast arsskiftet 2008 / 2009 maste energideklaration ha genomforts. Omfattning och detaljkrav som stalls pa energideklarationer firms redovisade i "Lagen om energideklarationer for Byggnader" och i foreskrifter till lagen publicerade av Boverket. Z: gemensamnprojekiltdare\h!gstcn odse(4ekplanbes,doc

18 5. Utlatande 5.1 Byggnad 5.1a Mark / Grundlaggning / Tomt Grundlagt med kallare med grundmurar av betong direkt mot berg eller friktionsmark. Inga noterade smttningar i barande konstruktioner. Daremot firms vissa sattningar i marken. Inga fuktgenomslag i kallaryttervaggar noterades. Pa gardssidan lutar marken patagligt mot byggnaden vilket utgor en riskfaktor for fukt i framtiden. Tillsyn av dranering, fuktisolering samt renhallning av gardsavlopp ar darfor vasentligt. S.lb Stomme Kallarva'ggar av betong, barande vaggar i ovrigt av tegel, barande bjalklag av betong upplagt pa stalbalkar. Sprickbildning i normal och begransad omfattning i barande konstruktioner noterades i trapphus, kallare, vindar, lagenhetsvaggar och bjalklag. Icke barande mellanvaggar av murad slaggsten med vissa sprickbildningar. S.lc Fasad Naturstenssockel i gott skick. Puts med viss Sprickbildning, speciellt p& kungsvaning, men aven i anslutning till fb'nster samt aven i vissa fall pa ovriga ytor. Det bedoms vara ca 7 ar till nasta mer omfattande fasadatgard. Kungsvaningsfasad atgardas inom nara framtid. 5.Id Tak / takawattning Yttertak belagt med falsad plat. Platen ar i behov av renovering / utbyte inom nara framtid. Takawattningssystem atgardas parallellt till berorda delar. 5.1 e Balkonger / kungsbalkonger Piskbalkonger i normalt skick. Aterstaende teknisk livslangd lika med fasadens. Kungsbalkong i behov av na"ra forestaende renovering / reparation avseende ytoch ta'tskikt, racken och skarmar. 5.If Fonster 2-glas inatgaende trafbnster. Bag- och karmbottenstycken till fb'nster mot gatan med genomgaende ommalnings- och renoveringsbehov. Fonster mot garden ommalade for ca 3 ar sedan i tillfredsstallande skick. Ca 5 ar till nasta atgard. Fonster till gatulokaler i tillfredsstallande skick. Inget atgardsbehov. Z: gemensam\prqjcktl«iare\htgstengodstmekp1inbes doc

19 5.1g Gemensamma utrymmen Trapphus / entreer: Trapphus och entreer: Naturstensgolv i normalt skick. Malade vaggar och tak i normalt skick. Handledare i gott skick. Entreparti av lackat tra i normalt skick, Tvattstuga: Ytskikt i slitet skick. Tvattmaskin fran 1995 i behov av utbyte inom ett par ar. Maskinparken ar underdimensionerad i forhallande till lagenhetsantalet. Ka'llare i 6'vrigt: Kallargangar i ganska slitet skick med nagot bristfallig belysning. Installationsutrymmen: Ytskiktsmassigt i slitet skick. Vind: Ytskikt i normalt till slitet skick. 5.1h Lagenheter Generella kommentarer: Kok: Gasspisar, kyl / frys eller bara kyl, diskbank, kolfilterflaktar i nagra. Snickerier i huvudsak av a'ldre typ, virvaror av blandad argang. Badrum: Plastmatta pa golv, malade vaggar eller vatrumstapet pa vagg, malade tak. De fiesta badrummen har ytskiktsrenoverats for ca 30 ar sedan. Porslin och sanitetsarmaturer av blandad alder. Bedomt bristfallig franluft i de fiesta. Badmrnmen kommer till storsta del behova renoveras i samband med det stambyte som rekommenderas utfb'ras i nara framtid. Ovriga rum: Parkett pa golv eller tragolv, tapet eller malning pa vagg och malade tak. Snickerier i all huvudsak av aldre typ. Lagenhetsdorrar av a'ldre typ. Elinstallationer inom lagenheter i behov av utbyte i flertalet. Ansvar for lagenhetemas inre underhall kommer efter fbrvarv att aligga bostadsrattshavarna. For efter ombildning eventuella kvarvarande hyreslagenheter, rekommenderas en arlig avsattning for inre underhall om ca :- per lagenhet. Z: gemensam\projektledare\htgslengodset4ekptanbes.doc

20 S.li Lokaler Atelje Beauty Design: Ytskikt i tillfredsstallande skick. Eget ansvar for inredning och utrustning. Dalig ventilation. Ovriga lokaler var ej tillgangliga. Generellt for alia lokaler ga'ller eget inre underhallsansvar. Vidare bar lokalerna eget underhallsansvar for alia verksamhetsberoende installationer, likval som for reklamskyltar mm. 5.2 WS-anlaggning 5.2a Varmeproduktion Undercentral med varmevaxlarenhet Mn 2005 med ISng aterstaende teknisk livslangd. Inget atgardsbehov pa manga ar. 5.2b Varmedistribution I all huvudsak installation fran byggnadsaret. Stamregleringsventiler i behov av utbyte inom nara framtid. Radiatorventiler i la'genheter i huvudsak av modern typ. En injustering av varmesystemet rekommenderas utfbras parallellt med utbytet av stamregleringsventilerna. 5.2c Avlopp / vatten / sanitet Avlopp: Huvuddelen av installationerna i behov av utbyte inom nara framtid. Eventuella begransade utbytta delar kan kanske sparas. Parallellt med stambytet renoveras bero'rda lagenheters badrum. Tappkallvatten- och tappvarmvatteninstalltioner byts parallellt med avlopp. Samtidigt fb'rses tappvarmvattnet med cirkulationsslinga. 5.2d Ventilation Bostader och lokaler: Franluft: Sjalvdrag med bristfallig funktion i besokta lagenheter. Tilluft: Vaggventiler under fonster eller spaltventiler i fb'nster. Godkand OVK med loptid till januari 2010 firms. 5.3 El-anlaggning / Hiss Elinstallationer i fastigheten av blandad alder. Delar av fastighetselen ar utbytt pa 1970-tal. Lagenheter med installationer av varierande alder, mest a'ldre. Utbyte alia aldre delar rekommenderas inom nfira framtid. ti\r~ Z: gemensam\projektledare\htgstengodset4ekpf8nt>es doc

21 Hiss: Hissmaskinrummet var ej tillgangligt. Hissen uppfyller ej kommande sakerhetskrav och maste byggas om fore Kostnader for att atgarda brister (kostnadslage augusti 2008) (angivna kostnader avser entreprenad, projektering, projektledning, finansiella kostnader samt mervardesskatt) 6.1 Byggnad 6.1a Mark / Grundlaggning / Tomt Rensning av dagvattenbrunnar 6.1c Fasad Omputsning kungsvaningsfasad, ca 2009 Omputsning ovriga fasader, ca Id Yttertak Renovering / utbyte plattak, ca e Balkonger Reparation kungsaltaner, ca 2009 Renovering ovriga balkonger, ca f Fonster Ommalning, renovering gatusida, ca 2010 Ommilning gardssida, ca g Gemensamma utrymmen Renovering tvattstuga etc, ca 2010 ca 20 kkr 80 kkr 700 kkr 3 50 kkr ca 300 kkr ca 100 kkr 150 kkr 150 kkr 200 kkr 6.1h Lagenheter Badrumsrenovering (se 6.2c nedan) 6.2 VVS-anlaggning 6.2b Varmedistribution och produktion Utbyte stamregleringsventiler, ca 2009 (inklusive injustering av varmesystemet) 6.2c Avlopp / vatten / sanitet Utbyte VA-stammar, inkl renovering av badrum mm, ca kkr kkr Z: gemensam\projelaledare\htgstengodset4ekplanbesdoc

22 6.3 Elinstallationer / Hiss Utbyte stor del av elinstallationer, ca 2009 Sakerhetsanpassning av hiss, 2011 ca kkr 125 kkr Sammanfattning: Fastighet med byggnad ursprungligen uppford 1926 i normalt till slitet skick for byggnadsaret. Tekniska brister firms framst avseende installationer och yttertaket. Ovriga atgarder upptagna ovan a'r art betrakta som ett led i normalt periodiskt fastighetsunderhall. Utover ovanstaende maste en energideklaration upprattas fore Bedomd kostnad for dettaar 15000:-. Z: gemensam\projektledare\htgstengodset4ekplanbes.doc 10

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699 Upprättad i samarbete med INNEHÅLL Ekonomisk plan... 0 Allmänna förutsättningar... 2 Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Borensvägen 33 A-C, Årsta, Stockholms kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Örsbaken 6 under tredje kvartalet 2014. Innehållsförteckning0

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Skarpövägen 1-21, Saltsjö-Boo Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Skarpövägen biträdda av Ombildningskonsulten våren 2013. Innehållsförteckning 1.

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Flamingo

Ekonomisk plan för Brf Flamingo Ekonomisk plan för Brf Flamingo Centrumslingan 45, 47, 49 och 51, Solna Bostadsrättsföreningen Flamingo, 171 45 Solna, org. nr: 769621-3565 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31610.doc Kata 23, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FOR BOSTADSMTTSFORENINGEN MALMO VARNHEM 13

KOSTNADSKALKYL FOR BOSTADSMTTSFORENINGEN MALMO VARNHEM 13 KOSTNADSKALKYL FOR BOSTADSMTTSFORENINGEN MALMO VARNHEM 13 1. Alimanna forutsattningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Forsakring 4. Taxeringsvarde 5. Anskaffningskostnad 6a. Finansieringsplan 2011 6b.

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Nedre Gärdet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Uteplats i söderläge mot inhägnad innergård med inglasad balkongdel.

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8

Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8 Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8 1 BESIKTNINGSUTLÅTANDE Lidingö Mesen 8 med adress Svalvägen 32-38 på Lidingö. Besiktning utförd 2009-09-16. Stadsplan: Gångsätra och Mosstorp(Kv. Kantarellen)

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31609.doc Kata 22, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS Fastighet Fastigheten Västerås Västerås 1:17 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Papegojvägen 5a, 722 20 Västerås. Belägen i Västerås kommun och Västerås Domkyrkoförs.

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ekonomiskt och energisnålt boende. Välplanerat och väl

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Björkslingan. Org.nr. 769617-7737. Ekonomisk plan upprättad 2009-06-11

Bostadsrättsföreningen Björkslingan. Org.nr. 769617-7737. Ekonomisk plan upprättad 2009-06-11 Org.nr. 769617-7737 Ekonomisk plan upprättad 2009-06-11 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor altan med trädäck och markis i söderläge på insynsskyddad hörntomt. Stort

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge på hörntomt med gavelsidan åt söder. Eftermiddags- och kvällssol på baksidan

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer