Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla"

Transkript

1 Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, Stockholm, orgnr: Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande huvudrubriker A. Allmanna forutsattningar B. Beskrivning av fastigheten och byggnaden C. Beraknade kostnader for foreningens fastighetsforvarv D. Finansieringsplan E. Berakning av foreningens arliga kostnader och intakter F. Redovisning av lagenheter G. Ekonomisk prognos ar 1-11 H. Kanslighetsanalys I. Sarskilda forhallanden Bilagor: Intyg fran behoriga intygsgivare Protokoll fran teknisk besiktning

2 A. Allmanna forutsattningar Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravalla med org. nr: som bar sitt sate i Stockholms kommun och som registrerats bos PRV den 24 juni 1999 bar till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens bus upplata lagenheter at medlemmarna till nyttjande utan begransning till tiden. Bostadsrattsfbreningen bar fatt ett erbjudande av Svenska Bostader att forvarva fastigheten Stengodset 4.1 enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrattslagen bar styrelsen upprattat en ekonomisk plan som registrerats bos Bolagsverket Hyresgasterna i fastigheten vid extra foreningsstamma den 20 oktober 2008 beslutat att forvarva fastigheten. Eftersom bostadslagenheterna bar matts upp bar styrelsen beslutat att uppratta denna nya ekonomiska plan som omgaende skall registreras bos Bolagsverket och utgbra grund for foreningens fastighetsfbrvarv. Uppgifterna i planen grundar sig ifraga om kostnaderna for fbrvarvet av fastigheten pa avtalad kbpeskilling. Den i planen uppstallda anskaffningskostnaden utgor den slutliga kostnaden for fastighetsforvarvet. Berakningen av foreningens arliga kapitalkostnader och driftkostnader grundar sig pa vid tiden for planens upprattande kanda forhallanden. Fbreningen kommer att upphandla Ian genom offertforfarande. Foreningens laneborda jamte exakta bindningstider kommer att sattas i anslutning till foreningens tilltrade. De i planen beraknade rantesatserna ar avsiktligt hbgre an de aktuella marknadsmassiga rantesatserna. I det fall uppslutningsgraden intill tilltradesdagen skulle sjunka, tillater detta en storre laneborda utan att medlemmarnas arsavgifter paverkas. I den ekonomiska planen bar avsattningar gjorts for ett komplett stambyte samt nya yt- och tatskikt i badrum. Investeringen medfor att hyran for de kvarvarande hyreslagenheterna kommer att kunna hojas med motsvarande ca 500 kr/manad och badrum. Intakterna ifran kvarvarande hyreslagenheter bar darfor raknats upp med motsvarande hojning. Bostadsrattsfbreningen raknar med att tilltrada fastigheten senast under kvartal 3 ar 2009 och per detta datum aven upplata lagenheterna som bostadsratter till sina medlemmar med omgaende tilltrade. Samtliga lagenheter ar for narvarande uthyrda. Foreningen innefattar fastigheten Stengodset 4. Pa fastigheten finns byggnad bestaende av ett gathus. Byggnaden inrymmer 28 bostadslagenheter, tva butikslokaler, en forradslokal och i bvrigt forrads- och driftsutrymmen. Betraffande byggnadernas skick hanvisas till bilagt besiktningsprotokoll.

3 B. Beskrivning av fastigheten och byggnaderna Fastighetsbeteckning: Stengodset 4 Adress: Bravallagatan Stockholm Tomtens areal: 514 kvm Bostadsarea: 1 018,4 kvm (28 Igh) Lokalarea: 104 kvm (3 enheter) 1 122,4 kvm Ytoma ar hamtade fran fastighetsagarens hyreslista. Uppmatning av samtliga bostadslagenheter har skett. Byggnad Byggnadstyp Fastigheten ar bebyggd med ett flerbostadshyreshus bestaende av ett gatrms, uppfort Byggnaden inrymmer 5 vaningsplan jamte entreplan/bottenvaning, kallare och vind. Byggnaden har en huvudentre med adress Bravallagatan 7. I huvudentren fmns en hiss, bostader, utgang till innergarden och nedgang till kallarplanet. Gemensamma anordningar Uppvarmning: Ventilation: El: Vattenmatare: Sophantering: Hiss: Installationer: Vattenburen fjarrvarme. Varmecentralen arbelagen i kallaren. Bostaderna har franluft i form av sjalvdrag och tilluft i form av vaggventiler eller spaltventiler i fonster. Huvudelcentralen samt elmatarna ar belagna i kallaren. Elinstallationerna i lagenheterna ar i huvudsak fran byggnadsaret. Vattenmatare finns i kallaren. Sophanteringskarl fmns ut mot gatan En personhiss for tre personer. Fastigheten ar ansluten till det allmanna ledningsnatet for fjarrvarme, el och VA.

4 Gemensamma utrymmen Tvattavdelning: Tvattstugan ar belagen i kallaren och inrymmer en tvattmaskin, ett torkskap, en mangel samt tvattbank. Cykelrum: Cykelrummet ar belaget i kallaren. Gemensamma anordningar pa tomtmark Gard: Grasbekladd innergard med inslag av planteringar. Servitut och gemensamhetsanlaggningar Fastigheten belastas inte av nagra servitut eller gemensamhetsanlaggningar. Planbestammelser For fastigheterna galler stadsplan Kv. Stengodset , arkivplats A KGL.BREV 4P297, faststalld Vidare galler stadsplan Norra Vasastaden mm - tillaggsbestammelser A, arkivplats Al. Tomt Aganderatt om 514 kvm. Byggnadsdisposition Kallare: Entreplan/bottenvaning: Vaningsplan 1-5: Vind: Inrymmer el- och fjarrvarmecentral, vattenmatare, cykelrum, tvattstuga samt lagenhetsforrad. Inrymmer butikslokaler, bostader samt utgang till innergard. Inrymmer bostadslagenheter. Lagenhetsforrad, hissmaskinrum samt ett vakant forrad.

5 Teknisk beskrivning Grundlaggning: Yttervaggar: Stomme: Bjalklag: Yttertak: Fasadbehandling: Fonster: Uppvarmning: Ventilation: Grundmurar av betong till berg eller friktionsmark. Tegel som barande stomme. Tegel och betong. Betongplattor upplagda pa balkar av stal. Falsad plat. Naturstenssockel och puts i vaningsplan. 2-glas inatgaende trafonster. Aluminiumpartier till gatuplanslokaler Vattenburen fjarrvarme. Bostaderna bar franluft i form av sjalvdrag och tilluft i form av vaggventiler eller spaltventiler i fonster. OVK ar godkand till januari Bostadernas biutrymmen Lagenhetsforrad for hyresgaster ar belagna i kallaren och pa vinden. Kortfattad rumsbeskrivning Allmant: Koksinredningar: Badrum/duschrum: Skicket pa lagenheterna ar praglad av nybyggnadsaret. Lagenheterna bar parkett eller tragolv i hall och parkett i vardagsrum. Vaggarna ar malade eller tapetserade. Linoleummatta eller tragolv pa golv i koket. Koksutrustningen bestar generellt av gasspis, vissa lagenheter bar elspis, kolfilterflakt, kyl och frys. Vitvaror av blandad argang. Vatrumsmatta pa golv, plasttapet pa vagg (kalkel i nagra lagenheter), fristaende badkar eller dusch, tvattstall samt we samt radiator. Forsakringar Fastigheten kommer att fullvardeforsakras intill foreningens tilltrade.

6 Nodvandigt underhallsbehov Underhallsbehovet under narmsta tioarsperiod ar specificerat i bilagd teknisk utredning upprattad av Projektledarhuset AB. Besiktningen som utfordes 26e augusti 2008 ar utford for att uppfylla de krav som foljer av bostadsrattslagen, med syfte att bedoma det underhallsbehov som aligger fb'reningen att utfb'ra och bekosta. Kostnader for renovering av blister upptagna i besiktningsprotokollet uppgar till kr. En avsattning till reparationsfonden pa kr gors direkt vid anskaffningen av fastigheten. En stor del av reparationsfonden avser avsattning for ett komplett stambyte inklusive nya badrum. Detta innebar att badrummen kommer att renoveras med klinker pa golv, helkaklade vaggar, nydragen el samt nytt sanitetsporslin. Som en fb'ljd av badrumsrenoveringen tas det i denna plan upp en hyreshojning for de lagenheter som kvarstar som hyreslagenheter om ca 500 kr per manad. Harutover kommer foreningen arligen att avsatta medel till fonden for yttre underhall enligt stadgarna.

7 c Beraknadekostnader for foreningens fastighet Anskaffhingskostnader for fastigheten Kopeskilling for fastigheten Lagfart 1,5% Pantbrev 2% Ombildningskostnad Reservavsattning till reparationsfond Totala anskaffhingskostnader: kr kr kr * kr OOP kr kr kr ** 'Pantbrev fmns upp till: kr Foreningen far dock betala for befintliga pantbrev. '*Utg6r den slutliga totala anskaffningskoslnaden for foreningens fastighet. Kommunal avgift och fastighetsskatt ar 2008 Taxeringsvarde Bostader kr Lokaler OOP kr Totalt kr Fastighetsskatt kr Kommunal avgift kr Fastighetsskatt D. Finansieringsplan Nya Ian Grundlan (100% uppslutning) Tillkommer finansiering uteblivna insatser xxbanken xxbanken kr kr kr Lan Belopp Sakerhet xxbanken kr Pantbrev xxbanken kr Pantbrev xxbanken kr Pantbrev kr Summa Ian Forfallodag Ranteomsattn Ranta Rorligt Rorligt 2,75% 2 ar 2 ar 3,50% 5 ar 5 ar 4,25% kr Privata insatser for Igh (100% uppslutning)* Avgar kvarblivande hyresratter Summa insatser kr kr kr kr Totala skulder och eget kapital kr * Insatsernas fbrdelning mellan bostadsratterna framgar av avsnitt F. Redovisning av lagenheterna.

8 E. Berakningavforeningensarliga kostnader och intakter Kapitalkostnader Ran tor Amortering Avgar i rantebidrag Finansieringsnetto Driftkostnader ink! momsi forekommandefall Ekonomisk fbrvaltning Teknisk forvaltning, fastighetsskotsel, service avtal Elforbrukning Vattenfbrbrukning Uppvarmning Kabel tv Sophamtning Stadning Forsakring kr - kr - kr kr kr kr kr kr kr looo kr kr kr kr Avsattningfor underhall Avsattningar i enlighet med foreningens stadgar Fond for yttre underhall (minst 0,3% av taxeringsvardet) Ovriga avsattningar Avsattning till utjamningsfond Ovriga kostnader Fastighetsskatt Tomtrattsavgald Statlig inkomstskatt Avskrivningar, ej planenliga Summa kostnader Arsavgifter 901,5 kvm brf Igh med arsavg/kvm pa 615 kr Ovriga intakter Intakter fran brf s hyresratter Hyresintakter kommersiella lokaler * Utover dessa avgifter betalar lagenheterna hushallsel samt ev. tv-avgifter. **inraknad hojning om 500 kr/manad for nya badrum efter utfort stambyle Summa intakter kr - kr - kr - kr kr kr kr * kr ** kr kr kr

9 G. Ekonomisk prognosar 1-11 Ar Foreninqens arliqa kostnader Kaoitalkostnader Lanebelopp Rantor Amorteringar Avgar rantebidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Underhallskostnader Avsattning underhall kr kr kr kr kr kr 65317kr kr kr 69315kr kr Ovriqa kostnader Fastighetsskatt Statlig inkomstskatt Tomtrattsavgald kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hyror hyreslagenheter Hyror lokaler Arsavgifter medlemmar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa arliga intakter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Driftkostnader Summa arliga kostnader Foreninqens arliqa intakter Ranteantagande, genomsnittsranta enl. ekonomisk plan Inflationsantagande Hyresforhandlingar bostadslagenheter och parkeringsplatser 3,50% 2,00% Galler driftkostnader och fondavsattning. 2,00% I prognosen har inte ranteintakter upptagits. Ranteintakter kommer givetvis att forekomma under den narmsta tiden men avtar i takt med att renoveringsfonden forbrukas. I kalkylen har ingen nyupplaning skett. Skulle i framtiden upplaning behova ske, kostar varje 1 Mkr i dagens rantelage ca 39 kr/kvm/ar i Okad arsavgifter Samma relation galler om foreningen loser Ian till motsvarande belopp. Hyresintakter for kommersiella lokaler har ej indexuppraknats. Dessa hyror uppraknas dock med 3 % vart tredje ar. Bostadshyrorna uppraknas med 2,0% varje ar. Observera att ovanstaende ar en prognos som galler under angivna forhallanden.

10 H. Kanslighetsanalys Ar Arsavgift enligt ekonomisk prognos (bilaga 1) med dagens inflationsniva och dagens genomsnittsranteniva kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Arsavqifter om: Dagens inflationsniva och 1. Dagens genomsnittsranteniva + 1 % kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2. Dagens genomsnittsranteniva - 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dagens ranteniva och 1. Dagens inflationsniva + 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2. Dagens inflationsniva - 1% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dagens genomsnittsranteniva Dagens inflationsniva 3,50% 2,00%

11 I. Sarskilda forhallanden Styrelsen har uppra'ttat denna ekonomiska plan enligt bostadsra'ttslagen i syfte att redovisa fbrutsattningarna fbr Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravalla:s fb'rva'rv av fastigheten Stengodset 4, Stockholm. Medlemmarna har att vid foreningssta'mma ta stallning till villkoren for fbreningens forvsrv och fbreningens upplatelse av bostadsratter genom att rosta ja eller nej till kbp av fastigheten med denna ekonomiska plan som grund. De till vilka bostadsratt beraknas upplatas ar boende i respektive lagenhet och kan forvantas val ka'nna till la'genhetens skick. Ytorna har erhallits fran hyresva'rden efter uppma'tning. Styrelsen upplyser att foreningen ar skyldig att vidtaga en bokfbringsma'ssig avskrivning om minst 0,5 % av byggnadsvardet. Detta paverkar del bokforingsmassiga resultatet negativt dock paverkar det inte fbreningens likviditet. De i denna ekonomiska plan lamnade uppgifterna angaende fastigheten och byggnadens utfbrande, beraknade kostnader och intakter m.m, ha'nfbr sig till vid tidpunkten fbr planens upprattande kanda fbrutsattningar och forhallanden. I bvrigt ha'nvisas till fbreningens stadgar. Stockholm den 13 februari Bostadsrattsfb'reningen Stengodset Bravalla Henrik Nordlindh Maria Bryntesson Anette Larsson Magnus Jilclestad -,jf

12 INTYG AV EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRATTSFORENING Undertecknade har for andamal enligt 3 kap 2 bostadsrattslagen granskat ekonomisk plan for Bostadsrattsfbreningen Stengodset Bravall ( ) och far harfor avge fbljande intyg. Planen innehaller de upplysningar som ar av betydelse for bedsmningen av foreningens verksamhet. De faktiska uppgifterna som lamnats i planen stammer overens med innehallet i for oss tillgangliga handlingar (registreringsbevis, foreningens stadgar, fastighetsdatautdrag och teknisk besiktningsrapport) och i ovrigt med for oss kanda forhallanden. FSreliggande ekonomisk plan Si reviderad i februari 2009 efter uppmatning av lagenhetsareor. Vi har inte sjalva gjort nagon besiktning av byggnad eller lagenhet, dock har vi tagit del av protokoll av bedomt underhallsbehov. I planen redovisade berskningar bedoms som vederbmiga fb'rutsatt de regler som galler vid intygets datum. Vi noterar att de i planen redovisade lanekosmaderna baseras pa offerter, art en stor del av lanen loper med korta tider, att genomsnittsrantan for den totala lanebbrdan uppgar till 3,5 % (motsvarande en bindningstid om cirka tre ar) samt att nagon ranteupprakning eller amortering inte har antagits. Vi ma allmant betona att Ian med korta Ibptider anses innebara en stor osakerhet vad avser kostnadsutvecklingen och anser vi att det Mr vanskligt att bedoma ranteutveckling i tiden. Intygsgivarna far allmant upplysa om skyldigheten enligt bostadsrattslagen 3 kap 4 att uppratta en ny ekonomisk plan innan upplatelse av bostadsratter sker om det intraffar nagot som Si av vasentlig betydelse fbr bedsmningen av foreningens verksamhet. Vi noterar att de till vilka bostadsrstter ska upplatas redan bor i dessa leigenheter som hyresgaster och far bedsmas besitta tillracklig kunskap om isgenheternas forutsattningar. I foreningens hus firms 28 bostadslsgenheter avsedda att upplatas med bostadsrstt, varav 26 beraknas att upplatas i direkt anslutning till foreningens tilltrade. Vidare finns tre lokaler. F6reningens hus bestar av en byggnadskropp varfor andamalsenlig samverkan mellan bostadsrattshavarna foreligger. Den ekonomiska plan n framstar som hallbar. FSreningen uppfyller darmed samtliga krav enligt bostadsrattslag n och fbrutsattningar fbr registrering enligt 1 kap 5 bostadsrattslagen ar uppfyllda. Uppsala den 16 februari 2009 ^CennanTallstrom psala den 17 februari 2009 Wikstrom Av Boverket Jbrklarade behoriga, avseende Ma riket, att utfarda\intyg angaende ekonomiska planer.

13 Kv. Stengodset 4, Stockholm Sammanstallning av statusbesiktning som utgor bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 5 September 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Z: gemensam\projcktledare\htgstongodset<1ekplanbes doc

14 Stengodset 4, Stockholm - Besiktningsutlatande 1. Uppdrag Att utfora teknisk statusbesiktning av fastigheternas kondition, bedoma byggnadsoch installationsdelars aterstaende livslangd samt uppskatta kostnader for atgardande av dessa och periodisera kostnaderna over tiden. 2. Uppdragsgivare Brf Stengodset 4 genom Ohlin & Fellinger Fastigheter AB 3. Besiktningen Besiktningen utfbrdes 26 augusti 2008 och bestod i en okular 6'versyn av nedan beskrivna byggnads- och installationsdelar. Vid besiktningen utfbrdes inga ma'tningar med instrument eller genomfb'rdes nagon provtagning. Kannedom om fastigheterna har ocksa erhallits genom samtal med boende och fb'rvaltare samt genom ritningsstudier. Redovisade kostnader ar baserade pa erfarenhetsvarden fran upphandling av likartade atgarder i jamfbrbara hus. Platsbesbk utfbrdes i 4 la'genheter, som kan anses representativa samt i fastighetens gemensamma utrymmen och driftsutrymmen. Vidare besoktes 1 av fastighetens hyreslokaler. Vid besiktningstillfallet var det molnigt samt ca + 18 grader C. Vid besiktningen narvarade: - Magnus Jilldestad, boende Carl Johansson, Ohlin & Fellinger - Mattias Akerblom, Ohlin & Fellinger - Daniel Albrektson, Ohlin & Fellinger - Millar Truuberg, ProjektledarHuset, besiktningsman Besiktningen ar inte av sadan omfattning att den kan laggas till grund for talan enligt jordabalken. Z: gemensam\projektlcdare\htgstengodset4ekplanbes.doc

15 4. Objektet Fastighetsbeteckning: Adress: Kommun: Nuvarande fastighetsagare: Agandeform: Vatten / avlopp: Byggnad: Byggnadsar: Markareal: Stengodset 4 Bravallagatan 7 Stockholm AB Svenska Bostader Aganderatt Anslutet till kommunens nat Flerfamiljshus med kallare, bottenvaning samt 5 vaningar och vind med overvagande bostader, typkod m 2 Areor: (enl Sthlm's Fast.Kalender) Standard: Bostader Lokaler Totalt Modern m 2 78m m 2 Kallare: Bottenvaning: Ovr vaningsplan: Vindsplan: Undergrund: Grundlaggning: Stomme: Yttervaggar: Bjalklag: Tvattstuga, driftsutrymmen Bostadsentreer, bostader, lokaler Bostader Forrad, hissmaskinrum Berg eller friktionsmark Grundmurar av betong till berg eller friktionsmark Tegel och betong Tegel som barande stomme Betongplattor upplagda pa balkar av stal. Z: gemcnsani\projektledare\htgstengodset4ekp!anbes<joc

16 Yttertak: Fasad: Balkonger: Kungsaltaner: Fonster: Trapphus: Entreportar: Ovriga dorrar: Inv. va'ggar: Inv. tak: Golv: Koksinredning: Badrum: Tvattstuga etc: Va'rmeproduktion: Falsad plat. Naturstenssockel, puts. Stalbalksramar, smidesra'cken. Konstruktionsbetong, tatskikt, murat racke, platskarmar. 2-glas inatgaende trafonster. Aluminiumpartier till gatuplanslokaler. Naturstensgolv i bade trapplop och vilplan, malad puts pa vagg, malade tak. Handledare av tra. Trapartier med glas, kodlas Kallardorrar av stal Vindsdo'rrar av stal Lgh-dorrar i tra'. Malade, tapetserade. Malade. Tra' / parkett i vardagsmm Tra / parkett / linoleum i dvriga rum Tra / parkett / linoleum i hallar. Linoleum i ko'k. Ytbehandlad betong i kallare Diskba'nk, gasspisar, kolfilterflaktar i nagra, kyloch frys, skapsinredning av blandad aider (mest a'ldre). Vitvaror av blandad aider. Plastmatta pa golv, plasttapet pa vagg (kakel i nagra), malade tak, badkar eller duschplats, wcstol, tvattstall. Radiator som varmekalla. Sanitetsartiklar av aldre typ. Generellt bristfa'llig franluftsventilation. 1 TM, 1 TS, 1 mangel, tvattbank. Slitna ytskikt. Bristfa'llig ventilation. Fjarrvarme. Varmevaxlarenhet fran Expansionskarl fran Ovrig utrustning ny. Z; gcmcnsam\prqj«ktledare\htgstengo(jset4ekplanbcs doc

17 Varmedistribution: Vattenradiatorer, i all huvudsak fran byggnadsaret. Radiatorventiler av modern typ. Stamregleringsventiler i kallare i huvudsak fran byggnadssret. VA-installationer: Ventilation: Elinstallationer: Hiss: Sophantering: Tomt / mark: Allmant: OVK-status: Energideklaration: I all huvudsak fran byggnadsaret. Avlopp av gjutja'rn, kallvatten av galvaniserat stal, varmvatten av koppar. Varmvattnet saknar cirkulationsslinga. Delar av koksstammar ar utbytta ca Franluft: Sjalvdrag. Tilluft: Va'ggventiler under eller spaltventiler i fonster. Servis gammal, serviscentral och fastighetscentraler mm fran ca Stigare till lagenheter fran byggnadsaret. Elinstallationer i lagenheter i huvudsak fran byggnadsaret. Nagra Igh omtradade bedomningsvis p 1970-tal. 1 personhiss for 3 personer, 240 kg. Besiktigad till januari Hissen ar ej anpassad till kommande sakerhetskrav. UtvSndiga behallare. FfirgSrdsmark: Hardgjorda ytor. Smidesracken. Gardssida: Hardgjort na'rmast byggnad. Grasmatta i ovrigt. Marken lutar patagligt mot byggnaden. Byggnad ursprungligen uppford Inga genomg ende ombyggnader har genomforts. Fastigheten har ett omfattande underhallsbehov. OVK ar godkant till januari Senast arsskiftet 2008 / 2009 maste energideklaration ha genomforts. Omfattning och detaljkrav som stalls pa energideklarationer firms redovisade i "Lagen om energideklarationer for Byggnader" och i foreskrifter till lagen publicerade av Boverket. Z: gemensamnprojekiltdare\h!gstcn odse(4ekplanbes,doc

18 5. Utlatande 5.1 Byggnad 5.1a Mark / Grundlaggning / Tomt Grundlagt med kallare med grundmurar av betong direkt mot berg eller friktionsmark. Inga noterade smttningar i barande konstruktioner. Daremot firms vissa sattningar i marken. Inga fuktgenomslag i kallaryttervaggar noterades. Pa gardssidan lutar marken patagligt mot byggnaden vilket utgor en riskfaktor for fukt i framtiden. Tillsyn av dranering, fuktisolering samt renhallning av gardsavlopp ar darfor vasentligt. S.lb Stomme Kallarva'ggar av betong, barande vaggar i ovrigt av tegel, barande bjalklag av betong upplagt pa stalbalkar. Sprickbildning i normal och begransad omfattning i barande konstruktioner noterades i trapphus, kallare, vindar, lagenhetsvaggar och bjalklag. Icke barande mellanvaggar av murad slaggsten med vissa sprickbildningar. S.lc Fasad Naturstenssockel i gott skick. Puts med viss Sprickbildning, speciellt p& kungsvaning, men aven i anslutning till fb'nster samt aven i vissa fall pa ovriga ytor. Det bedoms vara ca 7 ar till nasta mer omfattande fasadatgard. Kungsvaningsfasad atgardas inom nara framtid. 5.Id Tak / takawattning Yttertak belagt med falsad plat. Platen ar i behov av renovering / utbyte inom nara framtid. Takawattningssystem atgardas parallellt till berorda delar. 5.1 e Balkonger / kungsbalkonger Piskbalkonger i normalt skick. Aterstaende teknisk livslangd lika med fasadens. Kungsbalkong i behov av na"ra forestaende renovering / reparation avseende ytoch ta'tskikt, racken och skarmar. 5.If Fonster 2-glas inatgaende trafbnster. Bag- och karmbottenstycken till fb'nster mot gatan med genomgaende ommalnings- och renoveringsbehov. Fonster mot garden ommalade for ca 3 ar sedan i tillfredsstallande skick. Ca 5 ar till nasta atgard. Fonster till gatulokaler i tillfredsstallande skick. Inget atgardsbehov. Z: gemensam\prqjcktl«iare\htgstengodstmekp1inbes doc

19 5.1g Gemensamma utrymmen Trapphus / entreer: Trapphus och entreer: Naturstensgolv i normalt skick. Malade vaggar och tak i normalt skick. Handledare i gott skick. Entreparti av lackat tra i normalt skick, Tvattstuga: Ytskikt i slitet skick. Tvattmaskin fran 1995 i behov av utbyte inom ett par ar. Maskinparken ar underdimensionerad i forhallande till lagenhetsantalet. Ka'llare i 6'vrigt: Kallargangar i ganska slitet skick med nagot bristfallig belysning. Installationsutrymmen: Ytskiktsmassigt i slitet skick. Vind: Ytskikt i normalt till slitet skick. 5.1h Lagenheter Generella kommentarer: Kok: Gasspisar, kyl / frys eller bara kyl, diskbank, kolfilterflaktar i nagra. Snickerier i huvudsak av a'ldre typ, virvaror av blandad argang. Badrum: Plastmatta pa golv, malade vaggar eller vatrumstapet pa vagg, malade tak. De fiesta badrummen har ytskiktsrenoverats for ca 30 ar sedan. Porslin och sanitetsarmaturer av blandad alder. Bedomt bristfallig franluft i de fiesta. Badmrnmen kommer till storsta del behova renoveras i samband med det stambyte som rekommenderas utfb'ras i nara framtid. Ovriga rum: Parkett pa golv eller tragolv, tapet eller malning pa vagg och malade tak. Snickerier i all huvudsak av aldre typ. Lagenhetsdorrar av a'ldre typ. Elinstallationer inom lagenheter i behov av utbyte i flertalet. Ansvar for lagenhetemas inre underhall kommer efter fbrvarv att aligga bostadsrattshavarna. For efter ombildning eventuella kvarvarande hyreslagenheter, rekommenderas en arlig avsattning for inre underhall om ca :- per lagenhet. Z: gemensam\projektledare\htgslengodset4ekptanbes.doc

20 S.li Lokaler Atelje Beauty Design: Ytskikt i tillfredsstallande skick. Eget ansvar for inredning och utrustning. Dalig ventilation. Ovriga lokaler var ej tillgangliga. Generellt for alia lokaler ga'ller eget inre underhallsansvar. Vidare bar lokalerna eget underhallsansvar for alia verksamhetsberoende installationer, likval som for reklamskyltar mm. 5.2 WS-anlaggning 5.2a Varmeproduktion Undercentral med varmevaxlarenhet Mn 2005 med ISng aterstaende teknisk livslangd. Inget atgardsbehov pa manga ar. 5.2b Varmedistribution I all huvudsak installation fran byggnadsaret. Stamregleringsventiler i behov av utbyte inom nara framtid. Radiatorventiler i la'genheter i huvudsak av modern typ. En injustering av varmesystemet rekommenderas utfbras parallellt med utbytet av stamregleringsventilerna. 5.2c Avlopp / vatten / sanitet Avlopp: Huvuddelen av installationerna i behov av utbyte inom nara framtid. Eventuella begransade utbytta delar kan kanske sparas. Parallellt med stambytet renoveras bero'rda lagenheters badrum. Tappkallvatten- och tappvarmvatteninstalltioner byts parallellt med avlopp. Samtidigt fb'rses tappvarmvattnet med cirkulationsslinga. 5.2d Ventilation Bostader och lokaler: Franluft: Sjalvdrag med bristfallig funktion i besokta lagenheter. Tilluft: Vaggventiler under fonster eller spaltventiler i fb'nster. Godkand OVK med loptid till januari 2010 firms. 5.3 El-anlaggning / Hiss Elinstallationer i fastigheten av blandad alder. Delar av fastighetselen ar utbytt pa 1970-tal. Lagenheter med installationer av varierande alder, mest a'ldre. Utbyte alia aldre delar rekommenderas inom nfira framtid. ti\r~ Z: gemensam\projektledare\htgstengodset4ekpf8nt>es doc

21 Hiss: Hissmaskinrummet var ej tillgangligt. Hissen uppfyller ej kommande sakerhetskrav och maste byggas om fore Kostnader for att atgarda brister (kostnadslage augusti 2008) (angivna kostnader avser entreprenad, projektering, projektledning, finansiella kostnader samt mervardesskatt) 6.1 Byggnad 6.1a Mark / Grundlaggning / Tomt Rensning av dagvattenbrunnar 6.1c Fasad Omputsning kungsvaningsfasad, ca 2009 Omputsning ovriga fasader, ca Id Yttertak Renovering / utbyte plattak, ca e Balkonger Reparation kungsaltaner, ca 2009 Renovering ovriga balkonger, ca f Fonster Ommalning, renovering gatusida, ca 2010 Ommilning gardssida, ca g Gemensamma utrymmen Renovering tvattstuga etc, ca 2010 ca 20 kkr 80 kkr 700 kkr 3 50 kkr ca 300 kkr ca 100 kkr 150 kkr 150 kkr 200 kkr 6.1h Lagenheter Badrumsrenovering (se 6.2c nedan) 6.2 VVS-anlaggning 6.2b Varmedistribution och produktion Utbyte stamregleringsventiler, ca 2009 (inklusive injustering av varmesystemet) 6.2c Avlopp / vatten / sanitet Utbyte VA-stammar, inkl renovering av badrum mm, ca kkr kkr Z: gemensam\projelaledare\htgstengodset4ekplanbesdoc

22 6.3 Elinstallationer / Hiss Utbyte stor del av elinstallationer, ca 2009 Sakerhetsanpassning av hiss, 2011 ca kkr 125 kkr Sammanfattning: Fastighet med byggnad ursprungligen uppford 1926 i normalt till slitet skick for byggnadsaret. Tekniska brister firms framst avseende installationer och yttertaket. Ovriga atgarder upptagna ovan a'r art betrakta som ett led i normalt periodiskt fastighetsunderhall. Utover ovanstaende maste en energideklaration upprattas fore Bedomd kostnad for dettaar 15000:-. Z: gemensam\projektledare\htgstengodset4ekplanbes.doc 10

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GETEN 30. Organisationsnummer: 716460-1952

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GETEN 30. Organisationsnummer: 716460-1952 ÅRSREDOVISNING 2012 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GETEN 30 Organisationsnummer: 716460-1952 Styrelsen för Brf Geten 30 presenterar här föreningen och dess verksamhet och ger en rapport om vad som hänt under år

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer