B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN"

Transkript

1 B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011

2 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan akta om fastigheten... 4 asad... 4 astighetsförsäkring... 4 El... 4 Kabel-TV... 4 Portar och lägenhetsdörrar... 4 Stambyte... 4 Tak... 4 Uppvärmning... 4 Ventilationssystem... 4 Vinds- och källardörrar... 4 öreningens grund och organisation...5 Stadgar... 5 öreningsstämma, röstning och fullmakt... 5 Årsredovisningen... 5 Revisionsberättelsen... 6 Valberedningen... 6 otioner... 6 Styrelsens arbete och ansvar... 6 Vår fastighet och din lägenhet...7 Avgifter... 7 Reparationsfond... 7 Information... 7 astighetsskötare... 7 Nycklar och lås... 8 Tvättstugan... 8 Hushållssopor och återvinning... 8 attpiskning... 9 ata fåglar... 9 Bad- och duschrum... 9 Cykelrum... 9 Trapphuset... 9 Uteplats... 9 Bastu Blomsterrum Hobbyrum Gillestuga tillika skyddsrum Biljardrum Kompost Parkering Lägenhetsförråd Husdjur Kabel-TV Ventilation Andra trivselregler Reparationer och underhåll Disk- och tvättmaskin och torktumlare Egna arbeten i lägenheten Andrahandsuthyrning örsäljning av lägenhet Reparationer och underhåll ansvarsfördelning Kontaktuppgifter SBC Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

3 Inledning Det du nu läser är en informationsskrift för oss som bor i BR Regattan 5. Vi hoppas att den ska vara något så när heltäckande, även om vi är medvetna om att det inte går att få med allt. Varje lägenhet har tilldelats ett exemplar och exemplaret bör lämnas vidare till varje ny köpare tillsammans med senaste stadgar. Informationen är viktig för dig som är medlem i föreningen och det är bra om du läser igenom både denna skrift och stadgarna. Du kanske kommer att tycka att det i vissa avsnitt saknas exakta uppgifter, men det beror på att en del information kan bli inaktuell med tiden. I sådana fall har vi valt att utelämna uppgifterna hellre än att riskera att gamla ställer till bekymmer. Redan här vill vi göra dig uppmärksam på en mycket viktig sak hemförsäkringen. Som bostadsrättsägare är det viktigt att ha en försäkring som täcker skador på lägenhet och lösöre. Hemförsäkringen täcker skador på lösöre medan bostadsrättstillägget täcker skador på den fasta inredningen i lägenheten. Bostadsrättstillägget skyddar dig också om en vattenskada uppstår i din lägenhet och orsakar skador hos din granne. Juni 2011 Styrelsen BR Regattan 5 Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

4 Bostadsrättsföreningen Regattan 5 akta om fastigheten Aktiv låneplacering öreningen har för närvarande tre lån, varav ett ligger med fast ränta och två med rörlig ränta. astigheten är lågt belånad. asad Husets fasad renoverades astighetsförsäkring öreningen är helförsäkrad hos Länsförsäkringar. El astigheten är ansluten till ortums elnät. Kabel-TV Comhem med anslutning till höghastihetsinternet. Portar och lägenhetsdörrar Portar till respektive uppgång och samtliga lägenhetsdörrar byttes ut under 2010 till godkänd klass 3 standard. Tänk på att anmäla detta till ditt försäkringsbolag för ev sänkning av premien. Stambyte Stambyte gjordes Rengöring av stammar utfördes under hösten Tak Taket lades om Uppvärmning astigheten är ansluten till ortum Värmes fjärrvärmenät. järrvärmecentral byttes ut Ventilationssystem astigheten har frånluftsventilation. Köksfläktar får inte anslutas till fastighetens ventilationssystem. Vinds- och källardörrar Dörrar till vind och källare har förstärkts och automatiska dörrstängare har installerats. Detta för att säkerställa att inte elden kan spridas vid en eventuell brand. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

5 öreningens grund och organisation Den stora skillnaden med bostadsrätt är att du tillsammans med övriga medlemmarna i föreningen äger den fastighet du bor i. Jämfört med hyresrätt har du mycket större möjlighet att påverka ditt boende och de kostnader det innebär. Du kan t. ex. delta i de gemensamma arbetsdagar som anordnas i föreningen eller på något annat sätt utföra arbeten som annars skulle ha utförts av entreprenörer. På detta sätt kan vi hålla nere den avgift du betalar. Du kan lämna förslag till styrelsen på sådant som du tycker borde ordnas eller rättas till. Antingen kontaktar du någon i styrelsen direkt eller skriver en motion till årsstämman. Se vidare i avsnittet om motioner. I vår förening är det du själv som är med och avgör hur ditt boende ska vara. Stadgar Stadgar är den regelsamling som tjänar som rättesnöre för både de boende och för styrelsen. De är till största delen baserade på olika lagar, t ex bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar osv. Stadgarna är godkända av föreningsstämman och finns registrerade hos Länsstyrelsen. Således inget man utan vidare ändrar på eller gör avsteg ifrån. Du har fått ett eget exemplar av dessa stadgar och det är din skyldighet att känna till dem. Är det något du inte förstår är du alltid välkommen att fråga. öreningsstämma, röstning och fullmakt öreningsstämman är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls en gång årligen före juni månads utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och val av styrelse och revisorer. Extra stämma kan hållas när styrelsen anser någon fråga så viktig att medlemmarna bör besluta, eller om revisorerna eller minst 10 procent av medlemmarna så önskar. Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att närvara vid stämman möjlighet att själv vara med och påverka din boendemiljö, boendekostnad eller andra frågor som rör föreningen. Beslut tas på föreningsstämman genom röstning. Principen är att en bostadsrätt har en röst. En bostadsrättsinnehavare som inte kan närvara har möjlighet att rösta genom att skriva en fullmakt till exempelvis någon i familjen. en ingen får vara ombud för mer än en medlem. Årsredovisningen Vid ordinarie föreningsstämma ska medlemmarna granska styrelsens arbete under den gångna perioden, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Årsredovisningen är en sammanfattning som består av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelsen redogör i text för verksamheten och utarbetas av föreningens styrelse. Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Överstiger intäkterna utgifterna blir mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande uppstår förlust. Styrelsen ska till föreningsstämman föreslå hur vinsten ska disponeras eller, om det blir förlust, hur denna ska täckas. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

6 Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar och skulder per bokslutsdatum. öreningens tillgångar består av anläggningstillgångar (ex vis fastigheter, inventarier) och omsättningstillgångar (fordringar, kontanter). öreningens skulder är fastighetslånen och olika slag av kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej betalda kostnader). Som eget kapital redovisas grundavgifter, reserveringar och disponibla vinstmedel. Notförklaringarna kompletterar siffermaterialet i resultat- och balansräkningen. Revisionsberättelsen Revisorerna uttalar sig där om fastställandet av resultat- och balansräkningen, om styrelsens förslag till användandet av överskott eller täckande av underskott samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. råga om ansvarsfrihet. När stämman har behandlat årsredovisningen och tagit del av revisionsberättelsen är det dags för beslut. Anses allt korrekt och om styrelsen har skött föreningen på ett bra sätt föreslås det att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Ansvaret övergår härmed från styrelsen till föreningens medlemmar. Om något fel begåtts eller om redovisningen inte är fullständig kan det betyda att föreningen ställer styrelsen personligt ansvariga för det felaktiga. En extra stämma kan då utlysas för att klara ut det. Valberedningen Valberedningen har valts på föregående årsstämma och har till uppgift att lägga fram förslag på vilka som ska väljas till styrelsen på stämman. Därefter sker röstning. otioner Vid föreningsstämman är det också fritt för medlemmarna att komma med förslag. an säger att man inkommer med en motion. ör att styrelsen ska få en chans att tycka till eller yttra sig över förslagen säger stadgarna att alla motioner ska vara skriftliga och att de ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen kanske tycker att ett förslag är utmärkt och föreslår då stämman att man antar motionen i sin helhet. Styrelsen tycker kanske att förslaget är bra, men att det kan finnas bättre lösningar. an kan då lägga ett ytterligare förslag. Den tredje möjligheten är att styrelsen motsätter sig förslaget och då föreslår styrelsen stämman att avslå motionen. en det är medlemmarna på stämman som beslutar. Styrelsens arbete och ansvar En styrelse i en bostadsrättsförening har ett mycket stort ansvar. öreningens fastighet representerar miljonvärden. Därför ger stadgarna och olika lagar styrelsen en stark ställning. I princip har man fullständig beslutanderätt över alla förekommande frågor i föreningen. ör arbetet i styrelsen utgår ett arvode. Arbetsuppgifterna för styrelsen är av varierande slag. Styrelsens uppgift är bland annat att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

7 bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i förenings hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. ånga tror att det är svårt att sitta i styrelsen. Visst är det bra med sakkunskap eller föreningsvana, men det är inte nödvändigt. Det går att lära sig på kurser. an lär sig också av varandra. an ska också kunna avsätta ett par kvällar i månaden för möten. Utöver detta ska man kunna avsätta lite tid för andra saker som ska uträttas. eddela gärna valberedningen eller styrelsen att du är intresserad. Vår fastighet och din lägenhet Avgifter Varje månad betalar du en avgift till föreningen, den av styrelsen fastställda årsavgiften dividerad med 12. Den är avsedd att täcka din del av våra gemensamma kostnader för drift och underhåll. Denna kan jämföras med hyran man betalar i en hyresrätt med den skillnaden att i vårt fall ska inte föreningen göra någon vinst och inte heller behöva täcka förluster för andra områden. SBC skickar ut avgiftsavier kvartalsvis där möjlighet finns att betala via autogiro. öreningen tar även ut en avgift vid försäljning/överlåtelse av lägenhet. Har du några frågor beträffande din avgiftsbetalning så ringer du till SBC, se kontaktuppgifter längst bak i denna skrift. Reparationsfond I vår förening finns ingen reparationsfond knuten till lägenheterna. Däremot finns en yttre reparationsfond. Den är avsedd för det yttre underhållet av våra fastigheter. Till denna avsätts en viss summa pengar varje år. edel ur denna fond kan endast disponeras efter styrelsebeslut och påverkas inte direkt av den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Information Styrelsen försöker att ge kontinuerlig information till medlemmarna och då i form av ett informationsbrev. Andra meddelanden delas ut i brevlådor eller sätts upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna. På anslagstavlorna finns även kontaktuppgifter till styrelsen, fastighetsskötare, trappstädare etc. astighetsskötare I föreningen finns en fastighetsskötare (Nore Edlund, Torsviks fastighets- och städservice) att tillgå om något enklare arbete behöver utföras (exempelvis byte av packningar i kranar). Andra frågor rörande föreningen eller allvarligare fel som inte är av akut karaktär hänvisas till styrelsens e-post: ör akuta händelser på icke kontorstid kontakta fastighetsskötare, någon i styrelsen eller ring journumret som finns uppsatt i portarna. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

8 Nycklar och lås Som medlem i föreningen svarar du för låset på dörren till din lägenhet och till dina förrådsutrymmen. Som nybliven medlem ska du ha fått en port- och källarnyckel av säljaren. Kodlås till portarna fungerar dagtid mellan kl 7 och 21. Övrig tid får du använda din portnyckel. Dessutom ska du ha fått en husnyckel till källar- och vindsförråd samt tvättstugan. Tvättstugan Du bokar tvättid på listor som finns utanför tvättstugan. Du disponerar då tre tvättmaskiner, en stor torktumlare, torkrum, torkskåp och mangel. Tvättiden är mellan kl vardagar och kl lör-, sön- och helgdagar. Tiden inkluderar torktiden av tvätten. Det är du själv som ansvarar för att städa efter dig. Om vi alla följer anslagna regler blir det mycket trevligare att komma tillbaka. Exempelvis ska filtret i torktumlare och torkskåp göras rent efter varje tvättpass. Om du bokat en tid och inte kan utnyttja den är det bra om du stryker dig på listan så att någon annan kan få tvätta. En bokad tid som inte utnyttjas kan övertas av någon annan en timme efter tvättidens början. Skriv alltid upp ditt namn på listan, även i de fall du tvättar utan att ha bokat i förväg. Det är endast tillåtet att boka en tvättid åt gången. Om någon misskött att städa efter sig kan du som kommer efter fylla i en lapp som hänger utanför tvättstugan och lämna i styrelsens postfack i 39ans ingång. Hushållssopor och återvinning På gården finns behållare för sopor. Tre av dessa är avsedda för hushållssopor, två för tidningar och en för kartong. Glas, plast och metall räknas inte som hushållssopor utan ska lämnas vid en återvinningsstation eller -central. Kartonger ska vikas ihop innan de kastas i behållaren. Vid Baggeby torg finns en återvinningsstation. Där ska du kasta glas, plast, metall och batterier. Det går också bra att ta med tidningar och kartonger och lägga där. Återvinningscentral finns i Stockby. De har öppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl och lördagar kl Här kan du kostnadsfritt lämna arligt avfall Trä och annat brännbart Skrot Kylskåp och frys etall Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

9 Elektroniskt avfall Tidningspapper och wellpapp Rivningsmaterial, gipsskivor, sten och betong örpackningar av glas, papper, metall och plast attpiskning ör piskning och vädring av mattor, sängkläder m. m. finns en piskställning som står på baksidan av huset. ata fåglar Att mata fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. Bad- och duschrum 2003 genomfördes stambyte i fastigheten och alla bad och duschrum gjordes om. Det är din skyldighet att se till att fogarna mellan kakelplattor och klinkergolv är hela och att ventilationen fungerar. Du ska också hålla rent i golvbrunnen och genast anmäla skador. Vid en eventuell vattenskada riskerar du att krävas på fastighetsförsäkringens självrisk. Cykelrum Cykelrummet finns i källaren. Det är medlemmarna själva som är ansvariga för det som förvaras här och för att hålla rent och göra sig av med kasserade cyklar. Cyklar som förvaras här ska vara ordentligt märkta. Trapphuset Barnvagnar och cyklar får inte placeras i trappuppgångarna. Orsaken är att dessa kan var ett hinder för brand- och ambulanspersonal. De kan också skada väggar och dörrar och vara till hinder vid städning. Det är heller inte tillåtet att röka eller slänga fimpar i trappuppgångar eller portar. Uteplats öreningen har en uteplats som är till för alla i huset. Vill du reservera den för dig själv gör du detta genom att skriva på den uppsatta listan i blomsterrummet. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

10 Bastu Det finns en bastu i källaren (port 31) som får användas av alla medlemmar. Den behöver inte bokas i förväg och nyckeln finns att få till självkostnadspris (produktion av nyckel) efter kontakt med styrelsen. Att använda bastun är numera gratis. När du bastat klart ska du städa efter dig. Blomsterrum Det finns ett blomsterrum i 33ans ingång. öreningen förvarar en del trädgårdsverktyg och möbler här. Även föreningens grillar står här. Hobbyrum indre utrustat hobbyrum vid 35ans port. Enklare målnings- eller snickeriarbeten kan utföras här. Tänk på att inte använda något med starka lösningsmedel. Gillestuga tillika skyddsrum inns i 37ans port. Här hålls föreningens stämmor. Lokalen kan bokas för mindre sällskap om max 20 personer. Biljardrum inns mittemot gillestugan. Här finns även en gammal motionscykel. Kompost öreningen har en kompost vid 39ans gavel. Ö-gruppen, en av våra hyresgäster ser till att komposten hålls levande. Här får du slänga hushållsavfall, dock inte av animalisk art. Gamla blommor går också bra att slänga där. Parkering öreningen hyr ut ett antal parkerings- och garageplatser. Platserna finns på husets baksida. Det är två separata köer till respektive typ av plats. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i någon av dem. Lägenhetsförråd Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd på vinden och/eller i källaren. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

11 Husdjur ed husdjur följer ett stort ansvar, inte bara mot djuret, utan också mot dina grannar. Ditt husdjur får inte skräpa ner eller störa grannar och kringboende. Kabel-TV öreningens centralantennanläggning är till Comhem. Ett visst antal kanaler ingår i hyran. Om du vill ha tillgång till fler kanaler får du ordna det hos Comhem. Tänk på att använda rätt kabel och kontakter och se till att de är oskadade. Risken finns annars att du stör mottagningen både för dig själv och för dina grannar. Via Comhem kan du även få Internet och telefoni. Återigen kontakta dem för information. Ventilation Vår fastighet är försedd med ventilation av typen mekanisk frånluftsventilation och det innebär att det finns fläktar på vinden som suger ut luften. Ny luft sugs in genom springventiler monterade på fönster. Dessa springventiler måste stå öppna så att rätt mängd luft kan ta sig in i lägenheten. Kommer inte luften in rätt väg letar den sig in genom andra vägar, t ex nyckelhål, dörrspringor etc. Lika viktigt är det att utsugsventilerna hålls rena, inte sätts igen eller tas bort, i annat fall rubbas balansen i systemet. Då får både du och dina grannar problem. Då fläktsystemets konstruktion innebär att lägenheterna mer eller mindre delar på samma lufttrumma får köks- och badrumsfläktar, torkskåp eller tumlare absolut inte anslutas till utsugsventilerna eftersom man då kommer att blåsa in sin dåliga luft till grannen. Nu är det så att viss matlagning ger en väldig massa os. Då kan det vara idé att öppna ett fönster för att hjälpa ventilationen. en här gäller det att göra på rätt sätt. Det kan verka riktigt att öppna i köket. Det resulterar bara i att matoset sprider sig i resten av lägenheten, ut i trappuppgången och vidare in till grannen. Öppna istället fönstret i något av rummen så sugs frisk luft in den vägen till köket och matoset drar ut den rätta vägen. Andra trivselregler Balkonglådor ska hänga på räckets innersida. Anledningen är risken för att någon skadas om en balkonglåda skulle ramla ner från balkongen. Och ta det försiktigt när du vattnar. Tänk på att grannen kan få ditt blomvatten i huvudet. usik är underbart, men det är inte säkert att dina grannar har samma musiksmak som du. Tänk därför på att inte ha för hög volym på radion, stereon eller TVn. Lugn och ro Ska det vara mellan kl 22:00 07:00 på vardagar och mellan kl 23:00 09:00 på lör-, sönoch helgdagar. Ska du ha fest är det bra om du meddelar dina grannar det. Några exempel på vad lagen säger om allmänna störningar: Skyldigheten att iakttaga aktsamhet gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss och tvättstuga Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

12 Ljudstörningar är inte tillåtna. an får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. an får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt. Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner i hemmet skall inte köras under denna tid. Reparationer och underhåll Jämfört med hyreslägenheter är det en del som är annorlunda. Det mesta av det invändiga som behöver repareras får du själv stå för, t ex målning och tapetsering, byte av handfat, toalettstol och badkar, reparation av spis och kylskåp m. m. Längre fram i detta material finner du en uppställning över vem som ansvarar för vad när det gäller reparationer och underhåll. Är du tveksam över vad som gäller så hör av dig till styrelsen. Större förändringar som håltagning i vägg, ytterdörrsbyte, ommålning av fönster, badrumsrenovering etc kräver tillstånd från styrelsen. Disk- och tvättmaskin och torktumlare Om du tänkt installera något av detta måste det göras på rätt sätt. Tänk på att elarbeten endast får göras av en behörig elektriker. Vad gäller anslutning till vatten får maskinen inte anslutas på en kran utan en särskild koppling med avstängningskran måste användas. elaktiga anslutningar har ofta orsakat att grannar fått kallvatten istället för varmt, med irritation och dyrt extraarbete som följd. Även översvämningar med åtföljande skador har förekommit. Vidare får torktumlare och torkskåp inte anslutas till ventilationen. Detta gäller för övrigt även köks- och badrumsfläktar. Detta beror på att fastigheterna har mekanisk frånluftsventilation som är gemensam för flera lägenheter. Har du felaktig anslutning kan du åläggas att betala den extrakostnad föreningen drabbas av som följd av detta. Placera gärna en gummimatta under maskinernas fötter. Detta minskar det ljud som leds via golv och väggar till grannarna. Tänk även på att stänga av vattnet till maskinerna när du reser bort. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

13 Egna arbeten i lägenheten Som du redan vet står du själv för en stor del av de reparationer och det underhåll som behöver göras i lägenheten. ycket av detta är saker som du kan göra själv, t ex målning och tapetsering. en du ska känna till att det i t ex våtutrymmen finns särskilda anvisningar som ska följas. Det duger inte att bara stryka på färg och tro att det är vattentätt. Borra hål i väggen och sätta upp saker behöver vi också göra ibland och det är givetvis helt ok. Väggmaterialet varierar, det kan vara gjuten betong, spån- eller gipsskiva. Välj upphängning efter väggmaterialet och tänk på var du borrar. Det har hänt att folk har borrat rakt in i kabelrör och det kan skapa problem, förutom att det kan innebära livsfara. I regel går dessa rör lodrätt i väggarna. Se efter var strömbrytare och vägguttag sitter. Tänk dig en lodrätt linje från dessa och upp till taket och håll borrmaskin och krokar borta från denna linje. I taken är det vanskligare att veta var dessa rör är dragna. Är du osäker så bör du vänta med borrningen tills du är säker på vad du gör. Generellt för alla arbeten kan man säga att de ska vara utförda på ett fackmässigt sätt, inte bara för att det ska se bra ut eller fungera på avsett vis. Det kan också vara krav på behörighet för utförandet. Det är alltid bättre att fråga först än att råka ut för trassel i efterhand. Störande arbeten får göras mellan kl 08:00 och 20:00 på vardagar och mellan kl 11:00 och 17:00 på lördagar. Sön- och helgdagar skall det vara lugnt. Andrahandsuthyrning Det kan komma tillfällen då du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Då ska du känna till följande: Andrahandsuthyrning ska beviljas av styrelsen enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Uthyrning beviljas om du har beaktansvärda skäl, t ex 1. Att du på grund av studier eller arbete måste vistas en tid på annan ort 2. Prova på samboende 3. På grund av sjukdom Om du tänker söka tillstånd för andrahandsuthyrning ska du kontakta styrelsen som ger dig kompletta ansökningshandlingar. Där får du all information du behöver men en viktig detalj förtjänar att nämnas redan här. ellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen ska upprättas ett avtal genom vilket hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Om din ansökan beviljas får du en skriftlig bekräftelse. örsta gången godkänner styrelsen en uthyrning på högst ett år. Denna kan sedan, med nya godkännanden, förlängas med högst ett år åt gången. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i sammanlagt högst fem (5) år. OBS! Tänk på att om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

14 örsäljning av lägenhet råga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Reparationer och underhåll ansvarsfördelning Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster och inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Detta är en förteckning över vad medlemmen respektive föreningen ansvarar för när det gäller reparationer och underhåll. örklaringar: = öreningen = edlem Balkong Balkonggolv, ytbehandling Insida av fronter Räcke Sidopartier, betong - ytbehandling Sidopartier, skiva Bör ej målas Inglasning och markis Tillstånd av styrelsen krävs Lägenhetsdörr Dörr Tillstånd av styrelsen krävs för byte Dörr, karm och foder Ytbehandling in- och utsida Låscylinder och låskista Handtag och beslag Ringklocka Namnskylt Remsa fås av föreningen Tidningsfack Tätningslister Golv i lägenhet Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

15 Innerväggar i lägenhet Innertak i lägenhet önster och balkongdörr Invändig målning av karm, bågar, och mellan bågar Ytbehandling, utsida önsterglas, invändigt Beslag önsterbänk Persienner och markiser Tätningslister Springventil Balkongdörr, spanjolett VVS, etc Tvättställ Tvättställets avloppsrör och vattenlås WC stol WC stolens botten- och avloppsventil Kranar, blandare, dusch och duschslang Packning Badkar Duschkabin Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp Diskbänk med beslag Ventilationsdon Element, ytbehandling Element inkl termostat Vattenledningar Vattenledningar, friliggande i lgh Till ventilationen får ej anslutas fläkt, torkskåp eller torktumlare Vattenledningar Anordningar som ej tillhör grundstandarden Vattenledningar, ytbehandling Stamledningar Golvbrunnar edlem svarar för rensning av golvbrunnen Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

16 Köksutrustning Vitvaror Skåp och luckor G Gångjärn till ovan Köksfläkt år ej anslutas till ventilation örråd Källar- och vindsförråd som tillhör lägenhet samt extra förråd Lås Samma regler som för lägenhet öreningen svarar dock för hänglås till extraförråd Övrigt Inredningssnickerier Badrumsskåp Hatthylla Kupa till köks-, badrums- och toalettbelysning Innerdörrar Trösklar, socklar, foder och lister Gardinstänger Beslag Elartiklar Lägenhetens elskåp Elledningar i lägenheten Stamledning Kontaktuppgifter SBC SBC Stockholm Box Brf Regattan 5, Ordningsregler, juni

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

T r i v s e l r e g l e r f ö r v å r t b o e n d e

T r i v s e l r e g l e r f ö r v å r t b o e n d e 1 T r i v s e l r e g l e r f ö r v å r t b o e n d e V ä l k o m m e n! som medlem till vår bostadsrättsförening, Stören 20. Vi hoppas att Du ska trivas i Din nya bostad tillsammans med oss andra! Ett

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Brf Charlottenburg. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Charlottenburg Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m. 2006-04-03 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer