KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014

2 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för sjusiering Information om finansrapport september Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Dm KS 20 14/00 l 07 Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhel tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Dm KS 2013/00529 Renhållningstaxa 2015 Dm KS 2014/00415 Ronald Rombrant Kl. 11:00-11:15 Kl. 11:15 Kl. 11:15 Komplettering skickas ut senare 6. Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Dm KS 2014/ skattesats för 2015 Dm KS 2014/ Begäran från Uddevalla Vatten AB till kommunfullmäktige om ändring av 15 i ABVA för Uddevalla kommun Dm KS 2014/ RiktlinjerIT -stöd för förtroendevalda Dm KS 2014/00369 l O. Revidering av riktlinjer för centrala personalenheten Dm KS 2014/00357

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 11. Ansökan från socialnämnden, om all överta beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7 LSS), från barn och utbildningsnämnden Dnr KS 2014/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Utökning av kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, ändring av förbundsordning Dnr KS 2014/00447 Handlingar skickas senare 15. Åtgärder för att öka resandekapaciteten på södra Bohusbana n, mötesspår Grohed Dnr KS 2013/ Tidplan nämndernas budget och verksamhetsplan Dnr KS 2014/ Ändrad förvallningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet Dnr KS 2014/ Förordnande av vigselförrättare under perioden den l januari 2015 till den 31 december 2018 Dnr KS 2014/ Utbetalning fiberföreningar 2014 Dnr KS 2014/ Sommarlovspraktik 2014 Dnr KS 2014/ Förslag till beslämmelser-överlåtelse av dator- och telefonutrustning Dnr KS 2012/ Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken Dnr KS 2014/ Remiss från Länsstyrelsen angående regionala miljömål för Västra Götaland Dnr KS 2014/00327 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Internkontroll-återrapportering 2013 och planer 2014 Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Youth Embassy) Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Förstärkt och samordnat familjestöd) Dnr KS 2014/ Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KS 2014/ Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud i lokaler för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola Dnr KS 2014/ Utredning för parkeringsnorm för stadskärnan, Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00373 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 30. Entreprenörsarena-ansökan om bidrag 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn- och utbildningsnämnden om kommunstyrelsens godkännande av externa hyreskontrakt Dnr KS 2014/00462 Handlingar skickas senare 32. Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2014/ Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00098 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) D nr KS 2014/00 l 07 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog inkom med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Samtliga tre remissorgan avstyrker förslaget med hänvisning till att boendet skulle bli för stmi, att boendet handlar för långt ifi ån annan bebyggelse och service, att nuvarande områdesregler förhindrar nyttjande till boende och att förslaget skulle innebära alltför höga kostnader i form av om byggnationer m.m. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Socialnämndens protokoll Pensionärsrådets remissvar Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning Gunvor Skoog inkom O med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00107 Samtliga tre remissorgan avstyrker forslaget Socialnämnden skriver i sitt remissunderlag att stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldreboende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och irmehålla c:a 185 boende, en allt for stor boendeenhet Socialnämnden foreslår därfor att medborgarforslaget avslås med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt for stor boendeenhet Nämnden foreslår också att kommunstyrelsen översänder ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Tekniska nämnden motiverar sin avstyrkan med att en forsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomforas i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler forhindrar nyttjande till boende. Båda nämnderna hänvisar också till det uppdrag som lämnats till tekniska nämnden om att göra en forstudie for en ny stadshusplacering i vilken även en forsäljning av nuvarande stadshus ingår. Pensionärsrådet uttalar i sitt remissvar att man inte ser forslaget att göra om stadshuset till äldreboende som en bra lösning. Rådet motiverar detta med att kommunen dels måste bygga en ny forvaltningsbyggnad, vilket är kostnadskrävande, och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Vidare är pensionärsrådets uppfattning att äldreboenden ska ligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktio ner. Kommunledningskontoret foreslår, med stöd av remissvaren, att medborgarf6rslaget avslås. Beträffande socialnämndens forslag att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid bedömer kommunledningskontoret att tekniska nämnden (som har utredningsuppdraget) i sitt remissvar redan behandlat forslaget och att det därfor inte finns anledning att på nytt aktualisera ärendet. Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till F örslagsställaren

7 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00081 Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog har lämnat ett medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 66. Socialtjänstens tjänsteskrivelse l. Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 54. Kommunstyrelsens ordforandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet, samt att toreslå kommunstyrelsen att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Administrativ chef Lm s Alfredsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten l (l) Dnr SN 2014/00081 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteteter som kan finnas i äldreboendet Tekniska kontoret har idag ett uppdrag att göra en förstudie för en ny stadshusplacering. Remissen skall vara besvarad senast Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse l Medborgarförslag från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att toreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet Ärendebeskrivning Stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldre boende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och innehålla ca 185 boende, en allt för stor boendeenhet Mot denna bakgrund föreslås att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till

9 Remissvar Kommunala pensionärsrodel l (l) D nr SN 2014/00081 Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende (KS 2014/1 07) Kommunala pensionhrsrådet vill i rubricerat ärende avge följande remissvar. Gunvor Skoogs tankar på hur ett äldreboende i kommunen skulle kunna fungera med ideala förutsättningar. Det är så som vi alla skulle vilja ha det. Beträffande iden om stadshuset som äldreboende tror vi inte är en bra lösning. Dels måste kommunen, för mycket pengar, bygga en ny förvaltningsbyggnad och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Placeringen av äldreboenden, enligt pensionärsrådets uppfattning, är att dessa skallligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktioner. Mot derma bakgrund måste vi i pensionärsrådet avstyrka förslaget om äldreboende i Stadshusbyggnaden. /(:~~'ly-z~ ~~~l olfsfn' Ordförande

10 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00117 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande M, C, FP, S, V och MP yrkade på ändrad att-sats till "att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat." Proposition Ordfårande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot M, C, FP, S, V och MI' yrkande. Nämnden beslutade enligt M, C, FP, S, V och MI'. Beslut Tekniska nämnden beslutar att en fårsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat Vid protokollet Ann-Britt Ljungberg Justerat Zcidi Ström MarLin Hellström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Ann-Britt Ljungberg Expedierat Tekniska kontoret KS Gunvor Skoog Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l(!) Dnr TN 2014/00117 Handläggare Fastighetsförvaltare Maria Kil1lberg Teleton Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå det inkomna medborgarförslaget mot bakgrund av att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadhusplacering fastställts, och härmed anse att medborgarförslaget är besvarat. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Patrik Petre Teknisk chef Maria Kihlberg Fastighetsförvaltare Expediera till

12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00107 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Anita Olsson, Kjell Grönlund Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Till Kommunledningen i Uddevalla ~~;'"1' 1 o7-!'":;,,,,;;;,;,;,,,ci'''''0 l Här kommer ett medborgarförslag angående vad Blåkulla skall användas41h-när-n-i-fiyt~ar4~1 - till stan, Sätt Uddevalla på Sverige kartan och gör om det tilllandets finaste äldreboende. Jag tycker att åldrandet inte skall ses som ett stort mörkt kapitel. Tänk att få bo på ett av stan finaste läge med utsikt över vattnet och se båtar komma och gå få ligga på en balkong och känna lukten av hav se solen i rätt väderstreck se båtar komma se små segelbåtar kappsegla från Rödön vore inte det fantastiskt. Vi gamla och även Ni en gång som jobbat ett helt liv skulle det inte vara underbart att få bo på Blåkulla dessutom kunna säga att när jag inte orkar bo hemma så skall jag flytta dit, det skall alltid finnas plats, ingen skall inte behöva vänta på plats här skall det alltid finnas plats, jag tycker att nu som det ser ut får de flesta böna och be finns det något ställe för mig, som jag sett i tidningen 93 åringar som ligger hemma med ångest och inget hellre vill än att få komma i trygghet är inte detta en rättighet i ett fungerande samhälle. Så till min vision om hur. boendet skulle kunna se ut först måste det finnas många olika avd. inte för stora sådana för olika sjukdomar kräver olika vård,även avd. för äkta par så de kan få bo tillsammans så länge som möjligt är. Sedan önskar jag ett eget kök på stället ingen transportmat, det skall finnas en rejäl matsal inte bara för patienter för de som kan utan även för utifrån komna gäster, Även skulle patienter som vill kunna bjuda sina anhöriga på en bit mat när de är och besöker eller en fika kanske eller tvärt om anhöriga kanske vilja bjuda en gammal pappa eller mamma på en tillexempel födelsedagsmiddag tänk på hur det skulle kunna kännas att få sitta vid ett fint dukat bord med sina kära. Så skulle det finnas en enklare läkare mot. kanske någon gång i veckan en läk. som kanske är kopplad till någon Vårdcentral eller avd på las. Så en frisör salong öppen någon eller några dagar i veckan även där från en salong på stan. Ä ven en fotvårds salong någon gång i veckan. Ett lite spa med kanske en uppvärmd bassäng tänk att få räta ut en jättestelled i varmt vatten samt att få lite massage och lite goda krämer på kroppen. Vem skall nu sköta allt detta tänker Ni nog Jo först utbildad personal på avd. sedan ett bra kök sedan en stab av vaktmästare och transportörer alltså hämtare som kör patienterna mellan olika evenemang så sjukvårdspersonalen kan vara kvar på avd. ock inte transportera de skall bara ringa eller beställa transport. Sedan önskas en stor samlingssal för underhållning och gudstjänster och annan aktivitet tex gympa. Så till balkongerna eller ligghallarna som fans förr där skulle pat. kunna komma ut och sitta eller ligga ock titta på vattnet och sola lite. Sedan skulle det finnas små övernattnings!äg. för långväga anhöriga. Även en Värdinna i huset som hade hand om evenemang och samordning från avd. om någon pat. önskar något i tex matsalen eller att en anhöriga kan kontakta om boende och mat och när de kommer. på besök. -.. _.J

14 Så till det tråkiga och vem skall betala för detta det är väl bara en utopi eller finns det någon substans i detta ja det får ju Ni bedöma men visst vore det en dröm att se detta förverkligas jag ville bara väcka en tanke hos Er Vem jag är jo en mogen kvinna som bor på Äsperöd heter Gunvor Skoog Hultestigen Uddevalla tell8316

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (5) D nr KS 2013/00529 Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon yl va. se Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Sammanfattning Bakgrunden till ärendet är ett medborgarförslag med förslag om att samtliga kommunens verksamheter oavsett om det rör sig kommunhuset, skolor, boenden, bussar eller annan verksamhet inom kommunen ska vara tillgängliga för alla. Förslagsställaren önskar att all personal ska undvika att använda parfym, rakvatten etc., att besökare uppmanas att undvika parfymer och att parfymfria rengörings- och hygienprodukter används. Några vanliga symtom på doftöverkänslighet är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Ärendet har gått på remiss till Miljö- och stads byggnadsnämnden. Synpunkter har dessutom inhämtats från Tekniska kontoret, Ungdomsfullmäktige, Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen samt representanter i Uddevalla Allergikommitte från Barn och utbildning, Centrala Barnhälsovården VGR och Astma och allergiföreningen. Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare Handisam). Beslutsunderlag Medborgarförslag Protokoll Tjänsteskrivelse Katarina Bodin Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär för

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) Dnr KS 2013/00529 att att att personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. Ärendebeskrivning Om doftöverkänslighet Astma och AllergiFörbundet rapporterar att forskning visar att ca 6% av den vuxna befolkningen har s.k. sensorisk hyperreaktivilet och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Symtomen vid sensorisk hyperreaktivilet påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror på reaktioner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Ä ven blommor/växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem. Vad krävs för tillgänglighet vid doftöverkänslighet'~ Det finns ingen behandling som botar eller helt tar bort besvären vid doftöverkänslighet Myndigheten for delaktighet beskriver att för människor med besvär i andningsorganen och allergier innebär tillgänglighet att det ska vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i andningsvägarna. Detta innebär att luftkvaliteten i byggnader måste vara bra, att det finns möjlighet att undvika ämnen, material, växter och dofter som kan ge upphov till allergiska reaktioner eller besvära personer med överkänslighet. I Riktlinjer för tillgänglighet- Riv hindren nämns Hiljande åtgärder kopplat till dofter/parfym:

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att produkter som kan orsaka besvär för personer med allergi eller annan överkänslighet inte används i lokalerna (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel ska inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen) att personal som kommer i kontakt med besökare bör uppmanas att inte använda parfym eller andra doftande hygienartiklar att konferensinbjudan innehåller information om att deltagare bör undvika parfym och andra doftande hygienartiklar l praktiken är det mycket svårt att generellt göra offentliga miljöer helt parfym- och doftfria. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär och dessa finns utöver som parfym och rakvatten även i parfymerade produkter som t.ex. tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel. Det innebär att alla som arbetar eller besöker miljön totalt skulle behöva undvika produkter som innehåller parfymer, inte enbart under arbetstid utan ständigt då dofterna dröjer sig kvar i hår, hud, kläder etc. Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott har l beslutat om Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök där följande åtgärder rörande dofter tas upp: Endast parfymfria produkter ska upphandlas och användas. Varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter. Personalen bör endast använda parfymfria produkter. Samtliga personalkategorier omfattas av riktlinjerna. Brukare och besökare inom hälso- och sjukvården bör genom information uppmärksammas på problemet med doftöverkänslighet och uppmanas att avstå från parfymerade produkter vid besök på vårdinrättning. Information om gällande riktlinjer bör ges till personalen i samband med arbetsplatsträffar, nyanställningar och praktikplatser. Enhetlig kortfattad information för brukare ska utformas för hela regionen och lämnas inför besök på mottagning eller inläggning på avdelning. Information ska också riktas till besökare och andra som kommer i kontakt med vårdinrättningar. Sveriges funktionshinderspolitik Sverige har ratificerat FN :s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Regeringen har tagit fram en genomförandestrategi för funktionshinderspolitiken som sträcker sig från 20 Il till Grunden för funktionshinderspolitiken är att personer med funktionsnedsättning inte ska ses som patienter utan som medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla andra. De nationella målen för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Enligt handlingsplanen ska det funktionshinderspolitiska arbetet inriktas särskilt på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande Parfym i arbetsmiljön Arbetsmiljöverket beskriver att det finns risk för att onödiga hinder uppstår för personer med funktionsnedsättningar och att arbetstagarens resurser därmed inte tas till vara. Dessutom kan ökad sårbarhet i samband med funktionsnedsättning snabbare leda till olika tormer av ohälsa som till exempel utmattning. Sådana hinder kan bland annat handla om allergiframkallande växter och parfymer på arbetsplatsen. I Arbetsmiljölagen står det bland annat att "Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende". Astma och Allergiförbundet trycker på vikten av att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden samt att ingen på sin arbetsplats mot sin vilja utsätts för starka dofter. Vad vill vi i Uddevalla kring personer med funktionsnedsättningar? I Strategisk plan finns inga övergripande mål eller strategier som uttalat nämner tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Under rubriken folkhälsa beskrivs dock att "alla i Uddevalla ska ha torutsättningar för en god hälsa samt känna sig trygga och lika mycket värda". Bland de politiska uppdragen i strategisk plan finns uppdrag 4 som lyder "Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet". Utöver detta finns två uppdrag som fokuserar på att göra Uddevalla centrum tillgängligttorpersoner med funktionsnedsättningar (31) samt en tillgänglighetsdatabas (32). I Uddevalla har inte några krav angående parfymfrihet ställts i samband med gällande upphandling av städprodukter. Insamlade synpunkter/medborgarinflytande/remissvar Ärendet har gått på remiss till Miljö och stadsbyggnad som svarar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har tillsynsansvar enligt lag när det gäller användning av

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 parfymerade produkter. De kommer därför inte att vidta åtgärder i samband med medborgarförslaget men ställer sig bakom en frivillig policy om doftti ihet i kommunala verksamheter. I Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut finns även följande att-sats: "att kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria" Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen uppger att Uddevalla kommun inte har ställt några krav angående parfymfrihet i samband med gällande upphandling av städprodukter. Tekniska kontorets fastighetsavdelning har svarat att de som fastighetsförvaltning inte kan gå in och lägga förbud mot parfym utan det måste varje förvaltning göra. Ungdomsfullmäktige har diskuterat ti ågan vid möte och betonar att det är svart att upprätthålla doftfrihet i skolmiljön. De lämnar dock följande förslag på möjliga åtgärder: Information om att visa hänsyn till att det finna allergiska och överkänsliga personer Att man sätter upp särskilda lappar när det finns någon som är överkänslig som vistas i lokalerna Att man inte ska få använda sprayer i skolan/omklädningsrum Representanterna i Uddevalla Allergikommitte lämnar följande synpunkter: Det är svårt att få alla besökare och brukare att vara parfymfria men borde vara lättare att ha policy för anställda att undvika starka dofter Det är svårt med ett förbud som påverkar även fritid (parfym i tvättmedel t. ex. följer med till kommunens lokaler) och den personliga integriteten. Policy, uppmaning och information hellre än förbud. Förslag Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare I-Iandisam). Peter Larsson Kommundirektör Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Expediera till

20 Zo 1 ~)?51 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 254 dnr: 2014: 1611 l O Kommunstyrelsens remiss ang medborgarförslag från Katarina Bod in om att göra kommunens verksambet tillgänglig för alla avseende överkänslighet for dofter Sammanfattning Miljö och stadsbyggnad har fått möjlighet att yttra sig angående ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamheter tillgängliga för medborgare som är överkänsliga för dofter. l medborgarförslaget framförs önskemål om parfymfria lokaler i kommunala verksamheter. Enligt gällande lagstiftning har miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte tillsynsansvar när det gäller användning av parfymerade produkter. Med anledning av ovanstående kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte vidta vidare åtgärder i samband med medborgarförslaget, men Miljö och stadsbyggnad är positiva till medborgarförslaget och ställer sig bakom en frivillig policy om doftfrihet i kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att att att överlämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad , som svar på remissen, kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria, samt i övrigt hänvisa till kontorets tjänsteskrivelse. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 mars år 2015 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer