KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014

2 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för sjusiering Information om finansrapport september Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Dm KS 20 14/00 l 07 Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhel tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Dm KS 2013/00529 Renhållningstaxa 2015 Dm KS 2014/00415 Ronald Rombrant Kl. 11:00-11:15 Kl. 11:15 Kl. 11:15 Komplettering skickas ut senare 6. Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Dm KS 2014/ skattesats för 2015 Dm KS 2014/ Begäran från Uddevalla Vatten AB till kommunfullmäktige om ändring av 15 i ABVA för Uddevalla kommun Dm KS 2014/ RiktlinjerIT -stöd för förtroendevalda Dm KS 2014/00369 l O. Revidering av riktlinjer för centrala personalenheten Dm KS 2014/00357

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 11. Ansökan från socialnämnden, om all överta beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7 LSS), från barn och utbildningsnämnden Dnr KS 2014/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Utökning av kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, ändring av förbundsordning Dnr KS 2014/00447 Handlingar skickas senare 15. Åtgärder för att öka resandekapaciteten på södra Bohusbana n, mötesspår Grohed Dnr KS 2013/ Tidplan nämndernas budget och verksamhetsplan Dnr KS 2014/ Ändrad förvallningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet Dnr KS 2014/ Förordnande av vigselförrättare under perioden den l januari 2015 till den 31 december 2018 Dnr KS 2014/ Utbetalning fiberföreningar 2014 Dnr KS 2014/ Sommarlovspraktik 2014 Dnr KS 2014/ Förslag till beslämmelser-överlåtelse av dator- och telefonutrustning Dnr KS 2012/ Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken Dnr KS 2014/ Remiss från Länsstyrelsen angående regionala miljömål för Västra Götaland Dnr KS 2014/00327 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Internkontroll-återrapportering 2013 och planer 2014 Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Youth Embassy) Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Förstärkt och samordnat familjestöd) Dnr KS 2014/ Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KS 2014/ Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud i lokaler för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola Dnr KS 2014/ Utredning för parkeringsnorm för stadskärnan, Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00373 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 30. Entreprenörsarena-ansökan om bidrag 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn- och utbildningsnämnden om kommunstyrelsens godkännande av externa hyreskontrakt Dnr KS 2014/00462 Handlingar skickas senare 32. Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2014/ Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00098 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) D nr KS 2014/00 l 07 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog inkom med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Samtliga tre remissorgan avstyrker förslaget med hänvisning till att boendet skulle bli för stmi, att boendet handlar för långt ifi ån annan bebyggelse och service, att nuvarande områdesregler förhindrar nyttjande till boende och att förslaget skulle innebära alltför höga kostnader i form av om byggnationer m.m. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Socialnämndens protokoll Pensionärsrådets remissvar Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning Gunvor Skoog inkom O med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00107 Samtliga tre remissorgan avstyrker forslaget Socialnämnden skriver i sitt remissunderlag att stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldreboende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och irmehålla c:a 185 boende, en allt for stor boendeenhet Socialnämnden foreslår därfor att medborgarforslaget avslås med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt for stor boendeenhet Nämnden foreslår också att kommunstyrelsen översänder ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Tekniska nämnden motiverar sin avstyrkan med att en forsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomforas i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler forhindrar nyttjande till boende. Båda nämnderna hänvisar också till det uppdrag som lämnats till tekniska nämnden om att göra en forstudie for en ny stadshusplacering i vilken även en forsäljning av nuvarande stadshus ingår. Pensionärsrådet uttalar i sitt remissvar att man inte ser forslaget att göra om stadshuset till äldreboende som en bra lösning. Rådet motiverar detta med att kommunen dels måste bygga en ny forvaltningsbyggnad, vilket är kostnadskrävande, och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Vidare är pensionärsrådets uppfattning att äldreboenden ska ligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktio ner. Kommunledningskontoret foreslår, med stöd av remissvaren, att medborgarf6rslaget avslås. Beträffande socialnämndens forslag att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid bedömer kommunledningskontoret att tekniska nämnden (som har utredningsuppdraget) i sitt remissvar redan behandlat forslaget och att det därfor inte finns anledning att på nytt aktualisera ärendet. Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till F örslagsställaren

7 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00081 Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog har lämnat ett medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 66. Socialtjänstens tjänsteskrivelse l. Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 54. Kommunstyrelsens ordforandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet, samt att toreslå kommunstyrelsen att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Administrativ chef Lm s Alfredsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten l (l) Dnr SN 2014/00081 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteteter som kan finnas i äldreboendet Tekniska kontoret har idag ett uppdrag att göra en förstudie för en ny stadshusplacering. Remissen skall vara besvarad senast Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse l Medborgarförslag från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att toreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet Ärendebeskrivning Stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldre boende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och innehålla ca 185 boende, en allt för stor boendeenhet Mot denna bakgrund föreslås att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till

9 Remissvar Kommunala pensionärsrodel l (l) D nr SN 2014/00081 Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende (KS 2014/1 07) Kommunala pensionhrsrådet vill i rubricerat ärende avge följande remissvar. Gunvor Skoogs tankar på hur ett äldreboende i kommunen skulle kunna fungera med ideala förutsättningar. Det är så som vi alla skulle vilja ha det. Beträffande iden om stadshuset som äldreboende tror vi inte är en bra lösning. Dels måste kommunen, för mycket pengar, bygga en ny förvaltningsbyggnad och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Placeringen av äldreboenden, enligt pensionärsrådets uppfattning, är att dessa skallligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktioner. Mot derma bakgrund måste vi i pensionärsrådet avstyrka förslaget om äldreboende i Stadshusbyggnaden. /(:~~'ly-z~ ~~~l olfsfn' Ordförande

10 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00117 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande M, C, FP, S, V och MP yrkade på ändrad att-sats till "att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat." Proposition Ordfårande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot M, C, FP, S, V och MI' yrkande. Nämnden beslutade enligt M, C, FP, S, V och MI'. Beslut Tekniska nämnden beslutar att en fårsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat Vid protokollet Ann-Britt Ljungberg Justerat Zcidi Ström MarLin Hellström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Ann-Britt Ljungberg Expedierat Tekniska kontoret KS Gunvor Skoog Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l(!) Dnr TN 2014/00117 Handläggare Fastighetsförvaltare Maria Kil1lberg Teleton Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå det inkomna medborgarförslaget mot bakgrund av att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadhusplacering fastställts, och härmed anse att medborgarförslaget är besvarat. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Patrik Petre Teknisk chef Maria Kihlberg Fastighetsförvaltare Expediera till

12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00107 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Anita Olsson, Kjell Grönlund Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Till Kommunledningen i Uddevalla ~~;'"1' 1 o7-!'":;,,,,;;;,;,;,,,ci'''''0 l Här kommer ett medborgarförslag angående vad Blåkulla skall användas41h-när-n-i-fiyt~ar4~1 - till stan, Sätt Uddevalla på Sverige kartan och gör om det tilllandets finaste äldreboende. Jag tycker att åldrandet inte skall ses som ett stort mörkt kapitel. Tänk att få bo på ett av stan finaste läge med utsikt över vattnet och se båtar komma och gå få ligga på en balkong och känna lukten av hav se solen i rätt väderstreck se båtar komma se små segelbåtar kappsegla från Rödön vore inte det fantastiskt. Vi gamla och även Ni en gång som jobbat ett helt liv skulle det inte vara underbart att få bo på Blåkulla dessutom kunna säga att när jag inte orkar bo hemma så skall jag flytta dit, det skall alltid finnas plats, ingen skall inte behöva vänta på plats här skall det alltid finnas plats, jag tycker att nu som det ser ut får de flesta böna och be finns det något ställe för mig, som jag sett i tidningen 93 åringar som ligger hemma med ångest och inget hellre vill än att få komma i trygghet är inte detta en rättighet i ett fungerande samhälle. Så till min vision om hur. boendet skulle kunna se ut först måste det finnas många olika avd. inte för stora sådana för olika sjukdomar kräver olika vård,även avd. för äkta par så de kan få bo tillsammans så länge som möjligt är. Sedan önskar jag ett eget kök på stället ingen transportmat, det skall finnas en rejäl matsal inte bara för patienter för de som kan utan även för utifrån komna gäster, Även skulle patienter som vill kunna bjuda sina anhöriga på en bit mat när de är och besöker eller en fika kanske eller tvärt om anhöriga kanske vilja bjuda en gammal pappa eller mamma på en tillexempel födelsedagsmiddag tänk på hur det skulle kunna kännas att få sitta vid ett fint dukat bord med sina kära. Så skulle det finnas en enklare läkare mot. kanske någon gång i veckan en läk. som kanske är kopplad till någon Vårdcentral eller avd på las. Så en frisör salong öppen någon eller några dagar i veckan även där från en salong på stan. Ä ven en fotvårds salong någon gång i veckan. Ett lite spa med kanske en uppvärmd bassäng tänk att få räta ut en jättestelled i varmt vatten samt att få lite massage och lite goda krämer på kroppen. Vem skall nu sköta allt detta tänker Ni nog Jo först utbildad personal på avd. sedan ett bra kök sedan en stab av vaktmästare och transportörer alltså hämtare som kör patienterna mellan olika evenemang så sjukvårdspersonalen kan vara kvar på avd. ock inte transportera de skall bara ringa eller beställa transport. Sedan önskas en stor samlingssal för underhållning och gudstjänster och annan aktivitet tex gympa. Så till balkongerna eller ligghallarna som fans förr där skulle pat. kunna komma ut och sitta eller ligga ock titta på vattnet och sola lite. Sedan skulle det finnas små övernattnings!äg. för långväga anhöriga. Även en Värdinna i huset som hade hand om evenemang och samordning från avd. om någon pat. önskar något i tex matsalen eller att en anhöriga kan kontakta om boende och mat och när de kommer. på besök. -.. _.J

14 Så till det tråkiga och vem skall betala för detta det är väl bara en utopi eller finns det någon substans i detta ja det får ju Ni bedöma men visst vore det en dröm att se detta förverkligas jag ville bara väcka en tanke hos Er Vem jag är jo en mogen kvinna som bor på Äsperöd heter Gunvor Skoog Hultestigen Uddevalla tell8316

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (5) D nr KS 2013/00529 Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon yl va. se Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Sammanfattning Bakgrunden till ärendet är ett medborgarförslag med förslag om att samtliga kommunens verksamheter oavsett om det rör sig kommunhuset, skolor, boenden, bussar eller annan verksamhet inom kommunen ska vara tillgängliga för alla. Förslagsställaren önskar att all personal ska undvika att använda parfym, rakvatten etc., att besökare uppmanas att undvika parfymer och att parfymfria rengörings- och hygienprodukter används. Några vanliga symtom på doftöverkänslighet är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Ärendet har gått på remiss till Miljö- och stads byggnadsnämnden. Synpunkter har dessutom inhämtats från Tekniska kontoret, Ungdomsfullmäktige, Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen samt representanter i Uddevalla Allergikommitte från Barn och utbildning, Centrala Barnhälsovården VGR och Astma och allergiföreningen. Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare Handisam). Beslutsunderlag Medborgarförslag Protokoll Tjänsteskrivelse Katarina Bodin Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär för

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) Dnr KS 2013/00529 att att att personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. Ärendebeskrivning Om doftöverkänslighet Astma och AllergiFörbundet rapporterar att forskning visar att ca 6% av den vuxna befolkningen har s.k. sensorisk hyperreaktivilet och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Symtomen vid sensorisk hyperreaktivilet påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror på reaktioner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Ä ven blommor/växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem. Vad krävs för tillgänglighet vid doftöverkänslighet'~ Det finns ingen behandling som botar eller helt tar bort besvären vid doftöverkänslighet Myndigheten for delaktighet beskriver att för människor med besvär i andningsorganen och allergier innebär tillgänglighet att det ska vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i andningsvägarna. Detta innebär att luftkvaliteten i byggnader måste vara bra, att det finns möjlighet att undvika ämnen, material, växter och dofter som kan ge upphov till allergiska reaktioner eller besvära personer med överkänslighet. I Riktlinjer för tillgänglighet- Riv hindren nämns Hiljande åtgärder kopplat till dofter/parfym:

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att produkter som kan orsaka besvär för personer med allergi eller annan överkänslighet inte används i lokalerna (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel ska inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen) att personal som kommer i kontakt med besökare bör uppmanas att inte använda parfym eller andra doftande hygienartiklar att konferensinbjudan innehåller information om att deltagare bör undvika parfym och andra doftande hygienartiklar l praktiken är det mycket svårt att generellt göra offentliga miljöer helt parfym- och doftfria. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär och dessa finns utöver som parfym och rakvatten även i parfymerade produkter som t.ex. tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel. Det innebär att alla som arbetar eller besöker miljön totalt skulle behöva undvika produkter som innehåller parfymer, inte enbart under arbetstid utan ständigt då dofterna dröjer sig kvar i hår, hud, kläder etc. Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott har l beslutat om Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök där följande åtgärder rörande dofter tas upp: Endast parfymfria produkter ska upphandlas och användas. Varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter. Personalen bör endast använda parfymfria produkter. Samtliga personalkategorier omfattas av riktlinjerna. Brukare och besökare inom hälso- och sjukvården bör genom information uppmärksammas på problemet med doftöverkänslighet och uppmanas att avstå från parfymerade produkter vid besök på vårdinrättning. Information om gällande riktlinjer bör ges till personalen i samband med arbetsplatsträffar, nyanställningar och praktikplatser. Enhetlig kortfattad information för brukare ska utformas för hela regionen och lämnas inför besök på mottagning eller inläggning på avdelning. Information ska också riktas till besökare och andra som kommer i kontakt med vårdinrättningar. Sveriges funktionshinderspolitik Sverige har ratificerat FN :s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Regeringen har tagit fram en genomförandestrategi för funktionshinderspolitiken som sträcker sig från 20 Il till Grunden för funktionshinderspolitiken är att personer med funktionsnedsättning inte ska ses som patienter utan som medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla andra. De nationella målen för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Enligt handlingsplanen ska det funktionshinderspolitiska arbetet inriktas särskilt på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande Parfym i arbetsmiljön Arbetsmiljöverket beskriver att det finns risk för att onödiga hinder uppstår för personer med funktionsnedsättningar och att arbetstagarens resurser därmed inte tas till vara. Dessutom kan ökad sårbarhet i samband med funktionsnedsättning snabbare leda till olika tormer av ohälsa som till exempel utmattning. Sådana hinder kan bland annat handla om allergiframkallande växter och parfymer på arbetsplatsen. I Arbetsmiljölagen står det bland annat att "Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende". Astma och Allergiförbundet trycker på vikten av att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden samt att ingen på sin arbetsplats mot sin vilja utsätts för starka dofter. Vad vill vi i Uddevalla kring personer med funktionsnedsättningar? I Strategisk plan finns inga övergripande mål eller strategier som uttalat nämner tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Under rubriken folkhälsa beskrivs dock att "alla i Uddevalla ska ha torutsättningar för en god hälsa samt känna sig trygga och lika mycket värda". Bland de politiska uppdragen i strategisk plan finns uppdrag 4 som lyder "Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet". Utöver detta finns två uppdrag som fokuserar på att göra Uddevalla centrum tillgängligttorpersoner med funktionsnedsättningar (31) samt en tillgänglighetsdatabas (32). I Uddevalla har inte några krav angående parfymfrihet ställts i samband med gällande upphandling av städprodukter. Insamlade synpunkter/medborgarinflytande/remissvar Ärendet har gått på remiss till Miljö och stadsbyggnad som svarar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har tillsynsansvar enligt lag när det gäller användning av

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 parfymerade produkter. De kommer därför inte att vidta åtgärder i samband med medborgarförslaget men ställer sig bakom en frivillig policy om doftti ihet i kommunala verksamheter. I Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut finns även följande att-sats: "att kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria" Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen uppger att Uddevalla kommun inte har ställt några krav angående parfymfrihet i samband med gällande upphandling av städprodukter. Tekniska kontorets fastighetsavdelning har svarat att de som fastighetsförvaltning inte kan gå in och lägga förbud mot parfym utan det måste varje förvaltning göra. Ungdomsfullmäktige har diskuterat ti ågan vid möte och betonar att det är svart att upprätthålla doftfrihet i skolmiljön. De lämnar dock följande förslag på möjliga åtgärder: Information om att visa hänsyn till att det finna allergiska och överkänsliga personer Att man sätter upp särskilda lappar när det finns någon som är överkänslig som vistas i lokalerna Att man inte ska få använda sprayer i skolan/omklädningsrum Representanterna i Uddevalla Allergikommitte lämnar följande synpunkter: Det är svårt att få alla besökare och brukare att vara parfymfria men borde vara lättare att ha policy för anställda att undvika starka dofter Det är svårt med ett förbud som påverkar även fritid (parfym i tvättmedel t. ex. följer med till kommunens lokaler) och den personliga integriteten. Policy, uppmaning och information hellre än förbud. Förslag Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare I-Iandisam). Peter Larsson Kommundirektör Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Expediera till

20 Zo 1 ~)?51 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 254 dnr: 2014: 1611 l O Kommunstyrelsens remiss ang medborgarförslag från Katarina Bod in om att göra kommunens verksambet tillgänglig för alla avseende överkänslighet for dofter Sammanfattning Miljö och stadsbyggnad har fått möjlighet att yttra sig angående ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamheter tillgängliga för medborgare som är överkänsliga för dofter. l medborgarförslaget framförs önskemål om parfymfria lokaler i kommunala verksamheter. Enligt gällande lagstiftning har miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte tillsynsansvar när det gäller användning av parfymerade produkter. Med anledning av ovanstående kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte vidta vidare åtgärder i samband med medborgarförslaget, men Miljö och stadsbyggnad är positiva till medborgarförslaget och ställer sig bakom en frivillig policy om doftfrihet i kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att att att överlämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad , som svar på remissen, kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria, samt i övrigt hänvisa till kontorets tjänsteskrivelse. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22 KF Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Avfallstaxa 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-24 SBN 2013.0195 Handläggare: Andreas Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut om avfallstaxa Beslutsunderlag

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(14) 2011-12-02 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer