KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014

2 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för sjusiering Information om finansrapport september Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Dm KS 20 14/00 l 07 Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhel tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Dm KS 2013/00529 Renhållningstaxa 2015 Dm KS 2014/00415 Ronald Rombrant Kl. 11:00-11:15 Kl. 11:15 Kl. 11:15 Komplettering skickas ut senare 6. Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Dm KS 2014/ skattesats för 2015 Dm KS 2014/ Begäran från Uddevalla Vatten AB till kommunfullmäktige om ändring av 15 i ABVA för Uddevalla kommun Dm KS 2014/ RiktlinjerIT -stöd för förtroendevalda Dm KS 2014/00369 l O. Revidering av riktlinjer för centrala personalenheten Dm KS 2014/00357

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 11. Ansökan från socialnämnden, om all överta beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7 LSS), från barn och utbildningsnämnden Dnr KS 2014/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Utökning av kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, ändring av förbundsordning Dnr KS 2014/00447 Handlingar skickas senare 15. Åtgärder för att öka resandekapaciteten på södra Bohusbana n, mötesspår Grohed Dnr KS 2013/ Tidplan nämndernas budget och verksamhetsplan Dnr KS 2014/ Ändrad förvallningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet Dnr KS 2014/ Förordnande av vigselförrättare under perioden den l januari 2015 till den 31 december 2018 Dnr KS 2014/ Utbetalning fiberföreningar 2014 Dnr KS 2014/ Sommarlovspraktik 2014 Dnr KS 2014/ Förslag till beslämmelser-överlåtelse av dator- och telefonutrustning Dnr KS 2012/ Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken Dnr KS 2014/ Remiss från Länsstyrelsen angående regionala miljömål för Västra Götaland Dnr KS 2014/00327 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Internkontroll-återrapportering 2013 och planer 2014 Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Youth Embassy) Dnr KS 2014/ Ansökan sociala investeringsfonden 2014 (Förstärkt och samordnat familjestöd) Dnr KS 2014/ Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KS 2014/ Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud i lokaler för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola Dnr KS 2014/ Utredning för parkeringsnorm för stadskärnan, Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00373 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 30. Entreprenörsarena-ansökan om bidrag 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn- och utbildningsnämnden om kommunstyrelsens godkännande av externa hyreskontrakt Dnr KS 2014/00462 Handlingar skickas senare 32. Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2014/ Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00098 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) D nr KS 2014/00 l 07 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog inkom med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Samtliga tre remissorgan avstyrker förslaget med hänvisning till att boendet skulle bli för stmi, att boendet handlar för långt ifi ån annan bebyggelse och service, att nuvarande områdesregler förhindrar nyttjande till boende och att förslaget skulle innebära alltför höga kostnader i form av om byggnationer m.m. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Socialnämndens protokoll Pensionärsrådets remissvar Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ärendebeskrivning Gunvor Skoog inkom O med medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsråd et. Förslagsställaren beskriver i förslaget en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00107 Samtliga tre remissorgan avstyrker forslaget Socialnämnden skriver i sitt remissunderlag att stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldreboende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och irmehålla c:a 185 boende, en allt for stor boendeenhet Socialnämnden foreslår därfor att medborgarforslaget avslås med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt for stor boendeenhet Nämnden foreslår också att kommunstyrelsen översänder ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Tekniska nämnden motiverar sin avstyrkan med att en forsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomforas i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler forhindrar nyttjande till boende. Båda nämnderna hänvisar också till det uppdrag som lämnats till tekniska nämnden om att göra en forstudie for en ny stadshusplacering i vilken även en forsäljning av nuvarande stadshus ingår. Pensionärsrådet uttalar i sitt remissvar att man inte ser forslaget att göra om stadshuset till äldreboende som en bra lösning. Rådet motiverar detta med att kommunen dels måste bygga en ny forvaltningsbyggnad, vilket är kostnadskrävande, och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Vidare är pensionärsrådets uppfattning att äldreboenden ska ligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktio ner. Kommunledningskontoret foreslår, med stöd av remissvaren, att medborgarf6rslaget avslås. Beträffande socialnämndens forslag att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid bedömer kommunledningskontoret att tekniska nämnden (som har utredningsuppdraget) i sitt remissvar redan behandlat forslaget och att det därfor inte finns anledning att på nytt aktualisera ärendet. Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare Expediera till F örslagsställaren

7 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00081 Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Gunvor Skoog har lämnat ett medborgarförslag om att göra stadshuset till äldreboende. Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 66. Socialtjänstens tjänsteskrivelse l. Medborgarförslag från Gunvor Skoog. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 54. Kommunstyrelsens ordforandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet, samt att toreslå kommunstyrelsen att översända ärendet till den pågående utredningen om stadshusets framtid. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Administrativ chef Lm s Alfredsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten l (l) Dnr SN 2014/00081 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Remiss - Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteteter som kan finnas i äldreboendet Tekniska kontoret har idag ett uppdrag att göra en förstudie för en ny stadshusplacering. Remissen skall vara besvarad senast Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse l Medborgarförslag från Gunvor Skoog att göra stadshuset till äldreboende Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att toreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänsyn till kostnadskrävande ombyggnad och en allt för stor boendeenhet Ärendebeskrivning Stadshuset har en yta av m2 samt garage på m2. Att göra om stadshuset till äldreboende skulle vara mycket kostnadskrävande och kräva omfattande ombyggnad. Dessutom skulle det bli ett oerhört stort äldre boende, fem gånger så stort som Södertulls äldreboende och innehålla ca 185 boende, en allt för stor boendeenhet Mot denna bakgrund föreslås att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till

9 Remissvar Kommunala pensionärsrodel l (l) D nr SN 2014/00081 Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende (KS 2014/1 07) Kommunala pensionhrsrådet vill i rubricerat ärende avge följande remissvar. Gunvor Skoogs tankar på hur ett äldreboende i kommunen skulle kunna fungera med ideala förutsättningar. Det är så som vi alla skulle vilja ha det. Beträffande iden om stadshuset som äldreboende tror vi inte är en bra lösning. Dels måste kommunen, för mycket pengar, bygga en ny förvaltningsbyggnad och dels krävs omfattande ombyggnader i den nuvarande fastigheten. Placeringen av äldreboenden, enligt pensionärsrådets uppfattning, är att dessa skallligga intill annan bebyggelse och i närheten av servicefunktioner. Mot derma bakgrund måste vi i pensionärsrådet avstyrka förslaget om äldreboende i Stadshusbyggnaden. /(:~~'ly-z~ ~~~l olfsfn' Ordförande

10 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00117 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande M, C, FP, S, V och MP yrkade på ändrad att-sats till "att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat." Proposition Ordfårande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot M, C, FP, S, V och MI' yrkande. Nämnden beslutade enligt M, C, FP, S, V och MI'. Beslut Tekniska nämnden beslutar att en fårsäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadshusplacering fastställs och nuvarande områdesregler fårhindrar nyttjande till boende, och härmed anses medborgarförslaget besvarat Vid protokollet Ann-Britt Ljungberg Justerat Zcidi Ström MarLin Hellström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Ann-Britt Ljungberg Expedierat Tekniska kontoret KS Gunvor Skoog Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l(!) Dnr TN 2014/00117 Handläggare Fastighetsförvaltare Maria Kil1lberg Teleton Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldre boende. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå det inkomna medborgarförslaget mot bakgrund av att en försäljning av nuvarande stadshus kommer att genomföras i samband med att en eventuell ny stadhusplacering fastställts, och härmed anse att medborgarförslaget är besvarat. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende. Hon har en vision om hur boendet kan utformas och vilka faciliteter som kan finnas i det. Tekniska kontoret har ett uppdrag om att göra en förstudie för en ny stadshusplacering i vilken även en försäljning av nuvarande stadshus ingår. Patrik Petre Teknisk chef Maria Kihlberg Fastighetsförvaltare Expediera till

12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00107 Medborgarförslag från Gunvor Skoog angående att göra stadshuset till äldreboende Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till tekniska nämnden, socialnämnden och kommunala pensionärsrådet Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Anita Olsson, Kjell Grönlund Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Till Kommunledningen i Uddevalla ~~;'"1' 1 o7-!'":;,,,,;;;,;,;,,,ci'''''0 l Här kommer ett medborgarförslag angående vad Blåkulla skall användas41h-när-n-i-fiyt~ar4~1 - till stan, Sätt Uddevalla på Sverige kartan och gör om det tilllandets finaste äldreboende. Jag tycker att åldrandet inte skall ses som ett stort mörkt kapitel. Tänk att få bo på ett av stan finaste läge med utsikt över vattnet och se båtar komma och gå få ligga på en balkong och känna lukten av hav se solen i rätt väderstreck se båtar komma se små segelbåtar kappsegla från Rödön vore inte det fantastiskt. Vi gamla och även Ni en gång som jobbat ett helt liv skulle det inte vara underbart att få bo på Blåkulla dessutom kunna säga att när jag inte orkar bo hemma så skall jag flytta dit, det skall alltid finnas plats, ingen skall inte behöva vänta på plats här skall det alltid finnas plats, jag tycker att nu som det ser ut får de flesta böna och be finns det något ställe för mig, som jag sett i tidningen 93 åringar som ligger hemma med ångest och inget hellre vill än att få komma i trygghet är inte detta en rättighet i ett fungerande samhälle. Så till min vision om hur. boendet skulle kunna se ut först måste det finnas många olika avd. inte för stora sådana för olika sjukdomar kräver olika vård,även avd. för äkta par så de kan få bo tillsammans så länge som möjligt är. Sedan önskar jag ett eget kök på stället ingen transportmat, det skall finnas en rejäl matsal inte bara för patienter för de som kan utan även för utifrån komna gäster, Även skulle patienter som vill kunna bjuda sina anhöriga på en bit mat när de är och besöker eller en fika kanske eller tvärt om anhöriga kanske vilja bjuda en gammal pappa eller mamma på en tillexempel födelsedagsmiddag tänk på hur det skulle kunna kännas att få sitta vid ett fint dukat bord med sina kära. Så skulle det finnas en enklare läkare mot. kanske någon gång i veckan en läk. som kanske är kopplad till någon Vårdcentral eller avd på las. Så en frisör salong öppen någon eller några dagar i veckan även där från en salong på stan. Ä ven en fotvårds salong någon gång i veckan. Ett lite spa med kanske en uppvärmd bassäng tänk att få räta ut en jättestelled i varmt vatten samt att få lite massage och lite goda krämer på kroppen. Vem skall nu sköta allt detta tänker Ni nog Jo först utbildad personal på avd. sedan ett bra kök sedan en stab av vaktmästare och transportörer alltså hämtare som kör patienterna mellan olika evenemang så sjukvårdspersonalen kan vara kvar på avd. ock inte transportera de skall bara ringa eller beställa transport. Sedan önskas en stor samlingssal för underhållning och gudstjänster och annan aktivitet tex gympa. Så till balkongerna eller ligghallarna som fans förr där skulle pat. kunna komma ut och sitta eller ligga ock titta på vattnet och sola lite. Sedan skulle det finnas små övernattnings!äg. för långväga anhöriga. Även en Värdinna i huset som hade hand om evenemang och samordning från avd. om någon pat. önskar något i tex matsalen eller att en anhöriga kan kontakta om boende och mat och när de kommer. på besök. -.. _.J

14 Så till det tråkiga och vem skall betala för detta det är väl bara en utopi eller finns det någon substans i detta ja det får ju Ni bedöma men visst vore det en dröm att se detta förverkligas jag ville bara väcka en tanke hos Er Vem jag är jo en mogen kvinna som bor på Äsperöd heter Gunvor Skoog Hultestigen Uddevalla tell8316

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (5) D nr KS 2013/00529 Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon yl va. se Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter Sammanfattning Bakgrunden till ärendet är ett medborgarförslag med förslag om att samtliga kommunens verksamheter oavsett om det rör sig kommunhuset, skolor, boenden, bussar eller annan verksamhet inom kommunen ska vara tillgängliga för alla. Förslagsställaren önskar att all personal ska undvika att använda parfym, rakvatten etc., att besökare uppmanas att undvika parfymer och att parfymfria rengörings- och hygienprodukter används. Några vanliga symtom på doftöverkänslighet är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Ärendet har gått på remiss till Miljö- och stads byggnadsnämnden. Synpunkter har dessutom inhämtats från Tekniska kontoret, Ungdomsfullmäktige, Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen samt representanter i Uddevalla Allergikommitte från Barn och utbildning, Centrala Barnhälsovården VGR och Astma och allergiföreningen. Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare Handisam). Beslutsunderlag Medborgarförslag Protokoll Tjänsteskrivelse Katarina Bodin Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär för

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) Dnr KS 2013/00529 att att att personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. Ärendebeskrivning Om doftöverkänslighet Astma och AllergiFörbundet rapporterar att forskning visar att ca 6% av den vuxna befolkningen har s.k. sensorisk hyperreaktivilet och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Symtomen vid sensorisk hyperreaktivilet påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror på reaktioner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Ibland kan man få allvarligare symtom som tryck eller smärta över bröstet eller uppleva att man får svårt att andas. Man kan också få ont i huvudet, känna sig trött, svettas mycket eller bli yr. Trots att symtomen ibland kan vara ångestladdade menar Vårdguiden 1177 att de inte är livshotande. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Ä ven blommor/växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem. Vad krävs för tillgänglighet vid doftöverkänslighet'~ Det finns ingen behandling som botar eller helt tar bort besvären vid doftöverkänslighet Myndigheten for delaktighet beskriver att för människor med besvär i andningsorganen och allergier innebär tillgänglighet att det ska vara möjligt att vistas i en miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i andningsvägarna. Detta innebär att luftkvaliteten i byggnader måste vara bra, att det finns möjlighet att undvika ämnen, material, växter och dofter som kan ge upphov till allergiska reaktioner eller besvära personer med överkänslighet. I Riktlinjer för tillgänglighet- Riv hindren nämns Hiljande åtgärder kopplat till dofter/parfym:

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att produkter som kan orsaka besvär för personer med allergi eller annan överkänslighet inte används i lokalerna (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel ska inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen) att personal som kommer i kontakt med besökare bör uppmanas att inte använda parfym eller andra doftande hygienartiklar att konferensinbjudan innehåller information om att deltagare bör undvika parfym och andra doftande hygienartiklar l praktiken är det mycket svårt att generellt göra offentliga miljöer helt parfym- och doftfria. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär och dessa finns utöver som parfym och rakvatten även i parfymerade produkter som t.ex. tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel. Det innebär att alla som arbetar eller besöker miljön totalt skulle behöva undvika produkter som innehåller parfymer, inte enbart under arbetstid utan ständigt då dofterna dröjer sig kvar i hår, hud, kläder etc. Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott har l beslutat om Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök där följande åtgärder rörande dofter tas upp: Endast parfymfria produkter ska upphandlas och användas. Varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter. Personalen bör endast använda parfymfria produkter. Samtliga personalkategorier omfattas av riktlinjerna. Brukare och besökare inom hälso- och sjukvården bör genom information uppmärksammas på problemet med doftöverkänslighet och uppmanas att avstå från parfymerade produkter vid besök på vårdinrättning. Information om gällande riktlinjer bör ges till personalen i samband med arbetsplatsträffar, nyanställningar och praktikplatser. Enhetlig kortfattad information för brukare ska utformas för hela regionen och lämnas inför besök på mottagning eller inläggning på avdelning. Information ska också riktas till besökare och andra som kommer i kontakt med vårdinrättningar. Sveriges funktionshinderspolitik Sverige har ratificerat FN :s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Regeringen har tagit fram en genomförandestrategi för funktionshinderspolitiken som sträcker sig från 20 Il till Grunden för funktionshinderspolitiken är att personer med funktionsnedsättning inte ska ses som patienter utan som medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla andra. De nationella målen för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Enligt handlingsplanen ska det funktionshinderspolitiska arbetet inriktas särskilt på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande Parfym i arbetsmiljön Arbetsmiljöverket beskriver att det finns risk för att onödiga hinder uppstår för personer med funktionsnedsättningar och att arbetstagarens resurser därmed inte tas till vara. Dessutom kan ökad sårbarhet i samband med funktionsnedsättning snabbare leda till olika tormer av ohälsa som till exempel utmattning. Sådana hinder kan bland annat handla om allergiframkallande växter och parfymer på arbetsplatsen. I Arbetsmiljölagen står det bland annat att "Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende". Astma och Allergiförbundet trycker på vikten av att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden samt att ingen på sin arbetsplats mot sin vilja utsätts för starka dofter. Vad vill vi i Uddevalla kring personer med funktionsnedsättningar? I Strategisk plan finns inga övergripande mål eller strategier som uttalat nämner tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Under rubriken folkhälsa beskrivs dock att "alla i Uddevalla ska ha torutsättningar för en god hälsa samt känna sig trygga och lika mycket värda". Bland de politiska uppdragen i strategisk plan finns uppdrag 4 som lyder "Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet". Utöver detta finns två uppdrag som fokuserar på att göra Uddevalla centrum tillgängligttorpersoner med funktionsnedsättningar (31) samt en tillgänglighetsdatabas (32). I Uddevalla har inte några krav angående parfymfrihet ställts i samband med gällande upphandling av städprodukter. Insamlade synpunkter/medborgarinflytande/remissvar Ärendet har gått på remiss till Miljö och stadsbyggnad som svarar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte har tillsynsansvar enligt lag när det gäller användning av

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS 2013/00529 parfymerade produkter. De kommer därför inte att vidta åtgärder i samband med medborgarförslaget men ställer sig bakom en frivillig policy om doftti ihet i kommunala verksamheter. I Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut finns även följande att-sats: "att kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria" Kommunledningskontoret/Upphandlingsavdelningen uppger att Uddevalla kommun inte har ställt några krav angående parfymfrihet i samband med gällande upphandling av städprodukter. Tekniska kontorets fastighetsavdelning har svarat att de som fastighetsförvaltning inte kan gå in och lägga förbud mot parfym utan det måste varje förvaltning göra. Ungdomsfullmäktige har diskuterat ti ågan vid möte och betonar att det är svart att upprätthålla doftfrihet i skolmiljön. De lämnar dock följande förslag på möjliga åtgärder: Information om att visa hänsyn till att det finna allergiska och överkänsliga personer Att man sätter upp särskilda lappar när det finns någon som är överkänslig som vistas i lokalerna Att man inte ska få använda sprayer i skolan/omklädningsrum Representanterna i Uddevalla Allergikommitte lämnar följande synpunkter: Det är svårt att få alla besökare och brukare att vara parfymfria men borde vara lättare att ha policy för anställda att undvika starka dofter Det är svårt med ett förbud som påverkar även fritid (parfym i tvättmedel t. ex. följer med till kommunens lokaler) och den personliga integriteten. Policy, uppmaning och information hellre än förbud. Förslag Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet (tidigare I-Iandisam). Peter Larsson Kommundirektör Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Expediera till

20 Zo 1 ~)?51 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 254 dnr: 2014: 1611 l O Kommunstyrelsens remiss ang medborgarförslag från Katarina Bod in om att göra kommunens verksambet tillgänglig för alla avseende överkänslighet for dofter Sammanfattning Miljö och stadsbyggnad har fått möjlighet att yttra sig angående ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamheter tillgängliga för medborgare som är överkänsliga för dofter. l medborgarförslaget framförs önskemål om parfymfria lokaler i kommunala verksamheter. Enligt gällande lagstiftning har miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte tillsynsansvar när det gäller användning av parfymerade produkter. Med anledning av ovanstående kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte vidta vidare åtgärder i samband med medborgarförslaget, men Miljö och stadsbyggnad är positiva till medborgarförslaget och ställer sig bakom en frivillig policy om doftfrihet i kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att att att överlämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad , som svar på remissen, kräva vid kommunens upphandling av kemiska produkter att de är doftfria, samt i övrigt hänvisa till kontorets tjänsteskrivelse. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN UaFS Blad 1 TAXA 2015 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-12 198 med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari 2015. För renhållningen

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12 november 2014 För att svara på frågor från nya ledamöter och ersättare träffas kommunfullmäktiges "gamla" presidium på Bohusläns museum från Id. 16:30 den 12 november. Information

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun

UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun UaFS Blad 1 TAXA 2017 Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-09 med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari 2017. För renhållningen

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 För 2016 prognostiseras förutom normala årliga kostnadsökningar även ökade kostnader med anledning av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige 2000-01-31, 6 2002-12-16, 162 2004-12-20 166 Kfs 402a Renhållningstaxa för Åstorps Kommun Allmänt: Taxan avser de avgifter som enligt 4 i miljöbalken

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER

TAXA FÖR SLAMAVGIFTER TAXA FÖR SLAMAVGIFTER er för avfall från små avloppsanläggningar För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808)

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Datum: 13-10-23 Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Sammanfattning Förslaget innebär en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall

Läs mer

PROTOKOLL (10)

PROTOKOLL (10) 2013-09-30 1(10) Tid och plats Måndagen den 30 september 2013 kl 16.30-17.30 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Prisändring av renhållningstaxa 2012

Prisändring av renhållningstaxa 2012 Tjänsteskrivelse 2011-12-02 SBN 2011.0153 Handläggare: Terése Riddersand Samhällsbyggnadsnämnden Prisändring av renhållningstaxa 2012 Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-02

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017 Sundsvalls kommun Avfallstaxa 2017 Flerfamiljshus Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år. Fast årskostnad Lägenhet 0 26 m 2 Lägenhet 27 70 m 2 Lägenhet 71 m2 < 77 kr/år 214 kr/år 337 kr/år

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer