Länsstyrelsen Dnr Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige"

Transkript

1 Länsstyrelsen Dnr Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Allmänt Beskrivning av regionen Mellersta Norrland - Mittsverige Övergripande mål, grundläggande utgångspunkter och horisontella kriterier Övergripande mål Grundläggande utgångspunkter Hållbarhetsaspekter Urvalskriterier Indikatorer Koppling mellan indikatorer och urvalskriterier Svensk offentlig medfinansiering Privat finansiering Pilotprojekt och förstudier, samverkan med stora företag Beslutsprocessen Stöd till företag Insatsområden Insatsområde 1, Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling Åtgärd 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och forskning och utveckling Åtgärd 1.2 Internationalisering och internationell handel Åtgärd 1.3 Turism och upplevelsenäringar Åtgärd 1.4 Entreprenörskap och nyföretagande Åtgärd 1.5 Kapitalförsörjning och finansiella instrument Åtgärd 1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ökat utbud Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Insatsområde 2, Tillgänglighet och attraktivitet Åtgärd 2.1 Transporter, logistik och regionförstoring Åtgärd 2.2 Informationsteknik struktur och tillämpningar Åtgärd 2.3 Information om regionen och utveckling av dess miljö Insatsområde 3, Tekniskt stöd Åtgärd 3.1 Tekniskt stöd Bilaga 1 Indikatorer Bilaga 2 Ordlista

3 1. Inledning 1.1 Allmänt I detta åtgärdsdokument preciseras de åtgärder som avses genomföras utifrån det förslag till regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland, "Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige", som lämnats till regeringen Åtgärdsdokumentet ska dels användas som stöd av handläggande och beslutande myndigheter, dels kunna användas som information till sökande av strukturfondsmedel. 1.2 Beskrivning av regionen Mellersta Norrland - Mittsverige NUTS-2 regionen SE07 Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län med sammanlagt 15 kommuner. Regionen avgränsas i väster av gränsen mot Norge och i öster av Bottenhavet. I norr gränsar regionen mot Västerbottens län och i söder mot Gävleborgs och Dalarnas län. Länens benämning på regionen är Mittsverige. 1.3 Övergripande mål, grundläggande utgångspunkter och horisontella kriterier Övergripande mål Det övergripande målet för programmet "Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige" är; Hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för - Fler jobb - Fler företag - Mer dynamiska arbetsmarknadsregioner Programmet ska skapa 5000 nya arbetstillfällen och 10 procent fler arbetsställen i privat sektor med mer än 50 anställda. Antal sysselsatta inom 45 minuters restid från regionens större arbetsmarknadsregioner ska öka med 5 procent Grundläggande utgångspunkter Programmet ska, utifrån en helhetssyn på hållbar utveckling, ge lika möjligheter för alla oberoende av kön, funktionshinder, etnisk eller annan tillhörighet. Programmet omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ska ge lika möjligheter till deltagande i hela regionen. Partnerskapet skall vara aktivt i genomförandet Hållbarhetsaspekter Hållbar utveckling beskrivs i tre olika dimensioner, de ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessutom läggs fokus på fyra strategiska utmaningar: Bygga samhället hållbart, stimulera en god hälsa på lika villkor, möta den demografiska utmaningen samt främja en hållbar tillväxt. Hållbarhetsaspekter för insatsområde 1 Bygga samhället hållbart. En god samhällsplanering är den som underlättar för människor att agera hållbart. Exempelvis bör projekt som bidrar till miljömässigt bra lösningar vid olika former av investeringar prioriteras. Stimulera en god hälsa på lika villkor. Området kan bidra till ökad hälsa på två olika sätt; genom att skapa arbetstillfällen för både män och kvinnor och genom innovationer inom området hälso- och sjukvård, vilket även har bäring på att möta den demografiska utmaningen. Projekt som leder till utveckling både vad gäller nya arbetstillfällen för kvinnor och män och nya innovationer inom hälsa bör prioriteras. 3

4 Möta den demografiska utmaningen. Försörjningsbördan ökar i och med att befolkningen blir allt äldre. Vi behöver därför få allt fler i arbete. Inom regionen har vi både för få yngre kvinnor och människor av varierande etniskt ursprung. Projekt som bidrar till en ökad arbetsmarknad för dessa grupper bör prioriteras. Främja en hållbar tillväxt. En hållbar tillväxt innebär att en balanserad ekonomisk utveckling äger rum över tid och i resursutnyttjande utan att de ekosystem och sociala förutsättningar, som vi är beroende av, äventyras. Det gäller att i olika satsningar dels undvika skadliga effekter för nuvarande och kommande generationer i ekonomiska, miljömässiga och sociala hänseenden, dels mobilisera de tillväxtfrämjande resurser som finns latenta i de breddade och vidsynta perspektiv, där hållbarhetstänkandet är framträdande. Kunskapsutveckling avseende produktion av varor och tjänster är insatser som i mindre grad kan bedömas bidra till att rubba våra ekosystem. Det bör finnas en strävan efter resurseffektiv produktion. Hållbarhetsaspekter för insatsområde 2 Bygga samhället hållbart. Projekt som för kvinnor och män utvecklar IT-lösningar, distansarbete och kommunikationslösningar som kan bidra till att minska energianvändning, klimatpåverkan, luftföroreningar, buller och påverkan på natur- och kulturvärden bör prioriteras. Stimulera en god hälsa på lika villkor. Föroreningar bidrar till ohälsa. Projekt som leder till tekniska lösningar vilka minskar luftföroreningar och utsläpp bör prioriteras. Möta den demografiska utmaningen. Försörjningsbördan ökar i och med att befolkningen blir allt äldre. Vi behöver därför få allt fler i arbete. Inom regionen har vi både för få yngre kvinnor och människor av varierande etniskt ursprung. Projekt som bidrar till en ökad arbetsmarknad för dessa grupper bör prioriteras. 1.4 Urvalskriterier Följande urvalskriterier är generella för hela programmet. Förutom en bedömning av projektansökningarnas överensstämmelse med gemenskapsslagstiftning och i program och åtgärdsdokument angivna mål kommer följande urvalskriterier att användas. Projektets kostnadseffektivitet Projektorganisationens genomförandekapacitet Projekts möjlighet att övergå till varaktig verksamhet utan strukturfondsstöd Projektets möjlighet till generell kunskaps-/erfarenhetsspridning i regionen Projektets påverkan av utvecklingen mot regionens gällande miljömål Projektets påverkan mot ökad jämställdhet Projektets påverkan mot ökad integration och mångfald Nedan utvecklas bakgrunden till dessa urvalskriterier något; Verksamheter som finansieras genom strukturfondsmedel ska vara kostnadseffektiva. Projektbudgeten ska vara specificerad, väl genomarbetad och realistisk. Genomförandekapaciteten i form av projektorganisation, projektledning, administrativ kapacitet, redovisningskompetens etc., måste vara god, för att ett projekt skall kunna genomföras effektivt, hålla tidplanen och uppnå de uppsatta målen. Erforderliga resurser för administrationen av projektet skall vara avsatta i budgeten. Projekt ska i huvudsak leda till att verksamhet efter avslutad projektperiod med EU-stöd har nått sådan stabilitet och styrka att det kan fortleva med egna finansiella resurser. Projekt ska aktivt planera in aktiviteter för spridning av resultat, erfarenheter och information i sin projektplan, samt budgetera kostnader för dessa aktiviteter. Projekt ska ta sådan Miljöhänsyn att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Särskild vikt ska läggas vid projektets påverkan mot gällande miljömål i regionen. Jämställdhet ska i första hand främjas genom strukturpåverkande åtgärder och endast undantagsvis genom riktade åtgärder till kvinnor och män. 4

5 Integration och mångfald ska i första hand främjas genom strukturpåverkande åtgärder. Urvalsprocessen syftar bland annat till att skapa konkurrens mellan inlämnade projektansökningar för att kvalitén på projektansökningarna blir god i samtliga dessa avseenden. 1.5 Indikatorer Till grund för mätningar av programmets aktiviteter, resultat och effekter, ska ligga ett antal indikatorer, dels i varje enskilt projekt, dels på programnivå. Detta beskrivs mer ingående i programmet för Mellersta Norrland. Indikatorerna har valts utifrån de mål, grundläggande utgångspunkter, hållbarhetsaspekter och urvalskriterier som gäller för programmet. Detta innebär att de flesta indikatorerna är att betrakta som obligatoriska, se bilaga 1. Emellertid är det inte rimligt att alla används i varje enskilt projekt, varför endast de mest förväntade indikatorerna har angivits i respektive åtgärd. Handläggaren och sökanden bör därför alltid under beredningen bedöma om det finns ytterligare indikatorer, bland de för programmet fastställda indikatorerna, som kan användas för det enskilda projektet för att säkerställa att programmets alla projekt mäter relevanta resultat. Därutöver bör beredningen innehålla moment för att identifiera eventuella andra för projektet förväntade resultat och effekter, för vilka ytterligare andra indikatorer bör infogas i beslutet för att möjliggöra och säkerställa att uppföljning, utvärdering och annan rapportering får så bra kvalité som möjligt. Viktiga moment i handläggningen är således att dels identifiera mätbara förväntande resultat och effekter, dels rimlighetsbedöma dessa utifrån ansökningarna Koppling mellan indikatorer och urvalskriterier Programmet har två typer av urvalskriterier, dels generella dels åtgärdsspecifika. De generella gäller för alla projekt och beslutas av övervakningskommittén för programmet. De åtgärdsspecifika kriterierna beslutas av Nutek. De generella urvalskriterierna redovisas under avsnitt 1.4 ovan och skall beaktas oavsett vilken verksamhetsinriktning projektet har. De åtgärdsspecifika urvalskriterierna redovisas under respektive åtgärd nedan. Därutöver bör bland annat antalet indikatorer som projektet påverkar och de bedömda effekterna på dessa vägas in. Utgångspunkten är dels att det är viktigt att fånga upp allt som projektet faktisk rimligen kan påverka, det vill säga samtliga för projektet aktuella indikatorer, dels att projekt som påverkar fler indikatorer kan ha större möjlighet att bidra till programmets mål. Tydligare mål via indikatorerna kan också leda till bättre målstyrning i verksamheten. Detta skulle kunna tolkas som att projektens påverkan på indikatorerna till fullo kommer att styra vilka projekt som kommer att finansieras. Det kan dock finnas projekt som inte har någon direkt effekt på de för programmet valda indikatorerna, men som likafullt bidrar till programmets mål. I dessa fall är det särskilt viktigt att det både i ansökningar och beslut motiveras varför stöd ska utgå. Antalet beviljade projekt av denna karaktär bedöms dock bli begränsat. Stödgivaren kommer att göra en samlad bedömning utifrån samtliga ovanstående kriterier och välja ut och stödja de projekt som bedöms bäst kommer att bidra till att uppfylla målen i programmet. 1.6 Svensk offentlig medfinansiering Den största andelen av den svenska offentliga finansieringen utgörs av statliga medel som kanaliseras via det interna svenska budgetsystemet och som beslutas av myndigheter på regional eller central nivå. Därutöver tillkommer medel från kommuner och landsting, vilka beslutas inom respektive organ. I respektive åtgärdsbeskrivning finns ett antal tänkbara nationella offentliga medfinansiärer uppräknade under rubriken Nationell offentlig medfinansiering. Dessa skall ses som exempel. Ett stort antal andra medfinansiärer kan också komma i fråga. Beslut om svensk offentlig medfinansiering fattas av respektive finansiär i varje enskilt projekt och ska vara klart före beslut om strukturfondsmedel. 1.7 Privat finansiering Privat finansiering i projekten skall i första hand vara kontant medfinansiering. Den förväntas komma från deltagande SMF, näringslivsorganisationer eller andra privata organisationer som deltar i projektet. Kontant medfinansiering är medel som betalas in till projektägaren och som redovisats i projektets budget. Privat finansiering i företagsstöd finansierade av programmet 5

6 Inom företagsstöd som beslutas av länsstyrelserna, t.ex. regionalt investeringsstöd eller regionalt bidrag till företagsutveckling eller i andra företagsstöd, beslutade av andra stödgivare, utgörs den privata finansieringen av de i aktuell stödordning godkända kostnaderna som företagen själva har redovisat i samband med rekvisition av stödet. Privat finansiering i projektstöd från programmet Den finansiella tabellen i slutet av varje åtgärdsbeskrivning redovisar indikativa nivåer för den privata finansieringsandelen. Önskvärd andel privat kontant finansiering skall bedömas från fall till fall utifrån projektets verksamhet och utformning. Exempelvis bör projekt som har en verksamhet där stora delar av regionen näringsliv, större grupperingar eller alla företag i en viss bransch öppet bjuds in att delta, kunna ha lägre krav på privat kontant finansiering, då verksamheten kan anses utgöra en allmänt omfattande och generell insats för näringslivsutveckling. Ett annat exempel är FoU-projekt för regionens näringsliv, där projektresultaten blir allmän egendom som gynnar näringslivet i stort. På andra sidan finns mindre samverkansprojekt där aktiviteter och resultatet gynnar en avgränsad krets av aktörer som ingår i projektet. I sådana projekt bör en högre andel privat finansiering förväntas ingå i projektet. Det kan också finnas projekt som är en kombination av ovanstående. I dessa projekt är en del av aktiviteterna sådana att någon privat finansiering inte kan förväntas och andra aktiviteter sådana att de istället bör ha en hög andel privat finansiering exempelvis via deltagaravgifter. Här får projektets totala privata finansiering utgöra bedömningsgrund. Målgruppens möjlighet att bidra till projektet samt grad av direkt nytta för deltagande företag ska således ligga till grund för kravet på privat medfinansiering. I flera av åtgärderna utgör hög andel kontant finansiering från näringslivet ett specifikt urvalskriterium. Annan privat finansiering Även andra privata insatser än likvida medel är viktiga att uppmärksamma i projekten. Nedlagd tid, material och andra typer av finansiering skulle därför kunna anses vara nödvändigt att redovisa mer formellt med tidsredovisningar, värderingsintyg, m.m. En verifiering av annan finansiering än likvida medel leder dock i regel till en omfattande administration både hos stödgivare och hos projektägare. Ibland leder det också till osäkerhet om verifieringens riktighet på grund av olika rutiner kring tidsredovisningar, lönelägen, m.m. Sådana insatsers värde, dels för tid och dels för material, ska istället rapporteras in via indikatorsystemet. Detta leder till mindre administration, både hos projektägare och stödgivare och tydligare projektredovisningar och enklare kontroller av rekvisitioner. 1.8 Pilotprojekt och förstudier, samverkan med stora företag Emellanåt föreligger inte tillräckligt tydliga förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt, etablera ny verksamhet, etc. Därför kommer programmet att inom samtliga åtgärder kunna stödja pilotprojekt och förstudier av mer kvalificerat och omfattande slag. Programmet är primärt inriktat på att främja de små och medelstora företagens 1 utveckling. Emellertid är de stora företagens medverkan också viktig. Dessa företag har som regel väsentlig erfarenhet av exempelvis export, de har ofta egna forskningsfunktioner, har omfattande kontaktnät, etc., varför samverkan kan vara till stor nytta för de mindre och medelstora företagens utveckling. Samverkan mellan stora företag och övriga företag bör därför generellt bedömas vara av värde i projekt som finansieras genom programmet. 1.9 Beslutsprocessen Från ansökan till projektbeslut. Text från Nutek o Näringsdepartementet. 1 Med små och medelstora företag - SMF- menas i detta sammanhang företag med högst 250 årsanställda och som antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro. Förordning, enligt Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) I detta begrepp ingår även Ensamföretagare som definieras som ett företag utan anställda som producerar varor och/eller tjänster och som har sin huvudsakliga inkomst/sysselsättning genom företaget. 6

7 1.10 Stöd till företag Detta avsnitt bör skrivas på central nivå (Dep/Nutek) så att det blir samma skrivningar för landet. 2. Insatsområden Programmet har två huvudsakliga insatsområden; - Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling - Tillgänglighet och attraktivitet Därutöver finns ett insatsområde för "Tekniskt stöd" för genomförande av programmet. Regionen har stor möjlighet att utveckla tillväxt i företagen genom de utpekade områdena och på så sätt bidra till såväl Lissabonstrategins som den nationella strategins förverkligande. Insatsområdena stödjer regionens innovationsförmåga samt stärker dess attraktivitet för företagande. Även nationella strategins riktlinjer för norra Sveriges glest befolkade delar lyfts fram, bland annat genom ökad teknik- och tjänsteutveckling kopplat till basnäringarna, utveckling av besöksnäringen liksom infrastruktursatsningar. 2.1 Insatsområde 1, Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling. Övergripande mål Fler och växande företag Insatsområdet ansluter till stor del till programmets övergripande mål och ska generera 10 procent fler företag samt minst nya arbetstillfällen. Delmål Tio nya strategiska nätverk mellan företag samt mellan företag och forsknings- och utbildningsinstitutioner. Fördubblade investeringar i FoU samt fördubblat antal anställda i näringslivet som arbetar med FoU. Fördubblat antal exporterande företag med en omsättning om minst tio miljoner. Mer än 25 procent ökning av antalet gästnätter och dagsbesök i regionen. Antalet nystartade företag skall vara minst 1400 per år där minst 40 procent skall startas av kvinnor. 30 procent ökning av sysselsättningen i företagen inom primär miljösektor. Fördubblad produktion av energi från förnybara källor, exklusive vattenkraft, mätt i TWh/år. Insatsområdet är brett och hanterar dels innovationsstödjande insatser, dels entreprenörskapsfrämjande men även insatser inom regionens profilområden. Bredden i insatsområdet bidrar till bästa möjliga flexibilitet i samarbetet mellan regionens näringsliv, offentliga aktörer och FoU-institutioner. För att utvecklingen i regionen skall främjas i enlighet med ovanstående målformuleringar kommer insatsområdet att ta sikte på ett antal utvalda aktivitetsinriktningar. Dessa har utformats med stöd i analysen, de övergripande målen och erfarenheter från tidigare strukturfondsprogram. Insatsområdet syftar till att öka innovations- och konkurrensförmågan i regionens näringsliv bland annat genom att stärka samverkan mellan företag, underlätta kompetensförsörjning, stärka samverkan mellan företag och forskning, främja entreprenörstänkande samt underlätta kapitalförsörjning i små och medelstora företag. Utifrån regionens speciella förutsättningar lyfts kluster och branschsegment som är prioriterade i de regionala tillväxtprogrammen fram. Det gäller exempelvis potentialerna kring trä och biomassa, energiomställning och 7

8 miljödriven utveckling liksom turism och upplevelsenäringar. Även utveckling av tjänsteföretag ges möjligheter i insatsområdet. Samverkan med forskningsmiljöer och stöd till forskning och utveckling utifrån näringslivets behov kan också stödjas Åtgärd 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och forskning och utveckling Bakgrund Åtgärden har sitt fokus på att medverka till hållbara förnyelseåtgärder i regionens mikro-, små- och medelstora företag liksom i den omgivande stödjande miljön. Utifrån programmets övergripande mål och de utvecklingsförutsättningar av stärkande och begränsande karaktär, inte minst gleshetsaspekterna, som lyfts fram i analysen, är utmaningen att stimulera produktivitetsutvecklande, innovationsinriktade och kunskapsbaserade projekt för näringslivet i Mellersta Norrland. Programstödda aktiviteter skall ses som viktiga medel för att förnya den regionala ekonomin, öka tillväxten och stärka utvecklingskraften i det samlade näringslivet. Generellt är siktet inställt på att över hela regionen konkret förbättra klimatet för innovation och företagsamhet för såväl befintliga företag som nya företag. Åtgärden kommer att på olika sätt bidra till att regionens potentialer inom företagande, forskning, utbildningsväsende och kunskapsöverföring kan komma till sin fulla rätt. Regionen har i perspektiv av sin gleshet och därmed generella konkurrensnackdel en stor utmaning i att skapa konkurrenskraftiga, framgångsrika innovationsprocesser och företagsnätverk. För att detta skall vara hållbart över tid och i andra avseenden måste lösningar prövas också i regionövergripande sammanhang för att underlätta bildandet av regionalt anpassade kritiska massor. För att åstadkomma en uppbyggnad av effektivare förnyelsefrämjande stödstrukturer i regionen är det viktigt att utvecklingsinitiativ beaktar både hur kompetenstillförsel organiseras och hur företag och organisationer förmår efterfråga förnyelseåtgärder. Därtill fordras nya regionalt fungerande mekanismer, bro-strukturer för att praktiskt överbrygga mellan aktörer och företag eller mer allmänt uttryckt mellan utbud och efterfrågan. I förhållande till de nationellt prioriterade nyckelbranscherna har regionen sin egentliga branschmässiga tyngdpunkt endast i Skogs- och träindustrin och till någon del i IT/Telekom och Metallurgi. De regionalt prioriterade nyckelbranscherna och klusteransatserna utöver träbearbetnings- och cellulosaområdet och delar av IT-området/Informationssystem ligger i besöksnäring, miljö- och energirelaterat näringsliv, kris- och konflikthantering inklusive räddning, bank/försäkring/pension, upplevelseteknologi och evenemangsutveckling, arkivhantering samt småskalig livsmedelsproduktion. Särskild uppmärksamhet avser utveckling av distansoberoende tjänster. Tidigare stödinsatser också via strukturfonderna till förmån för dessa områden har gett substantiella resultat och erfarenheter. Men i åtskilliga sammanhang rör det sig endast om att start av processer kunnat ske, varför ytterligare tid och insatser fordras för ett förverkligande särskilt med tanke på de regionala förutsättningar som försvåras av gleshet och brister i tillgänglighet. Mål för åtgärden Höjd kunskapsnivå i regionens företag. Fler strategiska samverkansnätverk mellan företag. Utvecklade och stabila klusterstrukturer och innovationssystem inom regionala nyckelområden. Förstärkt forskning i regionens nyckelbranscher och klusterområden. Konkurrenskraftig produktivitetsutveckling i industri- och tjänsteföretag. Delmål och kvantifieringar Ett regionalt, tillväxtfrämjande utbildningssystem utifrån näringslivets behov. Åtta nya strategiska samverkansnätverk/samverkansarenor mellan företag samt mellan företag och forskningsoch utbildningsinstitutioner. Ökat antal företag och anställda inom kunskapsintensiva näringslivssektorer. Fördubblade investeringar i FoU samt fördubblat antal anställda i näringslivet som arbetar med FoU. Hållbara system för stöd till produkt- och tjänsteutveckling etablerade. Mer än 30 nya kommersiella produkter i regionen utifrån forskningsresultat. Innehåll i åtgärden och exempel på aktiviteter Aktiviteter för att stärka företagsnätverk, kluster och så kallade innovationssystem skall stödjas. Det är angeläget att underlätta initiativ som stöder vidgade samarbeten inom de regionalt prioriterade nyckelbranscherna och 8

9 klustren. Mer branschspecifika satsningar inom profilområdena energi, miljöteknik och turism kan främjas också på sätt som framgår av åtgärder nedan under insatsområdet. Viktigt i programgenomförandet är öppenhet för nya branschsatsningar inom industri- och tjänsteproduktion men också utveckling av stödjande funktioner för innovationssystemen, exempelvis utveckling av processledning ( klustermotorer ), innovativa miljöer och samband med serviceföretag i kulturbaserade och kreativa näringar. Generellt angeläget är att stimulera till satsningar med hållbarhetsförtecken, också inom sådana branschsegment där kvinnor traditionellt har särskilda erfarenheter och kompetenser. Stöd skall kunna lämnas till insatser som kraftfullt underlättar kunskaps- och kompetenstillförseln till näringslivet till stöd för effektivitet och specialisering och för undvikande av sårbarhet. Det handlar om direkta insatser i företagsgrupperingar såväl som stödjande funktioner i samhället i övrigt, i första hand genom utveckling av kontaktarenor och system för vidgat samspel mellan näringsliv och utbildningsväsende, förberedelser för anpassade utbildningslösningar och stöd till investeringar i anslutning till detta. Förstärkta insatser skall understödjas för att främja företagens förmåga att utveckla nya produkter och tjänster. Insatser för att stimulera idégenerering liksom kommersialisering av utvecklings- och forskningsverksamhet kommer att prioriteras i åtgärden. Viktigt här är utveckling av regionalt motiverade projekt för tillämpad forskning och kunskapsöverföring utifrån regionens nuvarande och bedömda potentialer och i samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Stöd kan också lämnas till infrastruktur inom området såsom laboratoriemiljöer etc., som är av betydelse för att kunna genomföra forsknings- och utvecklingsinsatserna. Med hänsyn till problemen att nyttja FoU-resultat kommersiellt finns skäl att stödja uppbyggnaden av mäklande och möjliggörande funktioner i anslutning till forskningsinstitutionerna. Mer branschspecifika satsningar inom områden turism, energi och miljöteknik kan stödjas under åtgärderna 1.3, 1.6 och 1.7. Regionen har många mindre industri- och tjänsteföretag, där nya produktidéer och forskningsuppslag finns. Men dessa är underrepresenterade bland de grupperingar som tar del av såväl Sveriges nationella som EU:s forskningsprogram. Därför bör särskilda insatser göras för att höja kapaciteten i dessa företag för deltagande i nationellt och internationellt FoU-samarbete. Ett synkroniserat samspel med EU:s sjunde ramprogram för forskning är då väsentligt. Åtgärden skall också mer allmänt främja en hållbar företagsutveckling, bland annat från gender-, miljö- och generationsskiftesperspektiv, liksom väl anpassade stödtjänster för befintliga små och medelstora företag. I detta inkluderas även verksamheter inom den sociala ekonomin liksom verksamheter baserade på lokala utvecklingsförutsättningar. Speciella hänsyn måste tas till företag i glesare områden och då i tillämpliga fall i samverkan med strukturfondsinsatser från Europeiska Jordbruksfonden och Europeiska Fiskerifonden. Exempel på aktiviteter Insatser för att sprida och tillämpa innovationsresultat i näringslivet för stärkt förnyelse och för ökat antal kunskapsintensiva och innovativa företag. Insatser för ökad produkt- och tjänsteutveckling i regionen och förstärkta stödsystem för detta. Förstärkning av forsknings-, utvecklings- och utbildningskapaciteten hos näringslivet och under direkt samverkan med FoU- och utbildningsinstitutioner; investeringar i FoU-miljöer. Utveckling av arenor för samverkan mellan innovationsmiljöer, utbildningssystem och företag. Fortsatta satsningar på kluster och innovationssystem inom regionens profilområden och i anslutning till regionens basnäringar. Utveckling av infrastrukturen för utbildningar i samverkan med näringslivet som främjar näringslivets och arbetsmarknadens utveckling. Främja en-dörr-in-lösningar för att samordna och förenkla stöd och rådgivning till enskilda företag. Stimulera kuvösverksamhet och mötesplatser för utveckling av nya, kreativa branscher, företag och marknader. Målgrupp SMF i regionen, entreprenörer, universitet och kompetenscentra. Slutliga stödmottagare Projektstöd Universitet och kompetenscentra och andra offentliga och privata huvudmän för verksamheter inom forskning, utbildning och företagsutveckling med tydlig anknytning till regionens näringsliv. Företag i samverkan, länsstyrelser, kommuner och landsting. Stöd till (godkända) stödformer 9

10 Nutek, länsstyrelser och andra organ som förmedlar kontanta stöd till företag för deras utveckling kring FoU, etc. Indikatorer Skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal nystartade företag: Antal kvinnor/män som deltar i projektet Privat projektfinansiering med arbetsinsatser i Skr Privat projektfinansiering med anläggningar/material/utrustning i Skr. Antal FoU-projekt Antal Infrastrukturprojekt för FoU Antal skapade arbetstillfällen för forskare Antal projekt med andra åtgärder (än drift och investeringar av/i forskningsmiljöer) för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap SMF A1) Antal projekt med SMF som fått finansiellt stöd. A2) Antal SMF (SNI-kod) som fått finansiellt stöd Summa genererade investeringar (sek) i företag som följd av direkta investeringsstöd till företag B1) Antal projekt med SMF som deltagit i insatser av generell karaktär B2) Antal SMF (SNI-kod) som deltagit i insatser av generell karaktär Antal Produkt- och process-utvecklings-projekt Antal projekt om Innovationssystem och kluster Antal marknadsutvidgningsprojekt Antal nyskapade nätverk och arenor Antal projekt för internationellt utbyte Antal nya kommersiella produkter från forskningsresultat Urvalskriterier De grundläggande utgångspunkter, hållbarhetsaspekter och urvalskriterier som nämns i inledningen under avsnitt 1.3 och 1.4 skall beaktas i alla projekt. Speciellt för denna åtgärd skall dessutom följande specifika urvalskriterier beaktas: Stöd ska i första hand utgå till projekt som: Har en tydlig koppling till näringslivets behov Främjar exportpotential på lång eller kort sikt (internationalisering). Är innovativa. Har flera deltagande (finansiärer) organisationer. Har hög andel kontant finansiering från näringslivet. Främjar samverkan. Har en tydlig forsknings- och kompetensutvecklingsprofil utifrån regionens behov. Organisation för genomförande Förvaltningsmyndigheten Nutek med huvudkontor och beredningskontor i Östersund. Finansiering Strukturfond Europeiska Regionala utvecklingsfonden, ERUF. Nationella offentliga medfinansiärer I första hand kontant medfinansiering och i andra hand direktfinansiering från myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, universitet och högskolor, löntagarfondstiftelser etc. 10

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Bilaga 1 Sammanfattning Sex kommuner EN hållbar landsbygd! URnära består av 6 kommuner i Västerbotten som tillsammans med Örnsköldsvik utgör Umeåregionen.

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer