ko mpendium Renovera energismart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ko mpendium Renovera energismart"

Transkript

1 ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011

2 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och grund 6. Fönster 7. Ventilation 8. Värmesystem 9. Kök 10. Tvättstuga 11. Belysning 12. Hissar 13. Energi och ekonomi - praktiska exempel 14. Planering av renovering

3 Går det att halvera energibehovet i en byggnad från miljonprogramtiden? Svaret är utan tvekan ja. I kampanjen Renovera energismart visas på många energieffektiviseringsåtgärder som grupperade i paket kan uppnå detta mål till rimliga investeringskostnader. Skriften du nu håller i din hand är ett underlag till kampanjen. Kampanjen drivs av Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket och den startade på allvar hösten 2010, med tjuvstart på The 5th Global Yes Summit Rework The World, i Leksand. Kampanjen Renovera energismart vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus, byggherrar, tillverkare, leverantörer och installatörer av byggprodukter samt bostadsrättsföreningar. Den ska pågå 4-5 år och besöka stora bygg- och fastighetsmässor i Sverige. I samband med mässorna anordnar myndigheterna också konferenser och seminarier.

4

5 Miljonprogrammet en utmaning att renovera Historik 1965 beslutade riksdagen att bygga en miljon lägenheter på tio år. En unikt stor satsning för att bygga bort den stora bostadsbrist som rådde under 60-talet. Byggandet av miljonprogrammet var ekonomiskt möjligt tack vare 1959 års pensionsreform, genom vilken man byggt upp kapital i AP-fonderna som nu kunde investeras i fastighetsbyggande. Den höga produktionstakten krävde en radikal rationalisering och industrialisering av byggandet. Det gjorde att allt mer av produktionen lokaliserades till fabriker. I fler av miljonprogrammets byggprojekt skapades genomtänkta planlösningar, med bra funktion och mycket ljus. De var ofta mycket uppskattade av dåtidens boende. De nya förorterna som växte fram präglas av 60-talets stadsbyggnadsideal. Husen skulle ligga fritt, ljust och med närhet till rekreationsområden. Till en början var dessa ljusa och välplanerade lägenheter väldigt populära. Att flytta hit från nedgångna och omoderna lägenheter innebar en rejäl standardhöjning när satsningen var klar hade de redan börjat bli lågstatusområden och idag förknippas miljonprogrammet med ekonomisk och social utsatthet. Att vända den utvecklingen och bryta segregationen är en viktig utmaning. En lika stor utmaning är den fysiska upprustningen och energieffektiviseringen av husen. Behovet av renovering är stort i miljonprogrammet. Uppskattningsvis finns lägenheter som inte moderniserats. Stammar och installationer behöver bytas, våtrum saneras, fasader och fönster repareras eller bytas, trapphus och interiörer behöver fräschas upp. 1 De flesta husen byggdes före oljekrisen då tillgången till billig energi var obegränsad. Därför är det viktigt att energieffektivisera när man renoverar, för att spara både pengar och miljö. Det är fullt möjligt att halvera energianvändningen och det är nu vi har chansen.

6 Teknik och energiprestanda De hus som byggdes under perioden uppfyller vanligtvis minimikraven i dåtidens byggregler. Därför är de ganska lika ur både byggnads- och energisynpunkt. Husen har i regel följande energiegenskaper: 2 Ytterväggarna har ungefär 10 cm isolering jämfört med dagens standard på minst 20 cm. Yttertaken har ungefär 15 cm isolering jämfört med dagens standard på minst 40 cm. Balkongerna utgör stora köldbryggor, liksom bjälklagsinfästningar. Fönstren är kopplade 2-glasfönster och har U-värde på 2,5-3,0 jämfört med 1,2 W/ m2 K, som är vanligt idag. Klimatskalet är ofta inte lufttätt runt fönster och vid golvet. Fram till början av 60-talet byggdes husen oftast med självdragsventilation. Därefter är mekanisk frånluftsventilation vanligast. De befintliga frånluftsfläktarna med remväxel har ofta dålig verkningsgrad och drar onödigt mycket el. Återvinning av värme från ventilationen är ovanligt i hus byggda före Temperaturen är ojämn i husen. För att säkerställa att den kallaste lägenheten får acceptabel inomhustemperatur har man reglerat upp värmen vilket har fått till följd att vissa lägenheter är för varma. Ofta distribueras värmen från en gemensam undercentral till husen via dåligt isolerade sekundärkulvertar i marken. Lägenhetsvisa mätare för el saknas i en del fall. Därmed saknar brukaren incitament att spara hushållsel. Den typiska miljonprogramsbyggnaden använder årligen 155 kwh per kvadratmeter Atemp * (exklusive hushållsel som är 35 kwh). Av dessa är cirka 70 procent värme, 20 procent varmvatten och 10 procent fastighetsel. Kravet på nybyggda hus idag är 110 kwh per år exklusive hushållsel. Kommande EU-regler kräver att alla nya byggnader år 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. 1. Renoveringshandboken, VVS Företagen och Svensk Ventilation Renoveringshandboken, VVS Företagen och Svensk Ventilation Renovering pågår, VVS Företagen och Svensk Ventilation 2008

7 Vad kostar det att inte renovera energismart? En byggnad som är år gammal och som inte har genomgått någon större renovering har i stort sett alltid ett behov av åtgärder. Dessa åtgärder kommer troligen att genomföras oavsett om de leder till energibesparingar eller ej för att lägenheterna ska kunna hyras ut i ytterligare år. Genom att väga in möjligheterna att minska energibehovet kan åtgärderna visa sig vara lönsamma mycket snabbt. När man utreder vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar, då i form av högre energibehov under många år framåt. En LCC-kalkyl tar hänsyn till alla de ekonomiska konsekvenser som investeringen har, under hela dess ekonomiska livslängd: investeringskostnad, löpande underhållskostnad och framtida besparingar i energikostnad. LCC-kalkylen tar också hänsyn till inflation och framtida energiprisökningar. Det finns bra hjälpmedel för kalkylering på internet, bland annat hos Belok (Beställargruppen Lokaler, Nedanstående tabell visar ett snabbt sätt att bedöma vilka kostnader som är förknippade med att inte energieffektivisera i samband med renoveringen. Den visar energikostnaden i kr/m 2 A temp för den energi som hade kunnat sparas genom en energismart renovering. Förutsättningarna är: Byggnaden har innan renoveringen en för miljonprogrammet vanlig energianvändning, ca 220 kwh/m 2 A temp Dagens energipris är i genomsnitt 1,00 kr/kwh (för fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel) och ökar enligt den horisontella graderingen i tabellen Den möjliga energibesparingen anges av den vertikala graderingen i tabellen (där 50 % inte bara är möjligt utan till och med rimligt att tro att man kan åstadkomma i många byggnader) Den energismarta renoveringen har en ekonomisk livslängd på 40 år Företaget har kalkylräntan 8 %, det vill säga förväntar sig 8 % avkastning på satsat kapital Den framtida energikostnaden är nuvärdesberäknad, det vill säga översatt till dagens penningvärde

8 Energibesparing p g a åtgärder i byggnaden Årlig ökning av energipriset 0% 2% 5% 10% 5% kr/m 2 10% kr/m 2 15% kr/m 2 20% kr/m 2 25% kr/m 2 30% kr/m 2 40% kr/m 2 50% kr/m 2 60% kr/m 3 75% kr/m 2 Exempel Med ovanstående förutsättningar kostar det kr/m 2 A temp att inte genomföra renoveringsåtgärder som ger en energibesparing på 50 %, om energipriset ökar med 5 % per år. I en byggnad på m 2 A temp innebär det alltså att en investering på nästan 6,7 Mkr hade kunnat göras för att uppnå besparingen. Byggnaden ur ett systemperspektiv Varje byggnad är unik, såväl byggnadstekniskt som ur klimathänseende. När man överväger energibesparande åtgärder måste byggnaden som helhet ses ur ett systemperspektiv. Renoveringar och energibesparande åtgärder påverkar varandra och genom att genomföra flera åtgärder i rätt ordning får man största möjliga effekt. Tänker man fel blir 1+1 betydligt mindre än 2. Om man börjar renoveringen med att installera värmeåtervinning på frånluftsventilationen ger en framtida frånluftsvärmepump inte alls den effekt som man kanske hade tänkt sig.

9 Ytterväggar Före åtgärder: Isoleringen i ytterväggarna i ett miljonprogramshus är vanligtvis cirka 10 centimeter tjockt. Att tilläggsisolera är dyrt, åtminstone med traditionell teknik, och är egentligen bara intressant om fasaden är i så dåligt skick att den ändå måste renoveras. Det finns också fastigheter där bevarandeintressen gör att man inte kan tilläggsisoleras på utsidan. Då finns möjligheten att tilläggsisolera fasadens insida. Det är dock en konstruktion som innebär risk för fuktproblem i den befintliga väggkonstruktionen samtidigt som man minskar den uthyrbara ytan. Möjliga åtgärder: Utvändig tilläggsisolering av yttervägg Att tilläggsisolera fasaden från utsidan minskar värmeförluster och köldbryggor vid till exempel bjälklagskanter och balkonginfästning. Risken för fuktskador är dessutom liten eftersom den gamla väggen blir varmare och på så vis torrare. Det är en kostsam åtgärd som innebär ett stort ingrepp på byggnaden. Den är därför nästan bara lönsamt i samband med underhåll av befintliga fasader som behöver åtgärdas. Utvändig tilläggsisolering påverkar också husets exteriör vilket gör att kommunen måste kontaktas. Det kan också vara bra att kontakta en arkitekt för att få hjälp med utformningen. När man lägger på ett tjockt lager med isolering utvändigt kan det bli nödvändigt att flytta ut fönstren och åtgärda takfot, dörrar och socklar. Det fördyrar åtgärden ytterligare. Lägenheterna kan också bli mörkare eftersom ljusinsläppet i de djupare fönsternischerna minskar. Det är vanligen inget problem vid en tilläggsisolering på fem centimeter i samband med omputsning av fasad. Invändig tilläggsisolering av yttervägg Om fasaden är i gott skick, eller ska bevaras, kan man överväga att isolera ytterväggarna från insidan. Det reducerar inte köldbryggorna och medför en ökad risk för fuktskador eftersom den befintliga väggen blir kallare. En fuktexpert bör därför anlitas för att kontrollera att man inte riskerar fuktproblem med den nya konstruktionen. Man bör även vara medveten om att en invändig isolering minskar den uthyrningsbara ytan, vilket kan påverka lönsamheten. Åtgärden medför också att bland annat radiatorer, rör och elledningar kan behöva flyttas. Fönstersmygarna kan också behöva snyggas till i samband med återställning av de nya innerväggarna.

10 Övriga effekter När väggarnas insida blir varmare kan rumstemperaturen ofta sänkas med bibehållen komfort. Energibesparingen blir således större än beräknat. Risken för drag minskar eftersom de nya tätskikten åtgärdar de luftläckor som finns i fasaden.

11 Tak & Grund Tak Före åtgärder: Flerbostadshus som uppfördes under perioden har vanligtvis ca 15 cm isolering i takbjälklaget. Det är inte ovanligt att befintlig isolering är av ett material med sämre isolerande förmåga än dagens isoleringsmaterial varav åtgärden kan få större effekt. Där det finns utrymme att tilläggsisolera är det en lönsam åtgärd. Under den här perioden byggdes många plana tak och tak med låg lutning och ibland med invändiga stuprör. Det innebär att utrymmet för att tilläggsisolera ofta är begränsat. Genom att bygga om taket så man får en större lutning skapar man förutsättningar för bra isolering och bättre vattenavrinning samtidigt som man kan få utrymme för exempelvis ett fläktrum eller nya lägenheter. Möjliga åtgärder: Tilläggsisolering av vindsbjälklag Ombyggnad av låglutande tak till lutande tak som är väl isolerat Tilläggsisolering av takbjälklag Om det finns utrymme för att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det vanligtvis en lönsam åtgärd. Om den befintliga isoleringen är torr kan den ligga kvar och lösull kan sprutas ovanpå till önskad tjocklek. Genom att jämföra kostnad och energibesparing för olika isoleringstjocklekar kan man välja optimal tjocklek för det aktuella huset. Efter tilläggsisoleringen kommer vinden att bli kallare, eftersom mindre värme kommer att läcka upp. Detta medför en ökad risk för fuktskador. För att hindra fuktig inomhusluft att tryckas upp på vinden måste alla genomföringar i vindsbjälklaget lufttätas, t.ex. runt ventilationskanaler, värmerör och vindslucka. Exempel på besparing från Renoveringshandboken 1 Genom att öka isolertjockleken på vindsbjälklaget från 15 till 40 cm minskar energianvändningen med 3 kwh/m 2 A temp. Vilken lönsamhet åtgärderna bedöms ha, beror på vilket skick byggnaden har innan renoveringarna. Om taket är i dåligt skick och ändå måste läggas om helt blir den tillkommande kostnaden för tilläggsisoleringen bara material- och arbetskostnad för isoleringen.

12 Ombyggnad av låglutande tak Om huset har plant eller låglutande tak kan det vara svårt att få plats med ytterligare isolering. I vissa fall har dessa tak invändiga stuprör som medför en ökad risk för fuktskador. Man kan då överväga att bygga om taket genom att resa takstolar och bygga ett nytt yttertak som ger utrymme för mer isolering och säkrare avvattning. Att bygga om låglutande tak ger en möjlighet att öka intäkterna eftersom det kan ge plats för nya lägenheter och därmed en ökning av den uthyrningsbara ytan. I många fall kan kombinationen av renovering och tillbyggnad vara intressant ur ekonomisk synvinkel. Det finns även en teknik att isolera plana/lågsluttande tak med utvändig isolering och nytt ytskikt direkt ovanpå befintligt tak. Tänk på att en ombyggnad av taket förändrar husets karaktär på att kanske inte alltid önskvärt sätt. Ombyggnaden kräver också i de flesta fall bygglov. Grund Före åtgärder: Under perioden 1950 till 1975 byggdes majoriteten av flerbostadshusen med källare och källarväggarna var ofta dåligt isolerade. Utvändig isolering av källarväggar är en åtgärd som kan ge god energibesparing. Möjliga åtgärder: Utvändig tilläggsisolering av källarväggar Invändig isolering av källarväggar Utvändig tilläggsisolering av källarväggar Ur fuktsynpunkt är det alltid bäst att tilläggsisolera en källarvägg utvändigt. Utvändig isolering bidrar till att hålla källarväggen varm och eftersom väggen då hålls torr minskas risken för fuktproblem. Vid utvändig isolering kan man använda en dräneringsskiva som ett isolerande och dränerande homogent skikt på utsidan. Det är viktigt att man i samband med utvändigt isoleringsarbete på källarväggar också kontrollerar att markavvattning och dränering fungerar tillfredställande. Invändig isolering av källarväggar 1. Renoveringshandboken, VVS Företagen och Svensk Ventilation 2009

13 Fönster Före åtgärder: De ursprungliga fönstren i hus från perioden är vanligtvis 2-glasfönster med ett U-värde på ca 2,5-3,0 W/m 2 K. Är fönstren i så dåligt skick att de inte kan renoveras blir merkostnaden för att välja nya fönster med bra energiegenskaper marginell. I samband med byte eller renovering av fönstren bör man också passa på att byta ut eller komplettera med nya tätningslister, justera beslag och täta luftläckage mellan karm och yttervägg. Ska fasaden renoveras bör man också passa på att byta fönstren eftersom en del av arbetstiden är gemensam för de två åtgärderna. Möjliga åtgärder: Byte av fönster i dåligt skick Renovering: Byte av inre glas mot energiglas (lågemissionsglas) Renovering: Byte av inre glas mot en isolerruta (termoglas) Renovering: Montering av en tredje glasruta (lågemissionsglas) Byte av fönster Idag finns fönster med så låga U-värden som 0,7 W/m 2 K. 1 Byte av fönster måste ske med hänsyn till husets arkitektur och med en helhetssyn där hänsyn tas till eventuell inverkan på till exempel ventilationen av byggnaden. Om man väljer fönster med aluminiumklädda karmar och bågar minskar underhållet. Exempel på besparing från Renoveringshandboken: 2 Om befintliga fönster med ett U-värde på 2,9 byts ut till nya med ett U-värde på 0,8 W/m 2 C blir besparingen 33 kwh/m 2 A temp. Ytterligare 8 kwh/m 2 A temp kan sparas in om man samtidigt åtgärdar luftläckorna mellan fönster och yttervägg. Renovering av fönster Om fönsterkarmar och bågar är i bra skick finns flera metoder för att förbättra fönstret ur energisynpunkt. Vilken metod som passar bäst beror på de befintliga fönstren. Byte av inre glas mot energiglas Ett alternativ är att ersätta den inre fönsterrutan med ett energiglas, där ett tunt oxidskikt hindrar värme från att stråla ut genom glaset. På så vis kan man få ner U-värde till cirka 1,8

14 W/ m2 K. Byte av inre glas mot isolerruta Ett ännu bättre U-värde, ner till 1,3, kan man få om man ersätter ett av de befintliga glasen med en 2-glas isolerruta med energiglas där mellanrummet mellan glasen är fyllt med ädelgas. En sådan ruta är betydligt tyngre och tjockare än det glas som man ersätter och man måste därför kontrollera att det får plats och att upphängningen av fönstret klarar den ökade tyngden. Montering av tredje ruta Det befintliga 2-glasfönstret kan även kompletteras med en tredje ruta på insidan av fönstret. Med ett energiglas med kantlist kan det nya U-värdet reduceras till 1,4. 4 Effekter av åtgärder Om de nya fönstren tätas riktigt kan man minska drag kring båge och karm. När fönstren dessutom får bättre energiegenskaper blir insidan varmare och inomhusmiljön upplevs som behagligare. Det gör det ofta möjligt att sänka inomhustemperaturen utan att minska de boendes komfort, vilket ger ytterligare energibesparing. Nya eller renoverade fönster kan minska underhållskostnaden om karm och båge är klädda med till exempel aluminium. Även för de boende kan arbetet minska genom att det blir färre glasytor att rengöra. Nya fönster kan också minska bullret inne i lägenheten, vilket ger en trivsammare inomhusmiljö. I områden med bullerproblem kan det var en av de stora vinsterna. Tänk på: Energieffektiva fönster får ofta kondens på utsidan. Information till de boende kan minska onödig irritation eller oro över detta. Glöm inte solskyddet! I bostäder med stora glasytor mot söder/väster kan solvärmen vara ett problem. Välj fönsterglas med lägre solenergitransmittans, inbyggda solgardiner eller markiser. Fönsterglas kan fås med olika dagsljustransmittans och solenergitransmittans. Dagsljustransmittans är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret och bör vara så hög som möjligt för bostäder, helst över 60 % för ett helt fönster. Solenergitransmittans är ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret. För bostäder bör den vara över 50 %. Om huset har stora glaspartier mot söder och väster kan det vara en fördel med lägre solenergitransmittans för att undvika alldeles för höga temperaturer. 1. Fönster och Fönsterlistan, Energimyndigheten Renoveringshandboken, VVS Företagen och Svensk Ventilation Fönsterrenovering med energiglas, Energimyndigheten Fönsterrenovering med energiglas, Energimyndigheten 2008

15 Ventilation Före åtgärder: En vanlig ventilationslösning för hus från tiden för miljonprogrammet är självdrag med luftintag via ventiler under fönstren. I badrum och kök fanns kanaler för frånluft och i högre hus installerades fläktar på frånluftskanalerna. Under 1960-talet blev det allt vanligare med mekanisk frånluftsventilation och i mitten av 1970-talet installerades en del system med både till- och frånluft. Värmeåtervinning från ventilationen finns i regel inte. Ombyggnation av ventilationssystemet är en åtgärd som kräver en noggrann helhetsanalys av behoven av värme, el, ventilation samt underhåll. Möjliga åtgärder: Hur stora besparingar man kan göra på ventilationen beror på utgångsläget. Även de byggnadstekniska förutsättningarna med möjlighet till kompletterande kanaldragningar har stor betydelse. Oavsett ventilationslösning ska man alltid göra en injustering av luftflödena detta är normalt sett en mycket kostnadseffektiv åtgärd som dessutom säkerställer god inomhusmiljö. Injusteringen görs efter åtgärder på klimatskalet, fönster, fasad, vind och källare. Då har den det bästa utbytet.vid förbättring av självdragssystem beror den minskade energianvändningen till största delen på att man minskar de okontrollerade luftflödena under vintern. Samtidigt får man bättre ventilation sommartid. För en frånluftsvärmepump beror energiutbytet dels på hur man återför energin till huset (som tappvarmvatten, värmevatten eller båda), dels på värmepumpens dimensionering och värmeutbyte. För FTX-ventilation beror energiutbytet till största delen på systemets tekniska uppbyggnad. Möjliga åtgärder i hus med självdragsventilation Förbättring av självdragsystemet (t.ex. flödesförstärkare) Ombyggnation till mekaniskt frånluftssystem Ombyggnation till ventilation med frånluft, tilluft och värmeåtervinning (FTX), med tillhörande injustering av luftflödena Injustering av ventilationen, ska göras oavsett vilken lösning som väljs Möjliga åtgärder i hus med frånluftsventilation Installation av värmeåtervinning (t.ex frånluftsvärmepump) Ombyggnation till ventilation med frånluft, tilluft och värmeåtervinning (FTX) Byte till eleffektiva fläktar Injustering av ventilationen, ska göras oavsett vilken lösning som väljs

16 Förbättring av självdragsystemet Drivkraften för ventilationen i ett självdragssystem är de termiska krafter som skapas av temperaturskillnaden mellan ute och inne. Det innebär att det ofta blir onödigt höga ventilationsflöden på vintern och för låga på sommaren. Problemet med låga flöden under sommarperioden kan åtgärdas med en flödesförstärkare som placeras ovanpå ventilationsskorstenen. Detta ger en märkbar förbättring av självdraget men påverkar inte problemen vintertid i någon större omfattning. Det är dock en enkel och billig lösning. Det andra alternativet är att montera en fläkt som styrs efter utetemperatur eller tryck i frånluftskanalen. Problemet med för höga flöden under den kalla årstiden kan minskas genom att man installerar uteluftsventiler som stryper tillförseln av uteluft när det bli kallare ute. Detta ger möjlighet till kontrollerbara flöden i varje lägenhet och ett jämnt flöde året om. En individuell bedömning måste därför göras från byggnad till byggnad. Ombyggnad till frånluftssystem med värmeåtervinning Om kanalerna i ett självdragsystem är täta kan man överväga att bygga om systemet till ett frånluftsystem och på så sätt skapa förutsättningar för att återvinna värme från ventilationsluften. På samma sätt kan ett frånluftsystem kompletteras med värmeåtervinning. Återvinningen kan ske med hjälp av en frånluftsvärmepump som kan bidra med värme till tappvarmvatten och husets värmesystem. Ombyggnad till FTX-system Ett självdrag- eller frånluftsystem kan byggas om till ett ventilationssystem med både tilloch frånluft med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. FTX-system kan utformas på olika sätt, antingen med ett aggregat för varje lägenhet eller med större aggregat för ett eller flera trapphus. Ett FTX-aggregat har en fläkt för tilluft, en fläkt för frånluft och en värmeväxlare som för över värmen från den utgående luften till den inkommande luften. Det är viktigt att värmeväxlaren har en så hög verkningsgrad som möjligt. Det finns idag flera typer av värmeväxlare som har en verkningsgrad som överstiger 80 procent. Förutom verkningsgraden är det viktigt att utforma och injustera ventilationssystemet för att minimera eventuella risker för luktöverföringar.

17 Exempel på besparing: 1 Besparingen för installation av ett FTX-system med riktigt bra värmeåtervinning kan minska behovet av köpt värme till radiatorsystemet med 35 kwh/m 2 A temp. I jämförelse med ett befintligt frånluftsystem behöver elanvändningen inte öka med mer än ca 3 kwh/m 2 A temp eller 6 kwh/m 2 A temp i jämförelse med ett självdragsystem, under förutsättning att kanalsystem och aggregat utformats med omsorg. Om man väljer lösningen med ett ventilationsaggregat för varje lägenhet finns det större möjlighet för hyresgästen att påverka och styra inomhusklimatet efter sina behov. Ventilationen kan också styras på mätvärden, t ex koldioxidhalten i bostaden. Båda dessa alternativ kan ge en bättre upplevelse av inomhusmiljön. Samtidigt kan man spara energi om ventilationen minskas när lägenheten är tom. Ytterligare fördelar är att dragningen av ventilationskanaler blir enklare och billigare, man slipper håltagning i stommen och den nuvarande brandcellsindelningen behålls. Det finns också flera nackdelar med att välja individuell ventilation för varje lägenhet: underhållskostnaden ökar p g a fler servicepunkter fastighetsskötseln blir svårare att genomföra p g a minskad åtkomlighet till ventilationsaggregaten fastighetsägaren får sämre kontroll över hur ventilationen sker eftersom hyresgästerna själva ställer in aggregaten uteluftsintag och avluft blir inte optimalt placerade (t ex då lägenheten vetter ut mot en trafikerad gata) Byte till eleffektiva fläktar Under och 1960 talen användes huvudsakligen dubbelsugande fläktar med framåtböjda skovlar. Fläktarna drevs via en remväxel av en trefas asynkronmotor. Den totala verkningsgraden för dessa system ligger endast runt 20 % och det är vanligt att dessa system fortfarande är i drift. Genom att byta till en effektiv så kallad EC-motor kan verkningsgraden höjas till 40 %. Med effektivare fläktar med bakåtböjda skovlar som drivs utan remväxel och med varvtalsreglering ökar effektiviteten ytterligare. Med möjligheten att styra ventilationsflödet efter behovet finns även möjligheter att spara på värmen. I en teknikupphandling av energieffektiva fläktar för flerbostadshus som genomfördes av Energimyndigheten gav den vinnande fläkten en minskning av elnotan med kwh per lägenhet och år samt minskad värmeanvändning med kwh per lägenhet och år i jämförelse med den befintliga fläkten. Samtidigt upplevde hyresgästerna att inneklimatet blev bättre. 2

18 Injustering av ventilation Genom att fördela luftflödet i ventilationssystemet rätt kommer byggnaden att ventileras som avsett och överdriven eller onödig ventilation kan undvikas. Väl injusterad ventilation bidrar till minskade värmeförluster via ventilationen. Genom att regelbundet kontrollera filter, ev. återvinningsaggregat, justera frånluftsdon och vid behov ändra inställningar i styr- och övervakningsanläggningarna kan fastighetsinstallationens energianvändning minskas. Kontroller av börvärden, tidsinställningar och reglerfunktioner bör göras regelbundet. Genom att använda filter med lågt tryckfall reduceras behovet av energi för att övervinna tryckfall. Rätt justerad ventilation kan minska värmebehovet och ge lägre elbehov för driftel till fläktmotorer. Övriga effekter Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten påverkar även inomhusklimatet. En väl genomförd översyn/ombyggnad av ventilationen leder till en förbättrad inomhusmiljö för de boende. 1. Renoveringshandboken, VVS Företagen och Svensk Ventilation Fläkt gav bra luft till lägre kostnad, Energimyndigheten 2006

19 Värmesystem Före åtgärder: Det vanligaste värmesystemet i hus från perioden 1950 till 1975 var vattenburen värme som värmdes i panncentraler i området eller i undercentraler för fjärrvärme. Distributionsledningarna för värme är ofta dåligt isolerade jämfört med dagens standard. Om byggnaden värms med olja eller naturgas bör detta bytas mot något ur miljösynpunkt bättre alternativ. Hur stora besparingar man kan göra i en byggnad genom åtgärder i värmesystemet beror på hur välskött byggnaden är, men med ett effektivt uppvärmningssystem går det att minska byggnadens energianvändning med 10-20%. Åtgärderna är ofta mycket kostnadseffektiva och är en viktig del av den totalt eftersträvade energieffektiviseringen. Först ska man dock genomföra åtgärder på klimatskalet, fönster, fasad, vind och källare. Då har åtgärderna i värme systemet det bästa utbytet. Möjliga åtgärder: Byte av termostatventiler på radiatorer Isolera rör Byte av pumpar Injustering av värmesystemet Bättre styr- och reglersystem Individuell mätning Byte av termostatventiler på radiatorer En termostatventil reglerar vattenflödet till en radiator när temperaturen i rummet ändras på grund av till exempel solinstrålning. För att kunna hålla så låga inomhustemperaturer som möjligt är det viktigt att fördela värmen efter behov. I ett hus där man förbättrat klimatskalet kommer tillskottsvärmen att utgöra en större andel av värmebehovet än tidigare. Därför kan installation av nya termostatventiler som har betydligt bättre funktion än de äldre vara lönsamt. Isolera rör Renoveringen av huset medför oftast att man byter rör för kall- och varmvatten samt varmvattencirkulation (VVC). Genom att isolera varmvatten- och VVC-ledningar minskar man värmeförlusterna. Även isolering av rör för värme till radiatorerna minskar förlusterna, men besparingen blir mindre eftersom de inte är varma hela året.

20 Exempel på besparing: Ett 28 mm kopparrör med 60ºC tappvarmvatten får en minskad värmeförlust med 333 kwh per meter rör och år om det isoleras med 20 mm mineralull. Om man istället väljer 60 mm mineralull som isolering blir besparingen 362 kwh, det vill säga en ytterligare minskning med 29 kwh per meter rör och år. Återbetalningstiden för att välja den tjockare isoleringen är mindre än 2 år. 1 Energimyndigheten har i en undersökning jämfört energiförlusterna för varma rör. Den visar att modern tjock isolering kan minska energiförlusterna med så mycket som 85 procent jämfört med ett helt oisolerat rör. Genom att uppgradera gammal isolering till ny, kan rörens energiförluster i det närmaste halveras. En positiv bieffekt av att isolera varmvattenrören är att man minskar risken för uppvärmning av kallvattenledningen. Detta minskar också risken för spridning av legionella. Byte av pumpar Inom en flerfamiljsfastighet finns pumpar för cirkulation av värme, varmvatten och tryckhållning. Distributionen av vattenburen värme sker med en- eller tvårörsystem som leder värmen till radiatorerna. En cirkulationspump transporterar det uppvärmda vattnet till radiatorerna. Tryckhållningspumpar används bland annat för att hålla konstant tryck i expansionssystemen i slutna värmesystem. Pumpar för cirkulation av tappvarmvatten (VVC) är i drift året runt och säkerställer att hyresgästen får varmt vatten direkt vilket minskar vattenförbrukningen jämfört med system utan varmvattencirkulation. För tappvatten finns ibland en tryckstegringspump som höjer trycket när trycket från de kommunala ledningarna inte kan säkerställa leverans i högre hus. Vid nyinvestering är det viktigt att välja en pump som är energieffektiv. När en pump ska ersättas ska man fundera över om kapaciteten ska vara samma på den nya pumpen som på den gamla eller om behovet har förändrats. Äldre pumpar är ofta överdimensionerade. Genom att använda högeffektiva motorer för pumpar kan stora energibesparingar göras. Sedan 2005 finns energimärkning av cirkulationspumpar. Med en A-klassad cirkulationspump kan en energibesparing på upp till 80 % nås. Under sommarperioden bör cirkulationspumparna för värme motioneras regelbundet, till exempel 5 min/dygn för att säkerställa driften inför värmesäsongen. Högeffektiva motorer Det finns flera sätt att reglera vätskeflödet i ett pumpsystem, dels genom åtgärder som att starta och stoppa, koppla in ytterligare pumpar, tvåhastighetsdrift av pumpar, dels genom kontinuerliga reglersätt som strypreglering och varvtalsreglering. 2 Inom EU har en ekodesignförordning antagits för elmotorer som gäller från 16 juni Motorer som omfattas är den så kallade asynkronmotorn som står för 90 % av elanvändningen i effektområdet 0, kw. 3 Inför inköp av pumpar och motorer bör en LCC-kalkyl göras (Life Cycle Costs, livscykelkostnad) där hänsyn tas till både investerings-, underhålls- och driftkostnader vid val av pump.

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energieffektivisering i samband med renovering

Energieffektivisering i samband med renovering UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Torun Hammar Abstract Energy-efficient

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer