40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Ekonomi kring föreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar"

Transkript

1 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 44 Ekonomi kring föreningar 45 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 46 Ajournering 47 Närigslivsprogram Finspångs kommun Ansökan om sponsring Finspångs AIK hockey juniorlandskamper 49 Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet 50 Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt 51 Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun 52 Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun 53 Beredningsförslag från demokratiberedningen angående information från beredningar 54 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn 55 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Ändring av bygg- och miljönämndens reglemente 57 Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun

2 Strategisk plan 2010 kompletterande beslut angående omsättning av lån 59 Utökad verksamhet vid Grynets förskola 60 Ändring av taxa gällande kontroll inom livsmedelsområdet 61 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av Finspångs kommun 62 Medborgarförslag parkering för funktionshindrade vid biblioteket 63 Hårstorp1:1, del av försäljning 64 Kommunrevisionens granskning av Vallonbygdens arbete med underhållsplaner 65 Avtal gällande avloppsanläggning för områdena Kolstad, Solklint och Mobacken 66 Övriga ärenden 67 Anmälan av delegationsbeslut 68 Delgivningar 69 Kurser och konferenser

3 (54) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Stefan Pettersson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Marie Wallbom (V) Fredrik Blomberg (C) t.o.m Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Bengt Eriksson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Berit Martinsson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Berit Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson, kommundirektör Britt-Marie Ellersten, sektorschef Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare Birgitta Öhman, utredare Helen Wallman, personalsekreterare Hakon Fältström, kommunrevisor Linda Uller, utredare/samhällsplanerare Per Adolfsson, utvecklingsstrateg Leif Björk, kommunsekreterare

5 Ks 40 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändring: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår.

6 Ks 41 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 99,3%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 46,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 42 Dnr Finansrapport december 2009 Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för december månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 38,8 % varav 34,5 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,81 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 44,8%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,60 år. Avvikelser från finanspolicy Inga. Portföljförändringar Fasträntelån 20 miljoner kronor förföll Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 43 Dnr Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning Utredare/samhällsplanerare Linda Uller informerar i ärendet. Årets tema är bekämpning av fattigdom och social utestängning. Fokuseringen syftar till bekräfta och stärka det politiska åtagande som lyder under Lissabonstrategin samt öka medvetenheten om social utestängning och främja aktiv integration. Mål och riktlinjer för temaåret Erkännande av rättigheter Erkännande, ökad medvetenhet hos allmänhet, bekämpa stereotypa uppfattningar och stigmatisering Delat ansvar och partnerskap Politiska riktlinjer, främja och stödja frivilliginsatser, uppmuntra medverkan från offentliga och privata aktörer, erfarna medverkande Sammanhållning Öka medvetenheten om fördelarna med ett samhälle utan fattigdom med rättvis fördelning, upprätta och utveckla livskvalitet inkl. färdigheter och sysselsättning, socialt välbefinnande och lika möjligheter för alla Engagemang och konkreta åtgärder Rikta politisk uppmärksamhet på och mobilisera samtliga berörda parter, stärka den politiska viljan att bekämpa fattigdom och social utestängning Finansiering och stöd 17 miljoner euro har anslagits från EU:s budget till temaåret varav euro kan användas för verksamheter i Sverige och regeln om 50 % samfinansiering gäller. Forts.

9 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) Färdplan för medlemsstaterna Januari/februari 2010: Deltagande i EU:s invigningskonferens i Spanien. Invigningsevenemang i alla länder. Mars/april 2010: Verksamheterna inleds inom det europeiska året November/december 2010: Avslutningskonferens Det fjärde mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande kommittén. Det svenska programmet har tre huvudmål: Kunskaps och opinionsbildning Mobilisering och stöd Ge berörda människor en röst och möjlighet Preliminära svenska projekt under temaåret: Riksomfattande konsultation med dem som berörs av fattigdom och social utestängning i syfte att formulera deras berättelser samt att utveckla deras synpunkter och förslag till beslutsfattare inom politik, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. Aktiviteter för bekämpning av barnfattigdom. Flera organisationer har aviserat aktiviteter i anslutning till temaåret i syfte att uppmärksamma och bekämpa fattigdom och social utestängning bland barn och ungdomar, Forts.

10 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt Resultatet från ett omfattande forskningsprojekt om fattigdom och social utestängning och segregation i Landskrona kan i anslutning till temaåret redovisas och länkas in i lämpliga aktiviteter under Fattigdomen som politik, en serie möten/aktiviteter där de politiska tankesmedjorna redovisar sin syn på fattigdom ur olika politiska/ideologiska aspekter. Lämpligt forum är t.ex. Almedalsveckan 2010 Folkhemmet myt eller verklighet, hem eller hemlös Det historiska begreppet/metaforen Folkhemmet ska vara utgångspunkt för en utställning som både ska gestalta välfärdssystemet och hemmets/bostadens roll i förhållande till fattigdom och social utestängning. Utställningen ska visas i anslutning till aktiviteter i Folkets hus (eller på annan lämplig plats). Brukardelegationen/Nätverket mot utanförskap, tidigare planerade aktiviteter. Bland de organisationer som aviserat aktiviteter finns Stadsmissionen, HSO och Verdandi. Utanför Sverige Utanförskapsgrupper som saknar uppehållstillstånd och lever under knappa levnadsvillkor ska uppmärksammas särskilt genom aktiviteter genomförda av organisationer som t.ex. Ingen männi ska är illegal. Framtidens fattigdom fattigdomens framtid, Institutet för framtidstudier och andra institutioner kan inom ramen för temaåret genomföra aktiviteter och publicera rapporter/artiklar som behandlar fattigdomen ur ett framtidsperspektiv Yttrande Denny Lawrot (C) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

11 Ks 44 Dnr Ekonomi kring föreningar Marknadsföringssamordnare Johan Malmberg informerar i ärendet. I strategisk plan finns en skrivning om att göra en fullständig genomlysning av det samlade föreningsstödet. Allt som bokförts som bidrag, stöd eller liknande under 2008 och 2009 har nu sammanställts års föreningsstöd Föreningsbidrag (gamla serviceförvaltningen) d v s Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från dåvarande humanistiska nämnden, totalt kronor Välgörenhet, totalt kronor Stipendier, totalt kronor Projektstöd/Medlemskap Framtidsfrön, Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Leader, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, Finspångs centrumförening, UF, Communicare, NU- LINK-hälsodrivet företagande, Resurscentra för kvinnor, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Tjällmo-Hällestad bruks och lantbruksmuseum, Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, totalt kronor Lokaler (Folkets hus, byggnadsföreningar etc), totalt kronor Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, totalt kronor Forts.

12 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Investeringar FKK klubbhus, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt kronor Stiftelser Häfla Hammarsmedja, totalt kronor Handikapporganisationer, totalt kronor Pensionärsföreningar, totalt kronor Summa samtliga poster 2008: kronor 2009 års föreningsstöd Föreningsbidrag (Fritidsverksamhet sektor arbete och lärande) Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från samma sektor, totalt kronor Stipendier kronor Projektstöd/ Medlemskap Framtidsfrön, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, UF, Communicare, Rotary, Våg 21- Gränslandet, Engelska magasinet, Land Corporation, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, Rejmyre skolmusikkår, totalt kronor Lokaler (Folkets hus byggnadsföreningar etc), totalt kronor Forts.

13 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, Fotbollscup, FIGK, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt: kronor Handikapporganisationer, totalt: kronor Pensionärsföreningar, totalt: kronor Totalt alla poster 2009: kronor När det gäller stöd som betalats ut, men som faller utanför ramen för de riktlinjer som finns upprättade, så fördelar de sig enligt följande: År 2008 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla Rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Tjällmo-Hällestad bruks o lantbruksmuseum kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Leader + bidrag kronor Leader + bidrag kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön kronor Igelfors bygde- och utvecklingsråd kronor Europakorridoren kronor Finspångs centrumförening kronor Östgöta Coop center kronor Forts.

14 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) UF kronor Communicare kronor NULINK-hälsodrivet företagande kronor Resurscentra kvinnors företag kronor Personalklubben kommandå kronor Lions club kronor SOS barnbyar 200 kronor Rökfri Ungdom kronor 2008 Totalt (utan riktlinjer): kronor År 2009 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Rejmyre skolmusikkår kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Våg 21, Gränslandet kronor Östgöta Coop center kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön5000 kronor Europakorridoren kronor Engelska magasinet kronor Land corporation kronor UF kronor Communicare kronor Rotary kronor Personalklubben kommandå kronor 2009 Totalt (utan riktlinjer): kronor Forts.

15 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Subventioner År 2005 gjordes en kartläggning av föreningsstöd för olika idrotter. Kartläggningen ger vid handen att kommunens subventioner på cirka kronor per år utgör ungefär 75% av det totala föreningsstödet på kronor per år. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Denny Lawrot (C), Larseric Ramlöv (FP) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 45 Dnr Information om förändrad struktur på grund- och förskolan Syftet är att utveckla en förtätad skolstruktur med bibehållen kvalitet utifrån besparingskrav på 13,5 miljoner kronor till och med år 2012 på grund av vikande elevunderlag. Information och frågestund Britt-Marie Ellersten sektorchef barn- och ungdom, Birgitta Öhman utredare och Helen Wallman personalsekreterare, informerar i ärendet. Det har framkommit att det finns vissa felaktigheter i det redovisade utredningsmaterialet exempelvis felaktiga belopp för internhyra och lokalvård. Samtliga rättelser har samlats i ett dokument som läggs på bordet vid sammanträdet. Ordförande Denny Lawrot (C) lämnar ordet fritt att ställa frågor till Britt-Marie, Birgitta och Helen. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (M), Inge Jacobsson (M), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Ritha Andersson (M), Anders Axelsson kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 46 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 15 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

18 Ks 47 Dnr Näringslivsprogram Finspångs kommun Suzanne Gadd, näringslivschef, informerar i ärendet. Kommunens insatser i näringslivsfrågor kännetecknas i viss mån av att de inte är långsiktiga och sammanhållna. Dessutom syns det inte alltid vad kommunen vill, och vad kommunen gör, i dessa frågor. För att förbättra situationen skapas ett näringslivsprogram som är tänkt att kompletteras med årliga aktivitetsplaner. Näringslivsprogrammet tar sikte på tre fokusområden: Nya företag Företagsutveckling Infrastruktur När det gäller infrastruktur så poängteras det att det inte enbart handlar om vägar och andra transportmöjligheter. Infrastruktur handlar om tillgång till IT, datakommunikation, plattformar för samarbete, personal- och kompetensförsörjning med mera. För närvarande finns det 1250 registrerade företag i kommunen. 260 av dessa har 0-4 anställda. Konjunkturläget just nu är att Siemens underleverantörer ser minskad orderingång. SAPA Heat Transfer nyanställer. Trenden bland teknikföretagen som förlagt verksamhet utomlands är att de tar hem verksamheten till Sverige igen. Detta på grund av svårigheter att nå uppsatta kompetenskrav och kvalitetsmål i den utlandsbaserade verksamheten. Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 48 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey juniorlandskamper Finspångs AIK Hockey har i skrivelse till Finspångs kommun ansökt om sponsring för att arrangera två juniorlandskamper i ishockey. Finspångs AIK Hockey kommer att stå som arrangör för två matcher: Sverige Schweiz den 11 februari Tyskland Finland den 12 februari Detta som en del i en 5 nations turnering för juniorer 19 år. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs AIK Hockey. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring arrangemanget. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs AIK Hockey engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; intressenivå (vilket intresse och beräknad publik når evenemanget/arrangemanget) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs AIK Hockeys arrangemang av två juniorlandskamper gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional nivån vad det gäller intressenivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Forts.

20 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för arrangemanget är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är intressenivån (dvs. på vilken nivå bedrivs arrangemanget) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Nivån på Finspångs kommuns budget för sponsring under 2010 är vid denna tidpunkt inte klar vilket gör att bedömningen görs på 2009 års nivå på totalt kronor. Detta innebär att Finspångs AIK Hockey enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Finspångs AIK Hockey kommer även att få ett arrangemangsbidrag för landskamperna av Finspångs kommuns sektor arbete och lärande. Det bidraget är på 5000 kronor. Denna summa adderas inte till beloppet utan kompletterar totalsumman, det vill säga Finspångs kommuns totala bidrag blir kronor som sponsring och 5000 kr som arrangemangsbidrag. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

21 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Yrkande Berit Martinsson (S) yrkar att ärendet görs om till ett beslutsärende i och med att matcherna annars hinner spelas innan beslut om sponsring fattats. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Berit Martinssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring.

22 Ks 49 Dnr Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet Naturskyddsföreningen i Finspång har sin verksamhet i det så kallade Trummslagartorpet som är beläget på golfbanan inom fastigheten Viberga 4:4. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Naturskyddsföreningen erhålla ett nytt nyttjanderättsavtal för sitt föreningshus. Ett avtalsförslag som omfattar tiden fram till har framförhandlats mellan vår fastighetsförvaltare och föreningen. Detta är gjort efter att annan lokalisering av verksamheten gjorts men som ej resulterat i annat förslag. Med anledning av avtalstidens längd krävs att avtalet underställs kommunfullmäktige för beslut. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal, daterat Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 50 Dnr Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt Intresseanmälan har inkommit från Benny och Susanne Svensson om att få förvärva småhustomten Grytgöl 2:47 med en areal av 979 m 2 och reglera den till fastigheten Grytgöl 2:46, vilken ägs av Benny och Susanne Svensson. Fastigheten Grytgöl 2:47 ingår bland de småhustomter som kommunfullmäktige beslutade , 212, att sälja för kronor per tomt exklusive VA-anslutningsavgift, som erlägges i samband med tomtköpet. Regeln som gäller för en kronorstomt är att byggnationen ska vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år med en byggnad avsedd för bostadsändamål, vilket är samma regel som gäller för exempelvis byggnation på Östra Hårstorp. Benny och Susanne Svensson har tidigare arrenderat tomtmarken för odlingsändamål och nu anmält sig till kommunens tomtkö för att få förvärva tomten. Någon ytterligare intresseanmälan för fastigheten Grytgöl 2:47 har inte inkommit. Makarna Svensson önskar förvärva fastigheten utan krav på byggnation och att den regleras till makarnas fastighet Grytgöl 2:46. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att upphäva beslutet vad gäller småhustomten Grytgöl 2:47 ( , 212) och sälja den till Benny och Susanne Svensson utan krav på byggnation. 2. Att försälja fastigheten Grytgöl 2:47 för en köpeskilling om kronor (30 kr/m 2 ) och att tomten genom fastighetsreglering föres till makarnas fastighet Grytgöl 2: Att köparen betalar alla med lantmäteriförrättningen förenade kostnader samt en tillkommande tomtyteavgift för VA (979 m 2 ) med 18:75/m 2 tomtyta som debiteras av Finspångs Tekniska Verk AB. Forts.

24 Forts Ks 50 (Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 51 Dnr Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fastigheten Butbro 2:137 med ytterligare cirka 300 kvadratmeter. Den föreslagna utökningen av tomten är i sin helhet belägen inom strandskyddet för sjön Gron. För att kunna anta detaljplanen krävs att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom tomttillägget. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden till samt varit utställd för granskning under tiden till Länsstyrelsen har i yttrande framfört att i det fall kommunen önskar få prövat huruvida strandskyddet kan upphävas ska en särskild begäran om upphävande med angivande av de särskilda skäl som åberopas göras till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap 15 miljöbalken att upphäva strandskyddet inom på till ärendet hörande karta markerat område för kvartersmark märkt B (bostad). Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta detaljplanen enligt PBL 5:29. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 52 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun Planförslaget är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans strand. Avståndet till Finspångs centrum är ca 6 km och till Svärtinge i Norrköpings kommun ca 4 km. Samhällsplaneringsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättade handlingar och beslutar om genomförande av utställning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. I planförslaget ingår 25 nya och 5 befintliga tomter på Melby 3:3 samt 10 nya tomter på Vistinge 6:4. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under våren Inkomna yttranden finns sammanställda i särskild samrådsredogörelse. Utställningshandlingar har därefter upprättats där hänsyn tagits till inkomna yttranden och synpunkter. Till detaljplanen hör följande handlingar: Detaljplanekarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget ändras utifrån inkomna synpunkter. 2. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av utställning under en tid av minst tre veckor. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Forts.

27 Forts Ks 52 (Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m fl ) 3. Att delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplanen. Beredande organ. Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 53 Dnr Beredningsförslag från Demokratiberedningen angående information från beredningar Under året 2009 har fullmäktige inrättat beredningar inom områdena social omsorg, arbete och lärande, samhällsplanering, barn och ungdom samt demokrati. Beredningarna har av fullmäktige tilldelats ett antal strategiska områden att arbeta med. Hitintills har beredningarnas arbete varit relativt avgränsat från kommunfullmäktige. För att förtydliga och förstärka beredningarnas relation till fullmäktige föreslår samtliga ledamöter i demokratiberedningen att beredningarna avsätts en stående punkt på dagordningen. Demokratiberedningen tror att en stående punkt på dagordningen som snarare skapar möjlighet än förpliktelse kan underlätta dialogen mellan beredning och fullmäktige. Det synliggör också de strategiska frågorna i processen på ett mer tydligt och direkt sätt än under nuvarande former. För oss i demokratiberedningen är det självklart att det ska betraktas som en möjlighet för beredningarna att på ett enkelt sätt få möjlighet att sprida information likväl som fullmäktiges övriga ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till beredningarna. Har inte beredningen något att informera om för stunden finns också möjligheten att avstå. Formen för informationstillfället kan likna andra informationspunkter till fullmäktige, såsom information från Östsam där man i god tid före fullmäktige gör presidiet uppmärksam på att det finns något att informera om. Diskussion Enligt 11 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun så är det ordföranden som bestämmer kungörelsens utformning efter samråd med vice ordförandena. Detta innebär att beslut om en stående punkt på kungörelsen fattas av kommunfullmäktiges presidium. Sektorn stöd och service lämnar ärendet utan förslag till beslut. Forts.

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning 2010-01-18 Paragrafer 1 Kommunstyrelsens ärendelista 2 Månadsrapport för pensionsportföljen november 2009 3 Finansrapport november 2009 4 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 5 Ny

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen 2009-08-26 Paragrafer 196 Kommunfullmäktiges öppnande 197 Upprop 198 Protokolljustering 199 Kommunfullmäktiges dagordning 200 Information från kommunrevisionen 201 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

296 Kommunstyrelsens ärendelista. 298 SEB skuldförvaltarrapporten maj och juni 2009. 300 Tillfälligt utökad verksamhet på Grynets förskola

296 Kommunstyrelsens ärendelista. 298 SEB skuldförvaltarrapporten maj och juni 2009. 300 Tillfälligt utökad verksamhet på Grynets förskola 2009-08-03 Paragrafer 296 Kommunstyrelsens ärendelista 297 Månadsrapport för pensionsportföljen maj och juni 2009 298 SEB skuldförvaltarrapporten maj och juni 2009 299 Gemensamt biblioteksdatasystem i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer