40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Ekonomi kring föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar"

Transkript

1 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 44 Ekonomi kring föreningar 45 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 46 Ajournering 47 Närigslivsprogram Finspångs kommun Ansökan om sponsring Finspångs AIK hockey juniorlandskamper 49 Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet 50 Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt 51 Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun 52 Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun 53 Beredningsförslag från demokratiberedningen angående information från beredningar 54 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn 55 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Ändring av bygg- och miljönämndens reglemente 57 Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun

2 Strategisk plan 2010 kompletterande beslut angående omsättning av lån 59 Utökad verksamhet vid Grynets förskola 60 Ändring av taxa gällande kontroll inom livsmedelsområdet 61 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av Finspångs kommun 62 Medborgarförslag parkering för funktionshindrade vid biblioteket 63 Hårstorp1:1, del av försäljning 64 Kommunrevisionens granskning av Vallonbygdens arbete med underhållsplaner 65 Avtal gällande avloppsanläggning för områdena Kolstad, Solklint och Mobacken 66 Övriga ärenden 67 Anmälan av delegationsbeslut 68 Delgivningar 69 Kurser och konferenser

3 (54) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Stefan Pettersson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Marie Wallbom (V) Fredrik Blomberg (C) t.o.m Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Bengt Eriksson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Berit Martinsson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Berit Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson, kommundirektör Britt-Marie Ellersten, sektorschef Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare Birgitta Öhman, utredare Helen Wallman, personalsekreterare Hakon Fältström, kommunrevisor Linda Uller, utredare/samhällsplanerare Per Adolfsson, utvecklingsstrateg Leif Björk, kommunsekreterare

5 Ks 40 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändring: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår.

6 Ks 41 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 99,3%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 46,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 42 Dnr Finansrapport december 2009 Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för december månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 38,8 % varav 34,5 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,81 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 44,8%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,60 år. Avvikelser från finanspolicy Inga. Portföljförändringar Fasträntelån 20 miljoner kronor förföll Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 43 Dnr Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning Utredare/samhällsplanerare Linda Uller informerar i ärendet. Årets tema är bekämpning av fattigdom och social utestängning. Fokuseringen syftar till bekräfta och stärka det politiska åtagande som lyder under Lissabonstrategin samt öka medvetenheten om social utestängning och främja aktiv integration. Mål och riktlinjer för temaåret Erkännande av rättigheter Erkännande, ökad medvetenhet hos allmänhet, bekämpa stereotypa uppfattningar och stigmatisering Delat ansvar och partnerskap Politiska riktlinjer, främja och stödja frivilliginsatser, uppmuntra medverkan från offentliga och privata aktörer, erfarna medverkande Sammanhållning Öka medvetenheten om fördelarna med ett samhälle utan fattigdom med rättvis fördelning, upprätta och utveckla livskvalitet inkl. färdigheter och sysselsättning, socialt välbefinnande och lika möjligheter för alla Engagemang och konkreta åtgärder Rikta politisk uppmärksamhet på och mobilisera samtliga berörda parter, stärka den politiska viljan att bekämpa fattigdom och social utestängning Finansiering och stöd 17 miljoner euro har anslagits från EU:s budget till temaåret varav euro kan användas för verksamheter i Sverige och regeln om 50 % samfinansiering gäller. Forts.

9 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) Färdplan för medlemsstaterna Januari/februari 2010: Deltagande i EU:s invigningskonferens i Spanien. Invigningsevenemang i alla länder. Mars/april 2010: Verksamheterna inleds inom det europeiska året November/december 2010: Avslutningskonferens Det fjärde mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande kommittén. Det svenska programmet har tre huvudmål: Kunskaps och opinionsbildning Mobilisering och stöd Ge berörda människor en röst och möjlighet Preliminära svenska projekt under temaåret: Riksomfattande konsultation med dem som berörs av fattigdom och social utestängning i syfte att formulera deras berättelser samt att utveckla deras synpunkter och förslag till beslutsfattare inom politik, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. Aktiviteter för bekämpning av barnfattigdom. Flera organisationer har aviserat aktiviteter i anslutning till temaåret i syfte att uppmärksamma och bekämpa fattigdom och social utestängning bland barn och ungdomar, Forts.

10 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt Resultatet från ett omfattande forskningsprojekt om fattigdom och social utestängning och segregation i Landskrona kan i anslutning till temaåret redovisas och länkas in i lämpliga aktiviteter under Fattigdomen som politik, en serie möten/aktiviteter där de politiska tankesmedjorna redovisar sin syn på fattigdom ur olika politiska/ideologiska aspekter. Lämpligt forum är t.ex. Almedalsveckan 2010 Folkhemmet myt eller verklighet, hem eller hemlös Det historiska begreppet/metaforen Folkhemmet ska vara utgångspunkt för en utställning som både ska gestalta välfärdssystemet och hemmets/bostadens roll i förhållande till fattigdom och social utestängning. Utställningen ska visas i anslutning till aktiviteter i Folkets hus (eller på annan lämplig plats). Brukardelegationen/Nätverket mot utanförskap, tidigare planerade aktiviteter. Bland de organisationer som aviserat aktiviteter finns Stadsmissionen, HSO och Verdandi. Utanför Sverige Utanförskapsgrupper som saknar uppehållstillstånd och lever under knappa levnadsvillkor ska uppmärksammas särskilt genom aktiviteter genomförda av organisationer som t.ex. Ingen männi ska är illegal. Framtidens fattigdom fattigdomens framtid, Institutet för framtidstudier och andra institutioner kan inom ramen för temaåret genomföra aktiviteter och publicera rapporter/artiklar som behandlar fattigdomen ur ett framtidsperspektiv Yttrande Denny Lawrot (C) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

11 Ks 44 Dnr Ekonomi kring föreningar Marknadsföringssamordnare Johan Malmberg informerar i ärendet. I strategisk plan finns en skrivning om att göra en fullständig genomlysning av det samlade föreningsstödet. Allt som bokförts som bidrag, stöd eller liknande under 2008 och 2009 har nu sammanställts års föreningsstöd Föreningsbidrag (gamla serviceförvaltningen) d v s Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från dåvarande humanistiska nämnden, totalt kronor Välgörenhet, totalt kronor Stipendier, totalt kronor Projektstöd/Medlemskap Framtidsfrön, Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Leader, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, Finspångs centrumförening, UF, Communicare, NU- LINK-hälsodrivet företagande, Resurscentra för kvinnor, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Tjällmo-Hällestad bruks och lantbruksmuseum, Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, totalt kronor Lokaler (Folkets hus, byggnadsföreningar etc), totalt kronor Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, totalt kronor Forts.

12 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Investeringar FKK klubbhus, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt kronor Stiftelser Häfla Hammarsmedja, totalt kronor Handikapporganisationer, totalt kronor Pensionärsföreningar, totalt kronor Summa samtliga poster 2008: kronor 2009 års föreningsstöd Föreningsbidrag (Fritidsverksamhet sektor arbete och lärande) Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från samma sektor, totalt kronor Stipendier kronor Projektstöd/ Medlemskap Framtidsfrön, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, UF, Communicare, Rotary, Våg 21- Gränslandet, Engelska magasinet, Land Corporation, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, Rejmyre skolmusikkår, totalt kronor Lokaler (Folkets hus byggnadsföreningar etc), totalt kronor Forts.

13 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, Fotbollscup, FIGK, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt: kronor Handikapporganisationer, totalt: kronor Pensionärsföreningar, totalt: kronor Totalt alla poster 2009: kronor När det gäller stöd som betalats ut, men som faller utanför ramen för de riktlinjer som finns upprättade, så fördelar de sig enligt följande: År 2008 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla Rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Tjällmo-Hällestad bruks o lantbruksmuseum kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Leader + bidrag kronor Leader + bidrag kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön kronor Igelfors bygde- och utvecklingsråd kronor Europakorridoren kronor Finspångs centrumförening kronor Östgöta Coop center kronor Forts.

14 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) UF kronor Communicare kronor NULINK-hälsodrivet företagande kronor Resurscentra kvinnors företag kronor Personalklubben kommandå kronor Lions club kronor SOS barnbyar 200 kronor Rökfri Ungdom kronor 2008 Totalt (utan riktlinjer): kronor År 2009 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Rejmyre skolmusikkår kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Våg 21, Gränslandet kronor Östgöta Coop center kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön5000 kronor Europakorridoren kronor Engelska magasinet kronor Land corporation kronor UF kronor Communicare kronor Rotary kronor Personalklubben kommandå kronor 2009 Totalt (utan riktlinjer): kronor Forts.

15 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Subventioner År 2005 gjordes en kartläggning av föreningsstöd för olika idrotter. Kartläggningen ger vid handen att kommunens subventioner på cirka kronor per år utgör ungefär 75% av det totala föreningsstödet på kronor per år. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Denny Lawrot (C), Larseric Ramlöv (FP) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 45 Dnr Information om förändrad struktur på grund- och förskolan Syftet är att utveckla en förtätad skolstruktur med bibehållen kvalitet utifrån besparingskrav på 13,5 miljoner kronor till och med år 2012 på grund av vikande elevunderlag. Information och frågestund Britt-Marie Ellersten sektorchef barn- och ungdom, Birgitta Öhman utredare och Helen Wallman personalsekreterare, informerar i ärendet. Det har framkommit att det finns vissa felaktigheter i det redovisade utredningsmaterialet exempelvis felaktiga belopp för internhyra och lokalvård. Samtliga rättelser har samlats i ett dokument som läggs på bordet vid sammanträdet. Ordförande Denny Lawrot (C) lämnar ordet fritt att ställa frågor till Britt-Marie, Birgitta och Helen. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (M), Inge Jacobsson (M), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Ritha Andersson (M), Anders Axelsson kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 46 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 15 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

18 Ks 47 Dnr Näringslivsprogram Finspångs kommun Suzanne Gadd, näringslivschef, informerar i ärendet. Kommunens insatser i näringslivsfrågor kännetecknas i viss mån av att de inte är långsiktiga och sammanhållna. Dessutom syns det inte alltid vad kommunen vill, och vad kommunen gör, i dessa frågor. För att förbättra situationen skapas ett näringslivsprogram som är tänkt att kompletteras med årliga aktivitetsplaner. Näringslivsprogrammet tar sikte på tre fokusområden: Nya företag Företagsutveckling Infrastruktur När det gäller infrastruktur så poängteras det att det inte enbart handlar om vägar och andra transportmöjligheter. Infrastruktur handlar om tillgång till IT, datakommunikation, plattformar för samarbete, personal- och kompetensförsörjning med mera. För närvarande finns det 1250 registrerade företag i kommunen. 260 av dessa har 0-4 anställda. Konjunkturläget just nu är att Siemens underleverantörer ser minskad orderingång. SAPA Heat Transfer nyanställer. Trenden bland teknikföretagen som förlagt verksamhet utomlands är att de tar hem verksamheten till Sverige igen. Detta på grund av svårigheter att nå uppsatta kompetenskrav och kvalitetsmål i den utlandsbaserade verksamheten. Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 48 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey juniorlandskamper Finspångs AIK Hockey har i skrivelse till Finspångs kommun ansökt om sponsring för att arrangera två juniorlandskamper i ishockey. Finspångs AIK Hockey kommer att stå som arrangör för två matcher: Sverige Schweiz den 11 februari Tyskland Finland den 12 februari Detta som en del i en 5 nations turnering för juniorer 19 år. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs AIK Hockey. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring arrangemanget. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs AIK Hockey engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; intressenivå (vilket intresse och beräknad publik når evenemanget/arrangemanget) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs AIK Hockeys arrangemang av två juniorlandskamper gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional nivån vad det gäller intressenivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Forts.

20 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för arrangemanget är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är intressenivån (dvs. på vilken nivå bedrivs arrangemanget) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Nivån på Finspångs kommuns budget för sponsring under 2010 är vid denna tidpunkt inte klar vilket gör att bedömningen görs på 2009 års nivå på totalt kronor. Detta innebär att Finspångs AIK Hockey enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Finspångs AIK Hockey kommer även att få ett arrangemangsbidrag för landskamperna av Finspångs kommuns sektor arbete och lärande. Det bidraget är på 5000 kronor. Denna summa adderas inte till beloppet utan kompletterar totalsumman, det vill säga Finspångs kommuns totala bidrag blir kronor som sponsring och 5000 kr som arrangemangsbidrag. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

21 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Yrkande Berit Martinsson (S) yrkar att ärendet görs om till ett beslutsärende i och med att matcherna annars hinner spelas innan beslut om sponsring fattats. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Berit Martinssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring.

22 Ks 49 Dnr Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet Naturskyddsföreningen i Finspång har sin verksamhet i det så kallade Trummslagartorpet som är beläget på golfbanan inom fastigheten Viberga 4:4. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Naturskyddsföreningen erhålla ett nytt nyttjanderättsavtal för sitt föreningshus. Ett avtalsförslag som omfattar tiden fram till har framförhandlats mellan vår fastighetsförvaltare och föreningen. Detta är gjort efter att annan lokalisering av verksamheten gjorts men som ej resulterat i annat förslag. Med anledning av avtalstidens längd krävs att avtalet underställs kommunfullmäktige för beslut. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal, daterat Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 50 Dnr Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt Intresseanmälan har inkommit från Benny och Susanne Svensson om att få förvärva småhustomten Grytgöl 2:47 med en areal av 979 m 2 och reglera den till fastigheten Grytgöl 2:46, vilken ägs av Benny och Susanne Svensson. Fastigheten Grytgöl 2:47 ingår bland de småhustomter som kommunfullmäktige beslutade , 212, att sälja för kronor per tomt exklusive VA-anslutningsavgift, som erlägges i samband med tomtköpet. Regeln som gäller för en kronorstomt är att byggnationen ska vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år med en byggnad avsedd för bostadsändamål, vilket är samma regel som gäller för exempelvis byggnation på Östra Hårstorp. Benny och Susanne Svensson har tidigare arrenderat tomtmarken för odlingsändamål och nu anmält sig till kommunens tomtkö för att få förvärva tomten. Någon ytterligare intresseanmälan för fastigheten Grytgöl 2:47 har inte inkommit. Makarna Svensson önskar förvärva fastigheten utan krav på byggnation och att den regleras till makarnas fastighet Grytgöl 2:46. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att upphäva beslutet vad gäller småhustomten Grytgöl 2:47 ( , 212) och sälja den till Benny och Susanne Svensson utan krav på byggnation. 2. Att försälja fastigheten Grytgöl 2:47 för en köpeskilling om kronor (30 kr/m 2 ) och att tomten genom fastighetsreglering föres till makarnas fastighet Grytgöl 2: Att köparen betalar alla med lantmäteriförrättningen förenade kostnader samt en tillkommande tomtyteavgift för VA (979 m 2 ) med 18:75/m 2 tomtyta som debiteras av Finspångs Tekniska Verk AB. Forts.

24 Forts Ks 50 (Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 51 Dnr Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fastigheten Butbro 2:137 med ytterligare cirka 300 kvadratmeter. Den föreslagna utökningen av tomten är i sin helhet belägen inom strandskyddet för sjön Gron. För att kunna anta detaljplanen krävs att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom tomttillägget. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden till samt varit utställd för granskning under tiden till Länsstyrelsen har i yttrande framfört att i det fall kommunen önskar få prövat huruvida strandskyddet kan upphävas ska en särskild begäran om upphävande med angivande av de särskilda skäl som åberopas göras till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap 15 miljöbalken att upphäva strandskyddet inom på till ärendet hörande karta markerat område för kvartersmark märkt B (bostad). Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta detaljplanen enligt PBL 5:29. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 52 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun Planförslaget är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans strand. Avståndet till Finspångs centrum är ca 6 km och till Svärtinge i Norrköpings kommun ca 4 km. Samhällsplaneringsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättade handlingar och beslutar om genomförande av utställning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. I planförslaget ingår 25 nya och 5 befintliga tomter på Melby 3:3 samt 10 nya tomter på Vistinge 6:4. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under våren Inkomna yttranden finns sammanställda i särskild samrådsredogörelse. Utställningshandlingar har därefter upprättats där hänsyn tagits till inkomna yttranden och synpunkter. Till detaljplanen hör följande handlingar: Detaljplanekarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget ändras utifrån inkomna synpunkter. 2. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av utställning under en tid av minst tre veckor. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Forts.

27 Forts Ks 52 (Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m fl ) 3. Att delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplanen. Beredande organ. Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 53 Dnr Beredningsförslag från Demokratiberedningen angående information från beredningar Under året 2009 har fullmäktige inrättat beredningar inom områdena social omsorg, arbete och lärande, samhällsplanering, barn och ungdom samt demokrati. Beredningarna har av fullmäktige tilldelats ett antal strategiska områden att arbeta med. Hitintills har beredningarnas arbete varit relativt avgränsat från kommunfullmäktige. För att förtydliga och förstärka beredningarnas relation till fullmäktige föreslår samtliga ledamöter i demokratiberedningen att beredningarna avsätts en stående punkt på dagordningen. Demokratiberedningen tror att en stående punkt på dagordningen som snarare skapar möjlighet än förpliktelse kan underlätta dialogen mellan beredning och fullmäktige. Det synliggör också de strategiska frågorna i processen på ett mer tydligt och direkt sätt än under nuvarande former. För oss i demokratiberedningen är det självklart att det ska betraktas som en möjlighet för beredningarna att på ett enkelt sätt få möjlighet att sprida information likväl som fullmäktiges övriga ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till beredningarna. Har inte beredningen något att informera om för stunden finns också möjligheten att avstå. Formen för informationstillfället kan likna andra informationspunkter till fullmäktige, såsom information från Östsam där man i god tid före fullmäktige gör presidiet uppmärksam på att det finns något att informera om. Diskussion Enligt 11 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun så är det ordföranden som bestämmer kungörelsens utformning efter samråd med vice ordförandena. Detta innebär att beslut om en stående punkt på kungörelsen fattas av kommunfullmäktiges presidium. Sektorn stöd och service lämnar ärendet utan förslag till beslut. Forts.

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning 2010-01-18 Paragrafer 1 Kommunstyrelsens ärendelista 2 Månadsrapport för pensionsportföljen november 2009 3 Finansrapport november 2009 4 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 5 Ny

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer