40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Ekonomi kring föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar"

Transkript

1 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december Finansrapport december Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 44 Ekonomi kring föreningar 45 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 46 Ajournering 47 Närigslivsprogram Finspångs kommun Ansökan om sponsring Finspångs AIK hockey juniorlandskamper 49 Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet 50 Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt 51 Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun 52 Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun 53 Beredningsförslag från demokratiberedningen angående information från beredningar 54 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn 55 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Ändring av bygg- och miljönämndens reglemente 57 Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun

2 Strategisk plan 2010 kompletterande beslut angående omsättning av lån 59 Utökad verksamhet vid Grynets förskola 60 Ändring av taxa gällande kontroll inom livsmedelsområdet 61 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av Finspångs kommun 62 Medborgarförslag parkering för funktionshindrade vid biblioteket 63 Hårstorp1:1, del av försäljning 64 Kommunrevisionens granskning av Vallonbygdens arbete med underhållsplaner 65 Avtal gällande avloppsanläggning för områdena Kolstad, Solklint och Mobacken 66 Övriga ärenden 67 Anmälan av delegationsbeslut 68 Delgivningar 69 Kurser och konferenser

3 (54) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Stefan Pettersson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Marie Wallbom (V) Fredrik Blomberg (C) t.o.m Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Bengt Eriksson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Berit Martinsson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Berit Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson, kommundirektör Britt-Marie Ellersten, sektorschef Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare Birgitta Öhman, utredare Helen Wallman, personalsekreterare Hakon Fältström, kommunrevisor Linda Uller, utredare/samhällsplanerare Per Adolfsson, utvecklingsstrateg Leif Björk, kommunsekreterare

5 Ks 40 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändring: 1. Att ärende 4 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår.

6 Ks 41 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 99,3%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 46,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 42 Dnr Finansrapport december 2009 Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för december månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 38,8 % varav 34,5 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,81 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 44,8%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,60 år. Avvikelser från finanspolicy Inga. Portföljförändringar Fasträntelån 20 miljoner kronor förföll Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 43 Dnr Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning Utredare/samhällsplanerare Linda Uller informerar i ärendet. Årets tema är bekämpning av fattigdom och social utestängning. Fokuseringen syftar till bekräfta och stärka det politiska åtagande som lyder under Lissabonstrategin samt öka medvetenheten om social utestängning och främja aktiv integration. Mål och riktlinjer för temaåret Erkännande av rättigheter Erkännande, ökad medvetenhet hos allmänhet, bekämpa stereotypa uppfattningar och stigmatisering Delat ansvar och partnerskap Politiska riktlinjer, främja och stödja frivilliginsatser, uppmuntra medverkan från offentliga och privata aktörer, erfarna medverkande Sammanhållning Öka medvetenheten om fördelarna med ett samhälle utan fattigdom med rättvis fördelning, upprätta och utveckla livskvalitet inkl. färdigheter och sysselsättning, socialt välbefinnande och lika möjligheter för alla Engagemang och konkreta åtgärder Rikta politisk uppmärksamhet på och mobilisera samtliga berörda parter, stärka den politiska viljan att bekämpa fattigdom och social utestängning Finansiering och stöd 17 miljoner euro har anslagits från EU:s budget till temaåret varav euro kan användas för verksamheter i Sverige och regeln om 50 % samfinansiering gäller. Forts.

9 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) Färdplan för medlemsstaterna Januari/februari 2010: Deltagande i EU:s invigningskonferens i Spanien. Invigningsevenemang i alla länder. Mars/april 2010: Verksamheterna inleds inom det europeiska året November/december 2010: Avslutningskonferens Det fjärde mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande kommittén. Det svenska programmet har tre huvudmål: Kunskaps och opinionsbildning Mobilisering och stöd Ge berörda människor en röst och möjlighet Preliminära svenska projekt under temaåret: Riksomfattande konsultation med dem som berörs av fattigdom och social utestängning i syfte att formulera deras berättelser samt att utveckla deras synpunkter och förslag till beslutsfattare inom politik, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. Aktiviteter för bekämpning av barnfattigdom. Flera organisationer har aviserat aktiviteter i anslutning till temaåret i syfte att uppmärksamma och bekämpa fattigdom och social utestängning bland barn och ungdomar, Forts.

10 Forts Ks 43 (Europeiska året för bekämpning av ) En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt Resultatet från ett omfattande forskningsprojekt om fattigdom och social utestängning och segregation i Landskrona kan i anslutning till temaåret redovisas och länkas in i lämpliga aktiviteter under Fattigdomen som politik, en serie möten/aktiviteter där de politiska tankesmedjorna redovisar sin syn på fattigdom ur olika politiska/ideologiska aspekter. Lämpligt forum är t.ex. Almedalsveckan 2010 Folkhemmet myt eller verklighet, hem eller hemlös Det historiska begreppet/metaforen Folkhemmet ska vara utgångspunkt för en utställning som både ska gestalta välfärdssystemet och hemmets/bostadens roll i förhållande till fattigdom och social utestängning. Utställningen ska visas i anslutning till aktiviteter i Folkets hus (eller på annan lämplig plats). Brukardelegationen/Nätverket mot utanförskap, tidigare planerade aktiviteter. Bland de organisationer som aviserat aktiviteter finns Stadsmissionen, HSO och Verdandi. Utanför Sverige Utanförskapsgrupper som saknar uppehållstillstånd och lever under knappa levnadsvillkor ska uppmärksammas särskilt genom aktiviteter genomförda av organisationer som t.ex. Ingen männi ska är illegal. Framtidens fattigdom fattigdomens framtid, Institutet för framtidstudier och andra institutioner kan inom ramen för temaåret genomföra aktiviteter och publicera rapporter/artiklar som behandlar fattigdomen ur ett framtidsperspektiv Yttrande Denny Lawrot (C) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

11 Ks 44 Dnr Ekonomi kring föreningar Marknadsföringssamordnare Johan Malmberg informerar i ärendet. I strategisk plan finns en skrivning om att göra en fullständig genomlysning av det samlade föreningsstödet. Allt som bokförts som bidrag, stöd eller liknande under 2008 och 2009 har nu sammanställts års föreningsstöd Föreningsbidrag (gamla serviceförvaltningen) d v s Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från dåvarande humanistiska nämnden, totalt kronor Välgörenhet, totalt kronor Stipendier, totalt kronor Projektstöd/Medlemskap Framtidsfrön, Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Leader, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, Finspångs centrumförening, UF, Communicare, NU- LINK-hälsodrivet företagande, Resurscentra för kvinnor, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Tjällmo-Hällestad bruks och lantbruksmuseum, Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, totalt kronor Lokaler (Folkets hus, byggnadsföreningar etc), totalt kronor Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, totalt kronor Forts.

12 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Investeringar FKK klubbhus, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt kronor Stiftelser Häfla Hammarsmedja, totalt kronor Handikapporganisationer, totalt kronor Pensionärsföreningar, totalt kronor Summa samtliga poster 2008: kronor 2009 års föreningsstöd Föreningsbidrag (Fritidsverksamhet sektor arbete och lärande) Anläggnings, lokal, Investerings- och upprustning, kulturföreningar, Aktivitets, tävlingar/arrangemang, studieförbund, skötsel och även mindre föreningsbidrag från samma sektor, totalt kronor Stipendier kronor Projektstöd/ Medlemskap Framtidsfrön, Europakooridoren, Östgöta Coop Center, Orangeriet, Helix, Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen, Nyföretagarcentrum, UF, Communicare, Rotary, Våg 21- Gränslandet, Engelska magasinet, Land Corporation, totalt kronor Övrigt stöd Hällestad MHF, Föreningen gamla Rejmyre (båda nationaldagsfirande), Igelfors bygde-utvecklingsråd, Zarah Leanderfestivalen, Närradioföreningen, Östergötlands luftvårdsförbund, Rejmyre skolmusikkår, totalt kronor Lokaler (Folkets hus byggnadsföreningar etc), totalt kronor Forts.

13 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Sponsring Kraftloppet, Bandy, Innebandy, FKK, Fotbollscup, FIGK, totalt kronor Regional bygdepeng Alla lokala utvecklingsgrupper, totalt kronor Personalklubb Kommandå, totalt: kronor Handikapporganisationer, totalt: kronor Pensionärsföreningar, totalt: kronor Totalt alla poster 2009: kronor När det gäller stöd som betalats ut, men som faller utanför ramen för de riktlinjer som finns upprättade, så fördelar de sig enligt följande: År 2008 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla Rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Tjällmo-Hällestad bruks o lantbruksmuseum kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Leader + bidrag kronor Leader + bidrag kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön kronor Igelfors bygde- och utvecklingsråd kronor Europakorridoren kronor Finspångs centrumförening kronor Östgöta Coop center kronor Forts.

14 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) UF kronor Communicare kronor NULINK-hälsodrivet företagande kronor Resurscentra kvinnors företag kronor Personalklubben kommandå kronor Lions club kronor SOS barnbyar 200 kronor Rökfri Ungdom kronor 2008 Totalt (utan riktlinjer): kronor År 2009 Hällestad MHF (nationaldagsfirande) kronor Gamla rejmyre (nationaldagsfirande) kronor Rejmyre skolmusikkår kronor Igelfors bygde- o utvecklingsråd kronor Zarah Leanderfestivalen kronor Närradioföreningen kronor Östergötlands luftvårdsförbund kronor Östgöta Coop Center-proj orangeriet kronor Helix kronor Våg 21, Gränslandet kronor Östgöta Coop center kronor Elitklubbarna i 4:e storstadsregionen kronor Nyföretagarcentrum kronor Föreningen Framtidsfrön5000 kronor Europakorridoren kronor Engelska magasinet kronor Land corporation kronor UF kronor Communicare kronor Rotary kronor Personalklubben kommandå kronor 2009 Totalt (utan riktlinjer): kronor Forts.

15 Forts Ks 44 (Ekonomi kring föreningar) Subventioner År 2005 gjordes en kartläggning av föreningsstöd för olika idrotter. Kartläggningen ger vid handen att kommunens subventioner på cirka kronor per år utgör ungefär 75% av det totala föreningsstödet på kronor per år. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Denny Lawrot (C), Larseric Ramlöv (FP) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 45 Dnr Information om förändrad struktur på grund- och förskolan Syftet är att utveckla en förtätad skolstruktur med bibehållen kvalitet utifrån besparingskrav på 13,5 miljoner kronor till och med år 2012 på grund av vikande elevunderlag. Information och frågestund Britt-Marie Ellersten sektorchef barn- och ungdom, Birgitta Öhman utredare och Helen Wallman personalsekreterare, informerar i ärendet. Det har framkommit att det finns vissa felaktigheter i det redovisade utredningsmaterialet exempelvis felaktiga belopp för internhyra och lokalvård. Samtliga rättelser har samlats i ett dokument som läggs på bordet vid sammanträdet. Ordförande Denny Lawrot (C) lämnar ordet fritt att ställa frågor till Britt-Marie, Birgitta och Helen. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (M), Inge Jacobsson (M), Fredrik Blomberg (C), Rune Haagel (S), Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Ritha Andersson (M), Anders Axelsson kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 46 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 15 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

18 Ks 47 Dnr Näringslivsprogram Finspångs kommun Suzanne Gadd, näringslivschef, informerar i ärendet. Kommunens insatser i näringslivsfrågor kännetecknas i viss mån av att de inte är långsiktiga och sammanhållna. Dessutom syns det inte alltid vad kommunen vill, och vad kommunen gör, i dessa frågor. För att förbättra situationen skapas ett näringslivsprogram som är tänkt att kompletteras med årliga aktivitetsplaner. Näringslivsprogrammet tar sikte på tre fokusområden: Nya företag Företagsutveckling Infrastruktur När det gäller infrastruktur så poängteras det att det inte enbart handlar om vägar och andra transportmöjligheter. Infrastruktur handlar om tillgång till IT, datakommunikation, plattformar för samarbete, personal- och kompetensförsörjning med mera. För närvarande finns det 1250 registrerade företag i kommunen. 260 av dessa har 0-4 anställda. Konjunkturläget just nu är att Siemens underleverantörer ser minskad orderingång. SAPA Heat Transfer nyanställer. Trenden bland teknikföretagen som förlagt verksamhet utomlands är att de tar hem verksamheten till Sverige igen. Detta på grund av svårigheter att nå uppsatta kompetenskrav och kvalitetsmål i den utlandsbaserade verksamheten. Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 48 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey juniorlandskamper Finspångs AIK Hockey har i skrivelse till Finspångs kommun ansökt om sponsring för att arrangera två juniorlandskamper i ishockey. Finspångs AIK Hockey kommer att stå som arrangör för två matcher: Sverige Schweiz den 11 februari Tyskland Finland den 12 februari Detta som en del i en 5 nations turnering för juniorer 19 år. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs AIK Hockey. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring arrangemanget. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs AIK Hockey engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; intressenivå (vilket intresse och beräknad publik når evenemanget/arrangemanget) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs AIK Hockeys arrangemang av två juniorlandskamper gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional nivån vad det gäller intressenivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Forts.

20 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för arrangemanget är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är intressenivån (dvs. på vilken nivå bedrivs arrangemanget) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta arrangemanget och därmed Finspång syns i media). Nivån på Finspångs kommuns budget för sponsring under 2010 är vid denna tidpunkt inte klar vilket gör att bedömningen görs på 2009 års nivå på totalt kronor. Detta innebär att Finspångs AIK Hockey enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Finspångs AIK Hockey kommer även att få ett arrangemangsbidrag för landskamperna av Finspångs kommuns sektor arbete och lärande. Det bidraget är på 5000 kronor. Denna summa adderas inte till beloppet utan kompletterar totalsumman, det vill säga Finspångs kommuns totala bidrag blir kronor som sponsring och 5000 kr som arrangemangsbidrag. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

21 Forts Ks 48 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Hockey ) Yrkande Berit Martinsson (S) yrkar att ärendet görs om till ett beslutsärende i och med att matcherna annars hinner spelas innan beslut om sponsring fattats. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Berit Martinssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja Finspångs AIK Hockey sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring.

22 Ks 49 Dnr Nyttjanderättsavtal del av Risinge Viberga 4:4, Trumslagartorpet Naturskyddsföreningen i Finspång har sin verksamhet i det så kallade Trummslagartorpet som är beläget på golfbanan inom fastigheten Viberga 4:4. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Naturskyddsföreningen erhålla ett nytt nyttjanderättsavtal för sitt föreningshus. Ett avtalsförslag som omfattar tiden fram till har framförhandlats mellan vår fastighetsförvaltare och föreningen. Detta är gjort efter att annan lokalisering av verksamheten gjorts men som ej resulterat i annat förslag. Med anledning av avtalstidens längd krävs att avtalet underställs kommunfullmäktige för beslut. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal, daterat Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 50 Dnr Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt Intresseanmälan har inkommit från Benny och Susanne Svensson om att få förvärva småhustomten Grytgöl 2:47 med en areal av 979 m 2 och reglera den till fastigheten Grytgöl 2:46, vilken ägs av Benny och Susanne Svensson. Fastigheten Grytgöl 2:47 ingår bland de småhustomter som kommunfullmäktige beslutade , 212, att sälja för kronor per tomt exklusive VA-anslutningsavgift, som erlägges i samband med tomtköpet. Regeln som gäller för en kronorstomt är att byggnationen ska vara påbörjad inom två år och färdigställd inom fem år med en byggnad avsedd för bostadsändamål, vilket är samma regel som gäller för exempelvis byggnation på Östra Hårstorp. Benny och Susanne Svensson har tidigare arrenderat tomtmarken för odlingsändamål och nu anmält sig till kommunens tomtkö för att få förvärva tomten. Någon ytterligare intresseanmälan för fastigheten Grytgöl 2:47 har inte inkommit. Makarna Svensson önskar förvärva fastigheten utan krav på byggnation och att den regleras till makarnas fastighet Grytgöl 2:46. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att upphäva beslutet vad gäller småhustomten Grytgöl 2:47 ( , 212) och sälja den till Benny och Susanne Svensson utan krav på byggnation. 2. Att försälja fastigheten Grytgöl 2:47 för en köpeskilling om kronor (30 kr/m 2 ) och att tomten genom fastighetsreglering föres till makarnas fastighet Grytgöl 2: Att köparen betalar alla med lantmäteriförrättningen förenade kostnader samt en tillkommande tomtyteavgift för VA (979 m 2 ) med 18:75/m 2 tomtyta som debiteras av Finspångs Tekniska Verk AB. Forts.

24 Forts Ks 50 (Grytgöl 2:47 försäljning av småhustomt) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 51 Dnr Detaljplan för Butbro 2:137 och del av Butbro 2:44 Finspångs kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fastigheten Butbro 2:137 med ytterligare cirka 300 kvadratmeter. Den föreslagna utökningen av tomten är i sin helhet belägen inom strandskyddet för sjön Gron. För att kunna anta detaljplanen krävs att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom tomttillägget. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden till samt varit utställd för granskning under tiden till Länsstyrelsen har i yttrande framfört att i det fall kommunen önskar få prövat huruvida strandskyddet kan upphävas ska en särskild begäran om upphävande med angivande av de särskilda skäl som åberopas göras till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap 15 miljöbalken att upphäva strandskyddet inom på till ärendet hörande karta markerat område för kvartersmark märkt B (bostad). Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta detaljplanen enligt PBL 5:29. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 52 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m.fl, Finspångs kommun Planförslaget är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans strand. Avståndet till Finspångs centrum är ca 6 km och till Svärtinge i Norrköpings kommun ca 4 km. Samhällsplaneringsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättade handlingar och beslutar om genomförande av utställning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. I planförslaget ingår 25 nya och 5 befintliga tomter på Melby 3:3 samt 10 nya tomter på Vistinge 6:4. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under våren Inkomna yttranden finns sammanställda i särskild samrådsredogörelse. Utställningshandlingar har därefter upprättats där hänsyn tagits till inkomna yttranden och synpunkter. Till detaljplanen hör följande handlingar: Detaljplanekarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna samrådsredogörelsen och att planförslaget ändras utifrån inkomna synpunkter. 2. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av utställning under en tid av minst tre veckor. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Forts.

27 Forts Ks 52 (Detaljplan för del av fastigheten Melby 3:3 m fl ) 3. Att delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplanen. Beredande organ. Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 53 Dnr Beredningsförslag från Demokratiberedningen angående information från beredningar Under året 2009 har fullmäktige inrättat beredningar inom områdena social omsorg, arbete och lärande, samhällsplanering, barn och ungdom samt demokrati. Beredningarna har av fullmäktige tilldelats ett antal strategiska områden att arbeta med. Hitintills har beredningarnas arbete varit relativt avgränsat från kommunfullmäktige. För att förtydliga och förstärka beredningarnas relation till fullmäktige föreslår samtliga ledamöter i demokratiberedningen att beredningarna avsätts en stående punkt på dagordningen. Demokratiberedningen tror att en stående punkt på dagordningen som snarare skapar möjlighet än förpliktelse kan underlätta dialogen mellan beredning och fullmäktige. Det synliggör också de strategiska frågorna i processen på ett mer tydligt och direkt sätt än under nuvarande former. För oss i demokratiberedningen är det självklart att det ska betraktas som en möjlighet för beredningarna att på ett enkelt sätt få möjlighet att sprida information likväl som fullmäktiges övriga ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till beredningarna. Har inte beredningen något att informera om för stunden finns också möjligheten att avstå. Formen för informationstillfället kan likna andra informationspunkter till fullmäktige, såsom information från Östsam där man i god tid före fullmäktige gör presidiet uppmärksam på att det finns något att informera om. Diskussion Enligt 11 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun så är det ordföranden som bestämmer kungörelsens utformning efter samråd med vice ordförandena. Detta innebär att beslut om en stående punkt på kungörelsen fattas av kommunfullmäktiges presidium. Sektorn stöd och service lämnar ärendet utan förslag till beslut. Forts.

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer