Ekonomiska riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska riktlinjer"

Transkript

1 I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV. Ekonomiska riktlinjer för CISV Sweden Version 2.9 uppdaterad Versionerna uppdaterades under perioden Version 2.1, antogs av CISV Swedens styrelse CISV Swedens ekonomiska riktlinjer är en sammanställning av beslut och praxis som gäller framförallt ekonomiska frågor, men även arbetsrutiner och praxis på en del andra områden. Förhoppningen är att den här sammanställningen ska underlätta arbetet på nationell och lokal nivå. Tvister rörande tolkning av dessa riktlinjer hänskjuts till CISV Swedens styrelse. Innehåll CISV Swedens nationella verksamhet... 2 För kommitté-, förbundsstyrelse-, arbetsgrupp- och representantarbete... 4 För kommitté-, förbundsstyrelse-, arbetsgrupp- och representantarrangemang... 6 Deltagande på internationella forum... 7 CISVs programverksamhet... 7 Stöd till programverksamheten... 8 Skador och försäkringar... 9 Policy för CISV Swedens fakturering och krav Miljö- och rättvisepolicy för CISV Sweden Se även separata dokument för: * Representation på AIM (Annual International Meeting) * Regler kring inställda internationella program samt avbokningar: länk.

2 CISV Swedens nationella verksamhet Verksamhetsplan, budget och verksamhetsrapport De nationella kommittéerna skriver varje år en verksamhetsplan som ska vara klar och CISV Swedens styrelse tillhanda i december. Med verksamhetsplanerna som underlag sätter CISV Swedens styrelse samman ett budgetförslag, inför CISV Swedens kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanerna diskuteras med kommittéerna i förhållande till budgeten och vid behov görs justeringar innan det färdiga förslaget med verksamhetsplaner och en gemensam budget skickas till lokalföreningarna som årsmöteshandlingar. Efter diskussioner och eventuella förändringar på årsmötet i mars tas ett beslut på verksamhetsplan och motsvarande budget. Löpande under året rapporterar de olika kommittéerna sin genomförda verksamhet jämfört med det som planerats och budgeterats. De färdiga verksamhetsrapporterna ska vara CISV Swedens styrelse tillhanda så snart årets verksamhet har genomförts (vid varje årsskifte). Dessa rapporter presenteras sedan på årsmötet. Budgeterad och godkänd verksamhet Då budgeten klubbas på årsmötet beslutas samtidigt om vilken verksamhet som ska genomföras. De anslagna resurserna gäller som utgångspunkt bara till den verksamhet som årsmötet tagit beslut om. Samtidigt är budgeten enbart en uppskattning av kostnaderna för den verksamhet som årsmötet tagit beslut om. Då verksamhet blir billigare än planerat går dessa medel inte att använda till annat, om verksamhet blir något dyrare än budgeterat bör verksamheten fortfarande genomföras som planerat. Om kostnaden blir mer än ca 20 procent över budget bör frågan tas med CISV Swedens styrelse i förväg. Beslut om helt ny verksamhet under året (som medför kostnader) ska också tas av CISV Swedens styrelse. Schablonkostnader i budget gentemot verklig kostnad Ibland använder man i budgeten schabloner för kostnaderna istället för att försöka räkna ut exakt vad varje verksamhet kommer att kosta. Detta görs både för att det är enklare och för att man oftast inte vet långt i förväg exakt vilka som ska genomföra verksamheten vilket t.ex. påverkar resekostnaden. När schabloner har använts kan skillnaderna för varje arrangemang förstås bli högre framförallt för resor, men grundregeln är att billigaste resa gäller, många av resorna kommer att bli billigare och många kommer att bli dyrare. Beslutet i verksamhetsplanen gäller om hur många som ska delta. Initiativfonden Initiativfonden har skapats för att öka flexibiliteten i den nationella verksamheten under verksamhetsåret. Små budgetposter (under kr) har lyfts ut ur styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner. När en sådan verksamhet ska genomföras får kommittéerna ansöka om beloppet hos CISV Swedens styrelse. Ansökan kan också lämnas in för ny verksamhet (som inte finns med i verksamhetsplanen) om behov uppstår under året. Verksamhet bedriven genom CISV Sweden Normalt bedrivs inte mycket direkt verksamhet genom CISV Sweden. Det händer dock, och det finns även ett par återkommande aktiviteter som Batik och Regional Training Forum (RTF), det finns även mer tillfälliga. All verksamhet som bedrivs inom CISV Sweden bör eftersträva nollresultat. Då det inte alltid blir så, är det viktigt att det alltid är helt klart vem som är ansvarig för en aktivitet, innan den genomförs. Den ansvarige (d v s CISV Sweden Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 2

3 alternativt en lokalförening) hanterar eventuell vinst/förlust, samt har det övergripande ansvaret för hela aktiviteten. Fondansökan för CISV Swedens utbildningar Utbildningar i CISV Swedens regi ska vara gratis. CISV Sweden söker externa bidrag för att finansiera verksamheten. Vill kommittéer skapa andra utbildningar än Impact eller annan verksamhet får kommittéerna söka fondmedel utanför ordinarie verksamhet, läs mer här nedanför. Annan fondansökan och externa projekt CISV stöttar och uppmuntrar alla projekt som ligger inom föreningens syften, såväl lokala, nationella som internationella. Alla projekt som ska hanteras av CISV Sweden måste i förväg godkännas av CISV Swedens styrelse eller förbundssekreteraren, eftersom de tar både ideella och betalda resurser i anspråk. Vi eftersträvar att ca 10 procent av projektbudgeten ska användas för att täcka kostnader för CISV Swedens administration. Fondansökningar görs i samråd med förbundssekreteraren. Resebidrag för lokalföreningar med lång resväg CISV Umeå och CISV Östersund har möjlighet att söka bidrag för deltagande på nationella forum samt utbildningar (Impact). Bidrag ges till reskostnader för aktiviteter söder om Stockholms-trakten. Om aktiviteten är i Göteborg ges bidrag för reskostnaden från Stockholm till Göteborg tur och retur. Bidrag ges till reskostnader för två deltagare på nationella forum och samtliga deltagare på utbildningar (Impact). För att förenkla hanteringen ges bidrag till halva totala reskostnaden. Årsmötet beslutar i varje års budget om totalt maxbelopp för resebidraget. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 3

4 För kommitté-, förbundsstyrelse- och representantarbete D v s planering, arrangerande av utbildningar el liknande samt deltagande i externa utbildningar. Ersättning för utlägg För att ersättning ska utgå krävs att kvitto inlämnas och att beskrivning av kostnaden görs på särskild blankett. Kvitton och beskrivning ska skickas in snarast efter kostnaden och max 1 månad senare, om detta av någon anledning inte är möjligt ska förbundskassören meddelas, i god tid. OBS! För att få ersättning för kostnader i december månad måste kvitton vara inskickade till kassören senast 10 januari. Adjungerade medlemmar Ersättning för kostnader för deltagande i möten, utbildningar, aktiviteter mm utgår normalt enbart för ordinarie medlemmar i kommittéer. Adjungerade medlemmar kan i vissa fall få ersättning. Ordförande eller motsvarande ansöker om det hos CISV Swedens styrelse. Traktamente/schablonersättning Då det inte är möjligt att styrka kostnaden med kvitto, kan CISV Swedens styrelse i vissa fall besluta om traktamente eller schablonersättning. Beslut görs av ordförande och förbundskassör i samråd för att överensstämma med övrig policy. Kostnader i samband med utlandsresor Nödvändiga visa för CISV Swedens representanter täcks av CISV. Detta gäller bara kostnader som är nödvändiga för att fullfölja den del som representationen eller projektet kräver. Reseersättning För att få ersättning för resa till möten, utbildningar etc. krävs att man rest på billigaste sätt (enligt normen SJ förbokad en vecka innan). För resor längre än 70 mil får man ersättning för förbokade flygresor. Resor med bil ersätts med 1,85 kr/km. Med hyrbil ersätts den faktiska kostnaden (inklusive försäkring och självriskreducering). Då bil används ska den fyllas med så många passagerare som möjligt. Vilka som åkt med (och vilken kommitté/grupp/lokalförening de deltagit för) måste anges för ersättning. Ersättning för resor utgår under förutsättning att den planerade resan och verksamheten har genomförts. Vid inställd resa/arrangemang kan ej av- eller ombokningsbar biljett ersättas endast under förutsättning att förbundskassör eller ekonomiansvarig kontaktats i rimlig tid. För resor som inte skett på billigaste sätt, utgår ersättning motsvarande billigaste resa. Ersättning för matkostnader under resa ersätts ej om det är möjligt att lösa genom att ta med mat, hemifrån eller från login där mötet eller utbildningen varit. I de fall det inte är möjligt kan kost ersättas med max 50 kr för en resa på minst fyra timmar. Parkering m m Andra kostnader som parkering, vägtull m m ersätts naturligtvis som del i resan men ska också räknas in när man jämför olika resealternativ. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 4

5 Böter CISV Sweden betalar inte någon typ av böter. Taxi CISV Sweden ersätter ej resor gjorda med taxi, utom vid tillfällen då taxi är det enda resealternativet. Kost och logi För kommitté- och styrelsemöten ska logi i första hand ordnas gratis. Om så ej är möjligt utgår ersättning för boende på vandrarhem. Kost ersätts med maximalt 200 kr per person och möte, mot kvitto. Ersättning för alkohol utgår ej. Internet-, telefon- och faxkostnader Ersättning för Internet, telefon- och faxkostnader kan ansökas om hos CISV Swedens kassör och utgår med 100 kr per kvartal till ordförande (alt. till av kommittén utsedd administratör eller liknande). För övriga medlemmar, representanter eller ledamöter utgår ersättning utgår med 50 kr per kvartal. I fall där större kostnader är nödvändiga ersätts den faktiska kostnaden men äskning måste ske i varje enskilt fall från CISV Swedens styrelse. OM det är möjligt i förväg. Kopierings/utskriftskostnader Kopiering kan göras på kansliet om man inte har möjlighet att kopiera gratis någon annanstans. Kostnader för kopiering av utbildningsmaterial, guider etc ersätts faktisk kostnad mot kvitto, om möjlighet ej finns till gratis kopiering eller rabatterat pris. Uppmuntran För varje år utgår 100 kr per person för uppmuntran. Syftet med uppmuntran är att påverka kommitté-, representant- och styrelsearbetet positivt. Uppmuntran ska alltså ske på ett kreativt sätt, gemensamt inom gruppen. Ersättning för alkohol utgår ej. Utlandsboende Om en styrelse- eller kommittémedlem flyttar utomlands och begär kostnadstäckning för sina resor i samband med uppdraget, utgår kostnadsersättning med max kr per resa (tur och retur). Vid utlandsvistelse utgår ingen extra ersättning för telefon- och internetkostnader. Konto-/kreditkort Styrelseledamöter har möjlighet att ha kreditkort via CISV Sweden för att förenkla för att hålla isär CISV pengar för dem som har många transaktioner. Personen står själv som ansvarig för kortet, men årsavgiften betalas av CISV. Ansökan måste göras via förbundskassören och ekonomiansvarig i styrelse. Alla kostnader ska redovisas. Arvodering All ev arvodering inom CISV Sweden beslutas av CISV Swedens styrelse. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 5

6 För kommitté-, förbundsstyrelse-, arbetsgrupp- och representantarrangemang Kost och logi Logi ska ordnas på billigaste sätt. Kost ersätts med maximalt 200 kr per person och möte, mot kvitto. I verksamhetsplanerna budgeteras för kost och logi med schablonbeloppet 450 kr per person och möte. Avgift vid sen avbokning För att CISV även i fortsättningen ska kunna hålla kostnadsfria utbildningar krävs god planering och framförhållning. Det är därför viktigt att alla respekterar sista anmälningsdag. Den som avbokar sin plats efter sista avbokningsdag, alternativt helt uteblir, till en utbildning, årsmöte, Höstmöte eller liknande, som arrangeras av CISV Swedens styrelse eller en nationell kommitté, får betala en avbokningskostnad på 250 kr. Avbokningskostnaden betalas av den enskilde deltagaren eller lokalföreningen. I inbjudningar ska därför alltid anges: ett datum för sista anmälningsdag, ett datum för sista dag för avbokning (förslagsvis 1-2 veckor i förväg) samt att avgiften tas ut vid för sen avbokning eller då en anmäld deltagare uteblir. Överbliven mat Torrvaror ska sparas i den mån det är möjligt till kommande arrangemang. Färskvaror delas ut till köksstab/stab/deltagare. Material och kopiering Kommittéerna uppmuntras att i möjligaste mån använda arrangerande lokalförenings material, första förbandslåda etc. Annars ska materialkostnaden räknas in i arrangemangets budget. Kostnader för kopiering av material etc. till utbildningar etc. ska inräknas i utbildningens budget. Telefon/internet/fax etc Kostnader för särskilda telefon/internet/fax kostnader ska räknas in i arrangemangets budget. Reseersättning För arrangemang samma policy som för arbete (se ovan). Utbildning Deltagande på all nationell utbildning ska vara gratis för deltagarna (dock bekostas deltagarnas resa av deltagaren själv eller respektive lokalförening). Lokalföreningarna uppmanas att i största möjliga mån bidra till resekostnaderna för intresserade medlemmar. Kostnader för internationell utbildning avgörs från år till år via budgeten. Reseutjämning Det är upp till arrangerande grupp att besluta om reseutjämning, om det praktiseras bör information ges i förväg. Köksstab Köksstab ska ordnas på billigaste sätt, dvs. i första hand rekryteras lokalt, alternativt resa gratis om ledig plats finns i bil. I andra hand ska köksstab rekryteras från närliggande lokalförening. Tack/uppmuntran Arrangörerna uppmuntras tacka arrangerande lokalförening med ett skriftligt tack. Extern stab/köksstab tackas enligt riktlinjen en symbolisk gåva à max 100 kr. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 6

7 Deltagande på internationella forum Representation på AIM (Annual International Meeting) För en mer detaljerad beskrivning, se separat policy. CISV Sweden bekostar deltagande fullt ut, dvs resa, kost och logi (med boendeform som möjliggör ett bra deltagande), för följande på AIM: Trustee Tillträdande trustee, de år en sådan finns. De båda juniorrepresentanterna (NJR) Ordförande CISV Sweden bekostar vanligen deltagande (ej resa) för stipendiater. Detta avgörs varje år via budgeten. Dessa stipendier kan gälla även Pre-AIM alternativt IJBC (International Junior Branch Conference). Huruvida de gör så beslutas i samband med utlysandet. Deltagande på ETG (European Trustee Gathering) CISV Sweden bekostar deltagande fullt ut, dvs. resa, kost och logi, för följande på ETG: Trustee Tillträdande trustee, de år en sådan finns. Deltagande på IJBC (International Junior Branch Conference) CISV Sweden bekostar fullt ut deltagande för: Två juniorrepresentanter Deltagande på EJBM (European Junior Branch Meeting) CISV Sweden bekostar fullt ut deltagande för: Två juniorrepresentanter Europeiska workshops Avgörs från år till år efter behov. Vid bokning av resa till Regional Training Forum (RTF) står CISV Sweden för hela kostnaden upp till 2700 kr. Om kostnaden överstiger 2700 kr skall deltagaren kontakta ekonomiansvarig i CISV Swedens styrelse och få kostnaden godkänd innan biljetten bokas. CISVs programverksamhet Normalt genomförs all programverksamhet i lokalförenings regi. För annan verksamhet se nästa kapitel. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 7

8 Internationell stab Internationell stabs kostnader såsom internationell försäkring, medlemsavgift och resa bekostas i enlighet med överenskommelse mellan de två lokalföreningarna. Resor för internationell stab som ingår i CISV Swedens promotionarbete bekostas av CISV Sweden. Internationell stab på Seminarieläger CISV Sweden ersätter deltagaravgiften för svensk internationell seminarielägerstabs utbildning, samt betalar den internationella medlemsavgiften. Internationells stabs kostnader, såsom resa, bekostas av deltagaravgifterna. Regler kring inställda internationella arrangemang samt avbokningar Se separat policy. Stöd till programverksamheten Stöd till arrangören Mosaik CISV Sweden stödjer godkända mosaikprojekt med 5000 kr per projekt. Seminarieläger Stöd till arrangerande lokalförening utgår med kr. Barnby (V), Interchange (IC), Step Up (f d Summer Camp) (C), Youth Meeting (YM) och IPP Utgår inget stöd, då deltagaravgift fördelas. Läs mer om ersättningen till lokalföreningarna här. Stöd till deltagande Barnby, juniorledare (JC) 20 procent av resan bekostas av CISV Sweden, om två externa fonder är sökta. Lokalföreningarna rekommenderas att också betala 20 procent av resan. Ansökan om bidraget sker på speciell blankett. För att ha rätt till bidrag måste ansökan och uppvisande av andra ansökningar och kvitto på resan ha skett senast två månader efter aktivitetens slut. Interchange, juniorledare (JL) 20 procent av resan bekostas av CISV Sweden, om två externa fonder är sökta. Lokalföreningarna rekommenderas att också betala 20 procent av resan. Ansökan om bidraget sker på speciell blankett. För att ha rätt till bidrag måste ansökan och uppvisande av andra ansökningar och kvitto på resan ha skett senast två månader efter aktivitetens slut. Step Up (f d Summer Camp) Stöd utgår ej Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 8

9 Seminarieläger 20 procent av resan bekostas av CISV Sweden om två externa fonder är sökta. Lokalföreningarna rekommenderas att också betala 20 procent av resan. Ansökan om bidraget sker på speciell blankett. För att ha rätt till bidrag måste ansökan och uppvisande av andra ansökningar och kvitto på resan ha skett senast två månader efter aktivitetens slut. Youth Meeting för deltagare 16 år och äldre 20 procent av resan bekostas av CISV Sweden om två externa fonder är sökta. Lokalföreningarna rekommenderas att också betala 20 procent av resan. Ansökan om bidraget sker på speciell blankett. För att ha rätt till bidrag måste ansökan och uppvisande av andra ansökningar och kvitto på resan ha skett senast två månader efter aktivitetens slut. IPP 20 procent av resan bekostas av CISV Sweden om två externa fonder är sökta. Lokalföreningarna rekommenderas att också betala 20 procent av resan. Ansökan om bidraget sker på speciell blankett. För att ha rätt till bidrag måste ansökan och uppvisande av andra ansökningar och kvitto på resan ha skett senast två månader efter aktivitetens slut. Ansökan om 20% från CISV Sweden ska sändas till förbundskassören. Länk till ansökan Skador och försäkringar Resor med egen bil Föraren är ansvarig för att en täckande försäkring finns samt att kontrollera vem/vilka som får köra bilen. CISV Sweden bekostar inga privata försäkringar. Självrisk vid stöld eller skada Om en privat bil blir stulen eller skadad ersätter CISV Sweden självrisk med max kr, under förutsättning att bilen används som transport i samband med ett nationellt arrangemang eller annan verksamhet som bedrivs av CISV Sweden, och att minst hälften av de som åker har betald resa av CISV Sweden. Hyrbil Självriskreducering ska alltid tecknas. Självrisk vid stöld eller skada Vid stöld eller skada på en hyrbil ersätter CISV Sweden endast självrisk med max kr. Annan utrustning Om en specifik utrustning behövs för genomförandet av en CISV-aktivitet, och denna enklast/billigast lånas privat (t ex en kamera eller laptop) ska det avtalas i förväg med ansvarig arrangör och försäkringsskyddet ska klargöras. Vid stöld/skada ersätter CISV självrisk med max kr. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 9

10 Policy för CISV Swedens fakturering och krav CISV Swedens kassör ställer regelbundet ut fakturor mot lokalföreningarna för transfereringskostnader och kostnader för deltagande på forum. I vissa fall förekommer även fakturor mot aktiva medlemmar för lån, deltagaravgift för arrangemang eller liknande. Fakturering Fakturering sker med en betalningsfrist på 30 dagar. Fakturor skickas normalt med e-post. 12 procent ränta utgår från förfallodagen tills full betalning erhållits. Ränta under 50 kr debiteras dock inte. Krav 1 Har betalning inte influtit inom 40 dagar utgår ett första krav med texten: Efter kontroll har CISV Sweden funnit att din lokalförening fortfarande har obetalda fakturor. Vänligen betala in aktuell skuld snarast. Observera att ränta och kravavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har betalning skett någon av de senaste dagarna kan du bortse från denna påminnelse. Krav 2 Har betalning inte influtit 20 dagar efter första kravet utgår ett andra krav med texten: Trots tidigare påminnelse är ovanstående fakturor fortfarande obetalda. Vi ber dig betala dem omgående för att undvika ytterligare åtgärder. Har betalning skett någon av de senaste dagarna kan du bortse från denna påminnelse. Vidare krav Har betalning inte influtit 10 dagar efter andra kravet kontaktas, när det gäller lokalföreningar, lokalföreningens styrelse, när det gäller aktiva medlemmar, medlemmen och i andra fall lämnas ärendet till inkasso. Kan vid kontakt med lokalförening eller medlem överenskommelse inte nås om betalning ska CISV Swedens styrelse informeras varvid CISV Swedens styrelse bör besluta om att ärendet lämnas till inkasso. Påminnelseavgift Krävs mer än en påminnelse utgår påminnelseavgift 50 kr. Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 10

11 Miljö- och rättvisepolicy för CISV Sweden Antagen av årsmöte 2004 CISV Swedens verksamhet ska präglas av ett miljötänkande. Det innebär att i val av mötesoch verksamhetslokaler samt arrangerande av möten och annan egen verksamhet ska följande iakttagas: Miljöbelastning för transport till och från mötet och verksamheten Användande av ekologiska och rättvisemärkta matvaror och produkter Möjlighet till återvinning av använt material Ek_riktlinjer_2.9_februari 2015.doc 11

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning Sidan 1 av 12 Verksamhetsplan 2008 1. Inledning 2. Prioriterade utvecklingsområden 3. Forum 4. Utbildningar 5. Övrig verksamhet 6. Projekt 7. Nätverk 8. Kommunikation och varumärke 9. Ledning och samordning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 CISV Sweden har förändrats under de senaste åren. De tre övergripande målen om en aktiv, fredsutbildande organisation med stor gemenskap togs fram 2013 med tanken att de

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE äger rum den 17-18 april 2010 på Rica Talk Hotel Älvsjö, Stockholm

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE äger rum den 17-18 april 2010 på Rica Talk Hotel Älvsjö, Stockholm februari 2010 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE äger rum den 17-18 april 2010 på Rica Talk Hotel Älvsjö, Stockholm Anmälan för deltagande på årsmötet görs i år på vår hemsida, www.danssport.se.

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Ersättning vid utbildningar

Ersättning vid utbildningar Ersättning vid utbildningar Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge esrättning att kunna skicka era medlemmar på utbildningar av relevans för studentradioverksamhet. Nedan finner ni ett exempel

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

REGLER FÖR MEDLEMSKAP

REGLER FÖR MEDLEMSKAP REGLER FÖR MEDLEMSKAP Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2010-04-13 innehåll Medlemskap Arbetsfördelning Styrelse mm Bokningar Användarens regler och ansvar Kostnader Betalning

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Policybeslut för Skånes Klätterklubb

Policybeslut för Skånes Klätterklubb Policybeslut för Skånes Klätterklubb Policybeslut är av allmän karaktär tagna av styrelsen. Dessa skall fungera som riktlinjer för sittande och framtida styrelser. Ett policybeslut är en rekommendation

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer