Likabehandlingsplan 2.0 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2014 mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2.0 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2014 mars 2016"

Transkript

1 Likabehandlingsplan 2.0 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2014 mars 2016 Senast reviderad av förbundsstyrelsen

2 InnehåLL Likabehandlingsplanens upplägg 2 Ordlista 3 Syfte: Varför jobbar Vi Unga med likabehandling? 4 Utgångspunkter för likabehandlingsarbetet 4 Arbetet med likabehandlingsplanen 5 Process, ansvarsfördelning och uppföljning 5 rekommendationer 6 fokusområden 7 diskrimineringsgrunder 9 Mål samt åtgärder för likabehandlingsarbetet 11 1) ARRANGEMANG I VI Unga 11 2) Medlemmar och förtroendevalda 15 3) INFORMATION OCH KOMMUNIKATIOn 19 4) Rekrytering 21 sid Ordlista Diskriminering Orättvis behandling av personer eller grupper på grund av följande diskrimineringsgrunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet- och uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, privatliv och socioekonomisk status. De två sistnämnda finns inte med i svensk lagstiftning, men används i Vi Ungas likabehandlingsarbete. Maktstrukturer: Samhällsmönster som ger människor olika makt och inflytande, beroende på t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller funktionsförmåga. Normer: Oskrivna regler och ideal som gynnar den som anses normal och missgynnar den som anses avvikande. Normer är föränderliga över tid, och är beroende av situation och omgivningen. Likabehandlingsplanens upplägg Vi Ungas likabehandlingsplan består av fyra delar: Först kommer syftet, som beskriver varför Vi Unga jobbar med Därefter kommer utgångspunkterna för Vi Ungas likabehandlingsarbete. Sedan en beskrivning av arbetet och Process och ansvarsfördelning samt uppföljning av likabehandlingsplanen och även en förklaring på vad Indikator är och varför vi valt att arbeta med indikatorer. Efter detta kommer målen med tillhörande problembilder, samt åtgärderna för likabehandlingsarbetet. Dessa är uppdelade i följande fyra områden; 1) Arrangemang i Vi Unga, 2) Medlemmar och förtroendevalda, 3) Information och kommunikation i Vi Unga, samt 4) Rekrytering i Vi Unga, Likabehandlingsplanen framtagen av: Jorid Kortekaas Jakob Sjöström 2 3

3 Syfte: Varför jobbar Vi Unga med likabehandling? I Förbundet Vi Ungas grundidéer står det Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Därför verkar Vi Unga för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring till exempel kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Ett viktigt verktyg för att uppnå våra grundidéer är att identifiera områden där vi som organisation behöver utvecklas för att nå vår vision om att Alla barn och ungdomar ska kunna utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer. Utgångspunkter för likabehandlingsarbetet Vi Ungas likabehandlingsarbete utgår ifrån teoretisk kunskap om maktstrukturer, normer och diskriminering. Denna kunskap finns nedskriven i ageraguiden och kommer därför inte att redogöras för här. Det har gjorts en kartläggning av diskriminerande strukturer i Vi Unga. I den utgick vi ifrån ett antal fokusområden kopplade till diskrimineringsgrunder. Fokusområdena är potentiella problematiker när det gäller maktstrukturer, som kan finnas organisationen. Dessa fokusområden finns beskrivna i ageraguiden, som finns att ladda ned gratis via viunga.se. En beskrivning av diskrimineringsgrunder följer på sidorna 7-8. Utgångspunkterna har fungerat som en medveten avgränsning för framtagandet av likabehandlingsplanen. Exempelvis har många andra maktfaktorer såsom utseende eller politisk åsikt, inte tagits med i den här likabehandlingsplanen. Värt att notera är att vi under arbetet med likabehandlingsplanen har stött på fler utmaningar för Vi Unga som organisation, men som vi valt att inte ta upp i den här likabehandlingsplanen. Vi har valt att begränsa oss till att endast ta upp problem och åtgärder som är kopplade till någon av våra definierade diskrimineringsgrunder. Exempel på detta är återkommande kommentarer om ålder kopplat till våra arrangemang där det bland annat upplevs otydligt vilken målgrupp våra arrangemang har. Ytterligare en problembild som återkommer är jargonger kopplade till politiska åsikter och partipolitisk tillhörighet. Arbetet med likabehandlingsplanen Under höstträffen 2013 samlades några av Vi Ungas medlemmar för att tillsammans genomföra kartläggningsmetoden civilsamhället som också ligger till grund för den här likabehandlinsplanen. Till höstträffen var samtliga medlemmar inbjudna. Deltagara vgiften var gratis och resan stod förbundet för, med hjälp av budgeterade medel för Strax efter höstträffen genomfördes metoden igen, fast den här gången med samtliga i personalen på förbundskansliet. En stor del av Vi Ungas formella grupper har på olika sätt deltagit, med undantag från Vi Ungas valberedning som inte närvarat under någon av kartläggningsprocesserna. Efter att kartläggningen var genomförd så sammanställdes allt material. Utifrån materialet skapades först så kallade problemträd som sedan omvandlades till åtgärder. Process, ansvarsfördelning och uppföljning Ansvaret för framtagningen av likabehandlingsplanen har legat på Vi Ungas förbundsstyrelse. Likabehandlingsplanen sträcker sig över två år och tanken är att denna ska utvärderas och följas upp efter halva tiden. Uppföljningen genomförs efter att ungefär ett år har gått. Ansvariga för uppföljningen utses av förbundsstyrelsen och det är förbundsstyrelsen som ansvarar för att det blir genomfört. För varje åtgärd i likabehandlingsplanen har en grupp eller funktion (till exempel förbundsordförande) utsetts som ansvarig. Att vara ansvarig innebär att se till så att den specifika åtgärden utförs. Som ansvarig för en åtgärd kan en ta hjälp av andra personer eller grupper. För att kunna genomföra åtgärden är samarbete ofta en förutsättning. I likabehandlingsplanen har vi även valt att lägga till en tidsgräns, resurser och indikator. Tidsgränsen är vid vilken tidpunkt som åtgärden ska vara uppfylld. Resurser är tänkt att fungera som ett stöd till den ansvarige för att tydliggöra ambitionsnivån samt tydliggöra vilka resurser som likabehandlingsplanen anser att den ansvarige kan ta i anspråk. 4 5

4 Indikatorer kan ses som delmål för uppdraget. Om indikatorn är uppfylld har vi kommit närmare lösningen. Indikatorn ger även en bild av vad vi ska fokusera på vid uppföljning av likabehandlingsplanen vilket dels förtydligar uppdraget för den som är ansvarig samt underlättar för de som i framtiden ska utvärdera likabehandlingsplanen. Rekommendationer En likabehandlingsplan kan antingen vara fina ord på ett papper som samlar damm i en öde lokal. Eller så kan det vara ett kraftfullt verktyg för att arbeta med likabehandling i organisationen. För att det ska bli ett kraftfullt verktyg krävs det bland annat: Ett ledarskap i förbundsstyrelsen som tydligt säger att det här är viktigt och en vilja att plocka fram dokumentet oftare än bestämda uppföljningar och utvärderingar. Det behövs även fortsatta resurser. I kommande budgetarbeten behöver förbundsstyrelsen fortsätta prioritera arbetet i budgeten. Våga vara kritiska, uppmuntra till diskussion och våga revidera! Den här likabehandlingsplanen sträcker sig över en lång tid och under den tiden kan mycket hända i organisationen. Funktioner som vi har satt som ansvariga kanske inte längre finns kvar. Något kanske inträffar som gör att en åtgärd kanske blir verkningslös eller rent av kontraproduktiv? Revidera i så fall likabehandlingsplanen så att den konstant känns aktuell. För att underlätta arbetet att följa upp likabehandlingsplanen bör varje grupp på förbundet utvärdera sitt arbete efter avslutad mandatperiod. Dessa utvärderingar kommer sedan kunna ligga till grund för uppföljningen av likabehandlingsplanen. Även utvärderingar efter arrangemang, inte minst till utbildning för utbildare bör uppdateras eller kompletteras för att vi ska ges möjlighet att kontrollera de åtgärder som föreslås. DISKRIMINERINGSGRUNDER Följande rubriker utgör diskrimineringsgrunderna i Svensk lagstifning. Kärnan i beskrivningarna är hämtade från lagstiftnignen men i några fall har vi utökat omfattningen. Etnisk tillhörighet Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla har en etnisk tillhörighet. Alla kan därför bli utsatta för diskriminering. Var och en har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet. Funktionsnedsättning Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. I lagtexten står det funktionshinder, men vi har valt att prata om funktionsnedsättning eller funktionalitet. Vi menar att funktionshinder är något som uppstår i en specifik miljö som ställer upp hinder för människor. Det är miljön som måste utformas på ett sätt så att hinder för individer inte uppstår. Kön Juridiskt kön (det kön som framgår av personnumret enligt dagens system). Könsidentitet eller könsuttryck Det kön en uppfattar sig som och det kön en uttrycker eller uppfattas uttrycka. I lagen står det könsöverskridande identitet eller uttryck, men vi väljer att prata om att alla har en könsidentitet och ett könsuttryck, trots att endast människor som överskrider normerna kring kön (ofta benämda transpersoner) formellt omfattas av denna grund. Religion eller annan trosuppfattning I lagen finns ingen beskrivning av exakt vad som menas med religion eller trosuppfattning. Förutom de stora världsreligionerna ingår uppfattningar som ateism och agnosticism. Politiska, filosofiska och etiska åskådningar eller förhållningssätt omfattas dock inte. 6 7

5 Sexuell läggning En persons sexuella läggning handlar enbart om personens egna könsidentitet relaterat till könet på dem som personen blir förälskad i eller vill ha sex med. Diskrimineringsgrunden innefattar även personer som inte blir förälskade, eller vill ha sex. Ålder Uppnådd levnadslängd. Denna grund är lika giltig för alla åldrar. TVÅ YTTERLIGARE GRUNDER SOM VI FOKUSERAR PÅ I VI UNGAS LIKABEHANDLINGSARBETE: Privatliv Familjeförhållande, civilstatus, föräldraskap och annat med koppling till privatlivet som kan påverka möjligheterna att bidra till organisationens verksamhet. Socioekonomisk status Social situation och bakgrund, ekonomisk situation och bakgrund, bostadssituation inklusive möjligheter att resa (t.ex. till möten). Hit räknas också utbildningsnivå inklusive språknivå, till exempel förmåga att förstå och uttrycka sig på akademiskt språk och liknande som kan påverka möjligheterna att bidra till organisationens verksamhet. Mål samt åtgärder för likabehandlingsarbetet 1) ARRANGEMANG I VI UNGA Mål: Vi Ungas arrangemang är anpassade efter alla våra medlemmar Problembild: När Vi Unga planerar arrangemang utgår vi ofta från att deltagarna inte har några funktionsnedsättningar, synliga eller osynliga. Det medför att Vi Unga signalerar vem som är norm. Det gör att den som avviker måste ställa krav för att få sina behov tillgodosedda. Att behöva ställa krav under pågående arrangemang försätter deltagaren i en position som kan upplevas så obehaglig och kanske kränkande att deltagaren hellre väljer att inte påpeka problematiken. Det gör att några deltagare inte kan delta fullt ut, eller inte alls. Våra lokaler i samband med arrangemang är inte alltid anpassade efter anmälda behov och/eller behov som kan komma att anmälas. Lokaler bokas ofta långt i förväg i förhållande till sista anmälningsdag för deltagarna vilket gör det praktiskt omöjligt att tillgodose somliga behov. Kartläggningen visar även att anmälda behov inte alltid åtgärdas, vilket ökar deltagarens känsla av att vara ett problem som arrangören inte orkar lösa. Effekten av det är att Vi Unga utsätter sina medlemmar för kränkande särbehandling, och deltagare i verksamheten som blir kränkta kommer sannolikt inte heller att återkomma dit. Information om hur tillgänglighetsanpassat respektive arrangemang är kommer oftast först efter att en anmält sig till Det gör att personer som är osäkra på om behovet kommer kunna tillgodoses tvingas antingen ta initiativet till kontakt med arrangören eller att inte anmäla sig alls. Våra lokaler kan ibland ha en religiös koppling vilket kan upplevas problematiskt för medlemmar utan religiös tro som inte känner sig bekväma i lokaler med religiösa symboler. Kartläggningen visar även att våra lokaler ofta har toaletter och duschsalar som kan tvinga in människor i en exkluderande tvåkönsmodell. Den indelningen kränker de som inte känner att de passar in i den modellen. 8 9

6 Lokaler bokas utifrån människor med olika funktionalitet. Vid varje lokalbokning Arrangören respektive arrangemang. Gå igenom alla anmälda behov i planeringen av arrangemanget och se till så att de möts. Arrangör, eventuell utbildare samt ansvarig på plats går igenom anmälda behov. I så stor utsträckning som möjligt bokas lokaler som inte har en religiös koppling. Vid undantag ska så stor del av de religiösa symbolerna som möjligt täckas över alternativt plockas bort. I planeringen av varje arrangemang. Minst tre dagar innan arrangemanget startar Arrangören Arrangör, eventuell utbildare samt den som är ansvarig på plats. Arrangören. LSUs checklista för tillgängliga arrangemang. Budgeten för uppger arrangören att LSUs checklista för tillgängliga arrangemang har använts uppger arrangören att 100 procent av de anmälda behoven har tillgodosetts. uppger deltagarna att deras behov var tillgodosedda. Se indikatorerna ovan. uppger deltagare att de inte känt att det förekommit religiösa symboler som varit påträngande för dem Det anges tydligt i inbjudan till arrangemang hur tillgängliga våra lokaler är. Vi listar godkända Vi Unga-lokaler utifrån funktionalitet, arbetsmiljö, religion, transportmöjlighet m.m. När vi bokar lokaler bokar vi endast godkända Vi Unga-lokaler. Se till så att toaletterna inte är könsindelade. Att våra lokaler även erbjuder individuella duschar och att dessa inte är könsindelade. 31 oktober Från 1 november Arrangören. anger deltagarna att de förstått hur tillgängliga lokalerna varit Förbundskansliet och utbildningsgruppen. Arrangören. Det finns en lista tillgänglig för de som bokar lokaler i Vi Unga respektive arrangemang. uppger arrangören att endast godkända lokaler bokas Arrangören. uppger arrangören att inga toaletter under arrangemangen har varit könsindelade Arrangören. uppger deltagarna att de inte blivit könade av indelningen av toaletter och duschar. Se indikatorerna ovan

7 Mål: Våra processledare har kunskap om tillgängliga metoder. Problembild: På Vi Ungas arrangemang och årsmöte används metoder och lekar som ibland är anpassade för medlemmar utan funktionsnedsättningar och som därmed kan ha normåterskapande effekter. Under våra arrangemang används ibland ett svårt språk i så väl tal som i text och många texter upplevs även som onödigt långa. I utbildning för utbildare steg 2 inkluderas pass om tillgängliga metoder och lekar. 31 Oktober Utbildningsgruppen Ageraguiden. När utbildning för utbildare steg 2 genomförts har den innehållit pass om tillgängliga metoder och lekar. Vid varje utbildning. Våra utbildningar genomförs av utbildade utbildare och i enlighet med handledningsmaterialet. Utbildningsgruppen Utbildade utbildare. Alla utbildare som genomgått utbildningen uppgav i utvärderingen av utbildningen att de känner sig trygga i att tillämpa metoderna. I utbildningsgruppens egna uppföljning uppger utbildare att de följt handledningsmaterialet. I utbildningarnas utvärderingar uppger deltagarna att de inte haft problem att förstå begrepp eller delta i metoder och övningar. 2) Medlemmar och förtroendevalda Mål: Det är möjligt för alla att vara medlem och engagerad i Vi Unga Problembild: Huvuddelen av vår interna kommunikation sköts digitalt och regelbunden tillgång till internet och dator blir därmed en förutsättning för att kunna engagera sig i organisationen. Kartläggningen visar även att våra arrangemang ofta planeras utifrån skoldagar samt 8-17 jobb vilket försvårar för personer som exempelvis jobbar andra tider, att kunna närvara i samma utsträckning. Som kartläggningen tidigare visat så tänker vi ofta inte på osynliga/dolda funktionsnedsättningar vilket riskerar att försvåra möjligheterna för medlemmar att kunna engagera sig i organisationen på lika villkor. Under kartläggningen framkom det flera gånger att det finns jargonger kring sexuell läggning, könsnormer, könsidentiteter, alkohol samt etnisk tillhörighet. Jargongerna har en normåterskapande effekt vilket exkluderar såväl nya medlemmar som medlemmar som avviker från normen. Kartläggningen visar även att det är vanligt att prata om ekonomiska förutsättningar, så länge som de upplevs vara goda eller mycket goda. Det kan göra att personer som inte själva upplever sig ha god ekonomi känner sig utanför. Diskussion förs i arbetsutskott, förbundsstyrelse och arbetsgrupper om normer kring när möten planeras och hålls samt med vilka kanaler som kommunikationen sker mellan möten. Årligen, vid respektive grupps kickoff. Förbundsordförande och förbundssekreterare I utvärdering efter respektive grupps avslutade uppdrag uppger ledamöterna att de kunnat ta del av och bidra till kommunikationen mellan mötena, samt kunnat delta på alla möten

8 31 december december 2015 Löpande Inför varje arrangemang. Förbundskansliet Arrangörer av Vi Unga-arrangemang på nationell nivå kompetensutvecklas inom tillgänglighet och osynliga funktionsnedsättningar. Arrangörer av Vi Unga-arrangemang på nationell nivå kompetensutvecklas inom tillgänglighet och synliga funktionsnedsättningar. Arrangörerna av Vi Unga-arrangemang på nationell nivå lär sig arrangera tillgängliga arrangemang. Inför samtliga arrangemang diskuterar ledarna för arrangemanget de vanligaste jargongerna och hur de ska förhålla sig till dessa. Förbundskansliet Personalbudget och/eller budgeten för Förbundskansliet Personalbudget och/eller budgeten för LSUs checklista för tillgängliga arrangemang. Arrangörerna av Vi Ungaarrangemang på nationell nivå har kompetensutvecklats. Se indikatorn ovan. I uppföljning uppger arrangören att hen använt sig av LSUs checklista Arrangören upplever arrangemangsledare att de känt sig tillräckligt förberedda för att bemöta de vanligaste jargonerna. Mål: Det ska inte kosta något att vara engagerad i Vi Unga Problembild: Kartläggningen visar att medlemmar i allmänhet och förtroendevalda i synnerhet förväntas klara av utlägg i samband med aktiviteter. Förtroendevalda förutsätts även ibland prioritera sitt uppdrag före sitt eventuella arbete och utsätts därmed även för inkomstbortfall. En del arrangemang kostar även pengar och kan ofta vara otydligt vem som förväntas betala. Diskussion i arbetsutskottet om förväntningar på arbetsgrupper att klara av större utlägg vid möten och åtgärder för att underlätta detta. Det är tydligt i information och inbjudan vad arrangemanget kostar och vem som förväntas betala. 31 december 2014 Förbundsordförande Förbundskansliet I utvärdering efter respektive arbetsgrupps avslutade uppdrag ställs frågan om hur gruppen upplevt möjligheter att få hjälp för att klara större utlägg kopplat till gruppens verksamhet. Arbetsutskottet har diskuterat frågan under ett protokollfört möte. Information och inbjudningarna innehåller information om vad det kostar och vem som förväntas betala. I uppföljningen upplever deltagarna att det varit tydligt vem som förväntades betala

9 Mål: Vi Unga har kunskap om, och en beredskap för att hantera, psykisk ohälsa hos Vi Ungas medlemmar Problembild: Kartläggningen visar på en norm om att medlemmar saknar psykiska funktionsnedsättningar samt en tystnadskultur kring medlemmarnas psykiska hälsa. Det finns en handlingsplan för att jobba med psykisk ohälsa i organisationen. Handlingsplanen för psykisk ohälsa i organisationen utvärderas och revideras. Arrangörer av nationella Vi Unga-arrangemang jobbar utifrån handlingsplanen. 31 december Lina Andersson 1 april Förbundsstyrelsen En handlingsplan för psykisk ohälsa har tagits fram. I utvärdering efter förbundsstyrelsens och arbetsgruppernas avslutade uppdrag uppger ledamöterna att de känner till att handlingsplanen finns. En utvärdering av handlingsplanen är gjord och handlingsplanen har reviderats utifrån utvärderingen. Arrangören. I utvärderingen av arrangemang framkommer det att handlingsplanen för psykisk ohälsa används. 3) Information och kommunikation Mål: Vi Ungas kommunikation är lättillgänglig och enkel att förstå Problembild: Vi Ungas hemsida och dokument finns endast i skrivna format vilket kan försvåra eller göra det omöjligt för potentiella medlemmar att ta till sig informationen och bli medlemmar. Även Vi Ungas interna kommunikation upplevs ofta svårbegriplig, framför allt för nya medlemmar vilket försvårar möjligheten för nya medlemmar att tillgodose sig information samt att kunna engagera sig. Att statiska delarna av hemsidan är uppläsningsbar Juni Förbundssekreterare De delar som inte förväntas uppdateras oftare än var tredje månad är uppläsningsbart. Vi Ungas styrdokument finns tillgängliga för alla i uppläsningsbart format. Dokument testas på relevant målgrupp innan utskick. Juni Innan varje utskick. Förbundssekreterare Förbundssekreterare Styrdokumenten finns tillgängliga i uppläsningsbart format. I utvärderingen upplever målgruppen att språket i våra dokument är enkla att förstå

10 Mål: Vi Ungas marknadsföringsmaterial och kommunikation återspeglar den bredd av verksamhet och medlemmar som organisationen har. Problembild: Vi Unga har en homogen grupp nationellt aktiva när det gäller etnicitet och funktionalitet. Normen syns tydligt i val av bilder till marknadsföringsmaterial och till interna dokument. Den normen representerar inte Vi Ungas medlemsbas och har en normåterskapande effekt. När vi tar fram nytt marknadsföringsmaterial återspeglar det organisationens medlemsbas vad gäller etnicitet och funktionalitet. När nytt marknadsföringsmaterial ska tas fram. Förbundssekreterare och marknadsföringsgruppen Budgeten för markandsföringsmaterial. uppges att det förts en diskussion om vad eventuellt nytt material ska signalera. 4) Rekrytering Mål: Det är möjligt för alla Vi Ungas medlemmar att vara engagerade i organisationen Problembild: Kartläggningen visar att Vi Ungas förtroendevalda inte representerar medlemsbasen, främst vad gäller kön och etnicitet. Kartläggningen visar även att det finns en osynlig nedre och övre åldersgräns för förtroendeuppdrag i Vi Unga. Det blir dels problematiskt då gränsen är osynlig och därmed försvårar för medlemmar att se, men även för att det antagandet blandar ihop kompetens och erfarenhet med uppnådd levnadslängd. Inför rekrytering till uppdrag internt i organisationen förs diskussion om ålder, erfarenhet, kön och etnicitet. Inför rekrytering till uppdrag internt i organisationen tas en specifikation fram som visar vilka egenskaper och erfarenheter som de som rekryteras ska ha Inför rekrytering till uppdrag. Varje rekrytering Valberedning och arbetsutskottet. Valberedning och arbetsutskottet I arbetsutskottet och valberedningens utvärdering efter avslutat uppdrag framkommer det att diskussion har förts. Kontakter hos till exempel LSU och RFSL Ungdom kan valberedning och arbetsutskott visa att en specifikation finns och/ eller har funnits

11 I Vi Unga förverkligar över unga människor sina idéer och drömmar. Vi Unga letar efter och uppmuntrar nya idéer och perspektiv. Vi startar egna föreningar, driver projekt och träffar vänner för livet. Under resans gång lär vi oss om hur samhället fungerar, hur vi påverkar och hur vi gör skillnad. Våra anställda och förtroendevalda jobbar varje dag med att sprida Vi Unga som ett sätt för unga människor att inte bara prata om vad som borde göras. Vi hjälper unga att själva göra något åt saken, att utveckla sina drivkrafter och sitt entreprenörskap genom ökad kunskap kring arrangörskap, det egna ledarskapet och kraften i att göra saker tillsammans. Vi Unga ger drömmarna en chans. Vi Unga är Sveriges roligaste demokratiskola. Att vara en demokratiskola förpliktigar. Därför jobbar Vi Unga med Vi vill ge fler unga möjligheten att använda Vi Unga som verktyg för förändring av sina liv och av samhället. I Vi Unga tycker vi det är viktigt att arbeta med maktstrukturer för att alla ska kunna vara delaktiga i demokratin. Att synliggöra utestängande normer är viktigt för att vi ska kunna leva upp till vår egen tro på att alla drömmar kan genomföras. Vi menar allvar med att nå ut till fler och menar att förändringen börjar hos oss själva.

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Sjöhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Sjöhagens förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledaren

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan Förskolan Körsbäret Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2016 Förskolan Körsbäret Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledarna

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort Vad är vad? - Diskriminering Syftet med denna övning är att på ett taktilt sett ge deltagarna insikt om de olika diskrimineringsgrunderna, samt Handels definitioner av centrala begrepp för att bekämpa

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01

Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01 Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01 Likabehandlingsplan 2014... 1 Upplägget... 2 Varför jobbar Ung Media med likabehandling?... 3 Hur vill vi att det ska se ut i vårt förbund?... 3 Bakgrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 I samarbete med enhetens Likabehandlingsgrupp, Nina Holmberg specialpedagog och Andrea Skoglund förskolechef. Varför

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET 2015/2016 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Planen gäller ett år i taget och uppdateras under september månad varje år. Ansvarig för planen: rektor

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsarbetets ramverk

Likabehandlingsarbetets ramverk Bilaga till Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Stureby förskolor 2013 Likabehandlingsarbetets ramverk - Lagar och begrepp Innehåll Likabehandlingsarbetets ramverk... 3 Lagstiftning...

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan Ekeby förskolas likabehandlingsplan förskolechef Ulrica Strömberg Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision:

Läs mer

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika TRYGGHETSPLAN för Förskolan Mörten 2016-2017 Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika Innehållsförteckning 1. Syftet med likabehandlingsplanen 3 2. Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ! Handläggning Pernilla Alm Direkttelefon E-post Datum 2015-11-16 Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Namn på enheten: Citronfjärilen Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Rösegårds förskola Förskolechef: Margareta Sundgren Grunduppgifter Namn på förskolan som planen omfattar Förskolan : Rösegårds förskola Verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (10) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef, utvecklingspedagog samt arbetslagen.

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-09-19 2017-09-19 Högsvedens Förskola 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering och analys av föregående års

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2016-03-02 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer