Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar (ev. övrig involverad)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar (ev. övrig involverad)"

Transkript

1 Bilaga Åtgärdsplan Nr Åtgärd Aktiviteter Tidsplan Ansvar 1 Ta fram strategiskt budskap/värdegrund om kommunens vision för energi- och klimatarbete som kan kommuniceras ut kontinuerligt samt fastslå tidpunkter och informationskanaler. Ta fram ett budskap/värdegrund i samband med revidering av handlingsplanen för Hållbar Utveckling. Fastslå informationskanaler och tidpunkter för att förmedla information. Identifiera nyckelgrupper som bör ha riktad information och utbildning och utred vilken utbildning/information som är lämplig Kommunstyrelsen (, energirådgivare och chefsinformatör) och chefsinformatör. 2014, energirådgivare, chefsinformatör. Gemensam värdegrund byggs upp i organisationen och kommmuniceras ut till övriga i samhället på ett planerat sätt. Ökad kunskap, medvetenhet och beteendeförändringar där det bäst gör nytta. Ta fram informationsmaterail 2014 Utbilda och informera. 2014, energirådgivare. (informatör, externt stöd). Ev EEstöd. 2 Klimattips i veckonytt. Ta fram korta klimat-spartips som kan finnas med regelbundet i veckonytt , energirådgivare och chefsinformatör. Förmedla goda exempel till medborgarna. 3 Energi- och klimatkriterier vid upphandling/inköp Ta fram handbok för utvädering enligt LCC för att utvärdera hållbara byggmaterial Fastighetsavdelningen Stora besparingar på inköp av produkter där drift- och underhållskostander är höga. Undersök hur kommunen kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i hela upphandlingsprocessen. Både före, under och efter upphandlingen, från behovsanalys till uppföljning. Ta fram en handlingsplan eller rutin som kan utgöra underlag vid upphandling. Se över antalet ansvariga för inköp i organisationen och utbilda i energi- och miljöpåverkan. Informera om nya rutiner/handlingsplaner. 2013: Undersök samverksanmöjligheter/stöd från Energikontor Sydost. 2013: Studier samt framtagande av rutiner och handlingsplan Kommunledningsförvaltning, miljöstrateg. (externt stöd) Inom ordinarie arbete/ EE-stöd. Upphandlingsenhet, miljöstrateg. Ev EEstöd. Ev EEstöd. Möjlighet till stor energibesparing. En kommun köper in stora mängder produkter och tjänster och påverkar genom val av bra produkter marknaden för dessa produkter hos leverantörer. Föra dialog med leverantörer till Ljungby kommun om arbetet med mer energi- och miljömässig upphandling/inköp 2014 Kommunledningsförvaltning, miljöstrateg. Inom ordinarie arbete 1

2 4 Ökad medvetenhet om kommunens fordon och spridning av information om åtgärder till berörda verksamheter Delaktighet i miljöfordon syds årliga fordonsinventering. kvartal kr. Viktigt styrmedel för måluppföljning. Energideklaration av kommunens bilar. kvartal 4, 2012 Energirådgivare, fastighetsförvaltningen kr. Motiverbart för EEstöd. Energideklaraton av kommunens fordon (personbilar och lätta lastbilar) kan ge beslutsunderlag för åtgärder som kan medför stora kostandsbesparingar på några års sikt. Delta i Green Charge Sydost kr i 3 år. Ansvar: kommunledningsförvaltningen. Besluta om ett kort- och långsiktigt mål för andel förnyelsebara fordonsbränsle i kommunorganisationen. Utredning och införande av bilpooler i kommunen. 2013, kommunstyrelsen Minskad användning av fossila drivmedel Kommunledningsförvaltning Viss extern och intern tid bör vara Ökad medvetenhet om motiverbara med EE-stöd. kommunens fordon ger beslutsunderlag för kommande åtgärder. Mellanstor besparing. 5 Erbjud examensarbete om att ta fram underlag om införande av samordnad varudistrubition i Ljungby kommun Sammanställ erfarenheter från kommuner som genomfört samordnad varudistrubtion. Vilka förutsättningar finns för Ljungby? Energivinst? Kostnader? Möjligheter att ansluta sig till närliggande kommuner? Kontakt med logisitkprogram som kan utreda genom examensarbete. Presentera ett underlag för kommunstyrelsen som får besluta om fortsatt utredning, upphandling och införande Kommunledningsförvaltning (miljöstrateg) Visst Minskat antal transporter. arbete bör vara motverbart för EEstöd. Bättre säkerhet på ex skolgårdar genom färre transporter. Ökad möjlighet för nya/lokala leverenatörer att lämna anbud. 2

3 6 Uppföljning av energi- och klimatåtgärder i kommunen. Förankring av kommande åtgärder efter 2014 i budgetarbete efter energieffektiviseringsarbete Utvärdering om energieffektivisering utförs förhållande till mål, lönsam potential och totala energikostnader samt förväntade högre energipriser. Kommunicera ut på ett begripligt sätt. Göra energibokslut för kommunorganisationen med prognos, utfall och förndringar uttryckt i MWh. Årligen i feb/mars: Utvärdering om energieffektivisering i utförs i förhållande till mål, lönsam potential och totala energikostander samt förväntade högre energipriser. Utredningsingenjör Energirådgivare (kommunledningsförvaltning) I huvudsak inom ordinarie arbete. Säkerställa att åtgärder görs i Viss intern och extern utvärdering en takt som leder mot mål kopplat till energistrategin kan och att energi- och motiveras med EE-stöd. klimatarbetet fortsätter efter Förankring av kostnader för energieffektivisering och andra energistrategiåtgärder i budget. Årligen i kommande budgetarbete Energirådgivare, miljöstrateg. 7 Utföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet som togs fram i samband energideklaration av fastigheter. 8 Miljöcertifiering av Åsikten enligt Green Building. Åtgärdsprogram med 500 punkter. Åtgärder med kort återbetalningstid prioriteras Fastighetsavdelningen Finns 1 miljon i budget. Ett snabbt genomförande ger tidigare besparing och minskad energiåtgång vilket motverkar ökade kostnader och energipriser. Löpande Fastighetsavdelningen Inom ordinarie arbete Minskad miljöbelastning. 9 Kommunen sätter tuffare krav vid nyproduktion av egna byggnader, jämfört med lagkrav. Vid nybyggnation. Fastighetsavdelningen Inom ordinarie arbete Energibesparing. 10 Ökad medvetenhet om kommunorganisationens förbrukning och kostnader för energi (el och värme) Ta fram modell där verksamhetsansvariga ser och tar ansvar för energikostnader och om möjligt får incitament för besparingar som kan göras som gynnar deras verksamhet. Fastighetsförvaltningens "energigrupp" ger Löpande vaktmästarna i uppdrag att återrapportera energiförbrukningen i de fastigheter de ansvarar för Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen I huvudsak inom ordinarie arbete. Viss inter och extern utvärdering kopplat till energistrategin kan motiveras med EE-stöd. Energibesparing på grund av beteendeförändringar i de kommunala verksamheterna. Medvetenhet om kopplingen mellan de åtgärder som utförs och besparing. Uppgifter tas fram inför rapportering av Årligen i feb/mars i samband med energieffektiviseringsstrategin utifrån energidata utvärdering av 2009, 2010 och 2011 energieffektivseringsarbetet. Kommunicera bra saker som görs inom organisationen. Informationsspridning av goda exempel under året. Årligen i feb/mars i samband med utvärdering av energieffektivseringsarbetet.. Energirådgivare. (Chefsinformatör) 3

4 11 Driftoptimering i byggnader Driftoptimera m2 per år. De fastigheter Fastighetsförvaltningen kr/m2 500 MWh/år Beslutad i "Strategi för effektivare som har störst potential för effektiviseringar ska optimeras först. 12 Tid- och temperaturstyrning av motorvärmare Fastighetsförvaltningen Upp till 75% av driftelen. Beslutad i "Strategi för effektivare 13 Tilläggsisolering av vindbjälklag med cm 14 Byte av takfläktar och radialfläktar 15 Tätning av fönster och dörrar 16 Driftoptimering av värmeanläggning Ljungbybostäder kr 129 MWh Beslutad i "Strategi för effektivare Ljungbybostäder kr 48,1 MWh Beslutad i "Strategi för effektivare Ljungbybostäder ,2 MWh Beslutad i "Strategi för effektivare Ljungbybostäder kr 1,8MWh Beslutad i "Strategi för effektivare 17 Byte av balkongdörrar Ljungbybostäder kr 16,8 MWh Beslutad i "Strategi för effektivare 18 Installation av timer till motorvärmare Ljungbybostäder kr 13,8 MWh Beslutad i "Strategi för effektivare 19 Sparsam körning Personal som kör mycket i tjänst ska utbildas i sparsam körning Kommunledningsförvaltningen Bränsleförbrukningen minskar med 10% Beslutad i "Strategi för effektivare 20 Ruttoptimering Ruttoptimering av transporter som regelbundet sker i kommunens verksamhet 2014 Kommunledningsförvaltningen Beslutad i "Strategi för effektivare Finns system via Trafikverket som kan användas. 21 Utredning om på vilket sätt Ta fram miljö- och energikriterier i en checklista som kan användas vid detaljplanering 2013 Plankontoret, miljöstrateg Görs inom ordinarie arbete eller med hjälp av externt stöd och är motiverbart för nyttjande av EEstöd. energi- och miljöaspekter kan inkluderas i nutida och framtida planering och vid revidering av översiktsplanen. Ta fram en energiplan 2014 Kommunstyrelsen, miljöstrateg, plankontoret, energirådgivare. Mellanstor besparing. Rätt samhällsplanering ger minskning av framtida klimatpåverkan. 4

5 22 Årlig framtagning och utskick av en kalender till alla hushåll med tips om energi, miljö och goda exempel. Kalendern samordnas med aktuell kommuninformation. Utse en årskurs/skola som ska ta fram innehåll i kalender. Träffa ansvariga rektorer/lärare och diskutera projektet. Diskutera krav på layout, tryck, distrubition med chefsinformatör. Informera berörda verksamheter som ska ta fram material till kalendern om detta. Kvartal Kvartal 1-2, 2013 Områdeschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, miljöstrateg (chefsinformatör, informatör BU) Skolorna tar fram material till kalendern. Årligen (aug-okt). Områdeschef, Barn- och utbildningsförvaltningen I huvudsak inom ordinarie arbete. Viss tid för förberedelse och planering i skolverksamheten kan motiveras för nyttjande av EEstöd. Framtida generationer nås med rätt budskap redan i sin skolverksamhet och de påverkar sina föräldrar. Alla hushåll får ta del av energioch miljötips som elever tagit fram i sin familjekalender. Beteendepåverkan och inspiration till utveckling. Renhållningsavdelningen tar fram innehåll till kalendern. tar fram information om Borgmästaravtalet till kalendern. Chefsinformatör tar fram kommunfakta till kalendern. Årligen (aug-okt). Renhållningsavdelning Årligen (aug-okt). Årligen (aug-okt). Chefsinformatör Sammanställa inkommet material till en kalender. Material från skolor kompletteras med info om renhållning, kommunfakta och Borgmästaravtalet. Årligen (nov). Informatör BU (miljöstrateg) Framtaget material till kalendern trycks och distribueras till alla hushåll. Årligen (nov-dec). Tryck och distrubition. Uppskattad kostnad för tryck och distrubition till hushåll är kr. Kostnaden fördelas mellan de förvaltningar som deltar. 5

6 23 Delta i energi- och miljörelaterat skolprojekt med koppling till läroplan riktat både mot personal och elever Stäm av med Energikontor Sydost om pågående projekt inom utbildning och lärande och se möjligheter att delta. 2013: Avstämning med Energikontor Sydost över möjlighet att delta i pågående projekt mot skolor med koppling till enerig- och miljö. I huvudsak inom ordinarie arbete. Ökat engagemang och Viss intern och extern utvärdering kunskap för energi, miljö kopplat till energistrategin kan och hållbarhet hos våra motiveras med EE-stöd. framtida generationer. Ta fram lämpligt undervisningsmaterial. Undersök om undervisningen kan kopplas till arbetet med Grön Flagg eller Natur&Miljöboken. Bestämma vilka årskurser som ska delta och hur. Projektet kan ex mynna ut i en enerig- och klimatmarknad, utställning, tipspromenad eller liknande som kan användas vid årlig energigala. kvartal Barn- och utbildningsförvaltningen (miljöstrateg) Implementering av skolprojekt. ht Barn- och utbildningsförvaltningen. 24 Dialog med näringsliv och hushåll samarbete med näringslivsutvecklare och informatör för att nå ut på rätt sätt via rätt kanaler. Ordinarie arbete med energirådgivning. Löpande Energirådgivare Planeringsarbete med näringslivsutvecklare om sätt att nå ut till näringslivet Gå med i miljödiplomering. En förutsättning för 2013 att företag ska kunna miljödipmlomera sig är att kommunen är med. Arrangera en årlig gala med tema energi- miljö och hållbarhet i samarbete mellan kommun och näringsliv. Samla in svar från enkät innan gala. Inspiration, goda exempel, belöna goda idéer m.m. Kvartal 2, 2013: Inleda planeringsarbete Årligen: Företagsgala tema miljö och energi Näringslivschef, miljöstrateg Kommunledningsförvaltning, miljöstrateg på miljö- och byggförvaltningen, energirådgivare på fastighetsförvaltningen. Information, kommunikation och Höja medvetenheten, företagsgala etc är motiverbart för inspirera och utmana nyttjande av EE-stöd. näringsliv och hushåll är ett Kommunens del av arrangemang viktigt bidraf till minskning av gala eller motsvarande av CO2-emissioner i tillställning får förankras i kommunen som geografi. kommunstyrelsen. Kommunens kostnad för miljödiplomering är 5000 kr/år. 6

7 25 Utred potential och verka för ökat tillvaratagande av spillvärme alternativt omvandla till fjärrkyla Ljungby Energi Inom ordinarie budget. Ta tillvara på överskottsenergi. 26 Ta ny panna för flis i drift Ljungby Energi Inom budget. Minska beroendet av fossilt bränsle. 27 Utreda potential att uppföra laddstolpar för egen/kommunens regi Ljungby Energi Inom budget. Minska beroendet av fossilt bränsle. 28 Ta fram strategi för Grön IT Implementera gröna/hållbara frågor i ITstrategin. IT-strategin ska revideras Revidering IT-strategi påbörjad : Definiera vad är grön it samt implementera i IT-strategin IT-avdelningen Nyttjande av externt stöd kan motiveras med EE-stöd. Minskad miljöbelastning med hjälp av IT, minskad miljöpåverkan och energiförbrukning. 29 Datorer ska bara vara igång när de används. Införa en funktion som automatiskt stänger av påslagna datorer som är igång efter kl IT-avdelningen Inom ordinarie arbete och budget. Minska energiförbrukningen. Andra kommuner och landsting som infört denna funktion har sparat hundratusentals kronor per år i minskad elförbrukning. 30 Öka användandet av energisparfunktionen på datorskärmen. Samtliga bildskärmar har en funktion som känner om användaren sitter framför skärmen eller inte. Om ingen användare känns av, går skärmen ner i ett energisparläge. Information läggs ut på intranätet hur energisparfunktionen fungerar IT-avdelningen Minskad energiförbrukning. 7

8 31 Öka användandet av digitala/virtuella möten Öka användandet av digitala/virtuella möten 2013 IT-avdelningen Mål sätts tillsammans med ledningsgruppen om antal digitala möten/år IT-chef, kommunens ledningsgrupp, miljöstrateg. Minskade persontranporter genererar minskade utsläpp av koldioxid. Sparar tid och pengar. En åtgärd om att marknadsföra och köpa in utrustning för virtuella möten finns redan beslutad i "Strategi för effektivare energianvändning", TU Ljungby kommun har dessutom i förhandbesked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB möjlighet att köpa in utrustning för virtuella möten/digitala stabsrum i kommunhuset (IT-chef ansvarar). 32 Färre stora skrivare ersätter många små Minska antalet småskrivare i verksamheten. Målet är också att minska antalet utskrifter på papper till förmån för ökad inscanning och helt digital hantering av dokument IT-avdelningen Under utredning Minskad pappers- och tonerförbrukning. 33 Dubbelsidig utskrift som standard 34 Använda modern serverteknik 35 Använda modern serviceteknik Införa dubbeslsidig utskrift som standard inom 2013 IT-avdelningen Minskad pappers- och skolan. (I övrig verksamhet är det redan utfört). tonerförbrukning. Köra flera system på samma hårdvara. Ersätta fysiska servrar med virtuella. I dagsläget 124 servar, varav 69 st virtuella. Köra flera system på samma hårdvara. Ersätta fysiska servrar med virtuella. I dagsläget 124 servar, varav 69 st virtuella. Kontinuerligt IT-avdelningen Inom ordinarie arbete och budget. Minskar elförbrukningen. Kontinuerligt IT-avdelningen Inom ordinarie arbete och budget. Minskar elförbrukningen. 36 Införa surfplattor i kommunens nämnder Ledamöterna i nämnden får låna en surfplatta under sin mandatperiod Respektive nämnd 5000 kr/surfplatta. Minskar pappers- och tomerförbrukning. Ju fler som använder surfplatta och extranätet i stället för att få utskicka, desto större besparing. 8

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer