DTG Sweden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Väsentliga händelser under perioden. Väsentliga händelser under första halvåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DTG Sweden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Väsentliga händelser under perioden. Väsentliga händelser under första halvåret"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni Väsentliga händelser under perioden Nettoomsättningen uppgick till 35,9 MSEK, vilket är en förbättring om MSEK 7,9 mot sista år. Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK, med en rörelsemarginal på 18,9 procent, vilket är en förbättring av rörelseresultatet om MSEK 4,8 och en förbättring av rörelsemarginal på 23,4 % i förhållande till sista året. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till KSEK. Likvida medel uppgick till 316 KSEK. Till följd av säsongsrelaterade svängningar hos Diana Jagt og Fiskerejser A/S, där historiskt en stor del av årets försäljning sker under perioden januari till juni, men först tas upp som en intäkt när resan genomförts, kommer koncernen alltid att ha ett förhållandevis stort underskott första halvåret. Styrelsen fattar beslut om att förvärvat aktiviteterna i det danska bolaget Dream Hunting och det polska bolaget Dzik. Orderbehållningen i Diana Jagtrejser uppgår vid periodens slut till 62,7 MSEK. Bolagets likviditet har varit ansträngd under gångna året pga. negativt resultat i samt kostnader kopplat till Emissionen och markanta förskottsbetalningar för till bolagets leverantörer. Processen för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov är igång och beräknas vara på plats under tredje kvartalet. Bolaget har haft kostnader hänförliga till övriga omstruktureringsåtgärder av engångskaraktar uppgående till 780 KSEK under perioden. Väsentliga händelser under första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 35,9 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK Resultat per aktie blev 0,71 SEK Koncernens första halvår som publikt har kännetecknats av många förändringar i driftbolaget Diana Jakt & Fiskerejser. Flera IT baserade administrationssystem har implementerats med förhoppningar om framtida effektivitets och stordriftsfördelar. Diana Jagt og Fiskerejser A/S har genomfört sin årliga roadshow under januari och sålt jaktresor för mer än 20 MSEK på 10 dagar, en ökning med nästan 100 procent jämfört med föregående år. Diana Jagt of Fiskerejser öppnar ett eget inköps och säljbolag i Polen under namnet Diana PL. Syftet med etableringen är att stärka Bolagets ställning ytterligare i Polen. Under perioden har bolaget förvärvat aktiviteterna i det danska bolaget Dream Hunting och det polska bolaget Dzik. Detta ger omedelbart en stärkt ställning på den viktiga polska marknaden, tillgång till ett andra varumärke på den danska marknaden och ökade säljresurser för Dianas produkter. Sidan 1 av 8

2 Orderbehållningen i Diana Jagtrejser uppgår vid periodens slut till 62,7 MSEK. Försäljningsstatistiken visar en volymökning mot förra verksamhetsåret på såväl etablerade som nya marknader. Den återupptagna försäljningen av jaktresor till Afrika har mottagits mycket positivt från våra kunder. Den 23 juni överfördes DTG till börsens observationslista. Bakgrunden var försenade uppdateringar på bolagets hemsida rörande organisationsförändringar och publicering av revisionsberättelse. Detta blev omedelbart reglerat och en ny Certified Advisor och likviditetsgarant kontrakterades i Mangold Fondkommision AB. Fokus för koncernen är lönsamhet och samtidigt fortsatt expansion. Det arbetas aktivt med att finna lämpliga kandidater för samarbete och uppköp. Varumärket Diana är mycket starkt i vår kundgrupp och resurser har under perioden lagts på att bredda produktutbudet för att i andra kvartalet lansera en web shop med jaktrelaterade produkter på Diana Jagtrejsers hemsida En process för att säkra bolagets rörelsekapitalbehov är igång och beräknas vara på plats under tredje kvartalet. Koncernen varnar för ökade kreditkostnader på grund av det begränsade rörelsekapitalet. Bolaget har haft kostnader hänförliga till övriga omstruktureringsåtgärder uppgående till 780 KSEK under perioden. Väsentliga händelser efter perioden Den 31 juli avhöll bolaget årsstämma i Stockholm. Bolagsstämman fattade beslut om: Ny styrelseordförande i Philip Kjær Förlängt räkenskapsår Beslut om företrädesemission om ca. MSEK 14.0 Godkännande av bokslut En av Diana s partners i Polen har valt att på felaktiga premisser erbjuda delar av sina områden till en konkurrent. Detta har bolaget valt att ifrågasätta och en dialog med juridiska ombud förs. Diana har under sensommaren utsatts för massiva förtalskampanjer i Danmark med anonyma brev skickade till flera tidningar. Bolaget har valt att svara sakligt på samtliga frågor och samtidigt ta avstånd från denna typ av konkurrenspåverkande smutskastning. DTG i korthet Jan jun jan jun jan dec Nettoomsättning, MSEK 35,9 28,0 85,9 Rörelseresultat, MSEK 6,8 11,6 15,0 Resultat före skatt, MSEK 7,6 12,1 15,6 Resultat per aktie, SEK 0,32 1,03 1,03 Rörelsemarginal, % 0,54 0,17 0,17 :s verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva företag i jaktresebranschen och relaterade branscher. är moderbolag till Diana Jagt- og Fiskerejser A/S och Wild Adventure A/S. All verksamhet är koncentrerad till Diana Jagt- og Fiskerejser A/S som marknadsför jaktresor till hela världen. är ett av världens största arrangör av jaktresor. Sidan 2 av 8

3 Verksamheten i korthet Diana är en entreprenör inom sitt område och medverkar till jaktresornas utveckling. Dianas målsättning är att i framtiden kunna erbjuda ett bredare produktutbud med service av högsta kvalitet. För att bredda produktutbudet ytterligare och för att växa organiskt och genom strategiska förvärv behövs expansionskapital. Grunden till Diana lades 1974 då Diana Jagt- og Fiskerejser A/S bildades. Bolaget har sedan dess växt till att bli en av världens största researrangör inom jakt. Sedan starten har den växande turismen runt om i världen haft en stark påverkan på jaktresebranschen som medfört att hela konceptet för jaktresor förändrats och expanderat. Den framtida tillväxtpotentialen inom jaktsegmentet i världen bedöms att öka. På kort sikt är tillväxten beroende av konjunkturutvecklingen men i jämförelse med övriga resebolag är inte Diana lika konjunkturkänslig då jaktresekunder är mindre konjunkturkänsliga. Affärsidé och strategi Bolagets affärsidé är att erbjuda jägare upplevelser och jakt på alla kontinenter samt möjligheten att nedlägga samtliga lovliga viltarter. För att fullfölja affärsidén skall Diana tillhandahålla världsledande expertis inom jakt och researrangemang samt kontinuerligt kvalitetssäkra och ständigt utveckla produkter samt nya resemål. Konkurrensfördelar Diana kan tack vare sitt gedigna nätverk och mångåriga erfarenhet erbjuda sina kunder enastående jaktupplevelser. Styrelsen och ledningen bedömer att Bolagets främsta konkurrensfördelar är: Brett produktutbud med hög leveranssäkerhet Stark ägargrupp med stark kapitalbas Medarbetare med lång erfarenhet av branschen Starka leverantörsrelationer Stabil kundgrupp och starkt varumärke Genomarbetad kvalitetssäkring och nöjda kunder Strategi Dianas strategier för expansion är följande: Bibehålla och förstärka den höga kvaliteten Erbjuda fler destinationer genom strategiska samarbetspartners Genom större volymer öka marginalerna Genom strategiska förvärv erhålla ytterligare geografisk täckning Marknadsföring Diana Jagt- og Fiskerejser A/S fortsätter sin marknadsföringsstrategi med stor fokus på utvecklingen av hemsidan som i framtiden också kommer att innehålla en webshop med jaktrelaterade produkter. Diana Jagtrejsers katalog för blev distribuerat i dec/jan och feedbacken på den nya katalogen har varit positiv. Jaktresemarknaden Jaktresemarknaden fortsätter att utvecklas positivt: vi ser att jägare i samtliga länder där Diana är representerat i allt högre utsträckning åker på jaktresor utomlands och att beloppet för de enskilda resorna stiger. Bolaget upplever en ökad efterfrågan på mer exklusiva jaktresor till mer exotiska destinationer. Diana har därför beslutat att återuppta försäljningen av jaktresor till Afrika från och med räkenskapsåret. Ledningen bedömer att det kommer bidra positivt till både omsättning och resultat. Sidan 3 av 8

4 Perioden i siffror, ksek jan juni jan jun jan dec Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga externa kostnader Ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa omkostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Intäkter Nettoomsättningen för perioden 1 januari 31 juni uppgår till KSEK. Kostnader och resultat Rörelseresultatet uppgår till KSEK, med en rörelsemarginal på -18,9 procent. Resultatet efter schablonskatt uppgår till KSEK. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari 31 juni till KSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 316 KSEK. Koncernens eget kapital uppgick till KSEK vid periodens slut. Soliditeten var negativ per den 30 juni. Investeringar De totala investeringarna under perioden uppgår till KSEK som Bolaget huvudsakligen investerat i ett nytt fakturahanteringssystem, Bolagets web-shop och øvriga it-relaterade reinvesteringar. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 170 KSEK och resultatet efter finansiella poster till KSEK. Likvida medel i bolaget uppgick till 51 KSEK. Investeringar har uppgått till 0 KSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till KSEK. Säsongsvariationer Till följd av säsongsrelaterade svängningar hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, där historiskt en stor del av årets försäljning skett under perioden januari till juni, men först tas upp som en intäkt när resan genomförts, kommer koncernen alltid att ha ett förhållandevis stort underskott första halvåret därför beslutades på bolagstämman den 31 juli att Bolaget skall ansöka om brutet räkenskapsår. Risker och osäkerhetsfaktorer DTG:s väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar bland annat valutarisker, politiska risker samt risker förknippade med viss personal. För utförligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer DTG är exponerat för, se DTG:s emissionsprospekt publicerat den 4 augusti. Personal Medelantalet anställda under perioden 1 januari 30 juni var 26 st. Antalet anställda den 30 juni var 22st. Sidan 4 av 8

5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningen 2006, som upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, samt RR 32 för moderbolag. Alla belopp är i följande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser m m presenteras i tusentals svenska kronor om inte annat anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari september 18 november Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 20 august Styrelsen Philip Kjær Mads V. Jørgensen Steen Højgaard Johan von Kantzow Adam Cowburn Kontaktpersoner Joacim von Bodungen, VD Carina Beck, CFO Box Stockholm Certified Advisor Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan Stockholm Telefon: Sidan 5 av 8

6 Koncernens resultaträkning 1 jan 31 dec Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga externa kostnader Ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK före utspädning 0,54 0,86 1,02 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 1) 0,27 0,43 0,51 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 1) ) Efter föreslagen nyemission Koncernens balansräkning Not 30 juni 30 juni 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Likviditet De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 316 ksek. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick i slutet av perioden till ksek. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari 30 juni till ksek. Medarbetare I slutet på rapporteringsperioden hade koncernen 22 anställda. Sidan 6 av 8

7 Koncernens kassaflödesanalys 1 jan 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Eget kapital ksek Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Totalt Ingående balans 1 januari 2006 (Diana Jagt og Fiskerejser A/S) Nyemission Årets resultat Utgående balans 31 december 2006 (Diana Jagt og Fiskerejser A/S) Ingående balans 1 januari (Koncernen) Valutakursdifferenser Pågående emission Emissionskostnad Apportemission vid förvärv av Wild Adventure A/S Anpassning av aktiekapital vid omvänt förvärv Diana Årets resultat Utgående balans 31 december (Koncernen) Ingående balans 1 januari (Koncernen) Valutakursdifferenser Emissionskostnad Årets resultat Utgående balans 30 juni (Koncernen) Sidan 7 av 8

8 Koncernens nyckeltal 1 jan 31 dec Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Nettoomsättningstillväxt, % 21,5 Soliditet, % Neg Neg Neg Antal anställda vid periodens slut Nettoomsättning per anställd, ksek Data per aktie Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg Utdelning per aktie, SEK Antal aktier vid periodens slut Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning per anställd Eget kapital per aktie Resultat per aktie Rörelseresultatet i procent av omsättningen Resultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen Eget kapital i procent av balansomslutningen Nettoomsättningen dividerat med medelantalet anställda Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång Periodens resultat dividerat med antalet aktier Noter Not 1 Övriga fordringar är involverad i en tvist rörande frågor som har samband med ett avtal om förvärv av Limpopo Travel A/S från Svendborg Importfirma A/S. avbröt förvärvet den 30 juni. Förvärvet kunde hävas om resultatet för Limpopo för 2006 understeg 1 MDKK enligt en upprättad årsrapport eller om väsentliga garantier inte uppfylls. Tvist föreligger huruvida så är fallet. Vid ett negativt besked vid en eventuell kommande rättsprocess kan DTG tvingas genomföra förvärvet. DTG skulle därvid betala ytterligare 13 MDKK för 51 procent av aktierna i Limpopo Travel A/S och förräntning på 13 MDKK samt juridiska kostnader som uppstått i samband med tvisten. 2 MDKK är erlagt som deposition för förvärvet, vilket motsvarar cirka 2,5 MSEK. De 2,5 MSEK ligger som en kortfristig fordran i DTG Sweden AB per Sidan 8 av 8

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer