ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014

4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till komplettering (ändring/tillägg) av kommunstyrelsens delegationsordning i serien 0 Omsorg samt att ändringarna gäller från och med den Bakgrund Kommunstyrelsen har 60/2014 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 maj Verksamhetschef Randi Graungaard och enhetschef Britt-Louise Björklund har föreslagit ändringar/tillägg i serien 0 Omsorg enligt nedan: Serie 0 Omsorg A - Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp Nuvarande delegat Arbetsterapeut Föreslagen delegat Arbetsterapeut/handläggare bostadsanpassning Ny punkt Formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i paritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstal har senare år förändrats ganska ofta då flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Delges Berörda delegater Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 4 TIERPS KOMMUN Datum Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning Ny punkt Ändring av punkt nr 0027A Borttag av punkt nr Befintlig formulering Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp (upp till kr för 2011) Föreslagen formulering Ingen ändring Lagrum etc 4-16 BaB Befintlig delegat Arbetsterapeut Befintlig ersättare Föreslagen delegat Arbetsterapeut, handläggare bostadsanpassning Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Tidigare angiven "handläggare bostadsanpassning" har av okänd anledning tagits bort i samband med att "Arbetsterapeut" skulle läggas till. Båda professionerna ska finnas med eftersom de delar på ansvaret för bostadsanpassningen. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förankrat med Verksamhetschef Randi Graungaard IFO Förändringen föreslås gälla från och med per omgående Förslagsställare Telefon Britt-Louise Björklund 8060 Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

6 4 TIERPS KOMMUN Datum X Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning X Ny punkt Ändring av punkt nr Borttag av punkt nr Befintlig formulering Föreslagen formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent upphållstillstånd (PUT). Lagrum etc Befintlig delegat Befintlig ersättare Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i pariritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstalet har senare år förändrats ganska ofta så flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förändringen föreslås gälla från och med Förslagsställare Randi Graungaard Telefon Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

7 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOK Kommunstyrelsen (47) Dnr Ks Beslutsattestanter och ersättare 2015 inom kommunstyrelsens ansvarsområde Beslut Kommunstyrelsen beslutar att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2015, utse de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av konton för anläggningstillgångar att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton inom kontok lass 1 att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört konto på drift- eller investeringsbudgeten samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och ersättare för under året nyupplagda konton. Bakgrund Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 2014 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom kommunstyrelsen. Delgives Samtliga ekonomer fvb Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

8 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut (109) Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun. Bakgrund Medieprinciperna ska vara ett stöd för verksamheten vid inköp av medier och ett sätt att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Medieprinciperna är fristående från biblioteksplanen. Här nedan följer förslag på medieprinciper för Tierps kommun: Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

9 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) 67 forts. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Utdragsbestydcande

10 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer Förslag till nya medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Förslag Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun för att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Produktion Handläggare Kultur & fritid Sofia Nohrstedt Tierp Kultur- och fritidschef Besöksadress: Grevegalan E-post: Sofia.NohrstedtOtierp.se

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) Avtal med Örbyhus golfklubb Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal mellan Tierps kommun och Örbyhus golfklubb. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grund-avgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs I avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, kris-förhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfällen och betalnings-tiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. Avtalet är undertecknat av golfklubbens representanter. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 AVTAL Mellan Tierps kommun org nr , nedan kallad kommunen, och Örbyhus Golfklubb org nr , nedan kallad klubben, träffas följande avtal. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfallen och betalningstiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. 1. Upplåtelse Kommunen upplåter till klubben golfbanan med tillhöriga anläggningar och byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren. 2. Avtal- och uppsägningstid Kommunen upplåter nyttjanderätten till klubben under samma tid som kommunen har arrendekontrakt med markägaren. Arrendekontraktet gäller till och med 28 februari Kommunen och golfklubben är ense om att uppsägning och upphörande av detta avtal ska överensstämma med villkoren i arrendekontraktet. 3. Avgifter Klubben ska till kommunen årsvis med början 2015 erlägga dels en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften erläggs årsvis senast 31 mars och ska till belopp motsvara den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren enligt mellan dessa parter upprättat arrendeavtal. Tilläggsavgiften erläggs årsvis senast 30 juni med motsvarande fyra(4) prisbasbelopp. (för närvarande kronor) Tilläggsavgiften kan under pågående avtalsperiod justeras om parterna är ense därom. Vid eventuella justeringar ska hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande.

13 AVTAL 4. Byggnader I upplåtelsen ingår ladugården vid Örbyhus gård i befintligt skick. Det åligger klubben att svara för byggnadens underhåll, samt att på egen bekostnad bibehålla och underhålla byggnadens inre för klubbverksamhet mm. Exteriöra förändringar ska ske i samråd med jordägare, kommun och antikvariska myndigheter. Klubben äger inte rätt att utan erforderliga myndighetsbeslut samt kommunens och jordägarens skriftliga samtycke å arrendestället uppföra egna byggnader. 5. Anläggningarnas drift och skötsel Klubben svarar för och bekostar drift och skötsel samt underhåll och förnyelse av de å arrendestället befintliga anläggningarna. Klubben svarar för byggnaders och anläggningars uppvärmning, förseende med varmvatten, elektrisk ström, VA-avgifter och liknade. Klubben ska hålla byggnader och övriga anläggningar försäkrade. Klubben ska teckna försäkring för sin verksamhet och egendom. Klubben förbinder sig att bedriva sin verksamhet på det sätt som föreskrivs i arrendeavtal mellan jordägare och kommunen. 6. Samråd Klubben förbinder sig att i samband med klubbens årliga budgetarbete genom särskilt samråd informera kommunen om klubbens ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva golfverksamhet. Parterna förbinder sig att, även om särskilt samråd inte erfordras, hålla varandra underrättade i allt som rör parternas gemensamma intressen enligt detta avtal. Parterna ska eftersträva sådana lösningar som bäst gynnar golfsportens utveckling å arrendestället. 7. Styrelsepost Såväl kommunen som jordägaren äger rätt att vid varje sammanträde med golfklubben vara representerad med en adjungerad ledamot samt att ledamot därutöver ges insynsrätt i golfklubbens aktiebolag. 8. Förbud mot överlåtelse Denna nyttjanderätt får inte utan båda parters godkännande överlåtas eller upplåtas i andra hand. 9. Option Kommunen medger klubben option att förvärva arrendeavtalet med jordägaren och de på det arrenderade området befintliga markanläggningarna. Pris för ovan nämnda tillgångar ska utgöra kronor med avdrag för summan av de tilläggsavgifter som klubben under årens lopp erlagt.

14 AVTAL Optionen utövas genom att klubben genom rekommenderat brev till kommunen påkallar förvärv av egendomen. Optionen får utövas när som helst under detta avtals löptid. 10. Förutsättningar för detta avtal Detta avtal gäller under förutsättning av att Örbyhus Gods AB godkänner detta avtal. 11. Ersättning vid avtalets upphörande Bestämmelserna i Jordabalkens 11 kap 5 ska gälla för förhållandet. 12. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 13. Tvist Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Tierp -5/// Örby huis Golfklubb Tierp 2014 Tierps Kommun / And / ers Nor Bengt-Olov Eriksson Lars Carlberg 0 Conny Rönnholm Förestående avtal godkännes Örbyhus / 2014 Örbyhus Gods AB

15 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (109) 72 Dnr Ks Medfinansieringsintyg NeDa - Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja medfinansieringsintyg på kr till projektet under förutsättning att övriga medfinansierande kommuner beviljar medel. Bakgrund Under våren 2014 gav styrelsen NeDa:s kansli i uppdrag att utarbeta projektansökan med inriktning på biosfårsområde som identitet och varumärkesplattform (se bifogad projektbeskrivning). Vid styrelsemöte den 28 augusti godkände styrelsen upplägget på projektet. Fyra regionala ansökningar skickades in till regionsförbunden i C, W och X län samt en till Länsstyrelsen i U län. För stöd från dessa förutsätts 50 % annan finansiering. Totalt bygger ansökan på sammanlagt 1 miljon kr i kommunal medfinansiering från NeDa:s nio kommuner. Från Heby, Tierp, Älvkarleby kommun ansökes kr/kommun för projektperioden ( ). För att Regionförbundet i Uppsala ska kunna behandla ansökan krävs kommunalt beslut och medfinansieringsintyg. Ordf sign usterandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

16 Piosfärområde ÄLVLANDSKAPET Nedre Dalälven IS KOMMUN KOMMUNSTYR ELSEN NEDRE DALÄLVEN Projektbeskrivning Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform i3.nr: :155" Beteckning: A.,t ugo._. Bakgrund Biosfärutnämningen År 2011 utsåg UNESCO efter nominering av svenska regeringen Nedre Dalälven till Sveriges tredje biosfårområde. Utnämningen hade föregåtts av flera års arbete inom Nedre Dalälvens Intresseförening med förankring bland kommuner, markägare och andra intressenter i bygden samt ett omfattande arbete med ansökan (176 sidor). Ansökan undertecknades bl.a. av kommunstyrelsens ordförande i samliga nio berörda NeDa-kommuner. NeDa är huvudman för biosfärområdet med NeDa:s styrelse som styrelse för biosfärområdet. UNESCO:s beslut om utnämningen bekräftar att Nedre Dalälvsområdet har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Syftet med biosfärområdet är att med utgångspunkt från de höga natur- och kulturmiljövärden området har gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling. De områden där NeDa främst kan medverka till social och ekonomisk utveckling är inom turism och ökad inflyttning/minskad utflyttning samt att verka för ökad hävd av älv- och sjöängar. Biosfårområdet ska också vara en arena för forskning och utbildning samt värna den biologiska mångfalden. Kommunerna har hittills inte tagit tillvara chansen att förstärka sitt varumärke som en attraktiv kommun med att man ingår i biosfärområdet. D.v.s. marknadsfört sig med innehållet i UNESCO:s utmärkelse att man har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Det är hög tid att öka ambitionsnivån med att ta tillvara de möjligheter utnämningen till biosfärområde ger. Det är det som detta projekt handlar om. Förutsättningar för utveckling av turism och näraliggande En viktig del i NeDa:s utvecklingsarbete är inom turismen. Sverige har satt upp mycket höga mål för turismutvecklingen och den nationella visionen är en fördubbling av svensk besöknäring från år 2011 till För oss i Nedre Dalälvskommunerna är det av stor

17 betydelse att Sverige i den nationella strategin beskrivs som ett "naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser". Intressant är vidare att en färsk SCB-undersökning om hushållens konsumtion visar att i den svaga ökning som gäller i ekonomin så är det konsumtion av fritid och kultur som ökar mest. Både den nationella strategin och hushållens konsumtion passar naturligtvis som hand i handske för Nedre Dalälven och innebär att vårt område har förutsättningar att vara med i denna utveckling. Under senare år har skett en radikal förändring av turismen utanför storstäderna. Affärsturismen med bl.a. konferenser viker mycket kraftigt på landsorten och man räknar inte med att det är en tillfällig svacka utan att det handlar om ett tydligt trendbrott (undantag finns på orter med mycket starka exportindustrier men de är få, t.ex. Sandviken och Kiruna). För att kompensera för detta bortfall är det därför av helt avgörande betydelse med ökade satsningar på privatturismen. Arbete med utveckling av turismen har under hela NeDa:s existens sedan 1987 varit en central uppgift. Detta arbete har kunnat intensifieras sedan år 2001 tack vare möjligheter till finansiering från Leader (Leader Nedre Dalälven är en egen juridisk person skild från NeDa) till en lång rad större och mindre projekt spridda över de nio berörda kommunerna. NeDa har idag kontakt med över 100 turistföretag i huvudsak på landsbygden i Nedre Dalälvsområdet. Nästan alla dessa är riktigt små företag och flertalet är enmansföretag. Endast några få har fem eller något fler anställda. En utveckling av turismen i området vore om dessa företag kunde öka antalet anställda. Det är dock inte realistiskt på kort sikt. Snarare är det så att företag med något fler anställda, främst logianläggningar, successivt minskat antalet anställda sedan drygt 10 år tillbaka. För att stärka turismen, omsättningen i turistföretagen och därmed i bygden i övrigt behövs därför på kort sikt andra metoder som på något längre sikt också kan öka antalet anställda inom turismen. Den åtgärd som närmast står till buds för att företagen ska bli starkare i olika avseenden är ökat samarbete och nätverkande mellan dem. Liksom för kommunerna har även företagen mycket att vinna på att använda sig av biosfårutmärkelsen och syftet med biosfårområdet. Nedre Dalälvsområdet med omgivningar har mycket goda förutsättningar för utveckling av turismen: Läget är mycket strategiskt med över 3 milj. invånare inom ett par timmas resa och därtill landets största internationella flygplats strax utanför området. Området har mycket höga natur- och kulturmiljövärden, vilket tydligt bekräftades av UNESCO:s beslut om att utse området till biosfärområde. NeDa har ett brett nätverk med ca 100 främst småskaliga turistföretag. Detta tillsammans med utnämningen till biosfårområde stärker möjligheterna i destinationsutvecklingen.

18 Den snabba utvecklingen inom digitaltekniken har avgörande betydelse för arbete med information, marknadsföring och bokning. NeDa har lagt ner betydande resurser på detta och har idag tillgång till den allra senaste digitala tekniken och kunskapen. Nedre Dalälven är känt som Sveriges mest kompletta område för fritidsfiske och fisketurism. Idag finns 11 fisketurismföretag i Nedre Dalälvsområdet. Företagandet inom fisketurismen har under senare år utvecklas mycket bra, bl.a. genom SwedenFishing, ett nationellt projekt som NeDa varit huvudman för. Under år 2014 har verksamheten övergått från projekt till den nationella organisationen SwedenFishing ekonomisk förening med säte i Gysinge och med NeDa:s VD som ordförande. Nya möjligheter fcir kommuner och företag Genom UNESCO:s utnämning till biosfårområde finns nu möjligheten att ytterligare stärka Nedre Dalälven som en destination med höga värden där man verkar för en hållbar utveckling i olika avseenden. Här finns en potential att dra nytta av för såväl kommuner som turismföretag. Genom att i sin utåtriktade information och marknadsföring framhålla att man ingår i ett biosfårområde kan attraktionskraften stärkas, vilket för kommunernas del i första hand innebär förbättrade möjligheter till inflyttning av invånare och företag. För turismföretagen finns främst en potential genom ökat lokal samarbete och genom tematiska samarbeten över hela eller delar av Nedre Dalälvsområdet. För företagen handlar det om att få fler besökare, öka omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Biosfårbegreppet är mer känt i många andra länder och kan därmed underlätta en ökad turism utifrån. 1 sammanhanget kan inte nog betonas värdet av en fortsatt turistisk utveckling även med avseende på berörda kommuners attraktionskraft, inte minst för att behålla och få nya engagerade invånare och företag. Totalt finns närmare 600 biosfårområden i 110 länder. I Sverige finns fem utnämnda områden. Det finns också två kandidatområden, varav det ena i Hälsingebygden i Voxnadalen. En av biosfärområdets funktioner är också att vara en arena för forskning och undervisning. Genom MAB-nätverken, där universitet och högskolor över hela världen är aktiva deltagare, finns goda möjligheter till konakter med forskare inom en rad olika forskningsområden. Att tillhöra ett biosfårområde innebär därför också ökade möjligheter att fa lokalt angelägna frågeställningar och problem belysta genom forskningsinsatser. Wiki Nedre Dalälven Nedre Dalälvens rika natur- och kulturmiljöer består inte enbart av de större besöksmål och evenemang som brukar marknadsföras i turistbroschyrer och på hemsidor. Vid sidan av dessa finns även ett stort antal mindre kända platser som är värda att besöka, i synnerhet för personer med olika specialintressen.

19 Det kan röra sig om alla slags element i natur- och kulturlandskapet, som är natursköna eller intressanta ur andra synvinklar, exempelvis geologiska, botaniska eller historiska. Annat som förtjänar att uppmärksammas är kulturella uttryck med anknytning till bygden i form av t.ex. musik, litteratur, konst, teater och mängder av kulturmiljöer. Inte minst genom arbetet inom Leader har det blivit tydligt att det i alla delar av biosfårområdet finns föreningar och enskilda personer med ingående kunskaper om och ett starkt engagemang för lokala sevärdheter och upplevelser av alla tänkbara slag. För att ytterligare höja intresset för Nedre Dalälven och engagera människorna i bygden planeras ett wiki på Nedre Dalälvens webbplats med även icke kommersiella sevärdheter och upplevelser. Tanken är att inbjuda en intresserad allmänhet att på ideell basis bidra med initierade och intresseväckande beskrivningar och fotografier av sådana icke-kommersiella besöksmål. Detta skulle bli en värdefull resurs för turismen och även leda till en stärkt identitet, ett ökat engagemang för den egna bygden samt inspirera till besök i andra delar av biosfårområdet. Eftersom arbetet har en direkt anknytning till biosfårområdets kvaliteter, är det en naturlig uppgift för NeDa som huvudman för biosfårområdet att ta initiativ till och koordinera insamling och hantering av sådana beskrivningar inom ramen för biosfårarbetet. Syfte Projektets syfte är att Få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfårutmärkelsen Sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå i ett biosfårområde bland kommunernas tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen. Öka delaktigheten och engagemanget från kommunernas sida i biosfärarbetet. Verka för att turismföretagen i mycket högre grad än idag samverkar affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från Biosfårområdets syften och värden. Verka för ökade samarbetsytor för turistföretagen för att ökat verksamheters och områdets konkurrenskraft bl.a. genom ett ökat utbud av upplevelser och tjänster. Öka antalet besökare, omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Främja fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur tillhörigheten till ett biosfärområde kan användas som en resurs i företagandet. Bygga upp en struktur för ett Wiki Nedre Dalälven, informera om möjligheten att bidra samt påbörja mottagande, granskning och systematisering av inkomna bidrag.

20 Mit Vid projektets slut ska Kommunerna ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Informationsutbyte och dialog skett med politiker och tjänstemän i områdets alla nio kommuner om de möjligheter det innebär för en kommun att ingå i ett biosfärområde. Kommunerna mer självgående ska kunna använda sig av biosfärkonceptet i en positiv utveckling. Information om biosfärområdet och biosfårarbetet ska finnas på alla nio kommuners hemsidor. Turismföretagen ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Turismföretagen ska i mycket högre grad än idag samverka affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt i större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från biosfärområdets syften och värden. Turistföretagen ha utvecklat ändamålsenlig marknadsföring i samverkan med andra En databas för Nedre Dalälvens Wiki ha byggts, informationsinsatser ha gjorts om möjligheten att lämna bidrag och mottagande, redigering och systematisering ha påbörjats av inkomna texter och bilder. Genomförande Arbetet med kommunerna 1) Inledningsvis planera och genomföra ett antal seminarier och workshops för kommunerna som avstamp för det fortsatta arbetet för att skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform, 2) Successiv nedbrytning till informations- och mötesinsatser med enskilda kommuners förvaltningar/funktioner/handläggare och teman för fler kommuner för att mer i detalj skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform. 3) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna informationsinsatser till befolkning, organisationer och företag i kommunerna. 4) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna utåtriktad information och marknadsföring av kommunerna som attraktiva med utgångspunkt från utmärkelsen och det arbete som sker. Sker genom olika Internet-satsningar (bl.a. NeDa:s hemsida, kommunernas hemsidor, social medier), media, mässor, utställningar, mm.

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer