ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014

4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till komplettering (ändring/tillägg) av kommunstyrelsens delegationsordning i serien 0 Omsorg samt att ändringarna gäller från och med den Bakgrund Kommunstyrelsen har 60/2014 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 maj Verksamhetschef Randi Graungaard och enhetschef Britt-Louise Björklund har föreslagit ändringar/tillägg i serien 0 Omsorg enligt nedan: Serie 0 Omsorg A - Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp Nuvarande delegat Arbetsterapeut Föreslagen delegat Arbetsterapeut/handläggare bostadsanpassning Ny punkt Formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i paritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstal har senare år förändrats ganska ofta då flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Delges Berörda delegater Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 4 TIERPS KOMMUN Datum Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning Ny punkt Ändring av punkt nr 0027A Borttag av punkt nr Befintlig formulering Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp (upp till kr för 2011) Föreslagen formulering Ingen ändring Lagrum etc 4-16 BaB Befintlig delegat Arbetsterapeut Befintlig ersättare Föreslagen delegat Arbetsterapeut, handläggare bostadsanpassning Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Tidigare angiven "handläggare bostadsanpassning" har av okänd anledning tagits bort i samband med att "Arbetsterapeut" skulle läggas till. Båda professionerna ska finnas med eftersom de delar på ansvaret för bostadsanpassningen. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förankrat med Verksamhetschef Randi Graungaard IFO Förändringen föreslås gälla från och med per omgående Förslagsställare Telefon Britt-Louise Björklund 8060 Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

6 4 TIERPS KOMMUN Datum X Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning X Ny punkt Ändring av punkt nr Borttag av punkt nr Befintlig formulering Föreslagen formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent upphållstillstånd (PUT). Lagrum etc Befintlig delegat Befintlig ersättare Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i pariritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstalet har senare år förändrats ganska ofta så flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förändringen föreslås gälla från och med Förslagsställare Randi Graungaard Telefon Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

7 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOK Kommunstyrelsen (47) Dnr Ks Beslutsattestanter och ersättare 2015 inom kommunstyrelsens ansvarsområde Beslut Kommunstyrelsen beslutar att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2015, utse de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av konton för anläggningstillgångar att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton inom kontok lass 1 att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört konto på drift- eller investeringsbudgeten samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och ersättare för under året nyupplagda konton. Bakgrund Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 2014 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom kommunstyrelsen. Delgives Samtliga ekonomer fvb Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

8 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut (109) Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun. Bakgrund Medieprinciperna ska vara ett stöd för verksamheten vid inköp av medier och ett sätt att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Medieprinciperna är fristående från biblioteksplanen. Här nedan följer förslag på medieprinciper för Tierps kommun: Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

9 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) 67 forts. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Utdragsbestydcande

10 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer Förslag till nya medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Förslag Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun för att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Produktion Handläggare Kultur & fritid Sofia Nohrstedt Tierp Kultur- och fritidschef Besöksadress: Grevegalan E-post: Sofia.NohrstedtOtierp.se

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) Avtal med Örbyhus golfklubb Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal mellan Tierps kommun och Örbyhus golfklubb. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grund-avgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs I avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, kris-förhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfällen och betalnings-tiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. Avtalet är undertecknat av golfklubbens representanter. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 AVTAL Mellan Tierps kommun org nr , nedan kallad kommunen, och Örbyhus Golfklubb org nr , nedan kallad klubben, träffas följande avtal. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfallen och betalningstiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. 1. Upplåtelse Kommunen upplåter till klubben golfbanan med tillhöriga anläggningar och byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren. 2. Avtal- och uppsägningstid Kommunen upplåter nyttjanderätten till klubben under samma tid som kommunen har arrendekontrakt med markägaren. Arrendekontraktet gäller till och med 28 februari Kommunen och golfklubben är ense om att uppsägning och upphörande av detta avtal ska överensstämma med villkoren i arrendekontraktet. 3. Avgifter Klubben ska till kommunen årsvis med början 2015 erlägga dels en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften erläggs årsvis senast 31 mars och ska till belopp motsvara den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren enligt mellan dessa parter upprättat arrendeavtal. Tilläggsavgiften erläggs årsvis senast 30 juni med motsvarande fyra(4) prisbasbelopp. (för närvarande kronor) Tilläggsavgiften kan under pågående avtalsperiod justeras om parterna är ense därom. Vid eventuella justeringar ska hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande.

13 AVTAL 4. Byggnader I upplåtelsen ingår ladugården vid Örbyhus gård i befintligt skick. Det åligger klubben att svara för byggnadens underhåll, samt att på egen bekostnad bibehålla och underhålla byggnadens inre för klubbverksamhet mm. Exteriöra förändringar ska ske i samråd med jordägare, kommun och antikvariska myndigheter. Klubben äger inte rätt att utan erforderliga myndighetsbeslut samt kommunens och jordägarens skriftliga samtycke å arrendestället uppföra egna byggnader. 5. Anläggningarnas drift och skötsel Klubben svarar för och bekostar drift och skötsel samt underhåll och förnyelse av de å arrendestället befintliga anläggningarna. Klubben svarar för byggnaders och anläggningars uppvärmning, förseende med varmvatten, elektrisk ström, VA-avgifter och liknade. Klubben ska hålla byggnader och övriga anläggningar försäkrade. Klubben ska teckna försäkring för sin verksamhet och egendom. Klubben förbinder sig att bedriva sin verksamhet på det sätt som föreskrivs i arrendeavtal mellan jordägare och kommunen. 6. Samråd Klubben förbinder sig att i samband med klubbens årliga budgetarbete genom särskilt samråd informera kommunen om klubbens ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva golfverksamhet. Parterna förbinder sig att, även om särskilt samråd inte erfordras, hålla varandra underrättade i allt som rör parternas gemensamma intressen enligt detta avtal. Parterna ska eftersträva sådana lösningar som bäst gynnar golfsportens utveckling å arrendestället. 7. Styrelsepost Såväl kommunen som jordägaren äger rätt att vid varje sammanträde med golfklubben vara representerad med en adjungerad ledamot samt att ledamot därutöver ges insynsrätt i golfklubbens aktiebolag. 8. Förbud mot överlåtelse Denna nyttjanderätt får inte utan båda parters godkännande överlåtas eller upplåtas i andra hand. 9. Option Kommunen medger klubben option att förvärva arrendeavtalet med jordägaren och de på det arrenderade området befintliga markanläggningarna. Pris för ovan nämnda tillgångar ska utgöra kronor med avdrag för summan av de tilläggsavgifter som klubben under årens lopp erlagt.

14 AVTAL Optionen utövas genom att klubben genom rekommenderat brev till kommunen påkallar förvärv av egendomen. Optionen får utövas när som helst under detta avtals löptid. 10. Förutsättningar för detta avtal Detta avtal gäller under förutsättning av att Örbyhus Gods AB godkänner detta avtal. 11. Ersättning vid avtalets upphörande Bestämmelserna i Jordabalkens 11 kap 5 ska gälla för förhållandet. 12. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 13. Tvist Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Tierp -5/// Örby huis Golfklubb Tierp 2014 Tierps Kommun / And / ers Nor Bengt-Olov Eriksson Lars Carlberg 0 Conny Rönnholm Förestående avtal godkännes Örbyhus / 2014 Örbyhus Gods AB

15 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (109) 72 Dnr Ks Medfinansieringsintyg NeDa - Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja medfinansieringsintyg på kr till projektet under förutsättning att övriga medfinansierande kommuner beviljar medel. Bakgrund Under våren 2014 gav styrelsen NeDa:s kansli i uppdrag att utarbeta projektansökan med inriktning på biosfårsområde som identitet och varumärkesplattform (se bifogad projektbeskrivning). Vid styrelsemöte den 28 augusti godkände styrelsen upplägget på projektet. Fyra regionala ansökningar skickades in till regionsförbunden i C, W och X län samt en till Länsstyrelsen i U län. För stöd från dessa förutsätts 50 % annan finansiering. Totalt bygger ansökan på sammanlagt 1 miljon kr i kommunal medfinansiering från NeDa:s nio kommuner. Från Heby, Tierp, Älvkarleby kommun ansökes kr/kommun för projektperioden ( ). För att Regionförbundet i Uppsala ska kunna behandla ansökan krävs kommunalt beslut och medfinansieringsintyg. Ordf sign usterandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

16 Piosfärområde ÄLVLANDSKAPET Nedre Dalälven IS KOMMUN KOMMUNSTYR ELSEN NEDRE DALÄLVEN Projektbeskrivning Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform i3.nr: :155" Beteckning: A.,t ugo._. Bakgrund Biosfärutnämningen År 2011 utsåg UNESCO efter nominering av svenska regeringen Nedre Dalälven till Sveriges tredje biosfårområde. Utnämningen hade föregåtts av flera års arbete inom Nedre Dalälvens Intresseförening med förankring bland kommuner, markägare och andra intressenter i bygden samt ett omfattande arbete med ansökan (176 sidor). Ansökan undertecknades bl.a. av kommunstyrelsens ordförande i samliga nio berörda NeDa-kommuner. NeDa är huvudman för biosfärområdet med NeDa:s styrelse som styrelse för biosfärområdet. UNESCO:s beslut om utnämningen bekräftar att Nedre Dalälvsområdet har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Syftet med biosfärområdet är att med utgångspunkt från de höga natur- och kulturmiljövärden området har gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling. De områden där NeDa främst kan medverka till social och ekonomisk utveckling är inom turism och ökad inflyttning/minskad utflyttning samt att verka för ökad hävd av älv- och sjöängar. Biosfårområdet ska också vara en arena för forskning och utbildning samt värna den biologiska mångfalden. Kommunerna har hittills inte tagit tillvara chansen att förstärka sitt varumärke som en attraktiv kommun med att man ingår i biosfärområdet. D.v.s. marknadsfört sig med innehållet i UNESCO:s utmärkelse att man har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Det är hög tid att öka ambitionsnivån med att ta tillvara de möjligheter utnämningen till biosfärområde ger. Det är det som detta projekt handlar om. Förutsättningar för utveckling av turism och näraliggande En viktig del i NeDa:s utvecklingsarbete är inom turismen. Sverige har satt upp mycket höga mål för turismutvecklingen och den nationella visionen är en fördubbling av svensk besöknäring från år 2011 till För oss i Nedre Dalälvskommunerna är det av stor

17 betydelse att Sverige i den nationella strategin beskrivs som ett "naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser". Intressant är vidare att en färsk SCB-undersökning om hushållens konsumtion visar att i den svaga ökning som gäller i ekonomin så är det konsumtion av fritid och kultur som ökar mest. Både den nationella strategin och hushållens konsumtion passar naturligtvis som hand i handske för Nedre Dalälven och innebär att vårt område har förutsättningar att vara med i denna utveckling. Under senare år har skett en radikal förändring av turismen utanför storstäderna. Affärsturismen med bl.a. konferenser viker mycket kraftigt på landsorten och man räknar inte med att det är en tillfällig svacka utan att det handlar om ett tydligt trendbrott (undantag finns på orter med mycket starka exportindustrier men de är få, t.ex. Sandviken och Kiruna). För att kompensera för detta bortfall är det därför av helt avgörande betydelse med ökade satsningar på privatturismen. Arbete med utveckling av turismen har under hela NeDa:s existens sedan 1987 varit en central uppgift. Detta arbete har kunnat intensifieras sedan år 2001 tack vare möjligheter till finansiering från Leader (Leader Nedre Dalälven är en egen juridisk person skild från NeDa) till en lång rad större och mindre projekt spridda över de nio berörda kommunerna. NeDa har idag kontakt med över 100 turistföretag i huvudsak på landsbygden i Nedre Dalälvsområdet. Nästan alla dessa är riktigt små företag och flertalet är enmansföretag. Endast några få har fem eller något fler anställda. En utveckling av turismen i området vore om dessa företag kunde öka antalet anställda. Det är dock inte realistiskt på kort sikt. Snarare är det så att företag med något fler anställda, främst logianläggningar, successivt minskat antalet anställda sedan drygt 10 år tillbaka. För att stärka turismen, omsättningen i turistföretagen och därmed i bygden i övrigt behövs därför på kort sikt andra metoder som på något längre sikt också kan öka antalet anställda inom turismen. Den åtgärd som närmast står till buds för att företagen ska bli starkare i olika avseenden är ökat samarbete och nätverkande mellan dem. Liksom för kommunerna har även företagen mycket att vinna på att använda sig av biosfårutmärkelsen och syftet med biosfårområdet. Nedre Dalälvsområdet med omgivningar har mycket goda förutsättningar för utveckling av turismen: Läget är mycket strategiskt med över 3 milj. invånare inom ett par timmas resa och därtill landets största internationella flygplats strax utanför området. Området har mycket höga natur- och kulturmiljövärden, vilket tydligt bekräftades av UNESCO:s beslut om att utse området till biosfärområde. NeDa har ett brett nätverk med ca 100 främst småskaliga turistföretag. Detta tillsammans med utnämningen till biosfårområde stärker möjligheterna i destinationsutvecklingen.

18 Den snabba utvecklingen inom digitaltekniken har avgörande betydelse för arbete med information, marknadsföring och bokning. NeDa har lagt ner betydande resurser på detta och har idag tillgång till den allra senaste digitala tekniken och kunskapen. Nedre Dalälven är känt som Sveriges mest kompletta område för fritidsfiske och fisketurism. Idag finns 11 fisketurismföretag i Nedre Dalälvsområdet. Företagandet inom fisketurismen har under senare år utvecklas mycket bra, bl.a. genom SwedenFishing, ett nationellt projekt som NeDa varit huvudman för. Under år 2014 har verksamheten övergått från projekt till den nationella organisationen SwedenFishing ekonomisk förening med säte i Gysinge och med NeDa:s VD som ordförande. Nya möjligheter fcir kommuner och företag Genom UNESCO:s utnämning till biosfårområde finns nu möjligheten att ytterligare stärka Nedre Dalälven som en destination med höga värden där man verkar för en hållbar utveckling i olika avseenden. Här finns en potential att dra nytta av för såväl kommuner som turismföretag. Genom att i sin utåtriktade information och marknadsföring framhålla att man ingår i ett biosfårområde kan attraktionskraften stärkas, vilket för kommunernas del i första hand innebär förbättrade möjligheter till inflyttning av invånare och företag. För turismföretagen finns främst en potential genom ökat lokal samarbete och genom tematiska samarbeten över hela eller delar av Nedre Dalälvsområdet. För företagen handlar det om att få fler besökare, öka omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Biosfårbegreppet är mer känt i många andra länder och kan därmed underlätta en ökad turism utifrån. 1 sammanhanget kan inte nog betonas värdet av en fortsatt turistisk utveckling även med avseende på berörda kommuners attraktionskraft, inte minst för att behålla och få nya engagerade invånare och företag. Totalt finns närmare 600 biosfårområden i 110 länder. I Sverige finns fem utnämnda områden. Det finns också två kandidatområden, varav det ena i Hälsingebygden i Voxnadalen. En av biosfärområdets funktioner är också att vara en arena för forskning och undervisning. Genom MAB-nätverken, där universitet och högskolor över hela världen är aktiva deltagare, finns goda möjligheter till konakter med forskare inom en rad olika forskningsområden. Att tillhöra ett biosfårområde innebär därför också ökade möjligheter att fa lokalt angelägna frågeställningar och problem belysta genom forskningsinsatser. Wiki Nedre Dalälven Nedre Dalälvens rika natur- och kulturmiljöer består inte enbart av de större besöksmål och evenemang som brukar marknadsföras i turistbroschyrer och på hemsidor. Vid sidan av dessa finns även ett stort antal mindre kända platser som är värda att besöka, i synnerhet för personer med olika specialintressen.

19 Det kan röra sig om alla slags element i natur- och kulturlandskapet, som är natursköna eller intressanta ur andra synvinklar, exempelvis geologiska, botaniska eller historiska. Annat som förtjänar att uppmärksammas är kulturella uttryck med anknytning till bygden i form av t.ex. musik, litteratur, konst, teater och mängder av kulturmiljöer. Inte minst genom arbetet inom Leader har det blivit tydligt att det i alla delar av biosfårområdet finns föreningar och enskilda personer med ingående kunskaper om och ett starkt engagemang för lokala sevärdheter och upplevelser av alla tänkbara slag. För att ytterligare höja intresset för Nedre Dalälven och engagera människorna i bygden planeras ett wiki på Nedre Dalälvens webbplats med även icke kommersiella sevärdheter och upplevelser. Tanken är att inbjuda en intresserad allmänhet att på ideell basis bidra med initierade och intresseväckande beskrivningar och fotografier av sådana icke-kommersiella besöksmål. Detta skulle bli en värdefull resurs för turismen och även leda till en stärkt identitet, ett ökat engagemang för den egna bygden samt inspirera till besök i andra delar av biosfårområdet. Eftersom arbetet har en direkt anknytning till biosfårområdets kvaliteter, är det en naturlig uppgift för NeDa som huvudman för biosfårområdet att ta initiativ till och koordinera insamling och hantering av sådana beskrivningar inom ramen för biosfårarbetet. Syfte Projektets syfte är att Få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfårutmärkelsen Sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå i ett biosfårområde bland kommunernas tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen. Öka delaktigheten och engagemanget från kommunernas sida i biosfärarbetet. Verka för att turismföretagen i mycket högre grad än idag samverkar affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från Biosfårområdets syften och värden. Verka för ökade samarbetsytor för turistföretagen för att ökat verksamheters och områdets konkurrenskraft bl.a. genom ett ökat utbud av upplevelser och tjänster. Öka antalet besökare, omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Främja fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur tillhörigheten till ett biosfärområde kan användas som en resurs i företagandet. Bygga upp en struktur för ett Wiki Nedre Dalälven, informera om möjligheten att bidra samt påbörja mottagande, granskning och systematisering av inkomna bidrag.

20 Mit Vid projektets slut ska Kommunerna ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Informationsutbyte och dialog skett med politiker och tjänstemän i områdets alla nio kommuner om de möjligheter det innebär för en kommun att ingå i ett biosfärområde. Kommunerna mer självgående ska kunna använda sig av biosfärkonceptet i en positiv utveckling. Information om biosfärområdet och biosfårarbetet ska finnas på alla nio kommuners hemsidor. Turismföretagen ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Turismföretagen ska i mycket högre grad än idag samverka affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt i större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från biosfärområdets syften och värden. Turistföretagen ha utvecklat ändamålsenlig marknadsföring i samverkan med andra En databas för Nedre Dalälvens Wiki ha byggts, informationsinsatser ha gjorts om möjligheten att lämna bidrag och mottagande, redigering och systematisering ha påbörjats av inkomna texter och bilder. Genomförande Arbetet med kommunerna 1) Inledningsvis planera och genomföra ett antal seminarier och workshops för kommunerna som avstamp för det fortsatta arbetet för att skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform, 2) Successiv nedbrytning till informations- och mötesinsatser med enskilda kommuners förvaltningar/funktioner/handläggare och teman för fler kommuner för att mer i detalj skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform. 3) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna informationsinsatser till befolkning, organisationer och företag i kommunerna. 4) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna utåtriktad information och marknadsföring av kommunerna som attraktiva med utgångspunkt från utmärkelsen och det arbete som sker. Sker genom olika Internet-satsningar (bl.a. NeDa:s hemsida, kommunernas hemsidor, social medier), media, mässor, utställningar, mm.

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2016 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer