ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014"

Transkript

1

2

3 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014

4 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till komplettering (ändring/tillägg) av kommunstyrelsens delegationsordning i serien 0 Omsorg samt att ändringarna gäller från och med den Bakgrund Kommunstyrelsen har 60/2014 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 maj Verksamhetschef Randi Graungaard och enhetschef Britt-Louise Björklund har föreslagit ändringar/tillägg i serien 0 Omsorg enligt nedan: Serie 0 Omsorg A - Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp Nuvarande delegat Arbetsterapeut Föreslagen delegat Arbetsterapeut/handläggare bostadsanpassning Ny punkt Formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i paritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstal har senare år förändrats ganska ofta då flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Delges Berörda delegater Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 4 TIERPS KOMMUN Datum Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning Ny punkt Ändring av punkt nr 0027A Borttag av punkt nr Befintlig formulering Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp (upp till kr för 2011) Föreslagen formulering Ingen ändring Lagrum etc 4-16 BaB Befintlig delegat Arbetsterapeut Befintlig ersättare Föreslagen delegat Arbetsterapeut, handläggare bostadsanpassning Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Tidigare angiven "handläggare bostadsanpassning" har av okänd anledning tagits bort i samband med att "Arbetsterapeut" skulle läggas till. Båda professionerna ska finnas med eftersom de delar på ansvaret för bostadsanpassningen. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förankrat med Verksamhetschef Randi Graungaard IFO Förändringen föreslås gälla från och med per omgående Förslagsställare Telefon Britt-Louise Björklund 8060 Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

6 4 TIERPS KOMMUN Datum X Avser kommunstyrelsens delegationsordning Avser jävsnämndens delegationsordning X Ny punkt Ändring av punkt nr Borttag av punkt nr Befintlig formulering Föreslagen formulering Besluta om att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn i enlighet med Migrationsverkets beräknade fördelningstal för Tierps kommun samt teckna avtal med Migrationsverket om platser för de barn som beviljats permanent upphållstillstånd (PUT). Lagrum etc Befintlig delegat Befintlig ersättare Föreslagen delegat Verksamhetschef IFO Föreslagen ersättare Anmärkning som ska stå med i delegationsordningen - exempelvis hänvisning till riktlinjer Skäl till förändringen Migrationsverket beslutar hur många ensamkommande asylsökande barn en kommun ska ta emot utifrån en mall. Om en kommun tecknar avtal om mottagande i pariritet med sitt fördelningstal så kan kommunen vara med att styra vilka barn man tar emot. Om man inte skriver avtal kommer Migrationsverket ändå att placera barn upp till kommunens fördelningstal. Fördelningstalet har senare år förändrats ganska ofta så flera barn lever i krigsområden och därför söker asyl. Verksamhet/er som omfattas av punkten OBS om flera verksamheter omfattas måste den föreslagna förändringen vara förankrad hos samtliga Förändringen föreslås gälla från och med Förslagsställare Randi Graungaard Telefon Ifylld blankett mailas eller skickas till kommunstyrelsens sekreterare Kerstin Jonasson.

7 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOK Kommunstyrelsen (47) Dnr Ks Beslutsattestanter och ersättare 2015 inom kommunstyrelsens ansvarsområde Beslut Kommunstyrelsen beslutar att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2015, utse de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av konton för anläggningstillgångar att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom kontoklass 1 och 2 att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton inom kontok lass 1 att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört konto på drift- eller investeringsbudgeten samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och ersättare för under året nyupplagda konton. Bakgrund Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 2014 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom kommunstyrelsen. Delgives Samtliga ekonomer fvb Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

8 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut (109) Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna Medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun. Bakgrund Medieprinciperna ska vara ett stöd för verksamheten vid inköp av medier och ett sätt att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Medieprinciperna är fristående från biblioteksplanen. Här nedan följer förslag på medieprinciper för Tierps kommun: Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

9 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) 67 forts. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Utdragsbestydcande

10 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer Förslag till nya medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun Biblioteket har i uppdrag att främja demokrati, läsande och det livslånga lärandet. Biblioteket ska därför erbjuda medier för information, lärande, underhållning och kulturupplevelser för kommunens invånare. Mediebeståndet ska vara aktuellt och spegla samhället på ett brett och mångsidigt sätt. Biblioteket ska i sitt medieförvärv förhålla sig neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Fackliteratur ska finnas inom alla ämnesområden. Vid urvalet läggs stor vikt vid faktainnehållets saklighet och aktualitet. Biblioteket erbjuder både populär och smal litteratur och tillmötesgår i största möjliga mån inköpsförslag från allmänheten. I urvalet av medier ska biblioteket ta hänsyn till litterär kvalitet och innehållets saklighet. Biblioteket köper inte in medier som direkt uppmanar till brottsliga handlingar, såsom diskriminering och förföljelse av människor på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Biblioteket ska tillhandahålla medier i olika format, tryckta såväl som digitala. Biblioteket ska även erbjuda anpassade medier till grupper med särskilda behov. Prioriterade grupper i bibliotekets verksamhet är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, invånare med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Personalens kompetens, i form av aktiv mediebevakning, och allmänhetens önskemål är grunden för medieurvalet. Biblioteket avgör själv om eventuella gåvor ska införlivas i mediebeståndet. För både gåvor och fjärrlån gäller de urvalsprinciper som anges ovan. Barn- och ungdomslitteratur Biblioteket ska erbjuda: Ett rikt och varierat utbud av medier som speglar världen ur barns perspektiv. Biblioteket ska vara ledande vad gäller upplevelseläsning och fritt kunskapssökande och stimulera till nyfikenhet och läslust. Förslag Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående medieprinciper för biblioteken i Tierps kommun för att säkerställa att bibliotekens uppdrag genomförs enligt plan. Produktion Handläggare Kultur & fritid Sofia Nohrstedt Tierp Kultur- och fritidschef Besöksadress: Grevegalan E-post: Sofia.NohrstedtOtierp.se

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (109) Avtal med Örbyhus golfklubb Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal mellan Tierps kommun och Örbyhus golfklubb. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grund-avgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs I avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, kris-förhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfällen och betalnings-tiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. Avtalet är undertecknat av golfklubbens representanter. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 AVTAL Mellan Tierps kommun org nr , nedan kallad kommunen, och Örbyhus Golfklubb org nr , nedan kallad klubben, träffas följande avtal. Bakgrund Mellan kommunen och klubben upprättades 1993 upplåtelseavtal avseende golfbana med tillhöriga anläggningar samt byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren, Örbyhus Gods AB/Örbyhus Slott. Upplåtelseavtalet innebar att klubben till kommunen från 1994 skulle erlägga del en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften motsvarar den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren. Tilläggsavgiften bestämdes till att mellan uppgå till sammanlagt tkr och hade sin grund i det borgensåtagande kommunen fick ikläda sig efter Örbyhus golfklubbs konkurs avtalet angavs att tilläggsavgiften under avtalsperioden kunde justeras uppåt eller nedåt om parterna var ense om detta. Vid eventuella justeringar skulle hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande. Tilläggavgiften har därefter justerats i nedåt i belopp vid ett flertal tillfallen och betalningstiden utsträckts till Under hösten 2013 genomgick klubben en rekonstruktion. Vid rekonstruktionstillfället återstod tkr att erlägga i tilläggsavgifter till kommunen enligt tidigare avtalad betalningsplan. Efter det att rekonstruktionen genomförts återstod tkr i tilläggsavgifter för golfklubben att erlägga till kommunen. Efter genomförd rekonstruktion har klubben påbörjat ett återuppbyggnadsarbete av klubbverksamheten utifrån ett lägre medlemsantal och minskade intäkter, vilket föranleder en justering av tidigare upprättat avtal mellan klubb och kommun. 1. Upplåtelse Kommunen upplåter till klubben golfbanan med tillhöriga anläggningar och byggnader i enlighet med kommunens arrendeavtal med jordägaren. 2. Avtal- och uppsägningstid Kommunen upplåter nyttjanderätten till klubben under samma tid som kommunen har arrendekontrakt med markägaren. Arrendekontraktet gäller till och med 28 februari Kommunen och golfklubben är ense om att uppsägning och upphörande av detta avtal ska överensstämma med villkoren i arrendekontraktet. 3. Avgifter Klubben ska till kommunen årsvis med början 2015 erlägga dels en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Grundavgiften erläggs årsvis senast 31 mars och ska till belopp motsvara den arrendeavgift som kommunen har att erlägga till jordägaren enligt mellan dessa parter upprättat arrendeavtal. Tilläggsavgiften erläggs årsvis senast 30 juni med motsvarande fyra(4) prisbasbelopp. (för närvarande kronor) Tilläggsavgiften kan under pågående avtalsperiod justeras om parterna är ense därom. Vid eventuella justeringar ska hänsyn tas till klubbens medlemsantal, oförutsebara kostnader som väsentligt påverkar klubbens ekonomi, krisförhållande eller liknande.

13 AVTAL 4. Byggnader I upplåtelsen ingår ladugården vid Örbyhus gård i befintligt skick. Det åligger klubben att svara för byggnadens underhåll, samt att på egen bekostnad bibehålla och underhålla byggnadens inre för klubbverksamhet mm. Exteriöra förändringar ska ske i samråd med jordägare, kommun och antikvariska myndigheter. Klubben äger inte rätt att utan erforderliga myndighetsbeslut samt kommunens och jordägarens skriftliga samtycke å arrendestället uppföra egna byggnader. 5. Anläggningarnas drift och skötsel Klubben svarar för och bekostar drift och skötsel samt underhåll och förnyelse av de å arrendestället befintliga anläggningarna. Klubben svarar för byggnaders och anläggningars uppvärmning, förseende med varmvatten, elektrisk ström, VA-avgifter och liknade. Klubben ska hålla byggnader och övriga anläggningar försäkrade. Klubben ska teckna försäkring för sin verksamhet och egendom. Klubben förbinder sig att bedriva sin verksamhet på det sätt som föreskrivs i arrendeavtal mellan jordägare och kommunen. 6. Samråd Klubben förbinder sig att i samband med klubbens årliga budgetarbete genom särskilt samråd informera kommunen om klubbens ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva golfverksamhet. Parterna förbinder sig att, även om särskilt samråd inte erfordras, hålla varandra underrättade i allt som rör parternas gemensamma intressen enligt detta avtal. Parterna ska eftersträva sådana lösningar som bäst gynnar golfsportens utveckling å arrendestället. 7. Styrelsepost Såväl kommunen som jordägaren äger rätt att vid varje sammanträde med golfklubben vara representerad med en adjungerad ledamot samt att ledamot därutöver ges insynsrätt i golfklubbens aktiebolag. 8. Förbud mot överlåtelse Denna nyttjanderätt får inte utan båda parters godkännande överlåtas eller upplåtas i andra hand. 9. Option Kommunen medger klubben option att förvärva arrendeavtalet med jordägaren och de på det arrenderade området befintliga markanläggningarna. Pris för ovan nämnda tillgångar ska utgöra kronor med avdrag för summan av de tilläggsavgifter som klubben under årens lopp erlagt.

14 AVTAL Optionen utövas genom att klubben genom rekommenderat brev till kommunen påkallar förvärv av egendomen. Optionen får utövas när som helst under detta avtals löptid. 10. Förutsättningar för detta avtal Detta avtal gäller under förutsättning av att Örbyhus Gods AB godkänner detta avtal. 11. Ersättning vid avtalets upphörande Bestämmelserna i Jordabalkens 11 kap 5 ska gälla för förhållandet. 12. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. 13. Tvist Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Tierp -5/// Örby huis Golfklubb Tierp 2014 Tierps Kommun / And / ers Nor Bengt-Olov Eriksson Lars Carlberg 0 Conny Rönnholm Förestående avtal godkännes Örbyhus / 2014 Örbyhus Gods AB

15 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutsk (109) 72 Dnr Ks Medfinansieringsintyg NeDa - Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja medfinansieringsintyg på kr till projektet under förutsättning att övriga medfinansierande kommuner beviljar medel. Bakgrund Under våren 2014 gav styrelsen NeDa:s kansli i uppdrag att utarbeta projektansökan med inriktning på biosfårsområde som identitet och varumärkesplattform (se bifogad projektbeskrivning). Vid styrelsemöte den 28 augusti godkände styrelsen upplägget på projektet. Fyra regionala ansökningar skickades in till regionsförbunden i C, W och X län samt en till Länsstyrelsen i U län. För stöd från dessa förutsätts 50 % annan finansiering. Totalt bygger ansökan på sammanlagt 1 miljon kr i kommunal medfinansiering från NeDa:s nio kommuner. Från Heby, Tierp, Älvkarleby kommun ansökes kr/kommun för projektperioden ( ). För att Regionförbundet i Uppsala ska kunna behandla ansökan krävs kommunalt beslut och medfinansieringsintyg. Ordf sign usterandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

16 Piosfärområde ÄLVLANDSKAPET Nedre Dalälven IS KOMMUN KOMMUNSTYR ELSEN NEDRE DALÄLVEN Projektbeskrivning Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform i3.nr: :155" Beteckning: A.,t ugo._. Bakgrund Biosfärutnämningen År 2011 utsåg UNESCO efter nominering av svenska regeringen Nedre Dalälven till Sveriges tredje biosfårområde. Utnämningen hade föregåtts av flera års arbete inom Nedre Dalälvens Intresseförening med förankring bland kommuner, markägare och andra intressenter i bygden samt ett omfattande arbete med ansökan (176 sidor). Ansökan undertecknades bl.a. av kommunstyrelsens ordförande i samliga nio berörda NeDa-kommuner. NeDa är huvudman för biosfärområdet med NeDa:s styrelse som styrelse för biosfärområdet. UNESCO:s beslut om utnämningen bekräftar att Nedre Dalälvsområdet har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Syftet med biosfärområdet är att med utgångspunkt från de höga natur- och kulturmiljövärden området har gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling. De områden där NeDa främst kan medverka till social och ekonomisk utveckling är inom turism och ökad inflyttning/minskad utflyttning samt att verka för ökad hävd av älv- och sjöängar. Biosfårområdet ska också vara en arena för forskning och utbildning samt värna den biologiska mångfalden. Kommunerna har hittills inte tagit tillvara chansen att förstärka sitt varumärke som en attraktiv kommun med att man ingår i biosfärområdet. D.v.s. marknadsfört sig med innehållet i UNESCO:s utmärkelse att man har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Det är hög tid att öka ambitionsnivån med att ta tillvara de möjligheter utnämningen till biosfärområde ger. Det är det som detta projekt handlar om. Förutsättningar för utveckling av turism och näraliggande En viktig del i NeDa:s utvecklingsarbete är inom turismen. Sverige har satt upp mycket höga mål för turismutvecklingen och den nationella visionen är en fördubbling av svensk besöknäring från år 2011 till För oss i Nedre Dalälvskommunerna är det av stor

17 betydelse att Sverige i den nationella strategin beskrivs som ett "naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser". Intressant är vidare att en färsk SCB-undersökning om hushållens konsumtion visar att i den svaga ökning som gäller i ekonomin så är det konsumtion av fritid och kultur som ökar mest. Både den nationella strategin och hushållens konsumtion passar naturligtvis som hand i handske för Nedre Dalälven och innebär att vårt område har förutsättningar att vara med i denna utveckling. Under senare år har skett en radikal förändring av turismen utanför storstäderna. Affärsturismen med bl.a. konferenser viker mycket kraftigt på landsorten och man räknar inte med att det är en tillfällig svacka utan att det handlar om ett tydligt trendbrott (undantag finns på orter med mycket starka exportindustrier men de är få, t.ex. Sandviken och Kiruna). För att kompensera för detta bortfall är det därför av helt avgörande betydelse med ökade satsningar på privatturismen. Arbete med utveckling av turismen har under hela NeDa:s existens sedan 1987 varit en central uppgift. Detta arbete har kunnat intensifieras sedan år 2001 tack vare möjligheter till finansiering från Leader (Leader Nedre Dalälven är en egen juridisk person skild från NeDa) till en lång rad större och mindre projekt spridda över de nio berörda kommunerna. NeDa har idag kontakt med över 100 turistföretag i huvudsak på landsbygden i Nedre Dalälvsområdet. Nästan alla dessa är riktigt små företag och flertalet är enmansföretag. Endast några få har fem eller något fler anställda. En utveckling av turismen i området vore om dessa företag kunde öka antalet anställda. Det är dock inte realistiskt på kort sikt. Snarare är det så att företag med något fler anställda, främst logianläggningar, successivt minskat antalet anställda sedan drygt 10 år tillbaka. För att stärka turismen, omsättningen i turistföretagen och därmed i bygden i övrigt behövs därför på kort sikt andra metoder som på något längre sikt också kan öka antalet anställda inom turismen. Den åtgärd som närmast står till buds för att företagen ska bli starkare i olika avseenden är ökat samarbete och nätverkande mellan dem. Liksom för kommunerna har även företagen mycket att vinna på att använda sig av biosfårutmärkelsen och syftet med biosfårområdet. Nedre Dalälvsområdet med omgivningar har mycket goda förutsättningar för utveckling av turismen: Läget är mycket strategiskt med över 3 milj. invånare inom ett par timmas resa och därtill landets största internationella flygplats strax utanför området. Området har mycket höga natur- och kulturmiljövärden, vilket tydligt bekräftades av UNESCO:s beslut om att utse området till biosfärområde. NeDa har ett brett nätverk med ca 100 främst småskaliga turistföretag. Detta tillsammans med utnämningen till biosfårområde stärker möjligheterna i destinationsutvecklingen.

18 Den snabba utvecklingen inom digitaltekniken har avgörande betydelse för arbete med information, marknadsföring och bokning. NeDa har lagt ner betydande resurser på detta och har idag tillgång till den allra senaste digitala tekniken och kunskapen. Nedre Dalälven är känt som Sveriges mest kompletta område för fritidsfiske och fisketurism. Idag finns 11 fisketurismföretag i Nedre Dalälvsområdet. Företagandet inom fisketurismen har under senare år utvecklas mycket bra, bl.a. genom SwedenFishing, ett nationellt projekt som NeDa varit huvudman för. Under år 2014 har verksamheten övergått från projekt till den nationella organisationen SwedenFishing ekonomisk förening med säte i Gysinge och med NeDa:s VD som ordförande. Nya möjligheter fcir kommuner och företag Genom UNESCO:s utnämning till biosfårområde finns nu möjligheten att ytterligare stärka Nedre Dalälven som en destination med höga värden där man verkar för en hållbar utveckling i olika avseenden. Här finns en potential att dra nytta av för såväl kommuner som turismföretag. Genom att i sin utåtriktade information och marknadsföring framhålla att man ingår i ett biosfårområde kan attraktionskraften stärkas, vilket för kommunernas del i första hand innebär förbättrade möjligheter till inflyttning av invånare och företag. För turismföretagen finns främst en potential genom ökat lokal samarbete och genom tematiska samarbeten över hela eller delar av Nedre Dalälvsområdet. För företagen handlar det om att få fler besökare, öka omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Biosfårbegreppet är mer känt i många andra länder och kan därmed underlätta en ökad turism utifrån. 1 sammanhanget kan inte nog betonas värdet av en fortsatt turistisk utveckling även med avseende på berörda kommuners attraktionskraft, inte minst för att behålla och få nya engagerade invånare och företag. Totalt finns närmare 600 biosfårområden i 110 länder. I Sverige finns fem utnämnda områden. Det finns också två kandidatområden, varav det ena i Hälsingebygden i Voxnadalen. En av biosfärområdets funktioner är också att vara en arena för forskning och undervisning. Genom MAB-nätverken, där universitet och högskolor över hela världen är aktiva deltagare, finns goda möjligheter till konakter med forskare inom en rad olika forskningsområden. Att tillhöra ett biosfårområde innebär därför också ökade möjligheter att fa lokalt angelägna frågeställningar och problem belysta genom forskningsinsatser. Wiki Nedre Dalälven Nedre Dalälvens rika natur- och kulturmiljöer består inte enbart av de större besöksmål och evenemang som brukar marknadsföras i turistbroschyrer och på hemsidor. Vid sidan av dessa finns även ett stort antal mindre kända platser som är värda att besöka, i synnerhet för personer med olika specialintressen.

19 Det kan röra sig om alla slags element i natur- och kulturlandskapet, som är natursköna eller intressanta ur andra synvinklar, exempelvis geologiska, botaniska eller historiska. Annat som förtjänar att uppmärksammas är kulturella uttryck med anknytning till bygden i form av t.ex. musik, litteratur, konst, teater och mängder av kulturmiljöer. Inte minst genom arbetet inom Leader har det blivit tydligt att det i alla delar av biosfårområdet finns föreningar och enskilda personer med ingående kunskaper om och ett starkt engagemang för lokala sevärdheter och upplevelser av alla tänkbara slag. För att ytterligare höja intresset för Nedre Dalälven och engagera människorna i bygden planeras ett wiki på Nedre Dalälvens webbplats med även icke kommersiella sevärdheter och upplevelser. Tanken är att inbjuda en intresserad allmänhet att på ideell basis bidra med initierade och intresseväckande beskrivningar och fotografier av sådana icke-kommersiella besöksmål. Detta skulle bli en värdefull resurs för turismen och även leda till en stärkt identitet, ett ökat engagemang för den egna bygden samt inspirera till besök i andra delar av biosfårområdet. Eftersom arbetet har en direkt anknytning till biosfårområdets kvaliteter, är det en naturlig uppgift för NeDa som huvudman för biosfårområdet att ta initiativ till och koordinera insamling och hantering av sådana beskrivningar inom ramen för biosfårarbetet. Syfte Projektets syfte är att Få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfårutmärkelsen Sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå i ett biosfårområde bland kommunernas tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen. Öka delaktigheten och engagemanget från kommunernas sida i biosfärarbetet. Verka för att turismföretagen i mycket högre grad än idag samverkar affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från Biosfårområdets syften och värden. Verka för ökade samarbetsytor för turistföretagen för att ökat verksamheters och områdets konkurrenskraft bl.a. genom ett ökat utbud av upplevelser och tjänster. Öka antalet besökare, omsättningen och lönsamheten i turistföretagen. Främja fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur tillhörigheten till ett biosfärområde kan användas som en resurs i företagandet. Bygga upp en struktur för ett Wiki Nedre Dalälven, informera om möjligheten att bidra samt påbörja mottagande, granskning och systematisering av inkomna bidrag.

20 Mit Vid projektets slut ska Kommunerna ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Informationsutbyte och dialog skett med politiker och tjänstemän i områdets alla nio kommuner om de möjligheter det innebär för en kommun att ingå i ett biosfärområde. Kommunerna mer självgående ska kunna använda sig av biosfärkonceptet i en positiv utveckling. Information om biosfärområdet och biosfårarbetet ska finnas på alla nio kommuners hemsidor. Turismföretagen ska använda biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform Turismföretagen ska i mycket högre grad än idag samverka affärsmässigt i lokal destinationsutveckling och/eller i tematiskt i större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från biosfärområdets syften och värden. Turistföretagen ha utvecklat ändamålsenlig marknadsföring i samverkan med andra En databas för Nedre Dalälvens Wiki ha byggts, informationsinsatser ha gjorts om möjligheten att lämna bidrag och mottagande, redigering och systematisering ha påbörjats av inkomna texter och bilder. Genomförande Arbetet med kommunerna 1) Inledningsvis planera och genomföra ett antal seminarier och workshops för kommunerna som avstamp för det fortsatta arbetet för att skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform, 2) Successiv nedbrytning till informations- och mötesinsatser med enskilda kommuners förvaltningar/funktioner/handläggare och teman för fler kommuner för att mer i detalj skapa förutsättningar för kommunerna att nyttja biosfärområdet i sin identitet och varumärkesplattform. 3) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna informationsinsatser till befolkning, organisationer och företag i kommunerna. 4) I nära samverkan med kommunerna initiera och samordna för kommunerna utåtriktad information och marknadsföring av kommunerna som attraktiva med utgångspunkt från utmärkelsen och det arbete som sker. Sker genom olika Internet-satsningar (bl.a. NeDa:s hemsida, kommunernas hemsidor, social medier), media, mässor, utställningar, mm.

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer