Slutrapport genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (9) Projektnamn Att Ta Vid- Ungas väg till arbete och utbildning efter institutionsplacering Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidén var att skapa en arbetsintegrerande kedja från institution till samhälle för unga intagna med empowerment och entreprenöriellt tänkande i fokus. Både metoden, kedjan och förhållningssätten/entreprenörsskapsmetodik och utbildningplanerna är framtagna. ATV har mött de unga på insidan på ett ianspråktagande och motiverande sätt, många ungdomar har fått motivation till att i framtiden starta företag och kooperativ, och en insikt om att det inte behöver vara så svårt att starta företag, utveckla egna ideér samt att de perspektiv och värderingar som ligger till grund för projektet även kan ha influerat och till viss del provocerat institutionerna och anstalterna till att 'tänka nytt'. Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården visade sig i praktiken ha svårt att integrera projektets aktiviteter och koppla sin process med de intagna med en planerad utslussing till våra företag, varför antalet deltagare i metoden/utslussen ligger under förväntat. Ur ett nationellt perspektiv finns det flera orter som under projektperioden visat intresse för att bygga kedjor liksom den västsvenska piloten, och i Örebro bl a har den grupp som genomgått en 10 veckors utbildning i entreprenörskap och socialt företagande troligen möjlighet att via social franchising och Yscreen som koncept starta upp en egen verksamhet för unga i området. Yscreen i Göteborg har under projektperioden stärkt sin metod och kunskap kring internt motivationsarbete med unga, och har idag flera och starkare relationer med andra ungdomsaktörer i Västsverige Projektets resultat FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Projektet avsåg att skapa en metod för att skapa en arbetsinriktad och egenmaktsorienterad rehabiliteringskedja inifrån institutioner och anstalter för unga med bakgrund inom kriminalitet och missbruk, ut till utbildningsinsatser och sociala företag. Att Ta Vid avsåg att fokusera kring den mycket låga graden av en väl genomtänkt utsluss för målgruppen unga och att verka för att empowermentperspektivet och att den sociala ekonomins sociala företag ska ses som den värdefulla resurs det är för att skapa kedjor inifrån anstalt och ut till ett arbete och ett relevant stöd för den unge. Vi hade sett att för många unga cirkulerar i 'systemet' alldeles för många varv, och inte erbjudas det stöd och de metoder som motiverar dem till att förändra sitt liv. Med Vägen ut!s företagsidé i botten ville vi skapa ett partnerskap och utarbeta modeller i samarbete med våra partners för att se till att det blir bättre 'bäddat' runt de unga som sitter inlåsta på samhällets anstalter och institutioner. ATV ville bygga kedja

2 Sid 2 (9) utan brott. Huvudresultatet är en arbetsinriktad metod baserad på egenerfarenhet. Metoden har en intern motivationsdel som haft sin bas i minitryckerier och en extern del med utslusskedjor vidare till det sociala företaget YScreen. ATV har utbildat unga i screentryckeri och har skapat en metod i praktiskt entreprenörskap. Ett antal deltagare har bestämt sig för att starta företag efter fängelse/institutionstiden, bla en kille som skall starta kakelläggarfirma i Varberg, och en annan kille ett tröjtryckeri i Skaraborg. Vi antar att inom 5 år har upp till 17 % av deltagarna provat lagligt företagande tack vare projektet. Även på andra orter har vi spridit projektets grundtankar genom diskussioner om social franschising. I detta arbete har ATV varit en del i att öppna upp institutionerna mot omvärlden och en del i behandlingsarbetet t ex har ungdomarna har övat sociala färdigheter med oss. Allt detta är viktiga delar i att kunna ta en praktikplats/utbildning. Brättegården har anställt en aktivitetssamordnare som bl a har som uppdrag att öka ungdomarnas vistelse tid utanför institution. Vi ser det som ett delresultat av ATV:s arbete. Samordnaren har formulerat verksamhet med praktiskt entreprenöriellt inslag och tankar om att fortsätta involvera sociala företag. Här finns ambition att arbeta vidare ihop med Vägen Ut! och att använda sig av de utslusskedjor som nu byggts upp. Från vår andra Sis institution har det från ledningshåll uttalats behov av fortsatt samarbete kring sysselsättning och intresse för entreprenörskapsutbildning. Nästa steg skulle kunna vara att koppla ihop oss/vägen Ut! med deras utslussboende. Inom Kriminalvården finns tankar att starta nya verksamheter inne på anstalt för att öka kvaliteten i sysselsättningen under verkställigheten och skapa kedja ut. Vi är en samtalspartner i detta arbete och vi fortsätter samarbeta kring utsluss. Arbetsförmedlingen har varit med under en avgränsad tid som ett pilotprojekt. Det vi upplever som framgång i det arbetet är att AF har vidgat sin syn på vem som står till arbetsmarknadens förfogande. Någon liknande satsning finns inte i Sverige. Vad gäller påverkan för de unga är ATV:s uppfattning att egen-erfarenheten har spelat stor roll i deras tillfrisknande. Ungdomarna har kunnat spegla sig i egen erfarenhet och fått ta del av det sociala företagets möjligheter i en tillfrisknande process. Att arbeta tillsammans i tryckeriet, att göra något på riktigt och lyckas, gör att man växer. Att ha deltagit i entreprenörskapsutbildningen har gjort att ungdomarna har förstått att även de har en chans att ta sig in på arbetsmarknaden genom att starta företag, att hindret för detta är mindre än de tidigare trott, vilket skapat tilltro till deras egen förmåga för framtiden. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Syfte: att etablera det sociala företaget Vägen Ut! på utvalda institutioner, att utbilda i entreprenörskap, skapa ny metod i samverkan - översätta den italienska metoden Made in Jail till svenska förhållanden, bygga utsluss kedjor och skapa arbeten för unga i målgruppen och sprida grundtankarna i projektet till andra regioner/institutioner i Sverige. Under projektets gång har målen reviderats. ATV har inte kunnat uppfylla de kvantitativa mål som uppgavs i ansökan med tex unga i jobb, med spridning till andra Sis hem och etablering av nya sociala företag. ATV har lyckats etablera den miljö/minitryckerier som var avsedd inne på institution och skapat det sammanhang som var avsett. Detta har ATV gjort på 4 ställen. Utslusskedjor har skapats dels för att användas under institutionstiden men även efter

3 Sid 3 (9) avslutat straff/omhändertagande. ATV har nått en stor andel av de unga som vistats på Brättegårdens avd Frida och på Fagareds LSU avdelning och även under en period på ungdomsavdelningen Borås. Målet med att 50 % av ATV:s deltagare ska ha upplevt innanförskap är ett mål som varit realistiskt och som ATV har arbetat mot. ATV har utbildat i entreprenörskap och tagit fram en målgruppsanpassad metod, en metod som har utvecklat självtillit, bekräftar att ungdomarna har förmåga att genom företagande komma i innanförskap. ATV har lyckats skapa ett strukturerat samarbete med Sis och Kriminalvården byggt partnerskap och nu finns vilja till fortsättning från alla parter. ATV har introducerat AF på Sis. Detta är en början i arbetat att ta fram en metod för samverkan kring denna målgrupps väg till arbete. ATV har ökat kunskap om social ekonomi i de myndigheter vi verkat. ATV( tryckeri och entreprenörskaps utbildning) har nått: 28 flickor på Brättegården, 52 pojkar på Fagared, 24 unga män under 25 år på KVA Borås, 26 män varav 7 under 25 år på KVA Högsbo och 16 kvinnor på KVA Sagsjön varav 1 under 25 år. Vi har mött 112 under 25 år och summan totalt 146 personer. Vi har haft 2 ungdomar som gjort kortare praktik på YScreen under sitt LVU. ATV har inspirerat till att 3 företag ev kommer startas. Det är viktigt att se ATV i det sammanhang vi verkat för att förstå skillnaden i det vi gör jämfört med den vardag institutionen/fängelset erbjuder. ATV har varit med och öppnat upp Sis som myndighet, exponerat både personal och unga, dels för det sociala företaget och för ett empowermentperspektiv. Inom Kriminalvården har vi fört in socialt företagande och inspirerat till nya metoder för sysselsättning. Vi upplever att vi har ökat dessa myndigheters tilltro till det sociala företagets kompetens att arbeta med målgruppen och att bli sedd som en aktör bland flera andra. I motivationsarbetet har ATV arbetat med att få ungdomarna att tänka nytt, t ex ändra sina kriminella beteenden så att de står ett steg närmare företagande/ arbete/utbildning och steg längre bort från kriminella grupperingar. Som många ungdomar säger "Att det var så lätt att starta företag visste jag inte!" Ungdomarna har kunnat spegla sig i motivatörernas egen resa till nykterhet och arbete. Internt: Ny erfarenhet av att samverka med statliga myndigheter och de utmaningar som finns i att arbeta med förändring, erfarenhet av hur svårt det är att förankra idéer i annan verksamhet/att kommunicera ett budskap. Utifrån detta, vid nya samarbete kommer vi antagligen ta hjälp av annan oberoende aktör för att underlätta kommunikation, tex nätverkslag. Att arbeta i team, med en motivatör med egen erfarenhet och en handledare med utbildning och yrkeserfarenhet fungerar bra. En entreprenörskapsutbildning med ett praktiskt förhållningssätt mer än teoretiskt behövs. Vikten av tydlig projektorganisation. Ökad kompetens/nätverk på YScreen genom implementering av ATV i företaget. Externt: Våra samverkande myndigheter har fått kunskap och vi har skapat intresse för socialt företagande/social ekonomi, entreprenörskap och egen erfarenhet som verktyg i målgruppens väg vidare. ATV har fått förfrågan att föreläsa inom beroende/missbruk inom Sis, genom life-story om tillfrisknande. Vår entreprenörskapsutbildning har fått genomslag och som vi uppfattar att det påverkat personal att tänka mer i dessa banor, många inser för första gången att företagande är i sig ett sätt att komma in i samhället, det fanns hos personalen fördomar om företagande, där vi under resans gång har lyckats ändrat uppfattning. Sis nationellt tänker nu mer entreprenörskap. Vi har fört samman olika myndigheter i våra referensgrupper och skapat mötesplats för kunskapsöverföring. Att AF deltagit har ökat kunskapen om deras resurser hos personalen på Sis och unga. Avvikelser: Den största avvikelsen är att vi inte fått till utslussdelen. Vi har skapat kedjorna men inte använt dem, detta av olika anledningar vilka vissa ej gått att påverka. Ungdomsgruppen har inte sett ut som vi trodde, de har större psykosociala problem och är inte redo för detta steg. Under den tid ATV jobbade på Borås ändrades säkerhetsklassningen och de unga som passade in på vår profil hade för långa straff, dvs för lång väg till utsluss, vi valde att byta anstalt. Vi valde också bort att arbeta med häktet Göteborg pga av flytt till nytt

4 Sid 4 (9) häkte. En annan anledning till avvikelsen med utsluss har varit svårigheten och ointresset från Sis sida att samarbeta, bl a har ATV konkurrerat med Sis som har egen utsluss. Vi har ändå försökt komma in i Sis behandlingsarbete för att kunna påverka utsluss. Utifrån detta har våra motivatörers egna resor blivit viktigare, som exempel på vad som kan ske i ett socialt företag, hur man kan gå från anstalt till arbetsträning och vidare till anställning. Under projektets gång har vi reviderat våra mål utifrån denna verklighet.atv har erbjudit en lärande och stärkande miljö, det sociala företaget, där målgruppen har möjlighet att delta och utvecklas. Ungdomarna har kunnat spegla sig i motivatörers egna livsresor och ta del av det sociala företagets normaliserande sammanhang och även se hur deras erfarenheter blivit värdefulla och kunnat användas i ett framtida yrkesliv. Ökat kunskap i entreprenörskap bland personal och unga, vi har haft en grundstruktur i entreprenörsutbildningen, men låtit deltagarna justera innehållet, så att vi anpassat den till deras intresse och förmåga, vilket har varit synnerligen framgångsrikt, eleverna har varit väldigt engagerade i utbildningen, tyckt den varit kul och många elever har tjatat om att få vara med i kursen. I ATV deltar myndighetspersoner jämställt med personer som har egen erfarenhet, vilket är en lärande process för bägge parter. Läroprocess/analys om målgruppens behov av utsluss Referensgrupp som har skapat nya kontakter över myndighetsgränser Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. ATV har introducerat en ny metod inom Sis /KVV genom att arbetat fram kedjor för utsluss till sociala företag och introducerat egenerfarenheten och det sociala företaget som väg till arbete. ATV har byggt upp institutionsinterna tryckerier och strukturer. Vi har varit på respektive institution en dag/vecka. Vi har arbetat i små grupper, 2-3 unga/grupp för att kunna individanpassa i så hög grad som möjligt i form av handledning, bekräftelse och tid för samtal. Vår metod har varit arbetsinriktad. Ungdomarna har varit med ca 12 ggr i vår verksamhet, 2-3 timmar/gång. Efter 12 ggr ska de ha fått grundläggande kunskaper i screentryckeri, övat upp ett handlag och ha skapat egna motiv som de tryckt på tröjor. Även grundläggande kunskaper i illustrator CS 4 ingår. En del i motivationsprocessen är att prata om att trycken kommer säljas i YScreens webshop, detta ökar känslan av verklighet tröjorna skall säljas på öppna marknaden. Vid sidan av det kreativa arbetet har vi skapat strukturer för samtal. Vårt teoretiska ramverk är MI. Samtalen har ofta sin grund i egen erfarenheten av att tillfriskna från missbruk och kriminalitet och vägen till arbete inom det sociala företaget. Detta syftar till att se nya sätt att leva sitt liv och skapa hopp om förändring. Motivatörerna har bakgrund i 12-stegs rörelsen och rekryterats delvis utifrån detta. ATV har byggt utslusskedjor att använda för praktik under respektive efter institutionsplacering. Ungdomarna har också fått en grundläggande kunskap om företagande genom att träffa ATV och genom att delta i entreprenörskapsutbildningen. Vi har även introducerat arbetsförmedlingen inom Sis i en pilotverksamhet. ATV har mött ungdomarna med det egna arbetets och arbetsgemenskapens värde som metod i tryckerierna och byggt kedjor för utsluss Social franchising för att sprida YScreen till andra regioner Värdera/använda egenerfarenheten av missbruk/kriminalitet för att bygga förtroende och vägar vidare. Vägen Ut är värderingssmättade verksamheter, som bl a kontrasterar den

5 Sid 5 (9) svarta marknaden och som tar miljömässiga och sociala hänsyn. Vi har gjort ett brädspel för att med en helt ny pedagogik kunna träna ungdomar med bristande erfarenhet från skolan lära sig företagande och ansvarstagande. Entreprenörskapsprogrammet har utvecklats inom ramen för projektet, och är efter projekttiden synnerligen väl utvecklat för att spridas, detta utvecklingsarbete i sig har varit väldigt innovativt, då deltagarna bidragit till att anpassa den. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Kriminalvården region väst- anstalterna Sagsjön, Högsbo och Borås. Har ej bidragit med medfinansiering. De har bidragit med personal för samarbete och även personal under entreprenörskapsutbildningen. En klienthandläggare från Sagsjön var även med på studieresan till Italien. Kriminalvården har haft vissa kostnader då de anpassat lokaler utifrån vår tryckeriverksamhet. Sis Västra regionen har varit huvdsaklig medfinansiär. Båda institutionerna/brättegården och Fagared har haft kostnader för att anpassa lokaler till tryckeriverksamheten. De har även bidragit med personal till entreprenörskapsutbildningen och personal för samarbete och 3 personer på studieresa till Italien, vice institutionschef, rektor och lärare. Arbetsförmedlingen har bidragit med 20 % av en heltidstjänst. Styrgruppen har bestått av projektledare, vd Vägen ut, vd Coompanion och ekonom. Projektgruppen har bestått av projektledare, processledare och motivatörer. Dessa grupper har träffats regelbundet ca varannan mån och arbetat med projektfrågor. I slutet av projektiden bestämdes att ha dessa båda grupper ihop, något vi borde beslutat tidigare för att uppnå högre grad av samstämmighet. Utöver detta har vi haft en referensgrupp som mötts 1ggn/kvartalet. I den har det funnits representanter från Vägen ut/att ta vid, Coompanion, Stadskansliet Göteborgs Stad, Social resurs förvaltning/göteborgs Stad, Ung och Trygg, KRIS, Sis och af. Vi har haft en separat grupp för kriminalvården och den har träffats regelbundenhet. Dessa grupper har varit forum för projekt- och samarbetsfrågor och kunskapsöverföring. I perioder har de fungerat mycket bra för att i andra perioder ha sämre närvaro. I jan 2011 bjöd i vi in ansvariga från Fagared/ Brätte, detta borde vi beslutat tidigare. Vi har inte fått med kommunen i den utsträckning som behövts, under projektperioden har det inte funnits något övergripande forum för ungdomsfrågor i Göteborgs stad. Vi tror ATV har ökat Sis och Kriminalvårdsverket tilltro till sociala företags betydelse och kompetens att möta målgruppen (där tidigare i huvudsak kommun och stat varit betydande aktörer). Genom vårt institutionsarbete har vi förhoppningsvis påverkat målgruppen och minskat rekryteringen till kriminalitet/återfall missbruk. ATV har varit en del i institutionernas arbete med risk och skyddsfaktorer. ATV har introducerat ett entreprenöriellt tänkande inom Sis/Kvv. ATV har byggt partnerskap med Sis och Kriminalvården. Sociala ekonomin samverkar med statliga myndigheter genom våra referensgrupper. Arbetsförmedlingens deltagande har fått dem att vidga sitt uppdrag. Denna samverkan kommer fortsätta och vi hoppas strukturera insatser för unga utanför över myndighetsgränser. Vägen Ut! avser bygga vidare på uppnådd samverkan med fortsatt ambition att arbeta strukturerat med utsluss/karriärstöd nätverksinriktat för målgruppen.

6 Sid 6 (9) Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. I vårt urval har vi valt ett ungdomshem för tjejer och ett för killar, det samma gäller för vårt arbete med kriminalvården- både kvinno- och mansanstalt. Vår ambition har varit att erbjuda en verksamhet som inte utgår från traditionella könsroller. Vi vill att ungdomarna ska bli medvetna om könsroller. Detta är en viktig del i arbetet med unga som är uppväxta eller finns i kriminella nätverk och dysfunktionella miljöer där traditionella könsmönster råder. I tryckeriet kommer möjlighet till samtal lätt utifrån att de gör egna motiv, ex hur vill jag som kille uppfattas? Fram till våren 2011 arbetade ATV i team, en man och en kvinna. Detta team skulle fungera som ett exempel, att kvinnan i vissa fall tog ansvar för de typsikt manliga uppgifterna och tvärtom och att beslut fattades gemensamt. Inom anstalts och institutionsmiljön råder traditionella machoideal hos både personal och unga. ATV har sett som uppgift att vara en motvikt till detta vi vill visa upp ett annat sätt att vara man, t ex att prata känslor och uttrycka sig på annat sätt. Detta har ibland varit svårt för ungdomarna att ta till sig. Det är ett viktigt inslag i ATV, men en krävande förändringsprocess när det är så pass institutionaliserat. Vi uppfattar det som ett stort förbättringsområde inom Sis. ATV har nått fler unga män i entreprenörskapsutbildningen än kvinnor och vi har upplevt det varit en utmaning att bedriva utbildning på Brätte. Unga tjejer är mer intresserad av projekt, än företagande, och vi har anpassat utbildningen till detta, bla genom att ha konkreta små projekt på skolan, tex producera,paketera,marknadsföra och sälja bullar. Vilket sedan lett till många bra diskussioner om hur man som individ och grupp kan ta initiativ som gör att man utvecklas. Olikheterna kring förhållning till företagande mellan tjejer och killar är något att reflektera vidare kring. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Majoriteten av våra deltagare har ett neuropsykiatriska funktionshinder och många har hanterat detta med narkotika/alkohol. I våra tryckerier finns tydliga strukturer och rutiner. Vi ger lätta, tydliga instruktioner och arbetar med smågrupper, gör verksamheten förutsägbar och erbjuder en lugn miljö. Institutionsvärlden bygger på till viss del på teckenekonomier där man ska prestera för att komma vidare i systemet och få mer frihet och förmåner. Vissa hanterar detta genom att institutionsanpassa sig. Detta är en problematik institutionerna är medvetna om, men är svårlöst inom detta system. ATV har haft ambitionen att vara en motvikt till detta system. ATV har ofta haft samtal med ungdomarna kring hälsa och hur just de påverkas av ett narkotikamissbruk. Många påbörjar medicinering under institutionsvistelsen. Det har ibland varit svårt att genomföra våra möten då vissa unga just då har varit tungt medicinerade. I vissa fall har ungdomarnas hälsa varit sådan att de inte är aktuella för utsluss till Vägen Ut!. Här finns en diskrepens mellan projekt och verklighet och det är en lärdom vi tar med oss vidare. Under slutet av projektet har Brättegården uttryckt behov av samarbete kring kunskapsinhämtning om beroende/tillfrisknande. Detta riktar sig till flickorna men även behandlingspersonalen kan delta. Vi ser detta som ett led i vårt arbete medtillgänglighet. Många killar har tex adhd, mm, vilket gör att de är driftiga och kreativa, men kan ha svårt att

7 Sid 7 (9) fokusera, vi ser i entreprenörskapsutbildningen att de kan genom framtida företagande blir goda entreprenörer, bara de är medvetna om sina brister, vi anser att vi gett rimliga förhoppningar och inspiration till dem, att de har en framtid trots denna diagnos. Att deras självtillit ökat känns riktigt bra Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. Vi har i det nationella arbetet gjort ett antal regionala prioriteringar. Dessa har utgått ifrån flera olika faktorer som vägts ihop -närhet till stor anstalt vilken kan tänkas behöva utsluss för sina klienter -SiS-insitutioner med motsvarande behov -kännedom/kontakt med starka sociala företag med bred kunskap kring målgruppen, som kan vara möjligt att slussa till eller som kan vara systerföretag vid uppstart av nytt sociala arbetsintegrerande företag -Strategisk placering, geografiskt och närhet till Coompanion kontor som kan vara stödstruktur och företagsutvecklare/rådgivare vid ev kommande uppstarter. -Organiserade intressegrupper med vilja/förmåga att engagera sig i projektets processer både för sin egen och den unga målgruppens skull, t ex ExCons i Örebro och Stockholm, KRIS i Norrköping m fl. Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? Vi har i första hand rikta oss till Sis Västra regionen och Kriminalvården region Väst. Innan start träffade vi metodutvecklare inom Sis för förankring. Inom Sis har vi valt Sis Fagared en pojkinstitution med LVU och LSU och Brättegården ett flickhem med LVU. Inom kriminalvården valde vi i första hand anstalten Borås som har ett ungdomsuppdrag och ansvar för unga män mellan 18-21, efter detta riktade vi oss till behandlingsanstalten Högsbo med 10 riktmärkesplatser för unga missbrukande män och sist kvinnoanstalten Sagsjön och deras yngre kvinnor. Inom SIS har vi samarbetet med de pedagogiska ledarna, det har varit svårare att komma nära behandlingspersonal. Dock har en viss attitydförändring skett till företagande, från början ansåg de att eleverna inte kan bli entreprenörer, men efter utbildningarna har en del insett att denna målgrupp har lika stor chans att lyckas med detta som någon annan, vilket är en synnerligen viktigt attitydförändring. Man kan bli förvånad över hur mycket fördomar det finns kring företagande, vilket är beklagligt gentemot målgruppen, då dessa förtjänar att få möjlighet att få överväga även entreprenörskap som sätt att komma in i samhället och inte förvägras denna möjlighet. Vi har dock utvecklat ett samarbete med Brättegårdens avd Frida, en avdelning som riktar sig till flickor upp till 20 år med missbruksproblematik. I kontakt med dem har vår metod och våra tankar om socialt företagande fått förankring och gemensamma målsättningar finns. Där har avdelnings föreståndaren varit betydelsefull. Inom Kriminalvården har vi god kontakt med kriminalvårdinspektörer på Borås, Högsbo och Sagsjön. Denna person har även varit en del av vår referensgrupp där vi arbetat med strategiska framtidsfrågor. Klienthandläggare på Sagsjön var med på studieresan till Italien med syfte att lära sig mer om socialt företagande. Arbetsförmedlingen har vi fått med i en pilotverksamhet, att verka på de ungdomshem där

8 Sid 8 (9) ATV funnits. Detta är nydanande. Denna grupp unga bedöms ofta ej stå till arbetsmarknadens förfogande och ej ingå i AFs ordinarie uppdrag. ATV har vänt sig till personalgrupper/ledningsgrupper på berörda myndigheter och informerat om socialt företagande och genomfört studiebesök. ATV har en referensgrupp där vi drivit våra frågor. Vi har inte lyckats få ett systematiskt samarbete med Sis eller socialtjänst. Det arbete ATV utfört skulle kunna drivas på andra Sis institutioner även för äldre målgrupp. Vi tror fortfarande på att bygga upp en verksamhet på häktet och ha fokus på unga i riskzonen och introducera dem i socialt företagande. Tidningen Civilekonomen hade en helsidesartikel om projektet, vilket spridits till civilekonomer i hela landet varav många är beslutsfattare. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Vår externa utvärdering har pågått sedan slutet av 2010 och kommer att vara klar mars Detta innebär att vi inte har kunnat använda oss av resultaten under pågående projekt. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Att utvärdera det vi gjort har i vissa fall varit svårt då vi inte alltid haft en samarbetspartner att spegla oss i. På Brättegården har vi med avd Frida utvärderat vårt arbete efter hand och ställt om. Vi har kunnat ställa viktiga frågor som t ex vad saknar de i vår verksamhet. Vi har även använt referensgruppen till få feed-back på aktuellt läge. Ansvaret för intern utvärdering har framförallt legat på processledaren, att föra detta samtal i arbetsgruppen. Detta är viktigt i alla arbetsgrupper men kanske än viktigare när man arbetar med egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet, att förstå sina drivkrafter och se sin roll. För att kvalitetssäkra arbetet, ha ett tydligt ungdomsfokus och gemensam bild av det ATV ska göra har personalgruppen haft handledning. Under handledning har vissa strategiska beslut vuxit fram. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Syftet med projektet är rätt och ligger i tiden. Inom flera myndigheter arbetar man med utslussfrågan. Sluten ungdomsvård styrs nu även av ny lagstiftning för utsluss, den ökar möjligheten för dömda unga att vistas utanför institution. Vidare har t ex rikspolisstyrelsen nyligen initierat ett pilotprojekt för unga i riskzon och för unga som vill hoppa av kriminella gäng, Arbetsförmedlingen å sin sida pratar om att "söka de unga som faller utanför myndigheten". ATV har byggt utslusskedjor som är färdiga att använda. Även entreprenörskap ligger rätt i tiden. Entreprenörskapet har fungerat bra på Högsbo och Fagared, där en utbildare från Coompanion och en Vägen ut! anställd med egen erfarenhet har arbetat ihop. Man kan se utbildning och inspiration till entreprenörskap i sig som en behandlingsmetod, som leder till ökad självtillit och förmåga till egenmakt. Vår arbetsinriktade metod har fungerat bra. ATV har skapat trygga miljöer för de unga att växa i samtidigt som vi kunnat arbeta med fokus framåt på arbete/utbildning. Vårt sätt att jobba i team, en motivatör med egen erfarenhet och en handledare med yrkeserfarenhet har skapat förtroende. Vi har lagt mycket tid på detta och ser bra resultat.sis upplever att ATV vid

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer