T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!"

Transkript

1 1 T-Journalen År 2013 Nr 4 november Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! Höst vid Svartån Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Plusgiro: Plusgiro (stödfonden):

2 2 Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. T- Journalens innehåll i detta nummer: På sid 2-3 delger ordföranden sina synpunkter Se föreningens nya logga på sid 4 och även om föreningens utflykt med Räkbåten På sid 4-5 reflekterar redaktören Om donationsveckan se sid 5-6 På sid 6-9 om landstingets läkemedelskommitté Nytt från Riksförbundet finns på sid 9-10 Om proteinfattig kost, se sid OBS!!! Glöm ej att meddela adressändring!! Glöm inte att meddela Lasse Pettersson i föreningsstyrelsen om Du får ny adress. Han ser då till att ändringen införs i både lokalföreningens och i Njurförbundets medlemsregister så att Du får både Njurförbundets tidning, Njurfunk, och regionföreningens medlemstidning, T-Journalen. Ordföranden har ordet Nedanstående annons läste jag i Göteborgs-Posten den 12 oktober. Jag återger den här med exakt rätt ordalydelse och utseende/inramning: Njurdonator sökes Jag heter Kenneth och har en njursjukdom som gör att mina njurar sakta försämras och det innebär att jag behöver en ny njure om ca ett år enligt njurspecialisten på Sahlgrenska. Är Du den person (som inte tar mediciner) som skulle vilja bli min räddning genom att skänka mig en frisk njure? Jag inser att detta är ett mycket stort steg att ta för någon som inte ens känner mig, men jag vill ändå göra detta annorlunda försök. Friska njurar har mycket stor överkapacitet och Du kan lugnt leva ett bra liv med en njure. Läs mer på under Organdonation klicka på Att ge en njure, där finns sjukvårdens samlade erfarenheter och kunskaper om denna svåra fråga. Tacksam för skriftliga och seriösa svar till e-post:

3 3 Denna annons får man väl säga återspeglar en desperat vädjan från en person som lever i en verklighet där bristen på organ blir allt större vilket innebär längre köer och väntetider. Fram till den 30 september 2013 har 303 njurar transplanterats varav 112 var från levande donatorer. Vid samma tidpunkt väntade 628 personer på en njure således en fullständigt hopplös situation för de som väntar. De som väntar på en njure kan ändå få livsuppehållande behandling under väntetiden vilket dessvärre inte är fallet om man t.ex. väntar på ett nytt hjärta eller lungor. Där finns inte några livsuppehållande behandlingsalternativ. Den grymma verkligheten är istället sådan att ca 30 personer dör varje år under tiden man står på väntelistan, ett öde som känns overkligt i ett välfärdsland som Sverige med en sjukvård i världsklass. Det finns stor anledning tro att här bör finnas en avsevärd förbättringspotential. Äntligen, måste man tillägga, är en statlig utredning tillsatt för att komma med förslag i den riktningen. Det finns förhoppningsvis viss anledning att ändå se något optimistiskt på framtiden. Vi måste i Sverige få fram fler personer som vid sin död sagt ja till att donera organ. Samtidigt måste hela sjukvården utveckla sin organisation så att alla presumtiva donatorer verkligen ges möjlighet att få sin yttersta donationsvilja uppfylld. Njurförbundet och dess 14 regionföreningar, även vi i Njurföreningen Örebro län, har under donationsveckan (vecka 41) dragit våra strå till stacken genom att på olika sätt informera allmänheten om vikten av att ta ställning till att donera vid sin död. Det finns stor anledning både för oss som blivit transplanterade, och för de som går i dialys, att aktivt bidra till att sprida denna uppmaning. Läs mera nedan i T-Journalen om vad vår förening gjorde under donationsveckan. I förra numret av T-Journalen skrev jag om den nya Patientsäkerherhetslagen som infördes den 1 januari 2011 med syfte att göra vården säkrare för patienterna. Den 1 juni 2013 startade den nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, till vilken man numera skall rikta sina klagomål mot vården. Det har nu visat sig att klagomålen hos den nya myndigheten läggs på hög med ökade handläggningstider som följd. I januari 2011 lämnade HSAN över patientklagomål till Socialstyrelsen och i juni vidarebefordrade Socialstyrelsen över klagomål till IVO som idag har ca klagomål registrerade. Detta innebär för närvarande en handläggningstid på 7 24 månader. Vad beror detta på? För dåliga utredningsresurser? Vad detta nu än beror på så måste vi som patientorganisation verkligen hoppas att sådana handläggningstider med det snaraste kommer att avsevärt förkortas, allt annat vore helt oacceptabelt. Jag ska här tillägga att vi på hemmaplan, i vårt eget landsting, har en Patientnämnd dit vi med fördel i första hand kan vända oss om vi har synpunkter på hur vi har blivit behandlade inom vården. Nämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa oss i våra kontakter med vården, att vara en förmedlande länk mellan patienter och vården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder. Per Zimmerman Ordförande

4 4 Den nya loggan på T-Journalens första sida För att det tydligare skall framgå att vår regionförening, liksom alla de övriga 13 regionföreningarna i landet hör till Njurförbundet, har vår förening beslutat, i enlighet med Njurförbundets rekommendationer, att vår nya logga skall ha Njurförbundet som översta rad, se härintill den nya varianten. En tanke/förhoppning är väl att detta skall skapa en större samhörighet mellan regionföreningarna och Njurförbundet och att det dessutom för allmänheten tydligt skall markera att regionföreningarna är en del av Njurförbundet./Per Z Medlemsutflykten den 28 september I skymningen lördag den 28 september steg en liten skara medlemmar ombord på M/S Gustav Lagerbjelke för att tillbringa lördagskvällen på Hjälmarens mörka vatten. Vi var inte fler än vi rymdes vid ett eget bord, men båten var fylld till sista plats. Det var avlöningshelg och sista turen för säsongen och de flesta av passagerarna var ganska unga och glada i hågen. Vi försågs omgående med rikligt med räkor, bröd, tillbehör och dryck därtill. Sakta och fint gled vi förbi Wadköping, slussade och seglade ut på Hjälmaren. Underhållna blev vi också av en trubadur som höll igång hela tiden och räkskålen fylldes på, när vi så önskade, av rask och trevlig personal. Vi passerade genom Ässundet och sedan vände båten hemåt och så dags var det riktigt mörkt. På hemvägen blev det kaffe och vi fick tillfälle att presentera oss för en medpassagerare som av en händelse hade en njursjuk liten dotter och som blev näst intill tagen när han fick veta vilka vi var och han fick naturligtvis veta hur välkommen han var att ta kontakt med föreningen. Strax efter tio klev vi iland vid Hamnplan efter en riktig hålligångkväll. Nu ser vi fram mot julbordet som förhoppningsvis går lite lugnare till./sven-erik Pettersson Några tankar och reflektioner I förra numret av T-Journalen skrev jag en del om den nu arbetande Donationsutredningen under ordförandeskap av Anders Milton. Apropå denna utredning läste jag den 23 september en intressant artikel i NA under rubriken Vård för donation en känslig fråga. Artikeln kom från TT. En av flera frågor som Donationsutredningen skall titta på, är den etiskt komplicerade frågan huruvida döende patienter skall kunna ges intensivvård enbart i syfte att säkra organ för donation/transplanta-

5 5 tion. Nuvarande bestämmelser säger att en patient inte får tas in till intensivvård och behandling endast för att kunna bli organdonator varje patient får enbart vårdas för sin egen skull, detta oavsett om det klart skulle framgå att patienten sagt ja till att donera sina organ när hon dör. För patienter som däremot redan befinner sig i intensivvårdsbehandling kan vården trappas ner eller inte. Här saknas idag tydliga regler varför intensivvårds - personal har efterfrågat tydliga regler. Otydliga regler innebär att sjukhusen idag hanterar denna grannlaga fråga på olika sätt. Vissa intensivvårdsavdelningar trappar ner vårdinsatserna för patienter som inte beräknas kunna överleva medan vissa fortsätter vården för att hålla patientens organ i gott skick för att de skall kunna doneras. Från sjukvårdens håll kräver man tydligare riktlinjer. Vi får hoppas att Donationsutredningen kommer att behandla denna fråga och förhoppningsvis tydliggöra vad som gäller och att ett sådant tydliggörande kommer att innebär fler organ för donation och därmed kortare väntetider för de som väntar på en organtransplantation. Det är minsann inte bara i Sverige som det råder organbrist. Jag brukar ibland roa med mig att gå in på EU:s hemsida och se vad som där finns att läsa på detta område. Där kan man bland annat se att EU vill ha gemensamma standarder för organdonationer och transplantationer. Av statistiken framgår att ca människor i EU väntar på transplantation och att varje dag dör 12 av dessa innan de hinner få ett nytt organ. Antalet organdonationer varierar kraftigt från land till land från 35 donationer per miljon invånare i Spanien till Rumänien med endast 1 donation. Sveriges motsvarande siffra ligger på 14,5 och Norge på 23. Allt detta är förstås en skrämmande statistik och EU arbetar för att få till stånd gemensamma regler för att på så sätt utjämna de stora skillnader som undergräver patientsäkerheten och gör det svårare att hitta donatorer. Från patientföreningarnas sida önskar vi naturligtvis både vår egen Donationsutredningen och också EU all lycka i deras arbete! Frågan är minst sagt angelägen!/per Z Donationsveckan 7 13 oktober Njurmedicinskt Regionmöte i Örebro 9 10 oktober Njurföreningen Örebro län var inbjudna att deltaga under Regionmötet med njursjukvårdspersonal från hela Mellansverige samlat till Club 700 i Örebro, allt i arrangemang av ÖLL. Från föreningens sida deltog Nils Erik Berg och undertecknad. Bland många utställare, läkemedelsföretag och tillverkare av olika medicinsk utrustning, hade vi ett eget bord där vi fick tillfälle att informera om att det finns en njurpatientförening i Örebro län och om vår verksamhet. Många människor rörde sig i både utställningslokalen och i samband med de många olika föreläsningarna vilka förstås utgjorde den viktigaste delen regionmötet. Nils Erik och jag fick tillfälle att vara med vid några av föreläsningarna där någon föreläsning var teoretiskt alldeles för svår för oss medan andra var helt förståeliga och intressanta att ta del av. På kvällen var det mingel och middag på Örebro slott vilket vi däremot inte deltog i.

6 En föreläsning där vi närvarade hette: Resultat från Fokusgrupp med patienter i självdialys HD. Undersökningen hade gjorts av kurator Lotta Spansk och arbetsterapeut Gunilla Nordansjö, båda tjänstgörande vid USÖ. Fokusgrupp är en metod där en grupp personer, i detta fall självdialyserande. Det är en enkel och snabb metod där man alltså försöker mäta den självupplevda kvalitén i självdialyssituationen som den upplevs av den självdialyserande. Resultaten av undersökningen var intressanta men låter sig inte här sammanfattas. T-Journalen kommer att återkomma till denna intressanta fråga. Vi vill tro att självdialys, och dess förlängning hemdialys, är en framtida utveckling av största intresse!? En annan intressant förläsning handlade om Korrigering av hemodialyspatienters torrvikt med vägledning av bioimpedansspektroskopi vilken presenterades av en sjuksköterska vid Dialys- och aferesmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kostnaden för Njurföreningens deltagande vid denna konferens sponsrades av Fresenius Medical Care. Vi tackar så mycket för detta! 6 Lotta och Gunilla i talarstolen Utdelning av donationskort Torsdag och fredag oktober delade vår förening ut donationskort i entréhallen vid USÖ:s huvudingång. Där passerar dagligen en strid ström av människor där vi gavs tillfälle att informera allmänheten om vikten av att ta ställning till organdonation då man avlider samt att självklart säga ja till att donera sina organ. Vi fick kontakt med många människor och fick möjlighet att informera om denna viktiga fråga. Vi noterade att de flesta människor verkligen är positiva till donation men att man dessvärre inte på något sätt gjort denna sin inställning klar. Att bära med sig ett ifyllt donationskort i sin portmonnä är ett av sätten att visa omvärlden sin inställning vilket vi nu kunde förklara. /Per Z Informationsträff omkring läkemedel Läkemedelshantering - En introduktion För patientorganisationerna är frågan om läkemedelsanvändningen en mycket viktigt aspekt. Nedanstående är i stora delar hämtat från ÖLL:s hemsida under sidan Läkemedelskommittén. Citerade delar är markerade med citationstecken. Läkemedelsterapi är den mest förekommande behandlingsformen inom sjukvården. Den snabba medicinska utvecklingen har bl. a. fört med sig ett flertal nya, men också mer potenta läkemedel. Utvecklingen av nya och mer avan-

7 7 cerade sätt att administrera läkemedel är också på frammarsch. Allt detta har i sin tur gett upphov till en explosionsartad ökning av informationsflödet samt bidragit till att hanteringen av läkemedel har blivit ett av de mest författningsreglerade områdena inom hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att denna interneresurs ska vara en hjälp att möta alla förväntningar och krav på kunskap inom området läkemedelshantering. Det mesta är av allmänt intresse, men ibland gäller viss information speciellt förhållandena på USÖ. Efterhand kommer vi att fylla på med speciell information även för övriga enheter. LHR:s (Länshandikapprådets) referensgrupp hade måndagen den 16 september till Brukarhuset inbjudit Leif Kronberg och Birgitta Lernhage, båda apotekare och anställda vid Läkemedelskommittén. De informerade både muntligen och illustrerat med bilder. Det gavs dessutom stort utrymmer för frågor från den vetgiriga lyssnarskaran. Det var i allt en mycket informativ stund för oss närvarande. De började med att berätta om LK:s (Läkemedelskommittén), dess organisation och uppgifter. LK vid ÖLL bildades 1970 och det finns tre lokala LK på länets sjukhus efter beslut av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bildades den nuvarande Läkemedelskommittén med sitt reglemente med anledning av Lagen om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157). - Läkemedelskommittén utses formellt av landstingsstyrelsen. - LK:s uppdrag är att vara initierande, rådgivande och stödjande. - LK arbetar med de stora läkemedelsgrupperna, som hanteras på många enheter. På hemsidan under rubriken Övergripande mål kan följande läsas: Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas. Enligt Lagen om läkemedelskommittéer skall inom varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av landstingsstyrelsen. Kommitténs uppgifter är: att initiera och stödja att lokala terapirekommendationer inom viktiga terapi-/diagnosområden utarbetas och förankras, samt verka för att dessa rekommendationer fortlöpande revideras, att utgöra remissorgan vid framtagande av övriga terapirekommendationer, att kontinuerligt ta ställning till nya läkemedel och läkemedelsterapier, att följa utfall av framtagna terapirekommendationer, samt ge förskrivarna återkoppling på förskrivningsmönster, att ansvara för att förteckning över av kommittén rekommenderade läkemedel

8 8 utarbebetas, varvid dess ändamålsenlighet och pris beaktas i syfte att stärka förskrivarnas kostnadsmedvetenhet, att initiera, utarbeta, eller låta utarbeta, riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen att medverka till att hälso- och sjukvårdspersona fortlöpande vidareutbildas i läkemedelsfrågor, att stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar, att initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel, att verka för god patientinformation och för att egenvårdsråd utarbetas och sprids till allmänheten, att som expertorgan inom läkemedelsområdet, medverka i handläggning av upphandlingsärenden, samt att i övrigt fullgöra de uppgifter som, enligt landstingsstyrelsen eller dess hälso- och sjukvårdspolitiska delegation, ankommer på kommittén. Vid sidan av LK finns 25 expertgrupper med totalt ca 80 personer från sjukvårdens olika yrkesgrupper involverade och dessa personer utses på frivillig basis. Några av dessa grupper är t.ex. Grupp C Hjärta/kärl, Grupp D- hud, Grupp N Neurologi m.fl. Expertgrupperna är de som lämnar information till det som skrivs in i skriften Rekommenderade läkemedel som ÖLL ger ut vartannat år där nästa upplaga (med nr 22) kommer att ges ut i mars Nuvarande upplaga gäller för åren Nyheter från ÖLL beträffande läkemedel ges ut i en tidning som sedan tas med i skriften Rapport om läkemedel som kommer ut 6 gånger/år. Övriga publikationer som ges ut av ÖLL är Rapport om Antibiotika, Sov gott och Handla klokt. Den senare skriften vänder sig till oss patienter och handlar om bättre läkemedelsanvändning och bättre hälsa och ges ut i samarbete mellan landstinget och Apoteket. Den är på 7 sidor med lättläst text. De båda apotekarna informerade vidare om att Aktuell läkemedelslista får man endast av sin behandlande läkare som är att skilja från listan Mina sparade recept som man får från apoteket. Den senare listan behöver inte vara garanterat aktuell eftersom på den listan finns alla ens på recept utskrivna läkemedel där recepten ännu inte gått ut vilket innebär att där kan finnas med läkemedel som man har slutat med. Även listan Aktuell läkemedelslista kan vara felaktig i och med att Apoteket kan byta ut den av läkaren förskrivna medicinen om det finns en likadan men till lägre kostnad. Alla vi patienter som har många olika läkemedel känner numera väl till detta med utbyte av läkemedel till något med samma innehåll men där tabletterna kan se ut på ett helt annat sätt, både till form och färg. Annan intressant information var att långtidsstudier av läkemedels effekt nästan aldrig sträcker sig över en period på 10 år, oftast kortare tid. Det finns dessutom inga studier vad gäller läkemedelseffekt hos multisjuka. Studier av läkemedels effekt utförs

9 9 förvånande nog nästan alltid av läkemedelsfabrikanterna själva eftersom sådana studier är mycket dyra att genomföra och att pengar för sådana studier knappast finns hos det allmänna. Hur många av oss storkonsumenter av läkemedel känner till denna omständighet?/per Z Nytt från Njurförbundet Webshop och varumärke Njurförbundet kommer inom kort att lägga ut en webshop kopplad till förbundets hemsida. Till en början kommer två olika njurformade konstverk i glas, designade av Pamela Lindgren, att ligga ute till försäljning. Glasnjurarna tillverkas vid Skrufs glasverk i Småland. Förbundet kommer samtidigt att lansera ett särskilt varumärke, You & Me, som ska vara direkt kopplat till de produkter som förbundet kommer att sälja. Det är förbundsstyrelsens förhoppning att webshopen ska ge förbundet god PR och samtidigt medverka till att öka förbundets intäkter till verksamheten. Annons om glasnjurar och priser för dessa finns i Njurfunk nr Workshop om organdonation Som tidigare beslutats skall en workshop om donationsfrågor arrangeras när vi har mer kunskap om de förslag som den pågående Donationsutredningens kommit fram till. Samverkan med kuratorer Fram till för något år sedan hade förbundet en samverkan med en referensgrupp för kuratorer inom njursjukvården. Samarbetet kommer att återupptas med ett par möten per år för att utbyta erfarenheter och via grupp-mail förmedla information till kuratorer ute i landet och ta emot förslag till frågor att behandla. Nationella riktlinjerför njursjukdom Njurförbundet har sänt begäran till Socialstyrelsen om nationella riktlinjer för vården av njursjuka. Socialstyrelsen har besvarat förbundets begäran att det för närvarande saknas resurser att utveckla nationella riktlinjer för nya grupper. Förbundet kommer att fortsätta att driva frågan eftersom nationella riktlinjer kan medverka till att skapa en jämlik njurvård i landet. Tyvärr har Socialstyrelsen hittills besvarat skrivelsen negativt. Väntelista för transplantation Njurförbundet har till Socialstyrelsen även lämnat in en skrivelse med anledning av frågan om gemensam väntelista för transplantation i hela landet. Statistik visar att det är stora skillnader i tillvaratagande av organ i skilda delar av landet vilket påverkar väntetiderna på landets fyra transplantationsenheter. Här skall tilläggas att Örebro läns landsting i detta avseende inte utmärker sig på något negativt sätt. Socialstyrelsen har besvarat denna skrivelse med att Socialstyrelsen inte kan gå in i ett område som regleras av det kommunala självbestämmandet. Förbundet kommer att driva frågan vidare.

10 10 Manual för sjukskrivning Njurförbundet har engagerat Nils Grefberg, som har lång erfarenhet som överläkare för njurmedicin i Växjö, att ta fram i samråd med andra njursjukvårdsexperter en manual för sjukskrivning vid njursjukdom. I Njurfunk efterlyser förbundet erfarenheter av de situationer då sjukskrivningsreglerna i olika situationer fungerat illa för njursjuka. Här ankommer det också på oss förtroendevalda inom regionföreningarna att, när sådan information om problem av detta slag kommer oss till känna, föra sådan kunskap vidare till Njurförbundets kansli. Proteinreducerad kost vid nedsatt njurfunktion Proteinreducerad kost är något som en del njursjuka kommer i kontakt med innan det blir aktuellt med dialys. Protein är ett viktigt näringsämne som finns i maten. När proteinet bryts ner bildas slaggprodukter i kroppen som utsöndras via njur - arna. När njurarnas funktion är nedsatt minskar också förmågan att utsöndra slaggprodukter. Detta kan leda till symtom som t ex dålig aptit, illamående, trötthet och ibland även klåda. För att minska dessa symtom och bibehålla kvarvarande njurfunktion så länge som möjligt kan man äta mindre av proteinrik mat och mer av mat som innehåller lite eller inget protein, s k proteinreducerad kost. Det har visat sig att många patienter med kraftiga uremiska symptom innan dialysbehandling kan hållas i princip symptomfria i månader och ibland t o m år med en proteinreducerad kost. Sådan kost ordineras och följs alltid upp av patientens njurläkare. Det ordinerade proteinintaget är individuellt, och beror bl a på patientens vikt och typen av njursjukdom, men en vanlig ordination nuförtiden är ett intag av maximalt 60 g protein per dygn. Tillsammans med dietisten får man lära sig att hantera de praktiska ordinationerna. Problemet med att bli ordinerad proteinreducerad kost är, tycker jag, trots dietisters vägledning, att informationen om denna typ av diet är mycket knapphändig. Man skulle ju kunna tänka sig att det i denna tid av ett oändligt informationsflöde i cyberrymden skulle finnas mycket kunskap att inhämta där men så är tyvärr inte fallet. För trots information om vad man bör och inte bör äta så finns det en stor fråga som kvarstår. Eftersom proteinet är en stor del av det näringsämne som gör den friska människan mätt i ett välbalanserat kostintag så hamnar man som patient satt på proteinreducerad kost inför dilemmat hur man håller sig mätt på ett minimalt intag av protein? En proteinreducerad kost innebär att det finns ett antal livsmedel man ska äta så lite som möjligt av och ett antal livsmedel som man i princip kan äta obegränsade mängder av. Alla livsmedel kan även fortsätt - ningsvis egentligen ingå i kosten, men de mer proteinrika som kött, fisk, kyckling, ägg, mjölk och ost bör man bara äta små portioner av. Hur kompenserar man då bristen på protein i denna kost? För att kunna hålla sig mätt hela dagen så får man byta ut den proteinrika delen av kosten mot kolhydrater och fettrika livsmedel som potatis, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Det har visat sig att det faktiskt finns vissa patienter med njursvikt som självmant, utan att de ofta är medvetna om det,

11 11 börjar äta en mindre mängd protein på grund av illamående och aptitlöshet. Så ibland kanske läkarordinationen handlar mer om att öka energiintaget än att minska proteinintaget. En kost som innehåller mycket energi förebygger muskelnedbrytning hos den njursjuke. Att bryta ned och förbränna muskelmassan ger nämligen samma uremiska symtom som en proteinrik kost. Det är därför också viktigt att den proteinreducerade kosten berikas med större mängd fett. Man bör därför vara generös med olja, smör och grädde i sin matlagning. Ett klokt val kan vara att utnyttja en del av den begränsade mängden mejeriprodukter och ägg i själva matlagningen för att få maximal effekt för en komplett näringsriktig måltid. Detta ser ganska enkelt ut på papperet men kan vara svårare att praktisera i verkligheten. Det kan vara en svår utmaning för en sjuk människa att orka med att börja laborera med kosten för att uppnå optimala värden. Det tips som oftast ges är att man fortsättningsvis ska äta halvportion av de proteinrika livsmedlen och sedan kompensera med mer av de proteinfattiga. Det kan vara en svår omställning ur rent smakmässig synvinkel. Ett personligt tips som jag själv praktiserade är därför istället att, om man är hyfsat intresserad av matlagning, lära sig så mycket som möjligt om den exakta proteinhalten i de livsmedel man använder och därigenom skapa egna recept av vanligtvis även proteinrika maträtter. Det kan t ex handla om att i köttfärssås byta ut nötfärs mot blandfärs, dryga ut såsen med mera tomater, morötter och rotselleri och kompensera med färska och torkade örtkryddor. Min erfarenhet är att med lite intresse och en stor portion vilja kan man skapa intressanta och smakrika proteinreducerade maträtter. /Mikael Löwengren Receptförslag på ungnsgratinerad falukorv (4 portioner) 1 kg oskalad potatis 4 äggulor smör muskot (om du gillar det) salt peppar Ugnsstek den oskalade potatisen. När potatisarna är färdiga delar ni dom i två delar och gröper ut inkråmet och lägger det i en kastrull. Mosa det till puré med elvisp eller dylikt. Blanda i ett par ordentliga klickar med smör, 4 äggulor, salta och peppra efter smak och dra några riv på en muskotnöt om du gillar det. Rör om och tillsätt 2 dl vispad grädde under vispning. Smöra en gratängform, lägg purén i den, häll över 200g smält smör och grädda hastigt i het ugn. Servera med korv, köttbullar eller vad du vill ha till./mikael Löwengren

12 12 inbjuder till.. JULBORD TID: lördagen den 30 november 2013 kl (OBS dag och tid!). PLATS: Margaretas festvåning, Drottninggatan 19. Örebro. PRIS: Medlemmar betalar 200 kr inkl. glögg, lättöl alt vatten. Icke medlemmar betalar 350 kr. Har Du någon anhörig som vill stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem för 2013/14? För att få julbordsrabatt, måste medlemsavgiften (200 kr) vara vår kassör tillhanda senast den 15 november på plusgiro: (Njurföreningen Örebro län). Anmälan Anmälan till julfesten är bindande. Du anmäler Dig genom att sätta in 100 kr på föreningens postgiro, se ovan! Vid ankomsten betalar Du resterande belopp. Glöm ej att på postgirotalongen ange namn, hur många som kommer samt telefonnummer och på talongen ange Julbord. Vid ev. förhinder pga sjukdom anmäl detta genast till Per Zimmerman, alt Din anmälan vill vi ha senast fredagen den 18 november genom att anmälningsavgiften på 100 kr då finns inne på föreningens pluskonto! Välkomna till en stunds trevlig samvaro och till god mat! Vi har bokat 25 platser så det kommer att fungera så att först till kvarn får först mala. Styrelsen tillönskar alla medlemmar och anhöriga en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen 2 Nr 2 2011 ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2 NjSGs Kansli bemannas av Christina

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014

RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 75 februari 2014 Foto Berit Hasselmark Stadsbiblioteket, Stockholm»Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting.«(ordspråk från Kina) Avhandling om

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 3 2012 Årgång 14 Undersöks dina fötter regelbundet? Läs mer på sid 22-23 Rune Johansson Föreningens hedersmedlem Läs mer på sid 20-21

Läs mer

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 68 oktober 2011 Foto Bengt Eijler Foto Berit Hasselmark Hur dör vi? Att titta lite närmare på hur vi dör i Sverige nu för tiden kan vara tänkvärt. Jag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 god Jul & gott nytt År tillönskas alla våra läsare! apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 Dags för årsmöte, kom och gör din stämma hörd! ny styrelse skall väljas för

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer