Plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid Umeå universitet 2005-2006"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Enheten för Personal- och Organisationsutveckling Marguerite Olofsson, utvecklingskonsult Dnr Plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid Umeå universitet Beslut av rektor , dnr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Utgångspunkter för planen Bakgrund Definitioner av viktiga begrepp Hur är arbetet med tillgänglighetsfrågor organiserat? 5 2 TILLGÄNGLIGHET INOM UNIVERSITETETS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN Övergripande mål för ökad tillgänglighet inom Umeå universitets verksamheter Studenter med funktionsnedsättning Stöd till studenter Anställda med funktionshinder Stöd till funktionshindrade anställda Konferensverksamhet Upphandling IT Upphandling kontorsvaror Upphandling telefoni Handlingsplan TILLGÄNGLIGHET INOM OMRÅDET INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Mål för ökad tillgänglighet inom informations- och kommunikationsområdet Åtgärder FYSISK TILLGÄNGLIGHET Mål för ökad fysisk tillgänglighet Åtgärder ÖVRIGA STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL TILLGÄNGLIGHET 15 6 SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 16 Bilagor 1. Sammanställning över policydokument 2. Praktikrapport 1. INLEDNING Att få vara delaktig fullt ut i ett samhälle är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. Detta bildar utgångspunkt för den nationella politik som särskilt rör personer med funktionshinder i vårt land. Människor med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Brister i tillgänglighet utgör dock för många människor hinder för full delaktighet. Ser man till universitetets roll som såväl utbildningsanordnare som stor statlig arbetsgivare har vi ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning, som i stöd av lagar och förordningar givits rätten till arbetsanpassning eller till eftergymnasiala studier, 2

3 också i praktiken kan nå full delaktighet i arbetet eller i studierna. Mänskliga rättigheter som de finns stadfästa i lagar och övergripande EU-direktiv går heller inte att bortse ifrån när man som arbetsgivare och utbildningsanordnare planerar sin verksamhet. Regeringen har som ett led i en nationell handikappolitik fattat beslut om en särskild förordning (SFS 2001:526) i vilken man ger de statliga myndigheterna ansvaret för att integrera målen för handikappolitiken i sin verksamhet och för att kontrollera att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för människor med funktionshinder. Handikappombudsmannen, HO, har fått regeringens uppdrag att vara ett centrum för detta tillgänglighetsarbete. HO har inom ramen för detta uppdrag utfärdat Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Riktlinjerna gäller alla statliga myndigheter och omfattar områden som myndigheternas information och kommunikation, lokaler, upphandling av kontorsutrustning samt övergripande verksamhetsfrågor. 1.1 Utgångspunkter för planen Utgångspunkten för denna plan har, utöver Handikappombudsmannens riktlinjer och kraven i regleringsbrevet för 2005, varit det nyligen framtagna utvecklingsprogrammet, Vision I regleringsbrevet slår fast att universitet och högskolor är skyldiga att redovisa en handlingsplan till regeringen senast 1 mars I Vision 2010 framgår att Umeå universitet även i framtiden avser att vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I dokumentet betonas även att Umeå universitet ska utveckla arbetet med att främja likabehandling och öka mångfalden av såväl anställda som studenter. samverka med andra aktörer för att utveckla Umeå som attraktiv miljö för gästforskare och doktorander vad gäller bemötande, boende, social trygghet och tillgång till berikande fritidsaktiviteter. utveckla vårt kursutbud till form, tillgänglighet och innehåll. Ta tillvara informationsteknikens möjligheter för att skapa individuellt utformade kurser. arbeta aktivt för att nå nya grupper av studenter och stärka vår beredskap att ta hand om dem. men också att kunskapen om likabehandlingsfrågor ska öka hos alla anställda. 1.2 Bakgrund Situationen för människor med funktionsnedsättning har under de senaste årtiondena uppmärksammats och i många avseenden förbättrats. Detta har skett bland annat mot bakgrund av FN:s standardregler 1 och flera lagar, däribland LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2, och Arbetsmiljölagen (1977:1160). 1 FNs standardregler. Internetadress: 3

4 Diskrimineringslagstiftningen har skärpts den senaste tiden och ny lagstiftning har tillkommit som ger bland andra studenter ett förstärkt lagskydd. I Lag om likabehandling (2001:1286) regleras särskilt universitetens ansvar för att skapa en arbets-/och studiemiljö fri från diskriminering och trakasserier. I Sverige finns numera diskrimineringsgrunden funktionshinder vid sidan av lagar som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, etnisk tillhörighet och kön. Vid en jämförelse mellan de skyddade grupperna skiljer sig dessa åt på så sätt att funktionshinder både kan uppkomma och elimineras på ett helt annat sätt än vad som gäller för etnicitet, sexuell läggning och kön. En annan skillnad är att funktionshinder ibland rent faktiskt medför nedsättningar av arbetsförmågan och på så sätt skulle kunna utgöra en relevant grund för särbehandling. 3 Den totala arbetsmiljön skapas i samverkan mellan såväl anställda som studenter, mellan fysisk och psykosocial miljö och tillsammans ger de förutsättningar för gott arbetsklimat och goda studieresultat. 1.3 Definitioner av viktiga begrepp 4 Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning är ett funktionstillstånd som har sin grund i en skada eller en sjukdom. Funktionshinder Används synonymt med ordet funktionsnedsättning, för att beskriva att en person har vissa begränsningar. Handikapp Handikapp uppstår först när personen med funktionsnedsättningen möter det omgivande samhället. Det finns alltså ett samband mellan handikapp och miljö. Tillgänglighet Tillgänglighet som begrepp används i denna plan för att beskriva ett tillstånd där alla människor ges samma möjligheter till full delaktighet och ingen utestängs på grund av utformning eller liknande. Man brukar i sammanhanget säga att utöver tillgängligt ska det också ska vara användbart. 1.4 Hur är arbetet med tillgänglighetsfrågor organiserat? Hur man organiserar frågor om tillgänglighet och vilka arbetsmetoder man tillämpar är i sig av intresse när man kartlägger tillgängligheten i en organisation. Ett universitet med dess storlek och komplexitet utgör en arena där många professioner och tjänstemän enskilt och ibland tillsammans arbetar med frågor som rör tillgänglighet. Umeå universitet har hittills inte haft någon enskild tjänsteman som har det totala övergripande ansvaret för tillgänglighetsfrågor inom 2 LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFS 1993:387 Utfärdad: Numhauser-Henning: Perspektiv på likabehandling och diskriminering, Om bemötande av människor med funktionshinder. Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande, SISUS 2003, s 11, 4

5 vår myndighet. Däremot finns kompetens och kunniga tjänstemän inom respektive ansvarsområde. Denna plan har därför på rektors uppdrag arbetats fram under ledning av Enheten för personaloch organisationsutveckling i nära samverkan med de enheter och de tjänstemän som utifrån sitt ansvarsområde har att hantera frågor om tillgänglighet. Informationsenheten, IT-enheten, Enheten för lokalförsörjning, StudentCentrum, Umdac och planeringsenheten har varit involverade i detta arbete. Till vår samlade hjälp har vi haft Fredrik Lindgren, praktikant och expert på tillgänglighetsfrågor. Han har delat med sig av sina kunskaper och på ett påtagligt sätt ökat kunnandet inom respektive verksamhetsområde och på så sätt bidragit till att höja kvaliteten på denna handlingsplan. Myndighetschefen, i vårt fall rektor, är ytterst ansvarig för likabehandlingsarbetet och i detta fall för att myndigheten blir tillgänglig. 2. TILLGÄNGLIGHET INOM UNIVERSITETSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN Umeå universitets roll som utbildningsanordnare, statlig myndighet och stor regional arbetsgivare ger oss ett särskilt ansvar för att vi ska vara en bra arbetsplats där funktionshindrade anställda och studenter ska kunna studera respektive arbeta på lika villkor. 2.1 Mål för ökad tillgänglighet inom Umeå universitets verksamheter För att visionen i vårt utvecklingsprogram ska bli verklighet bör vi som både arbetsgivare och utbildningsanordnare arbeta med följande: Vi ska överlag öka vår kunskap om tillgänglighet och andra handikappolitiska mål och stimulera till ökad kunskap och fortbildning på området. Vi ska fortsätta vårt arbete med att utveckla förutsättningarna för och på det viset möjliggöra för funktionshindrade att studera och/eller arbeta vid vårt universitet. De konkreta insatserna kommuniceras i första hand via de fyra strategidokumenten likabehandlingsplan för 2005, handlingsplan avseende funktionshindrade studenter, plan för breddad rekrytering samt denna handlingsplan för ökad tillgänglighet. Det lokala arbetsmiljöarbetet där huvudskyddsombud, arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud utgör viktiga länkar ska vara föremål för särskilda informationsinsatser i ett offensivt tillgänglighetsarbete. När individuella behov uppkommer hos en enskild anställd ska vi i enlighet med gällande arbetsmiljöpolicy verka för att individuell anpassning av arbetsplatsen kommer till stånd. 5

6 Fortsättningsvis arbeta med att stödja den enskilde studenten att utföra praktikarbete/genomföra studier trots en funktionsnedsättning. Detta via särskilda stödresurser inom StudentCentrum, alternativt annan stödresurs som bedöms viktig. Verka för att arbets- och studiemiljön för människor med funktionsnedsättning överlag är trygg och stimulerande i enlighet med vår lokala arbetsmiljöplan och vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Verka för att kontaktperson utses vid respektive institution/enhet dit studenten eller den anställde kan vända sig med sina synpunkter om eventuella brister i tillgängligheten. Verka för att höja kunskapen hos studenter och anställda om den lagstiftning som skyddar från diskriminering i arbetslivet och i högskolevärlden. 2.2 Studenter med funktionsnedsättning Umeå universitet ska vara ett universitet där studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. Sedan år 2002 gäller lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. En lag som hävdar lika rättigheter för alla studenter och sökande och motverkar diskriminering bland annat på grund av funktionsnedsättning. Denna lag ger oss alla inom universitetet ett stort ansvar att undanröja de hinder som en student med funktionsnedsättning kan möta både som sökande till högskolan och i studiesituationen Stöd till studenter Studenter, både inom grundutbildning och inom forskarutbildning, har rätt till stöd under studietiden. En del stödinsatser bekostas av gemensamma medel och andra ansvarar institutionen för. Särskilda medel avsätts. F.n. är det 0,3 % av grundutbildningsbidraget. StudentCentrum är den förvaltningsenhet vars verksamhet genom service, kompetens och tillgänglighet bidrar till att underlätta studentens väg genom universitetet. Ansvaret för stöd och service till studenter med funktionsnedsättning finns således hos StudentCentrum i form av ansvar för att ekonomiskt möta studenters behov av stödinsatser. Inom StudentCentrum finns även personalresurser som handikappsamordnare, dyslexipedagog, Studenthälsan samt den handläggare som likabehandlingsrådet utsett i studentfrågor. StudentCentrum arbetar kontinuerligt med frågor som, ett gott bemötande, god tillgänglighet och god tillgång till pedagogiskt stöd och andra anpassningar som underlättar för studenten i studiesituationen. De styrdokument som ligger till grund för arbetet med ökad tillgänglighet för studenter på universitetet är bland andra: Lagen om likabehandling av studenter vid universitet och högskola.(2001:1286) FN:s standardregler från 1993 Från patient till medborgare (prop 1999/2000:79) För att öka tillgängligheten och möjliggöra för studenter med funktionsnedsättning att studera på lika villkor vill vi 6

7 underlätta för studenten att genomföra studierna verka för att studiemiljön är trygg och stimulerande verka för att höja kunskapen hos studenter och anställda om de möjligheter, rättigheter och skyldigheter med avseende på studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning. verka för en gemensam grundsyn i frågor som rör bemötande, attityd och etik i förhållande till människor som tar emot stöd och service på grund av sin funktionsnedsättning. 2.3 Anställda med funktionshinder En förutsättning för att funktionshindrade medarbetare ska kunna delta på lika villkor är att arbetsplatsen och verksamheten är tillgänglig. Man ska som anställd med ett rörelsehinder kunna röra sig obehindrat i lokalerna, men också kunna ta del av information på intranätet. Utöver generell anpassning kan det ibland bli nödvändigt med en individuell anpassning av arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen reglerar denna rättighet som tvingar arbetsgivaren att anpassa arbetsplatsen efter den anställdes individuella förutsättningar. Ibland handlar det om att arbetsgivaren ska förse den anställde med hjälpmedel i någon form. Hur arbetet är organiserat kan även påverka hur en anställd med funktionshinder kan utföra sina arbetsuppgifter. Möjligheter att arbeta hemifrån eller till flexibla arbetstider kan för vissa funktionshindrade innebära förbättrade förutsättningar. De medarbetare som på grund av ett arbetshandikapp/funktionshinder av Länsarbetsnämnden beviljats ett s k lönebidrag, är en grupp som kan behöva särskilt stöd när det gäller tillgänglighet. I samband med att lagen om anställningsskydd, LAS, utvidgades och gav alla anställda möjlighet att kvarstå i anställning efter 65 års ålder, så framkom i regelverket från Länsarbetsnämnden, att de samtidigt beslutat att inte bevilja lönebidrag efter denna tidpunkt. För att inte ytterligare försämra förutsättningarna för de arbetstagare som erhåller ett lönebidrag, har universitetsledningen för en tid sedan beslutat att ersätta berörda institutioner för de merkostnader som uppkommer när en arbetstagare vill nyttja sin rättighet att kvarstå i tjänst efter fyllda 65 år Stöd till funktionshindrade anställda Ett stöd liknande det som idag ges till funktionshindrade studenter, via öronmärkta resurser och handikappsamordnarfunktionen på StudentCentrum finns inte att tillgå när det gäller funktionshindrade anställda. Istället betonas chefens ansvar för arbetsmiljön för alla anställda och i gällande arbetsmiljölagstiftning där individens rättigheter till individuell anpassning finns 7

8 tydliggjord. Utöver chefens ansvar och insatser kan alla anställda vända sig till en väl utbyggd företagshälsovård som kan bistå och stödja den enskilde medarbetaren. 2.4 Konferensverksamhet Målsättning När det gäller den fysiska tillgängligheten till universitetets konferenslokaler är den övergripande målsättningen att en sådan tillgänglighetsdeklaration ska finnas och då företrädesvis i anslutning till det nya planerade lokalbokningssystemet. Förutsättningarna till detta ska omgående utredas i samverkan mellan berörda enheter, framför allt Universitetsservice samt Enheten för lokalförsörjning. 2.5 Upphandling IT Målsättning Vid anskaffning av IT-utrustning används i många fall centralt tecknade ramavtal upprättade av bland andra Statskontoret. Genomgång av dessa avtal visar att stora delar av kraven på tillgänglighet finns beaktade. I de fall egna ramavtal tecknas inom IT-området beaktas i många fall de riktlinjer Statskontoret arbetar efter inom området. Framtida planer för tillgänglighet är att fortsätta dagens arbete. 2.6 Upphandling kontorsvaror Målsättning Inventering av befintliga centralt tecknade avtal är genomförd och stora delar av tillgänglighet finns uppmärksammade där. Analysen av denna inventering har gett vid handen att vissa områden kan och redan har förbättrats via egna upphandlingar, som lett till egna ramavtal för Umeå universitet och nya upphandlingar kommer att genomföras utifrån tillgänglighetsperspektivet 2.7 Upphandling telefoni Målsättning Teleservice avser att upphandla en ny telefoniplattform under år De funktionella krav som ska ligga till grund för denna upphandling ska även omfatta relevanta krav från HO:s riktlinjer om tillgänglig kommunikation. 2.8 HANDLINGSPLAN för utveckling av tillgängligheten i ett verksamhetsövergripande perspektiv Genom att förbättra studiemiljön och studieförhållandena gör vi universitetet mer attraktivt och ökar intresset hos studenter med funktionsnedsättning att läsa vid Umeå universitet. 8

9 Det innebär att följande delmål ska nås och dessa åtgärder genomföras. När det gäller studentrelaterade åtgärder är dessa planerade att genomföras i ett treårsperspektiv. För att studenten genom pedagogiskt stöd och andra stödinsatser ska ha så likartade förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva sina studier ska vi klargöra det ekonomiska ansvaret för stöd i undervisningsituationen. ( exvis studieplanering, extra handledning/stödundervisning, anpassning av examination, kursplan och anpassning av lokal/inredning)mellan institutionen respektive StudentCentrum tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelningen mellan StudentCentrum och institutionen/universitetsbiblioteket, UB eller annan arbetsenhet, när det gäller stöd som bekostas ur de särskilda medlen. öka samarbete med det Universitetspedagogiska centret, UPC, så att vi genom utbildningsinsatser underlättar för studenten i samband med undervisningssituationen 5 klargöra ansvaret mellan försäkringskassan, landsting, kommun och universitetet vad gäller hjälpmedel/stödåtgärder Ansvarig: StudentCentrum för att studenten ska ha samma rättighet, skyldighet och möjlighet som andra studenter oavsett funktionsnedsättningens art. ska vi åskådliggöra de lokala regler och skyldigheter för studenter, som fastställts vid universitetet förtydliga den skriftliga informationen i utbildningskatalog, i antagningsformulär, hemsida samt i den utåtriktade informationen till s.k. vidareinformatörer klargöra rutinerna i samband med ansökan särskilda skäl och individuell studiegång. verka för att studenter med funktionsnedsättning ges större möjlighet till deltagande i internationellt utbyte Ansvarig: StudentCentrum för att studenten ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet. ska vi 5 Henriksson, Ann-Sofi (2003) rapporten Undervisa tillgängligt! - Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder, Uppsala universitet, Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande. 9

10 med utgångspunkt från SISUS nationella program, medverka vid universitets planerade satsningar för att öka personalens kompetens i handikappolitiska frågor och därmed förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättning distribuera informationsskriften från SISUS Om bemötande av människor med funktionshinder i samband med informationsträffar/studievägledarutbildningen. Ansvarig: StudentCentrum i samarbete med Enheten för personal-och organisationsutveckling, POU. för att information och kommunikationsåtgärder utformas så att de är tillgängliga för studenten och anställda med funktionshinder ska vi beakta tillgänglighetsperspektivet i samband med uppdatering av skriftlig information medverka till en utveckling och intensifiering av informations- och marknadsföringsarbetet för att nå studenterna via modern teknik/it-lösningar/tjänster införa en ny plattform för SMS- och MMS-tjänster med start v Första tjänsten som införs är att skicka SMS från vårt e-postsystem till mobiltelefoner. Konceptet bygger på att införa en central SMS-funktion här kallad SMS-server, som samlar ihop SMS från Umeå universitet för att skicka dem vidare till mobiltelefoner. SMS kan då skickas från vårt e-postsystem till valfri mobiltelefon. Systemet klarar även av att ta emot SMS-meddelanden från mobiltelefoner, vilket kan användas för att ta emot samtal från döva, hörselskadade eller talskadade. En funktion som vi avser att utveckla under året. upphandla en ny telefoniplattform under år De funktionella krav som ska ligga till grund för denna upphandling ska även omfatta relevanta krav från HO:s riktlinjer om tillgänglig kommunikation. Ansvarig: StudentCentrum respektive Telechef för att öka kunskapen om studenter med funktionsnedsättning ska vi ge studenten ett större inflytande inom universitetet och ta tillvara deras erfarenheter i forum såsom Studentfokus och Likabehandlingsrådet ta tillvara och stärka samverkan med universitetets eget utvecklingsarbete och forskning inom handikappområdet d.v.s. Centrum för handikappvetenskap Ansvarig: StudentCentrum för att stärka samverkan med det omgivande samhället ska vi 10

11 genom ökat samarbete och informationsutbyte med skola, handikapporganisationer, kommunens socialtjänst, landstingets handikappförvaltning och våra egna studenter som tidigare läst eller nu läser vid universitetet visa på vad Umeå universitet kan erbjuda studenter med funktionsnedsättning. Ansvarig: StudentCentrum m fl berörda enheter för ökad kunskap om likabehandlingsfrågor hos nyckelpersoner, där tillgängligheten är ett av flera viktiga perspektiv, ska vi utbilda nya studerandearbetsmiljöombud i ämnen som diskriminering, likabehandling och bemötande. Utbildningen tar då lämpligen sin utgångspunkt i SISUS material om bemötande. utbilda nya arbetsmiljöombud inom området diskriminering, likabehandling och bemötande. Utbildningen tar så lämpligen sin utgångspunkt i SISUS material om bemötande. inom ramen för Umeå universitets ledarutvecklingsprogram (UCL) fortlöpande utbilda nytillträdda prefekter/chefer i gällande diskrimineringslagstiftning. Ansvarig: POU och StudentCentrum, vid behov i samverkan med extern konsult för att öka kunskaperna i verksamheten om hur man kan arbeta för att göra informations- och kommunikationsområdet mera tillgängligt ska vi under 2005 informera ansvariga informatörer på central och fakultetsnivå om gällande lagstiftning vad gäller funktionshinder och tillgänglighet Ansvarig: POU, StudentCentrum i samverkan med Informationsenheten för att Förbättra bemötandet gentemot de som söker utbildning eller anställning, redan antagna studenter och anställda med funktionshinder ska vi utveckla universitetets Likabehandlingssida på webben så att tillgänglighetsperspektivet blir bättre belyst. synliggöra funktionshinderperspektivet i den kommande rekryteringspolicyn. under 2005 utbilda såväl ledamöter i anställningskommittéer, de personalsekreterare samt de övriga personalkategorier som i sitt arbete möter studenter och/eller personal i urvalssituationer, ex i en rekryteringsprocess och hur man kan då kan undvika att diskriminera den enskilde. centralt finansiera de merkostnader som uppstår i samband med att anställda med lönebidrag väljer att kvarstå i tjänst efter fyllda 65 år. Detta i ett läge när statliga Arbetsförmedlingen nekar lönebidrag efter denna tidpunkt. 11

12 verka för att universitetets nya lokalbokningssystem blir tillgänglighetsmärkt. framställa en ny upphandlingspolicy som belyser tillgänglighetsperspektivet utbilda och informera verksamhetsföreträdare i frågor som rör upphandling. utforma en fast text om tillgänglighet i upphandlingsunderlag m.m Ansvarig: POU, StudentCentrum och Planeringsenheten. Vid behov i samverkan med extern konsult. 3. TILLGÄNGLIGHET INOM OMRÅDET INFORMATION OCH KOMMUNIKATION En inventering har gjorts i enlighet med de riktlinjer som Handikappombudsmannen föreskriver. Resultatet av inventeringen kan ses på webbadress Umeå universitets informationspolicy innehåller grundläggande principer, övergripande riktlinjer och ansvarsfördelning för intern och extern information. Dokumentet ska ge vägledning för planering och genomförande av interna och externa informationsinsatser för alla institutioner, enheter och individer som har ett informationsansvar. Informationspolicyn är fastställd av universitetsstyrelsen , dnr Se webbadressen <http://www.umu.se/infoenheten/umu_internt/informationspolicy.pdf>. Då Tillgänglighetspolicyn inte var fastställd vid detta datum, , behöver informationspolicyn anpassas utifrån de riktlinjer som gäller informations- och kommunikationsområdet. Detta kommer att göras då ny policy tas fram inför uppdatering Mål för ökad tillgänglighet inom informations- och kommunikationsområdet Umeå universitets interna och externa information ska vara öppen saklig och korrekt, tydlig, ärlig och lätt att förstå offensiv planerad och steget före. Universitetet ska så långt det är möjligt själv initiera sin kommunikation målgruppsanpassad varje budskap måste anpassas efter de olika mottagargruppernas behov, villkor och förutsättningar. Universitetets anställda och studenter består av människor med skiftande bakgrund. Ofta behöver därför informationen presenteras i olika versioner för olika målgrupper. Särskilda åtgärder kan behövas för att ge funktionshindrade likvärdiga möjligheter att ta del av 12

13 universitetets information. För perioden ska det övergripande målet vara att informera universitetets institutioner och enheter om de riktlinjer om ökad tillgänglighet som Handikappombudsmannen på uppdrag av regeringen har tagit fram. Se vidare handlingsplanerna för ökad tillgänglighet inom informationsområdet respektive på webben. För informationsenhetens egen verksamhet slås följande fast i Verksamhetsplan för 2005: Tillgänglighet för funktionshindrade Informationsenheten ska arbeta i enlighet med den plan för ökad tillgänglighet som kommer att fastställas av rektor under året. alla chefer kommer att behöva informeras om ansvaret att leva upp till kraven på tillgänglighet för var och en som producerar informationsmaterial i olika former. 3.2 ÅTGÄRDER för att utveckla tillgängligheten inom informations- och kommunikationsområdet Universitetets grafiska profilhandbok, där bl.a. brevmallar, mallar för trycksaker och andra mallar finns, ska uppdateras för att innehålla alla de delar som krävs av riktlinjerna för en tillgänglig statsförvaltning, till exempel information om textelefonitjänsten. Chefer och andra inom universitetet ska informeras om vilka krav som ställs för att göra information tillgänglig för funktionshindrade och vilket ansvar var och en som producerar information har. Undersöka vad som krävs för att kunna tillhandahålla format för information som vi inte tillhandahåller idag, t.ex. Daisyformat och punktskrift. Ansvarig: Informationsenheten Varje enhet som producerar tryckt informationsmaterial ska på webben informera om att detta material finns, vilken enhet som ansvarar, hur man beställer det och i vilka format det går att beställa (när det gäller trycksaker kan man gärna lägga ut dessa som pdf-filer direkt). Information om detta ska gå ut till chefer och andra enligt ovan. Ansvarig: Varje enhet som producerar tryckt material. Vid ny- och vidareutveckling av webbsidor och webbaserade system ska hänsyn tas till de krav som ställs i riktlinjerna för en tillgänglig statsförvaltning. Ansvarig: Varje enhet med ansvar för webbsidor och webbaserade system. Riktlinjerna i den grafiska profilhandboken avseende webbsidor ska ses över. 13

14 Ansvarig: Informationsenheten Utveckling av och satsning mot s k portalplattformar kommer att möjliggöra anpassning av information och därutöver ge tillgång till olika administrativa tjänster, till gagn inte minst för gruppen funktionshindrade studenter och anställda. Ansvarig: Universitetsledningen i samarbete med IT-enheten 4. FYSISK TILLGÄNGLIGHET Umeå universitet har tillsammans med fastighetsägaren Akademiska hus låtit inventera samtliga byggnader på campus dels med avseende på de krav som uttrycks i HIN och dels enligt HO:s inventeringsformulär. Eftersom frågorna i HO:s formulär är av ja resp. nej-typ har frågeställningarna delats upp tills ett klart svar har kunnat ges. Detta har medfört att inventeringsmaterialet har blivit digert. Hela inventeringen och dess resultat finns på en särskild webbsida under rubriken Tillgänglighet 4.1 Övergripande målsättningar för perioden Läsåret inventerades alla byggnader på campus med avseende på HO:s riktlinjer och kraven i HIN. Under budgetåret 2005 kommer åtgärder för att öka tillgängligheten att vidtas enligt passa-på-principen. Det innebär att i publika lokaler som byggs om av andra skäl, ökas tillgängligheten utifrån inventeringsresultaten och gällande budget. Den principen kommer att vara vägledande även under Detta år genomförs åtgärder i och omkring de mest publika lokalerna enligt det dokument som tas fram ÅTGÄRDER för utveckling av den fysiska tillgängligheten I förvaltningshuset byggs nya lokaler för Studenthälsan och studievägledningen. Exempelvis byggs där ett RWC med måtten 2,20 x 2,2 0. Studievägledningens kontor förses med dörrar som har öppning 90 cm. Alla korridordörrar i anslutning till dessa enheter förses med dörröppnare. Invändig skyltning kommer också att ses över. Vidare har dörröppnare satts in på plan 4, västra flygeln i syfte att göra POU mera tillgängligt. Tidplan: Klart i augusti 2005 Ansvarig: Elisabet Rydh I kaféet i KBC sätts ett lyftbord in för att möjliggöra för rörelsehindrade från Fysiologihusets C- del att nå kaféet och därmed hela KBC Tidplan: Klart oktober 2005 Ansvarig: Richard Olsson En gångbro byggs mellan Naturvetarhuset och KBC. Där sätts ett lyftbord in för att möjliggöra passage mellan olika nivåer. 14

15 Tidplan: Klart oktober 2005 Ansvarig: Richard Olsson Under den pågående renoveringen av Kemihuset kommer ett RWC med måtten 2,2 x 2,2 m att att byggas på plan 3 i C-delen. Tidplan: klart juni 2005 Ansvarig: Richard Olsson Vi ombyggnationen av universitetsbiblioteket sätts en ny hiss in från entréplanet till kursbiblioteket. Hissen ersätter den trapphiss som har fått kritik från studenthåll. Tidplan: Projektering våren 2005, klart hösten 2006 Ansvarig: Bo Lång Vidare är det lokalförsörjningsenhetens avsikt att sammanställa en åtgärdsplan i ett samlat dokument. Denna plan kan av naturliga skäl inte omfatta mer än ett år i taget. Den första planen kommer att omfatta universitetets mest publika lokaler, dvs området hörsalsrundan UB andra hörsalar i Samhällsvetarhuset samt motsvarande områden i Humanisthuset. MIT-huset samt Naturvetarhuset. Tidplan: klar september 2005 Ansvarig: Elisabet Rydh 5. ÖVRIGA STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL TILLGÄNGLIGHET Umeå universitet ska vara en arbetsplats där anställda med funktionshinder kan arbeta på lika villkor. Personal- student- och arbetsmiljöarbetet avgör om detta är möjligt. Funktionshinderperspektivet måste därför, enligt Handikappombudsmannens riktlinjer, lyftas fram i myndighetens olika policydokument. Någon övergripande personalpolicy finns ännu inte vid vårt universitet, men vid en genomgång av befintliga strategidokument riktade till anställda och studenter och som till sitt innehåll berör tillgänglighet i någon form, finner man att ett antal av dessa knyter an till tillgänglighet, Se bilaga 1 Att synliggöra tillgänglighetsperspektivet i framtida policy- och styrdokument blir ett viktigt mål i vår strävan att ge människorna i organisationen lika villkor både i studier och i arbete. 6. SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 15

16 Arbetet med att ta fram denna handlingsplan har synliggjort ett engagemang på många enheter för frågor som rör tillgänglighet. Ett engagemang som bådar gott inför framtiden. Fredrik Lindgren, praktikant och expert på tillgänglighetsfrågor har under sin åttaveckorspraktik vid vårt universitet formulerat och ställt samman sina samlade intryck av hur det står till med tillgängligheten inom universitetet och vilka utmaningar han kan se att vi står inför (se bilaga). Som en konsekvens av hur vi i praktiken arbetar med dessa frågor består denna handlingsplan av tre till varandra knutna områden, där StudentCentrum och Enheten för personal- och organisationsutvecklingsenheten får representera det övergripande verksamhetsperspektivet, Informationsenheten och IT-enheten för den informativa och kommunikativa tillgängligheten och slutligen Enheten för lokalförsörjning för den fysiska tillgängligheten. Dessa enheter blir således de som också ansvarar för uppföljning av sina respektive delar i handlingsplanen. Umeå universitet har utöver denna handlingsplan under de senaste åren arbetat fram ett antal policy- och åtgärdsprogram. Styrdokument som på olika sätt och utifrån olika utgångspunkter anknyter till tillgänglighet. I dokumenten formuleras strategier och mål på såväl lång som kort sikt. Så i någon mening saknas inte kunskap och vilja, även om vi knappast har sett någon synergieffekt av alla dessa styrdokument. Snarare tvärtom, det stora antalet policydokument har snarare bidragit till otydlighet. En kritisk framgångsfaktor kommer därför sannolikt att bli hur väl man i organisationen, och då i synnerhet på de förvaltningsenheter som arbetat fram denna handlingsplan, lyckas omsätta mål och strategier i konkret arbete för att öka tillgängligheten. Därutöver bör, för tillgänglighetsområdet särskilt viktiga strategidokument, identifieras och kommuniceras ut till verksamheten. Detta kan åtgärdas bland annat genom att göra dokumenten tillgängliga och men också lättåtkomliga via webben och en utvecklad likabehandlingssida. För att sammantaget kunna effektivisera arbetet med tillgänglighet och realisera uppsatta mål på samma sätt som med övriga likabehandlings- och mångfaldsmål - behöver arbetsorganisationen vad gäller likabehandlingsområdet tydliggöras, båda vad gäller resursfördelning och arbetssätt. I dag finns resurserna spridda inom flera enheter och med ingen särskilt utsedd samordningsfunktion som kan ansvara för att det samlade arbetet bedrivs effektivt. Bilagor: Bilaga 1 Sammanställning över policydokument med koppling till tillgänglighet Bilaga 2 Praktikrapport från Fredrik Lindgren, tillgänglighetskonsult Bilaga 1 16

17 ÖVRIGA STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL TILLGÄNGLIGHET Rekryteringspolicy Rekryteringspolicyn är f n under framtagande och beräknas vara klar våren I denna policy kommer man bland annat att betona värdet av att rekryteringsprocessen till sitt innehåll möjliggör för funktionshindrade dels att söka anställning men också att vid uppfyllda kvalifikationskrav kunna få en anställning med nödvändig anpassning. Policy och handlingsprogram för tidig och aktiv rehabilitering I policyn fastslås att Umeå universitet ska verka för att anställda med nedsatt arbetsförmåga ska kunna vara kvar i arbetslivet. Enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän försäkring har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för såväl förebyggande insatser som åtgärdande verksamhet. En sådan förebyggande åtgärd är att anpassa arbetsförhållanden till arbetstagarens särskilda förutsättningar. Inom ramen för den åtgärdande verksamheten finner man till exempel ansvaret för att göra rehabiliteringsutredningar och ett ansvar för individinriktade effektiva rehabiliteringsåtgärder. Åtgärdsprogram mot diskriminering och trakasserier 2004 Belyser var man kan vända sig som anställd och student om man utsätts för diskriminering och trakasserier i någon form, var man kan anmäla och var man kan få stöd och hjälp. Ansvarsförhållanden klargörs och aktuell lagstiftning presenteras. Umeå universitets plan med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Planen som är ett krav i Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning planeras utbildningsinsats inom området rekrytera utan att diskriminera och målsättningen är höja denna kompetens hos nyckelfunktioner inom fakultetskanslierna m fl under hösten Handläggningsordning för utredning av trakasseriärenden vid Umeå universitet I handläggningsordningen regleras universitetets utredningsskyldighet vid trakasserier mot en student och/eller mot en anställd. Likabehandlingsplan för 2005 Lag (2001:1286) om likabehandling föreskriver att myndigheten ska ta fram en plan över aktiva åtgärder för att främja likabehandling för gruppen studenter och sökande. Planen för 2005 innehåller mål och aktiviteter för att främja likabehandling bland annat mot gruppen funktionshindrade studenter och forskarstuderande. En likabehandlings- /handläggare arbetar f ö på 25 % med dessa frågor inom StudentCentrum. Handlingsplan avseende studenter med funktionshinder I den särskilt framtagna handlingsplanen som rör studenter med funktionshinder informerar man om de stödinsatser som kan ges inom ramen för denna verksamhet. Universitetsstyrelsen har avsatt medel för en kontaktperson för dessa studenter. Kontaktpersonen är f n knuten till StudentCentrum. Handlingsplan för breddad rekrytering Universitet och högskolor skall enligt regleringsbrev för 2005 under året upprätta en handlingsplan för breddad rekrytering för den kommande treårsperioden. Med breddad 17

18 rekrytering avses då sådana planerade och systematiska åtgärder för att ta emot och introducera och stödja nya studenter i grundutbildningen. Beslut fattas i juni Informationspolicy Umeå universitets information ska vara målgruppsanpassad. Detta innebär att informationen ska ta hänsyn till mottagarens behov, villkor och förutsättningar Universitetets anställda består av människor med skiftande bakgrund. Information om något som berör många, t ex en stor förändring, berör inte alla på samma sätt. Ofta behöver därför även intern information presenteras i olika versioner för olika målgrupper Särskilda åtgärder kan behövas för att ge funktionshindrade studenter likvärdiga möjligheter att ta del av universitetets information. Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor Policyn betonar grundregeln att universitetet ska betala för de arbetsuppgifter som ska utföras men är också tydlig med det samhällsansvar gentemot gruppen arbetshandikappade och samhällets alla arbetslösa som myndigheten har. För att anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl ska komma ifråga ska några förutsättningar vara uppfyllda: Arbetsuppgifterna ska vara sådana att anställning av ordinarie arbetskraft ej kan komma ifråga, samordning har skett med de omplaceringsbehov som följer av övertalighet mm, arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att arbetsuppgifterna lämpligen kan utföras av personer med arbetsmarknadspolitiskt stöd. De riktlinjer som antagits i samråd med de fackliga organisationerna innebär långsiktigt en minskning av antalet lönebidragsanställda. Detta ska dock enligt denna policy ske genom naturlig avgång i första hand, dvs avgång i förtidspension eller ålderspension. Anställning med lönebidrag policy och riktlinjer I policyn uttalas en generellt mycket stor restriktivitet när det gäller anställning med lönebidrag. Man påpekar det långsiktiga ekonomiska åtagandet och klargör att en anställning med lönebidrag ska utgå från ett reellt personalbehov. Strategisk plan för kvalitetsarbetet vid Umeå universitet Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är universitetets utvecklingsprogram Vision Bland andra utvecklingsmål omnämns där jämställdhet, likabehandling och mångfald. Pedagogiskt handlingsprogram för Umeå universitet I detta handlingsprogram kan man utläsa följande ambitioner: När det gäller det pedagogiska arbetet vid universitetet ska det präglas av hög kvalitet, professionalitet, mångfald och utveckling. Om förutsättning för lärande skriver man i samma handlingsprogram Studenten ansvarar för sitt eget lärande. Universitetet erbjuder möjligheter som stimulerar och underlättar lärande. 18

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/779 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen Publicerad www.law.gu.se Beslutsfattare Prefekt, Thomas Erhag Gäller för Juridiska institutionen Beslutsdatum

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola MAH / Förvaltning Personalavdelningen Jan Persson Personalexpert Dnr Mahr 18-2007/158 1(8) 2007-01-24 Dnr PA 48-2007/45 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola 2007 2(8) Jämställdhet och mångfald

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 2001-06-20 Reviderad 2004-12-01, 2006-12-21, 2010-04-13 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledningen Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 01-06-20 med ändring 2004-12-01 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledarna Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet I högskoleförordningen

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN FASTSTÄLLD AV INSTITUTIONSSTYRELSEN 2016-05-25 DIARIENUMMER: V2016/894 Arbetsmiljöplan 2016-2018 LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN ARBETSMILJÖPLAN 2016-2018 3 Innehållsförteckning Arbetsmiljöarbete vid

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer