Individ- och myndighetsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende Lysekilshemmet Lysekils medverkan i socialjouren i Uddevalla Körkortsundervisning till placerade ungdomar Förslag till ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare Kontroll av försörjningsstöd Uppdatering av "Vägledande bestämmelser" SOSFS 2013:1 - Ekonomiskt bistånd Anmälningsärenden

2 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 20 augusti 2013, kl (OBS! tiden) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Maria Forsberg Förslag, dagens justerare: Camilla Karlsson BILAGA Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Budgetanpassning Förvaltningschefens tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 31 maj 2013 (ärende till KS den 14 augusti 2013) 3. Muntlig redovisning av nämndens egna beslutade budgetuppföljningar - Att särskilt följa beräknade nivåer för hemsjukvård och hemtjänsttimmar under Att arbeta med förebyggande och hemmaplansbaserade åtgärder för barn och ungdomar - Att minska kostnaderna för försörjningsstödet 2012 samt att hålla kostnaderna på samma nivå Att en särskild bevakning och uppföljning behöver göras under 2013 med anledning av ev. behov av boendeplatser i gruppbostad LSS 4. Budget 2014 Plan (anvisningar från kommunchef och ekonomikontor) 5. Tidsplan för budget muntligt 6. Tidsplan för delårsbokslut muntligt EK 2 EK 4 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 Vård och omsorg VOO 1. Granskning av äldreomsorgen på uppdrag från kommunens revisorer - information 2. Plan uppföljning/egenkontroll VOO 2 3. Matdistribution till ordinärt boende VOO 3 4. Information om ombyggnation/flytt av äldreboendet Lysekilshemmet Individ- och familjeomsorg IFO VOO 4 1. Lysekils medverkan i socialjouren i Uddevalla IFO 1 2. Körkortsundervisning till familjehems- och institutionsplacerade barn 3. Förslag till ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn för kommunerna i Norra Bohuslän IFO 2 IFO 3 4. Kontroll av försörjningsstöd - redovisning IFO 4 5. Uppdatering av Vägledande bestämmelser IFO 5 Övrigt ÖVR 1. Muntlig redovisning a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Domar c) Ungbo d) Förstärkt tjänst inom försörjningsstödshantering e) SOSFS Författningssamling 2013:1 Ekonomiskt bistånd f) Anmälan Lex Sarah g) Anmälan Lex Maria h) Anmälan om fel och brist avseende fakturahantering i) Kvarstående uppdrag från våren 2013 j) Kvarstående frågor från minnesanteckningar från våren 2013 k) Kvarstående önskemål om besök till nämnden l) Begärda utbildningsinsatser inom IMN ÖVR 1 e) Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2. Anmälningsärenden ÖVR 2 3. Förvaltningschefen informerar 4. Övriga frågor NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Ansökan om serveringstillstånd, Brasseriet Sjökanten, Lysekil C. Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Oasen, Brastad D. Ansökan om serveringstillstånd, Café Lysmar, Lysekil E. Avgiftsbefrielse trygghetslarm E F. Personlig assistans enligt LSS F G. Tillfällig ledsagning enligt LSS G 1-2 H. Korttidsvistelse enligt LSS H I. Ledsagning enligt SoL I J. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende handläggningen av individärende K. Övervägande enligt LVU K L. Ersättning till familjehem L M. Övervägande enligt SoL M N. Anmälan av ordförandebeslut N B C D J Kommunledningskontoret/amm Mats Karlsson / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

5 1 TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och myndighetsnämnden Datum: 6 augusti 2013 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén Telefon: E-post: DELREDOVISNING/BUDGETANPASSNING AUGUSTI 2013-IMN Dnr: SON Sammanfattning Dokumentet ger en samlad bild över kommunens planering avseende nästa budgetuppföljning, nämndens beslutade egna budgetuppföljningar samt en genomgång över kvarstående utredningsuppdrag. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning Enligt kommunens planering kommer nämndernas nästa budgetuppföljning att redovisas i samband med delårsbokslutet 31 augusti Under sommaren har förvaltningens chefer gjort särskilda uppföljningar samt arbetat med sina prognoser för att underlätta och kvalitetssäkra delårsbokslutet. Nämndens egna beslutade budgetuppföljningar Nämnden (IMN) beslutade inför budgetarbetet 2013 att särskilt följa beräknade nivåer för hemsjukvård och hemtjänsttimmar under Vid nämndens möte den 20 augusti 2013 kommer en sådan redovisning att ske. Under 2012 beslutade IMN att arbeta med förebyggande och hemmaplansbaserade åtgärder för barn och ungdomar, vilket förväntas sänka kostnaderna för institutionsplaceringar Nämnden beslutade också att följa detta arbete särskilt under En särskild redovisning kommer därför att ske vid nämndens möte den 20 augusti SKL har varnat för högre kostnader för kommunerna 2013 och framöver för försörjningsstödet. Under 2012 vidtogs särskilda åtgärder med målet att minska kostnaderna för försörjningsstödet 2012 samt att hålla kostnaderna på samma nivå En särskild redovisning avseende försörjningsstödet kommer att genomföras vid nämndens möte den 20 augusti Nämnden har beslutat att en särskild bevakning och uppföljning behöver göras under 2013 med anledning av eventuellt behov av boendeplatser i gruppbostad Lss. Särskild redovisning kommer att ske till nämnden avseende detta vid nämndens möte den 20 augusti Ang särskild granskning avseende ekonomistyrningen Eftersom Vård- och omsorgsnämnden ( VON) och IMN i samband med budgetuppföljningen efter första kvartalet 2013 uppvisade väsentliga avvikelser från budget beslutade kommunchefen om att en särskild granskning skulle ske avseende ekonomistyrningen. Granskningen har skett enligt direktivet, både internt och externt. En särskild ledningsgrupp tillsattes för den interna granskningen. Den externa granskningen genomfördes av PWC. IMNs presidium har blivit kallade till en genomgång av den externa granskarens rapport den 20 augusti 2013, kl

6 2 Budgetåtgärder Kvarstående utredningar respektive budgetåtgärder Anpassning av platser i särskilt boende inom äldreomsorgen. Förvaltningen redovisade en utredning med förslag på beslut om särskilda boendeplatser till VON samt till IMN på extra nämnder i juli Vid VONs möte i juli beslutade de att ställa sig bakom utredningens förslag till beslut avseende Skaftöhemmet. VON beslutade också att återremittera förslag till beslut avseende Lysekilshemmet i avvaktan på kommunfullmäktiges (Kf) beslut om fördelning av medel ur den så kallade omstruktureringsfonden. Information om detta lämnades på IMNs extra sammanträde i juli Frågan återkommer därför i ett senare skede till IMN. Nyttjande av lokaler Det finns inom förvaltningen lokaler som ej används för kommunal verksamhet och delar av lokaler som skulle kunna nyttjas mer effektivt. De lokaler som är outnyttjade eller kan sägas upp är överlämnade till fastighetsenheten för vidare hantering. Nämnda lokaler ingår i ett av delprojekten i kommunens övergripande handlingsplan. Frågan återkommer därför i ett senare skede till IMN. Transportkostnader för matdistributionen Se utredningen i ärende Matdistribution till ordinärt boende, på dagordningen till nämndens möte den 20 augusti Bilkostnader. Socialförvaltningen har aviserat att en gemensam översyn av förvaltningens bilpark behöver genomföras. Möjligheten för förvaltningens bilar att ingå i den kommunala gemensamma bilpoolen har också aviserats. Slutligen har förvaltningen påtalat de höga kostnader som förvaltningen betalar för servicen av bilarna till Räddningstjänsten. I kommunens arbete med den övergripande handlingsplanen för bättre ekonomi ingår nu samtliga av dessa delar som ett projekt. Frågan återkommer därför i ett senare skede till IMN. Leverans av kyld mat Se utredningen i ärende Matdistribution till ordinärt boende, på dagordningen till nämndens möte den 20 augusti Förslag till beslut Individ- och myndighetsnämnden föreslås besluta att notera informationen SOCIALFÖRVALTNINGEN Agneta Essén Förvaltningschef, socialförvaltningen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 (5) Kommunstyrelsen Ekonomienheten INFORMATION OCH ANVISNINGAR FÖR 2014 ÅRS BUDGETARBETE SAMT PLAN FÖR 2015 OCH CIRKULÄR 2013:2 1 Budgetprocess Vår och Försommar Fas 1 Kommunledningen diskuterar övergripande prioriteringar och kommunövergripande målsättningar samt ekonomiska mål för kommunen. Fas 2 Beräkning av skatteintäkter och tillgängliga resurser utifrån SKL:s skatteprognos cirkulär 13:17. Övriga budgetförutsättningar delges i direktiv. Respektive nämnd/förvaltning har att redovisa övergripande konsekvenser av föreslagen rambudget. Rapportering via gemensam rapport i Stratsys (23 maj). Dialoger mellan kommunledning och nämnder/förvaltningar om verksamhets- och volymförändringar mm (27 maj 31 maj). Fas 3 Beslut i kommunstyrelse (12 juni) och kommunfullmäktige (27 juni) om budgetramar. Sensommar & Höst Fas 4 Nämndernas budgetarbete. Detaljbudgetar samt beskrivning av anpassning och utveckling av verksamheterna. Denna fas inleds direkt efter sommarsemestern och avslutas med presentation och dialog med kommunstyrelse (1 okt 3 okt). Fas 5 Beslut i kommunstyrelse (6 nov) och kommunfullmäktige (28 nov) om slutlig budget.

18 LYSEKILS KOMMUN Anvisningar Budget 2014 Cirkulär 2013:2 2 (5) 2 Förutsättningar juli 2013 Kommunfullmäktiges beslut på sammanträdet den 27 juni hade följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till preliminära nämndsvisa ramar i budget Ramarna utgör planeringsförutsättningar inför höstens detaljbudgetarbete och skall noggrant konsekvensbedömas. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterat överskott till 8,8 mnkr. De antagna nämndsvisa ramarna: KS 91,6 mnkr BYN 3,2 mnkr BIN 212,1 mnkr GymVux 69,8 mnkr IMN 118,3 mnkr VON 193,0 mnkr Beslutet innebär att nämnder/förvaltningar omgående skall påbörja anpassning av verksamheterna till beslutad ram. Detta för att i största möjliga omfattning gå helårseffekt på vidtagna åtgärder. Investeringsbudget 2014 kommer fastställas under hösten. Se anvisningar vid avsnitt 5. Anvisningar för arbetet med mål och måluppföljning 2014 kommer i separat dokument utarbetat av kommunchefen. 3 Anvisningar för detaljbudgetarbetet Vi går nu in i Fas 4 i budgetprocessen. Som utgångspunkt har nämnderna de antagna budgetramarna. Ekonomerna bistår budgetanvariga på förvaltningarna med att arbeta fram resp detaljbudget. De administrativa verktyg som finns till hands för att presentera detaljbudget med kommentarer är: Raindance budgetmodul vilken kommer vara uppdaterad att arbeta i fr o m vecka 33. Stratsys rapporten Budget 2014 samt Plan v2 vilken kommer aktiveras senast i vecka Raindance budgetmodul I budgetmodulen kommer driftsbudgeten liksom föregående år att registreras ansvarsvis med möjlighet att budgetera på hela kodsträngen. Önskvärt är att så likt som möjligt budgetera som redovisningen (stäm gärna av detta med ekonomiassistenter). Som stöd i registreringsoch avstämningsarbetet finns kolumnerna: Utfall föregående år (2012) Budget 2013 Budget 2014 Avvikelse (Budget 2014 jämfört med Budget 2013)

19 LYSEKILS KOMMUN Anvisningar Budget 2014 Cirkulär 2013:2 3 (5) Belopp registreras i tkr och med omvänt tecken jämfört med redovisningen. Intäkter utan något tecken framför och kostnader med minus framför. Verksamheter som har en tydlig periodisering över året skall periodiseras enligt matchningsprincipen, dvs intäkter skall matcha kostnader månadssvis. Viktigt att budgeterade periodiseringar harmonierar så långt det är möjligt med de under 2014 verkliga periodiseringarna i utfall. Kan inte detta säkras är periodisering i tolftedelar att föredra. Anges ingen periodiseringsnyckel blir budgeten fördelad i just tolftedelar. Ansvar som har någon typ av bidrag för sina anställda måste tänka på att budgeten också här skall harmoniera med redovisningen. Oftast handlar det om en bruttobudgetering dvs lönekostnaden för sig och bidraget(intäkten) för sig. Ett tips är att i så stor utsträckning som möjligt dokumentera det man registrerat. Det kan göras antingen direkt i kommentarsfältet (max 120 tecken) eller genom koppling till bifogat dokument (exempelvis en beräkning i Excel). När det gäller arbetet med personalbudget så har vi tyvärr ännu inte denna integrerad i Raindance (sannolikt till nästa års budgetarbete). För arbetet med Budget 2014 får man manuellt hämta uppgifter från Heroma, bearbeta och simulera i annat program (exempelvis Excel) för att slutligen mata in belopp i Raindance budgetmodul i kontoklass 5. Ingen behörighetsspärr finns för denna kontoklass i år. 3.2 Budgetskrivelse i Stratsys Det finns nu upplagt rapport för resp enhet i Stratsys Budget 2014 samt Plan nämnd v2, vilken nås från version 2014 i Stratsys. Rapportera koncentrerat och begränsat med fokus på väsentlighet under följande rubriker: Allmän verksamhetsbeskrivning (utgör underlag för nämndsredovisningarna i det centrala budgetdokumentet) Resultatbudget Ram-, ramförändring och åtgärder Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Investeringsäskanden Plan Stratsysrapporteringen skall vara klar senast 27 september. 4 Övriga budgetförutsättningar 4.1 Externa prisökningar Priser förväntas stiga med 1,3% (enligt KPI). Detta har varje nämnd/förvaltning fått kompensation för i samband med resursberäkningen och är inkluderat i tilldelade ramar. Någon central pott kommer inte att finnas.

20 LYSEKILS KOMMUN Anvisningar Budget 2014 Cirkulär 2013:2 4 (5) 4.2 Lönenivå och PO Löner skall budgeteras i 2012-års lönenivå. Lönekostnadsökningar beräknas centralt och fördelas när samtliga nya löner för 2013 är klara. PO-pålägget kommer att vara oförändrat jämfört med Detta uppgår för till 39,5%. I begreppet lön, vilket utgör bas för PO-pålägget ingår också semesterlönetillägg som beräknas till 1,5% av månadslön multiplicerat med tolv. 4.3 Internpriser Kostnader för internt köpta tjänster avseende exempelvis kost, städ, IT, bilar, telefonväxel mm skall budgeteras enligt avtal. Likaså interna hyror. Viktigt med kommunikation mellan köpande och säljande enhet så att resp budget överensstämmer. Glöm inte att motpart alltid skall registreras när det gäller interna affärer. Vid oklarheter gällande internpriser mm; kontakta ekonom Mikael Ingvarsson. 4.4 Kapitaltjänstkostnader Ekonomienheten kommer under detaljbudgetarbetets gång att förse nämnder/förvaltningar med budget för kapitaltjänstkostnader utifrån simulering i anläggningsregistret. 5 Investeringsbudget Kommunfullmäktige har inte beslutat om några ramar gällande investeringsbudget för Utrymmet kommer inte överstiga beräknade avskrivningar vilket för 2014 kommer att ligga i storleksordningen mnkr. Som underlag för slutlig investeringsbudget 2014 (som beslutas i KF 28 november) skall resp nämnd/förvaltning redogöra för investeringsäskanden i Stratsys. Respektive investeringspost skall överensstämma med Projektplanen avseende både benämning, belopp samt utgiftstidpunkt. Alla byggnationer samordnas av fastighetsenheten och skall i budgetprocessen redovisas av fastighetsenheten. De äskande som nämnder/förvaltningar lägger fram skall skickas till fastighetsenheten för kontroll och fastighetsenhetens komplettering av driftkostnadskalkyl samt sammanställning. 6 Plan Kommunfullmäktige fastställde i december 2012 att resultatmålet för 2015 skall vara 2% av skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidrag. För 2016 har inget resultatmål fastställts. Ekonomienheten kommer under hösten inför KS presentera förslag till Plan uifrån den senaste skatteprognosen och med förslag på uppdaterade resultatmål för 2015 och Vilket resultatmål som beslutas är ju också avhängigt vilken skattesats som beslutas.

21 LYSEKILS KOMMUN Anvisningar Budget 2014 Cirkulär 2013:2 5 (5) Resp nämnd/förvaltning skall under avsnittet Plan redogöra för ekonomiska konsekvenser av större volym- och verksamhetsförändringar under dessa år. Utgå i detta skede ifrån oförändrade nämndsvisa ramar för 2015 och 2016 jämfört med Det är viktigt att arbeta igenom långtidsplaneringen noggrant för att öka handlingsberedskapen och ha en god framförhållning. 7 Sammanfattande tidplan och hållpunkter maj Arbete i nämnder/förvaltningar med KS förslag till preliminära budgetramar samt budgetskrivelse i Stratsys 23 maj Sista dag för nämndernas Stratsysskrivelse version maj Dialoger med nämndernas presidier, budgetberedningen och tjänstemän från förvaltningarna. 12 juni Ramar fastställs i KS 27 juni Ramar fastställs i KF Juli september Detaljbudgetarbete i nämnder/förvaltningar 19 aug 24 sep Förvaltningsövergripande sammanträden (se bilaga från kommunchef) 27 september Sista dag för nämndernas Stratsysskrivelse version oktober Dialoger med nämndernas presidier, budgetberedningen och tjänstemän från förvaltningarna. Oktober Konsolidering. Central budgetskrivelse utarbetas av ekonomienheten. 31 okt Skattesats beslutas 6 november KS fastställer slutlig budget för november KF fastställer slutlig budget för Frågor och svar Vid eventuella frågor; vänd er till Ekonomienheten: Centralt Jonas Malm 3123 Helena Svensson 3122 Verksamhetsekonomer Mikael Ingvarsson 3140 Eva-Marie Magnusson 3245 Ulrika Lind 3141 Sofia Öhrblad 3121 EKONOMIENHETEN

22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Lena Fischer Telefon: 070/ E-post: SAMMANHÅLLEN PROCESS FÖR UPPFÖLJNING 2013 OCH BUDGET 2014 MED MÅL SAMT PLAN (BILAGA TILL BUDGETSKRIVELSE ) Tjänstemannaledningen i Lysekils kommun kommer under hösten 2013 att behöva ägna extra uppmärksamhet åt uppföljning av ekonomin för 2013 och åt planering och detaljbudgetarbete för Mål och nyckeltal för 2013 skall redovisas i samband med tertialrapporten för janaug 2013 per nämnd och förvaltning. Vidare skall mål och nyckeltal för 2014 utarbetas för samtliga enheter i samband med detaljbudgetarbetet. Kommunledningens sammanhållna process syftar till att skapa transparens genom att utgångspunkterna i detaljbudgetarbetet är öppna för alla att ta del av, att beräkningarna bygger på en kombination av volymer, prestationer och kostnader och att det råder enhetlighet i uppfattningarna om denna typ av nyckeltal. Planeringsprocessen kommer att ställa stora krav på anpassning vad gäller tidsplanering. Inplanerade tider för politiska agendan har undantagits. I övrigt gäller nedanstående tider för möten med förvaltningschefer, chefer inom KLK, samt för berörda ekonomer och nämnds- /förvaltningssekreterare. De planerade mötena enligt nedan kommer att ha karaktären av arbetsmöten med en blandning av föredragningar, bearbetningar och redovisningar. Vissa möten eller delar av möten kommer att vara tematiserade utifrån områden i handlingsplanen, budgetering vad gäller personal, statsbidrag och anspråk inom de olika förvaltningarna o.s.v. Respektive förvaltningschef och chef inom KLK ansvarar för att arbetet bedrivs enligt de beslut som tas vid de gemensamma mötena. FC/motsv. är föredragande vid mötena med stöd av ekonomer och vid vissa möten även av chefer på verksamhetsnivå. Mötenas innehåll fastställs efter hand utifrån de behov som identifieras. Samtliga möten hålls i Stadshuset. Lokaler meddelas senare. Kallelsen gäller alla om inte annat anges.

23 Tider Må 19 aug 9-12 Må 26 aug 9-16 Ti 27 aug On 28 aug 9-12 Må 2 sep Ti 3 sep 9-12 To 12 sep 9-12 Fr 13 sep 9-12 Ti 17 sep 9-16 BIN samt Gym/Vux On 19 sep 9-16 SBF och KLK Fre 20 sep 9-16 Socialförvaltningen Må 23sep 9-16 Ti 24 sep 9-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Fischer kommunchef

24 EGENKONTROLL 2013 IMN och VON Plan uppföljning/egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 (M och S) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Detta är ett levande dokument ) IMN VON jan Rapport beslut om särskilt boende Rapport beslut om särskilt boende feb Rapport beslut om särskilt boende Information resultat Öppna jmf 2012 vård och omsorg om äldre Rapport fjärde kvartalet 2012 Anmälan till SoS ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Rapport beslut om särskilt boende Information resultat Öppna jmf 2012 vård och omsorg om äldre mars Rapport beslut om särskilt boende Patientsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse Rapport resultat Öppna jmf 2012 vård och omsorg om äldre Rapport beslut om särskilt boende Patientsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse Rapport resultat Öppna jmf 2012 vård och omsorg om äldre Redovisning domar IMA

25 IMN VON april maj juni juli aug sept Rapport beslut om särskilt boende Redovisning domar IMA Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Rapport kvartal Anmälan till SoS ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA Redovisning av domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Redovisning av domar 206 dnr SON Rapport beslut om särskilt boende Rapport kvartal Anmälan till SoS ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA Redovisning domar IMA Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Redovisning domar IMA Rapport beslut om särskilt boende Beslut om kvalitets- och utvecklingsdag den 28/ Rapport beslut om särskilt boende 28/5 Handlingsplan mest sjuka äldre, Kvalitetsberättelse, Patientsäkerhetsberättelse, Öppna jämförelser 2012 vård och omsorg om äldre Rapport beslut om särskilt boende Rapport beslut om särskilt boende Rapport beslut om särskilt boende

26 okt nov Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2012 för Barn- och ungdomsvård/ IFO Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2012 för Missbruks- och beroendevård/ IFO Resultat Öppna jmf 2013 Social barn- och ungdomsvård Resultat Öppna jmf 2013 Missbruks- och beroendevård Redovisning domar IMA Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Rapport kvartal Anmälan till SoS ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA Resultat Öppna jmf 2013 stöd till personer med funktionsnedsättning Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2012 för Stöd till brottsoffer/ifo Resultat Öppna jmf 2013 Stöd till brottsoffer Rapport beslut om särskilt boende Läkemedelsavvikelser Rapport beslut om särskilt boende Resultat Öppna jmf 2013 stöd till personer med funktionsned-sättning Klagomål och synpunkter externt Klagomål och synpunkter (fel och brist)

27 dec Klagomål och synpunkter externt Klagomål och synpunkter (fel och brist) Redovisning domar IMA Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende Resultat öppna jmf 2013 Ekonomiskt bistånd Domar Redovisning domar IMA Redovisning domar IFO Rapport beslut om särskilt boende

28 Att planera in hösten Prestationsresultat Senior Alert inklusive bedömning av munhälsa enligt ROAG (sista dag för inmatning i registret är 5 oktober) - Prestationsresultat Palliativa registret - Prestationsresultat SWEDEM - Punktprevalensmätning trycksår - Granskning av journaler, akter och annan dokumentation - Loggning i verksamhetssystem - Klagomål/Synpunkter från revisorer, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och andra intressenter - Anmälan lex Maria - Anmälan lex Sarah

29 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: Förvaltning: Individ- och myndighetavdelningen Handläggare: Marianne Gammal Telefon: E-post: MATDISTRIBUTION TILL ORDINÄRT BOENDE Dnr: SON Uppdraget Vård- och omsorgsnämnden (VON) har beslutat, på förslag från individ- och myndighetsavdelningen, att ge individ- och myndighetsavdelningen i uppdrag att komma med förslag på besparingar inom ett antal områden. Förvaltningen har gått igenom samtliga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde för att hitta nya besparingsmöjligheter. Ett av dessa är leverans av kyld mat till den som har beslut på matdistribution. Historia Lysekils kommun, socialförvaltningen, tecknade mars 2006 ett avtal med Samhall AB om matleverans av kyld mat till boende i Brastad och Brodalen i avvaktan på beslut rörande gemensamt kök för skola och äldreomsorg. Samhall åtog sig att tillaga samt en gång/vecka leverera kyld portionsförpackad lunch till brukare i ordinarie boende. Efter försöksperioden beslutade SON att återgå till leverans av varm mat i egen regi. Efter försöksperioden kunde man se en ökning brukare som önskade matleverans. Ytterligare information om försöksperioden har inte hittats. Nulägesbeskrivning Biståndsbeslut matdistribution Matdistribution är en biståndsbedömd verksamhet. Brukaren eller dennes företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggare på individ- och myndighetsavdelningen. Handläggaren utreder och beslutar om rätt till insats föreligger. Bistånds beviljas till den som inte har förmåga att själv laga mat beroende på psykiska eller fysiska tillkorta kommande. Matdistribution beviljas för varje dag i veckan och innebär endast att mat levereras till brukaren. Vid behov av ytterligare hjälp vid måltider t.ex. intag av måltid, tillsyn etc. beviljas det utöver matdistribution. Att bli beviljad matdistribution innebär att brukaren får färdig, varm mat levererad till sin bostad. Maten som distribueras tillagas av kommunens kostenhet och levereras via kommunens hemtjänst. Avgift för matdistribution och mat tas ut och debiteras i efterhand. Distributionsavgift uttas med 12

30 kronor/portion. Denna avgift är kopplad mot betalningsförmågan. För kost uttas avgift med 46 kronor. Denna avgift uttas utan koppling mot betalningsförmågan men den enskildes förbehållsbelopp höjs för att ge ett utrymme att betala kostavgiften. Kostnad för distribution av beviljad insats matdistribution Hemtjänsten ersätts för distribution av mat till ordinärt boende med 289 kr/timme. Beräkningen av ersättningens storlek utgår från tidsåtgång för distributionen. Hemtjänsten i Lysekils tätort ersätts utifrån en schablonberäknad tid medan Brastad, Lyse och Skaftö ersätts med 15 minuter/verkställd insats matdistribution, se nedan. Enhetscheferna i Lysekils tätort har gjort en beräkning att det går åt 3 timmar/dag för att leverera mat till ordinärt boende inom Lysekils tätort. Denna beräkning gjordes i samband med att matdistributionen i Lysekil området övertogs av hemtjänstens personal från att tidigare skötts av Taxi. Brastad, Skaftö och Lyse får en ersättning med 15 minuter/verkställd matportion. Underlag för fördelning av medel till hemtjänsten Vid fördelning av medel avseende matdistribution i ordinärt boende hämtas uppgifter från verksamhetssystemet. Underlaget/listorna visar vilka som har en beviljad och verkställd insats av matdistribution. Inte alla med beviljad insats matdistribution väljer att utnyttja denna möjlighet och vissa väljer att sporadiskt beställa mat. Detta syns inte i verksamhetssystemet (från och med mars månad hämtas uppgifter från vårt nya verksamhetssystem Magna Cura). Faktureringsunderlag för debitering till brukaren från kostenheten Kostenheten skickar varje månad en lista med namn på de brukare som beställt mat. Denna lista är underlag för debitering av mat till brukaren. Utifrån denna lista kan vi se hur många matportioner som har levererats till ordinärt boende. Kostnad för mat av beviljad insats matdistribution Socialförvaltningen köper mat från kostenheten för insatsen matdistribution enligt Socialtjänstlagen. Kostenheten debiterar socialförvaltningen. Kostnaden för mat består av två delar, en fast kostnad samt en rörlig kostnad, se nedan. Fast kostnad Lysekils tätort inkl. Lyse Brastad Skaftö kronor/månad kronor/månad kronor/månad Rörlig kostnad 19 kr/portion (Bilaga 3, Matkostand) Uppgifterna till beräkningarna är hämtade från Verksamhetssystemet Kostavdelningens debitering av kostander för mat (Matilda) Kostavdelningens fakturaunderlag för debitering av matdistribution till brukare Enhetschefernas uppgifter om planerad tid för matdistribution

31 Leverans av kyld mat Kontakt har tagit med Samhall som levererade kyld mat i Brastad Samhall är idag uppköpt av företaget Elit. Elit anlitar Matfabriken i Sala för tillagning av kyld mat. Samhall levererar sedan maten till brukaren. Med ett antal om ca matportioner per månad fördelade på ca 150 gäster är priset ca 55 kr 60 kr per levererad matportion (matkostand och leverans). Undantaget är leverans till öar som kräver båtförbindelse. Företaget har idag bl.a. kunder som Alingsås, Kungälv och Vårgårda. Slutsatser 1. Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten (bilaga 1). 2. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution behöver ses över. Ett alternativ är att endast bevilja matdistribution till de brukare som är i behov av måltid dagligen (bilaga 2). 3. Totalkostand för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin, kronor/år (utifrån maj 2013) (bilaga 4). 4. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013) (bilaga 4). Förslag till beslut Till nämnden för information Bilaga 1: Distributionskostnader Bilaga 2: Beslutade insatser, matdistribution Bilaga 3: Matkostnad Bilaga 4: Årskostnad för leverans av varm mat och årskostnad för leverans av kyld mat SOCIALFÖRVALTNINGEN Agneta Essén Socialchef Marianne Gammal Utredare

Lysekils äldrebostäder: förutsättningar och program

Lysekils äldrebostäder: förutsättningar och program : förutsättningar och program PROGRAM FÖR BOSTÄDER 5 BOSTADSGRUPPER MED 10 LÄGENHETER, VARAV 1 STÖRRE FÖR ATT MÖJLIGGÖRA PARBOENDE. Här presenteras två förslag för Lysekils äldrebostäder. - Alternativ

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-04 1/17 Sammanträdestid: 2014-09-04, kl. 9.00 12.40 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Icke tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 22 januari 2014, kl. 9.00-12.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komplett Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Yttrande över Västbus reviderade riktlinjer Serveringstillstånd Rest. Oasen Serveringstillstånd Skaftö Golfkrog Dom från Förvaltningsrätten

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare:

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare: Individ- och myndighetsnämnden 2014-11-20 1/31 Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Ledamöter: Maria Forsberg (S), ordförande Bill Wallberg (S) Anette

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/21. Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05. Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/21. Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05. Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00. Lokal: Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05 1/21 Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande Camilla Carlsson (FP), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1/14 Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S)

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson Socialnämnden 2015-06-15 1/19 Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. Information till nämnden

Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. Information till nämnden Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten Information till nämnden Nämnden för Funktionsstöd beslutade (Dnr FS/2015:135) att: Belopp (maxtaxa, minimibelopp, hyra särskilt boende) enligt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tjänstemän: Paragrafer: Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson

Tjänstemän: Paragrafer: Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson Socialnämnden 2016-11-17 Allmänna ärenden 1/17 Sammanträdestid: 2016-11-17 kl. 9.00 15.30 Ajournering kl. 12.15-13.15 Lokal: Fyrhuset, socialkontoret, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-09-27 2 SN 113 Dnr Återkoppling arbetslagsutbildning Lessebo hemtjänstområde, muntig redovisning Enhetschef Anna Hultmark redovisar sammanställning över arbetslagsutbildningen för Lessebo

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-11-24 2 SN 145 Dnr 21.10 700 Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. Ekonomisk uppföljning daterad 2010-11-08 Arbetsutskottets

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Bilagor Avstämning budget 2015 NF TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-08-26 2 SN 100 Dnr 5.09 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Länsstyrelsens beslut 2009-06-04 ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

Läs mer