Årsredovisning marks bostads ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. marks bostads ab"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 marks bostads ab

2

3 Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida 27 Styrelsens och revisorernas underskrifter sida 36 Revisionsberättelse sida 37 Våra fastigheter, lokaler och bilplatser sida 38 Lägenhetsfördelning sida 39 Organisationsnummer

4

5 VD har ordet VD har ordet Huvuduppdraget för oss på Marks Bostads AB är att erbjuda en god boendestandard, att våra hyresgäster skall trivas och känna sig trygga i sitt boende samt att vi skall ha ett väl fungerande yttre och inre underhåll. Min bedömning är att vi har arbetat aktivt och även förbättrat oss på samtliga punkter under verksamhetsåret. Med hjälp av våra målsättningar och tillhörande handlingsplaner har vi förbättrat oss både när det gäller miljöarbetet, boendemiljön, arbetsmiljön och våra ekonomiska förutsättningar. Miljö Arbetet med att konvertera våra uppvärmningssystem till fastbränsle har fortsatt under året. En del mindre anläggningar har konverterats och arbetet med att konvertera ytterligare anläggningar pågår. Av vårt totala uppvärmningsbehov står uppvärmning med fastbränsle eller värmepump för 92 % och kommer att öka ytterligare under För att minska miljöbelastningen har vi påbörjat installation av individuell kall- och varmvattenmätning samt komfortvärme i våra lägenheter. Inledningsvis har det utförts i samband med renovering av våra äldre lägenheter eller vid nyproduktion av lägenheter. Hittills har vi installerat mätutrustning för individuell mätning i 173 lägenheter samt ytterligare åtta lägenheter där vi endast mäter vattenförbrukningen. I hyran ingår det ett antal kubikmeter Magnus Hjelmgren vatten beroende på lägenhetsstorlek samt en inomhustemperatur på 21 o C, vilket innebär att alla besparingar tillfaller hyresgästerna. Under de närmaste åren kommer vi att öka installationen av individuell mätutrustning i lägenheterna för att minska förbrukning av värme och vatten. Boendemiljö Arbetet med att förbättra boendemiljön för våra hyresgäster pågår ständigt och inte minst har det gjort så under verksamhetsåret. Vi har även följt upp de förbättringar vi genomförde utifrån svaren på vår hyresgästenkät. Förbättringar har gjorts både områdesvis och i hela företaget. För att skapa bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster och för att minska vår miljöbelastning har en energiansvarig anställts. Vi kommer därmed att ytterligare kunna förbättra vårt arbete med energi- och vattenbesparing. Arbetsmiljö Förbättring av arbetsmiljön är alltid i centrum för oss. Under hösten följde vi upp åtgärderna efter tidigare genomförd arbetsmiljöenkät. En av åtgärderna var att minska ergonomiska besvär med hjälp av utbildning. En annan var att samtliga anställda genomförde en hälsoprofilundersökning med tillhörande konditionskontroll. Vi har också arbetat med etiska frågeställningar i företaget gällande bemötande och förhållningssätt mellan anställda.

6 VD har ordet Vi har omarbetat vårt lokala samverkansavtal för att kunna inkludera mångfald och jämställdhet samt arbetsmiljö i avtalet och på så sätt få en bättre helhet. Byggnation I början av året färdigställde vi nybyggnation av 12 lägenheter i Hyssna och fyra lägenheter i Torestorp. I slutet av året togs också beslut om att vi skall bygga åtta nya lägenheter i Skene. Vår målsättning är att vi skall bygga 20 nya lägenheter i snitt per år den närmaste tiden. Vårt moderbolag, Spinnerskan i Mark AB, har därefter fattat beslut om att vi skall öka utbyggnadstakten av lägenheter med hyresrätt i kommunen för att möta den ökade efterfrågan. Något ytterligare beslut har ännu inte tagits i Marks Bostads AB:s styrelse om hur vi skall öka utbyggnadstakten. Vårt nästkommande nybyggnadsprojekt är att bygga ett åttavåningshus i Kinna. Vi utreder möjligheten att bygga med passivhusteknik. Ett passivhus har inget uppvärmningssystem. Det byggs i stället så välisolerat att det räcker med den värme som alstras av de boende. Vi kommer troligen också att bygga med kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som upplåtelseform. Renovering och ombyggnad av våra talshus fortskrider som planerat och fram till början av 2008 har vi renoverat 375 lägenheter. Fortsättningsvis kommer vi att ändra omfattning av ombyggnationen, vilket innebär att hyresgästerna kommer att kunna bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. Anledningen till ändringen är bland annat att vi frigör evakueringslägenheter som kan hyras ut på öppna marknaden, att byggkostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren samt att behovet av renovering har förändrats för kommande fastigheter. Ekonomi Marks Bostads AB:s ekonomi har stärkts under året och vi kommer snart att uppnå vårt soliditetsmål. Som allmännyttigt bostadsbolag är det inget självändamål med bra ekonomi utan skall ses som medel för att nå visionen 100 % nöjda hyresgäster. En bra ekonomi skapar bra förutsättningar även vid sämre tider. Under året fick vi besked från Skattemyndigheten om att de godkänner att vi bedömer borgensavgifter till kommunen som avdragsgilla, vilket de inte tidigare gjort. Beslutet innebär att den sedan tidigare dragna skatten har återbetalats, vilket ger en positiv effekt på årets resultat efter skatt. Marks Bostads AB har under 2007 ingått i en koncern, Spinnerskan i Mark AB, vilket bland annat innebär att Marks Bostads AB kommer att betala ut ett koncernbidrag till moderbolaget och att Marks Bostads AB erhåller kompensation i form av ett aktieägartillskott. Framtiden Avslutningsvis bedömer jag att Marks Bostads AB:s framtidsutsikter är mycket goda avseende vårt fastighets- och lägenhetsunderhåll samt vårt gedigna arbete med uppdraget att skapa bra miljö för våra hyresgäster och vår omgivning.

7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnr , får härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007, bolagets 34:e. Samtliga aktier innehas av Spinnerskan i Mark AB. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter, utsedda av Marks kommun Bror-Eric Johansson, ordförande, Kinna Erik Arnell, vice ordförande, Hyssna Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Lisbeth Jönsson, Örby Jörgen Olson, Horred Lars-Erik Andersson, Torestorp Verkställande direktör Magnus Hjelmgren Styrelsesuppleanter, utsedda av Marks kommun Damir Pepic, Kinna Katarina Carlsson, Kinna Thord Harrysson, Skene Tomas Johansson, Hyssna Micael Carlsson, Hyssna Ann Gustafsson, Hällingsjö Nils-Olof Winberg, Fritsla Personalrepresentanter, ordinarie Rolf Johansson, för tjänstemännen Gunnar Carlsson, för fastighetsanställda Personalrepresentanter, suppleanter Roland Andersson, för tjänstemännen Susanne Carlsson, för fastighetsanställda Revisorer, ordinarie, utsedd av årsstämman Anders Bergman, aukt, revisor, Kinna utsedd av Marks kommun Roger Fogelström, lekmannarevisor, Skene Revisorer, suppleanter, utsedd av årsstämman Anders Bryngelsson, aukt. revisor, Kinna utsedd av Marks kommun Kenneth Sölvebring, lekmannarevisor, Örby Sammanträden Ordinarie årsstämma hölls Styrelsen har under året haft nio protokollförda ordinarie sammanträden. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Egna fastigheter i förvaltning Förvaltade fastigheter och bostadslägenheternas antal, yta och fördelning redovisas per ort i tabeller. Ytterligare specifikationer finns tillgängliga, dels per skötselgrupp och dels per juridisk fastighet.

8 Förvaltningsberättelse Verksamhetscertifiering Verksamhetsarbetet Marks Bostads AB är sedan 2004 verksamhetscertifierat, vilket innebär att vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller även ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Under året har vi arbetat vidare med de handlingsplaner vi upprättade efter de senast utförda hyresgäst- och personalenkäterna. Vi har dessutom tagit fram tre stycken serviceåtaganden för våra hyresgäster och övriga kommuninvånare enligt nedan: Att kunna erbjuda ett boende i kommunen inom fyra månader. Åtagandet gäller för lägenhetermed 1-3 rum och kök. Att i första hand åtgärda anmälda fel inom 24 timmar och i andra hand lämna besked inom 24 timmar om och när åtgärden skall utföras. Åtagandet gäller helgfria vardagar. Att lägenheterna uppfyller de krav på ventilation som ligger till grund för gällande regler. Vid uppföljning av åtagandena visar det sig att vi i stort sett klarat av samtliga åtaganden och att vi inte fått några synpunkter på dessa från våra hyresgäster eller övriga kommuninvånare. Arbetet med att föra in olika etiska frågeställningar i verksamhetssystemet har pågått under året och kommer att fortsätta även under Verksamhetssystemet har, sedan det infördes, hjälpt oss att utveckla företaget både när det gäller att ge våra hyresgäster ännu bättre kvalitet i sitt boende och våra anställda en bättre arbetsmiljö samt att arbeta med miljöfrågor. Genom att fortsätta att ta fram tydliga mål och handlingsplaner kommer verksamhetssystemet även fortsättningsvis att vara ett stöd för oss i utvecklingen av Marks Bostads AB. Marks Bostads AB:s vision Bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster. Marks Bostads AB:s affärsidé Tryggt boende God service Rimligt pris Verksamhetspolicy Marks Bostads AB ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida kunder genom att: Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning. Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Erbjuda kunder bra service, god inomoch utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Hushålla med resurserna på bästa möjliga sätt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vision, affärsidé och verksamhetspolicy är antagna av Marks Bostads AB:s styrelse.

9 Förvaltningsberättelse Personal, arbetsmiljö I Marks Bostads AB:s policy framgår att företaget ska vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Ett av företagets mål är nöjd och tillfredsställd personal. Arbetsmiljön är certifierad enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. Två externa och en intern revision har utförts under året. Det lokala samverkansavtalet har efter utvärdering förlängts. Från 2008 utökas samverkansavtalets omfattning genom att vi tillfört ämnesområdena arbetsmiljö och likabehandling. På områdesmöten har etikfrågor diskuterats och avsikten är att fortsätta etikarbetet. Organisation Tjänsten som vvs-tekniker, som hållits vilande, har omformats till energiansvarig vilket innebär en tjänstemannatjänst med ansvar för energiförbrukning samt energideklaration. Tjänsten har utannonserats och tillsättning sker En fastighetsskötare har under året gått i pension och en har nyanställts. Utbildning Utbildning i arbetsmiljöfrågor har dominerat. Samtliga anställda har fått anpassad utbildning i ergonomi. Fastighetsanställda och områdeschefer har deltagit i utbildning i handhavande av trädgårdsmaskiner för gräsytor samt handhavande av traktorer, lastmaskiner och transportfordon. Brandskyddsutbildning har genomförts för fastighetsanställda med äldreboende i sitt område. Fyra fastighetsskötare har deltagit i så kallad Vara Vettig Vuxen -kurs. Utbildningen syftar till att kunna ge akt på barn och ungdomar som har det svårt och lever i familjer med missbruksproblem eller andra problem. Besök på Elmias fastighetsmässa har arrangerats för samtliga anställda. Berörda tjänstemän har deltagit i förvaltningsträff, uthyrningsträff samt information från branschorganisationer. Utvecklingssamtal i grupp har hållits med fastighetsanställda. Vi fortsätter med detta även På tjänstemannasidan hålls individuella utvecklingssamtal. Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet är alltid centralt. I januari inträffade en arbetsplatsolycka, där en minderårig skadade sig. Olyckan gav lyckligtvis inga bestående men för den drabbade. Olyckan är utredd av Arbetsmiljöverket. Det har bidrag till att vi sett över interna rutiner. Arbetsmiljöverket har konstaterat att vi nu uppfyller kraven/villkoren och har därför avslutat ärendet. Ansvarsfrågorna i arbetsmiljön har skärpts genom flera åtgärder. Beslut har tagits att inte anställa minderåriga, det vill säga ingen ej fyllda 18 år anställs. Inte heller prao under 18 år tas emot. Mycket utbildning i arbetsmiljö har genomförts under året och kommer att fortsätta även 2008 och då framför allt för ledning och områdeschefer. Samverkansavtalet utökas från 2008 nu även med arbetsmiljö.

10 Förvaltningsberättelse Åldersstruktur år år år år år Totalt anst. Medelålder Medelålder män Medelålder kvinnor Tjänstemän ,9 52,8 54,3 Fastighetsanställda ,3 46,4 45,0 Totalt ,8 47,3 52,1 Medelåldern i företaget har ökat med 0,8 år till 48,8 år. Den genomsnittliga anställningstiden i företaget har ökat med 0,8 år till 16,6 år. Jämställdhet Riktlinjer för jämställdhet och diskrimineringsfrågor finns. Från 2008 finns området likabehandling, som innefattar mångfald och jämställdhet, i samverkansavtalet års jämställdhetsplan reviderades tillsammans med fackliga företrädare och från 2008 revideras planen i den centrala samverkansgruppen. Vid revisionstillfällen sätts mål och uppföljning av planen görs. 10 Sjukfrånvaro Ett delmål, när det gäller arbetsmiljö, är att minska sjukfrånvaron. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, men tyvärr har vi ändå inte uppnått målet att minska sjukfrånvaron till 6,0 procent. Få har fysiska problem eller sjukdomsorsaker som kan kopplas till arbetet. Vi behåller målet även 2008 att minska sjukfrånvaron till 6 procent. Frånvaroredovisningen avser samtliga tillsvidareanställda Sjukdom korttid högst 2 veckor (anges i procent) Sjukdom långtid mer än 2 veckor (anges i procent). Även tidsbegränsad sjukersättning inkluderas i långtidssjukdom. Tjänstemän - sjukdom korttid - sjukdom långtid Total sjukfrånvaro Fastighetsanställda - sjukdom korttid - sjukdom långtid Total sjukfrånvaro Samtliga - sjukdom korttid - sjukdom långtid Total sjukfrånvaro ,8 1,6 2,4 1,8 7,6 9,4 1,4 5,6 7,0 0,7 3,2 3,9 2,0 7,6 9,6 1,6 6,2 7,8 0,9 0,7 1,6 1,9 7,5 9,4 1,6 5,3 6,9 0,4 1,7 2,1 1,2 8,3 9, ,1 7,0 0,7 1,0 1,7 1,1 10,9 12,0 0,9 7,5 8,4 Friskvård Personalen erbjuds flera olika kostnadsfria träningsmöjligheter på icke arbetstid. Dessutom finns en grupp som haft ryggympa på delvis betald arbetstid. Erbjudandet om hälsofrämjande åtgärder har omarbetats och ger den anställde än större möjligheter Det pågår också en friskvårdskampanj som innebär att samla ett visst antal poäng på någon form av träning varje kvartal och därmed delta i en utlottning, där 1:a vinsten är två semesterdagar och 2:a vinsten är en semesterdag. Friskvårdskampanjen kommer att fortsätta och varje kvartal deltar cirka hälften av de anställda. En hälsoprofilundersökning har genomförts för samtliga anställda. I undersökningen, som utförts av företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet, ingår provtagning, hälsosamtal, hörselkontroll samt konditionstest.

11 Förvaltningsberättelse Frisktal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Friska (högst 5 sjukdagar 2007) Långtidsfriska (högst 5 sjukdagar ) Vi kan glädjande konstatera att frisktalen förbättrats under 2007 jämfört med Framför allt är det männen som har minskat sin sjukfrånvaro. Totalt har 63 % av personalen 0 till 5 sjukdagar 2007, vilket är en klar förbättring jämfört med 50 %

12 Förvaltningsberättelse 12

13 Förvaltningsberättelse Trivsel och trygghet i boendet I Marks Bostads AB:s policy ingår att erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Bostaden hemmet spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Det är därför viktigt att känna trivsel och trygghet i sitt boende. Marks Bostads AB:s affärsidé är tryggt boende, god service, rimligt pris. Hyresgästenkät Under våren 2006 genomfördes en hyresgästenkät bland samtliga hyresgäster. Frågor ställdes om service, skötsel, boendestandard, trivsel och trygghet samt några frågor speciellt till nyinflyttade. Svaren har fortsatt att bearbetas och en områdesvis uppföljning gjordes under hösten Åtgärder som gjorts eller pågår är: Nyinflyttade erbjuds information och kontakt med fastighetsskötare strax efter inflyttning. Områdescheferna har utökat sin öppettid på områdeskontoren. Tvättstugeproblem, såsom hyresgästernas städning av tvättstugan, ordningsproblem och i vissa fall standardhöjande åtgärder. Se till att uteplatser sköts. Besiktning (stickprovskontroller) av utfört lägenhetsunderhåll. I samband därmed lämnas även en enkät till hyresgästen med frågor om det utförda underhållet. Trivsel och trygghet har fått ett gott betyg av hyresgästerna. Vi arbetar ständigt för att våra hyresgäster skall trivas och känna sig trygga i sitt boende bland annat genom att vidta lämpliga åtgärder vid störningar och att förbättra säkerheten i fastigheterna. Hyresgästenkäter genomförs vartannat år, vilket betyder att nästa enkät till samtliga hyresgäster kommer hösten Serviceåtaganden Inga synpunkter har inkommit på våra tre serviceåtaganden. Uppföljning av våra åtaganden redovisas separat. Sociala riktlinjer fastställda av Marks Bostads AB:s styrelse. Marks Bostads AB tillhandahåller bostäder till alla oavsett ålder, kön, handikapp, etnisk bakgrund, politisk eller annan grupptillhörighet. Marks Bostads AB ska aktivt verka för trivsel och trygghet i boendet och för goda grannskapsrelationer. Detta ska ske genom att: Bemöta alla med respekt och omtanke och på ett trevligt sätt. Sätta hyresgästens trivsel och trygghet i främsta rummet. Ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Visa störande en fast men korrekt attityd, men också ge den störande möjlighet att visa att beteendet ändrats. Pröva om bostadssökande gjort sig känd för ett störande levnadssätt vid tidigare boende hos Marks Bostads AB, vilket kan äventyra grannarnas trygghet. Vid prövningen ska hänsyn tas till störningens art och när det skedde. 13

14 Förvaltningsberättelse 14 Vid utebliven hyresbetalning utnyttja lagens möjligheter enligt praxis för kommunägda bostadsbolag och samhället i övrigt. Pröva om bostadssökande brustit i hyresbetalningar vid tidigare boende hos Marks Bostads AB eller enligt en ekonomisk upplysning visar sig ha otillräcklig betalningsförmånga och/eller betalningsvilja. I sådana fall ska skuldfrihet till Marks Bostads AB krävas samt i särskilda fall borgen för hyresbetalningen. Normer för lägenhetsfördelning Följande normer för lägenhetsfördelning finns och är antagna av Marks Bostads AB:s styrelse. Marks Bostads AB skall i sin uthyrningsverksamhet: Ge den bostadssökande allmänheten en allsidig information om utbudet av lägenheter och aktivt medverka till att de bostadssökande ges tillgång till bra boende. Eftersträva en blandad sammansättning av boende med avseende på olika åldrar samt olika sociala och ekonomiska villkor i såväl befintliga som nya bostadsområden. Med särskild omsorg försöka lösa bostadsfrågan för sökande som saknar bostad eller har svåra förhållanden. Betalningsanmärkningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till ekonomiska problem för det enskilda hushållet. År 2006 förändrades kravrutinen genom att påminnelsen togs bort och endast krav skickas ut. I det sammanhanget ökade antalet krav, men var ändå klart färre än antalet krav och påminnelser tillsammans. Vi kan nu glädjande konstatera att kraven börjat minska i antal. Begärda avhysningar ökade också 2006 men har minskat från 110 till 100 under Verkställda avhysningar har flera år i rad varit sju stycken per år. Ett aktivt arbete, kontakter med hyresgäster samt en snabbare kravrutin har inneburit att färre hyresgäster har åsamkats kostnader i samband med försenad hyresinbetalning eller hamnat efter med sin hyresinbetalning. Störningar I enlighet med våra sociala riktlinjer ingriper vi omgående och aktivt vid klagomål på störningar och försöker genom brev eller personliga samtal få den störande att vidta bättring. Vid allvarliga störningar på kvällar och helger kan hyresgästerna ringa vårt journummer som går till Securitas. En väktare åker då ut och vidtar lämpliga åtgärder samt rapporterar till oss. Statistik förs över antalet störningsärenden. Det totala antalet anmälda störningar har ökat jämfört med föregående år. Dock har klagomål på hög musik, störande fester och sociala problem minskat medan antalet klagomål på hyresgästers husdjur (katter och hundar) har ökat. Flyttningar Samtliga lägenheter är i nuläget uthyrda och i de flesta orter är efterfrågan på bostäder fortsatt stor. Antalet flyttningar är 20,2 %, vilket är lägre än föregående år. Omflyttningen inom bostadsbeståndet är 5,4 % även det lägre jämfört med föregående år. Efterfrågesituationen bidrar antagligen till att möjligheterna att flytta minskar. Under året har 12 lägenheter i Hyssna och fyra i Torestorp nyproducerats. Vid nyproduktion beaktas alltid tillgängligheten genom installation av hissar även i 2-våningshus, breda dörrar med mera. Vid ombyggnation görs en bedömning av möjligheterna att förbättra tillgängligheten. En inventering av tillgänglighet i våra fastigheter pågår. Vi arbetar för att människor skall bo kvar hos oss och att de skall trivas med sitt boende.

15 Förvaltningsberättelse Flyttningar (i procent) Område Antal lgh Fritsla ,2 22,3 26,9 21,3 22,1 Kinna ,1 18,2 20,0 19,9 17,6 Rydal 75 32,0 20,0 34,7 34,3 27,4 Skene ,1 24,1 21,0 22,5 21,1 Horred ,1 28,6 31,6 25,0 25,0 Hyssna 86 18,6 17,6 21,6 23,0 18,9 Sätila 71 12,7 8,4 16,9 15,5 15,5 Björketorp 69 24,6 37,2 27,5 29,9 19,3 Berghem 24 8,3 12,5 20,8 37,5 16,7 Hajom 16 0,0 6,2 25,0 12,5 12,5 Fotskäl 26 26,9 26,9 23,1 7,7 11,5 Örby ,6 6,2 11,0 10,3 9,6 Torestorp 32 15,6 10,7 7,1 16,7 13,3 Öxabäck 20 10,0 15,0 25,0 0,0 0,0 Totalt ,2 20,8 21,5 21,3 19,3 Därav omflyttningar 5,4 5,6 5,3 8,8 5,7 15

16 Förvaltningsberättelse Byggnadsverksamhet och underhåll 16 Byggnadsverksamheten har varit förhållandevis hög under det gångna verksamhetsåret. Ett antal ny- och ombyggnadsprojekt har färdigställts samtidigt som det har påbörjats ett antal nya projekt under slutet av året. Marks Bostads AB:s byggnationer kan delas in i tre grupper; nyproduktion av lägenheter, ombyggnation av lägenheter samt byggnation för socialförvaltningen. Förutsättningarna för nyproduktion av hyreslägenheter har förändrats kraftigt under året. Bland annat går det inte längre att få ränte- och investeringsbidrag samt stimulansbidrag. Dessutom har byggkostnaderna ökat kraftigt under de senaste två åren. Trots försämrade förutsättningar beslutade vi i slutet av året att påbörja byggnation av åtta nya lägenheter i Skene för att möta upp den ökade efterfrågan på nybyggda lägenheter i Skene. Nybyggnation I början av året färdigställdes 12 nya lägenheter i Hyssna samt fyra nya lägenheter i Torestorp. Samtliga är utformade med god tillgänglighet. Exempelvis har husen i Hyssna utrustats med hiss, trots att de är tvåvåningshus där det inte finns några krav på hissinstallation. Under november månad påbörjades uppbyggnaden av det nedbrunna huset på Gärdesvägen 5 i Kinna. Det nya huset kommer att innehålla fem lägenheter med fyra rum och kök på vardera 104 m 2. Lägenheterna byggs med dagens standard och energihushållning. Inflyttning är planerad till 15 juni I slutet av året beslutades att vi skall bygga åtta nya lägenheter på Postgatan i Skene. Lägenheterna kommer att bli lättillgängliga och få hög standard. Exempelvis installeras hiss i huset och lägenheterna utrustas med egen tvättmaskin och torktumlare. Beräknat färdigställande är i slutet av För att möta den ökade efterfrågan på nybyggda lägenheter i Kinna har vi beslutat att genomföra en planändring av fastigheten Framnäs i Kinna. Upplåtelseformen kommer att vara kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Efter en utförd förstudie har förslag på ett åttavåningshus tagits fram med utformning som ett så kallat passivhus. Detta innebär att det inte finns någon uppvärmning i huset. I början av 2008 kommer en kostnadskalkyl att tas fram samt en marknadsundersökning att genomföras. Om allt går enligt beräkningarna kan det bli byggstart i slutet av 2008 eller början av Ombyggnation Renovering och ombyggnation av våra 50- och 60-talshus, så kallad 00-standard, har fortsatt under året och hyresgäster har evakuerats till ersättningslägenheter under byggtiden. I början av året färdigställdes de sista 16 lägenheterna av totalt 87 på Radhusgatan i Skene. Efter semestern påbörjades ombyggnad och renovering av 47 lägenheter på Kronogatan 5 och Kullagårdsgatan 1 i Skene. När de är färdigrenoverade under första halvåret 2008 har totalt 375 lägenheter renoverats enligt 00-standardkonceptet sedan starten Sedan renoveringsstarten av våra äldre lägenheter har förutsättningarna förändrats. Bland annat har byggkostnaderna ökat och underhållsbehovet ändrats i och med att vi nu börjar renovera talshusen. Dessutom har antalet lediga lägenheter minskat drastiskt vilket gör

17 Förvaltningsberättelse att det är svårt att undanhålla ett 10-tal lägenheter för evakuering. Dessa faktorer har lett till att vi ändrat omfattning av renoveringen och att hyresgästerna får bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. De första lägenheterna som kommer att renoveras enligt de nya förutsättningarna blir 42 lägenheter på Kullagårdsgatan 3 i Skene. Projektering samt hyresgästinformation påbörjades under slutet av året. Byggnation för socialkontoret Ombyggnation av äldreboendet Almäng i Fotskäl till gruppbostäder påbörjades i slutet av året. Ombyggnaden, som kommer att vara omfattande, är kostnadsberäknad till knappt 22 miljoner kronor och inkluderar även ombyggnad av storkök och personalutrymme. I januari 2009 beräknas hela ombyggnaden vara färdigställd. Underhåll Förutom de underhållsåtgärder, som utförts i samband med renovering av våra talshus, har underhållsnivån varit förhållandevis hög under året. I och med att det har varit ett varmare år än normalt har knappt 4 miljoner extra avsatts till utvändigt underhåll i stället för uppvärmning. Bland större underhållsarbeten kan nämnas fönsterbyte på Hedbovägen i Skene samt på Gärdebovägen och Björsvägen i Fritsla. Vi har dessutom lagt om tak på Snickaren i Kinna, Österbyvägen 2 i Björketorp, Boråsvägen 246 i Rydal samt på Marsvägen i Horred. Sandvallsäng i Skene har fått ny asfaltbeläggning under året. Dessutom har det utförts ett flertal mindre underhållarbeten ute på våra fastigheter. 17

18 Förvaltningsberättelse Miljö 18 Energi för värme och varmvatten Under 2007 har sju stycken oljeeldade anläggningar tagits ur bruk och ersatts med sex stycken pelletseldade pannor och en luftvärmepump. Andelen fastbränsle fortsätter att öka och stod under 2007 för 89 % av energiförbrukningen. Resterande 11 % består av värmepump 3 %, olja 4 % och el 4 %. Ytterligare två panncentraler är beställda men byggloven har fördröjt driftstart. Vi räknar dock med att dessa anläggningar skall kunna tas i drift under För Hyssna har beslutats att Marks Värme AB skall överta projektet och uppföra en närvärmeanläggning med driftstart under hösten Energiförbrukningen har under 2007 minskat med 5 kwh per m 2 och år till 131 kwh per m 2 och år. Hänsyn har tagits till utetemperatur. Vatten Vattenförbrukningen har fortsatt att minska under Se nedanstående diagram. Vid ny- och ombyggnation installeras individuell mätning av värme och vatten. I fastigheter med individuell mätning syns tydligt en minskad förbrukning. För en stor del av hyresgästerna i dessa fastigheter innebär detta avdrag på hyran. V attenförbrukning i m 3 per m 2 och år 1, , , , , Andelen fastbränsle per år i % 77% 79% 80% 83% 85% 86% 89% 68% 37% E nergiförbrukning i kw h per m 2 och år Individuell mätning av värme och vatten Genom installation av individuell värmeoch vattenmätning ges hyresgästerna möjlighet att påverka sin hyra. Utgångspunkt för värmen är 21 o C. Vid lägre alternativt högre temperatur sänks respektive höjs hyran. Beroende på lägenhetens storlek ingår ett antal m 3 kallt respektive varmt vatten. Vid lägre respektive högre förbrukning görs avräkning på hyran. Besparing av såväl energi som vatten ger pengar i retur till hyresgästerna. Totalt har 181 lägenheter denna möjlighet idag. Fortsatt installation av individuell värmeoch vattenmätning sker vid nyproduktion och större renoveringar

19 Förvaltningsberättelse El Elförbrukningen har varit oförändrad under kwh per m 2 och år. I de flesta större lokalkontrakten med Marks kommun ingår elen i hyran. För att minska elförbrukningen kommer diskussioner med teknik- och serviceförvaltningen inledas om ändring av hyresvillkoren till exklusive el i hyran. Detta skulle även ge verksamheten möjlighet till besparingar. Sopor Sopmängden har varit oförändrad under Däremot har mängden källsorterat avfall ökat från 283 till 304 ton. Nya sophus tar tagits i bruk vid Snickaregatan i Kinna. I dessa sophus finns möjlighet till ytterligare källsortering såsom plåtburkar, hårdplast och elektronikskrot. Under 2008 kommer ett nytt sophus med källsortering att byggas vid Gärdebovägen i Fritsla. Under 2007 har källsortering skett med totalt 304 ton Tidningar 216 ton 200 ton Färgat glas 22 ton 32 ton Ofärgat glas 30 ton 29 ton Wellpapp 36 ton 22 ton Summa 304 ton 283 ton 19 För att underlätta för våra hyresgäster har särskild hantering av grovsopor skett under kvällstid vid flera tillfällen i bostadsområden. Stora mängder grovavfall lämnades in.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer