SOCIALNÄMNDEN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN 2014/11 Tanja Niva 3 Verksamhetsrapporter 2014 Hemtjänsten 4 Verksamhetsrapporter 2014 Personliga assistenter 5 Riktlinjer för försörjningsstöd i Haparanda kommun 2014 SN 2014/19 SN 2014/19 SN 2014/110 Catharina Strandberg Lena Keisu Gard, Anne Koivuranta Marie Segerlund 6 Ansökan om fritidspeng - Socialstyrelsen SN 2014/109 Marie Segerlund 7 Månadsstatistik till SCB SN 2014/60 Carina Kapraali 8 Information om Tornedalssamariten AB SN 2014/47 Carina Kapraali 9 Information om kartläggning av behovet av Psykiatriboende i Haparanda SN 2014/112 Carina Kapraali 10 Förvaltningens åtagande 2015 SN 2014/67 Kirsti Jussila 11 Information om statsbidrag för minoritetspolitiken till kommuner 12 Synpunkter på Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk 13 Den europeiska (CEMR) deklarationen för jämställdhet - handledning för att genomföra KS 2014/383 KS 2014/143 KS 2013/472 Kirsti Jussila Kirsti Jussila Kirsti Jussila 14 Virkesupphandling SN 2014/95 Stefan Waara, Monica Perdahl Täikkö 15 Delgivningar KS beslut ang. Beroendecentrum. Marlene Haara Marléne Haara Merja Pikkuaho Ordförande Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 SOCIALNÄMNDNS ARBETSUTSKOTT Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 67 Diarienummer SN 2014/11 Prognos augusti och delår Beslut Socialnämndens arbetsutskott tar del av prognosen och beslutar att sända de till socialnämnden för behandling. Ärendetext Redovisning av prognosen för augusti samt delår per 30 augusti, Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott tar del av prognosen och beslutar att sända de till socialnämnden för behandling.

3 SOCIALNÄMNDEN Prognos augusti 2014 Budget 2014 Periodbudget Bokfört perioden Prognos Avvikelse F.g Prognos Förändring Gemensam verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Äldreomsorg Handikappomsorg Social omsorg Totalsumma

4 SOCIALNÄMNDEN Prognos augusti 2014 Jämförelse Budget, prognos och bokfört under perioden Budget 2014 Prognos Helår Periodbudget Bokfört Perioden , , , , , , , , ,00 Värden Budget 2014 Prognos Helår Periodbudget Bokfört Perioden ,00 0,00 Drift Driftbudget Detaljerad driftbudget Verksamhet Benämning Periodbudget

5 SOCIALNÄMNDEN Delår aug 2014 Budget 2014 Periodbudget Bokfört perioden Delårsposter Avvikelse Gemensam verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Äldreomsorg Handikappomsorg Social omsorg Totalsumma

6 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Datum Diarienummer SN 2014/19 Merja Pikkuaho Verksamhetsrapporter Socialförvaltningen Förslag till beslut att Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten och lägger den till handlingarna. Bakgrund och ärendebeskrivning Verksamhetsrapport Hemtjänst Socialnämnden Merja Pikkuaho Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

7 Verksamhetsrapport SN 30/9 Hemtjänst

8 Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning av verksamheten Årets budget/ekonomiska läget Årets verksamhetsplan med åtaganden för enheten och personalen Förändringar under det senaste året Framtida utveckling/personalsituation/rekryteringsbehov Slutkommentar... 5 Bilagor Bilaga 1: Ekonomisk analys hemtjänsten Hemtjänst, Verksamhetsrapport SN 30/9 2(5)

9 1 Allmän beskrivning av verksamheten Din text/analys Olika omvärldsfaktorer påverkar hemtjänsten allt mer. Allt fler hälso- och sjukvårdsuppgifter samt omvårdnad- och serviceuppgifter bedrivs inom verksamheten då vårdtagare skall bo i det egna hemmet så långt det är möjligt.detta ställer stora krav på omvårdnadspersonalen, att de har kunskap och kompentens för det arbete som skall bedrivas. 2 Årets budget/ekonomiska läget Din text/analys Ekonomisk analys hemtjänsten Hemtjänstens verksamhet förändras från dag till dag, beroende på biståndsbeslut. Trenden de senaste åren har varit att antalet hemtjänsttimmar ökar. Under november år 2010 beslutades hemtjänst timmar, jämfört med juli i år då antalet beslutade timmar var Detta är en ökning med timmar. Detta har inneburit att hemtjänstens budget har ökat under de senaste åren. Idag försöker vi arbeta utifrån att hemtjänsten ska kunna möta förändringar under året, men allting kan inte förutses. Under året har omfattande utbildningsbehov inneburit ökade kostnader då Laps care har införts inom hemtjänsten. Verksamheten har använt utbildningstimmar, vilket har inneburit en merkostnad på 333 tkr. Årets budgetprognos visar på ett underskott på 865 tkr. Av detta beror 333 tkr på vikariekostnader vid utbildningar och 402 tkr på avgiftsbortfall. Totalt gör detta 735 tkr. Kvar blir 130 tkr som beror på tillfälliga utökningar av personalbehovet. Införandet av nytt planerings- och rapporteringsverktyg möjliggör att hemtjänstens verksamhet kommer att kunna utvärderas grundligare. Det har idag medfört att enheten har sett effektiviseringsvinster genom att införskaffa fler bilar till arbetsgrupperna, det minskar kring tiden med transporter. Planeringssystemet möjliggör att verksamheten kan anpassa det dagliga bättre och därmed vara effektivare. Trots att införskaffandet av bilar innebär merkostnader, är målet att minska årets underskott eftersom effektiviseringsvinsterna ligger i mindre behov av vikarier och effektivare planering av ordinarie personal. 3 Årets verksamhetsplan med åtaganden för enheten och personalen Din text/analys Enhetens åtaganden: 1.Ha ett bättre bemötande gentemot kunder och medarbetare. Under arbetsplatsträffar har vi diskuterat kommunikation, bemötande gentemot våra kunder samt personal gentemot varandra i arbetsgruppen. Arbetet fortsätter kontinuerligt. Ett flertal medarbetare har haft bemötande som åtagande, detta har lett till att personalen blivit allt mer medveten om sitt förhållningssätt. 2. Förbättra kompetens gällande arbetsmiljön. Hemtjänst, Verksamhetsrapport SN 30/9 3(5)

10 All personal inom hemtjänsten har genomgått utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik. Alla skyddsombud inom hemtjänsten har genomgått utbildning i Bättre arbetsmiljö under september månad. Ett flertal medarbetare har haft handledning som sitt åtagande, dessa har genom gått en handledarutbildning för att introdusera praktikanter och nyanställda i organisationen på ett bra sätt. 3. Nyttja befintlig digital information/teknik fullt ut. Verksamheten nyttjar idag telefonerna i olika syften. Bl a som arbetsverktyg för att utläsa de planerade insatserna som skall utföras hos våra kunder. Informationsöverföringen har blivit smidigare. Med hjälp av telefonen kan den anställde erhålla information direkt i telefonen. Ett flertal medarbetare har haft informations/teknik som sitt åtagande, detta har bidragit till en förbättring i användandet av bl a e-post och sms. 4 Förändringar under det senaste året Din text/analys Laps care planeringsverktyg i hemtjänsten Laps care är ett planeringsverktyg som introducerats i hemtjänsten i Haparanda november Syftet med detta verktyg är att det skall ge en tydlighet kvalitetssäkra arbetet med planeringen för personalen och för att tydliggöra insatserna hos vårdtagaren. Personalen får en tydlig bild om vilka insatser som är beviljade för vårdtagaren. Under första halvåret 2014 har 10 personer inom hemtjänsten genomgått utbildning i planeringsverktyget. Två anställda i varje hemtjänstgrupp ansvarar för planering av insatser. För att få en optimal planering är det av största vikt att ansvarsfördelningen mellan chef, gruppledare och personal är tydlig. Beställningen av vårdtagarens insatser verkställs i Procapita av chef och gruppledare. Därefter går vårdtagarens insatser över till Laps care. När vårdtagaren ställer krav på insatser kan planeringsverktyget påvisa vilka insatser de har fått beviljade. Verktyget har idag kunnat påvisa mindre stress bland personalen inom hemtjänsten. Detta pga en lättöverskådlig planering där resursutnyttjandet nyttjas på ett mer optimalt sätt. 5 Framtida utveckling/personalsituation/rekryteringsbehov DIn text/analys Utvecklingsområden: Stress, Arbetsmiljöförhållanden och Hälsa. De tre prioriterade områdena berör vår arbetsmiljö, därför kommer en del av åtgärderna vara att fortsätta se över vårt systematiska arbetsmiljöarbete.vi ska trygga hemtjänstens upplevelse av stress i arbetsmiljön genom att undersöka det belastningsergonomiska förhållandena vid det olika arbetsmoment som förekommer i verksamheten genom att riskbedömningar skall göras. Detta utvecklingsområde kan även bidra till att lättare tillgodose personal försörjningen i framtiden. Hemtjänst, Verksamhetsrapport SN 30/9 4(5)

11 6 Slutkommentar Din slutkommentar Att planera hemtjänst är bland det svåraste planeringsuppgifter man kan ta sig an.behoven skiftar hela tiden och dess utom ökar de konstant. Likaså kraven på effektivisering genom att ta till vara tillgängliga resurser. Hemtjänsten har präglats av omfattande ny teknik i form av nya dataprogram som Infosoc,Lapscare och Lifecare mobil. Personalen har utöver sina ordinarie arbetsuppgifter fått utbildning i de nya systemen. Detta har tidvis upplevts stressigt i personalgrupperna. Sammantaget kan den nya tekniken hjälpa verksamheten till en mer optimal planering när den implementerats samt att våra utvecklingsområden likaså bidrar till en mer gynnsam utveckling av verksamheten. Hemtjänst, Verksamhetsrapport SN 30/9 5(5)

12 Ekonomisk analys hemtjänsten Hemtjänstens verksamhet förändras från dag till dag, beroende på biståndsbeslut. Trenden de senaste åren har varit att antalet hemtjänsttimmar ökar. Under november år 2010 beslutades hemtjänst timmar, jämfört med juli i år då antalet beslutade timmar var Detta är en ökning med timmar. Detta har inneburit att hemtjänstens budget har ökat under de senaste åren. Idag försöker vi arbeta utifrån att hemtjänsten ska kunna möta förändringar under året, men allting kan inte förutses. Under året har omfattande utbildningsbehov inneburit ökade kostnader då Laps care har införts inom hemtjänsten. Verksamheten har använt utbildningstimmar, vilket har inneburit en merkostnad på 333 tkr. Årets budgetprognos visar på ett underskott på 865 tkr. Av detta beror 333 tkr på vikariekostnader vid utbildningar och 402 tkr på avgiftsbortfall. Totalt gör detta 735 tkr. Kvar blir 130 tkr som beror på tillfälliga utökningar av personalbehovet. Införandet av nytt planerings- och rapporteringsverktyg möjliggör att hemtjänstens verksamhet kommer att kunna utvärderas grundligare. Det har idag medfört att enheten har sett effektiviseringsvinster genom att införskaffa fler bilar till arbetsgrupperna, det minskar kring tiden med transporter. Planeringssystemet möjliggör att verksamheten kan anpassa det dagliga bättre och därmed vara effektivare. Trots att införskaffandet av bilar innebär merkostnader, är målet att minska årets underskott eftersom effektiviseringsvinsterna ligger i mindre behov av vikarier och effektivare planering av ordinarie personal. Hemtjänsten prognos augusti Radetiketter Budget 2014 Periodbudget Bokfört Prognos helår Avvikelse 7102 Hemtjänsten Admin.Hemtjänst Hemtjänst Södra Hemtjänst Norra Hemtjänst Karungi Kosthåll hemtjänst Hemtjänst S-ö/Nikkala Hemvårdsbidrag Kontaktpersoner SoL Avtal NLL Totalsumma

13 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Datum Diarienummer SN 2014/19 Merja Pikkuaho Verksamhetsrapporter Socialförvaltningen Förslag till beslut att Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten och lägger den till handlingarna. Bakgrund och ärendebeskrivning Verksamhetsrapport Personliga assistenter Socialnämnden Merja Pikkuaho Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

14 Verksamhetsrapport SN 30/9 LSS Pers ass

15 Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning av verksamheten Årets budget/ekonomiska läget Årets verksamhetsplan med åtaganden för enheten och personalen Förändringar under det senaste året Framtida utveckling/personalsituation/rekryteringsbehov Slutkommentar... 4 Bilagor Bilaga 1: Uppfölning LSS ekonomi Bilaga 2: Uppföljning LASS LSS Pers ass, Verksamhetsrapport SN 30/9 2(5)

16 1 Allmän beskrivning av verksamheten Din text/analys Personlig assistans är en insats som styrs av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ger människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv med goda levnadsvillkor som utgångsläge. Insatsen är individuell och skall finnas tillgänglig för brukaren i olika situationer och under olika tider på dygnet i varierande omfattning beroende på beslut. Personlig assistans i organisationen, Haparanda Stad innefattar: 3 enhetschefer, Anne Koivuranta, Ann Karlsson och Lena Keisu Gard, 74 medarbetare som är personliga assistenter, 29 ledsagare och 66 brukare. I verksamheten verkställer vi beslut enl.sfb, LSS och SOL. 2 Årets budget/ekonomiska läget Din text/analys Ekonomisk analys LASS och LSS I augusti verkställdes totalt 41 LASS ärenden och 42 LSS ärenden. Av dem verkställs 31 LASS ärenden och 10 LSS ärenden av privata utförare. Totalt innefattar LASS och LSS området idag LASS timmar och LSS timmar. Under budgetåret har det skett en del förändringar som påverkar det ekonomiska utfallet. Inom LASS har det tillkommit två helt nya ärenden, två ärenden har gått över till LSS samtidigt som två ärenden har tillkommit från LSS till LASS. Ett ärende har avslutats under året. Inom LSS har det tillkommit några mindre ärenden, tre ärenden har avslutats, två har gått över till LASS och två LASS ärenden har ombedömts till LSS ärenden idag. Det har även skett en del justeringar i befintliga beviljade timmar hos brukarna, vilket också påverkar ekonomin. Totalt innebär detta att kostnaderna inom LASS ligger något över det budgeterade idag, men samtidigt ser LSS ut att göra ett överskott. Eftersom verksamheterna är helt beroende av Försäkringskassans och biståndsenhetens beslut om hjälpinsatser är det svårt att göra besparingar inom ordinarie verksamheter. Därför ligger utmaningen i att följa biståndsbesluten och bevaka rekvireringen av pengar från försäkringskassan. 3 Årets verksamhetsplan med åtaganden för enheten och personalen Din text/analys Under 2014 har Enheten och medarbetarna arbetat med: Ökad trygghet för våra brukare. Medarbetaråtaganden i gruppen har varit att göra brandronder LSS Pers ass, Verksamhetsrapport SN 30/9 3(5)

17 tillsammans med chef och åtgärda ev.brister. Här fortgår arbetet men, vi är inte färdiga än. Med brukarundersökningens resultat har kvalitetsrådet analyserat och åtgärdat områden där vi fick ett lägre resultat med fokus på: Introduktion, Kvalitetsrådet har utfomat en gemensam intro.-checklista. För att brukarna skall uppleva ökad trygghet i att veta vem som kommer och jobbar har Kvalitetsrådet kommit fram till gemensamma rutiner, arbetsgrupperna använder självservice, bemanningsöversikt. För ökad kvalitet i området, arbetar Kvalitetsrådet nu med en gemensam mall för genomförandeplan. Arbetsmiljö, här har grupperna hunnit olika långt i arbetet. Arbetsmiljömaterialet, Vård i annans hem används. Marknadsföring, detta är ett pågående arbete och syftet är att göra yrket, Personlig assistans mer synligt. Vi har även arbetat med kompetenskartläggning över samtliga medarbetare. Teknisk användning, här har vi under året utökat våra användningsområden i tex.stratsys och Infosoc. Arbetet fortgår men, vi är inte i mål än. 4 Förändringar under det senaste året Din text/analys Organisationen, personlig assistans har förändrats då det tom var en chef och två biträdande chefer i verksamheten. From så är det tre enhetschefer. Under 2014 har arbetet med att utveckla hela verksamheten i frågor som rör beslut-ekonomi, arbetsmiljö och struktur varit i fokus. Det har varit ett omfattande arbete och där vi nu kan konstatera att vi än inte är i mål. Via kommunförbundet Norrbotten har Haparanda stads personliga assistenter fått möjlighet att under 2014 delta i kompetensutvecklingsprojektet, Reflexen som innefattar kunskap om lagar och förordningar, bemötande och EBP som arbetssätt. 5 Framtida utveckling/personalsituation/rekryteringsbehov DIn text/analys De tre senaste åren har vi märkt att det är svårare att rekrytera sommarvikarier och vi vet att undersköterska kommer att vara ett bristyrke under flera år framöver i vårt närområde. Arbetet som personlig assistent innebär att höga krav ställs i yrkesutövandet, då man ofta arbetar ensam. Detta ställer höga krav på kompetens därför ser vi undersköterskeutbildningen som en bra grund. Vi har uppmuntrat våra medarbetare som ofta är väldigt erfarna men, saknar formell utbildning att utbilda sig. Vi gläds nu över att flera medarbetare påbörjat och slutfört utbildningen. Det som vi kommer att fortsätta arbeta med är att förbättra kvaliteten i området, skapa rutiner och systematisera arbetsmiljöarbetet. Då vi fått signaler om att ökade krav på dokumentation blir aktuella inom området behöver vi se över behovet av program/teknisk utrustning i samtliga grupper. 6 Slutkommentar Din slutkommentar Många positiva händelser har skett i området, organisationen är tydligare och strukturen har förbättrats. Förbättringsarbetet fortsätter med budget i balans, skriftliga rutiner, ökad kvalitet LSS Pers ass, Verksamhetsrapport SN 30/9 4(5)

18 och kompetensutveckling. LSS Pers ass, Verksamhetsrapport SN 30/9 5(5)

19 Värden Radetiketter Budget Period budget Totalt bokfört Prognos Avvikelse adm Ann Anne Lena Privat Totalsumma

20 Värden Radetiketter Budget Period budget Totalt bokfört Prognos Avvikelse adm Ann Anne Lena Privat Totalsumma

21 SOCIALNÄMNDNS ARBETSUTSKOTT Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 64 Diarienummer SN 2014/110 Riktlinjer för försörjningsstöd i Haparanda kommun 2014 Beslut Socialnämnden arbetsutskott godkänner de föreslagna riktlinjerna gällande försörjningsstöd och skickar dem vidare till nämnden för beslut. Ärendetext Uppdaterade riktlinjer gällande försörjningsstöd Förslag till beslut Att socialnämnden godkänner de föreslagna riktlinjerna gällande försörjningsstöd.

22 Riktlinjer för försörjningsstöd, Haparanda Stad. 1. Livsföring i övrigt 1.1 Hälso- och sjukvård Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallat. Nämndens bedömning av vad den enskilde skall få för ersättning får göras från den utgångspunkten att syftet med vården skall uppnås. 1 Den skiljelinje som måste dras är, enligt regeringens uppfattning, mot sådana insatser som är att hänföra till hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose. Det kan inte vara rimligt att t.ex. kostnader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser ska bekostas av socialtjänsten. Däremot kan kostnader för vård ingå som ges av t.ex. sjukgymnast eller naprapat och efter remiss från läkare. 1.2 Tandvård Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Om den biståndssökandes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt och denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta naturligtvis vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. 1.3 Glasögon Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för glasögon, om behovet styrks av en legitimerad optiker eller läkare. Gäller även rätt till ersättning om glasögonen har gått sönder och ett nytt par måste köpas. Om den biståndssökandes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt och denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta naturligtvis vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till glasögon ska vara. 1.4 Hemutrustning Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska fungera. Den hemutrustning som avses skall kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring och information via radio eller tv. Socialnämnden bör, om det krävs för att den enskilde skall kunna bibehålla en skälig levnadsnivå, ge ekonomiskt bistånd till - inköp av hemutrustning som behöver bytas ut, - underhåll av hemutrustning, - reparation av hemutrustning, eller - inköp av kompletterande hemutrustning. 1 All kursiv text är hämtad f rån Socialstyrelsens allmänna råd. 1

23 Riktlinjer för försörjningsstöd, Haparanda Stad. Grundutrustning i form av möbler och husgeråd kan vara av olika omfattning och kvalitet. En fullständig hemutrustning kan omfatta t.ex. möbler, köksutrustning, hemtextil, lampor, radio och tv. Behövlig hemutrustning hör till den standard som biståndet bör garantera. Vad som är behövligt kan inte fastställas en gång för alla. Bedömningen måste anpassas efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig. Det innebär att vad som är skälig nivå på bistånd till hemutrustning skiftar, inte bara från fall till fall utan också över tid. Även radio, TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Dator med internetuppkoppling kan vara viktig för det skolarbete som görs hemma men också i sociala sammanhang barn och ungdomar emellan. Men hänsyn tagen till detta kan nämnden pröva behovet på samma sätt som för övrig utrustning till hemmet, dvs. i förhållande till om behovet kan tillgodoses på annat sätt och inom rimlig tid. För att ha en skälig levnadsnivå ska man också ha ett hem som fungerar tillfredsställande. Men det finns ingen allmän rätt för den som får en bostad och har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. Därför får de flesta klara av situationen som människor i allmänhet gör, det vill säga genom planering, sparande, lån och gåvor från sitt sociala nätverk, etc. Det gäller särskilt för unga personer som flyttar hemifrån och som har kunnat planera för sin flyttning till eget boende. Se bilaga Flyttkostnader Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel bl.a. omfatta - hyra av bil, inklusive försäkring - bensin, - hyra av flyttlådor. Den enskilde bör inkomma med minst två offerter för flyttkostnader för jämförelse av rimligt bistånd. Bistånd till flyttkostnader kan utgå under förutsättning att flyttningen är motiverad av arbetsmarknadsmässiga skäl eller starka sociala och/eller medicinska skäl. Bistånd till flyttning skall inte ges annat än om det är högst sannolikt att flyttningen kan bli verklig hjälp för den enskilde och dennes familj. Rehabiliteringsaspekten skall alltså tillmätas en stor betydelse, vidare skall flyttningen vara ett uttryck för en genomplanerad åtgärd. 1.6 Spädbarnsutrustning Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse efter särskild prövning. Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå med max 15% av basbelopp. Spädbarns utrustningen skall inköpas begagnat. 2

24 Riktlinjer för försörjningsstöd, Haparanda Stad. 1.7 Umgängesresor Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att en förälder skall kunna umgås med sitt barn som bor på annan ort. Avgörande för vad som bör vara skälig kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för umgänge, bör anpassas till vad en familj i allmänhet ar råd med. Vid denna bedömning bör nämnden även beakta vad som har reglerats genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal om umgänge. 1.8 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter, m.m. Bistånd till kostnader för att ansöka om skilsmässa kan utgå. Kommunen har kostnadsfri barnomsorg. Kommunal service är inkomstbeprövat och man behöver ej betala om man inte har råd. Individuell prövning sker i varje fall. 1.9 Rekreation Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns särskilda skäl. Det kan finnas särskilda behov av rekreation t.ex. hos barnfamiljer som under lång tid på grund av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form av semester och hos vuxna med långvariga medicinska eller sociala problem. Om det finns barn i hushållet, bör socialnämnden göra en särskild bedömning av barnets behov. Med rekreation menas sådana aktiviteter som normalt hör ihop med semester, t.ex. resor och vistelse på annan ort. Det rör sig inte om mer vardagliga aktiviteter som biobesök, läsning, motion etc. för vilket det finns en behovspost i riksnormen och som därför ingår i försörjningsstödet Begravningskostnader Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångar i dödsboet. Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, t.ex. obetald hyra, hushållsel, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden. Rätten tillbistånd bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation och inte dödsbodelägarnas. Socialtjänsten kan dock beakta om den avlidne t.ex. gett bort eller sålt tillgångar till en dödsbodelägare förmånligt strax före dödsfallet. Socialtjänsten kan även vara uppmärksam på hur tillgångarna i dödsboet är värderade. Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Den avlidnes och anhörigas önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras, om kostnaden är skälig. Kostnader för minnesstund beaktas ej av socialnämnden. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader utgår med 50% av basbeloppet till begravning samt 25% av basbeloppet till gravsten. 3

25 Riktlinjer för försörjningsstöd, Haparanda Stad Skulder Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder, endast om det är enda möjligheten för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Nämnden bör ge bistånd till skulder efter en individuell prövning och när det enligt nämndens bedömning skulle få allvarliga och sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas, Det kan t.ex. gälla skulder för boendekostnader eller hushållsel. Bidrag till skulder utgår ej. Personer som har höga skulder att de ej klarar av livsuppehället skall i första hand försöka ordna ackordsuppgörelser med gäldenärerna eller vända sig till kronofogdemyndigheten. Skulder knutna till boende prövas i första hand utifrån möjligheten att ordna boendet på annat sätt. Här skall ett barnperspektiv beaktas om det finns barn i hushållet. Det ekonomiska biståndets syfte är att tillgodose försörjningen och livsföringen i övrigt vid tillfälliga ekonomiska problem och i väntan på annan försörjning. Att en person har skulder är inte speciellt ovanligt och kan normalt knappast beaktas som en belastning. Socialtjänsten bör se restriktivt på bistånd till skulder i allmänhet, t.ex. bör ekonomiskt bistånd aldrig ges till betalning av böter, skadestånd eller skatteskulder. Om bistånd beviljas bör det i allmänhet ges en förebyggande karaktär. Som alternativ till ekonomiskt bistånd kan socialtjänsten erbjuda t.ex. hushållsekonomisk rådgivning eller skuldrådgivning. Om en person har mycket stora skulder kan socialtjänsten initiera en utredning om eventuell sanering av skulderna enligt skuldsaneringslagen (1994:334). Den biståndssökande bör även uppmanas att undersöka möjligheterna att få uppskov med betalningen eller att få skulderna avskrivna eller eftergivna. Vid vissa skulder, främst obetalda boendekostnader som riskerar att leda till att den biståndssökande blir utan bostad, blir den sociala konsekvenserna mycket större än vid andra skulder. I dessa fall bör socialtjänsten därför kunna ta större social hänsyn, särskilt när det gäller t.ex. barnfamiljer och personer med fysiska funktionshinder Fritidspeng 4 a kap 1 Hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4 9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället 1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, och 2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledar ledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Fritidspengen får inte påverka beräkningen av försörjningsstödet enligt 4 kap. 3 andra stycket tredje meningen. Ersättning utgår med max 3000 kr per barn och år (behöver ej vara kalenderår). Separat ansökan och utredning görs kring detta. ( 1500 kr per barn per vårdnadshavare) 4

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 2010-07-14 1 (7) Ert datum Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Socialförvaltningen Riktlinjer Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service

Läs mer