Ett tankeexperiment i guld, del 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tankeexperiment i guld, del 1"

Transkript

1 1 Etttankeexperimentiguld,del1 Denhärbloggenharilikhetmeddeflestaösterrikareförespråkathårdvalutaoch fullreservebanking.jagtänktedärförtatillfälletiaktochfunderaliteöverhur detskullekunnaseutipraktiken. Fördetförstasåskullemanskiljapådepositionsbankerochlånebanker.Deförra skullevaraförvaringsinstituthosvilkamankundeförvaraendelavsinapengar motenavgift.depositionsbankenkundeerbjudatjänstersomharmed betalningsrörelserattgöra,tillexempelbank ochkreditkort,fakturabetalning ochsåvidare,alltsåsådantsommanförknipparmedbrukskonto.givetvisskulle manävenkunnaförvarafysisktgulddärocksåochvarförinteävenandra värdesaker. Ommandäremotvillharäntapåsinabesparingarmåstemansättaindempå lånebanker.derasverksamhetbeståriattförasammansparareochinvesterare, detvillsägaförmedlingavsparatkapitaltillentreprenörer.densomsätterin sinapengarpåenlånebankgårmedpåattavståfråndemunderengivenperiod, tillexempelett,tre,femellertioår.deponentenskullealltsåintekunnatautsina pengarnärhanvillutanbankensmedgivandeförränavtalsperiodenlöptut. Bankenlånarsedanvidarepengarnatillföretag,entreprenörerellerhusköpare tillänhögreräntaänförvaddenlånarinochförsökerpåsåsättgöravinst. Efterdenhärkortaintroduktionenkommerjagattbeskrivadenfiktiva lånebankenguld&såntochdessverksamhet.densomstartaruppenlånebank börjarmedattsättainegetkapitalibanken,tillexempel10000unsguld.dettas uppsomtillgångarpådenaktivasidanpåbalansräkningen.påpassivasidan noterasmotsvarandesummasomaktiekapitalochövrigtegetkapital.sägatt G&Slånarut1000unsguldtillFredriksomstartatenbokshoppånätetoch säljerböckeromösterrikisknationalekonomiochklassiskliberalism.författare somtomwoods,peterschiffochjohannorbergärstorsäljare. Tillgångsslagetguldminskarmed1000,medantillgångsslagetlånefordringar ökarlikamycket.g&sharnuenfordranpåfredrikpåvilkendenfårränta. Noteraattbalansomslutningenäroförändrad.G&Stillgångarärfortfarande10 000uns,uppdelatpå9000unsguldoch1000unslånefordringar.Räntanär 10procentochlåneperiodenfemår. EttårsenareamorterarFredrikenfemtedelavlånetochbetalarsamtidigt räntan.totaltfårg&s300unsavfredrik,varav100unsärräntaoch200unsär amortering.g&sgördärefterbokslutförperioden.påresultaträkningennoteras somintäkt100uns,20unsiolikakostnaderochenvinstpå80uns. Balansräkningenserutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:10080uns

2 Passivasidan: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Räkenskapsperiodensvinst:80 Balansomslutning:10080uns G&Sharalltsåblivit80unsrikaremensomframgåravdenhärlillaövningenså hardeninteökatpenningmängden.detärförattdenendastlånarutsådana pengardenfaktiskthar,intepengarsomskapasurtommaintet.inästadel expanderarg&ssinverksamhetgenomatttainfrämmandekapital,somden lånarut. 2

3 3 Etttankeexperimentiguld,del2 UndersittandraverksamhetsårbestämmersigGuld&Såntattutvidgasin verksamhet.chöbharlyckatssamlapåsig5000unsguldochbestämmersigför attlånautdemtillg&smotenräntapåfemprocent.låneavtaletlöperpåfemår. EfterdentransaktionenserG&Sbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånatguld:5000uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:5000uns Balansomslutning:15080uns NunärG&Sutlåningskapacitetökatmedungefär50procentbestämmer direktörenattdetärdagsattbörjatjänapengarpåallvar.entreprenörenandy harföravsiktattgrundaenbokhandelsomsäljerböckeromkeynesianismoch socialistiskideologi.fördettaändmållånarhan6000unsguldavg&smotåtta procentsräntapåtioår. NuserG&Saktivasidautsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:8200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6800uns(800unsFredrik,6000unsAndy) Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Denpassivasidanändrasinte.Ettårgårigen,ochdetärdagsförG&Sattgöra bokslut.fredrikochandyamorterartotalt800unsochbetalar560unsiränta. G&Samorterar1000unsochbetalar250iräntaåtChöb.Övrigakostnader uppgårtill100uns.balansräkningenserutenligtföljande: Aktivasidan: Tillgång,guld:8000uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6000uns(600unsFredrik,5400unsAndy) Tillgång,kassa;390uns

4 Balansomslutning:14390uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Räkenskapsperiodensvinst:210 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:4000uns Balansomslutning:14390uns NoteraattG&Sbalansomslutningminskatfrån15080unstill14390uns.Det berorpåattbankenamorterat1000unspåsinskuldtillchöb.tillföljdav amorteringenharbankenmindreguldattlånautmenocksåmindrefrämmande kapital. 4

5 5 Etttankeexperimentiguld,del3 UndersitttredjeårhamnarGuld&Såntisvårigheter.Andyssocialistshopgår uselt.ingenvillhöratalasomkeynesochhansförvirradeteorierellerköpa böckeromsocialismensvälsignelser.följdenärattbutikengårikonkursoch Andyklararinteavattbetalaavrestenavsittlån.Såledesuppståren kreditförlustförg&s.förattkontrollerabankenssolvenskräverrevisornfrån KPMGattG&Sgöruppettmellanbokslut.Påresultaträkningennoterasföljande: Ränteintäkter,Fredrik:30uns Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 50uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Resultat,halvår: 5520 Amorteringar,halvår: Fredrik,100 Chöb, 500 Aktivasidan: Tillgång,guld:7600uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:500uns(500unsFredrik) Tillgång,kassa;270uns Balansomslutning:8370uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5520 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3500uns Balansomslutning:8370uns SomframgåravsiffrornaovansåharG&SsolvensdrabbatshårtavAndys konkurs.detegnakapitaletharsjunkittill4870unsochtillgångarnatill8370 uns.dessutomärränteintäkternanegativa.bankdirektörenförsökerförgäves hittapotentiella,pålitligalåntagaremenmisslyckas.detärdagsattgörabokslut: Ränteintäkter,Fredrik:60uns Ränteutgifter,Chöb: 200uns Övrigautgifter: 100uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Amorteringar:

6 Fredrik,200 Chöb, 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:7200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:400uns(400unsFredrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns UnderdetfjärdeverksamhetsåretmåsteGuld&Såntökautlåningenigenföratt uppnåpositivtresultat.menökadutlåninglederocksåtillhögrerisk,vilket klargjordesmedallönskvärdtydlighetdåandygickikonkurs.menföretagande äralltidförenatmedrisk.detärpassivtplacerandeocksåfördendelen.omg&s gåromkullförlorarchöbocksåsinapengar.förtillfälletärhanslåntäcktmed G&Segnareserver.FullreservebankingläggervisshämskopåG&S,eftersom denmåstehatäckningförchöbslåndålåneavtaletlöperutförattundvika konkurs.därförkaninteg&slånauthurmycketsomhelstävenombehovetav ökaderänteintäkterärstort. 6

7 7 Etttankeexperimentiguld,del4 Närdetfjärdeåretbörjarbestämmersigbankdirektörenförattsättaalltpåett kort.hanmåsteheltenkeltökaintäkternaannarskommerguld&såntattgåi konkurs.tackvareidogtlobbandeavbritishamericantobaccohareuslopat allaförbudslagarmottobakochandrarusmedel.medlemsländernakaninte annatböjasigförbryssel.henrik,somvarenbatenschefslobbare,beslutarsig förattlämnaföretagetochstartaeget:caférökmoln,ettcafésomsäljer högkvalitativmarijuana,tobakochsnus.förattkommaigångbehöverhan pengar.g&sbeviljarhonomettlånpå4000unspåfyraårochmotenräntapå 15procent.OrsakentilldenhögaräntanvarattHenrikhadeprövatsinaegna produkterenaningförmycketjustinnanlåneförhandlingen.nuserg&sbalans utsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:3200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:4400uns(400unsFredrik,4000Henrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital; Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns Efterenevighetikallförbudstidformligenexploderarefterfråganpåbragräs. Henrikscafégårsomendröm,affärernablomstrarikappmedlagret.Pengarna strömmarinochrökenströmmarutienrentpoetiskharmoni.åretgårochdet äråterigendagsförbokslut. Ränteintäkter:640uns(Fredrik40,Henrik600) Ränteutgifter,Chöb: 150uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:340 Amorteringar: Fredrik,200 Henrik,1000 Chöb, 1000

8 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:3200uns(200unsFredrik,3000Henrik) Tillgång,kassa:490uns Balansomslutning:7090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5250 Räkenskapsperiodensresultat:340 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:2000uns Balansomslutning:7090uns NuserdetgenastbättreutförGuld&Sånt.Bankengörvinstochharbratäckning förchöbslån.denkange1200inyalånochändåhatillräckligtmedguldpå tillgångsidanförattamorterabortlånet.menmertrubbeläråterigenpåväg. 8

9 9 Etttankeexperimentiguld,del5 Guld&Såntärpåallasättenföredömligbank.Denförsammansparareoch entreprenörerienproduktivitetensdansdärdesenareinvesterardeförras sparadekapitaliproduktivaprojekt.påsåsättbidrarg&stillenhållbar ekonomiskutvecklingsomärallatillgagnutanatthängesigåtfalskmynteri, bedrägeriellerlurendrejeri.denbedriversinverksamhetinomramenför faktiskatillgångar.tyvärrfallerdetinteallaismaken. Andyärförkrossadöveratthansföretaggickomkull.Isinförtvivlantapparhan heltbortsinmoraliskakompassochblirettlättbyteförsocialistledarenbarbro somlockarhonommedipartiet.väluppfångadtardetintelängeförrän indoktrineringenärfullbordad.stiligochvältaligsomhanärblirhanstraxen frontfigurförpartiet. Föratthämnaspådemsomhanhålleransvarigförsittentreprenöriellafiasko användersigandyavsittpolitiskainflytandeförattförbjudaförsäljningenav liberalistisktmaterial.följdenblirattfredrik,somjustvarpåvägatttaettnytt lånförattexpanderasinnätbokhandelochdärmedskapafleranya arbetsplatser,måstelägganer.följdenblirytterligareenkreditförlustförg&s. Mendetärbarabörjan.Andydriverigenomen avreglering av finansmarknaden.ipraktikeninnebärdetinförandetavenmassivmängd speciallagstiftningsomlegaliserarfractionalreservebanking.dessutomgrundas centralbankeninflation r UsjämteenpappersvalutasomkallasNullback. VidåretsslutserG&Sbokslututsåhär: Ränteintäkter:450uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 150uns Kreditförlust,Fredrik: 200uns Räkenskapsperiodensresultat:0 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:2000uns(2000Henrik) Tillgång,kassa:590uns Balansomslutning:5990uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns

10 Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:0 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:1000uns Balansomslutning:5990uns ÅterigenråkadeGuld&Såntutförenkreditförlust.Lyckligtvisvardeninteså omfattande,menpågrundavfredrikskonkurstappadeg&senpotentiell låntagareochdärmedinkomstkälla,vilketärnogsåallvarligt.tyvärrväntarfler bekymmernästaår. 10

11 11 Etttankeexperimentiguld,del6 Iochmed avregleringen avfinansmarknadenochinförandetav pappersvalutannullbackbörjarenradolikabankerpoppaöverallt.tillskillnad frånguld&såntanvänderdessabankerbarapapperspengar.deharmycketdålig teckningförsinadelåndetarinfrånallmänhetenochsedankanaliserartillolika investerare.tackvareattpartietlyckatsinföralagarsomtvingarborgenäreroch entreprenörerattaccepteranullbacksombetalningförskulder,varoroch tjänsterskapasefterfråganpåpapperspengar. Föreavregleringarnagjordemanskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. Mendentidenärnuförbi.DenskrupellösebankirenOrlandokommerpåden briljantaidénattgrundahybridbankencreditnow,enkombinationavdebåda formerna.allmänhetenkansättainsinanullbackspåcnochfåräntapå pengarnaiställetförattmåstabetalaenserviceavgift.detlederförståstillattde existerandedepositionsbankernagårikonkursenefteren,inteminstpågrund avattpartietgaranterardepositionernaicnmedskattebetalarnaspengar.de ärligadepositionsbankernavägradegivetvisattvaramedomnågotsådantoch betalarnudetultimataprisetförsinhederlighetochintegritet. SomhybridbankharCNävenrättattgelånåtentreprenörer.Iställetförattlåna utegnapengarellerenligtavtalmedutomståendeplaceraresålånarcnutsina deponenterspengar,utanderasuttryckligatillstånd.enligtdenyareglerna räckerdetmedattcnhåller10procentavdetotaladepositionernaireserv, restenfårdenlånaut.dessutomomvandlaslånensomcngertillnya depositionersomåterigenökarbankensutlåningsbaramedel.ettårefterattcn slagituppsinadörrarharenstormängdnullbacksströmmatiniformav depositionersombankenharföravsiktattlånaut.såhärsercn:sbalansräkning utibegynnelsen: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns LånedepositionernapåtillgångsidanäralltsådeutlåningsbaramedelCNharfrån fåttfrånsinadeponenter.bankenfårhaupptill90procentavdettabelopp utlånat.somkompensationbetalarcnenräntapå1procenttilldeponenterna.

12 Frånlåntagarnauppbärsenräntapå4procent,vilketärväsentliglägreänvad G&Sharmöjlighetatterbjuda.Ettunsguldärvärt1000Nb. UndertidenharG&Sfortsattsinverksamhetmenpågrundavhybridbankernas uppkomstharbankenintehittatnyalåntagareochhardärförhellerintehaft möjlighetatttainmerguldfrånutomståendeplacerare.vidåretsslutserg&s bokslututsåhär: Ränteintäkter:300uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 50uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns 12

13 13 Etttankeexperimentiguld,del7 Orlandospilleringentid.HansergenasttillattCreditNowbörjarlånautpengar tillentreprenörerochinvesterare.hanbehöverinteletalängeheller.andyhar gjortkometkarriärochärnuförtidenfinansminister.idenegenskapenansvarar hanförregeringensbostadspolitik.därförharhangrundatbolåneinstitutet Pyramidenvarsuppgiftäratthjälpamindrebemedlademänniskorattfåegen bostad.ipraktikenkommerpyramidenattborgaförbostadslån.detskapar givetvisincentivförbostadsentreprenörerattbyggabostäderochförbankerna attfinansierabådebyggandetochköpen.detpassarsomhandenihanskenför CN. BostadsbyggarenKorthusbestämmersigförbyggaettbostadskomplexoch kommerdärförtillcnförattfinansiering.korthusbeviljasettlånpå Nbpå10årmotenräntapå4procent.Byggandetbörjaromedelbart.Efter långivningensercnsaktivasidautsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns DetlågareservkravetgördetmöjligtförCNattlånaut90procentav depositionerna.detärhärsomdetbriljantamedfraktionellareserverkommer in.lånettillkorthusförvandlastillennydepositionhoscn,eftersomkorthus föredrarattbankensköterbetalningsrörelsernaiställetförattbetalaalla leverantörerocharbetarekontant.nusercnsbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Genomattlåna90procentavsinadeponenterspengartillXharCNskapat9M Nbinyadepositionersomdenkanlånaut.IntebehöverOrlandoväntalänge heller.ivrigahusköparelockasavdelågaräntornaochfmsgarantierattköpa

14 14 bostäder,trotsattdeegentligeninteharråd.avde9mnbinyadepositioner somlånettilxskapadekancnlånaut90procent.vipshar8.1mnblånatsuttill ivrigaköpare.dessa8.1mnbomvandlastillnyadepositionersomkanlånasut, vilketcnocksågör.7.29mnbgårutsomlånbådetillbostadsköpareoch entreprenörer,sombyggerflerabostäder.utvecklingenfödersigsjälv, efterfråganpåhusäralltidstörreänutbudet,bostadsprisernastigerkonstant ochdetspekulativaköpandetochsäljandetbaraökar.cnslånestockformligen exploderar.6.56mnbinyalånblirlikamycketinyadepositionersomblir5.90m NbinyalånochvipssåharCN37MNbinyadepositionerattlånaut.NuserCNs balansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns ÅretgårochdetärdagsförCNattgörasittförstabokslut. Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:470000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternataruttotalt NbfrånCNvilketinnebärattbankenmåste driva900000nbavsinauteståendelån.eftersomdeponenternasuttagiförsta handminskatpåbankensreservermåstedessaökasmeddetbeloppkrävtsin frånlåntagarna. Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

15 Passiv Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns DetserdåligtutförGuld&Sånt.Pådennya,överreglerademarknadenmed pappersvalutannullbackärdetsvårtförhederligaguldbankerattklarasig. Därförbeslutarsigdirektörenattläggaverksamhetenpåis. Ränteintäkter:300uns(Henrik) Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns Det gick alltså inte så bra för direktören. Hans lån till Andy blev en kreditförlust som nära nog halverade hans guldlager. I det nya klimatet är det omöjligt att för honom att fortsätta sin verksamhet. Han kan helt enkelt inte konkurrera med CNs låga räntor. Till följd av Nullbackens inträde tillsammans med de fraktionella reservkraven har penningmängden ökat explosionsartat, vilket har pressat ner räntorna som i sin tur blåst upp väldiga spekulationsbubblor. I synnerhet på fastighetsmarknaden. Direktören beslutar sig för att rida ut den kommande ekonomiska stormen genom att hålla kvar sitt guld och vänta på bättre och säkrare tider. 15

16 16 Etttankeexperimentiguld,del8 TackvaredenplötsligatillgångenpåkreditsomNullbacken,detfraktionella reservsystemetochpyramidensborgensgarantierskapatfortsätter bostadsbyggandet,bostadsköpandetochbostadslångivningenirasandetakt. Bådepolitiker,ekonomerochjournalisteruttryckersinglädjeöverden sprudlandeekonomiskatillväxtenmedanbankirersomorlandobokstavligttalat badarinullbacksochköromkringifinasportbilar. Ingenorkarbrysigomettfåtalvirrpannorpåettobskyrtinstituttillägnadnågon sedanlängedödösterrikare,somhettenågotistilmedluddemisär.dessabuzz killlspåpekarbristernaidetekonomiskasystemetochfarornamedurluften skapadkreditochstatligaborgensgarantier.degårtillochmedsålångtatt hävdaatthelabostadsmarknadenärenenormbubblasomkommerattspricka. CreditNowkörpåfullavarvochharendastdetabsolutaminimibeloppeti reserver.inganyadepositionerkommerinunderåret,menränteintäkterna strömmafortfarandein.återigendagsförbokslut: Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:460000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternatarut NbvilketbetyderattCNmåstekrävain Nbavsinauteståendelån.Skillnadendrasavfrånreservkontot Lånedepositioner. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Motslutetavåretbörjardetkrackeleralitetidenfantastiskabostadsmarknaden. Efterfrågantyckshamattatsavvilketsynsiattdetintekomnågranya

17 depositionerellergavsfleralån.prisernapåbostäderhardessutombörjat sjunkaihelalandet,någotsomletttillvissoro.ytterligarebekymmerorsakasav detfaktumattamorteringsgradenärsålåg.cnfårjustochjusttillräckligt mycketförattuppfyllareservkravet.finansministerandyförsäkrardockatt ekonominärstarkochattingenkrisärpåvägochhanfårmedhållav centralbankschefenboomvanvett.menosäkerhetenblirändåalltstörre 17

18 18 Etttankeexperimentiguld,del9 RedanibörjanavåretbörjarLuddeMisärsanhängaresspådomarslåin.Bubblan inombostadssektornbörjarsprickapåallvardådepåartificiellväguppblåsta bostadsprisernabörjarfalla.bolåneinstitutetpyramiden,somborgarförmånga bostadslån,börjarlidakraftigaförlusterdålåntagarnaintelängreklararavsina amorterings ochräntebetalningsskyldigheter.pyramidensekonomiskalägeblir snartsådåligtattkonkursenverkaroundviklig. DetgörbankirenOrlandomycketorolig,eftersomCreditNowimångtoch myckethargrundatsinutlåningpåpyramidensborgensgarantier.mendetär inteallt.endelavpyramidensverksamhetharbeståttiattpaketera bostadslånentillnyaochspännandefinansiellainstrument,såkalladessdp(sub StandardDerivativesPortfolio)instrument.Dessainstrumentbestårmestadels avlånsomgivitstillpersonermedlågkreditvärdighet,dvshögrisklånmensom Pyramidengåttigodförvilketgjortdemattraktivaförinstitutionella investerare.därförärmångabankersochförsäkringsbolagsfortsattaexistens beroendeavattkreditförlusternapåbostadslånhållsmycketbegränsade. PåLuddeMisärinstitutetharekonomenMyranRåttbladskämtsamtändrat betydelsenavssdptillsameshitdifferentpackage instrumentochdenna ändradebetydelseharspriditsigtilldeflestakritiker. Hurtarsigdådenekonomiskakrisensigutisiffror?CNsrevisor, revisionssamfundetplastvattencalleärsnabbaattvarasinuppdragsgivaretill lagsochförsäkrabolagetssolvens.mendeponentorganisationenguldgrünetlitar intepådettautanvändersigtilldenpålitliga,kunnigaochärligabyrånklook, Presichon,MoraahlochGuldvärd.DessakräveråsinklientsvägnarattCNgör uppettmellanbokslutsomreviderasavbyrånsoberoenderevisorer.orlando kaninteannatänböjasigförkravet.verklighetenärchockartad: Ränteintäkter:600000Nb Övrigautgifter:75000Nb Ränteutgifter:220000Nb Kreditförluster: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb AvsiffrornaframgårattPyramideninteharkunnatuppfyllasina borgensförpliktelsertillcnmedmassivakreditförlustersomföljd.detisintur ledertillattbankenredannustårpåkonkursensbrant,medytterligareförluster attväntainnanåretsslut. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

19 Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns BalansräkningenvisarattCNstillgångarintelängreräckertillatttäcka depositionerna.andraframtvingademellanbokslutvisarattdeflestaandra bankerharsammaproblemochövrigafinansiellainstitutionerliderav förlusternapåssdpinstrumenten.utanattlåtafrågandebatterasiparlamentet ellernågonannanstansgerandyorderomattbankernaskallräddasifolkets namn.centralbankschefenvanvetttartillsedelpressarnaochinjicerarenenorm mängdnyanullbacksdirektinibankernaskassorförattstävjadenhägrande konkursvågenochförhindrasåkalladebankruns.mendetärförsent. Deponenternarusartillsinabankerochtarutpengarsågottdetbaragår. Därmedkommercentralbankensnyapengaruticirkulationmedhöjdapriser somföljd. 19

20 20 Etttankeexperimentiguld,del10 AndyochvanVettgörvaddekanföratthindrabubblanfrånattsprickaheltmen detgårinteatthindra.trotsenmassivinjektionavnyapengarklararintecredit Nowatthållasigflott.Efterinjektionenserbalansräkningenutsåhär: Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Centralbanksreserver: Nb Balansomslutning: Nb Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner: Nb Centralbankinjektion: Nb Balansomslutning: Nb Menmedborgarnaförstårattdessanyapengarärfögameränettorochnollori banksystemet,derepresenterarintenyförmögenhetsmassaellergammalt sparande.meddennainsiktrusardetillcnskontorföratttautsåmycketdekan ochspenderasåmånganullbacksdekaninnanvärdetpåvalutanrasarhelt. OrlandovridersigivåndaochvädjartillAndyomstöd.Finansministernutlyser bankhelgvilketbetyderattbankernagesrättattvägrabetalautdepositioner. DärutöverskickarhanstatensordningsmakttillCNskontorföratthindra folkmassanmendestårmaktlösainförfolketsvrede.deponenternastormarin ochkräversinadepositionertillbaka.banktjänstemännenvågarinteannatän böjasigförfolkmassansviljaochbörjarpungautnullbacksurvalven. TackvarepenninginjektionenfråncentralbankenkanCNbetalautalla depositionermenpanikenärlångtifrånöver.medborgarnavetattdenullbacks dehållerihandenärlångmindrevärdaänvaddevartidigare.därförrusarde tillbutikernaförattköpauppsåmycketvarordekanvilketgivetvisledertill skenandepriserpåalltfrånmattillbensintillklädertillverktyg.desomhar storaskulderjagarfattsinaborgenärerochbetalardemutanvaresignådeller medkänsla.dessastackaretvingasaccepteradenalltvärdelösarenullbacken sombetalningochliderdärförohyggligakursförluster. Dådetblivitklartattnullbackenipraktikenblivitvärdelösgårgivetvisalla bankersomanväntnullbackikonkurs.efterdemassivauttagenfinnsdetca3 miljonernullbackskvaricnsvalvochruttnar.valutanskollapslederocksåtill

21 attregeringenfaller.andyjagasuturlandettillsammansmedorlando,boom vanvettochövrigaaktörersommedborgarnakännerattvaransvarigaförden ekonomiskakollapsen.samtidigthöjsrösterförattåtervändatillettmerpålitligt ekonomisktsystemutancentralbankochmedhårdvaluta,samtenkraftigt avregleradbanksektorsomgörskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. 21

22 Etttankeexperimentiguld,sistadelen Pågrundavnullbackenskollapsharefterfråganpåvarorsomkanfungerasom pengarökatdrastiskt.enradolikavarortjänardettasyfte,alltfrånsalttill cigarettertillädelmetaller.fögaöverraskandetardetintelängeförränfolkinser attguldärdetsombästlämparsigfördettaändamålvilketisinturökar efterfråganpåguldännumer. IdetpolitiskavakuumsomAndyochhanskumpanerharlämnateftersigstiger Fredrikframocherbjuderfolketenåtergångtilltraditionellavärdensom hårdvalutaochfribankverksamhet.hanochhanspartivinneren jordskredssegerivaletochbörjargenastreformeralandetsekonomi.denförsta åtgärdenärattslopacentralbankenochlegaliserakonkurrensmellanolika valutor.nästaärattavreglerabanksektornsåattalladessprivilegiertasbort ochbankernatvingasverkapåsammaförutsättningarsomallaandraföretag. IdennyaavregleradeekonominharGuld&Såntåtermöjlighetattgöraaffärer. Medsinpålitligahistoriahardeningaproblemattlockatillsigbådesparareoch låntagareochaffärernatarsnabbtfart.naturligtvisärdetkraftigthöjdavärdet påguldtillbankensfördel.någraårefternullbackenskollapsärlandetsekonomi tillbakspåstarkgrundigenmedmarknadsmässigaräntorsomreflekterar konsumenternasfaktiskapreferenser. SomstatsministerfortsätterFredrikattliberaliseralandochekonomi.Den offentligasektornskärsnergradvisochmednedskärningarnakommerockså skattesänkningar.dessagörbådearbeteochföretagandemerlönsamt.tillslut harstatensrollbegränsatsigtillordningsmakt,domstolsväsendeochförsvar, medanrestenavekonominärheltprivatiserad.direktörenförguld&sånt fortsätterattilikhetmedövrigaentreprenörertjänakonsumenternaenligtbästa förmåga.snartärminnetavdenfruktansvärdanullbackenochöverreglerade ekonominfögameränenskräckhistoriasomberättasåtstorögda nationalekonomistudenter,sominteförsittlivkanförståhurderasförfäder kunnatvarasådumma. 22

Lösningar på byxor. Klädvalet Sverige AB tel. 021-620 15 Hemsida: www.kladvalet.se. 721 31 Västerås org. nummer: 556913-0775

Lösningar på byxor. Klädvalet Sverige AB tel. 021-620 15 Hemsida: www.kladvalet.se. 721 31 Västerås org. nummer: 556913-0775 Lösningar på byxor Byxor som öppnas i linningens båda sidor. Öppningen når ned till lårens början och stängs med kardborrband. Denna enkla lösning underlättar det dagliga livet på en mängd olika punkter.

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år.

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Av Axel Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Vi är bästisar, vi leker varje dag. Jag är rädd för vaktmästaren.

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Bundna bolån. Vad anser svenska folket

Bundna bolån. Vad anser svenska folket Bundna bolån Vad anser svenska folket Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Den nya oöverskådligheten

Den nya oöverskådligheten Den nya oöverskådligheten Om det nya arbetslivet och dess konsekvenser Michael Allvin Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Det goda arbetet 1. Trygghet i anställningen 2. En rättvis fördelning

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

Så här läser du bilderna

Så här läser du bilderna Tiotaggarexempel Så här läser du bilderna I det här dokumentet har vi sammanställt alla tänkbara scenarier som kan bli aktuella för en tiotaggare. Vi har utgått ifrån att den anställde har hunnit tjäna

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

NTA - tema luft - HT-11

NTA - tema luft - HT-11 NTA - tema luft - HT-11 Nu har vi startat vårt NTA arbete med de största barnen på förskolan. Vid det första tillfället den 15 september hade vi en introduktion på vad luft är för något och vi gjorde några

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer