Ett tankeexperiment i guld, del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tankeexperiment i guld, del 1"

Transkript

1 1 Etttankeexperimentiguld,del1 Denhärbloggenharilikhetmeddeflestaösterrikareförespråkathårdvalutaoch fullreservebanking.jagtänktedärförtatillfälletiaktochfunderaliteöverhur detskullekunnaseutipraktiken. Fördetförstasåskullemanskiljapådepositionsbankerochlånebanker.Deförra skullevaraförvaringsinstituthosvilkamankundeförvaraendelavsinapengar motenavgift.depositionsbankenkundeerbjudatjänstersomharmed betalningsrörelserattgöra,tillexempelbank ochkreditkort,fakturabetalning ochsåvidare,alltsåsådantsommanförknipparmedbrukskonto.givetvisskulle manävenkunnaförvarafysisktgulddärocksåochvarförinteävenandra värdesaker. Ommandäremotvillharäntapåsinabesparingarmåstemansättaindempå lånebanker.derasverksamhetbeståriattförasammansparareochinvesterare, detvillsägaförmedlingavsparatkapitaltillentreprenörer.densomsätterin sinapengarpåenlånebankgårmedpåattavståfråndemunderengivenperiod, tillexempelett,tre,femellertioår.deponentenskullealltsåintekunnatautsina pengarnärhanvillutanbankensmedgivandeförränavtalsperiodenlöptut. Bankenlånarsedanvidarepengarnatillföretag,entreprenörerellerhusköpare tillänhögreräntaänförvaddenlånarinochförsökerpåsåsättgöravinst. Efterdenhärkortaintroduktionenkommerjagattbeskrivadenfiktiva lånebankenguld&såntochdessverksamhet.densomstartaruppenlånebank börjarmedattsättainegetkapitalibanken,tillexempel10000unsguld.dettas uppsomtillgångarpådenaktivasidanpåbalansräkningen.påpassivasidan noterasmotsvarandesummasomaktiekapitalochövrigtegetkapital.sägatt G&Slånarut1000unsguldtillFredriksomstartatenbokshoppånätetoch säljerböckeromösterrikisknationalekonomiochklassiskliberalism.författare somtomwoods,peterschiffochjohannorbergärstorsäljare. Tillgångsslagetguldminskarmed1000,medantillgångsslagetlånefordringar ökarlikamycket.g&sharnuenfordranpåfredrikpåvilkendenfårränta. Noteraattbalansomslutningenäroförändrad.G&Stillgångarärfortfarande10 000uns,uppdelatpå9000unsguldoch1000unslånefordringar.Räntanär 10procentochlåneperiodenfemår. EttårsenareamorterarFredrikenfemtedelavlånetochbetalarsamtidigt räntan.totaltfårg&s300unsavfredrik,varav100unsärräntaoch200unsär amortering.g&sgördärefterbokslutförperioden.påresultaträkningennoteras somintäkt100uns,20unsiolikakostnaderochenvinstpå80uns. Balansräkningenserutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:10080uns

2 Passivasidan: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Räkenskapsperiodensvinst:80 Balansomslutning:10080uns G&Sharalltsåblivit80unsrikaremensomframgåravdenhärlillaövningenså hardeninteökatpenningmängden.detärförattdenendastlånarutsådana pengardenfaktiskthar,intepengarsomskapasurtommaintet.inästadel expanderarg&ssinverksamhetgenomatttainfrämmandekapital,somden lånarut. 2

3 3 Etttankeexperimentiguld,del2 UndersittandraverksamhetsårbestämmersigGuld&Såntattutvidgasin verksamhet.chöbharlyckatssamlapåsig5000unsguldochbestämmersigför attlånautdemtillg&smotenräntapåfemprocent.låneavtaletlöperpåfemår. EfterdentransaktionenserG&Sbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånatguld:5000uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:5000uns Balansomslutning:15080uns NunärG&Sutlåningskapacitetökatmedungefär50procentbestämmer direktörenattdetärdagsattbörjatjänapengarpåallvar.entreprenörenandy harföravsiktattgrundaenbokhandelsomsäljerböckeromkeynesianismoch socialistiskideologi.fördettaändmållånarhan6000unsguldavg&smotåtta procentsräntapåtioår. NuserG&Saktivasidautsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:8200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6800uns(800unsFredrik,6000unsAndy) Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Denpassivasidanändrasinte.Ettårgårigen,ochdetärdagsförG&Sattgöra bokslut.fredrikochandyamorterartotalt800unsochbetalar560unsiränta. G&Samorterar1000unsochbetalar250iräntaåtChöb.Övrigakostnader uppgårtill100uns.balansräkningenserutenligtföljande: Aktivasidan: Tillgång,guld:8000uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6000uns(600unsFredrik,5400unsAndy) Tillgång,kassa;390uns

4 Balansomslutning:14390uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Räkenskapsperiodensvinst:210 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:4000uns Balansomslutning:14390uns NoteraattG&Sbalansomslutningminskatfrån15080unstill14390uns.Det berorpåattbankenamorterat1000unspåsinskuldtillchöb.tillföljdav amorteringenharbankenmindreguldattlånautmenocksåmindrefrämmande kapital. 4

5 5 Etttankeexperimentiguld,del3 UndersitttredjeårhamnarGuld&Såntisvårigheter.Andyssocialistshopgår uselt.ingenvillhöratalasomkeynesochhansförvirradeteorierellerköpa böckeromsocialismensvälsignelser.följdenärattbutikengårikonkursoch Andyklararinteavattbetalaavrestenavsittlån.Såledesuppståren kreditförlustförg&s.förattkontrollerabankenssolvenskräverrevisornfrån KPMGattG&Sgöruppettmellanbokslut.Påresultaträkningennoterasföljande: Ränteintäkter,Fredrik:30uns Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 50uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Resultat,halvår: 5520 Amorteringar,halvår: Fredrik,100 Chöb, 500 Aktivasidan: Tillgång,guld:7600uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:500uns(500unsFredrik) Tillgång,kassa;270uns Balansomslutning:8370uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5520 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3500uns Balansomslutning:8370uns SomframgåravsiffrornaovansåharG&SsolvensdrabbatshårtavAndys konkurs.detegnakapitaletharsjunkittill4870unsochtillgångarnatill8370 uns.dessutomärränteintäkternanegativa.bankdirektörenförsökerförgäves hittapotentiella,pålitligalåntagaremenmisslyckas.detärdagsattgörabokslut: Ränteintäkter,Fredrik:60uns Ränteutgifter,Chöb: 200uns Övrigautgifter: 100uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Amorteringar:

6 Fredrik,200 Chöb, 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:7200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:400uns(400unsFredrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns UnderdetfjärdeverksamhetsåretmåsteGuld&Såntökautlåningenigenföratt uppnåpositivtresultat.menökadutlåninglederocksåtillhögrerisk,vilket klargjordesmedallönskvärdtydlighetdåandygickikonkurs.menföretagande äralltidförenatmedrisk.detärpassivtplacerandeocksåfördendelen.omg&s gåromkullförlorarchöbocksåsinapengar.förtillfälletärhanslåntäcktmed G&Segnareserver.FullreservebankingläggervisshämskopåG&S,eftersom denmåstehatäckningförchöbslåndålåneavtaletlöperutförattundvika konkurs.därförkaninteg&slånauthurmycketsomhelstävenombehovetav ökaderänteintäkterärstort. 6

7 7 Etttankeexperimentiguld,del4 Närdetfjärdeåretbörjarbestämmersigbankdirektörenförattsättaalltpåett kort.hanmåsteheltenkeltökaintäkternaannarskommerguld&såntattgåi konkurs.tackvareidogtlobbandeavbritishamericantobaccohareuslopat allaförbudslagarmottobakochandrarusmedel.medlemsländernakaninte annatböjasigförbryssel.henrik,somvarenbatenschefslobbare,beslutarsig förattlämnaföretagetochstartaeget:caférökmoln,ettcafésomsäljer högkvalitativmarijuana,tobakochsnus.förattkommaigångbehöverhan pengar.g&sbeviljarhonomettlånpå4000unspåfyraårochmotenräntapå 15procent.OrsakentilldenhögaräntanvarattHenrikhadeprövatsinaegna produkterenaningförmycketjustinnanlåneförhandlingen.nuserg&sbalans utsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:3200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:4400uns(400unsFredrik,4000Henrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital; Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns Efterenevighetikallförbudstidformligenexploderarefterfråganpåbragräs. Henrikscafégårsomendröm,affärernablomstrarikappmedlagret.Pengarna strömmarinochrökenströmmarutienrentpoetiskharmoni.åretgårochdet äråterigendagsförbokslut. Ränteintäkter:640uns(Fredrik40,Henrik600) Ränteutgifter,Chöb: 150uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:340 Amorteringar: Fredrik,200 Henrik,1000 Chöb, 1000

8 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:3200uns(200unsFredrik,3000Henrik) Tillgång,kassa:490uns Balansomslutning:7090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5250 Räkenskapsperiodensresultat:340 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:2000uns Balansomslutning:7090uns NuserdetgenastbättreutförGuld&Sånt.Bankengörvinstochharbratäckning förchöbslån.denkange1200inyalånochändåhatillräckligtmedguldpå tillgångsidanförattamorterabortlånet.menmertrubbeläråterigenpåväg. 8

9 9 Etttankeexperimentiguld,del5 Guld&Såntärpåallasättenföredömligbank.Denförsammansparareoch entreprenörerienproduktivitetensdansdärdesenareinvesterardeförras sparadekapitaliproduktivaprojekt.påsåsättbidrarg&stillenhållbar ekonomiskutvecklingsomärallatillgagnutanatthängesigåtfalskmynteri, bedrägeriellerlurendrejeri.denbedriversinverksamhetinomramenför faktiskatillgångar.tyvärrfallerdetinteallaismaken. Andyärförkrossadöveratthansföretaggickomkull.Isinförtvivlantapparhan heltbortsinmoraliskakompassochblirettlättbyteförsocialistledarenbarbro somlockarhonommedipartiet.väluppfångadtardetintelängeförrän indoktrineringenärfullbordad.stiligochvältaligsomhanärblirhanstraxen frontfigurförpartiet. Föratthämnaspådemsomhanhålleransvarigförsittentreprenöriellafiasko användersigandyavsittpolitiskainflytandeförattförbjudaförsäljningenav liberalistisktmaterial.följdenblirattfredrik,somjustvarpåvägatttaettnytt lånförattexpanderasinnätbokhandelochdärmedskapafleranya arbetsplatser,måstelägganer.följdenblirytterligareenkreditförlustförg&s. Mendetärbarabörjan.Andydriverigenomen avreglering av finansmarknaden.ipraktikeninnebärdetinförandetavenmassivmängd speciallagstiftningsomlegaliserarfractionalreservebanking.dessutomgrundas centralbankeninflation r UsjämteenpappersvalutasomkallasNullback. VidåretsslutserG&Sbokslututsåhär: Ränteintäkter:450uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 150uns Kreditförlust,Fredrik: 200uns Räkenskapsperiodensresultat:0 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:2000uns(2000Henrik) Tillgång,kassa:590uns Balansomslutning:5990uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns

10 Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:0 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:1000uns Balansomslutning:5990uns ÅterigenråkadeGuld&Såntutförenkreditförlust.Lyckligtvisvardeninteså omfattande,menpågrundavfredrikskonkurstappadeg&senpotentiell låntagareochdärmedinkomstkälla,vilketärnogsåallvarligt.tyvärrväntarfler bekymmernästaår. 10

11 11 Etttankeexperimentiguld,del6 Iochmed avregleringen avfinansmarknadenochinförandetav pappersvalutannullbackbörjarenradolikabankerpoppaöverallt.tillskillnad frånguld&såntanvänderdessabankerbarapapperspengar.deharmycketdålig teckningförsinadelåndetarinfrånallmänhetenochsedankanaliserartillolika investerare.tackvareattpartietlyckatsinföralagarsomtvingarborgenäreroch entreprenörerattaccepteranullbacksombetalningförskulder,varoroch tjänsterskapasefterfråganpåpapperspengar. Föreavregleringarnagjordemanskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. Mendentidenärnuförbi.DenskrupellösebankirenOrlandokommerpåden briljantaidénattgrundahybridbankencreditnow,enkombinationavdebåda formerna.allmänhetenkansättainsinanullbackspåcnochfåräntapå pengarnaiställetförattmåstabetalaenserviceavgift.detlederförståstillattde existerandedepositionsbankernagårikonkursenefteren,inteminstpågrund avattpartietgaranterardepositionernaicnmedskattebetalarnaspengar.de ärligadepositionsbankernavägradegivetvisattvaramedomnågotsådantoch betalarnudetultimataprisetförsinhederlighetochintegritet. SomhybridbankharCNävenrättattgelånåtentreprenörer.Iställetförattlåna utegnapengarellerenligtavtalmedutomståendeplaceraresålånarcnutsina deponenterspengar,utanderasuttryckligatillstånd.enligtdenyareglerna räckerdetmedattcnhåller10procentavdetotaladepositionernaireserv, restenfårdenlånaut.dessutomomvandlaslånensomcngertillnya depositionersomåterigenökarbankensutlåningsbaramedel.ettårefterattcn slagituppsinadörrarharenstormängdnullbacksströmmatiniformav depositionersombankenharföravsiktattlånaut.såhärsercn:sbalansräkning utibegynnelsen: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns LånedepositionernapåtillgångsidanäralltsådeutlåningsbaramedelCNharfrån fåttfrånsinadeponenter.bankenfårhaupptill90procentavdettabelopp utlånat.somkompensationbetalarcnenräntapå1procenttilldeponenterna.

12 Frånlåntagarnauppbärsenräntapå4procent,vilketärväsentliglägreänvad G&Sharmöjlighetatterbjuda.Ettunsguldärvärt1000Nb. UndertidenharG&Sfortsattsinverksamhetmenpågrundavhybridbankernas uppkomstharbankenintehittatnyalåntagareochhardärförhellerintehaft möjlighetatttainmerguldfrånutomståendeplacerare.vidåretsslutserg&s bokslututsåhär: Ränteintäkter:300uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 50uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns 12

13 13 Etttankeexperimentiguld,del7 Orlandospilleringentid.HansergenasttillattCreditNowbörjarlånautpengar tillentreprenörerochinvesterare.hanbehöverinteletalängeheller.andyhar gjortkometkarriärochärnuförtidenfinansminister.idenegenskapenansvarar hanförregeringensbostadspolitik.därförharhangrundatbolåneinstitutet Pyramidenvarsuppgiftäratthjälpamindrebemedlademänniskorattfåegen bostad.ipraktikenkommerpyramidenattborgaförbostadslån.detskapar givetvisincentivförbostadsentreprenörerattbyggabostäderochförbankerna attfinansierabådebyggandetochköpen.detpassarsomhandenihanskenför CN. BostadsbyggarenKorthusbestämmersigförbyggaettbostadskomplexoch kommerdärförtillcnförattfinansiering.korthusbeviljasettlånpå Nbpå10årmotenräntapå4procent.Byggandetbörjaromedelbart.Efter långivningensercnsaktivasidautsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns DetlågareservkravetgördetmöjligtförCNattlånaut90procentav depositionerna.detärhärsomdetbriljantamedfraktionellareserverkommer in.lånettillkorthusförvandlastillennydepositionhoscn,eftersomkorthus föredrarattbankensköterbetalningsrörelsernaiställetförattbetalaalla leverantörerocharbetarekontant.nusercnsbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Genomattlåna90procentavsinadeponenterspengartillXharCNskapat9M Nbinyadepositionersomdenkanlånaut.IntebehöverOrlandoväntalänge heller.ivrigahusköparelockasavdelågaräntornaochfmsgarantierattköpa

14 14 bostäder,trotsattdeegentligeninteharråd.avde9mnbinyadepositioner somlånettilxskapadekancnlånaut90procent.vipshar8.1mnblånatsuttill ivrigaköpare.dessa8.1mnbomvandlastillnyadepositionersomkanlånasut, vilketcnocksågör.7.29mnbgårutsomlånbådetillbostadsköpareoch entreprenörer,sombyggerflerabostäder.utvecklingenfödersigsjälv, efterfråganpåhusäralltidstörreänutbudet,bostadsprisernastigerkonstant ochdetspekulativaköpandetochsäljandetbaraökar.cnslånestockformligen exploderar.6.56mnbinyalånblirlikamycketinyadepositionersomblir5.90m NbinyalånochvipssåharCN37MNbinyadepositionerattlånaut.NuserCNs balansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns ÅretgårochdetärdagsförCNattgörasittförstabokslut. Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:470000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternataruttotalt NbfrånCNvilketinnebärattbankenmåste driva900000nbavsinauteståendelån.eftersomdeponenternasuttagiförsta handminskatpåbankensreservermåstedessaökasmeddetbeloppkrävtsin frånlåntagarna. Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

15 Passiv Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns DetserdåligtutförGuld&Sånt.Pådennya,överreglerademarknadenmed pappersvalutannullbackärdetsvårtförhederligaguldbankerattklarasig. Därförbeslutarsigdirektörenattläggaverksamhetenpåis. Ränteintäkter:300uns(Henrik) Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns Det gick alltså inte så bra för direktören. Hans lån till Andy blev en kreditförlust som nära nog halverade hans guldlager. I det nya klimatet är det omöjligt att för honom att fortsätta sin verksamhet. Han kan helt enkelt inte konkurrera med CNs låga räntor. Till följd av Nullbackens inträde tillsammans med de fraktionella reservkraven har penningmängden ökat explosionsartat, vilket har pressat ner räntorna som i sin tur blåst upp väldiga spekulationsbubblor. I synnerhet på fastighetsmarknaden. Direktören beslutar sig för att rida ut den kommande ekonomiska stormen genom att hålla kvar sitt guld och vänta på bättre och säkrare tider. 15

16 16 Etttankeexperimentiguld,del8 TackvaredenplötsligatillgångenpåkreditsomNullbacken,detfraktionella reservsystemetochpyramidensborgensgarantierskapatfortsätter bostadsbyggandet,bostadsköpandetochbostadslångivningenirasandetakt. Bådepolitiker,ekonomerochjournalisteruttryckersinglädjeöverden sprudlandeekonomiskatillväxtenmedanbankirersomorlandobokstavligttalat badarinullbacksochköromkringifinasportbilar. Ingenorkarbrysigomettfåtalvirrpannorpåettobskyrtinstituttillägnadnågon sedanlängedödösterrikare,somhettenågotistilmedluddemisär.dessabuzz killlspåpekarbristernaidetekonomiskasystemetochfarornamedurluften skapadkreditochstatligaborgensgarantier.degårtillochmedsålångtatt hävdaatthelabostadsmarknadenärenenormbubblasomkommerattspricka. CreditNowkörpåfullavarvochharendastdetabsolutaminimibeloppeti reserver.inganyadepositionerkommerinunderåret,menränteintäkterna strömmafortfarandein.återigendagsförbokslut: Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:460000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternatarut NbvilketbetyderattCNmåstekrävain Nbavsinauteståendelån.Skillnadendrasavfrånreservkontot Lånedepositioner. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Motslutetavåretbörjardetkrackeleralitetidenfantastiskabostadsmarknaden. Efterfrågantyckshamattatsavvilketsynsiattdetintekomnågranya

17 depositionerellergavsfleralån.prisernapåbostäderhardessutombörjat sjunkaihelalandet,någotsomletttillvissoro.ytterligarebekymmerorsakasav detfaktumattamorteringsgradenärsålåg.cnfårjustochjusttillräckligt mycketförattuppfyllareservkravet.finansministerandyförsäkrardockatt ekonominärstarkochattingenkrisärpåvägochhanfårmedhållav centralbankschefenboomvanvett.menosäkerhetenblirändåalltstörre 17

18 18 Etttankeexperimentiguld,del9 RedanibörjanavåretbörjarLuddeMisärsanhängaresspådomarslåin.Bubblan inombostadssektornbörjarsprickapåallvardådepåartificiellväguppblåsta bostadsprisernabörjarfalla.bolåneinstitutetpyramiden,somborgarförmånga bostadslån,börjarlidakraftigaförlusterdålåntagarnaintelängreklararavsina amorterings ochräntebetalningsskyldigheter.pyramidensekonomiskalägeblir snartsådåligtattkonkursenverkaroundviklig. DetgörbankirenOrlandomycketorolig,eftersomCreditNowimångtoch myckethargrundatsinutlåningpåpyramidensborgensgarantier.mendetär inteallt.endelavpyramidensverksamhetharbeståttiattpaketera bostadslånentillnyaochspännandefinansiellainstrument,såkalladessdp(sub StandardDerivativesPortfolio)instrument.Dessainstrumentbestårmestadels avlånsomgivitstillpersonermedlågkreditvärdighet,dvshögrisklånmensom Pyramidengåttigodförvilketgjortdemattraktivaförinstitutionella investerare.därförärmångabankersochförsäkringsbolagsfortsattaexistens beroendeavattkreditförlusternapåbostadslånhållsmycketbegränsade. PåLuddeMisärinstitutetharekonomenMyranRåttbladskämtsamtändrat betydelsenavssdptillsameshitdifferentpackage instrumentochdenna ändradebetydelseharspriditsigtilldeflestakritiker. Hurtarsigdådenekonomiskakrisensigutisiffror?CNsrevisor, revisionssamfundetplastvattencalleärsnabbaattvarasinuppdragsgivaretill lagsochförsäkrabolagetssolvens.mendeponentorganisationenguldgrünetlitar intepådettautanvändersigtilldenpålitliga,kunnigaochärligabyrånklook, Presichon,MoraahlochGuldvärd.DessakräveråsinklientsvägnarattCNgör uppettmellanbokslutsomreviderasavbyrånsoberoenderevisorer.orlando kaninteannatänböjasigförkravet.verklighetenärchockartad: Ränteintäkter:600000Nb Övrigautgifter:75000Nb Ränteutgifter:220000Nb Kreditförluster: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb AvsiffrornaframgårattPyramideninteharkunnatuppfyllasina borgensförpliktelsertillcnmedmassivakreditförlustersomföljd.detisintur ledertillattbankenredannustårpåkonkursensbrant,medytterligareförluster attväntainnanåretsslut. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

19 Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns BalansräkningenvisarattCNstillgångarintelängreräckertillatttäcka depositionerna.andraframtvingademellanbokslutvisarattdeflestaandra bankerharsammaproblemochövrigafinansiellainstitutionerliderav förlusternapåssdpinstrumenten.utanattlåtafrågandebatterasiparlamentet ellernågonannanstansgerandyorderomattbankernaskallräddasifolkets namn.centralbankschefenvanvetttartillsedelpressarnaochinjicerarenenorm mängdnyanullbacksdirektinibankernaskassorförattstävjadenhägrande konkursvågenochförhindrasåkalladebankruns.mendetärförsent. Deponenternarusartillsinabankerochtarutpengarsågottdetbaragår. Därmedkommercentralbankensnyapengaruticirkulationmedhöjdapriser somföljd. 19

20 20 Etttankeexperimentiguld,del10 AndyochvanVettgörvaddekanföratthindrabubblanfrånattsprickaheltmen detgårinteatthindra.trotsenmassivinjektionavnyapengarklararintecredit Nowatthållasigflott.Efterinjektionenserbalansräkningenutsåhär: Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Centralbanksreserver: Nb Balansomslutning: Nb Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner: Nb Centralbankinjektion: Nb Balansomslutning: Nb Menmedborgarnaförstårattdessanyapengarärfögameränettorochnollori banksystemet,derepresenterarintenyförmögenhetsmassaellergammalt sparande.meddennainsiktrusardetillcnskontorföratttautsåmycketdekan ochspenderasåmånganullbacksdekaninnanvärdetpåvalutanrasarhelt. OrlandovridersigivåndaochvädjartillAndyomstöd.Finansministernutlyser bankhelgvilketbetyderattbankernagesrättattvägrabetalautdepositioner. DärutöverskickarhanstatensordningsmakttillCNskontorföratthindra folkmassanmendestårmaktlösainförfolketsvrede.deponenternastormarin ochkräversinadepositionertillbaka.banktjänstemännenvågarinteannatän böjasigförfolkmassansviljaochbörjarpungautnullbacksurvalven. TackvarepenninginjektionenfråncentralbankenkanCNbetalautalla depositionermenpanikenärlångtifrånöver.medborgarnavetattdenullbacks dehållerihandenärlångmindrevärdaänvaddevartidigare.därförrusarde tillbutikernaförattköpauppsåmycketvarordekanvilketgivetvisledertill skenandepriserpåalltfrånmattillbensintillklädertillverktyg.desomhar storaskulderjagarfattsinaborgenärerochbetalardemutanvaresignådeller medkänsla.dessastackaretvingasaccepteradenalltvärdelösarenullbacken sombetalningochliderdärförohyggligakursförluster. Dådetblivitklartattnullbackenipraktikenblivitvärdelösgårgivetvisalla bankersomanväntnullbackikonkurs.efterdemassivauttagenfinnsdetca3 miljonernullbackskvaricnsvalvochruttnar.valutanskollapslederocksåtill

21 attregeringenfaller.andyjagasuturlandettillsammansmedorlando,boom vanvettochövrigaaktörersommedborgarnakännerattvaransvarigaförden ekonomiskakollapsen.samtidigthöjsrösterförattåtervändatillettmerpålitligt ekonomisktsystemutancentralbankochmedhårdvaluta,samtenkraftigt avregleradbanksektorsomgörskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. 21

22 Etttankeexperimentiguld,sistadelen Pågrundavnullbackenskollapsharefterfråganpåvarorsomkanfungerasom pengarökatdrastiskt.enradolikavarortjänardettasyfte,alltfrånsalttill cigarettertillädelmetaller.fögaöverraskandetardetintelängeförränfolkinser attguldärdetsombästlämparsigfördettaändamålvilketisinturökar efterfråganpåguldännumer. IdetpolitiskavakuumsomAndyochhanskumpanerharlämnateftersigstiger Fredrikframocherbjuderfolketenåtergångtilltraditionellavärdensom hårdvalutaochfribankverksamhet.hanochhanspartivinneren jordskredssegerivaletochbörjargenastreformeralandetsekonomi.denförsta åtgärdenärattslopacentralbankenochlegaliserakonkurrensmellanolika valutor.nästaärattavreglerabanksektornsåattalladessprivilegiertasbort ochbankernatvingasverkapåsammaförutsättningarsomallaandraföretag. IdennyaavregleradeekonominharGuld&Såntåtermöjlighetattgöraaffärer. Medsinpålitligahistoriahardeningaproblemattlockatillsigbådesparareoch låntagareochaffärernatarsnabbtfart.naturligtvisärdetkraftigthöjdavärdet påguldtillbankensfördel.någraårefternullbackenskollapsärlandetsekonomi tillbakspåstarkgrundigenmedmarknadsmässigaräntorsomreflekterar konsumenternasfaktiskapreferenser. SomstatsministerfortsätterFredrikattliberaliseralandochekonomi.Den offentligasektornskärsnergradvisochmednedskärningarnakommerockså skattesänkningar.dessagörbådearbeteochföretagandemerlönsamt.tillslut harstatensrollbegränsatsigtillordningsmakt,domstolsväsendeochförsvar, medanrestenavekonominärheltprivatiserad.direktörenförguld&sånt fortsätterattilikhetmedövrigaentreprenörertjänakonsumenternaenligtbästa förmåga.snartärminnetavdenfruktansvärdanullbackenochöverreglerade ekonominfögameränenskräckhistoriasomberättasåtstorögda nationalekonomistudenter,sominteförsittlivkanförståhurderasförfäder kunnatvarasådumma. 22

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat Östsvenska Mästerskapen i Militär Snabbmatch 2013. Mästerskap. Arrangör: Gävle Pistolskytteklubb Plats: Älgsjöns skyttecentrum

Resultat Östsvenska Mästerskapen i Militär Snabbmatch 2013. Mästerskap. Arrangör: Gävle Pistolskytteklubb Plats: Älgsjöns skyttecentrum Mästerskap 1 Lars Hagman Hedemora PK C2 49 49 49 49 196 49 48 48 50 195 46 42 46 44 178 569 49 S Guld 2 Rickard Pettersson Gävle PK C2 48 48 49 50 195 49 48 46 48 191 44 49 46 44 183 569 44 S Silver 3

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2009 till och med 31 december 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer)

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) Svaren Företaget i siffror s. 26-27 bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) kan, vill, måste, ska borde, bör, brukar, råkar; behöver, hinner, försöker, har/hade beslutar etc. + + Infinitiivi Preesens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Lösen vindkraftlån och upptagning av nytt lån KS-2015/496

Lösen vindkraftlån och upptagning av nytt lån KS-2015/496 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum Ekonomichef 2015-10-27 Kommunstyrelsen Lösen vindkraftlån och upptagning av nytt lån Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB Kommunstyrelsens arbetsutskott 144 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Lösen av vindkraftlån samt upptagning av nytt lån KS-2015/496 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Repliker och kommentarer

Repliker och kommentarer I den här avdelningen välkomnas kommentarer till tidigare bidrag och korta inlägg med ekonomisk-politisk anknytning GABRIEL URWITZ Tidigare studier är fel om bankernas relativa kreditförlustnivå under

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Hjerta i korthet. Företaget. Affärsidé

Hjerta i korthet. Företaget. Affärsidé PRESS KIT Hjerta i korthet Hjerta består av 300 fristående förmedlare från Kiruna till Trelleborg med tillsammans ca 500 000 individer och 50 000 företag som kunder. Med en omsättning på SEK 815 miljoner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Försenad omsättningstillväxt men fortsatt satsning på framtida, lönsam tillväxt

Försenad omsättningstillväxt men fortsatt satsning på framtida, lönsam tillväxt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2007 till 31 augusti 2008 Försenad omsättningstillväxt men fortsatt satsning på framtida, lönsam tillväxt Minskad försäljning på grund av

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication X Välkommen till Invändningar och avslut Xecutive Henrik Mannerstrale Vanliga allmänna invändningar Det är för dyrt Jag måste prata med Jag måste tänka på saken Jag har inte tid Det är för dyrt 1 Det

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

Sydamerika. Tradition eller nytänkande?

Sydamerika. Tradition eller nytänkande? Text Sydamerika. Tradition eller nytänkande? -Hur tänker vi i nya respektive gamla världen. 2013-11-27 Av. Jonas Alwin Kvällens föreläsning Chile & Argentina, en vinmakares paradis. Vad är egentligen Terroir?

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Förslag till nya webbkurser

Förslag till nya webbkurser Förslag till nya webbkurser Fråga till grugruppen: vilken eller vilka ska vi satsa på (om någon)? Förslag 1 Titel: Så fungerar Internet Förslagsställare: Olof Hagsand Kursinnehåll: Grundläggande IP (Internet

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Pengar, banker, kriser. Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige

Pengar, banker, kriser. Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige Pengar, banker, kriser Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige Översikt Pengar Penningmängd Välstånd Depositionsbank, kassakvot Spar- och lånebank,

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2000

Delårsrapport Januari-mars 2000 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ansvarstagande ekonomiska system

Ansvarstagande ekonomiska system Ansvarstagande ekonomiska system - ekonomins roll i det hållbara samhället Nils Fagerberg Ekologisk ekonom och jägmästare 14-04-24 Hantverksskolan Dacapo Utmaningarna Två sidor av hållbar samhällsutveckling:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris - med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet banksektorn Nils Fagerberg Samhällsekonomins svarta låda Upplägg 1 Hur pengar skapas 2 Konsekvenser och

Läs mer

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin Pressmeddelande, 2015-05-11 Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin De allra flesta skåningarna har en stark tilltro till den egna privatekonomin och många tror att de kommer att ha mer pengar

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson MTFS 2009:3 Utkom den 2012-05-01 Myndigheten för tillväxtpolitiska

Läs mer