Ett tankeexperiment i guld, del 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tankeexperiment i guld, del 1"

Transkript

1 1 Etttankeexperimentiguld,del1 Denhärbloggenharilikhetmeddeflestaösterrikareförespråkathårdvalutaoch fullreservebanking.jagtänktedärförtatillfälletiaktochfunderaliteöverhur detskullekunnaseutipraktiken. Fördetförstasåskullemanskiljapådepositionsbankerochlånebanker.Deförra skullevaraförvaringsinstituthosvilkamankundeförvaraendelavsinapengar motenavgift.depositionsbankenkundeerbjudatjänstersomharmed betalningsrörelserattgöra,tillexempelbank ochkreditkort,fakturabetalning ochsåvidare,alltsåsådantsommanförknipparmedbrukskonto.givetvisskulle manävenkunnaförvarafysisktgulddärocksåochvarförinteävenandra värdesaker. Ommandäremotvillharäntapåsinabesparingarmåstemansättaindempå lånebanker.derasverksamhetbeståriattförasammansparareochinvesterare, detvillsägaförmedlingavsparatkapitaltillentreprenörer.densomsätterin sinapengarpåenlånebankgårmedpåattavståfråndemunderengivenperiod, tillexempelett,tre,femellertioår.deponentenskullealltsåintekunnatautsina pengarnärhanvillutanbankensmedgivandeförränavtalsperiodenlöptut. Bankenlånarsedanvidarepengarnatillföretag,entreprenörerellerhusköpare tillänhögreräntaänförvaddenlånarinochförsökerpåsåsättgöravinst. Efterdenhärkortaintroduktionenkommerjagattbeskrivadenfiktiva lånebankenguld&såntochdessverksamhet.densomstartaruppenlånebank börjarmedattsättainegetkapitalibanken,tillexempel10000unsguld.dettas uppsomtillgångarpådenaktivasidanpåbalansräkningen.påpassivasidan noterasmotsvarandesummasomaktiekapitalochövrigtegetkapital.sägatt G&Slånarut1000unsguldtillFredriksomstartatenbokshoppånätetoch säljerböckeromösterrikisknationalekonomiochklassiskliberalism.författare somtomwoods,peterschiffochjohannorbergärstorsäljare. Tillgångsslagetguldminskarmed1000,medantillgångsslagetlånefordringar ökarlikamycket.g&sharnuenfordranpåfredrikpåvilkendenfårränta. Noteraattbalansomslutningenäroförändrad.G&Stillgångarärfortfarande10 000uns,uppdelatpå9000unsguldoch1000unslånefordringar.Räntanär 10procentochlåneperiodenfemår. EttårsenareamorterarFredrikenfemtedelavlånetochbetalarsamtidigt räntan.totaltfårg&s300unsavfredrik,varav100unsärräntaoch200unsär amortering.g&sgördärefterbokslutförperioden.påresultaträkningennoteras somintäkt100uns,20unsiolikakostnaderochenvinstpå80uns. Balansräkningenserutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:10080uns

2 Passivasidan: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Räkenskapsperiodensvinst:80 Balansomslutning:10080uns G&Sharalltsåblivit80unsrikaremensomframgåravdenhärlillaövningenså hardeninteökatpenningmängden.detärförattdenendastlånarutsådana pengardenfaktiskthar,intepengarsomskapasurtommaintet.inästadel expanderarg&ssinverksamhetgenomatttainfrämmandekapital,somden lånarut. 2

3 3 Etttankeexperimentiguld,del2 UndersittandraverksamhetsårbestämmersigGuld&Såntattutvidgasin verksamhet.chöbharlyckatssamlapåsig5000unsguldochbestämmersigför attlånautdemtillg&smotenräntapåfemprocent.låneavtaletlöperpåfemår. EfterdentransaktionenserG&Sbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:9200uns Tillgång,lånatguld:5000uns Tillgång,lånefordran:800uns Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:5000uns Balansomslutning:15080uns NunärG&Sutlåningskapacitetökatmedungefär50procentbestämmer direktörenattdetärdagsattbörjatjänapengarpåallvar.entreprenörenandy harföravsiktattgrundaenbokhandelsomsäljerböckeromkeynesianismoch socialistiskideologi.fördettaändmållånarhan6000unsguldavg&smotåtta procentsräntapåtioår. NuserG&Saktivasidautsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:8200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6800uns(800unsFredrik,6000unsAndy) Tillgång,kassa;80uns Balansomslutning:15080uns Denpassivasidanändrasinte.Ettårgårigen,ochdetärdagsförG&Sattgöra bokslut.fredrikochandyamorterartotalt800unsochbetalar560unsiränta. G&Samorterar1000unsochbetalar250iräntaåtChöb.Övrigakostnader uppgårtill100uns.balansräkningenserutenligtföljande: Aktivasidan: Tillgång,guld:8000uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:6000uns(600unsFredrik,5400unsAndy) Tillgång,kassa;390uns

4 Balansomslutning:14390uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:80 Räkenskapsperiodensvinst:210 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:4000uns Balansomslutning:14390uns NoteraattG&Sbalansomslutningminskatfrån15080unstill14390uns.Det berorpåattbankenamorterat1000unspåsinskuldtillchöb.tillföljdav amorteringenharbankenmindreguldattlånautmenocksåmindrefrämmande kapital. 4

5 5 Etttankeexperimentiguld,del3 UndersitttredjeårhamnarGuld&Såntisvårigheter.Andyssocialistshopgår uselt.ingenvillhöratalasomkeynesochhansförvirradeteorierellerköpa böckeromsocialismensvälsignelser.följdenärattbutikengårikonkursoch Andyklararinteavattbetalaavrestenavsittlån.Såledesuppståren kreditförlustförg&s.förattkontrollerabankenssolvenskräverrevisornfrån KPMGattG&Sgöruppettmellanbokslut.Påresultaträkningennoterasföljande: Ränteintäkter,Fredrik:30uns Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 50uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Resultat,halvår: 5520 Amorteringar,halvår: Fredrik,100 Chöb, 500 Aktivasidan: Tillgång,guld:7600uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:500uns(500unsFredrik) Tillgång,kassa;270uns Balansomslutning:8370uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5520 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3500uns Balansomslutning:8370uns SomframgåravsiffrornaovansåharG&SsolvensdrabbatshårtavAndys konkurs.detegnakapitaletharsjunkittill4870unsochtillgångarnatill8370 uns.dessutomärränteintäkternanegativa.bankdirektörenförsökerförgäves hittapotentiella,pålitligalåntagaremenmisslyckas.detärdagsattgörabokslut: Ränteintäkter,Fredrik:60uns Ränteutgifter,Chöb: 200uns Övrigautgifter: 100uns Kreditförlust,Andy: 5400uns Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Amorteringar:

6 Fredrik,200 Chöb, 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:7200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:400uns(400unsFredrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns UnderdetfjärdeverksamhetsåretmåsteGuld&Såntökautlåningenigenföratt uppnåpositivtresultat.menökadutlåninglederocksåtillhögrerisk,vilket klargjordesmedallönskvärdtydlighetdåandygickikonkurs.menföretagande äralltidförenatmedrisk.detärpassivtplacerandeocksåfördendelen.omg&s gåromkullförlorarchöbocksåsinapengar.förtillfälletärhanslåntäcktmed G&Segnareserver.FullreservebankingläggervisshämskopåG&S,eftersom denmåstehatäckningförchöbslåndålåneavtaletlöperutförattundvika konkurs.därförkaninteg&slånauthurmycketsomhelstävenombehovetav ökaderänteintäkterärstort. 6

7 7 Etttankeexperimentiguld,del4 Närdetfjärdeåretbörjarbestämmersigbankdirektörenförattsättaalltpåett kort.hanmåsteheltenkeltökaintäkternaannarskommerguld&såntattgåi konkurs.tackvareidogtlobbandeavbritishamericantobaccohareuslopat allaförbudslagarmottobakochandrarusmedel.medlemsländernakaninte annatböjasigförbryssel.henrik,somvarenbatenschefslobbare,beslutarsig förattlämnaföretagetochstartaeget:caférökmoln,ettcafésomsäljer högkvalitativmarijuana,tobakochsnus.förattkommaigångbehöverhan pengar.g&sbeviljarhonomettlånpå4000unspåfyraårochmotenräntapå 15procent.OrsakentilldenhögaräntanvarattHenrikhadeprövatsinaegna produkterenaningförmycketjustinnanlåneförhandlingen.nuserg&sbalans utsåhär: Aktivasidan: Tillgång,guld:3200uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:4400uns(400unsFredrik,4000Henrik) Tillgång,kassa:150uns Balansomslutning:7750uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel:390 Räkenskapsperiodensresultat: 5640 Främmandekapital; Lånfrånplacerare:3000uns Balansomslutning:7750uns Efterenevighetikallförbudstidformligenexploderarefterfråganpåbragräs. Henrikscafégårsomendröm,affärernablomstrarikappmedlagret.Pengarna strömmarinochrökenströmmarutienrentpoetiskharmoni.åretgårochdet äråterigendagsförbokslut. Ränteintäkter:640uns(Fredrik40,Henrik600) Ränteutgifter,Chöb: 150uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:340 Amorteringar: Fredrik,200 Henrik,1000 Chöb, 1000

8 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:3200uns(200unsFredrik,3000Henrik) Tillgång,kassa:490uns Balansomslutning:7090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5250 Räkenskapsperiodensresultat:340 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:2000uns Balansomslutning:7090uns NuserdetgenastbättreutförGuld&Sånt.Bankengörvinstochharbratäckning förchöbslån.denkange1200inyalånochändåhatillräckligtmedguldpå tillgångsidanförattamorterabortlånet.menmertrubbeläråterigenpåväg. 8

9 9 Etttankeexperimentiguld,del5 Guld&Såntärpåallasättenföredömligbank.Denförsammansparareoch entreprenörerienproduktivitetensdansdärdesenareinvesterardeförras sparadekapitaliproduktivaprojekt.påsåsättbidrarg&stillenhållbar ekonomiskutvecklingsomärallatillgagnutanatthängesigåtfalskmynteri, bedrägeriellerlurendrejeri.denbedriversinverksamhetinomramenför faktiskatillgångar.tyvärrfallerdetinteallaismaken. Andyärförkrossadöveratthansföretaggickomkull.Isinförtvivlantapparhan heltbortsinmoraliskakompassochblirettlättbyteförsocialistledarenbarbro somlockarhonommedipartiet.väluppfångadtardetintelängeförrän indoktrineringenärfullbordad.stiligochvältaligsomhanärblirhanstraxen frontfigurförpartiet. Föratthämnaspådemsomhanhålleransvarigförsittentreprenöriellafiasko användersigandyavsittpolitiskainflytandeförattförbjudaförsäljningenav liberalistisktmaterial.följdenblirattfredrik,somjustvarpåvägatttaettnytt lånförattexpanderasinnätbokhandelochdärmedskapafleranya arbetsplatser,måstelägganer.följdenblirytterligareenkreditförlustförg&s. Mendetärbarabörjan.Andydriverigenomen avreglering av finansmarknaden.ipraktikeninnebärdetinförandetavenmassivmängd speciallagstiftningsomlegaliserarfractionalreservebanking.dessutomgrundas centralbankeninflation r UsjämteenpappersvalutasomkallasNullback. VidåretsslutserG&Sbokslututsåhär: Ränteintäkter:450uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 100uns Övrigautgifter: 150uns Kreditförlust,Fredrik: 200uns Räkenskapsperiodensresultat:0 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:2000uns(2000Henrik) Tillgång,kassa:590uns Balansomslutning:5990uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns

10 Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:0 Främmandekapital: Lånfrånplacerare:1000uns Balansomslutning:5990uns ÅterigenråkadeGuld&Såntutförenkreditförlust.Lyckligtvisvardeninteså omfattande,menpågrundavfredrikskonkurstappadeg&senpotentiell låntagareochdärmedinkomstkälla,vilketärnogsåallvarligt.tyvärrväntarfler bekymmernästaår. 10

11 11 Etttankeexperimentiguld,del6 Iochmed avregleringen avfinansmarknadenochinförandetav pappersvalutannullbackbörjarenradolikabankerpoppaöverallt.tillskillnad frånguld&såntanvänderdessabankerbarapapperspengar.deharmycketdålig teckningförsinadelåndetarinfrånallmänhetenochsedankanaliserartillolika investerare.tackvareattpartietlyckatsinföralagarsomtvingarborgenäreroch entreprenörerattaccepteranullbacksombetalningförskulder,varoroch tjänsterskapasefterfråganpåpapperspengar. Föreavregleringarnagjordemanskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. Mendentidenärnuförbi.DenskrupellösebankirenOrlandokommerpåden briljantaidénattgrundahybridbankencreditnow,enkombinationavdebåda formerna.allmänhetenkansättainsinanullbackspåcnochfåräntapå pengarnaiställetförattmåstabetalaenserviceavgift.detlederförståstillattde existerandedepositionsbankernagårikonkursenefteren,inteminstpågrund avattpartietgaranterardepositionernaicnmedskattebetalarnaspengar.de ärligadepositionsbankernavägradegivetvisattvaramedomnågotsådantoch betalarnudetultimataprisetförsinhederlighetochintegritet. SomhybridbankharCNävenrättattgelånåtentreprenörer.Iställetförattlåna utegnapengarellerenligtavtalmedutomståendeplaceraresålånarcnutsina deponenterspengar,utanderasuttryckligatillstånd.enligtdenyareglerna räckerdetmedattcnhåller10procentavdetotaladepositionernaireserv, restenfårdenlånaut.dessutomomvandlaslånensomcngertillnya depositionersomåterigenökarbankensutlåningsbaramedel.ettårefterattcn slagituppsinadörrarharenstormängdnullbacksströmmatiniformav depositionersombankenharföravsiktattlånaut.såhärsercn:sbalansräkning utibegynnelsen: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns LånedepositionernapåtillgångsidanäralltsådeutlåningsbaramedelCNharfrån fåttfrånsinadeponenter.bankenfårhaupptill90procentavdettabelopp utlånat.somkompensationbetalarcnenräntapå1procenttilldeponenterna.

12 Frånlåntagarnauppbärsenräntapå4procent,vilketärväsentliglägreänvad G&Sharmöjlighetatterbjuda.Ettunsguldärvärt1000Nb. UndertidenharG&Sfortsattsinverksamhetmenpågrundavhybridbankernas uppkomstharbankenintehittatnyalåntagareochhardärförhellerintehaft möjlighetatttainmerguldfrånutomståendeplacerare.vidåretsslutserg&s bokslututsåhär: Ränteintäkter:300uns(Henrik) Ränteutgifter,Chöb: 50uns Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns 12

13 13 Etttankeexperimentiguld,del7 Orlandospilleringentid.HansergenasttillattCreditNowbörjarlånautpengar tillentreprenörerochinvesterare.hanbehöverinteletalängeheller.andyhar gjortkometkarriärochärnuförtidenfinansminister.idenegenskapenansvarar hanförregeringensbostadspolitik.därförharhangrundatbolåneinstitutet Pyramidenvarsuppgiftäratthjälpamindrebemedlademänniskorattfåegen bostad.ipraktikenkommerpyramidenattborgaförbostadslån.detskapar givetvisincentivförbostadsentreprenörerattbyggabostäderochförbankerna attfinansierabådebyggandetochköpen.detpassarsomhandenihanskenför CN. BostadsbyggarenKorthusbestämmersigförbyggaettbostadskomplexoch kommerdärförtillcnförattfinansiering.korthusbeviljasettlånpå Nbpå10årmotenräntapå4procent.Byggandetbörjaromedelbart.Efter långivningensercnsaktivasidautsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns DetlågareservkravetgördetmöjligtförCNattlånaut90procentav depositionerna.detärhärsomdetbriljantamedfraktionellareserverkommer in.lånettillkorthusförvandlastillennydepositionhoscn,eftersomkorthus föredrarattbankensköterbetalningsrörelsernaiställetförattbetalaalla leverantörerocharbetarekontant.nusercnsbalansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Genomattlåna90procentavsinadeponenterspengartillXharCNskapat9M Nbinyadepositionersomdenkanlånaut.IntebehöverOrlandoväntalänge heller.ivrigahusköparelockasavdelågaräntornaochfmsgarantierattköpa

14 14 bostäder,trotsattdeegentligeninteharråd.avde9mnbinyadepositioner somlånettilxskapadekancnlånaut90procent.vipshar8.1mnblånatsuttill ivrigaköpare.dessa8.1mnbomvandlastillnyadepositionersomkanlånasut, vilketcnocksågör.7.29mnbgårutsomlånbådetillbostadsköpareoch entreprenörer,sombyggerflerabostäder.utvecklingenfödersigsjälv, efterfråganpåhusäralltidstörreänutbudet,bostadsprisernastigerkonstant ochdetspekulativaköpandetochsäljandetbaraökar.cnslånestockformligen exploderar.6.56mnbinyalånblirlikamycketinyadepositionersomblir5.90m NbinyalånochvipssåharCN37MNbinyadepositionerattlånaut.NuserCNs balansräkningutsåhär: Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns ÅretgårochdetärdagsförCNattgörasittförstabokslut. Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:470000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternataruttotalt NbfrånCNvilketinnebärattbankenmåste driva900000nbavsinauteståendelån.eftersomdeponenternasuttagiförsta handminskatpåbankensreservermåstedessaökasmeddetbeloppkrävtsin frånlåntagarna. Aktivasidan: Kassa:2500Nb Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

15 Passiv Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns DetserdåligtutförGuld&Sånt.Pådennya,överreglerademarknadenmed pappersvalutannullbackärdetsvårtförhederligaguldbankerattklarasig. Därförbeslutarsigdirektörenattläggaverksamhetenpåis. Ränteintäkter:300uns(Henrik) Övrigautgifter: 150uns Räkenskapsperiodensresultat:100 Amorteringar: Henrik:1000 Chöb: 1000 Aktivasidan: Tillgång,guld:3400uns Tillgång,lånatguld:0uns Tillgång,lånefordran:1000uns(1000Henrik) Tillgång,kassa:690uns Balansomslutning:5090uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:1000uns Övrigtegetkapital:9000uns Balanseradevinstmedel: 5010 Räkenskapsperiodensresultat:100 Balansomslutning:5090uns Det gick alltså inte så bra för direktören. Hans lån till Andy blev en kreditförlust som nära nog halverade hans guldlager. I det nya klimatet är det omöjligt att för honom att fortsätta sin verksamhet. Han kan helt enkelt inte konkurrera med CNs låga räntor. Till följd av Nullbackens inträde tillsammans med de fraktionella reservkraven har penningmängden ökat explosionsartat, vilket har pressat ner räntorna som i sin tur blåst upp väldiga spekulationsbubblor. I synnerhet på fastighetsmarknaden. Direktören beslutar sig för att rida ut den kommande ekonomiska stormen genom att hålla kvar sitt guld och vänta på bättre och säkrare tider. 15

16 16 Etttankeexperimentiguld,del8 TackvaredenplötsligatillgångenpåkreditsomNullbacken,detfraktionella reservsystemetochpyramidensborgensgarantierskapatfortsätter bostadsbyggandet,bostadsköpandetochbostadslångivningenirasandetakt. Bådepolitiker,ekonomerochjournalisteruttryckersinglädjeöverden sprudlandeekonomiskatillväxtenmedanbankirersomorlandobokstavligttalat badarinullbacksochköromkringifinasportbilar. Ingenorkarbrysigomettfåtalvirrpannorpåettobskyrtinstituttillägnadnågon sedanlängedödösterrikare,somhettenågotistilmedluddemisär.dessabuzz killlspåpekarbristernaidetekonomiskasystemetochfarornamedurluften skapadkreditochstatligaborgensgarantier.degårtillochmedsålångtatt hävdaatthelabostadsmarknadenärenenormbubblasomkommerattspricka. CreditNowkörpåfullavarvochharendastdetabsolutaminimibeloppeti reserver.inganyadepositionerkommerinunderåret,menränteintäkterna strömmafortfarandein.återigendagsförbokslut: Ränteintäkter: Nb Övrigautgifter:150000Nb Ränteutgifter:460000Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Deponenternatarut NbvilketbetyderattCNmåstekrävain Nbavsinauteståendelån.Skillnadendrasavfrånreservkontot Lånedepositioner. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns Motslutetavåretbörjardetkrackeleralitetidenfantastiskabostadsmarknaden. Efterfrågantyckshamattatsavvilketsynsiattdetintekomnågranya

17 depositionerellergavsfleralån.prisernapåbostäderhardessutombörjat sjunkaihelalandet,någotsomletttillvissoro.ytterligarebekymmerorsakasav detfaktumattamorteringsgradenärsålåg.cnfårjustochjusttillräckligt mycketförattuppfyllareservkravet.finansministerandyförsäkrardockatt ekonominärstarkochattingenkrisärpåvägochhanfårmedhållav centralbankschefenboomvanvett.menosäkerhetenblirändåalltstörre 17

18 18 Etttankeexperimentiguld,del9 RedanibörjanavåretbörjarLuddeMisärsanhängaresspådomarslåin.Bubblan inombostadssektornbörjarsprickapåallvardådepåartificiellväguppblåsta bostadsprisernabörjarfalla.bolåneinstitutetpyramiden,somborgarförmånga bostadslån,börjarlidakraftigaförlusterdålåntagarnaintelängreklararavsina amorterings ochräntebetalningsskyldigheter.pyramidensekonomiskalägeblir snartsådåligtattkonkursenverkaroundviklig. DetgörbankirenOrlandomycketorolig,eftersomCreditNowimångtoch myckethargrundatsinutlåningpåpyramidensborgensgarantier.mendetär inteallt.endelavpyramidensverksamhetharbeståttiattpaketera bostadslånentillnyaochspännandefinansiellainstrument,såkalladessdp(sub StandardDerivativesPortfolio)instrument.Dessainstrumentbestårmestadels avlånsomgivitstillpersonermedlågkreditvärdighet,dvshögrisklånmensom Pyramidengåttigodförvilketgjortdemattraktivaförinstitutionella investerare.därförärmångabankersochförsäkringsbolagsfortsattaexistens beroendeavattkreditförlusternapåbostadslånhållsmycketbegränsade. PåLuddeMisärinstitutetharekonomenMyranRåttbladskämtsamtändrat betydelsenavssdptillsameshitdifferentpackage instrumentochdenna ändradebetydelseharspriditsigtilldeflestakritiker. Hurtarsigdådenekonomiskakrisensigutisiffror?CNsrevisor, revisionssamfundetplastvattencalleärsnabbaattvarasinuppdragsgivaretill lagsochförsäkrabolagetssolvens.mendeponentorganisationenguldgrünetlitar intepådettautanvändersigtilldenpålitliga,kunnigaochärligabyrånklook, Presichon,MoraahlochGuldvärd.DessakräveråsinklientsvägnarattCNgör uppettmellanbokslutsomreviderasavbyrånsoberoenderevisorer.orlando kaninteannatänböjasigförkravet.verklighetenärchockartad: Ränteintäkter:600000Nb Övrigautgifter:75000Nb Ränteutgifter:220000Nb Kreditförluster: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb AvsiffrornaframgårattPyramideninteharkunnatuppfyllasina borgensförpliktelsertillcnmedmassivakreditförlustersomföljd.detisintur ledertillattbankenredannustårpåkonkursensbrant,medytterligareförluster attväntainnanåretsslut. Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Balansomslutning: uns

19 Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner Nb Balansomslutning: uns BalansräkningenvisarattCNstillgångarintelängreräckertillatttäcka depositionerna.andraframtvingademellanbokslutvisarattdeflestaandra bankerharsammaproblemochövrigafinansiellainstitutionerliderav förlusternapåssdpinstrumenten.utanattlåtafrågandebatterasiparlamentet ellernågonannanstansgerandyorderomattbankernaskallräddasifolkets namn.centralbankschefenvanvetttartillsedelpressarnaochinjicerarenenorm mängdnyanullbacksdirektinibankernaskassorförattstävjadenhägrande konkursvågenochförhindrasåkalladebankruns.mendetärförsent. Deponenternarusartillsinabankerochtarutpengarsågottdetbaragår. Därmedkommercentralbankensnyapengaruticirkulationmedhöjdapriser somföljd. 19

20 20 Etttankeexperimentiguld,del10 AndyochvanVettgörvaddekanföratthindrabubblanfrånattsprickaheltmen detgårinteatthindra.trotsenmassivinjektionavnyapengarklararintecredit Nowatthållasigflott.Efterinjektionenserbalansräkningenutsåhär: Aktivasidan: Lånedepositioner: Nb Lånefordringar: Nb Kassa: Nb Centralbanksreserver: Nb Balansomslutning: Nb Passivasidan: Egetkapital: Aktiekapital:2500Nb Tidigareräkenskapsperiodersresultat: Nb Räkenskapsperiodensresultat: Nb Främmandekapital: Depositioner: Nb Centralbankinjektion: Nb Balansomslutning: Nb Menmedborgarnaförstårattdessanyapengarärfögameränettorochnollori banksystemet,derepresenterarintenyförmögenhetsmassaellergammalt sparande.meddennainsiktrusardetillcnskontorföratttautsåmycketdekan ochspenderasåmånganullbacksdekaninnanvärdetpåvalutanrasarhelt. OrlandovridersigivåndaochvädjartillAndyomstöd.Finansministernutlyser bankhelgvilketbetyderattbankernagesrättattvägrabetalautdepositioner. DärutöverskickarhanstatensordningsmakttillCNskontorföratthindra folkmassanmendestårmaktlösainförfolketsvrede.deponenternastormarin ochkräversinadepositionertillbaka.banktjänstemännenvågarinteannatän böjasigförfolkmassansviljaochbörjarpungautnullbacksurvalven. TackvarepenninginjektionenfråncentralbankenkanCNbetalautalla depositionermenpanikenärlångtifrånöver.medborgarnavetattdenullbacks dehållerihandenärlångmindrevärdaänvaddevartidigare.därförrusarde tillbutikernaförattköpauppsåmycketvarordekanvilketgivetvisledertill skenandepriserpåalltfrånmattillbensintillklädertillverktyg.desomhar storaskulderjagarfattsinaborgenärerochbetalardemutanvaresignådeller medkänsla.dessastackaretvingasaccepteradenalltvärdelösarenullbacken sombetalningochliderdärförohyggligakursförluster. Dådetblivitklartattnullbackenipraktikenblivitvärdelösgårgivetvisalla bankersomanväntnullbackikonkurs.efterdemassivauttagenfinnsdetca3 miljonernullbackskvaricnsvalvochruttnar.valutanskollapslederocksåtill

21 attregeringenfaller.andyjagasuturlandettillsammansmedorlando,boom vanvettochövrigaaktörersommedborgarnakännerattvaransvarigaförden ekonomiskakollapsen.samtidigthöjsrösterförattåtervändatillettmerpålitligt ekonomisktsystemutancentralbankochmedhårdvaluta,samtenkraftigt avregleradbanksektorsomgörskillnadpådepositionsbankerochlånebanker. 21

22 Etttankeexperimentiguld,sistadelen Pågrundavnullbackenskollapsharefterfråganpåvarorsomkanfungerasom pengarökatdrastiskt.enradolikavarortjänardettasyfte,alltfrånsalttill cigarettertillädelmetaller.fögaöverraskandetardetintelängeförränfolkinser attguldärdetsombästlämparsigfördettaändamålvilketisinturökar efterfråganpåguldännumer. IdetpolitiskavakuumsomAndyochhanskumpanerharlämnateftersigstiger Fredrikframocherbjuderfolketenåtergångtilltraditionellavärdensom hårdvalutaochfribankverksamhet.hanochhanspartivinneren jordskredssegerivaletochbörjargenastreformeralandetsekonomi.denförsta åtgärdenärattslopacentralbankenochlegaliserakonkurrensmellanolika valutor.nästaärattavreglerabanksektornsåattalladessprivilegiertasbort ochbankernatvingasverkapåsammaförutsättningarsomallaandraföretag. IdennyaavregleradeekonominharGuld&Såntåtermöjlighetattgöraaffärer. Medsinpålitligahistoriahardeningaproblemattlockatillsigbådesparareoch låntagareochaffärernatarsnabbtfart.naturligtvisärdetkraftigthöjdavärdet påguldtillbankensfördel.någraårefternullbackenskollapsärlandetsekonomi tillbakspåstarkgrundigenmedmarknadsmässigaräntorsomreflekterar konsumenternasfaktiskapreferenser. SomstatsministerfortsätterFredrikattliberaliseralandochekonomi.Den offentligasektornskärsnergradvisochmednedskärningarnakommerockså skattesänkningar.dessagörbådearbeteochföretagandemerlönsamt.tillslut harstatensrollbegränsatsigtillordningsmakt,domstolsväsendeochförsvar, medanrestenavekonominärheltprivatiserad.direktörenförguld&sånt fortsätterattilikhetmedövrigaentreprenörertjänakonsumenternaenligtbästa förmåga.snartärminnetavdenfruktansvärdanullbackenochöverreglerade ekonominfögameränenskräckhistoriasomberättasåtstorögda nationalekonomistudenter,sominteförsittlivkanförståhurderasförfäder kunnatvarasådumma. 22

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 OH-bild 1 (JAK1.doc) Föreläsningen handlar om det svenska penningsystemet och baseras på en c-uppsats i ekologisk ekonomi på Mälardalens högskola. Uppsatsen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Repliker och kommentarer

Repliker och kommentarer I den här avdelningen välkomnas kommentarer till tidigare bidrag och korta inlägg med ekonomisk-politisk anknytning GABRIEL URWITZ Tidigare studier är fel om bankernas relativa kreditförlustnivå under

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication X Välkommen till Invändningar och avslut Xecutive Henrik Mannerstrale Vanliga allmänna invändningar Det är för dyrt Jag måste prata med Jag måste tänka på saken Jag har inte tid Det är för dyrt 1 Det

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris - med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet banksektorn Nils Fagerberg Samhällsekonomins svarta låda Upplägg 1 Hur pengar skapas 2 Konsekvenser och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Konto Kontonamnet Kunden Kommentar Debet Kredit 3 041 Försäljning, tjänster, Sverige,.. 34 990 2 010 Eget kapital, delägare 1 34 990 34 990 34 990

Konto Kontonamnet Kunden Kommentar Debet Kredit 3 041 Försäljning, tjänster, Sverige,.. 34 990 2 010 Eget kapital, delägare 1 34 990 34 990 34 990 Dagens datum Bolag Lazy Eight Data HB Start datum 2000-01-01 Slutdatum 2001-12-31 Start verifikationsnummer 1 Stopp verifikationsnummer 30 rapport 1 Min Faktnr 2009 Konto Kontonamnet Kunden Debet Kredit

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag.

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-sept 2015 Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Bilaga 4 finansiering

Bilaga 4 finansiering Bilaga 4 finansiering 1.1. Resultaträkning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Banverkets årliga hyra 0 0 0 0 0 0 0 0 691 989 1 440 1 440 1 440 Riksgälden 300 500 800 1 200

Läs mer

Förslag till frivilliga kapitaltillskott i BRF Pauli Informationsmöte torsdagen 10 mars kl 19.00 hos Ken & Kerstin i huset, överst S:t Pauli Kyrkogata Varför kapitaltillskott? I dagsläget har BRF Pauli

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %.

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Delårsrapport januari september 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sidan 84 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer