Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt"

Transkript

1 Miljöinvestering i Borås - läge att låna grönt Kommuninvests frukostseminarium 3 juni 2015 Martin Jakobsson, finanschef Borås Stad Susanne Arneborg, energisamordnare Borås Stad Anna Johansson, ekonomichef Borås Energi och Miljö AB

2 Grön obligation en naturlig del i interbankens utveckling

3 Grön obligation en naturlig del i interbankens utveckling EMC en miljöinvestering

4 Grön obligation en naturlig del i interbankens utveckling EMC en miljöinvestering Kommuninvest en del i EMC-finansieringen

5 Grön obligation en naturlig del i interbankens utveckling EMC en miljöinvestering Kommuninvest en del i EMC-finansieringen Utnyttjar Kommuninvests gröna setup

6 Miljömål, miljörapport, vision Borås 2025

7

8 CO 2 -utsläpp från energianvändning i Borås kommun geografisk område per invånare Ton CO Coal Fossil gas Fossil oil District heating Electricity Fossil fuel

9

10

11 Utmaningar Ersätta fossil uppvärmning i Borås. Öka andelen fossilfria fordonsbränslen. Producera mer förnyelsebar el till Borås. Spara energi.

12

13 Bolagets uppdrag Trygga viktig infrastruktur för boråsarna avseende energiförsörjning, avfallshantering och vatten och avlopp. Optimalt resursutnyttjande för att säkerställa en god och långsiktig hållbar energiförsörjning, avfallshantering och vatten och avlopp. Minsta möjliga miljöpåverkan för att producera och distribuera energi. Särredovisning av de olika verksamheterna.

14 Nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk Sambyggnation. Utnyttja synergier mellan anläggningarna. Vi har fått miljötillstånd och investeringsbeslut. Projektet kommer påbörjas 2015 och slutföras under 2018.

15 Varför måste projektet genomföras?

16 Reinvesteringen måste genomföras för att: Tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna och avloppsreningen måste säkerställas Lagstadgade och tillståndsmässiga utsläppsvärden för renat avloppsvatten ska uppnås Staden ska kunna fortsätta sin positiva utveckling och växa med fler invånare, verksamheter och industrier

17 KRAFTVÄRMEVERK AVLOPPSRENINGSVERK

18 Avloppsreningsverket vid Gässlösa behöver förnyas Den tekniska statusen är mycket dålig. Anläggningen överbelastas tidvis över året och klarar inte nuvarande myndighetsvillkor. Gässlösa avloppsreningsverk behöver ersättas och expanderas för att möta stadsutveckling och miljökrav.

19 Konsekvens vid villkorsöverskridande Kan (bör) innebära föreläggande från tillsynsmyndigheten. Mycket stor miljöpåverkan på Viskan och Kattegatt. Viskan uppfyller inte Miljökvalitetsnormen (MKN).

20 Villkorsöverskridande på Gässlösa avloppsreningsverk Anslutning/Max GVB Anslutning/Max GVB (GVB = genomsnittlig veckobelastning) överskrids.

21 Kväve mg/l Villkorsöverskridande på Gässlösa avloppsreningsverk - Kväve Kväve (N tot ) 16 mg/l (2012), 17 mg/l (2013) och 16 mg/l (2014) mot villkoret 15 mg/l Kväve mg/l 10 8 Kväve krav mg/l Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22 Miljöpåverkan på recipient: Kväve (N tot ) Kväve-halten i utgående avloppsvatten till Viskan från det framtida avloppsreningsverket (2018) blir: 8 mg/l till skillnad från driftresultat om t.ex. 16 mg/l (2012). Kväve-belastningen: 125 ton/år vid 2012 års medelflöde ( m 3 /d) med villkor från nytt miljötillstånd Jämfört med 2012-års utsläppta mängder: 249 ton/år vid m 3 /d

23 Vad motsvarar denna miljöpåverkan Kväve (N tot )? Detta motsvarar ca personer som släpper sitt avloppsvatten direkt till Viskan utan rening.

24 Avloppsreningsverk Gässlösa uppfyller ej miljökrav Förstudie från 2010 konstaterade att det ej är möjligt att uppgradera befintlig anläggning eller att bygga nytt på Gässlösa Slutsats: Ett nytt avloppsreningsverk måste byggas De vägval som var viktiga för avloppsreningsverket var Dimensionering, dvs storlek på ARV Geografisk placering av avloppsreningsverket Reningsteknik

25 Avloppsreningsverk Alternativ dimensionering Dimensionerad för expansion enligt Borås Stads befolkningsprognoser. Alternativ placering Utloppet av renat avloppsvatten måste längre söderut i Viskan pga de förorenade sediment som finns i Viskan. I förstudien från 2010 förordades placering Kranshult. Dock innebär detta alternativ likvärdig investeringskostnad eftersom även detta alternativ innebär nyetablering samt ledningsdragningen blir likvärdig pga att utsläppspunkten blir den samma. Alternativ teknik En tekno-ekonomisk utvärdering har gjorts för att hitta optimal teknik.

26 Planerad anläggning ARV Rensgaller/ Sandfång Biologisk rening (UCT) Försedimentering Sedimentering Q>5700 m 3 /h Dimensionerade flödesdata och utgående begränsningsvärden FLÖDEN: ENHET IDAG FRAMTID ANSLUTNINGAR pe Q medel m 3 /dygn Q dim m 3 /h Q max, förbehandling m 3 /h Q biologisk och kemisk behandling m3/h UTSLÄPPSKRAV ENHET IDAG FRAMTID BOD 7 mg/l 10 8 N tot mg/l 15 8 P tot mg/l 0,3 0,2 Efterpolering - kemfällning

27 Miljövärden med ett nytt avloppsreningsverk Framtida avloppsreningsverk blir mer effektivt än dagens Minskad belastning på Viskan 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Reningsgrader i avloppsreningsverk N P BOD7 Rening av organiska föroreningar och bakterier (BOD7) Minskad övergödning från kväve- (N) och fosforrening (P) Tillvaratagande av slam för biogasproduktion Nuläge (Gässlösa) Framtid (Sobacken)

28 Möjlighet till samlad avloppsrening Många små reningsverk inom kommunen Gässlösa har inte kapacitet att rena allt avloppsvatten inom kommunen Nya avloppsreningsverket på Sobacken möjliggör anslutning av de mindre reningsverken

29 KRAFTVÄRMEVERK AVLOPPSRENINGSVERK

30 Kraftvärmeverk Befintlig kraftvärmeanläggning har överskridit rekommenderade drifttider (Tryckkärlsnormen) Anläggningen har en lägre verkningsgrad än moderna anläggningar, vilket har stor betydelse när bränslepriserna ökat. De vägval som är viktiga för kraftvärmeverket är Bränsle Dimensionering, dvs storlek Kraftvärme eller ej Placering

31 Anpassning av framtida Produktionskapacitet Livslängd på avfallspannorna fram till 2035 Nya avfallspannor på Sobacken yta reserveras Produktionsanpassning mot rådande värmebehov

32 Varaktighetsdiagram fjärrvärmeproduktion Produktionsmix år 2014 (spetsbränslen ca 80 GWh) Befintliga biopannor Ryaverket

33 Varaktighetsdiagram fjärrvärmeproduktion Produktionsmix år 2015 (spetsbränslen ca 35 GWh) Bef. biopannor Ryaverket + RGK avfalls-kvv + Viaredspanna

34 Varaktighetsdiagram fjärrvärmeproduktion Produktionsmix med nytt KVV (spetsbränslen ca 25 GWh) Bio-KVV Sobacken + RGK avfalls-kvv + Viaredspanna

35 Minskad spetsproduktion Schematisk bild över hur spetsproduktionen fasas ur enligt nuvarande investeringsplan (exkl. påverkan av ackumulatorn)

36 Möjlighet att ansluta Fristad till centrala fjärrvärmenätet Undviker en reinvestering inom en snar framtid Möjliggör framtida utbyggnad i Fristad Kan kombineras med en ny VA-ledning (avlopp)

37 Möjlighet till lägre bränslepris och flexibilitet Flexibilitetskrav på biobränslen kräver större lageryta Expansionsmöjligheter finns på Sobacken Möjlighet att säsongslagra för minskade bränslekostnader

38 Möjliggör hållbar samhällsutveckling Samlokalisering gör att mindre yta tas i anspråk Centralt belägen mark i stan frigörs Mindre transporter i centrum

39 Jämförelse - KVV Ryaverket och KVV Sobacken Biobränsle 480 GWh KVV Ryaverket El 75 GWh Värme inkl. biotork 325 GWh Nyttig energi 400 GWh (ƞ panna = 83 %) * Biobränsle 475 GWh El 155 GWh Värme KVV 275 GWh Nyttig energi 530 GWh (ƞ panna = 91 %) * NYTT KVV Värme RGK 100 GWh * Pannverkningsgraden anger förhållandet mellan producerad energi och tillförd energi för torrt bränsle. Rökgaskondenseringen som utvinner energi från fukt i rökgaserna räknas ej in i pannverkningsgraden.

40 Många positiva miljöeffekter GWh/år kton/år ton/år Mängden använt biobränsle ökar något samtidigt som Elproduktionen ökar och Elförbrukningen minskar Mer än fördubblat elnetto Spillvärmeproduktionen ökar pga ny rökgaskondensering Mängden fossila bränslen minskar och därmed också utsläppen av fossilt Co2 Utsläppen av NOx minskar kraftigt till följd av ny effektivare renings metod befintligt Utfall 2012 Enligt miljötillstånd Nytt KVV

41 Vilka miljövinster ger investeringen? LOKALA NATIONELLA GLOBALA Mindre NOx utsläpp Mindre transporter i centrum Möjlighet att frigöra centrala ytor för annan verksamhet Mindre utsläpp av kväve, fosfor och BOD i Viskan ger mindre övergödning Nationellt tillskott till elproduktionen från förnybara källor Globala minskningar av koldioxidutsläpp BORÅS

42

43 Ekonomi

44 Hur påverkas bolaget? AO Hushåll Särredovisning ingen planerad taxeökning Reinvesteringar påverkar ej affärsområdet Ny biogasuppgradering AO Biogas AO Energi Affärsdrivande marknadsmässiga villkor Särredovisning marknadsmässiga villkor Reinvestering kraftvärmeverk AO VA Särredovisning taxan påverkas Reinvestering ARV AO VKR Affärsdrivande marknadsmässiga villkor Reinvesteringar påverkar ej affärsområdet AO Återvinning Affärsdrivande marknadsmässiga villkor Reinvesteringar påverkar ej affärsområdet

45 Resultatprognos samt prognos för soliditet och avkastning på eget kapital för hela bolaget

46 Resultatprognos och omsättning för AO VA

47 Vad innebär VA-taxeökningen för kunden? Ökning med 3% årligen i övriga riket (Branschorganisationen Svenskt Vatten bedömer dock att en genomsnittlig höjning nationellt sett på över 4 % krävs pga. ökade miljökrav och ökat underhållsbehov) Ökning med 5,5% under en 7 års period, därefter avtagande

48 Resultatprognos och omsättning för AO Energi

49 Övergripande risk

50

51 Avloppsrening - teknik

52 Dimensionerande data och utgående begränsningsvärden Dimensionerande data Parameter: Enhet: Dimensionerande belastning (ink. spillvatten) Anslutning Pe Max GVB Pe Q medel m 3 /dygn Q dim m 3 /h Q max, förbehandling m 3 /h Q biologisk och kemisk behandling m3/h BOD 7 kg/dygn BOD 7maxgvb kg/dygn N tot kg/dygn 2550 P tot kg/dygn 334 Vid ev. förändring (6-8 mg/l) bidrar till en ökad investering på mnkr Utgående begränsningsvärden Parameter: Enhet: Årsmedelvärde: Kvartalsmedelvärde: BOD 7 mg/l 8 N tot mg/l 10 P tot mg/l 0,2 Inriktningsbeslut (Gässlösa) 10 (10) 10 (15) 0,3 (0,3)

53 Avloppsvattenbehandling i framtiden Betydande utmaningar/krav Läkemedelsrester Sukralos (sötningsmedel) Strängare krav på fosfor Återföring av avloppsslam till jordbruk (REVAQ certifiering) Klimatförändringar ger ökade regnmängder, och därmed tillrinning av dagvatten

54 Framtidens avloppsreningsverk i Borås Tre olika processer för avloppsvattenrening har utreds för att belysa för och nackdelar med teknik, ekonomi och miljö. Processerna är: - Aktivslamprocess (UCT, University of Cape Town) - Moving Bedd Biofilm Reactor (MBBR) - Membrane Bio Reactor (MBR)

55 Värdering av de tre processalternativen Aktivslamprocess (UCT) Beprövad teknik Lättstyrd process Mycket liten mängd kolkälla behövs Lägst slamproduktion Lägst driftkostnad Högst investering Läkemedelsreduktion MBBR-Process Relativt känd process Extern kolkälla erfordras Plastmaterialet kan brädda ut Stora luftmängder medför hög driftkostnad Investering lägre än UCT Membranteknik Oprövad teknik i Sverige Bäst reningsresultat Extern kolkälla erfordras Membranbyte och stora luftmängder för rengöring medför hög driftkostnad Investering lägre än UCT

56 Vald reningsprocess Aktivslamprocess (UCT) ger följande förutsättningar: Teknik Miljö Ekonomi Beprövad och välkänd teknik Lättstyrd process Producerar själv större delen av sin kolkälla Låg slamproduktion p.g.a. hög slamålder och låg kemikaliedosering Hög slamålder ger god effekt på reduktion av läkemedelsrester Mindre elenergi än alternativen MBBR och MBR Något högre investering än MBBR och MBR Låga kemikaliekostnader eftersom kolkälla inte fordras

57 Avloppsreningsprocess - översikt Rensgaller/ Sandfång Biologisk rening Försedimentering Sedimentering Efterpolering - kemfällning Q>5700 m 3 /h Dimensionerande flödesdata Parameter: Enhet: Dimensionerande flöde Q medel m 3 /dygn Q dim m 3 /h Q max, förbehandling m 3 /h m3/h Q biologisk och kemisk behandling

58 Biologisk rening Avloppsvattnet renas i en s.k. aktiv-slamprocess (UCT) Kombineras med sidoströmshydrolys (SSH och/eller SSP) Biologisk behandling i fyra delsteg; anaerob, anox, aerob/ox samt deox BOD-, kväve- och fosforreduktion Därefter sker biosedimentering för ytterligare slamavskiljning Nitratrecirkulation % av Qin Försedimentering Biosedimentering Anox Anox/Ox Ox Deox Returslam % av Qin Primärslam Överskottsslam

59 Dimensionerande data och utgående begränsningsvärden Dimensionerande data Parameter: Enhet: Dimensionerande belastning (ink. spillvatten) Anslutning Pe Max GVB Pe Q medel m 3 /dygn Q dim m 3 /h Q max, förbehandling m 3 /h Q biologisk och kemisk behandling m3/h BOD 7 kg/dygn BOD 7maxgvb kg/dygn N tot kg/dygn 1800 P tot kg/dygn 334 Utgående begränsningsvärden Parameter: Enhet: Årsmedelvärde: Kvartalsmedelvärde: BOD 7 mg/l 8 N tot mg/l 8 P tot mg/l 0,2

60 Positiv miljöpåverkan från ARV Framtida avloppsreningsverk blir mer effektivt än dagens. Minskad belastning på Viskan och kattegatt. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Reningsgrader i avloppsreningsverk N P BOD7 Rening av organiska föroreningar och bakterier (BOD 7 ) Minskad övergödning från kväve- (N) och fosforrening (P) Tillvaratagande av slam för biogasproduktion Nuläge (Gässlösa) Framtid (Sobacken)

61 Framtida avloppsreningsverk möjliggör Utsläppsvillkoren kommer att upprätthållas på ett mer säkert sätt. Mer rationella driftförhållanden vid samlokalisering. Stora synergieffekter med biogasproduktion finns. Goda möjligheter till luktreduktion. Förtätning av Borås stadskärna.

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2009. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2009 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2009 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag SYVAB, får härmed avlämna följande

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020

Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020 Energigruppens förslag till Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020 Britt Lundberg, ordf. Ulla Boman Mona Kårebring-Olsson Jan Kahlroth Robert Mansén Göran Henriksson

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer