BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF PARKHÖJDEN Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009

2 Brf Parkhöjden Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m. 31 december 2009, vilket är föreningens tredje verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Föreningens fastighet Föreningen har den 4 oktober 2007 förvärvat fastigheten Markan 4 i Täby kommun. Föreningen har tecknat avtal med JM AB (entreprenören) för uppförande av föreningens hus. Föreningens fastighet består av två flerbostadshus i sju våningar med totalt 50 bostadsrätter. Den totala boytan är ca m 2. Föreningen disponerar 72 parkeringsplatser. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm. Samfällighet Fastigheten skall delta i en gemensamhetsanläggning som omfattar lokalgata, belysning, parkeringsplatser samt dagvattenledningar. Föreningen kommer fram till det att samfällighetsföreningen är registrerad debiteras ett arvode av kronor per år för sin del av kostnaderna i enlighet med särskilda bestämmelser i entreprenadkontraktet. Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk förvaltning. Avtalet omfattar fastighetsskötsel och teknisk förvaltning, fastighetsjour, trappstädning, snöröjning samt sophämtning under perioden 1 oktober december Ekonomisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med JM AB om ekonomisk förvaltning under perioden 1 juli december Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningen och denna har registrerats av Bolagsverket den 19 oktober Tillstånd att upplåta bostadsrätt erhölls av Bolagsverket den 22 oktober Föreningens ekonomi Föreningens långsiktiga lån Föreningens fastighetslån är placerade till villkor som framgår av not nummer 8.

3 Avräkning mot entreprenören Avräkningstidpunkt har fastställts till den 31 mars Entreprenören har svarat för föreningens kostnader samt uppburit intäkter fram till avräkningstidpunkten i enlighet med entreprenadkontraktet. Föreningens investerings- och finansieringsbalans Föreningens investerings- och finansieringsbalans hade vid avräkningstidpunkten den 31 mars 2009 följande utseende: Anskaffningsvärde Lån Likviditetsreserv Insatser Upplåtelseavgifter Slutlig anskaffningskostnad för föreningens hus uppgår till kr. Fastighetsavgift/fastighetsskatt Fastigheten färdigställdes 2008 och har deklarerats som färdigställd. Fastigheten har åsatts värdeår Entreprenören svarar för fastighetsskatt avseende bostäder under uppförande t.o.m. värdeåret. Bostadslägenheterna är efter värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i fem år därefter belastas de med halv fastighetsavgift år sex - tio. Från och med år elva utgår full fastighetsavgift. Årsavgifter Under år 2009 var den genomsnittliga årsavgiften var 732 kr/m 2. Styrelsen har beslutat om höjning med två procent fr.o.m. den 1 januari 2010, genomsnittlig årsavgift är 747 kr/m 2. Föreningsfrågor Föreningen hade 80 (66) medlemmar vid årets slut. Inflyttningen i föreningens fastighet påbörjades under oktober 2008 och avslutades under maj Samtliga bostadsrätter i föreningen var upplåtna vid årets slut. Under året har åtta (tre) överlåtelser skett. Verksamhet under året Styrelsen har under år 2008 beslutat att ändra principen för avskrivning på föreningens byggnad. Den nya principen utgår från byggnadens bedömda nyttjandeperiod. Styrelsen har bedömt nyttjandeperioden till 100 år. Byggnaden kommer att skrivas av enligt en progressiv plan under dessa 100 år. Föreningen kommer att tillämpa den nya avskrivningsprincipen fr.o.m. räkenskapsåret Den 31 mars 2009 överlämnade JM ansvaret för Brf Parkhöjden till Medlemmarna genom en så kallad avräkning till i Föreningens boende styrelseledamöter. Samtliga, så när som på en bostadsrätt, var sålda och merparten av Medlemmarna inflyttade vid detta datum. Den 25 maj 2009 avhölls den första ordinarie Föreningsstämman och en ny styrelse valdes. Ut av de 9 Styrelseledamöter och Suppleanter är 8 boende i Brf Parkhöjden. Ordinarie styrelsemöten har avhållits månadsvis. Information till Medlemmarna om ekonomi, byggnads projekt etc. har skett genom utgivande av 6st nyhetsbrev och på Föreningens upprättade hemsida. Närområdet har iordningställts under hösten av JM genom asfaltering av bil som gångvägar, planteringar och utläggning av gräsmatta. Styrelsen har under året ansökt och fått byggnadstillstånd godkänt för installerande av vind/bullerskydd/sidoskydd på de balkonger som inte utrustads med detta i den ursprungliga byggnadsplanen. Likaså har kompletterande vind/insynsskydd i markplanet beviljats byggnadstillstånd. Föreningens ekonomi följer väl den utlagda ekonomiska planen. Av garanti perioden kvarstår lite mer än ett år, men inga stora problem har rapporterats utan har kunnat åtgärdas som reguljärt underhållsarbete av JM.

4 Två nya Medlemmar har godkänts till Föreningen och en tredje ansökan kommer att behandlas före årsskiftet. Detta som ett resultat av 3 försäljningar där efterfrågan på lägenheterna varit god. Kvarstår är bildandet av en samfällighet av de tre Bostadsrättsföreningar som angränsar till Flygvillevägen, vars uppgift är att sköta väghållningen och det delade parkeringsgaraget. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 25 maj 2009 haft följande sammansättning: Erik Tegnér Ledamot Ordförande Anders Willner 1) Ledamot Anette Proos Ledamot Kristofer Österberg Ledamot Thomas Engel Ledamot Karin Anderstedt Suppleant Magnus Prahl Suppleant Irja Ekström Suppleant Michael Östlund Suppleant 1) utsedd av AB Bostadsgaranti Vid föreningsstämman avgick Björn Rydén, Kurt Wennmark, och Erik Englund ur styrelsen. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit x (sju) st. protokollförda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig Matz Ekman Hans Norman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Valberedning Lars Sundström Per Levenader Ordinarie Suppleant Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 19 september Avsättning till yttre fond Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansiering för föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 25 kr/m 2 lägenhetsarea för föreningens hus. Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år.

5 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: årets resultat För år 2009 föreslår styrelsen att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

6 Brf Parkhöjden RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter garage, p-platser Entreprenör enligt avtal Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Räntekostnader för kreditiv Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT Resultaträkningen speglar perioden från månadsskiftet efter slutbesiktning och framåt, dvs. fr.o.m. den 1 januari 2009 t.o.m. den 31 december 2009.

7 Brf Parkhöjden BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Fordran entreprenör Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 8 Byggnadskreditiv Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Parkhöjden BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan, vilket innebär att de årliga avskrivningarna är låga i början av avskrivningstiden och ökar därefter successivt. Avskrivningsplanen innebär att den totala avskrivningsperioden uppgår till 100 år. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Årets avskrivningar uppgår till kronor. Planerad avskrivning för byggnad för 2010 uppgår till kronor. Föreningens fastighet har under året åsatts värdeår 2008 och därmed erhållit nytt taxeringsvärde. Detta taxeringsvärde har legat till grund för fördelning av posterna byggnad respektive mark i balansräkningen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas avseende aktuellt års skatt. Skatteskulder/- fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Anställda Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt likvida medel på klientmedelskonto hos UBC. NOTER 1 Hyra garage/parkering Hyra parkering Outhyrda p-platser

10 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Gemensamhetsanläggning Löpande reparationer Taxebundna kostnader El Uppvärmning Vatten Sophämtning Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda Kabel-TV och Internetavgifter Eget kapital Inbetalda Upplåtelse Utgående insatser avgifter resultat Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Handelsbanken, ränta 5,57 %, bundet till * Handelsbanken, ränta 5,01 %, bundet till Handelsbanken, ränta 5,05 %, bundet till Handelsbanken, ränta 5,10 %, bundet till Handelsbanken, ränta 5,80 %, bundet till Avgår: kortfristig del av långfristig skuld Ursprungligt lånebelopp kr, utbetalt Ursprungligt lånebelopp kr, utbetalt Ursprungligt lånebelopp kr, utbetalt Ursprungligt lånebelopp kr, utbetalt Ursprungligt lånebelopp kr, utbetalt * Lån 1 har per 30 januari 2010 satts om med en ny räntesats på 2,33 procent.

12 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader, gemensamhetsanläggning Upplupna revisionsarvoden Upplupna styrelsearvoden Upplupna sociala kostnader Upplupna utgiftsräntor Upplupna elkostnader Upplupna vattenkostnader Förskottsbetalda årsavgifter Täby den 2010 Brf Parkhöjden Erik Tegnér Anders Willner Anette Proos Ordförande Ledamot Ledamot Kristofer Österberg Ledamot Thomas Engel Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Matz Ekman Auktoriserad revisor

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer