Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31"

Transkript

1 Kävlinge Golfklubb Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Redovisningsvalutan är SEK/svenska kronor. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 1 (9)

2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Golfklubben startade verksamheten Golfklubben är en ideell förening. Klubben bedriver enbart ideell verksamhet. Ett nyttjanderätts- och samarbetsavtal finns mellan Klubben och Kävlinge Golfbana AB. Bolaget har övertagit den kompletta golfanläggningen, belägen på Kävlinge-St Harrie 6:12. Ägarförhållanden i Kävlinge Golfbana AB Av Bolagets aktier ägs av Kävlinge Golfklubb, inkl samtliga A-aktier B-aktier ägs av enskilda medlemmar i Kävlinge Golfklubb. Klubben har 83,5 % av röstvärdet i Bolaget. Klubbens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Håkan Hällsås Sekreterare: Tord Jansson Kassör: Rolf Törnblom Övriga ledamöter, tillika kommitté/sektions-ordförande: Ban: Roland Stålbrand Medlem: Ingrid Andersson Dam/Tävling/Senior/Junior: Ann-Christin Johansson Fastighet: Sören Samefors Marknad: Leif Ziegler Suppleanter: Ingela Abrahamson och Katarina Csanta. Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten. Till styrelsemötena är klubbchefen och anläggningschefen adjungerad. Stadgeenliga års- och höstmöten har avhållits. Händelser i den ideella verksamheten - Organiserat utökat ideellt arbete i verksamheten. - I samarbete med Pro genomfört ett omfattande arbete i juniorverksamheten. - Genomfört ett omfattande och mycket välbesökt tävlingsprogram. - Varit representerade i skåneserierna med följande lag: herrlag, damlag, juniorlag, skåneserien för damer, foursomeligan, H 35, H45, H55, H65, H70 och H75. - Genomfört handlingsprogram och utökat medlemstalet något. - Ställt ideella krafter till förfogande till Bolagets hjälp i banutvecklingsarbetet - Bedrivit omfattande kommitté- och sektionsverksamhet med många aktiviteter, vilka finns redovisade i resp verksamhetsberättesle (tillgängligt i receptionen). Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit ett år med god stämning i klubben såväl i klubblivet som bland förtroendevalda, funktionärer och anställda. Styrelsen vill tacka alla anställda, sponsorer och samarbetspartners för gott arbete och fina insatser med klubbens bästa för ögonen. Styrelsen vill vidare framföra ett stort tack till de medlemmar som bidrar med många timmar ideellt arbete, insatser som är mycket värdefulla såväl ekonomiskt som för samhörighet och klubbkänsla. 2 (9)

3 Väsentliga ekonomiska händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Ett mindre antal B-aktier i Bolaget har avyttrats till klubbmedlemmar. Ett reverslån till Bolaget, kr, har kvittats genom att Bolaget löst de privatlån som styrelse och närstående gav Klubben vid inlösen av s k medlemslån En fordran på Skatteverket avseende jämkning av investeringsmoms, kr, har reglerats genom utbetalning till Klubben. Uppsagda medlemslån (medlemmar som gått ur), kr har utbetalats löpande. Löpande likviditetslån mellan Klubb och Bolag har utväxlats under året enligt avtal. Samtliga skulder resp fordringar mellan Klubb o Bolag vid bokslutstillfället har reglerats febr Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal (%) Neg Neg 37 Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg 7 Balansomslutning Soliditet (%) Neg Neg 32 Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanserat resultat årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres (9)

4 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från försäljning av andelar i moderförening Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat (9)

5 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 3 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 0 0 Inventarier, maskiner, verktyg och installationer 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Andelar i dotterföretag, Kävlinge Golfbana AB Fordringar hos dotterföretag, Kävlinge Golfbana AB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag, Kävlinge Golfbana AB Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (9)

6 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 7 Medlemslån, löpande Lån från närstående personer Checkräkningskredit 0 0 Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 8 Skulder till dotterföretag, Kävlinge Golfbana AB Medlemslån, uppsagda Aktuella skatteskulder 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (9)

7 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden med undantag för BFNAR 2008:1 om årsredovisning i mindre aktiebolag (K 2). För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas, för en för företaget väsentlig fråga, har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital (%) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Balansomslutning Företagets samlade tillgångar 7 (9)

8 Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Noter Not 1 Nettoomsättning, större poster Medlemsavgifter Startavgifter, tävlingar Sponsring Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män Löner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar Ersättning till styrelse 0 0 Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 25% 13% Andel män i styrelsen 75% 87% Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% Andel män bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag. Not 3 Materiella anläggningstillgångar 2013 avyttrades golfanläggningen med reaförlust, kr. Not 4 Fordringar hos dotterföretag Klubbens medlemsavgifter 2014, fakturerade av Kävlinge Golfbana AB Kortfristigt likviditetslån till Kävlinge Golfbana AB (9)

9 Not 5 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar: Skatteverket, fordran jämkning av investeringsmoms Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat Föreg. års Årets resultat resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enl. årsmötesbeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Totalt eget kapital vid årets utgång Not 7 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 0 Medlemslån, löpande. Uppsägningstid 15 månader Lån fr styrelseledamöter och närstående, lösta Not 8 Kortfristiga skulder, större poster Medlemslån, uppsagda. För löpande utbetalning vid anfordran Hyra till Kävlinge Golfbana AB för tävlingsbana och kontor Förutbetalda årsavgifter genom aktieköp i Kävlinge Golfklubb AB Kävlinge den 16 mars 2015 Håkan Hällsås Rolf Törnblom Tord Jansson Ordförande Roland Stålbrand Sören Samefors Ingrid Andersson Ann-Christin Johansson Leif Ziegler Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2015: Göran Carlsson Auktoriserad Revisor Kjell Bergström Förtroendevald revisor 9 (9)

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. sida 0

ÅRSREDOVISNING 2013. sida 0 ÅRSREDOVISNING 2013 sida 0 Det här är BYGGTECH- Verksamheten och våra uppdrag Byggtech ska erbjuda och utföra byggentreprenader åt företag och organisationer på en lokal marknad med bästa kvalité och med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer