Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten."

Transkript

1 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. Svar avlämnas på fil (datorbaserat). Svaren ska lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (ej pdf). Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen ska döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. Poäng: Maximalt 100 poäng, 8 deluppgifter. Läs frågorna noggrant och hänvisa i ditt svar till lagrum eller rekommendation, exempelvis ISA. Tydliggör dina svar genom att använda de termer och begrepp som anges i ISA (inte byråspecifika uttryck). Svar som består av hela checklistor eller bilagor kommer inte att betraktas som svar. Klippoch klistrasvar godtas inte, endast svar med egen formulering rättas. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. LYCKA TILL! BAKGRUNDSINFORMATION FÖR FRÅGORNA 1-3 Välstädat AB, grundat av familjen Lundström år 2003, är verksamma i Mälardalsregionen och säljer lokalvårdstjänster såsom städning, golvvård och fönsterputs till företrädesvis andra företag. Merparten av kunderna köper städtjänster på abonnemang (exempelvis daglig städning, städning två gånger i veckan eller månatlig storstädning). Fakturering sker i efterföljande månad med dagars betaltid. Privatpersoner är ingen primär kundgrupp och försäljning till sådana är mycket begränsad (ca 1 % av omsättningen). Femårsöversikt (mkr) 2014* Omsättning Resultat före skatt 9,5 6,5 8,2 7,9 7,7 Balansomslutning Antal anställda *preliminärt bokslut Revisionsbyrån som du arbetar på har haft Välstädat AB som revisionskund sedan 2008, och den nuvarande huvudansvariga revisorn har varit med sedan dess. Ni har generellt sett goda erfarenheter av att arbeta med Välstädat AB och ekonomiavdelningen bedöms vara bemannad av kompetent och engagerad personal. Styrelsen består av medlemmar av Lundströmsfamiljen samt av Välstädat ABs VD Vera Vikberg och den administrativa chefen Beata Bertilsson.

2 2 1. REVISION 22 p. a. Kundfordringar har i revisionsplaneringen bedömts vara ett väsentligt konto och en kundsaldoförfrågan kommer att genomföras per balansdagen. Vilka räkenskapspåståenden kopplas denna granskningsåtgärd huvudsakligen till? Motivera kort ditt svar. (4 p) b. Din kollega har aldrig genomfört en kundsaldoförfrågan och undrar vad som är viktigt att tänka på i samband med genomförandet av granskningsåtgärden. Han undrar även vad som händer om Välstädat AB:s VD skulle vägra att låta revisorn skicka ut förfrågningarna. Förklara för honom vad som är mest centralt att ha i åtanke samt hur revisorn ska hantera en vägran från företagsledningens sida att göra ett utskick. Ge hänvisningar till ISA när tillämpligt. (6 p) c. En diskussion uppstår i revisionsteamet i samband med planeringsmötet av årets revision. Din kollega anser att det blir för kostsamt att genomföra en kundsaldoförfrågan. Ni är dock överens om att de revisionsbevis som kommer att insamlas genom saldoförfrågan är nödvändiga för att kunna underteckna revisionsberättelsen. Hur bemöter du din kollegas argument om att granskningen blir för dyr? (2 p) d. Ta fram förslag på ytterligare tre lämpliga granskningsåtgärder avseende kundfordringar och förklara kort hur dessa ska genomföras samt vilket/vilka räkenskapspåståenden som träffas. Räkenskapspåståendena värdering, existens och fullständighet ska täckas in minst en gång vardera. (9 p) 2. REVISION 8 p. Revisionsberättelsen avseende Välstädat AB ska undertecknas i mitten av april I enlighet med god revisionssed genomför revisorn ett antal revisionsåtgärder för att utröna vad som skett under perioden mellan 31 december 2014 och datumet för revisionsberättelsen. Bland annat begär han in en resultat- och balansräkning för perioden. a. Varför ska revisorn utföra denna typ av åtgärd? (2 p) b. Ge tre andra exempel på revisionsåtgärder som revisorn kan genomföra, utöver de redan efterfrågade resultat- och balansräkningarna. (6 p) 3. REVISION 10 p. Etik och oberoende a. Företagets administrativa chef, Beata Bertilsson, kontaktar dig. Beata har ett pågående uppdrag från Vera Vikberg att se över om det går att underlätta för företagets ekonomiadministrativa personal och istället använda sig av konsulter för vissa av arbetsuppgifterna. Både Vera och Beata tycker att din revisionsbyrå har gjort ett kompetent intryck och skulle gärna vilja utöka samarbetet. Beata undrar således om revisionsbyrån skulle kunna utföra nedan tjänster/arbetsuppgifter åt Välstädat AB.

3 3 i. Upprätta företagets årsredovisning ii. Upprätta företagets inkomstdeklaration Vad svarar du Beata för respektive efterfrågad tjänst/arbetsuppgift? iii. Utöver detta har Välstädat ABs styrelse uttryckt önskemål om att kompletteras med en ledamot som har kunskaper om redovisning, ekonomisk analys och finansiella instrument. Styrelsens ordförande tycker att det skulle vara perfekt om ledamoten kunde hyras in från din revisionsbyrå (självklart till ett marknadsmässigt arvode) han vet att de anställda har en universitetsexamen med den rätta inriktningen, att de får löpande utbildning och att de har erfarenhet av att jobba med en mängd olika företag och branscher. Kan din revisionsbyrå tillhandahålla en sådan person? b. Välstädat ABs bank Kreditgivarna AB efterfrågar varje månad ett antal uppgifter om företagets finansiella ställning (soliditet, likviditet o.dyl.). Det är Beata Bertilsson som ansvarar för att skicka in dessa uppgifter till banken. Nu vill banken även löpande diskutera dessa uppgifter med Välstädat ABs revisor. Beata tycker inte att detta är något problem, och har även förankrat detta hos Vera Vikberg, och föreslår att hon utfärdar en fullmakt som säger att Välstädat AB godkänner att banken kontinuerligt för denna typ av diskussioner med revisorn. Hur bör revisorn ställa sig till att löpande diskutera Välstädat ABs finansiella data med den externa parten Kreditgivarna AB? 4. REVISION 12 p. Utöver att delta i revisionen av Välstädat AB är du även medlem i revisionsteamet för Barnvagnar AB, moderbolaget i en koncern som säljer barnvagnar, spjälsängar och diverse andra attiraljer via seriösa återförsäljare. Under 2014 förvärvades bolaget Sparkdräkter AB och koncernen har därmed även gett sig in i bebiskonfektionsvärlden. Ett sammandrag av koncernens räkenskaper för 2013 och 2014 (mkr): Nettoomsättning Resultat före skatt Balansomslutning Eget kapital Moderbolagets omsättning uppgår 2014 till 286 mkr (284), resultat före skatt till 16 (15), balansomslutningen till 162 (153) och eget kapital till 56 (50). Utdelningen har de senaste åren hamnat i intervallet 5-12 mkr. Majoritetsägare (80 %) i Barnvagnar AB är grundaren Erika Eriksson. Nyckelpersoner i koncernen har under åren erbjudits att köpa in sig i bolaget, och de äger i nuläget sammanlagt 15 % av aktierna. Resterande 5 % ägs av företaget Investera Mera AB, ett företag som köper in sig i bolag där de ser tillväxt- och utdelningspotential (de är dock i övrigt inte engagerade på något sätt i bolaget). Styrelsen har sju ledamöter, varav Erika är en av dem.

4 4 Bokslutsrevisionen på plats hos Barnvagnar AB är avslutad och revisionsteamet har kommunicerat sina iakttagelser och noteringar, av vilka merparten har korrigerats för i räkenskaperna, till företagsledningen. Även styrelsen har informerats. Ett par noteringar kvarstår: Barnvagnar AB har tagit beslut om att ge sina ca 250 anställda en bonus uppgående till kronor per person; detta då samtliga har arbetat hårt för att vända den negativa omsättnings- och resultatutveckling som syntes under Bonusen kommer att betalas ut i juni 2015 och en reservering har bokförts i bokslutet Dock har ekonomiassistenten sluntit på tangentbordet och gjort misstaget att vid beräkning av reserv för arbetsgivaravgifter använda 3,142 % istället för 31,42 %. Revisionsteamet upptäckte detta fel sent i revisionsprocessen och företaget vill inte ändra i bokslutet; års- och koncernredovisning har redan upprättats och man tycker inte att felet är så pass viktigt att det är värt att stöka runt i tabeller och noter. I samband med granskningen av Sparkdräkter AB har uppmärksammats att en reservering om 15 mkr för kostnader avseende en tvist med en leverantör gjorts. Revisionsteamets bedömning, vilken har stämts av dels med revisionsbyråns sakkunnige och dels med Barnvagnar AB:s jurist, är att reserveringen troligtvis borde ha uppgått till 20 mkr. Dock framgår av Barnvagnar ABs köpeavtal avseende aktierna i Sparkdräkter AB att säljarna har garanterat att ansvara för tvisten om den skulle visa sig kosta mer än de reserverade 15 mkr, emellertid max 25 mkr. Som säkerhet för detta åtagande har 10 mkr av köpeskillingen placerats på ett spärrat konto hos banken. Det är säljarna som äger kontot, men de har inte åtkomst till det förrän tvisten har lösts. Koncernledningen vill inte göra några ändringar i den bokförda reserven i och med att de vet att säljarnas garanti kommer att ta hand om den bedömda merkostnaden. Hur bör revisorn resonera kring de två kvarstående noteringarna i samband med upprättandet av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen? Du behöver inte upprätta något förslag till revisionsberättelse men du ska ange huruvida respektive notering innebär en avvikelse från standardutformningen eller inte. Ditt svar ska motiveras. 5. SKATT 10 p. (hänvisning till Inkomstskattelagen ska ske för samtliga frågor) a. Skaparbolaget AB har under 2014 bildat ett dotterbolag, Kreation AB, för att genom detta bolag bedriva del av sin verksamhet. Båda bolagen har kalenderår som räkenskapsår. När kan Skaparbolaget AB ge koncernbidrag med avdragsrätt till Kreation AB för första gången? b. Kaffekoppar AB är moderbolag till Tefat AB; Kaffekoppar AB förvärvade under % av aktierna i Tefat AB, vilket motsvarar 95 % av rösterna i Tefat AB. Båda bolagen har kalenderår som räkenskapsår. När kan koncernbidrag ges med avdragsrätt mellan bolagen för första gången? c. Nedan finns en bild över en svensk koncern. Inga förändringar har skett i koncernsammansättningen sedan mitten av 1990-talet och alla bolag har kalenderår som räkenskapsår.

5 5 i. Kan moderbolaget lämna koncernbidrag direkt till DDF 1? ii. Kan koncernbidrag lämnas till DDF 2, och i så fall hur? 6. AKTIEBOLAGSRÄTT OCH REVISION 12 p. Familjeföretaget Svensson & Svensson Tryckeri AB är ett tryckeri som idag drivs av tredje generationen Svensson. Aktierna ägs till lika delar av syskonen Per Svensson och Anna Andersson som också utgör bolagets styrelse tillsammans med det externa styrelseproffset Olle Olsson. Nedan beskrivs ett antal situationer där Svensson & Svensson Tryckeri AB lämnar lån till olika personer och företag. Ange för var och en av dessa situationer hur lånet kan komma att påverka revisionsberättelsen för bolagets räkenskapsår Det kan förutsättas att vi som revisorer erhåller tillräckliga revisionsbevis för riktigheten av lånens existens och värdering samt att de lån som kvarstår per är rätt rubricerade och klassificerade i företagets årsredovisning. Dina svar ska vara motiverade t.ex. genom hänvisning till lagrum eller annan relevant litteratur. a. Bolaget lämnar i mars 2014 ett lån på 100 tkr till Per och Annas far, Kurt Svensson, som han använder som förskott vid köp av ny bostad. Lånet återbetalas, med en marknadsmässig ränta, i slutet av april 2014 när Kurt sålt sin tidigare bostad. b. Bolaget lämnar i mars 2014 ett lån på 200 tkr till tryckeriets arbetsledare Nisse Ek som inte har någon närståenderelation med släkten Svensson eller med Olle Olsson. Lånet ska användas till ett bilköp, löper med 3 % fast ränta och amorteras månadsvis med 3 tkr men förfaller till omedelbar återbetalning om Nisses anställning på tryckeriet upphör. I september 2014 går Nisse in som delägare i bolaget efter att ha förvärvat 5 % av aktierna från såväl Per som Anna. c. Bolaget lämnar i mars 2014 ett lån på 500 tkr till en viktig leverantör av färger, Color my World AB, ett bolag som ägs av Anna Anderssons make. Lånet ska användas till en förhöjd första hyra av en ny maskin i Color my Worlds produktion och den nya maskinen bedöms kunna leda till säkrare leveranser och färre defekter i levererade färger. Lånet löper med 4 % ränta och är amorteringsfritt fram till förfallodagen 31 december 2015.

6 6 d. Bolaget lämnar i mars 2014 ett kortfristigt lån till ett av sina kundföretag, Konsultteamet AB, ett bolag där Olle Olsson och Kurt Svensson är två av totalt tre ledamöter i styrelsen. Olle Olsson och Kurt Svensson äger 25 % respektive 30 % av aktierna i Konsultteamet AB. Lånet, som löper med 8 % ränta, används till att betala ut av bolagsstämman beslutad aktieutdelning och återbetalas i slutet av april REDOVISNING 16 p. Konsultteamet AB är ett konsultföretag inriktat på konsultationer inom området för IT-säkerhet. I det helägda dotterföretaget Konsultteamet Utbildning AB bedrivs utbildningsverksamhet inom samma område. Kunderna utgörs till övervägande del av större företag samt myndigheter. Alla tjänsteuppdrag som utförs av moderföretaget sker på löpande räkning och företaget fakturerar allt arbete som nedlagts under en månad i mitten av påföljande månad. Eftersom Konsultteamet AB är moderföretag i en s.k. större koncern kommer man att övergå till att redovisa enligt K3 i årsredovisningen för Ett utdrag ur företagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013 bifogas nedan i form av moderföretagets resultat- och balansräkningar i sammandrag. Moderföretaget har tillämpat den s.k. alternativregeln i BFNAR 2003:3 avseende redovisningen av tjänsteuppdrag på löpande räkning. I januari 2013 fakturerades tkr (exkl. moms) avseende arbeten utförda i december 2012 och i januari 2014 fakturerades tkr (exkl. moms) avseende arbeten utförda i december Under 2012 påbörjades arbetet med en egenutvecklad programvara som företaget lanserade och erbjöd kunderna i januari Under 2012 aktiverade moderföretaget tkr och under 2013 ytterligare 500 tkr avseende utvecklingsarbetet för denna programvara. Nyttjandeperioden har uppskattats till 5 år och avskrivning sker linjärt med tkr per år från och med Inför övergången till K3 har styrelsen beslutat att tillämpa den s.k. aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar.

7 7 Resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Balansräkning (tkr) Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Inventarier Andelar i koncernföretag Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Aktiekapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Obeskattade reserver Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder

8 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital a. I och med övergången till K3 ska moderföretaget räkna om jämförelsetalen i årsredovisningen. Hur kommer moderföretagets resultat- och balansräkning för jämförelseåret att se ut i årsredovisningen för 2014? b. Upprätta en bokföringsorder avseende moderföretagets övergång till K3. Ange inga kontonummer utan använd de beteckningar som respektive post har eller kommer att få i årsredovisningen. c. Under vilken eller vilka perioder ska transaktionerna enligt ovan bokföras i moderföretagets huvudbok? d. Den 1 januari 2007 förvärvade moderföretaget samtliga andelar i Konsultteamet Utbildning AB. I förvärvsanalysen uppkom goodwill uppgående till tkr. Nyttjandeperioden för denna goodwill fastställdes till 15 år och posten har i koncernredovisningen skrivits av med 400 tkr per år och redovisat värde per uppgår till tkr. Till vilket värde ska denna goodwill redovisas i koncernens balansräkning per ? 8. REDOVISNING 10 p. AB Tvåan är ett mindre företag inom IT-sektorn som utvecklar och säljer spel för såväl datorer som mobiltelefoner. Bolagets styrelse har tänkt utnyttja möjligheten för mindre aktiebolag och tillämpa förenklingsregelverket K2 vid upprättandet av årsredovisningen för kalenderåret Vidare har man beslutat att inte räkna om jämförelsetalen i årsredovisningen. Styrelsen är dock lite osäker på vilka effekter det kommer att få på bolagets eget kapital och har därför bett dig om hjälp. Styrelsen har identifierat ett antal omständigheter som kanske skulle kunna ha effekt på det egna kapitalet vid en övergång till K2. Ange för var och en av omständigheterna nedan om den kommer att påverka storleken på det ingående egna kapitalet per och i så fall vilka poster i det egna kapitalet som berörs? a. Under 2011 och 2012 har företaget aktiverat de utgifter som avser den egna utvecklingsavdelningen (fem programmerare och en designer). Oavskrivet värde per uppgår till tkr och under 2014 beräknas tillkommande utgifter till tkr. b. Under 2012 förvärvades en patenträtt avseende en funktion till de spel som utvecklas till mobiltelefonerna. Köpeskillingen uppgick till tkr och avskrivning sker med 300 tkr per år varför redovisat värde per uppgick till 900 tkr. c. I samband med att företaget fick in externt riskkapital under 2011 beslutade styrelsen om en direktpension till företagets grundare. Storleken av pensionen, inklusive löneskatt, ska vid varje tillfälle motsvara värdet av den kapitalförsäkring man samtidigt

9 9 tecknade och pantförskrev till förmån för grundaren. I årsredovisningen för 2013 tas kapitalförsäkringen upp till anskaffningsvärdet tkr som en finansiell anläggningstillgång och pensionsåtagandet redovisas som en ansvarsförbindelse med samma belopp. d. Företaget expanderade kraftigt under 2012 med många nyanställningar som följd. De befintliga förhyrda lokalerna, som bestod av ett antal kontorsrum, var då inte längre effektiva utan en ombyggnad skedde till en mer öppen planlösning. Kostnaden för denna ombyggnad fick företaget själva stå och den aktiverades som Ombyggnad av förhyrd lokal med 900 tkr under Avskrivning sker linjärt under 10 år med start 2013 varför redovisat värde per uppgår till 810 tkr. e. I balansräkningen per redovisades en kundfordran på en av företagets återförsäljare. Fordran, 400 tkr, var vid utgången av 2013 förfallen sedan ett drygt halvår men bolaget valde att inte reservera något i bokslutet. Efter årsstämman i mars 2014 gick kundföretaget i konkurs och konkursförvaltaren har meddelat att ingen utdelning kommer att erhållas.

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer