Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet"

Transkript

1 Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 4 Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta... 4 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare... 6 Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje... 7 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten... 9 Personalperspektivet - Övrig analys... 9 Anställda... 9 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord... 9 Miljöperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Investeringar Intern kontroll Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 3(17)

4 Inledning Sammanfattande analys Vita Huset i Nyköping AB är moderbolag i den koncern som innefattar Landstinget Sörmlands helägda aktiebolag. Dotterbolag är Sörmland Landstingsservice AB och Folktandvården Sörmland AB. Vita Huset har under delåret, på remiss från Landstingsstyrelsen, omarbetat förslag till bolagens grundläggande ägardirektiv och till Landstingets bolagspolicy. Bolaget har samordnat och möjliggjort att dotterbolagens styrelseordföranden har kunnat gå certifieringsutbildning "Styrelseledamot i kommunala bolag". Utbildningen ägde rum i februari. Regelbundna möten hålls mellan bolagens styrelseordföranden, där frekvensen är ett möte per kvartal. Möten mellan koncernchef och dotterbolagens respektive vd fortsätter med gott resultat. Mötena har utvecklats som ett viktigt forum för olika frågeställningar i koncernen och relationen med ägaren landstinget. Ett exempel på en fråga som lyfts fram vid ett av dessa möten är miljöaspekter i samband med Landstingsservice nya helhetsuppdrag om avfallshanteringen inom Landstinget Sörmland. Vita Huset har även medverkat vid möten i samverkanskommittén där FM-enheten diskuterar samarbetsfrågor med Landstingsservice som är mitt uppe i en stor kulturförändring, ombyggnationer med allt vad det innebär, prissänkningar och inte minst nya utmaningar med högre kvalitet och ökad kundnöjdhet. Överlag görs framsteg och pusslet börjar ta form. Medarbetarengagemanget är stort. Folktandvården har under året fortsatt kvalitets- och effektivitetsarbetet inom vårdområdet. Tandhälsan förbättras samtidigt som det ekonomiska resultatet ökar. Resultaten överträffar förväntningarna inom samtliga perspektiv och man har startat upp arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre i länets samtliga kommuner. Vita Husets delårsrapport innehåller delar av dotterbolagens delårsrapporter i syfte att ge samlad information om koncernens första 8 månader. För en heltäckande bild av dotterbolagen rekommenderas att man läser respektive dotterbolags delårsrapport. Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Landstingsservice Kundnöjdhet Kundnöjdhetsundersökningarna visar på vissa problem i Nyköping, men en handlingsplan har presenterats för FM-enheten. Under sommaren har antalet besökare i matsalarna minskat och besöken i Café och butik är fortsatt blygsam, trots helgöppet i butiken i på Nyköpings lasarett. Benchmarking Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 4(17)

5 En benchmarkingrapport har presenterats där Landstingsservice kan jämföra sig med övriga landets kollegor. Följande processer har LSAB jämförts i: patientkost, lokalvård, avfallshantering, materialförsörjning och fastighetsdrift. Överlag Landstingsservice bland de 30 bästa, och på sina håll ligger man i i topp. Stora förbättringar har gjorts i de flesta processerna. Patientkost på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm är bäst i jämförelsen och bolaget har därför blivit ombedda att delta på benchlearningen och berätta om utvecklingsarbetet. Kostchef och affärsområdeschef kommer att delta. Legionella Under delår 2 har legionella-utbrott förekommit på Nyköpings lasarett. Fastighetsservice befunnit sig i navet av händelsen och en rapport är överlämnad till VD i Vita Huset och bolagsstyrelsen. Den beskriver händelsen samt åtgärder och frågor för vidare hantering. Fastigheter En ny reservkraftsgenerator har installerats på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det är välkommet men har i samband med detta inneburit en del akututryckningar i samband med testkörning. Nu är samtliga brister på taken i länet åtgärdade och slutbesiktigade. Dock är man p.g.a. detta försenade med tillsyn och skötsel inför vintern. Det har även varit försvårande/fördyrande för tekniker att utföra tillsyn och skötsel på ventilationen då det inneburit att en ledare måste vara med och bevaka säkerheten vid beträdandet av taken. Flera av Landstingsservice verksamheter kommer att flytta, både permanent och till temporära lösningar. Flytten av städcentralen NLN är framflyttad till januari Flytt av entrén och café/butik NLN är även den framflyttad till Staben skulle flytta i jan/febr men flytten är i skrivande stund framflyttad till v , alltså juli månad. Vad som värre är i sammanhanget är att den nya godsmottagningen tillika miljöstationen, ej kommer att stå klar förrän vid samma tidpunkt. En försening på drygt ett halvår står för dörren. Tjänsteavtal LSAB får idag ingen ersättning för hantering av riskavfall för Unilab. FM-enheten diskuterar med Unilab om vad som ingår i avtalet för att finna en lösning. En liknande diskussion pågår med LÖT - ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Uppsägning Entréservice Landstingsservice har under delår 2 fått en uppsägning av tjänsterna i entréservice då Landstinget/FM beslutat att upprätta ett Servicecenter med en egen serviceorganisation på respektive sjukhus. I dagsläget gås samtliga SLA:er igenom av FM för att se vilka tillhörande tjänster som kommer att försvinna från LSAB. Den 2 februari 2015 övergår entréservice med personal till Landstinget. Värdet på tjänsten som helhet är ca 3,5 mkr. Folktandvården Till och med augusti 2014 har Folktandvården ökat med närmare fler kunder. Målet för helåret är fler kunder. Antalet avslutade kunder har under samma period varit 3493 st. 43% av dess har har flyttat, 20% har inte svarat på kallelser och 12% har avlidit. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 5(17)

6 Knappt besökare har registrerats på Folktandvårdens hemsida, vilket är en ökning på 8000 besökare mot samma period Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Landstingsservice Värdegrundsarbetet Mycket har hänt inom personalområdet i LSAB sedan föregående delårsrapport. Den största som hänt är att samtliga ledare och chefer fått genomgå en individuell ledarskapsutveckling där egna beteendemål satts upp. Utifrån enskilda intervjuer har samtliga chefer och ledare bidragit till sina kollegor med PMIer vilket står för PLUS, MÖJLIGHETER och INTRESSANT. Därefter har alla fått målhjul där det framgår vad man enskilt ska arbeta med. Detta har presenterats för medarbetarna och ska sedan vara ett stöd i att utvecklas både privat och i sitt ledarskap. Lönekartläggning/arbetsvärdering (avser LDS) På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen DO har en lönekartläggning skett. Syftet var att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. LSAB har inte själva hittat några felaktigheter men har ännu inte fått någon bedömning ifrån DO. Rätt till heltid Inom LSAB är 86 % nöjda med sin sysselsättningsgrad. Man är medveten om att det exempelvis finns medarbetare i några yrken som önskar heltid men som det i dagsläget inte är möjligt att erbjuda. Anledningen är att timmarna måste hållas på en fastställd nivå samtidigt som LSAB måste erbjuda service när kunden efterfrågar. Man har även ett antal medarbetare som valt att gå ner i tid. Det gäller några som snart ska gå i pension men även de som valt att gå ner i tid för att de inte orkar arbeta heltid på grund av sjukdom. Ledarskapsfrågor LSAB, såväl som FTV, arbetar ständigt för att förbättra ledarskapet inom bolaget. Den ledarskapsutveckling som startade under hösten 2013 har fortsatt under första kvartalet. Samtliga ledare och chefer får möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap på samma sätt som LSAB:s ledningsgrupp. Utvecklingen består av att få självkännedom, förändra beteenden samt skapa öppenhet. Arbetet som i en annan form ska fortsätta ute på arbetsplatserna under året ska ligga till grund för LSAB;s värdegrund. Samverkan med utbildningsaktörer Ofta blir LSAB uppringda av olika typer av konsult- och utbildningsföretag som vill sälja sina tjänster. Det handlar om arbetsrätt, kränkande särbehandling, lönekartläggning, rekrytering, ledarskapskurser mm. I de allra flesta fall utför Landstingsservice själva de utbildningar som krävs vilka då även är anpassade för medarbetarna och verksamheterna. LSAB fortsätter därför vara restriktiva vid anlitande av externa leverantörer eftersom det ofta är förknippat med höga kostnader. Där bolaget själva har kompetens eller när den finns Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 6(17)

7 inom Landstinget nyttjar man i möjligaste mån detta för intern utbildning. På så vis sparar bolaget årligen mycket pengar som kan användas till annat. Integration Vid bolagets rekrytering behandlas alla lika och tydliga kriterier finns. Landstingsservice arbetar aktivt för integrering av nya medarbetare med annat ursprung. Under sommaren har vi försökt få in nysvenskar i vår verksamhet. Dessvärre, trots en tydlig kravspecifikation där skriv- och läsförståelse är ett av de viktigaste kraven, saknar många sökande kunskaper i svenska. Folktandvården 80 % av medarbetarna har genomfört utbildningen "motiverande samtal". När FTV avslutar året har samtliga medarbetare genomfört utbildningen. Tanken med utbildningen är att ge tillhandahålla verktygen för att underlätta det motiverande samtalet för att hjälpa kunden till en bättre munhälsa. FTV strävar fokuserat efter att vara en god arbetsgivare. Enligt medarbetarenkäten rekommenderar 92 % av FTV:s anställda Folktandvården som arbetsgivare. Svarsfrekvensen i enkäten uppgick till 84 %. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Landstingsservice Ombyggnationer Idag arbetar bolagets medarbetare inom transport- och fastighetsservice i Nyköping, i en arbetsmiljö som inte på något sätt känns tillfredsställande. Arbetet har i allt väsentlig grad försvårats under ombyggnationerna. Damm, oljud och provisoriska lösningar är vardag för medarbetarna. Byggarbetena har också förorsakat allvarliga tillbud såsom t.ex: - Betong som bortbilats över oskyddade ställverk - Betongblock som tappats på frilagd ringmatning (mycket nära totalt elförsörjningsstopp på hela sjukhuset) - Avgrävda oljeledningar till reservkraft Rehab Samtliga chefer och ledare fick under försommaren en internutbildning i den nya rehabprocessen och det nya verktyget HälsoSAM. Vid framtagande av utbildningsmaterialet har bolaget haft ett stort inflytande och eget material för tidigare rehab-utbildning har varit till stor nytta. Detta är ett kvitto på att LSAB är långt framme i sitt rehab-arbete. Utbildningen har bidragit till att cheferna blivit snabbare på att starta rehabutredningar vilket även visar sig i en minskad korttidsfrånvaro. HälsoSAM infördes inom LSAB i början av september och tas emot mycket positivt. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 7(17)

8 Arbetsbrist Under våren har LSAB återigen hanterat arbetsbrist inom Vårdservice MSE, måltidsvärdar KSK, Vårdservice ytterområden samt Transport KSK. Även denna gång lyckades vi nå vårt mål med att medarbetare på frivillig väg valde att lämna sin tjänst till förmån för någon annan som står längre ner på LAS-listan. Här har även denna gång Omställningsfonden varit ett stort stöd för både medarbetarna och företaget. Entréservice Med anledning av uppsägningen av Entréservice så har FM nu informerat våra berörda medarbetare om möjligheten att gå över till Servicecentret. Vi skönjer som alltid i sådana här fall, en viss oro bland medarbetarna och det gäller främst att man idag inte hunnit få svar på alla sina frågor. Arbetsmiljö De nya arbetsmiljökrav med sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli 2014 kommer LSAB att säkra upp genom att samtliga chefer och ledare ska utbildas internt. Förhoppningar fanns om att få hjälp med arbetsmiljöutbildningen genom Arbetsmiljömedicin i Örebro som landstinget årligen betalar till. Det visade sig dock att de varken var insatta i lagen eller kunde utbilda vilket innebär att LSAB fortsätter med internutbildningar. Folktandvården och Landstingsservice Sjukfrånvaro Från en hög sjukfrånvaronivå går nu talen åt rätt håll, för såväl Landstingsservice som för Folktandvården. I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat hos LSAB och ligger totalt på 6,9 %. Även sjukfrånvaron hos Folktandvården har minskat till 5,6 %. Det är den långa sjukfrånvaron som minskat, men den kort ökat något. Friskvård Landstingsservice friskvårdsbidrag på 1500 kr per anställd har tagits emot mycket positivt men ännu har endast 30 % nyttjat möjligheten. Vi försöker komma fram till orsaken att man inte tar vara på möjligheten. Inom Verksamhetsnära service har vi tagit hjälp av landstingets Hälsoutvecklare och arbetar nu inom kostverksamheten med att få fram Hälsoinspiratörer. Chansen att nå fram till medarbetarna blir även större när vi har arbetat med vår värdegrund och våra egna beteenden. Friskvårdspengen hos Folktandvården av 24 % av medarbetarna, vilket är ett förhållandevis lågt tal. Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid Folktandvården Landstingsservice Utfall Målvärde Kommentar 5,5 % 6,9 % 5,0 % 4,7 % 0,6 % lägre än delår 1 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 8(17)

9 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Landstingsservice LSAB:s medarbetare påvisar en allt större entusiasm över att de får möjlighet att vara delaktiga. Efter de värdefulla dagarna i oktober 2013 har intresset för delaktighet visat sig på olika sätt. Att bolaget inom flera verksamheter tillsatt nya ledare kan vara en del till att, öppna upp och att prata med varandra om beteenden och tillsammans ta fram bolagets gemensamma värdegrund som skapar delaktighet. Allt flera medarbetare kommer med egna idéer och förstår skillnaden mellan LSAB som serviceleverantör och FM som beställare. Väl genomförda medarbetarsamtal samt lönesamtal bidrar också till att allt flera känner sig delaktiga. Resultaten av Springlife-enkäten följs upp, och det finns en stark koppling mellan Springlife-resultatet och det värdegrundsarbete och den ledarskapsutveckling som pågår. Folktandvården Under perioden har en lönekartläggning initierad av Diskrimineringsombudsmannen genomförts. Årets löneförhandlingar planeras vara klara under vecka 17. Den 14 mars genomfördes årets tandvårdsdag med 400 medarbetare samlade i Eskilstuna. Dagen fylldes med intressanta föreläsningar om äldretandvård, kreativt teamarbete, hälsa och välbefinnande m m. Ett förnyelsearbete pågår vid Nyckelkliniken i Nyköping dit man också söker en ny chef. Åtgärdsarbetet efter medarbetarenkäten pågår vid 5 kliniker. Bolaget arbetar också på att få tillbaka tandsköterskeutbildningen till länet. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Landstingsservice har nu totalt 329 medarbetare vilket motsvarar 312 helårsarbetare. Det är en total minskning med 6 årsarbetare mot samma period föregående år. Till största delen är nu personalstyrkan anpassad till den nivå som uppdraget kräver. Folktandvården har per augusti 444 anställda. Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Samtliga 3 helägda bolag, dvs hela Vita Huset-koncernen, rapporterar verksamhetsuppföljningen enligt landstingets styrmodell fr o m 2014 i systemstödet PLUSS. LSAB har utvärderat möjligheten att med en egen modul, kunna använda systemet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 9(17)

10 på ett djupare plan och fullt ut som planerings- och uppföljningssystem, utifrån behov och vad leverantören Stratsys kan erbjuda och till vilket pris. Bolag tog beslutet att inte investera i egen modul. Landstingsservice Kvalitetsledningssystemet Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad. Bolaget har fortfarande en del processer att kartlägga, främst inom transport- och fastighetsservice. Vid halvårsskiftet har arbetet påbörjats med kartläggning av processer samt inläggning av dessa tillsammans med rutinbeskrivningar, i ledningssystemet. Det fortskrider bra nu då vi har nya resurser för detta på plats. Under perioden har LSAB implementerat nya rutiner för avvikelsehanteringen i Synergi. Alla berörda har fått utbildning i systemet samt genomgång av nya rutiner. Detta har gjort att man nu kan avrapportera ett positivt resultat med 96 % åtgärdade avvikelser i tid. Det är en kraftig förbättring sedan början av Utvecklingsprojekt Inom Verksamhetsnära service är Fleximat-projektet fas 1 slutfört och har lämnats till LS. Samtidigt byts diskmaskiner och grytor i köken ut på NLN och MSE då ångdriften stängs ner och kommer ersättas med el. Under perioden har arbete påbörjats med införandet av ett upphandlingssystem för livsmedel. Verktyget ger oss möjlighet att få en bättre uppföljning och kontroll över våra inköp och leveranser från grossister. Utveckling av nya konferenspaket på NLN och MSE pågår tillsammans med FM och mellanmål till vårdavdelningarna på MSE och NLN är under framtagande. Landstinget står inför en mycket omfattande om-och tillbyggnadsperiod under de närmaste åren. Dessa ombyggnader påverkar effektiviteten de leveranstjänster som Landstingsservice tillhandahåller. Det inbegriper såväl transport- som fastighetsservice. Förutom att interna transporter måste utföra på annat sätt där t.ex. längre färdvägar kommer att få till följd att leveranstider kommer att påverkas, så kommer med all sannolikhet behovet av antalet truckar och personal att öka för att i möjligaste mån motverka kundstörningar. Det är ett faktum som står i stark kontrast till de nyligen genomförda rationaliseringsarbetena som har byggt på att sänka kostnaderna genom optimering av de arbetsmetoder bolaget använder för genomförandet av de kontrakterade leveranserna. När det gäller fastighetsservice verksamhet så ser man redan nu åtskilliga funktionsstörningar på teknisk utrustning som är direkt orsakade av de rivnings- och ombyggnadsarbeten som påbörjats. LSAB kommer med anledning av detta att löpande systematiskt notera uppkomna leveransavvikelser till FM. Dessa avvikelsekostnader ska sedan lyftas tillsammans med FM för att debiteras respektive projekt. Överlag konstateras att fastighetsservice på grund av brister i fastigheterna, ökar sin nedlagda tid på felavhjälpande underhåll, vilket i sin tur påverkar tillsyn & skötseluppdraget. Under perioden har bl.a. avlopp gått sönder p.g.a. att livslängden sedan lång tid är förbrukad, och har därmed orsakat stora skador i form av vattenläckor. När beslutet om att stänga ner ångan på MSE och NLN togs, lämnades besked om avstängning sommaren LSAB avstod därför från att byta ut utrustningen och reparerade istället så mycket som möjligt för att hålla nere kostnaden. Senare sköts den planerade nedstängningen fram till första kvartalet LSAB har rapporterat riskerna till Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 10(17)

11 FM-enheten med fortsatt Klistra och limma för att hålla den vid liv. 3R projektet går nu in i en ny fas. Där ska kompetensen säkerställas för att kunna möta de nya teknikkraven i de nya installationerna i fastigheterna. En stor del av det projektet måste göras om i vissa delar, med anledning av omläggningar av tillsyn och skötsel. Arbetsorder måste läggas om i systemet Landlord för att möta de förändringar som blir resultatet av ombyggnationerna. Folktandvården Arbetet med att förbättra uppföljningen av tandlossningssjukdomar börjar visa resultat. Andelen upptäckta fall med påbörjad parodontal status 3 och 4 har ökat, vilket är ett resultat av den kalibrering som gjorts i hela verksamheten. När det gäller karies på tändernas sidoytor ligger andelen kariesfria 19 åringar på 73% mot målvärdet minst 65% av Folktandvårdens kunder är över 66 år. Äldretandvården är ett fokusområde och ett mer omfattande arbete med att hjälpa fler äldre med god tandhälsa livet ut har påbörjats. Utmaningen är att rekrytera äldre kunder till FTV. Plan för äldretandvård är framtagen. Nätverk (Geriowebb) med representanter för klinikerna är på gång. Planering för kompetensutveckling har startats. Ramdokument rörande äldretandvård är under framtagande. Miljöperspektivet Landstingsservice LSAB har bett om att få i uppdrag att hantera avfallet och har under året tillsammans med miljöenheten och ledningen i Landstinget, diskuterat hur upplägget ska se ut. Det gäller bl.a. mandat för LSAB att styra verksamheterna, det gäller även finansiering av exv. sorteringskärl. Man har kommit en bit på väg och ser detta som ett stort bidrag till att uppnå en styrd och mer enhetlig hantering av avfallet i hela landstinget. Tillsammans med miljösamordnarna har bolaget tagit fram handlingsplaner med flera aktiviteter som fokuserar på positiv miljöpåverkan. Ett exempel är arbetet med matsvinnet i kök/restaurang. Andelen kött i menyer och recept har minskats för att lätta belastningen på miljön. LSAB erbjuder färre nötköttsrätter och mer grönsaksrätter. En utvärdering kommer göras kring nöjdhet hos gästerna. I uppdraget ingår krav på 1 % energibesparing i avtalet, men betydligt mer än det görs årligen. Inom transport- och fastighetsservice som hanterar många kemikalier, har kemikaliehanteringssystemet ichemistry, som Landstinget köpt in, succesivt börjat användas under året vilket innebär att kemikalier och kemiska produkter registreras löpande i en databas i systemet. Inventering sker och en slutgiltig beräkning kan ske först då hela inventeringen är genomförd. Inom verksamhetsnära service har de kemikalier som går att ta bort sedan en tid tillbaka fasats ut. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 11(17)

12 Folktandvården Arbetet med att sänka analysvärdet för vissa suganläggningar pågår. Arbetet innebär bl a att revidera och skapa instruktioner för uppföljning och provtagning och analyssvar. Miljöutbildning för nyanställda genomförs kontinuerligt. Ungefär 95 % av samtliga anställda har genomgått Landstingets webbaserade miljöutbildning. Utrustning för videokonferenser har installerats vid 5 kliniker i syfte att minska miljöpåverkan, helt enligt plan. Inventering av kemikalier och uppdatering av kunskaper om kemikaliehanteringssystemet pågår och beräknas vara klart under Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr, Vita Huset tkr 0 eller positivt Lägre administrativ avgift till Landstinget Resultat, budgetavvikelse och prognos Vita Husets ackumulerade resultat -507 tkr per augusti är ca 500 tkr bättre än budget vilket beror på att den budgeterade administrativa avgiften till Landstinget sattes till en lägre nivå. Prognosen för helåret förväntas hamna knappt 300 tkr bättre än budget då utdelning från Folktandvården beräknas bli högre än budgeterat. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 12(17)

13 RESULTATRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Budget Prognos Utfall Aug 2014 period period helår helår helår Verksamhetens intäkter: S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader: - Kostnader för arbetskraft Kostnader för extern revision Kostnader för intern revision Kostnader för utbildning Administrativ avgift Landstinget Juridiska kostnader Kostnader för övriga utredningar Kostnader för möten Övrigt Summa Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader: - Pensionskostnad - Övriga finansiella kostnader Resultat före disp o skatt Bokslutsdispositioner: - Förändring periodiseringsfond 0 - Förändring avskrivning över plan 0 - Övriga bokslutsdispositioner Skatt PERIODENS RESULTAT Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 13(17)

14 BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Aug 2014 period helår helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella - Aktier och andelar i dotterbolag S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 0 Koncerninterna kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa/bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Aug 2014 period helår helår EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncerninterna kortfristiga skulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Check Lividitet: Checkräkning i kr , , ,00 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 14(17)

15 Landstingsservice redovisar ett resultat som är 739 tkr bättre än budget pga att intäkterna ökat framförallt på att driftens tilläggsbeställningar är högre än budgeterat samt att städ har fått utökade ytor och har fler tilläggstjänster jämfört med budget. Man håller visserligen nere kostnaderna överlag, men undantaget är fastighetskostnader och avskrivningarna som bidrar till att kostnaderna totalt sett är högre än budget. Rapporten från KPA visar på att för 2014 kommer bolaget att få tillbaka närmare tkr. Det beror på en felräkning hos KPA där föregående VD s pensionsskuld har räknats för högt. I budget ligger redan återfört tkr av dessa till verksamheterna. Resterande tkr ligger utanför prognosen. Bolaget förväntas göra ett resultat på -500 tkr. Då har man tagit hänsyn till avtalsenlig volymjustering av utebliven patientkost men inte återföring av pensionskostnaderna. Föregående års goda resultat innebar en sund förstärkning av bolagets egna kapital varför man i år kan balansera på 0-strecket och även klara en förlust om man inte skulle nå målsättningen om 0-resultat. Enligt ägardirektivet får det egna kapitalet inte understiga 10 mkr. Bolaget har efter augusti 18,8 mkr i eget kapital. Likviditeten ligger på 137 % och soliditeten på 26 %. Folktandvårdens ackumulerade resultat ligger är 603 tkr bättre än motsvarande period föregående år, samt tkr bättre än budget (räknat på rak budgetperiodisering), detta trots en tydlig ökning på kostnadssidan. Intäkterna har ökat inom vuxentandvård och frisktandvård. Bolaget har skrivit upp prognosen för helåret med tkr jämfört med budget, till tkr före dispositioner och skatt. Målet för året är att öka soliditeten med 3 %. Utvecklingen för företagets soliditet följer planen med god marginal. Soliditeten för augusti är 25,5%. (Bokslut 2013 var den 14,1%) Bolagets likviditet uttryckt i omsättningstillgångar/korta skulder redovisas till 0,94 (0,83) för de 8 första månaderna. Det beräknade prognosutfallet för året är 0,70. Anledningen till den försämrade likviditeten är en planerad amortering på långfristig skuld. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 15(17)

16 RESULTAT Vita Huset-koncernen Resultat före dispositioner och skatt i tkr. Utfall Budget Budget Prognos Utfall Aug 2014 Period Period helår helår helår Intäkter Vita Huset 400 Folktandvården Landstingsservice Summa Resultat f disp o skatt Vita Huset Folktandvården Landstingsservice Summa KONCERNEN TOTALT Nyckeltal Helår Helår Prognos Ack Vita Huset Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 96,1 96,1 98,7 97,9 Folktandvården Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 6,7 14,0 23,7 23,2 Landstingsservice Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 19,0 30,2 26,9 31,0 Nyckeltalsdefinition för soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Investeringar Folktandvården har gjort några större investeringar i form av nya unitar/stolar. De avser till största del nyanskaffning till Flenskliniken. Anskaffningsvärdet ligger på närmare 4,9 mkr. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 16(17)

17 Landstingsservice har budgeterat tkr för investeringar under Ombyggnationen av kiosk och café MSE, vilken är den största investeringen under 2014, inryms i denna investeringsplan. Här ligger även ombyggnaden av restaurang Josefin eftersom projektet blev försenat. Övrig investering avser löpande investeringar i den dagliga verksamheten. Investeringarna under delåret landar på tkr och prognosen är lika med budget. Intern kontroll För 2014 kommer ekonomiperspektivet kontrollerats hos Folktandvården tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för första kvartalet av samlad redovisning. Gjorda kontroller under året har visat sig fungera bra. En uppdatering av tydliggöra att kontraattest görs på fakturor över kr har ägt rum. de avvikelser som ägt rum utifrån kontroll underperioden är så få att det bedöms att inga åtgärder behöver vidtas. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 17(17)

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer