Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet"

Transkript

1 Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 4 Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta... 4 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare... 6 Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje... 7 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten... 9 Personalperspektivet - Övrig analys... 9 Anställda... 9 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord... 9 Miljöperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Investeringar Intern kontroll Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 3(17)

4 Inledning Sammanfattande analys Vita Huset i Nyköping AB är moderbolag i den koncern som innefattar Landstinget Sörmlands helägda aktiebolag. Dotterbolag är Sörmland Landstingsservice AB och Folktandvården Sörmland AB. Vita Huset har under delåret, på remiss från Landstingsstyrelsen, omarbetat förslag till bolagens grundläggande ägardirektiv och till Landstingets bolagspolicy. Bolaget har samordnat och möjliggjort att dotterbolagens styrelseordföranden har kunnat gå certifieringsutbildning "Styrelseledamot i kommunala bolag". Utbildningen ägde rum i februari. Regelbundna möten hålls mellan bolagens styrelseordföranden, där frekvensen är ett möte per kvartal. Möten mellan koncernchef och dotterbolagens respektive vd fortsätter med gott resultat. Mötena har utvecklats som ett viktigt forum för olika frågeställningar i koncernen och relationen med ägaren landstinget. Ett exempel på en fråga som lyfts fram vid ett av dessa möten är miljöaspekter i samband med Landstingsservice nya helhetsuppdrag om avfallshanteringen inom Landstinget Sörmland. Vita Huset har även medverkat vid möten i samverkanskommittén där FM-enheten diskuterar samarbetsfrågor med Landstingsservice som är mitt uppe i en stor kulturförändring, ombyggnationer med allt vad det innebär, prissänkningar och inte minst nya utmaningar med högre kvalitet och ökad kundnöjdhet. Överlag görs framsteg och pusslet börjar ta form. Medarbetarengagemanget är stort. Folktandvården har under året fortsatt kvalitets- och effektivitetsarbetet inom vårdområdet. Tandhälsan förbättras samtidigt som det ekonomiska resultatet ökar. Resultaten överträffar förväntningarna inom samtliga perspektiv och man har startat upp arbetet med den uppsökande verksamheten för äldre i länets samtliga kommuner. Vita Husets delårsrapport innehåller delar av dotterbolagens delårsrapporter i syfte att ge samlad information om koncernens första 8 månader. För en heltäckande bild av dotterbolagen rekommenderas att man läser respektive dotterbolags delårsrapport. Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Landstingsservice Kundnöjdhet Kundnöjdhetsundersökningarna visar på vissa problem i Nyköping, men en handlingsplan har presenterats för FM-enheten. Under sommaren har antalet besökare i matsalarna minskat och besöken i Café och butik är fortsatt blygsam, trots helgöppet i butiken i på Nyköpings lasarett. Benchmarking Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 4(17)

5 En benchmarkingrapport har presenterats där Landstingsservice kan jämföra sig med övriga landets kollegor. Följande processer har LSAB jämförts i: patientkost, lokalvård, avfallshantering, materialförsörjning och fastighetsdrift. Överlag Landstingsservice bland de 30 bästa, och på sina håll ligger man i i topp. Stora förbättringar har gjorts i de flesta processerna. Patientkost på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm är bäst i jämförelsen och bolaget har därför blivit ombedda att delta på benchlearningen och berätta om utvecklingsarbetet. Kostchef och affärsområdeschef kommer att delta. Legionella Under delår 2 har legionella-utbrott förekommit på Nyköpings lasarett. Fastighetsservice befunnit sig i navet av händelsen och en rapport är överlämnad till VD i Vita Huset och bolagsstyrelsen. Den beskriver händelsen samt åtgärder och frågor för vidare hantering. Fastigheter En ny reservkraftsgenerator har installerats på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det är välkommet men har i samband med detta inneburit en del akututryckningar i samband med testkörning. Nu är samtliga brister på taken i länet åtgärdade och slutbesiktigade. Dock är man p.g.a. detta försenade med tillsyn och skötsel inför vintern. Det har även varit försvårande/fördyrande för tekniker att utföra tillsyn och skötsel på ventilationen då det inneburit att en ledare måste vara med och bevaka säkerheten vid beträdandet av taken. Flera av Landstingsservice verksamheter kommer att flytta, både permanent och till temporära lösningar. Flytten av städcentralen NLN är framflyttad till januari Flytt av entrén och café/butik NLN är även den framflyttad till Staben skulle flytta i jan/febr men flytten är i skrivande stund framflyttad till v , alltså juli månad. Vad som värre är i sammanhanget är att den nya godsmottagningen tillika miljöstationen, ej kommer att stå klar förrän vid samma tidpunkt. En försening på drygt ett halvår står för dörren. Tjänsteavtal LSAB får idag ingen ersättning för hantering av riskavfall för Unilab. FM-enheten diskuterar med Unilab om vad som ingår i avtalet för att finna en lösning. En liknande diskussion pågår med LÖT - ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Uppsägning Entréservice Landstingsservice har under delår 2 fått en uppsägning av tjänsterna i entréservice då Landstinget/FM beslutat att upprätta ett Servicecenter med en egen serviceorganisation på respektive sjukhus. I dagsläget gås samtliga SLA:er igenom av FM för att se vilka tillhörande tjänster som kommer att försvinna från LSAB. Den 2 februari 2015 övergår entréservice med personal till Landstinget. Värdet på tjänsten som helhet är ca 3,5 mkr. Folktandvården Till och med augusti 2014 har Folktandvården ökat med närmare fler kunder. Målet för helåret är fler kunder. Antalet avslutade kunder har under samma period varit 3493 st. 43% av dess har har flyttat, 20% har inte svarat på kallelser och 12% har avlidit. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 5(17)

6 Knappt besökare har registrerats på Folktandvårdens hemsida, vilket är en ökning på 8000 besökare mot samma period Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Landstingsservice Värdegrundsarbetet Mycket har hänt inom personalområdet i LSAB sedan föregående delårsrapport. Den största som hänt är att samtliga ledare och chefer fått genomgå en individuell ledarskapsutveckling där egna beteendemål satts upp. Utifrån enskilda intervjuer har samtliga chefer och ledare bidragit till sina kollegor med PMIer vilket står för PLUS, MÖJLIGHETER och INTRESSANT. Därefter har alla fått målhjul där det framgår vad man enskilt ska arbeta med. Detta har presenterats för medarbetarna och ska sedan vara ett stöd i att utvecklas både privat och i sitt ledarskap. Lönekartläggning/arbetsvärdering (avser LDS) På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen DO har en lönekartläggning skett. Syftet var att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. LSAB har inte själva hittat några felaktigheter men har ännu inte fått någon bedömning ifrån DO. Rätt till heltid Inom LSAB är 86 % nöjda med sin sysselsättningsgrad. Man är medveten om att det exempelvis finns medarbetare i några yrken som önskar heltid men som det i dagsläget inte är möjligt att erbjuda. Anledningen är att timmarna måste hållas på en fastställd nivå samtidigt som LSAB måste erbjuda service när kunden efterfrågar. Man har även ett antal medarbetare som valt att gå ner i tid. Det gäller några som snart ska gå i pension men även de som valt att gå ner i tid för att de inte orkar arbeta heltid på grund av sjukdom. Ledarskapsfrågor LSAB, såväl som FTV, arbetar ständigt för att förbättra ledarskapet inom bolaget. Den ledarskapsutveckling som startade under hösten 2013 har fortsatt under första kvartalet. Samtliga ledare och chefer får möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap på samma sätt som LSAB:s ledningsgrupp. Utvecklingen består av att få självkännedom, förändra beteenden samt skapa öppenhet. Arbetet som i en annan form ska fortsätta ute på arbetsplatserna under året ska ligga till grund för LSAB;s värdegrund. Samverkan med utbildningsaktörer Ofta blir LSAB uppringda av olika typer av konsult- och utbildningsföretag som vill sälja sina tjänster. Det handlar om arbetsrätt, kränkande särbehandling, lönekartläggning, rekrytering, ledarskapskurser mm. I de allra flesta fall utför Landstingsservice själva de utbildningar som krävs vilka då även är anpassade för medarbetarna och verksamheterna. LSAB fortsätter därför vara restriktiva vid anlitande av externa leverantörer eftersom det ofta är förknippat med höga kostnader. Där bolaget själva har kompetens eller när den finns Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 6(17)

7 inom Landstinget nyttjar man i möjligaste mån detta för intern utbildning. På så vis sparar bolaget årligen mycket pengar som kan användas till annat. Integration Vid bolagets rekrytering behandlas alla lika och tydliga kriterier finns. Landstingsservice arbetar aktivt för integrering av nya medarbetare med annat ursprung. Under sommaren har vi försökt få in nysvenskar i vår verksamhet. Dessvärre, trots en tydlig kravspecifikation där skriv- och läsförståelse är ett av de viktigaste kraven, saknar många sökande kunskaper i svenska. Folktandvården 80 % av medarbetarna har genomfört utbildningen "motiverande samtal". När FTV avslutar året har samtliga medarbetare genomfört utbildningen. Tanken med utbildningen är att ge tillhandahålla verktygen för att underlätta det motiverande samtalet för att hjälpa kunden till en bättre munhälsa. FTV strävar fokuserat efter att vara en god arbetsgivare. Enligt medarbetarenkäten rekommenderar 92 % av FTV:s anställda Folktandvården som arbetsgivare. Svarsfrekvensen i enkäten uppgick till 84 %. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Landstingsservice Ombyggnationer Idag arbetar bolagets medarbetare inom transport- och fastighetsservice i Nyköping, i en arbetsmiljö som inte på något sätt känns tillfredsställande. Arbetet har i allt väsentlig grad försvårats under ombyggnationerna. Damm, oljud och provisoriska lösningar är vardag för medarbetarna. Byggarbetena har också förorsakat allvarliga tillbud såsom t.ex: - Betong som bortbilats över oskyddade ställverk - Betongblock som tappats på frilagd ringmatning (mycket nära totalt elförsörjningsstopp på hela sjukhuset) - Avgrävda oljeledningar till reservkraft Rehab Samtliga chefer och ledare fick under försommaren en internutbildning i den nya rehabprocessen och det nya verktyget HälsoSAM. Vid framtagande av utbildningsmaterialet har bolaget haft ett stort inflytande och eget material för tidigare rehab-utbildning har varit till stor nytta. Detta är ett kvitto på att LSAB är långt framme i sitt rehab-arbete. Utbildningen har bidragit till att cheferna blivit snabbare på att starta rehabutredningar vilket även visar sig i en minskad korttidsfrånvaro. HälsoSAM infördes inom LSAB i början av september och tas emot mycket positivt. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 7(17)

8 Arbetsbrist Under våren har LSAB återigen hanterat arbetsbrist inom Vårdservice MSE, måltidsvärdar KSK, Vårdservice ytterområden samt Transport KSK. Även denna gång lyckades vi nå vårt mål med att medarbetare på frivillig väg valde att lämna sin tjänst till förmån för någon annan som står längre ner på LAS-listan. Här har även denna gång Omställningsfonden varit ett stort stöd för både medarbetarna och företaget. Entréservice Med anledning av uppsägningen av Entréservice så har FM nu informerat våra berörda medarbetare om möjligheten att gå över till Servicecentret. Vi skönjer som alltid i sådana här fall, en viss oro bland medarbetarna och det gäller främst att man idag inte hunnit få svar på alla sina frågor. Arbetsmiljö De nya arbetsmiljökrav med sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli 2014 kommer LSAB att säkra upp genom att samtliga chefer och ledare ska utbildas internt. Förhoppningar fanns om att få hjälp med arbetsmiljöutbildningen genom Arbetsmiljömedicin i Örebro som landstinget årligen betalar till. Det visade sig dock att de varken var insatta i lagen eller kunde utbilda vilket innebär att LSAB fortsätter med internutbildningar. Folktandvården och Landstingsservice Sjukfrånvaro Från en hög sjukfrånvaronivå går nu talen åt rätt håll, för såväl Landstingsservice som för Folktandvården. I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat hos LSAB och ligger totalt på 6,9 %. Även sjukfrånvaron hos Folktandvården har minskat till 5,6 %. Det är den långa sjukfrånvaron som minskat, men den kort ökat något. Friskvård Landstingsservice friskvårdsbidrag på 1500 kr per anställd har tagits emot mycket positivt men ännu har endast 30 % nyttjat möjligheten. Vi försöker komma fram till orsaken att man inte tar vara på möjligheten. Inom Verksamhetsnära service har vi tagit hjälp av landstingets Hälsoutvecklare och arbetar nu inom kostverksamheten med att få fram Hälsoinspiratörer. Chansen att nå fram till medarbetarna blir även större när vi har arbetat med vår värdegrund och våra egna beteenden. Friskvårdspengen hos Folktandvården av 24 % av medarbetarna, vilket är ett förhållandevis lågt tal. Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid Folktandvården Landstingsservice Utfall Målvärde Kommentar 5,5 % 6,9 % 5,0 % 4,7 % 0,6 % lägre än delår 1 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 8(17)

9 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Landstingsservice LSAB:s medarbetare påvisar en allt större entusiasm över att de får möjlighet att vara delaktiga. Efter de värdefulla dagarna i oktober 2013 har intresset för delaktighet visat sig på olika sätt. Att bolaget inom flera verksamheter tillsatt nya ledare kan vara en del till att, öppna upp och att prata med varandra om beteenden och tillsammans ta fram bolagets gemensamma värdegrund som skapar delaktighet. Allt flera medarbetare kommer med egna idéer och förstår skillnaden mellan LSAB som serviceleverantör och FM som beställare. Väl genomförda medarbetarsamtal samt lönesamtal bidrar också till att allt flera känner sig delaktiga. Resultaten av Springlife-enkäten följs upp, och det finns en stark koppling mellan Springlife-resultatet och det värdegrundsarbete och den ledarskapsutveckling som pågår. Folktandvården Under perioden har en lönekartläggning initierad av Diskrimineringsombudsmannen genomförts. Årets löneförhandlingar planeras vara klara under vecka 17. Den 14 mars genomfördes årets tandvårdsdag med 400 medarbetare samlade i Eskilstuna. Dagen fylldes med intressanta föreläsningar om äldretandvård, kreativt teamarbete, hälsa och välbefinnande m m. Ett förnyelsearbete pågår vid Nyckelkliniken i Nyköping dit man också söker en ny chef. Åtgärdsarbetet efter medarbetarenkäten pågår vid 5 kliniker. Bolaget arbetar också på att få tillbaka tandsköterskeutbildningen till länet. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Landstingsservice har nu totalt 329 medarbetare vilket motsvarar 312 helårsarbetare. Det är en total minskning med 6 årsarbetare mot samma period föregående år. Till största delen är nu personalstyrkan anpassad till den nivå som uppdraget kräver. Folktandvården har per augusti 444 anställda. Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Samtliga 3 helägda bolag, dvs hela Vita Huset-koncernen, rapporterar verksamhetsuppföljningen enligt landstingets styrmodell fr o m 2014 i systemstödet PLUSS. LSAB har utvärderat möjligheten att med en egen modul, kunna använda systemet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 9(17)

10 på ett djupare plan och fullt ut som planerings- och uppföljningssystem, utifrån behov och vad leverantören Stratsys kan erbjuda och till vilket pris. Bolag tog beslutet att inte investera i egen modul. Landstingsservice Kvalitetsledningssystemet Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad. Bolaget har fortfarande en del processer att kartlägga, främst inom transport- och fastighetsservice. Vid halvårsskiftet har arbetet påbörjats med kartläggning av processer samt inläggning av dessa tillsammans med rutinbeskrivningar, i ledningssystemet. Det fortskrider bra nu då vi har nya resurser för detta på plats. Under perioden har LSAB implementerat nya rutiner för avvikelsehanteringen i Synergi. Alla berörda har fått utbildning i systemet samt genomgång av nya rutiner. Detta har gjort att man nu kan avrapportera ett positivt resultat med 96 % åtgärdade avvikelser i tid. Det är en kraftig förbättring sedan början av Utvecklingsprojekt Inom Verksamhetsnära service är Fleximat-projektet fas 1 slutfört och har lämnats till LS. Samtidigt byts diskmaskiner och grytor i köken ut på NLN och MSE då ångdriften stängs ner och kommer ersättas med el. Under perioden har arbete påbörjats med införandet av ett upphandlingssystem för livsmedel. Verktyget ger oss möjlighet att få en bättre uppföljning och kontroll över våra inköp och leveranser från grossister. Utveckling av nya konferenspaket på NLN och MSE pågår tillsammans med FM och mellanmål till vårdavdelningarna på MSE och NLN är under framtagande. Landstinget står inför en mycket omfattande om-och tillbyggnadsperiod under de närmaste åren. Dessa ombyggnader påverkar effektiviteten de leveranstjänster som Landstingsservice tillhandahåller. Det inbegriper såväl transport- som fastighetsservice. Förutom att interna transporter måste utföra på annat sätt där t.ex. längre färdvägar kommer att få till följd att leveranstider kommer att påverkas, så kommer med all sannolikhet behovet av antalet truckar och personal att öka för att i möjligaste mån motverka kundstörningar. Det är ett faktum som står i stark kontrast till de nyligen genomförda rationaliseringsarbetena som har byggt på att sänka kostnaderna genom optimering av de arbetsmetoder bolaget använder för genomförandet av de kontrakterade leveranserna. När det gäller fastighetsservice verksamhet så ser man redan nu åtskilliga funktionsstörningar på teknisk utrustning som är direkt orsakade av de rivnings- och ombyggnadsarbeten som påbörjats. LSAB kommer med anledning av detta att löpande systematiskt notera uppkomna leveransavvikelser till FM. Dessa avvikelsekostnader ska sedan lyftas tillsammans med FM för att debiteras respektive projekt. Överlag konstateras att fastighetsservice på grund av brister i fastigheterna, ökar sin nedlagda tid på felavhjälpande underhåll, vilket i sin tur påverkar tillsyn & skötseluppdraget. Under perioden har bl.a. avlopp gått sönder p.g.a. att livslängden sedan lång tid är förbrukad, och har därmed orsakat stora skador i form av vattenläckor. När beslutet om att stänga ner ångan på MSE och NLN togs, lämnades besked om avstängning sommaren LSAB avstod därför från att byta ut utrustningen och reparerade istället så mycket som möjligt för att hålla nere kostnaden. Senare sköts den planerade nedstängningen fram till första kvartalet LSAB har rapporterat riskerna till Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 10(17)

11 FM-enheten med fortsatt Klistra och limma för att hålla den vid liv. 3R projektet går nu in i en ny fas. Där ska kompetensen säkerställas för att kunna möta de nya teknikkraven i de nya installationerna i fastigheterna. En stor del av det projektet måste göras om i vissa delar, med anledning av omläggningar av tillsyn och skötsel. Arbetsorder måste läggas om i systemet Landlord för att möta de förändringar som blir resultatet av ombyggnationerna. Folktandvården Arbetet med att förbättra uppföljningen av tandlossningssjukdomar börjar visa resultat. Andelen upptäckta fall med påbörjad parodontal status 3 och 4 har ökat, vilket är ett resultat av den kalibrering som gjorts i hela verksamheten. När det gäller karies på tändernas sidoytor ligger andelen kariesfria 19 åringar på 73% mot målvärdet minst 65% av Folktandvårdens kunder är över 66 år. Äldretandvården är ett fokusområde och ett mer omfattande arbete med att hjälpa fler äldre med god tandhälsa livet ut har påbörjats. Utmaningen är att rekrytera äldre kunder till FTV. Plan för äldretandvård är framtagen. Nätverk (Geriowebb) med representanter för klinikerna är på gång. Planering för kompetensutveckling har startats. Ramdokument rörande äldretandvård är under framtagande. Miljöperspektivet Landstingsservice LSAB har bett om att få i uppdrag att hantera avfallet och har under året tillsammans med miljöenheten och ledningen i Landstinget, diskuterat hur upplägget ska se ut. Det gäller bl.a. mandat för LSAB att styra verksamheterna, det gäller även finansiering av exv. sorteringskärl. Man har kommit en bit på väg och ser detta som ett stort bidrag till att uppnå en styrd och mer enhetlig hantering av avfallet i hela landstinget. Tillsammans med miljösamordnarna har bolaget tagit fram handlingsplaner med flera aktiviteter som fokuserar på positiv miljöpåverkan. Ett exempel är arbetet med matsvinnet i kök/restaurang. Andelen kött i menyer och recept har minskats för att lätta belastningen på miljön. LSAB erbjuder färre nötköttsrätter och mer grönsaksrätter. En utvärdering kommer göras kring nöjdhet hos gästerna. I uppdraget ingår krav på 1 % energibesparing i avtalet, men betydligt mer än det görs årligen. Inom transport- och fastighetsservice som hanterar många kemikalier, har kemikaliehanteringssystemet ichemistry, som Landstinget köpt in, succesivt börjat användas under året vilket innebär att kemikalier och kemiska produkter registreras löpande i en databas i systemet. Inventering sker och en slutgiltig beräkning kan ske först då hela inventeringen är genomförd. Inom verksamhetsnära service har de kemikalier som går att ta bort sedan en tid tillbaka fasats ut. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 11(17)

12 Folktandvården Arbetet med att sänka analysvärdet för vissa suganläggningar pågår. Arbetet innebär bl a att revidera och skapa instruktioner för uppföljning och provtagning och analyssvar. Miljöutbildning för nyanställda genomförs kontinuerligt. Ungefär 95 % av samtliga anställda har genomgått Landstingets webbaserade miljöutbildning. Utrustning för videokonferenser har installerats vid 5 kliniker i syfte att minska miljöpåverkan, helt enligt plan. Inventering av kemikalier och uppdatering av kunskaper om kemikaliehanteringssystemet pågår och beräknas vara klart under Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr, Vita Huset tkr 0 eller positivt Lägre administrativ avgift till Landstinget Resultat, budgetavvikelse och prognos Vita Husets ackumulerade resultat -507 tkr per augusti är ca 500 tkr bättre än budget vilket beror på att den budgeterade administrativa avgiften till Landstinget sattes till en lägre nivå. Prognosen för helåret förväntas hamna knappt 300 tkr bättre än budget då utdelning från Folktandvården beräknas bli högre än budgeterat. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 12(17)

13 RESULTATRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Budget Prognos Utfall Aug 2014 period period helår helår helår Verksamhetens intäkter: S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader: - Kostnader för arbetskraft Kostnader för extern revision Kostnader för intern revision Kostnader för utbildning Administrativ avgift Landstinget Juridiska kostnader Kostnader för övriga utredningar Kostnader för möten Övrigt Summa Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader: - Pensionskostnad - Övriga finansiella kostnader Resultat före disp o skatt Bokslutsdispositioner: - Förändring periodiseringsfond 0 - Förändring avskrivning över plan 0 - Övriga bokslutsdispositioner Skatt PERIODENS RESULTAT Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 13(17)

14 BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Aug 2014 period helår helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella - Aktier och andelar i dotterbolag S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 0 Koncerninterna kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa/bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Aug 2014 period helår helår EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncerninterna kortfristiga skulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Check Lividitet: Checkräkning i kr , , ,00 Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 14(17)

15 Landstingsservice redovisar ett resultat som är 739 tkr bättre än budget pga att intäkterna ökat framförallt på att driftens tilläggsbeställningar är högre än budgeterat samt att städ har fått utökade ytor och har fler tilläggstjänster jämfört med budget. Man håller visserligen nere kostnaderna överlag, men undantaget är fastighetskostnader och avskrivningarna som bidrar till att kostnaderna totalt sett är högre än budget. Rapporten från KPA visar på att för 2014 kommer bolaget att få tillbaka närmare tkr. Det beror på en felräkning hos KPA där föregående VD s pensionsskuld har räknats för högt. I budget ligger redan återfört tkr av dessa till verksamheterna. Resterande tkr ligger utanför prognosen. Bolaget förväntas göra ett resultat på -500 tkr. Då har man tagit hänsyn till avtalsenlig volymjustering av utebliven patientkost men inte återföring av pensionskostnaderna. Föregående års goda resultat innebar en sund förstärkning av bolagets egna kapital varför man i år kan balansera på 0-strecket och även klara en förlust om man inte skulle nå målsättningen om 0-resultat. Enligt ägardirektivet får det egna kapitalet inte understiga 10 mkr. Bolaget har efter augusti 18,8 mkr i eget kapital. Likviditeten ligger på 137 % och soliditeten på 26 %. Folktandvårdens ackumulerade resultat ligger är 603 tkr bättre än motsvarande period föregående år, samt tkr bättre än budget (räknat på rak budgetperiodisering), detta trots en tydlig ökning på kostnadssidan. Intäkterna har ökat inom vuxentandvård och frisktandvård. Bolaget har skrivit upp prognosen för helåret med tkr jämfört med budget, till tkr före dispositioner och skatt. Målet för året är att öka soliditeten med 3 %. Utvecklingen för företagets soliditet följer planen med god marginal. Soliditeten för augusti är 25,5%. (Bokslut 2013 var den 14,1%) Bolagets likviditet uttryckt i omsättningstillgångar/korta skulder redovisas till 0,94 (0,83) för de 8 första månaderna. Det beräknade prognosutfallet för året är 0,70. Anledningen till den försämrade likviditeten är en planerad amortering på långfristig skuld. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 15(17)

16 RESULTAT Vita Huset-koncernen Resultat före dispositioner och skatt i tkr. Utfall Budget Budget Prognos Utfall Aug 2014 Period Period helår helår helår Intäkter Vita Huset 400 Folktandvården Landstingsservice Summa Resultat f disp o skatt Vita Huset Folktandvården Landstingsservice Summa KONCERNEN TOTALT Nyckeltal Helår Helår Prognos Ack Vita Huset Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 96,1 96,1 98,7 97,9 Folktandvården Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 6,7 14,0 23,7 23,2 Landstingsservice Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 19,0 30,2 26,9 31,0 Nyckeltalsdefinition för soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Investeringar Folktandvården har gjort några större investeringar i form av nya unitar/stolar. De avser till största del nyanskaffning till Flenskliniken. Anskaffningsvärdet ligger på närmare 4,9 mkr. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 16(17)

17 Landstingsservice har budgeterat tkr för investeringar under Ombyggnationen av kiosk och café MSE, vilken är den största investeringen under 2014, inryms i denna investeringsplan. Här ligger även ombyggnaden av restaurang Josefin eftersom projektet blev försenat. Övrig investering avser löpande investeringar i den dagliga verksamheten. Investeringarna under delåret landar på tkr och prognosen är lika med budget. Intern kontroll För 2014 kommer ekonomiperspektivet kontrollerats hos Folktandvården tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för första kvartalet av samlad redovisning. Gjorda kontroller under året har visat sig fungera bra. En uppdatering av tydliggöra att kontraattest görs på fakturor över kr har ägt rum. de avvikelser som ägt rum utifrån kontroll underperioden är så få att det bedöms att inga åtgärder behöver vidtas. Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 17(17)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Diarienummer: VHAB15-02. Delårsrapport 1. Vita Huset AB Delår 1 2015. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: VHAB15-02. Delårsrapport 1. Vita Huset AB Delår 1 2015. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: VHAB15-02 Delårsrapport 1 Vita Huset AB Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 1 - Vita Huset 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Diarienummer: Verksamhetsberättelse 2013 Vita Huset i Nyköping AB Inklusive koncern Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Inledning Väsentliga förhållanden och händelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer