Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

2

3 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret Tid och plats: Torsdagen den 10 maj 2012 kl i Kvarterslokalen, Tryffelvägen 41 DAGORDNING a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet Val av rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Framläggande av styrelsens årsredovisning Framläggande av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorsuppleanter Val av valberedning Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden Stämmans avslutande VÄLKOMMEN! / Styrelsen

4 1(10) Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 32 Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Fastigheten Förvaltningsberättelse 2011 Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 32 registrerades Föreningen förvärvade 1989 fastigheterna Norby 116:1, Norby 117:1 samt Norby 120:1 i Uppsala kommun. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. Föreningens fastigheter är bebyggda med: 22 bostadsbyggnader i 2-5 våningar 29 byggnader för tvättstugor, förråd samt garage Föreningen upplåter 146 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet med hyresrätt. 1 rum och kök 1 st 39 kv.m 2 rum och kök 60 st kv.m 3 rum och kök 34 st kv.m 4 rum och kök 40 st kv.m 5 rum och kök 12 st kv.m Total bostadsarea uppgår till Garage Parkeringsplatser utan el Parkeringsplatser med el Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme 68 st 35 st 70 st kv.m Föreningen är delägare i Trädgårdsstadens Samfällighetsförening som bl.a ansvarar för vatten/avlopp, värme samt Kabel-TV/internet. Genomfört underhåll Målning snickerier 2003 Byte köksfläktar 2004 Takrenovering på garage 2004 Byte tvättutrusning 2007 Installation motorvärmare 2008

5 Styrelsen 2011 Mats Linde Elisabeth Långström Ulrika Pettersson Farid Sivand Gustaf Palmqvist Håkan Andersson Annette Lindholm Roland Hotz Susanna Åberg Sofia Bryntse Mikael Löfqvist Ordförande Sekreterare Ledamot, parkering Ledamot Ledamot Ledamot, Riksbyggen Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant, Riksbyggen Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Mats Linde, Elisabeth Långström och Ulrika Pettersson,Roland Hotz, Susanna Åberg, Sofia Bryntse samt Annette Lindholm. 2(10) Revisorer Tomas Jonasson, Borev Revisionsbyrå AB Per-Urban Trogen Gunnar Rundgren Valberedning Susanna Åberg Nielse-Terje Valenkamph Extern revisor Intern revisor revisorsuppleant Sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls och en extra föreningsstämma Styrelsen har under 2011 haft 12 st protokollförda sammanträden. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Riksbyggen (fastighetsförvaltning), Rent & Frächt AB (städ), Mediator (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister), Securitas (bevakning) Kone hissar (hisservice) Kraft & Kultur (el), Vattenfall Eldistribution(elnät), Uppsala Kommun, SITA samt Samtek (renhålllning), Via Trädgårdsstadens samfällighet levereras till föreningen följande tjänster: Com Hem AB (Kabel-TV samt internet), Vattenfall Värme (fjärrvärme) samt Uppsala Vatten (va/avlopp) Överlåtelser Under 2011 har 13 överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 14 st). Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till kr, varav reparationer kr. De största åtgärderna under året har varit: Asfalt Tryffelvägen kr

6 Avgiftsändringar Årsavgifter, hyror för garage, p-platser samt förråd har varit oförändrade under året. Fr.o.m 2008 erbjuder parkeringsplatser med elplint. 3(10) Ekonomi, jämförelsetal Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr tkr Rörelseresultat tkr tkr tkr tkr tkr Balansomslutning tkr tkr tkr tkr tkr Genomsnittlig årsavgift 953 kr 953 kr 953 kr 953 kr 953 kr bostader kr/kv.m Underhåll Verksamheten under 2011 Utöver löpande underhållsarbete så har styrelsen låtit genomföra följande arbeten: Hyreslägenheten har renoverats. Alla brevlådor och trasiga brevinkast har bytts ut. Asfalten framför sophusdörrar har sänkts vilket gör att dörrarna går lättare att öppna utan att de skrapar i marken. En trädbeskärning har genomförts, samt en inventering för att se vilka träd som behöver bytas ut eller tas bort. Styrelsen har låtit förnya utebelysningen, renovera eluttag och köpt in nya ljusslingor för julpyntning. I föreningen har vi genomfört två städdagar och respektive gårdar har erbjudits att inhandla växter för plantering. En inventering av lekredskap har genomförts av auktoriserad besiktningsman. Nya avtal Under 2011 har styrelsen tecknat ett avtal med med Q-park om parkeringsövervakning och låtit installera p-automater för gästparkeringsplatserna. Många i föreningen är negativa till p- övervakningen men den tycks ha gett önskat resultat. Missbruket av gästparkeringarna har upphört och uthyrningen av garage- och p-platser ökat. Avtal har även tecknats med Störningsjouren, vilket gör att det finns någon att kontakta i de fall då polisen inte är intresserad, och som även kan hjälpa till med rättelse vid upprepade störningar. Ett nytt städföretag har upphandlats då städningen från föregående bolag var undermålig. En inledande grundstädning samt en provperiod ska förhoppningsvis göra att vi kan känna oss nöjda framöver. Föreningen är numera ansluten till Riksbyggens jourtelefon, dit man kan ringa för att få hjälp vid exempelvis akuta vattenläckor.

7 Verksamheten under kommande år Styrelsen planerar under följande verksamhetsår att genomföra följande aktiviteter: En balkonginspektion för att se vad det finns för underhållsbehov. Inköp och uppbyggnad av nya lekställningar för att ersätta de uttjänta lekredskap som tagits bort ifrån den röda och den blåa gården. Genomföra en upphandling för fasadrenovering, med utförande planerat till Låta förnya träd i planteringar enligt den inventering som genomfördes under Öppna återanvändningsrummet, där man har möjlighet att lämna hela och rena föremål som man inte längre behöver, samt ta hem sådant som andra lämnat och man känner att man vill använda. 4(10) Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till årsmötet disposition står: Balanserat resultat Årets resultat, överskott Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfondes ianspråktas 0 Till balanserat resultat överföres

8 RB Brf Uppsalahus nr 32 Org. nr RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2011 Not 2010 Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Personalkostnader Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader och renoveringar Inventarier RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Statlig inkomstskatt 0 0 ÅRETS RESULTAT

9 RB Brf Uppsalahus nr 32 Org. nr BALANSRÄKNING 6(10) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2011 Not 2010 Fastigheten Mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror Övriga fordringar Förutb kostnader och uppl intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst Leverantörsskulder Egna skatteskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Upplupna kostnader Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 RB Brf Uppsalahus nr 32 Org. nr Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. 7(10) Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor NOT NR 1 Årsavgifter Årsavgift Årsavgift,Värme SUMMA NOT NR 2 Hyresintäkter Hyra, bostäder Hyra, garage Hyra, parkering Hyra, förråd SUMMA NOT NR 3 Driftskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel, extra tjänster Städning Entreprenad Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Hisskostnader El Sophämtning Försäkringar Samfällighetsavgift Förbrukningsinventarier Revision Övriga fastighetskostnader SUMMA

11 RB Brf Uppsalahus nr 32 Org. nr NOT NR 4 Fastighetsavgift Fastigheten har åsatts värdeår 1993 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift, som för 2010 uppgick till maximalt kr/lgh och för 2011 maximalt kr/lgh. Taxeringsvärdet framgår av annan not. 8(10) NOT NR 5 Personalkostnader Arvode revision Revisionsarvode Övriga uppdrag 0 0 SUMMA REVISIONSARVODE Under året har föreningen inte haft någon anställd. Löner och arvoden Styrelsen Övriga anställda 0 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN Sociala avgifter SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter NOT NR 6 Norby 116:1, 117:1, 120: Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler Bokfört värde: Byggnader Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

12 RB Brf Uppsalahus nr 32 Org. nr (10) Inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Byggnaden skrivs av enligt plan. Inventarier skrivs av med 10% per år. NOT NR 7 Värdepappersinnehav Riksbyggens intresseförening NOT NR Förutbet. Kost/Upplupna intäkter Förutbetalda försäkringskostnader Förutbetalda leverantörer Förutbetald samfällighetsavgift kv SUMMA NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2010 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG NOT NR 10 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Swedbank ,880% Swedbank 3 mån 3,760% Swedbank ,590% Swedbank ,290% SUMMA FASTIGHETSLÅN Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER Härav del som förfaller till betalning senare än

13

14

15

16

17 Anteckningar:!

18 Anteckningar:!

19 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

20 tegl.se/noe.nu Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, Uppsala Telefon

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer