Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning 5 Beslutade projekt/verksamheter 7 På spåret igen SATSA-SYD Läkande trädgård Mottagningsteam Uppföljning och utvärdering 11 Finansieringspolicy 11 Årscykel för styrprocess 13 Budget 14 Förslag till beslut 15 2

3 Inledning Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions-och arbetsförmåga. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: Att ur ett individ perspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet. Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 3

4 Organisation Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har vardera en ledamot och en ersättare. Den löpande verksamheten leds av en tjänsteman på heltid. Det har också tillsatts en beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Besluta om formerna för organisationernas delaktighet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Beredningsgruppens uppgifter Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkans insatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar. Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna. 4

5 Verksamhetens inriktning Vision Förbundets styrelse har för 2014 följande vision: Insatser inom Samordningsförbundet Sydnärke leder till egen försörjning och ett självständigt liv för den enskilde. Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser. Inriktning för finansierade aktiviteter Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda till samverkan mellan förbundens medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsriktade mot individer. Målgrupper Målgrupp för finansiell samordning utgörs av personer mellan år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Följande grupper ska särskilt prioriteras: Arbetslösa särskilt unga personer med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer inom sjukförsäkringen och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Inom samordningsförbundet har man under 2013 diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade projekt. Därför har styrelsen beslutat följande: Att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling(t ex utbildningar för handläggare och vårdgivare, mässor och workshops). Utvecklingen sker i nära samarbete med de övriga samordningsförbunden i Örebro län. Att starta permanenta insatser som ett mottagningsteam. Mottagningsteamet består av representanter från de samverkande parterna och är tänkt att samordnas genom Samordningsförbundet Sydnärke. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av en samordnad rehabilitering och erbjuder kartläggande flerpartssamtal där personens behov tydliggörs. Detta leder fram till en individuell rehabiliteringsplan som startas upp, samordnas och följs upp av teamet. De rehabiliterande insatserna 5

6 är exempelvis de befintliga inom de samverkande parterna. Genom samordningen utnyttjas resurserna på ett bättre sätt men framförallt ökar det förutsättningarna för många människor att få en bättre livssituation. Syftet är att genom samverkan tydliggöra personens olika behov och få igång en aktiv och samordnad rehabilitering. Målet för personen är att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Att utveckla en gemensam EU-plattform inför programperioden EU Syftet är att öka stödet till innevånare med hjälp av EUmedel. En gemensam stödresurs ska ha kunskap på en strategisk nivå inom EU, sprida information om utlysningar mm till förbundens medlemmar samt bistå i ansökningsförfaranden. Under år 2014 ska beslut om inrättande av en gemensam resurs fattas av samtliga berörda samordningsförbund. Tilltänkta förbund är de 4 förbund i Örebro län, samordningsförbunden i Östra Värmland samt några av förbunden i Dalarna. Verksamheter under 2014 Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2014 på följande områden: Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper. Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas. Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom samordningsförbundet Sydnärke. Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund samt ha ett erfarenhetsutbyte mellan förbunden i länet. Kategorisering av alla tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets verkställande tjänsteman får i uppdrag att kontinuerligt uppdatera en katalog för Sydnärke över tillgängliga rehabiliteringsinsatser samt att ge information om detta till de samverkande myndigheterna. 6

7 Beslutade projekt/verksamheter 1. På spåret Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagarna ska komma ut i en praktik under projekttiden. Efter avslutad projekttid ska 50 % av deltagarna fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier, missbruksbehandling, eller vara ute på arbetsmarknaden. Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och handläggaren från berörd myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2: Deltagaren erbjuds enskilda samtal samt gruppaktiviteter och en möjlighet att komma ut i praktik om deltagaren är redo för detta. Steg 3: Efter 3 månader sker en uppföljning och utvärdering av projekttiden. Om det fungerat bra och deltagaren inte påbörjat praktik aktualiseras han/hon för praktiksamordnaren som hjälper till att ordna en arbetsträningsplats. Steg 4: I denna fas erbjuds gruppaktivitet högst en gång i veckan kombinerat med arbetsträning. Steg 5: I slutet av projekttiden ska alla deltagare få en bedömning av sin aktuella aktivitetsförmåga. Ett utskrivningssamtal med deltagaren och den remitterande instansen sker i anslutning till att individen slussas vidare till fortsatta rehabiliterings eller stödåtgärder. 7

8 2. SATSA-SYD Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya samverkansformer mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet. Mål: Att 15 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha ökad möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att minst 3 deltagare går vidare till anställning eller studier under projekttiden Att en implementering sker under projekttiden. Verksamhetsinnehåll: Steg 1: Anpassad och grundläggande kartläggning av arbetsförmåga, styrkor, svagheter, intresse och stödbehov. Detta steg består av 12 möten mellan deltagare och arbetskonsulent. Även studiebesök, intressetest samt hjälp att skriva CV och personligt brev ingår i steg 1. Steg 2: Arbetskonsulenten tar kontakt med lämpligt företag. Syftet är att hitta rätt arbetsplats, utse handledare, klargöra stödbehov och eventuella hjälpmedel. Steg 3: Praktiken startar upp. I detta steg är syftet att kontinuerligt hålla kontakt och ge stöd till deltagaren när denne är på arbetsplatsen, samt ge stöd även till arbetsgivaren på lång sikt. 3. Läkande trädgård Målgrupp: Sjukskrivna personer med smärtproblematik eller stressrelaterad ohälsa. Deltagarna kommer att rekryteras av medicinskt ansvarig läkare i samråd med de remitterande myndigheterna. Syfte: 8

9 Att erbjuda sjukskrivna personer möjlighet till rehabilitering i trädgård och natur m a o rehabilitering med hjälp av trädgårdsterapi och grön rehabilitering. Mål: Deltagarna ska genom grön rehabilitering lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga förvärvsarbete, nytt arbete eller annan aktivitet. Antalet sjukskrivna ska minska med hjälp av grön rehabilitering. Verksamhetsinnehåll: Rehabiliteringen sker i grupp om personer, under 12 veckor, 3 halvdagar/v. Under perioden i trädgården görs aktiviteter som t ex mindfulness, basal kroppskännedom och enklare trädgårdsarbete som ska stimulera alla sinnen. Syftet är att ge möjlighet till återhämtning, öka självkänslan, ge vanor och rutiner i det dagliga livet samt öka insikten om hur deltagaren fungerar i en vardagssituation. 4. Mottagningsteam Målgrupp: Alla individer med behov av samordnat stöd av flera myndigheter, kan få hjälp och stöd via mottagningsteamet. Teamet är öppet för alla mellan 16-65, men prioritering får göras beroende på hur mycket resurser som finns att tillgå. Följande grupper kan inte få hjälp och stöd i mottagningsteamet: Sjukskrivna som har en arbetsgivare Individer som har permanent sjukersättning (undantag kan förekomma för dem som vill ompröva sitt beslut) Personer som har föräldrapenning Personer med aktivt missbruk Personer med LSS-beslut om daglig sysselsättning (undantag kan förekomma för den som vill ompröva sitt beslut) Syfte: Att ge snabb hjälp till personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning. Att effektivisera resursanvändning av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke. Målsättning: Samorganisera parternas rehabiliteringsinsatser för att förenkla för behovsgruppen att lättare och snabbare få rätt insats och snabbare komma ut i egen försörjning. Tydliggöra för alla parter vilka insatser som finns tillgänglig för våra gemensamma behovsgrupper. Fortsätta utveckla insatser för personer med behov av samhällets samlade stöd. 9

10 Verksamheter: Mottagningsteamet som tar emot individer, kartlägger behov och upprättar handlingsplaner samt slussar till rätt insats som t ex: Förrehabilitering Social rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Praktiksamordning Annat pågående projekt/verksamhet som finansieras av förbundet eller någon av de samverkande myndigheterna. Personal: Samlokalisering av flera myndigheter för att förkorta tiden för ärendehandläggningen och effektivisera rehabiliteringen för individen genom personalens samlade kompetenser från alla myndigheter. De yrkeskategorier som ingår i mottagningsteamet är: FK-handläggare AF-handläggare AME-handläggare Socialsekreterare inom försörjningsstöd Kontaktperson från Närpsykiatrin Kontaktperson/er från primärvården Det är mycket svårt att bedöma hur ofta mottagningsteamet måste träffas eftersom det är svårt att veta i dagsläget hur många personer som kommer behöva söka sig dit. Tanken är att dem i mottagningsteamet ska samlokaliseras en eller flera dagar/vecka efter behov, för att effektivt kunna arbeta med dem personer som söker stöd. Alla handläggare ska ha tillgång till sina datasystem för att lättare kunna kartlägga vilka ev. tidigare insatser som personen medverkat i. Mottagningsteamet fungerar också som ett skyddsnät för personer som söker stöd. Det innebär att om den planerade insatsen inte fungerar för personen, skall personen åter söka hjälp hos mottagningsteamet för att få en ny handlingsplan. Om det upptäcks att personen inte kan uppnå arbetsförmåga och komma ut i egen försörjning, skall ett avslut göras och personen utredas för möjligheter till permanent sjukersättning eller annan form av ersättning. Lokaler: Det prioriterade förslaget är att mottagningsteamet ska finnas i anslutning till AME-enheterna. Organisationstillhörighet, ledning och styrning: 10

11 Kommunerna är huvudman och verksamheterna organiseras under Arbetsmarknadsenheterna (AME) En tydlig styrning och ledning av verksamheten och uppdrag behövs. AME är ansvarig för verksamheten och utser en styrgrupp samt en projektledare. Styrgruppen ansvarar för att samverka kring verksamheten. Ansvarig projektledare får uppdraget att tillsammans med styrgruppen årligen upprätta verksamhetsplan och formulera verksamhetens mål, utifrån budget och uppdrag. Uppföljning och utvärdering Alla samverkansinsatser som finansieras av Samordningsförbundet Sydnärke skall rapporteras i systemet SUS (System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Konkret innebär detta att samtliga deltagare som deltar i olika insatser, skall rapporteras i SUS. Ansvarig projektledare tillsammans med styrgruppen ska samordna alla uppföljning, utvärdering och rapporteringssystem. Samordningsförbundets verkställande tjänsteman har i uppdrag att följa upp och utvärdera olika projekt/verksamheter. Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2014 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till olika aktiviteter redan vid början av Varje kvartal ska verkställande tjänstemannen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna. Förbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Äskade medel för 2014 är kronor. Försäkringskassan/ Arbetsförmedlingen bidrar med 50 procent, landstinget med 25 procent och de fyra kommunerna med 25 procent. Prognosen för 2013 visar på ett överskott på cirka kr. De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka Samordningsförbundets administrativa kostnader. Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Dock kan ett överskott innebära att förbundet inte genomfört de uppdrag som förbundsmedlemmarna avsett. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras 11

12 är det styrelsens uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om Samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen. 12

13 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för beredning, styrelsemöten, planeringsdagar, redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se nedan. Månad Berednings Beredning Styrelse gruppen möte Planerings dag +annat Notering Jan Ekonomisk redovisning och helårsrapport från insatser. Mars Budgetuppföljning Årsredovisning och Feb bokslut Fastställande av verksamhetsplan verksamhetsmål Uppföljning inköp Uppföljning av Apr Maj Jun Deltagande i nationella Finsamkonferensen Ekonomisk redovisning av projekt Dialog med huvudmän angående budgetsram. Budgetuppföljning Jul Aug Sep Okt Nov Dec Halvårsrapport från projekt Delårsredovisning Budgetuppföljning Beslut om Internkontroll planen Ekonomisk redovisning av projekt. Uppföljning av attest, delegation och dokumenthantering Uppföljning av verksamhetsmål. Beslut om nya insatser. Verksamhetsplan och budget för kommande år Uppföljning inköp Uppföljning av finansieringspolicy Statens beslut om tilldelning av medel 13

14 Budget 2014 Intäkter Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Örebro läns landsting Kommunerna Askersund Hallsberg Kumla Laxå Ränteintäkter Intäkter totalt Kr. Verksamhetskostnader Beviljade projekt Administrativa kostnader Köp av tjänst verkställande tjänsteman Köp av administrativa tjänster Arvoden styrelse, revisorer inkl. sociala avgifter Resekostnader Kurser och konferenser Övrig administration Kostander totalt Resultat 00 Medel att nyttja för 2014 är årets bidrag på kr samt upparbetade resultat från tidigare år. Resultatet för 2013 beräknas bli ett överskott på cirka kr. 14

15 Resultatbudget (kr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat 0 Balansbudget (kr) 2014 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital därav årets resultat 0 Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

16 Förslag till beslut BESLUT: Samordningsförbundet Sydnärke 1. Preliminärt fastställer budgeten för år Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå kr för Samordningsförbund/sekretariat år I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 3. Beslutar att för år 2014 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Beviljade projektmedel för 2014 enligt styrelsebeslut: Projekt/verksamhet Kr. På Spåret (Är beslutat sedan ) Satsa Syd (Är beslutat sedan och belastar årsbudget) Läkande trädgård Mottagningsteam Gemensam EU-plattform TOTALT Bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 5. Översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Raéd Shaqdih Verkställande tjänsteman Samordningsförbundet Sydnärke 16

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Finansiell samordning. SOCSAM i praktiken. en aktivitetskatalog

Finansiell samordning. SOCSAM i praktiken. en aktivitetskatalog Finansiell samordning SOCSAM i praktiken en aktivitetskatalog Underlagsrapport oktober 2000 I serien Finansiell samordning publicerar Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen gemensamma produkter. De

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer