Kommunstyrelsen (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-06-25 2 (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 25 juni 2009, kl (ajournering ) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Christer Johansson (m) ordförande Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Peter Rosholm (s) Otto Andreasson (s) Paul Orrestrand (s) Gunnel Brandt (s) tjg för Paul Orrestrand (s) 148 Roland Andersson (c) Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s) tjg för Barbro Ridell (v) Stefan Edvardsson (m) Annika G Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Lars-Erik Olsson (s) Yvonne Andrén (c) Kenneth Schultz (fp) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Eva Eng Veznaver, ekonom Per Söderquist, gata-/va-/parkchef 132 Lisa Brunnström, samhällsbyggnadschef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Fredagen den 26 juni 2009, kl i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Christer Johansson Justerande Otto Andreasson

2 Kommunstyrelsen (23) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

3 Kommunstyrelsen (23) Ärenden 132 Information om reningsverket i Bollebygd 133 Kråketorp 6:1 VA-anslutningsavgift 134 Budgetuppföljning 2009 uppföljningsrapport januari-maj för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 135 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd 136 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdestid 137 Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB 138 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet 139 Getabrohult 1:17 begäran om planuppdrag för utvidgning av Flüggers verksamhet 140 Jämförelsenätverket Rolf jämförelse av hemtjänst omsorgsnämndens återrapport om förbättringsåtgärder 141 Förfrågan från barn- och utbildningsnämnden om tidplan för planerad nybyggnad av förskolelokaler i Erikstorp och i Töllsjö 142 Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun 143 Utseende av representant i NTF:s kommunutskott 144 Anmälan av delegationsbeslut 145 Övriga anmälningsärenden 146 Töllsjö 1:39 ersättningsanspråk avseende skada till följd av brister i allmän vaanläggning 147 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet utredning efter återremiss 148 Kommunchefens information

4 Kommunstyrelsen (23) 132 Information om reningsverket i Bollebygd Gata-/VA-/parkchef Per Söderquist informerar kommunstyrelsen om reningsverket i Bollebygd. -

5 Kommunstyrelsen (23) 133 Dnr: KS 2009/199 Kråketorp 6:1 VA-anslutningsavgift J Thorssons Fastighets AB har inkommit med en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillavlopp för en fastighet som skall bildas av del av fastigheten Kråketorp 6:1. För dagvatten avser fastighetsägaren att anordna lokalt omhändertagande. Fastigheten omfattar ca kvadratmeter och på fastigheten kommer en byggnad att uppföras omfattande ca 465 kvadratmeter. Anslutning av industrifastighet är inte reglerat i kommunens VA-taxa. Samhällsbyggnadsavdelningen anser att anslutningsavgiften bör fastställas till kronor (exkl. moms) enligt beräkning nedan: Normal grundavgift à Lokalyta 465 kvm à 100 kr/kvm kr kr Kråketorp 6:1 VA-anslutningsavgift, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att J Thorssons Fastighets AB för industrifastigheten på del av Kråketorp 6:1 skall erlägga kr (exkl. moms) för anslutning till kommunalt vatten och spillavlopp. Brukningsavgifter erläggs enligt gällande taxa. J Thorssons Fastighets AB

6 Kommunstyrelsen (23) 134 Dnr: KS 2009/7 Budgetuppföljning 2009 uppföljningsrapport januari-maj för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Styrelse/nämnder ska under 2009 upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti och oktober. Uppföljningsrapporten per april och augusti utgör delårsbokslut, vilka behandlas av fullmäktige. Kommunfullmäktige, valnämnd, revision, överförmyndare och kommunstyrelse prognostiserar i uppföljningsrapporten för perioden januari-maj ett resultat på 600 tkr. Kommunstyrelsens skattefinansierade delar prognostiserar ett positivt resultat med tkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna har en negativ prognos på cirka tkr. Uppföljningsrapport 3/2009, Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten för januari-maj 2009 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter.

7 Kommunstyrelsen (23) 135 Dnr: KS 2009/195 Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) har inkommit med en motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd. De föreslår att kommunstyrelsen initierar en ändring av gällande detaljplan för Rinnaområdet för att möjliggöra en lokalisering av en idrottsarena. Kommunstyrelsen är medveten om behovet av en ny idrottsanläggning i Bollebygd och avser bjuda in idrottsföreningarna i kommunen till en dialog kring förutsättningarna för en ny anläggning. Detta kommer troligen att resultera i att en arbetsgrupp med representanter från föreningarna och samhällsbyggnadsavdelningen bildas och ges i uppdrag att studera alternativa lokaliseringar. Detaljplanen för Rinna-Getabrohult vann laga kraft För huvuddelen av planområdet anges golfbana som användning. Detaljplanens genomförandetid är fem år räknat från det datum då planen vann laga kraft. Detta innebär att genomförandetiden löper ut Under denna tid får inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Svar på motion angående en ny idrottsarena i Bollebygd, kommunstyrelsens yttrande, Motion: Vi behöver en ny idrottsarena i Bollebygd!, Kjell Richardsson (s) och Peter Rosholm (s) Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen tar i nuläget inte ställning till en ändring av gällande detaljplan för Rinna- Getabrohult i syfte att möjliggöra en idrottsanläggning inom området. Kommunstyrelsen avvaktar istället den lokaliseringsutredning för ny idrottsanläggning som samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med föreningarna fått i uppdrag att ta fram. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till ovanstående anser att motionen är besvarad.

8 Kommunstyrelsen (23) Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen (23) 136 Dnr: KS 2008/506 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdestid Kommunkansliet har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för Kommunstyrelsen har fattat beslut om sammanträdestider för Med anledning av studieresa till Umeå med Sjuhärads kommunalförbund finns önskemål om att flytta sammanträdet den 1 oktober till den 29 september. Sammanträdesplan Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdes tider 2009, kommunstyrelsens beslut Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att flytta sammanträdet den 1 oktober till den 29 september.

10 Kommunstyrelsen (23) 137 Dnr: KS 2009/291 Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB Göteborg Energi AB utreder genom WSP Environmental möjligheterna att etablera en vindkraftpark i området Rävbacka i Lerums kommun. Exploatören har därför initierat samråd enligt Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och efterfrågar Bollebygds kommuns synpunkter för den aktuella exploateringen. Projektområdet sträcker sig från Floda tätort i norr till Hoasjön i söder. Områdets södra del är beläget ungefärligen 150 meter från gränsen till Bollebygds kommun. Den föreslagna vindkraftparken omfattar upp till tio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 180 meter och sammanlagd uteffekt om 25 MW. Projektområdet ingår i riksintresse för friluftsliv, MB 3 kap 6, för Härskogsområdet, vilket sträcker sig över Lerum, Bollebygd och Alingsås kommuner. Södra delen av det aktuella området omfattas vidare av landskapsbildsskydd som också det sträcker sig över Lerum, Bollebygd och Alingsås kommuner. Hoasjön som sträcker sig in i Bollebygds kommun och som utgör den södra gränsen till projektområdet, omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Enligt Bollebygds översiktsplan från 2002 innehar området längs kommungränsen mot Lerum stort friluftsvärde och omfattas av generella rekommendationer. Enligt översiktsplanen ska området längs kommungränsen mot Lerum även ingå i en fördjupning av översiktsplanen i syfte att utreda förutsättningarna för utökad bostadsbebyggelse vid Östra och Västra Nedsjöarna. Översiktsplanen behandlar ej temat vindbruk. Bollebygds kommun har påbörjat arbetet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, med inriktning vindbruk. Inga ställningstaganden har dock ännu gjorts avseende vilka områden som bedöms som lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraftsetableringar. I ett initierande skede bedöms dock området mot Lerums kommungräns inte aktuellt för vindkraftsetableringar med hänvisning till att den gällande översiktplanen utpekat stora friluftsvärden i området och att en förtätning av bebyggelsen i området kan vara möjlig. Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB, kommunstyrelsens yttrande, Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, WSP Environmental. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 Kommunstyrelsen (23) Kommunstyrelsen antar yttrande som Bollebygds kommuns yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken. (Se protokollsbilaga 1: Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB) WSP Environmental Göteborg Energi AB Lerums kommun Byggnads- och miljönämnden Samhällsbyggnadschefen

12 Kommunstyrelsen (23) 138 Dnr: KS 2009/315 Getabrohult 1:2 förköp av fastighet Kommunen har från Fastighets AB Bogården fått in en anmälan om förköp på fastigheten Getabrohult 1:2. Fastigheten omfattar ca 112 ha. Fastigheten ligger på ömse sidor av riksväg 40. Den norra delen av fastigheten ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2002, ska användas som verksamhetsområde. Den södra delen består främst av skogsmark. Fastigheten är belägen inom område som enligt gällande översiktsplan avses nyttjas till verksamhetsområde. Kommunen har idag brist på kommunala verksamhetstomter. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått flera förfrågningar om tomtmark för olika verksamheter och idag finns en förfrågan om detaljplaneläggning av angränsande område till Getabrohult 1:2 för industriändamål. Marken har därför stor strategisk betydelse för kommunen. För att möjliggöra den framtida utvecklingen av Bollebygd är ett förköp motiverat. Getabrohult 1:2 förköp av fastighet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Kartutdrag, Anmälan förköp från Fastighets AB Bogården, Köpekontrakt, Fastighetsregisterutdrag, Yrkande Göran Holmén (m) yrkar bifall till kommunkansliets förslag till beslut. Paul Orrestrand (s) och Rolf Söderlund (s) tillstyrker Göran Holméns yrkande. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utnyttja kommunens förköpsrätt och att anslå 8 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för förköp av Getabrohult 1:2 utöver den tidigare beslutade investeringsramen. Fastighets AB Bogården Markägarna till Getabrohult 1:2 Köparen till Getabrohult 1:2 Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

13 Kommunstyrelsen (23) 139 Dnr: KS 2006/228 Getabrohult 1:17 begäran om planuppdrag för utvidgning av Flüggers verksamhet Flügger AB inkom med en ansökan om planläggning av del av Getabrohult 1:17. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av företagets verksamhet nordväst om befintlig lagerbyggnad. Vidare framför Flügger AB önskan att planarbetet startas omgående och utförandetiden prioriteras upp. Kommunstyrelsen beslutade om vilka planer som samhällsbyggnadsavdelningen skall arbeta med Bland de prioriterade planerna finns detaljplan för nytt verksamhetsområde i Grönkulleområdet. Syftet med planen är att möjliggöra för nya verksamheter och industrier i den nordöstra delen av Grönkullemotet. En förutsättning för planläggning är att Bollebygds kommun förvärvar marken inom området. Förhandlingar med markägaren har inletts. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det är mycket angeläget att det planläggs för nya verksamheter i anslutning till Grönkullemotet. Ett nytt verksamhetsområde i nordöstra delen innebär dock stora investeringar, såsom markköp, planläggning, markarbeten, framdragande av vatten och avlopp m.m. Med det ekonomiska läget som kommunen står inför bör därför detta projekt skjutas fram. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår istället att planarbetet i år inriktas mot att möjliggöra en utveckling av Flügger AB:s verksamhet och dess närområde. Begäran om planläggning av Getabrohult 1:17 för utvidgning av verksamhet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Flügger AB:s begäran om planläggning av Getabrohult 1:17, Karta över området. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen ger byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17, och därmed avvakta planläggning av den nordöstra delen av Grönkullemotet. Aktuell exploatör skall stå för samtliga kostnader i samband med framtagande av detaljplan och detta skall regleras i ett plankostnadsavtal. Flügger AB Byggnads- och miljönämnden

14 Kommunstyrelsen (23) 140 Dnr: KS 2008/74 Jämförelsenätverket Rolf jämförelse av hemtjänst omsorgsnämndens återrapport om förbättringsåtgärder Bollebygds kommun bildar tillsammans med kommunerna Vadstena, Vara och Skara ett nätverk inom ramen för Sveriges Kommuners och Landstings projekt kring jämförelser. Nätverket har gjort en jämförelse av hemtjänsten i de fyra kommunerna och presenterat resultaten i en rapport. Kommunstyrelsen har överlämnat rapporten till omsorgsnämnden för vidare diskussion och beslut om förbättringsåtgärder. Omsorgsnämnden har beslutat att som svar på kommunstyrelsens begäran om återrapport om förbättringsåtgärder ge omsorgsförvaltningen följande uppdrag: En översyn av kommunens riktlinjer inom äldreomsorgsverksamheten ska genomföras och presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i april 2010 En brukarundersökning ska genomföras bland hemtjänstens kunder under hösten 2009 En personalkontinuitetsmätning bland hemtjänstens brukare ska genomföras under hösten Åtgärder med anledning av rapport om jämförelser av hemtjänst inom ramen för nätverket ROLF, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Hemtjänst- En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv, rapport Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar att anteckna att informationen mottagits. Omsorgsnämnden

15 Kommunstyrelsen (23) 141 Dnr: KS 2009/171 Förfrågan från barn- och utbildningsnämnden om tidplan för planerad nybyggnad av förskolelokaler i Erikstorp och i Töllsjö Barn- och utbildningsnämnden har översänt en förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö. Barn- och utbildningsnämnden har översänt en påminnelse om ärendet till kommunstyrelsen. Förfrågan från barn- och utbildningsnämnden om tidplan för planerade byggnationer i Erikstorp och Töllsjö, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Påminnelse till kommunstyrelsen om ärendet Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö, barn- och utbildningsnämndens beslut Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för planerade byggnationer i Erikstorp och Töllsjö, barn- och utbildningsnämndens beslut Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen svarar barn- och utbildningsnämnden att upphandling av entreprenad för tillbyggnad av förskola i Töllsjö pågår och färdigställandet beräknas till mars-april Förskolan i Erikstorp och vid Bollebygdsskolan ( vita villan ) kommer att hanteras i investeringsbudgeten för , vilken beslutas av kommunfullmäktige i november. Barn- och utbildningsnämnden

16 Kommunstyrelsen (23) 142 Dnr: KS 2009/248 Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun Länsstyrelsen har till kommunstyrelsen för yttrande överlämnat ansökan från Bollebygds Bil & Miljöcenter på fastighet Getabrohult 2:23, Bollebygds kommun, om förnyelse av auktorisation som bilskrotare. Av yttrandet ska framgå om bilskrotaren uppfyller kraven i miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om bilskrotningsverksamhet (NFS 2002:2) samt Plan- och bygglagen. Byggnads- och miljönämnden beslutade att anta yttrandet daterat som sitt yttrande över förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter på fastighet Getabrohult 2:23, Bollebygds kommun. Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun, byggnads- och miljönämndens yttrande, Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län inklusive ansökan om auktorisation med tillhörande handlingar, Beredande organs förslag Byggnads- och miljönämnden Kommunstyrelsen tillstyrker med hänvisning till byggnads- och miljönämndens yttrande förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter på fastighet Getabrohult 2:23, Bollebygds kommun. (Se protokollsbilaga 2: Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun) Länsstyrelsen - avslut

17 Kommunstyrelsen (23) 143 Dnr: KS 2009/294 Utseende av representant i NTF:s kommunutskott NTF Väst har framfört önskemål om att Bollebygds kommun deltar i deras kommunutskott för samverkan med kommuner. Kommunstyrelsen föreslås utse en ledamot i kommunstyrelsen att representera Bollebygds kommun i NTF:s kommunutskott. Utseende av representant i NTF:s kommunutskott, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Utskott för samverkan med kommuner, NTF Väst Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Paul Orrestrand (s) yrkar att kommunstyrelsen utser Keijo Laine (kd) att representera Bollebygds kommun i NTF:s kommunutskott. Margaretha Malmsjö (m) tillstyrker Paul Orrestrands yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Paul Orrestrands yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen utser Keijo Laine (kd) att representera Bollebygds kommun i NTF:s kommunutskott. NTF Väst

18 Kommunstyrelsen (23) 144 Dnr: KS 2009/2 Anmälan av delegationsbeslut 30 Beslut om tillförordnad kommunchef under dennes semester, kommunchefen Beslut om vidaredelegering av punkt 11.1 i kommunstyrelsens delegationsförteckning om avstående från att utöva förköpsrätt under samhällsbyggnadschefens semester, samhällsbyggnadschefen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

19 Kommunstyrelsen (23) 145 Övriga anmälningsärenden Färdtjänstupphandling, rådet för funktionsnedsattas beslut Sammanträdesprotokoll, direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Sammanträdesprotokoll, styrelsen för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark, Svenljunga Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings Årsmöte Västtrafiks årsredovisning 2008, Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott Bostadsmarknaden i Västra Götalands län Summering och analys 2009, rapport från Länsstyrelsen Västra Götalands län Ungdomsdemokrati och delaktighet - formalisering av arbetsgrupp för ungdomsdemokrati i Bollebygds kommun, barn- och utbildningsnämndens beslut Förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 6 från Sveriges Kommuner och Landstings styrelse Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar engångsutdelning till medlemmarna, beslut nr 7 från Sveriges Kommuner och Landstings styrelse Nya tag för Sveriges ungdomsråd, broschyr från Sveriges Ungdomsråd Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. till handlingarna.

20 Kommunstyrelsen (23) 146 Dnr: KS 2009/245 Töllsjö 1:39 ersättningsanspråk avseende skada till följd av brister i allmän va-anläggning Den före detta fastighetsägaren till Töllsjö 1:39 har inkommit med ersättningsanspråk avseende skada på sin före detta fastighet till följd av brister i allmän va-anläggning. Ersättningsanspråket avser kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen från den 12 september 2007 till dess att full betalning sker. Räntan uppgår per dags dato till ,15 kronor. Bollebygds kommun har tidigare avvisat krav på denna fastighet genom kommunstyrelsens beslut Töllsjö 1:39 ersättningsanspråk avseende skada till följd av brister i allmän vaanläggning, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Brev från advokatfirman Vinge KB, Utkast till ansökan Statens va-nämnd, inkommen från advokatfirmanvinge KB Töllsjö 1:39- ersättningsanspråk, kommunstyrelsens beslut Yrkande Otto Andreasson (s) yrkar bifall till kommunkansliets förslag till beslut. Göran Holmén (m), Margaretha Malmström (m), Paul Orrestrand (s) och Rolf Söderlund (s) tillstyrker Otto Andreassons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att förhandla om en förlikningslösning med den före detta fastighetsägaren till Töllsjö 1:39. Advokatbyrån Vinge KB Den före detta fastighetsägaren till Töllsjö 1:39 Advokat Olof Moberg, SKL Samhällsbyggnadsavdelningen

21 Kommunstyrelsen (23) 147 Dnr: KS 2007/309 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet utredning efter återremiss Omsorgsnämnden har beslutat att föreslå att kommunstyrelsen utreder Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet. Bakgrunden är att nämnden anser att nuvarande organisation innebär en otydlighet i rollerna då förvaltningen är både utförare och beställare. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunkansliet i uppdrag att utreda kostorganisationen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera rapport till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiv till förslaget om en samordnad kostorganisation men återremitterat rapporten för klargörande av de ekonomiska förutsättningarna för en samordning av kostorganisationen. Kommunkansliet har skrivit ett förslag till svar på barn- och utbildningsnämndens remissyttrande Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunkansliet med uppdrag att utreda om en samlad kost- och städenhet kan organiseras under kommunstyrelsen. Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet utredning efter återremiss, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet svar på barn- och utbildningsnämndens yttrande , kommunstyrelsens beslut Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet- svar på barn- och utbildningsnämndens yttrande , kommunkansliets tjänsteskrivelse, Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet barn- och utbildningsnämndens remissyttrande, Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet, rapport Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Roland Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

22 Kommunstyrelsen (23) Kommunstyrelsen anser att organisationsfrågan är tillräckligt utredd och organiserar inte kost- och städenheten under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen antar kommunkansliets tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar på barn- och utbildningsnämndens remissyttrande Barn- och utbildningsnämnden

23 Kommunstyrelsen (23) 148 Kommunchefens information Budgetuppföljning för januari-maj för Bollebygds kommun. Flyktingverksamheten i kommunen. Kommunchefen är tillförordnad byggnads- och miljöchef under byggnads- och miljöchefens semester i sommar. IT-kostnader i kommunen.

24 Yttrande (2) Handläggare Maria Lejdebro Planeringsarkitekt Protokollsbilaga 1 WSP Environmental Dnr: KS 2009/291 Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB Beskrivning av ärendet Göteborg Energi AB utreder genom WSP Environmental möjligheterna att etablera en vindkraftpark i området Rävbacka i Lerums kommun. Exploatören har därför initierat samråd enligt Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och efterfrågar Bollebygds kommuns synpunkter för den aktuella exploateringen. Projektområdet sträcker sig från Floda tätort i norr till Hoasjön i söder. Områdets södra del är beläget ungefärligen 150 meter från gränsen till Bollebygds kommun. Den föreslagna vindkraftparken omfattar upp till tio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 180 meter och sammanlagd uteffekt om 25 MW. Projektområdet ingår i riksintresse för friluftsliv, MB 3 kap 6, för Härskogsområdet, vilket sträcker sig över Lerum, Bollebygd och Alingsås kommuner. Södra delen av det aktuella området omfattas vidare av landskapsbildsskydd som också det sträcker sig över Lerum, Bollebygd och Alingsås kommuner. Hoasjön som sträcker sig in i Bollebygds kommun och som utgör den södra gränsen till projektområdet, omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Enligt Bollebygds översiktsplan från 2002 innehar området längs kommungränsen mot Lerum stort friluftsvärde och omfattas av generella rekommendationer. Enligt översiktsplanen ska området längs kommungränsen mot Lerum även ingå i en fördjupning av översiktsplanen i syfte att utreda förutsättningarna för utökad bostadsbebyggelse vid Östra och Västra Nedsjöarna. Översiktsplanen behandlar ej temat vindbruk. Bollebygds kommun har påbörjat arbetet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, med inriktning vindbruk. Inga ställningstaganden har dock ännu gjorts avseende vilka områden som bedöms som lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraftsetableringar. I ett initierande skede bedöms dock området mot Lerums kommungräns inte aktuellt för vindkraftsetableringar med hänvisning till att den gällande översiktplanen utpekat stora friluftsvärden i området och att en förtätning av bebyggelsen i området kan vara möjlig. - Yttrande över Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, Göteborg Energi AB, kommunstyrelsens yttrande, Rävbacka vindkraftpark, samrådsunderlag enligt Miljöbalken, WSP Environmental Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

25 2(2) Yttrande Bollebygds kommun anser att lämpligheten att uppföra vindkraftverk i Härskogsområdet ingår i en övergripande mellankommunal fråga för Bollebygds, Lerums och Alingsås kommuner. Detta gäller särskilt om Härskogsområdets övergripande värden, som exempelvis landskapsbildsskyddet och utökat strandskyddsområde, kan påverkas och om en exploatering innebär att en närliggande kommuns möjlighet att använda mark för andra ändamål begränsas eller att störningar uppkommer. Samråd bör därför hållas mellan kommunerna, innan ställning tas i enskilda ärenden. Bollebygds kommun är intresserad av Lerums kommuns ställningstagande och motivering till det aktuella områdets lämplighet för vindkraftsetableringar, vilket inte redovisas i samrådshandlingen. Bollebygds kommun ställer sig också frågande till varför detta projekt föregår Lerums kommuns pågående övergripande planering för vindbruk. I ett initierande skede i Bollebygds kommuns översiktsplanering för vindbruk, bedöms området vid kommungränsen mot Lerum inte vara aktuellt för vindkraftsetableringar, med hänvisning till att den gällande översiktplanen utpekat stora friluftsvärden i området och att en fördjupad översiktsplan ska utreda möjligheten att förtäta bostadsbebyggelsen i området. Vindkraftverk i det aktuella projektområdet vid Rävbacka får därför ej påverka denna möjlighet. BOLLEBYGDS KOMMUN Kommunstyrelsen Christer Johansson Ordförande Lennie Johansson Kommunchef WSP Environmental Göteborg Energi AB Lerums kommun Byggnads- och miljönämnden Samhällsbyggnadschef

26 Yttrande (2) Handläggare Ann-Charlotte Lind miljöinspektör Protokollsbilaga 2 Kommunstyrelsen Dnr: 2009/073 Yttrande över ansökan om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har till kommunstyrelsen för yttrande överlämnat ansökan (Lst dnr ) från Bollebygds Bil & Miljöcenter på fastighet Getabrohult 2:23, Bollebygds kommun, om förnyelse av auktorisation som bilskrotare. Av yttrandet ska framgå om bilskrotaren uppfyller kraven i miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om bilskrotningsverksamhet (NFS 2002:2) samt Plan- och bygglagen. Byggnads- och miljönämnden har erhållit en kopia av handlingarna för yttrande. - Remiss, daterad , från länsstyrelsen Västra Götalands län - Ansökan om auktorisation samt tillhörande handlingar. - Yttrande över remiss om förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun, byggnads- och miljönämndens yttrande, Ansökan om auktorisation, samt tillhörande handlingar, finns tillgänglig vid nämndens möte. Yttrande Byggnads- och miljönämnden tillstyrker förlängning av auktorisation för verksamhet Bollebygds Bil & Miljöcenter på fastighet Getabrohult 2:23, Bollebygds kommun. Vid de inspektioner som skett av verksamheten utifrån miljöbalken och NFS 2002:2 under nuvarande auktorisationsperiod, har Byggnads- och miljönämnden ställt krav på att åtgärda brister för att klara kraven i NFS 2002:2. Verksamhetsutövare har vidtagit åtgärder för rättelse. Åtgärderna har vidtagits skyndsamt. Med hänseende till Plan- och bygglagen finns inget att erinra mot auktorisation enligt ansökan. Verksamheten har sökt och fått tillstånd/bygglov för pågående verksamhet. För närvarande utförs en utbyggnad av skärmtak och parkering. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

27 2(2) Byggnads- och miljönämnden gör den bedömning att Bollebygds Bil & Miljöcenter, Bollebygds kommun, uppfyller de krav som ställs för erhållande av auktorisation som bilskrotare. Detta med anledning av att verksamhetsutövaren uppfyller kraven i miljöbalken och föreskrifter och allmänna råd om bilskrotningsverksamhet (NFS 2002:2) samt Plan- och bygglagen. BOLLEBYGDS KOMMUN Byggnads- och miljönämnden Roland Parneving Ordförande Lennie Johansson Tf Förvaltningschef KS

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20)

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.10 (ajournering 18.10-18.30) Ordförande Paul Orrestrand (s) 131-135 Ingridh Anderén (m) 136-141

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 14.00-16.55 (ajournering 15.35-16.10) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare Tid och plats Måndagen den 17 mars 2007, kl 17.00-19.00 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-11 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Omsorgsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-25 1 (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 18.05 i Tingshuset Ajournering kl.17.10-17.30 Leif

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Kommunfullmäktige (30)

Kommunfullmäktige (30) Kommunfullmäktige 2008-11-20 1 (30) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 20 november 2008, kl. 17.10-22.25 (ajournering 18.30-18.50) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, kl 13.30-16.15 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Bengt Jönsson (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer