När det är bråttom...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När det är bråttom..."

Transkript

1 HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad

2 När det är bråttom... Nödnummer 112 Vid akut behov av samhällets hjälp resurser som t.ex. polis, ambulans eller räddningstjänst. Polis Polis när det inte är akut Brottsanmälan via internet Sjukvårdsrådgivning se Om du eller någon i din omgivning är sjuk och behöver kontakt med vården. Öppet dygnet runt. Socialjour Vid akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid. Kvinnojour Vuxenpsykiatrisk öppenvård Psykiatrisk öppenvård för patienter 18 år och äldre. Akutpsykiatrisk vuxenavdelning Vid akuta psykiska problem, telefontid dygnet runt. Även för barn och unga på kvällar och helger. BUP Öppenvårdspsykiatri för barn och unga. Krisinformation Informationsnummer vid kriser och allvarliga olyckor.

3 Hälso- & sjukvård På dagtid vänder du dig till din vårdcentral. På kvällstid, helg och natt vänder du dig till Närakuten/Akuten NÄL. Kontakta Sjukvårdsupplysningen för att få råd och besked om vart du ska vända dig. Sjukvårdsupplysningen 1177 NU-sjukvårdens Akutklinik På NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan, finns specialister inom: medicin kirurgi gynekologi förlossning barnsjukvård käkkirurgi psykiatri öron-näsa-hals På Uddevalla sjukhus finns specialister inom: ortopedi ögonsjukvård På Uddevalla sjukhus finns även Närakuten, som är en jourcentral öppen på kväller, nätter och helger. Vårdcentraler: På vårdcentralerna finns det olika personalkategorier för såväl medicinska som sociala och psykologiska problem. Uddevalla Vårdcentral Västgötavägen 30 Närhälsan Dagson Södergatan 11 Närhälsan Dalaberg Lövskogsgatan 8 Närhälsan Herrestad Lingatan 12 Närhälsan Ljungkile Arendalsvägen 4 Närhälsan Skogslyckan Sunnanvindsvägen 8 Vårdcentralen Silentzvägen Silentzvägen 6

4 Polis & Rättsväsende När ett brott kommer till Polisens kännedom upprättas en anmälan. Många anmälningar leder till polisutredning. Under utredningen håller Polisen förhör med personer som kan lämna uppgifter om brottet. I vissa fall kommer inte brottet att tas upp av domstol därför att det inte kommit fram tillräckligt med uppgifter som gör att man kan döma personen för brottet. Andra utredningar hamnar i Tingsrätten efter åklagarens bedömning av polisutredningen. Beroende på vad det gäller för brott kan både misstänkta och brottsutsatta få stöd av juridiskt utbildade personer. Den som är misstänkt kan få hjälp av en offentlig försvarare och den som är utsatt för brottet kan få stöd av ett målsägandebiträde. Det gäller t.ex. i ärenden som rör våld och hot. Om brottsoffret är ett barn kan det få stöd av en särskild företrädare. En person som riskerar att utsättas för allvarliga trakasserier kan i vissa fall få ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär att den som trakasserar förbjuds att besöka personen, följa efter eller ta kontakt med personen på annat sätt, t.ex. via brev, sms, telefon eller social medier. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagaren efter att personen har ansökt om detta hos Polisen. Vid akut situation 112 Polisens växel För övriga ärenden kring polisanmälan, tips och anmälningar. Genom att ringa polisens växel kan du även få kontakt med en brottsoffersamordnare som har ansvar för kommunen där du bor. Polisen Uddevalla Polisen tar emot anmälan om brott i receptionen på Polishuset. Besöksadress: Lagerbergsgatan 35 Brottsanmälan via internet Använd gärna internetanmälan vid stöld och förlust (utom stöld av pass och nationellt id-kort) inklusive inbrott, inbrottsförsök och kontokortsbedrägeri. Polisens hemsida om brott Informationen finns även i form av teckenspråksfilmer och på olika språk.

5 Viktigt att anmäla brott Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera anledningar för dig att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott. Din anmälan: är tillsammans med din medverkan i brottsutredningen ofta en förut sättning för att brottet ska kunna klaras upp. gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som Polisen hittar. möjliggör för polis och åklagare att utreda frågor kring eventuell brottsofferersättning/skadestånd. är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag. är viktig för att brottstatistiken ska vara rättvisande. Statistiken hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott. Medling & Brottsofferjour Medlingsverksamheten Socialtjänsten erbjuder medling vid brott. Det innebär att brottsoffer och framför allt unga gärningsmän möts tillsammans med en opartisk medlare, för att samtala om brottet och de konsekvenser det medfört. Brottsoffret får en möjlighet till bearbetning och ursäkt medan gärningsmannen får en ökad insikt som förhoppningsvis leder till att denne inte begår nya brott. Medlingen är helt frivillig från båda parter. Brottsofferjour Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till någon som utsatts för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med brottsofferjouren. Brottsofferjouren förmedlar även hjälp på 27 olika språk utöver svenska.

6 Våld i nära relation Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Känner du dig rädd och hotad? Har du blivit slagen? Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har du själv utsatt någon i din närhet för hot, våld eller trakasserier? Kriscentrum Kriscentrum är en verksamhet inom Socialtjänsten i samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), NU-sjukvården. Kriscentrum erbjuder stödsamtal till vuxna som är eller varit våldsutsatta samt vuxna som utövar våld. Kriscentrum kan vara behjälplig i kontakter med olika myndigheter och andra stödinsatser som till exempel kvinnojouren. Kriscentrum erbjuder även stödsamtal i form av Trappansamtal som riktar sig till barn och unga 4 18 år. Trappansamtalen är en serie stödjande samtal som sker under en begränsad period. Därutöver kan barn och unga erbjudas fortsatta stödsamtal om barnet har behov som sträcker sig över längre tid. Barn och unga som utsätts för våld eller övergrepp kan också erbjudas en barnpsykiatrisk bedömning via BUP-psykolog på Kriscentrum. Bedömningen kan leda fram till att barnet eller den unge till exempel erbjuds en behandlande kontakt med BUPs öppenvårdsmottagning i Uddevalla. I en akut situation skall du alltid ringa 112 Stöd till kvinnor , Stöd till män , Stöd till barn och unga , Västsvensk portal om våld i nära relationer Kvinnofridslinjen

7 Kvinnojouren Kaprifolen Kvinnojouren är en obunden ideell förening som stöttar kvinnor som utsätts för fysisk eller psykisk kränkning. De aktiva på jouren har tystnadslöfte. Telefonjour dagligen 8:00 22:00. De som tar kontakt med Kvinnojouren får: någon att prata med, någon som lyssnar och försöker förstå utifrån sina egna erfarenheter hjälp till skyddat boende som ger möjlighet till eftertanke och eventuellt beslut om förändring hjälp med kontakter med till exempel polis, advokat, sociala myndigheter Tjejjour Chat och web för barn och unga Anmälan om att barn far illa Privatpersoner som kommer i kontakt med barn och ungdomar bör vid misstanke om att ett barn far illa anmäla detta till socialtjänsten. Är du tveksam om ifall du ska göra en anmälan eller inte kan du anonymt kontakta Socialtjänstens sektion för barn och unga ( ) och rådfråga hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Den som yrkesmässigt arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Exempel på sådan verksamhet kan vara barnomsorg och skola, kyrkans verksamhet för barn och ungdom, hälso- och sjukvård eller tandvård. Du behöver inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du misstänker att så är fallet. När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av en närstående ska de snarast inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.

8 Familj & barn Öppna förskolan Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan 0 6 år där man kan träffa andra föräldrar och barn samt delta i olika aktiviteter. På Öppna förskolorna arbetar förskollärare och socialsekreterare. Det finns alltid någon att prata med och du kan få stöd och vägledning i din föräldraroll. Att besöka Öppna förskolan kostar inget och du behöver inte föranmäla dig. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Kungstorget Herrestad Dalaberg På Dalaberg ingår Öppna förskolan tillsammans med Barnavårdscentralen, Barnmorskemottagningen och Socialtjänsten i Familjecentralen Dalaberg. Föräldrarådgivningen Föräldrarådgivning är till för dig som har barn under 18 år och som bor i Uddevalla kommun. Det kan handla om större eller mindre frågor som du funderar över i din roll som förälder. Vi för inga journaler eller register och om du önskar kan du vara anonym. Föräldrarådgivaren har tystnadsplikt och är kostnadsfri. Familjerådgivningen Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt. På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Familjerådgivaren är specialiserad på parrelationer och utbildad i psykoterapi. Familjerådgivaren har tystnadsplikt och den som söker hjälp kan vara anonym. Det kostar 100 kr per besök de första fem besöken, därefter är det kostnadsfritt. Familjerätten Familjerätten bistår bland annat vid samarbetssamtal och avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barnen i familjen vid en skilsmässa eller separation. Även frågor som gäller namnärenden, adoption och bekräftelse av faderskap.

9 Mer information för föräldrar i Uddevalla BRIS Vuxentelefon om barn BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. barnperspektivet.se råd och stöd i frågor som rör barn och om hur man kan samtala med barn. På barnperspektivet.se finns ett forum där vuxna kan diskutera och dela erfarenheter kring frågor som rör barn och unga. Rädda Barnens föräldratelefon De som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige som lyssnar, ger stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor. föräldramail med svar inom 72 timmar. MIND Föräldratelefon Mind är en ideell förening som främjar den psykiska hälsan och stöder människor i kris. De som svarar är utbildade psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym.

10 Någon att prata med Kurator/psykolog på din vårdcentral (se Hälso- och sjukvård) Kurator på Ungdomsmottagningen / Fältsekreterare Jourhavande medmänniska Jourtelefonen är öppen alla kvällar/nätter kl Jourhavande medmänniska drivs ideellt och alla har tystnadsplikt och repekterar anonymiteten. Nationella Hjälplinjen Nationella hjälplinjen är tillgänglig alla dagar kl Samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefon räkningen. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatri sjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Både den som ringer till Hjälp linjen och den som svarar är helt anonym. Äldretelefonen Äldretelefonen är öppen vardagar kl Den vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt men även anhöriga är välkomna att ringa. Äldretelefonen bemannas av volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Frivilligcentrum Frivilligcentrums verksamhet omfattar både unga och gamla, olika typer av volontäruppdrag, självhjälpsgrupper och caféverksamhet. Besöksadress: Brattgatan 6 SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd Telefonjour Varje kväll SPES (som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Självmordsupplysningen Chatta, maila frågor och få information om självmord och psykisk ohälsa. sjalvmordsupplysningen.se

11 Sexualitet & samlevnad Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen ör öppen för alla mellan års ålder som behöver hjälp eller har funderingar kring: hälsa och livsstil relationer preventivmedel sexualitet Personalen har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria. Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Barnmorska Kurator / Webbokning på Ungdomsmottagning på nätet Gynekologisk mottagning NÄL Råd och tidsbokning (många av de vanligaste gynekologiska åkommorna kan dock även behandlas på vårdcentral). Barnmorskemottagning Barnmorskemottagningen ger stöd och vård under och efter graviditet, stöd i föräldraskapet, preventivmedels rådgivning och gynekologisk cellprovskontroll. Närhälsan Uddevalla barnmorskemottagning Könsmottagningen Uddevalla sjukkhus HIV-test samt medicinska frågor kring könssjukdomar. HBTQ Riksförbundet för sexuell upplysning Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter Linje Stödlinje kring frågor om homo-, bi- och transsexualitet.

12 Ekonomi & skulder Budget- och skuldrådgivning Den som känner att ekonomin är betungande, inte får pengarna att räcka till eller har skulder som är svåra att klara av kan få hjälp av budget- och skuldrådgivningen på Medborgarkontoret. Kommunens budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri. Konsument Uddevalla Konsument Uddevalla finns på Medborgarkontoret. Där kan du kostnadsfritt få svar på frågor kring köp av varor eller tjänster. Du kan också få råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Konsumentverket Statlig webbsida med information och stöd till konsumenter. Ung Konsument Webbplats för unga om pengar och medveten konsumtion. Ung Konsument uppmuntrar till aktiva val, att tänka efter före köp och att agera när något gått fel. Bakom webbplatsen står Konsumentverket och Konkurrensverket. Socialbidrag ekonomiskt bistånd Om du har ekonomiska problem och inte vet hur du skall klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare på Sektionen för försörjningsstöd. Om det inte finns något annat sätt för dig att klara din försörjning, kan du ha rätt att få socialbidrag. Stödlinjen för spelare och anhöriga Nationell stödlinje för spelare och anhöriga som drivs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Deras främsta uppgift är att ge stöd och rådgivning till personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga.

13 Missbruk & beroende Kompassen För dig som har missbruksproblem eller är anhörig till en person med missbruk eller beroende. Kompassen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder rådgivning, stöd och behandling vid missbruks- och beroendeproblematik. Kompassen erbjuder även stöd till anhöriga. Kompassen Vuxen (över 21 år) , Kompassen Ung (upp till 21 år) , Utredningsgruppen Utredningsgruppen är till för den som har ett missbruk av alkohol, narkotika, lösningsmedel eller läkemedel och som i första hand själv söker hjälp. Du kan också vara anhörig eller god vän med någon som missbrukar och som du inte själv kan hjälpa ut ur missbruket. Du är då välkommen att kontakta Utredningsgruppen för att den du oroar dig för ska få hjälp. Musslan , Gruppverksamhet för barn och unga 7-19 år som har en förälder eller anhörig med psykisk sjukdom eller missbruksproblem. Musslan erbjuder gruppverksamhet och är ett samarbete mellan Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Svenska kyrkan i Uddevalla. De som jobbar på Musslan har tystnadsplikt, för inga journaler och registrerar ingen. Maskrosbarn Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt.

14 Social- & rehabupplysningen Till socialupplysningen och rehabupplysningen kan man ringa för allmän information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med och för upplysningar om vem man skall vända sig till. Om socialbidrag, missbruk, stöd och hjälp till barn och unga Måndag kl , Tisdag till torsdag kl , Fredag klockan , Om äldre- och handikappomsorg eller insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS) Måndag till fredag klockan , Om rehabilitering vid funktionsnedsättning och sjukdom. Måndag till fredag klockan Anhörigstöd Anhörigcentralen Anhörigcentralen vänder sig till dem som ger kontinuerlig hjälp till närstående som har funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller äldre. På Anhörigcentralen kan du få någon att samtala med för råd och stöd, delta i friskvårdsprogram samt få tips om hjälpmedel. Du kan också träffa andra i liknande situation genom att delta i gruppaktiviteter. Anhörigkonsulenter: Senior Ung/Vuxen Besöksadress: Anhörigcentralen Rosenhäll Österled 2, hus D Skaderiskanmälan & synpunkter Kommunen mål är att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete och vi tar särskilt gärna emot erfarenheter kring skaderisker och tillgänglighet.

15 Kommuninformation & service Medborgarkontoret På Medborgarkontoret får du bland annat hjälp med: att hitta rätt i den kommunala verksamheten. att få tillgång till kommunala handlingar, blanketter och planer. att få kontakt med andra myndigheter. information om lediga bostäder och hyresvärdar samt att utan kostnad annonsera ut din lediga bostad. konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning. fax, scanning och kopiering. att se lediga jobb i kommunens verksamheter. att använda sök- och skrivdator. att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Besöksadress: Rådhuset Kungstorget Mötesplats Dalaberg , Mötesplats Dalaberg erbjuder hjälp med olika samhällsfrågor. Det finns även besöksdatorer, olika kurser, informationskvällar samt fikamöjligheter. Besöksadress: Dalabergs centrum Mötesplats Tureborg På Mötesplats Tureborg kan du utöver att få hjälp med samhällsfrågor och översättning till svenska även låna symaskin och dator, fika och delta i olika aktiviteter. Besöksadress: Hagarnevägen 42 Uddevallas bibliotek På biblioteken finns utöver traditionell biblioteksverksamhet även möjlighet att låna dator och koppla upp sig på internet. Stadsbiblioteket Södergatan Dalabergs bibliotek Dalabergs centrum Ljungskile bibliotek Ljungskileskolan, Hälle lider

16 Hälsopolitiska rådet/fridsamgruppen/kommunledningskontoret 2015 Råd och service på Uddevalla kommuns hemsida Information om säkerhet och kris Möjligheter att lämna synpunkter, frågor och förslag som berör kommunens ansvar och verksamheter Uddevalla Hälsopolitiska råd

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2013-2014 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen 2014 Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd Här hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen 2014 Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd HHär hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2012-2013 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

LIVS Lotsen. En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd.

LIVS Lotsen. En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd. LIVS Lotsen En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd. I denna broschyr har vi försökt sammanställa de resurser som finns för dig som bor i Härryda kommun. Vår förhoppning är att du

Läs mer

Vik tig telefon. nummer

Vik tig telefon. nummer Ung dom GUIDE Innehåll Viktiga telefonnummer 03 För dig som behöver prata 04 För dig som är tjej 11 För dig som är kille 14 Sex, sexualitet och sjukdomar 16 Ätstörningar 18 Mobbning 19 Brott 20 Separerade

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

våld i nära relationer

våld i nära relationer våld i nära relationer En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Livslotsen. Här får du veta vart du vänder dig för råd och stöd när livet gungar

Livslotsen. Här får du veta vart du vänder dig för råd och stöd när livet gungar Livslotsen Här får du veta vart du vänder dig för råd och stöd när livet gungar Uppdaterad 2013-08-29 Tryck kontorsservice Ale kommun Innehåll Hur mår du själv? 4 Hjälp att göra din röst hörd 7 Föräldrar

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2010 Vägledning i små och stora frågor En guide för vägledning av unga, en sammanställning av de resurser som finns i Arboga och rikstäckande organisationer. Guiden är en inventering av

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar -

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - 2010-02-22 Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp? - Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt Hot, våld och sexuella

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har tystnadsplikt. ALKOHOL- OCH DROGMOTTAGNINGEN Upplever du att

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet

Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet Illustration Lina Öberg, Jupiter Reklam Namn: Uppföljningsmötet är ett viktigt tillfälle att säga vad man tycker, lyssna på varandra,

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

3. Riktade insatser. Samverkan

3. Riktade insatser. Samverkan 3. Riktade insatser mot utsatta barn. (Indikativ prevention) Samverkan 1. Insatser till alla Insatser för barn och unga som riktar sig till alla. (Universell prevention) 2. Insatser till riskgrupper Insatser

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2015. Har du frågor om socialtjänsten?

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2015. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldre- och handikappomsorg eller insatser för personer med funktionsnedsättning. måndag-fredag kl. 9.45-12.00, 13.00-16.30

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

har under tio år arbetat med myndighetssamverkan kring frågor som rör mäns våld mot kvinnor. I år har vi valt att särskilt fokusera på det sexuella våldet och har i årets kampanj, okejsex.nu, unga personer

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Handbok för SENIORER. i Uddevalla. Har du frågor om socialtjänsten?

Handbok för SENIORER. i Uddevalla. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldre- och handikappomsorg eller insatser för personer med funktionshinder. måndag-fredag kl. 9.45-12.00, 13.00-16.30

Läs mer

072 700 71 50 Jourtel 072 700 71 51 Jourtel 072 700 71 52 Jourtel 072 700 71 53 Jourtel 072 700 71 54 Jourtel. Lotta Ewa Jessica

072 700 71 50 Jourtel 072 700 71 51 Jourtel 072 700 71 52 Jourtel 072 700 71 53 Jourtel 072 700 71 54 Jourtel. Lotta Ewa Jessica 141001 Område Namn Tel arb Tel mobil Arb omr epost www Kaprifolen 0522 30283 kvinnojouren.kaprifolen@comhem.se kvinnojourenuddevalla.se gästtel 0522 17125 Gunnel 072 5004822 Jourtel Helena 072 5004825

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Vägledning för arbetsgivare

Vägledning för arbetsgivare vägledning Vägledning för arbetsgivare vid misstanke om våld i anställdas nära relation Borås Stad Vägledning för arbetsgivare Våga se - våga fråga - agera Förord Boråsarnas trygghet är ett prioriterat

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt?

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? GUIDE för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse När man varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka olika reaktioner man kan förvänta sig och som

Läs mer

EFTER OLYCKAN. En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst

EFTER OLYCKAN. En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst EFTER OLYCKAN En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst Din kontakt Du har träffat: Tele: Tele Västra Sörmlands Räddningstjänst: 0150-576 50 Sammanställt maj 2009 1 Att drabbas av en

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer