När det är bråttom...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När det är bråttom..."

Transkript

1 HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad

2 När det är bråttom... Nödnummer 112 Vid akut behov av samhällets hjälp resurser som t.ex. polis, ambulans eller räddningstjänst. Polis Polis när det inte är akut Brottsanmälan via internet Sjukvårdsrådgivning se Om du eller någon i din omgivning är sjuk och behöver kontakt med vården. Öppet dygnet runt. Socialjour Vid akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid. Kvinnojour Vuxenpsykiatrisk öppenvård Psykiatrisk öppenvård för patienter 18 år och äldre. Akutpsykiatrisk vuxenavdelning Vid akuta psykiska problem, telefontid dygnet runt. Även för barn och unga på kvällar och helger. BUP Öppenvårdspsykiatri för barn och unga. Krisinformation Informationsnummer vid kriser och allvarliga olyckor.

3 Hälso- & sjukvård På dagtid vänder du dig till din vårdcentral. På kvällstid, helg och natt vänder du dig till Närakuten/Akuten NÄL. Kontakta Sjukvårdsupplysningen för att få råd och besked om vart du ska vända dig. Sjukvårdsupplysningen 1177 NU-sjukvårdens Akutklinik På NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan, finns specialister inom: medicin kirurgi gynekologi förlossning barnsjukvård käkkirurgi psykiatri öron-näsa-hals På Uddevalla sjukhus finns specialister inom: ortopedi ögonsjukvård På Uddevalla sjukhus finns även Närakuten, som är en jourcentral öppen på kväller, nätter och helger. Vårdcentraler: På vårdcentralerna finns det olika personalkategorier för såväl medicinska som sociala och psykologiska problem. Uddevalla Vårdcentral Västgötavägen 30 Närhälsan Dagson Södergatan 11 Närhälsan Dalaberg Lövskogsgatan 8 Närhälsan Herrestad Lingatan 12 Närhälsan Ljungkile Arendalsvägen 4 Närhälsan Skogslyckan Sunnanvindsvägen 8 Vårdcentralen Silentzvägen Silentzvägen 6

4 Polis & Rättsväsende När ett brott kommer till Polisens kännedom upprättas en anmälan. Många anmälningar leder till polisutredning. Under utredningen håller Polisen förhör med personer som kan lämna uppgifter om brottet. I vissa fall kommer inte brottet att tas upp av domstol därför att det inte kommit fram tillräckligt med uppgifter som gör att man kan döma personen för brottet. Andra utredningar hamnar i Tingsrätten efter åklagarens bedömning av polisutredningen. Beroende på vad det gäller för brott kan både misstänkta och brottsutsatta få stöd av juridiskt utbildade personer. Den som är misstänkt kan få hjälp av en offentlig försvarare och den som är utsatt för brottet kan få stöd av ett målsägandebiträde. Det gäller t.ex. i ärenden som rör våld och hot. Om brottsoffret är ett barn kan det få stöd av en särskild företrädare. En person som riskerar att utsättas för allvarliga trakasserier kan i vissa fall få ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär att den som trakasserar förbjuds att besöka personen, följa efter eller ta kontakt med personen på annat sätt, t.ex. via brev, sms, telefon eller social medier. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagaren efter att personen har ansökt om detta hos Polisen. Vid akut situation 112 Polisens växel För övriga ärenden kring polisanmälan, tips och anmälningar. Genom att ringa polisens växel kan du även få kontakt med en brottsoffersamordnare som har ansvar för kommunen där du bor. Polisen Uddevalla Polisen tar emot anmälan om brott i receptionen på Polishuset. Besöksadress: Lagerbergsgatan 35 Brottsanmälan via internet Använd gärna internetanmälan vid stöld och förlust (utom stöld av pass och nationellt id-kort) inklusive inbrott, inbrottsförsök och kontokortsbedrägeri. Polisens hemsida om brott Informationen finns även i form av teckenspråksfilmer och på olika språk.

5 Viktigt att anmäla brott Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera anledningar för dig att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott. Din anmälan: är tillsammans med din medverkan i brottsutredningen ofta en förut sättning för att brottet ska kunna klaras upp. gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som Polisen hittar. möjliggör för polis och åklagare att utreda frågor kring eventuell brottsofferersättning/skadestånd. är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag. är viktig för att brottstatistiken ska vara rättvisande. Statistiken hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott. Medling & Brottsofferjour Medlingsverksamheten Socialtjänsten erbjuder medling vid brott. Det innebär att brottsoffer och framför allt unga gärningsmän möts tillsammans med en opartisk medlare, för att samtala om brottet och de konsekvenser det medfört. Brottsoffret får en möjlighet till bearbetning och ursäkt medan gärningsmannen får en ökad insikt som förhoppningsvis leder till att denne inte begår nya brott. Medlingen är helt frivillig från båda parter. Brottsofferjour Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till någon som utsatts för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med brottsofferjouren. Brottsofferjouren förmedlar även hjälp på 27 olika språk utöver svenska.

6 Våld i nära relation Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Känner du dig rädd och hotad? Har du blivit slagen? Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har du själv utsatt någon i din närhet för hot, våld eller trakasserier? Kriscentrum Kriscentrum är en verksamhet inom Socialtjänsten i samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), NU-sjukvården. Kriscentrum erbjuder stödsamtal till vuxna som är eller varit våldsutsatta samt vuxna som utövar våld. Kriscentrum kan vara behjälplig i kontakter med olika myndigheter och andra stödinsatser som till exempel kvinnojouren. Kriscentrum erbjuder även stödsamtal i form av Trappansamtal som riktar sig till barn och unga 4 18 år. Trappansamtalen är en serie stödjande samtal som sker under en begränsad period. Därutöver kan barn och unga erbjudas fortsatta stödsamtal om barnet har behov som sträcker sig över längre tid. Barn och unga som utsätts för våld eller övergrepp kan också erbjudas en barnpsykiatrisk bedömning via BUP-psykolog på Kriscentrum. Bedömningen kan leda fram till att barnet eller den unge till exempel erbjuds en behandlande kontakt med BUPs öppenvårdsmottagning i Uddevalla. I en akut situation skall du alltid ringa 112 Stöd till kvinnor , Stöd till män , Stöd till barn och unga , Västsvensk portal om våld i nära relationer Kvinnofridslinjen

7 Kvinnojouren Kaprifolen Kvinnojouren är en obunden ideell förening som stöttar kvinnor som utsätts för fysisk eller psykisk kränkning. De aktiva på jouren har tystnadslöfte. Telefonjour dagligen 8:00 22:00. De som tar kontakt med Kvinnojouren får: någon att prata med, någon som lyssnar och försöker förstå utifrån sina egna erfarenheter hjälp till skyddat boende som ger möjlighet till eftertanke och eventuellt beslut om förändring hjälp med kontakter med till exempel polis, advokat, sociala myndigheter Tjejjour Chat och web för barn och unga Anmälan om att barn far illa Privatpersoner som kommer i kontakt med barn och ungdomar bör vid misstanke om att ett barn far illa anmäla detta till socialtjänsten. Är du tveksam om ifall du ska göra en anmälan eller inte kan du anonymt kontakta Socialtjänstens sektion för barn och unga ( ) och rådfråga hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Den som yrkesmässigt arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Exempel på sådan verksamhet kan vara barnomsorg och skola, kyrkans verksamhet för barn och ungdom, hälso- och sjukvård eller tandvård. Du behöver inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du misstänker att så är fallet. När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av en närstående ska de snarast inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.

8 Familj & barn Öppna förskolan Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan 0 6 år där man kan träffa andra föräldrar och barn samt delta i olika aktiviteter. På Öppna förskolorna arbetar förskollärare och socialsekreterare. Det finns alltid någon att prata med och du kan få stöd och vägledning i din föräldraroll. Att besöka Öppna förskolan kostar inget och du behöver inte föranmäla dig. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Kungstorget Herrestad Dalaberg På Dalaberg ingår Öppna förskolan tillsammans med Barnavårdscentralen, Barnmorskemottagningen och Socialtjänsten i Familjecentralen Dalaberg. Föräldrarådgivningen Föräldrarådgivning är till för dig som har barn under 18 år och som bor i Uddevalla kommun. Det kan handla om större eller mindre frågor som du funderar över i din roll som förälder. Vi för inga journaler eller register och om du önskar kan du vara anonym. Föräldrarådgivaren har tystnadsplikt och är kostnadsfri. Familjerådgivningen Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt. På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Familjerådgivaren är specialiserad på parrelationer och utbildad i psykoterapi. Familjerådgivaren har tystnadsplikt och den som söker hjälp kan vara anonym. Det kostar 100 kr per besök de första fem besöken, därefter är det kostnadsfritt. Familjerätten Familjerätten bistår bland annat vid samarbetssamtal och avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barnen i familjen vid en skilsmässa eller separation. Även frågor som gäller namnärenden, adoption och bekräftelse av faderskap.

9 Mer information för föräldrar i Uddevalla BRIS Vuxentelefon om barn BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. barnperspektivet.se råd och stöd i frågor som rör barn och om hur man kan samtala med barn. På barnperspektivet.se finns ett forum där vuxna kan diskutera och dela erfarenheter kring frågor som rör barn och unga. Rädda Barnens föräldratelefon De som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige som lyssnar, ger stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor. föräldramail med svar inom 72 timmar. MIND Föräldratelefon Mind är en ideell förening som främjar den psykiska hälsan och stöder människor i kris. De som svarar är utbildade psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym.

10 Någon att prata med Kurator/psykolog på din vårdcentral (se Hälso- och sjukvård) Kurator på Ungdomsmottagningen / Fältsekreterare Jourhavande medmänniska Jourtelefonen är öppen alla kvällar/nätter kl Jourhavande medmänniska drivs ideellt och alla har tystnadsplikt och repekterar anonymiteten. Nationella Hjälplinjen Nationella hjälplinjen är tillgänglig alla dagar kl Samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefon räkningen. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatri sjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Både den som ringer till Hjälp linjen och den som svarar är helt anonym. Äldretelefonen Äldretelefonen är öppen vardagar kl Den vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt men även anhöriga är välkomna att ringa. Äldretelefonen bemannas av volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Frivilligcentrum Frivilligcentrums verksamhet omfattar både unga och gamla, olika typer av volontäruppdrag, självhjälpsgrupper och caféverksamhet. Besöksadress: Brattgatan 6 SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd Telefonjour Varje kväll SPES (som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Självmordsupplysningen Chatta, maila frågor och få information om självmord och psykisk ohälsa. sjalvmordsupplysningen.se

11 Sexualitet & samlevnad Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen ör öppen för alla mellan års ålder som behöver hjälp eller har funderingar kring: hälsa och livsstil relationer preventivmedel sexualitet Personalen har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria. Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Barnmorska Kurator / Webbokning på Ungdomsmottagning på nätet Gynekologisk mottagning NÄL Råd och tidsbokning (många av de vanligaste gynekologiska åkommorna kan dock även behandlas på vårdcentral). Barnmorskemottagning Barnmorskemottagningen ger stöd och vård under och efter graviditet, stöd i föräldraskapet, preventivmedels rådgivning och gynekologisk cellprovskontroll. Närhälsan Uddevalla barnmorskemottagning Könsmottagningen Uddevalla sjukkhus HIV-test samt medicinska frågor kring könssjukdomar. HBTQ Riksförbundet för sexuell upplysning Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter Linje Stödlinje kring frågor om homo-, bi- och transsexualitet.

12 Ekonomi & skulder Budget- och skuldrådgivning Den som känner att ekonomin är betungande, inte får pengarna att räcka till eller har skulder som är svåra att klara av kan få hjälp av budget- och skuldrådgivningen på Medborgarkontoret. Kommunens budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri. Konsument Uddevalla Konsument Uddevalla finns på Medborgarkontoret. Där kan du kostnadsfritt få svar på frågor kring köp av varor eller tjänster. Du kan också få råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Konsumentverket Statlig webbsida med information och stöd till konsumenter. Ung Konsument Webbplats för unga om pengar och medveten konsumtion. Ung Konsument uppmuntrar till aktiva val, att tänka efter före köp och att agera när något gått fel. Bakom webbplatsen står Konsumentverket och Konkurrensverket. Socialbidrag ekonomiskt bistånd Om du har ekonomiska problem och inte vet hur du skall klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare på Sektionen för försörjningsstöd. Om det inte finns något annat sätt för dig att klara din försörjning, kan du ha rätt att få socialbidrag. Stödlinjen för spelare och anhöriga Nationell stödlinje för spelare och anhöriga som drivs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Deras främsta uppgift är att ge stöd och rådgivning till personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga.

13 Missbruk & beroende Kompassen För dig som har missbruksproblem eller är anhörig till en person med missbruk eller beroende. Kompassen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder rådgivning, stöd och behandling vid missbruks- och beroendeproblematik. Kompassen erbjuder även stöd till anhöriga. Kompassen Vuxen (över 21 år) , Kompassen Ung (upp till 21 år) , Utredningsgruppen Utredningsgruppen är till för den som har ett missbruk av alkohol, narkotika, lösningsmedel eller läkemedel och som i första hand själv söker hjälp. Du kan också vara anhörig eller god vän med någon som missbrukar och som du inte själv kan hjälpa ut ur missbruket. Du är då välkommen att kontakta Utredningsgruppen för att den du oroar dig för ska få hjälp. Musslan , Gruppverksamhet för barn och unga 7-19 år som har en förälder eller anhörig med psykisk sjukdom eller missbruksproblem. Musslan erbjuder gruppverksamhet och är ett samarbete mellan Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Svenska kyrkan i Uddevalla. De som jobbar på Musslan har tystnadsplikt, för inga journaler och registrerar ingen. Maskrosbarn Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt.

14 Social- & rehabupplysningen Till socialupplysningen och rehabupplysningen kan man ringa för allmän information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med och för upplysningar om vem man skall vända sig till. Om socialbidrag, missbruk, stöd och hjälp till barn och unga Måndag kl , Tisdag till torsdag kl , Fredag klockan , Om äldre- och handikappomsorg eller insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS) Måndag till fredag klockan , Om rehabilitering vid funktionsnedsättning och sjukdom. Måndag till fredag klockan Anhörigstöd Anhörigcentralen Anhörigcentralen vänder sig till dem som ger kontinuerlig hjälp till närstående som har funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller äldre. På Anhörigcentralen kan du få någon att samtala med för råd och stöd, delta i friskvårdsprogram samt få tips om hjälpmedel. Du kan också träffa andra i liknande situation genom att delta i gruppaktiviteter. Anhörigkonsulenter: Senior Ung/Vuxen Besöksadress: Anhörigcentralen Rosenhäll Österled 2, hus D Skaderiskanmälan & synpunkter Kommunen mål är att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete och vi tar särskilt gärna emot erfarenheter kring skaderisker och tillgänglighet.

15 Kommuninformation & service Medborgarkontoret På Medborgarkontoret får du bland annat hjälp med: att hitta rätt i den kommunala verksamheten. att få tillgång till kommunala handlingar, blanketter och planer. att få kontakt med andra myndigheter. information om lediga bostäder och hyresvärdar samt att utan kostnad annonsera ut din lediga bostad. konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning. fax, scanning och kopiering. att se lediga jobb i kommunens verksamheter. att använda sök- och skrivdator. att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Besöksadress: Rådhuset Kungstorget Mötesplats Dalaberg , Mötesplats Dalaberg erbjuder hjälp med olika samhällsfrågor. Det finns även besöksdatorer, olika kurser, informationskvällar samt fikamöjligheter. Besöksadress: Dalabergs centrum Mötesplats Tureborg På Mötesplats Tureborg kan du utöver att få hjälp med samhällsfrågor och översättning till svenska även låna symaskin och dator, fika och delta i olika aktiviteter. Besöksadress: Hagarnevägen 42 Uddevallas bibliotek På biblioteken finns utöver traditionell biblioteksverksamhet även möjlighet att låna dator och koppla upp sig på internet. Stadsbiblioteket Södergatan Dalabergs bibliotek Dalabergs centrum Ljungskile bibliotek Ljungskileskolan, Hälle lider

16 Hälsopolitiska rådet/fridsamgruppen/kommunledningskontoret 2015 Råd och service på Uddevalla kommuns hemsida Information om säkerhet och kris Möjligheter att lämna synpunkter, frågor och förslag som berör kommunens ansvar och verksamheter Uddevalla Hälsopolitiska råd

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer