Språket. Vilhelmina kommun. Grundskolans handlingsplan för att: Förebygga upptäcka - möta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språket. Vilhelmina kommun. Grundskolans handlingsplan för att: Förebygga upptäcka - möta"

Transkript

1 Språket Vilhelmina kommun Grundskolans handlingsplan för att: Förebygga upptäcka - möta språk-, läs- och skrivsvårigheter Beslutad Reviderad september

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte 3 Inledning 3 Kartläggning förskola år 9 5 Förklaringar 9 Att arbeta vidare efter genomfört test 11 Schema över kommunens kartläggning Bil 1 Förteckning över diagnosmaterial och litteratur Bil 2 2

3 Vilhelmina kommuns kartläggning gällande språk-, läs- och skrivutveckling från förskola till och med år 9 SYFTE Vårt syfte med en handlingsplan för språkutveckling är att: visa på några språkutvecklande arbetssätt tidigt upptäcka och följa de barn/elever som behöver stöd för att utveckla sin språk-, läs- och skrivförmåga visa hur vi regelbundet arbetar för att hitta de barn som behöver stöd i sin språkliga utveckling INLEDNING Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11). Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. (Lgr11 - kursplan för ämnet svenska). Språkets betydelse Språkutveckling, kunskapsutveckling och identitetsutveckling går hand i hand och är livslånga processer. Att lära sig läsa, skriva och utveckla språket är viktigt inte bara för att tillägna sig kunskaper i skolan utan också för att det är en biljett in i samhället. Samhället ställer allt högre krav på språklig förmåga samt en skicklighet i att läsa och skriva. Språklig förmåga ökar också individens möjlighet att påverka sin omgivning för ökad rättvisa, demokrati och jämställdhet. Språkutveckling När barnet är tre till fyra år är grunden lagd för den språkliga kompetensen, det vill säga barnet kan uttala de flesta ord rätt. Grammatiken fungerar och barnet har ett flytande tal. Barnet kan samtala och göra sig förstådd, men använder sig av kroppsspråket när orden inte räcker till. Ordförrådet utvecklas tillsammans med den sociala kompetensen och byggs ut under hela livet. Det arbete som läggs ned i form av medveten träning med språklekar och ramsor redan i förskolan är av stor vikt för det enskilda barnets språkutveckling. Därefter ska barnet lära sig en ny kunskap, läsa och skriva. Barnet ska koppla samman ljud och bokstav och sätta ihop bokstäver till ord ett nytt sätt att ta till sig språket. Fram till år tre kan de flesta elever följa kunskapsförmedlingen i alla ämnen, men efter år tre blir texterna i läromedlen språkmässigt svårare och mera ämnesspecifika. Utan tillräckligt språk klarar eleverna inte sitt skolarbete. Arbetssätt Det finns många metoder för att arbeta språkutvecklande, men något som ständigt återkommer är vikten av att samtala kring text och bild. Några strategier för att underlätta förståelsen är att: kunna knyta an till egna erfarenheter identifiera huvudbudskapet, sammanfatta innehållet se orsakssamband göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst dra slutsatser och generalisera 3

4 associera till andra texter de läst eller skrivit kritiskt granska texters form och innehåll Sådana strategier, att skapa inre bilder och ett rikt ordförråd hjälper eleven att förstå. Det finns bra litteratur att använda sig av om man behöver stöd i detta arbete. Se till exempel Den meningsfulla språkväven av Rigmor Lindö, Tankens Mosaik av Susanne Zimmerman eller Böcker inom oss av Aidan Chambers. Även faktatexter behöver bearbetas för att öka förståelsen. Eleverna behöver förberedas genom att samtal förs om texten och svåra ord förklaras. I Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse finns ett kapitel som behandlar just hur läraren kan förbereda eleverna att möta en faktatext med rubriker, underrubriker, faktarutor och bilder. I böckerna Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess av Elisabeth Arnbak och Vägar till läsförståelse av Monica Reichenberg ges exempel på hur man kan ge eleverna aktiv vägledning i hur de ska ta till sig innehållet i faktatexter. Genrepedagogik syftar till att ge eleverna en medvetenhet om hur språket fungerar i olika sammanhang och att stegvis stötta eleverna att utveckla både sitt vardagsspråk och ett effektivt skolspråk. Det handlar om att tillsammans hitta strukturen i språket och att lära sig att olika texter har olika syften. I skolan används huvudsakligen sex olika textgenrer: argumenterande text, förklarande text, beskrivande text, narrativ text, återgivande text, samt instruerande text. Genrepedagogiken bygger på ett arbete i fyra steg: bygga upp kunskap studera texter inom genren för att få kunskap skriva en gemensam text skriva en egen text Till exempel är genrepedagogiken ett utmärkt redskap att använda när eleverna ska skriva faktatexter. Det gäller då både att lära sig om ämnet ifråga och att lära sig hur en faktatext byggs upp. Fas ett handlar då om vilka ord och begrepp i texten som behöver förklaras och arbetas vidare med för att eleverna till fullo ska förstå vad de betyder. Det handlar också om att eleverna tänker efter vad de redan vet och att man tar reda på så mycket som möjligt om ämnet. Vidare behöver eleverna se vilka ord som kan vara typiska att använda i en text av den typen. I fas två tittar man på olika faktatexter i ämnet och jämför vad som skiljer dem åt. Fas tre handlar om modellande, läraren skriver tillsammans med klassen en faktatext om ämnet så att eleverna får en modell för hur texten kan se ut. Slutligen skriver eleverna en text på egen hand. Modellen tar tid att arbeta sig igenom, men vinsten är att eleverna både lär sig om ämnet, ämnesspråket och att producera en egen text på en högre nivå En närmare beskrivning av cirkelmodellen finns i böckerna Låt språket bära och Stärk språket stärk lärandet (se litteraturlista). 4

5 Kartläggning sker enligt följande: Förskola 5 års ålder SIT Specialpedagog Språkligt Impressivt Test Arbetsgång: Specialpedagog i förskolan kartlägger alla barn med SIT. Vid oro kring språkutvecklingen kontaktas föräldrar och berörd personal. Åtgärdsprogram upprättas vid behov för arbetet i förskolan. Om vidare utredning behövs kontaktar föräldrar BVC för remiss till logoped. Specialpedagog informerar personal och specialpedagog i förskoleklass om resultatet av kartläggningen under förutsättning att föräldrar ger sitt medgivande och vid behov görs ytterligare kartläggning. Specialpedagog i förskolan informerar specialpedagog/personal i förskoleklass om kartläggning under förutsättning att föräldrar ger sitt medgivande. Förskoleklass Januari Vad kan du höra? DEL1 Förskollärare April/maj Vad kan du höra? DEL2 Februari LUS Förskollärare Arbetsgång: Specialteamet inom Gru fskl-6 ansvarar för beställning och distribution av screeningmaterial till förskollärare som genomför och rättar. Specialteamet sammanställer resultaten av screeningarna. Specialteamet och förskollärare analyserar och diskuterar resultaten samt kommande insatser. Vid behov genomför specialteamet utförligare test för att kartlägga vilka faktorer som hindrar eleven i språkutvecklingen. Information som anses värdefull för mottagande klasslärare i år 1 överlämnas vid en elevvårdskonferens. I vissa fall skrivs en ansökan till specialteamet för vidare uppföljning. Under våren hålls överlämnandekonferens där förskollärare och mottagande lärare deltar. År 1 September Fonolek Klasslärare Oktober LUS Klasslärare Februari LUS Klasslärare Maj Diktamen nonsensord (2 ljud) Klasslärare 5

6 År 2 September DLSBas Klasslärare Oktober LUS Klasslärare Februari LUS Klasslärare År 3 Oktober DLS för klasserna 2 och 3* Klasslärare *Läsförståelse, Ordförståelse och Rättstavning Oktober LUS Klasslärare Februari LUS Klasslärare Våren Nationella prov Klasslärare År 4 Oktober LUS Klasslärare Januari DLS för skolår 4-6 Läshastighet Klasslärare DLS för skolår 4-6 Rättstavning 1 Februari LUS Klasslärare År 5 Oktober LUS Klasslärare Februari LUS Klasslärare Februari DLS för skolår 4-6 Läsförståelse Klasslärare År 6 Oktober LUS Klasslärare Februari LUS Klasslärare Våren Nationella prov Klasslärare Arbetsgång: Specialteamet inom Gru fskl-6 ansvarar för beställning och distribution av screeningmaterial till klasslärare som genomför och rättar. Specialteamet sammanställer resultaten av screeningarna. Klasslärare ansvarar för genomförandet och rättning av nationella prov. Specialteamet och klasslärare analyserar och diskuterar resultaten samt kommande insatser. Vid behov genomför specialteamet utförligare test för att kartlägga vilka faktorer som hindrar eleven i sin läs-, skriv- och språkutveckling. I vissa fall skrivs en ansökan till specialteamet för vidare uppföljning. Vid individuella insatser och när elev ej uppnått mål upprättas åtgärdsprogram. 6

7 Under våren i år 3 och vid byte av lärarpersonal, hålls överlämnandekonferens där klasslärare och mottagande lärare deltar. LUS - läsutvecklingsschema är ett kvalitativt bedömningsinstrument som vi använder oss av för att följa elevernas läsutveckling. Varje termin gör klasslärarna en bedömning av var varje elev befinner sig i sin läsutveckling och noterar detta i ett speciellt läsutvecklingsprotokoll. Skolbibliotekarien gör en sammanställning av alla läsutvecklingsprotokoll. Överlämning sker mellan år 6 och år 7. År 7-9 Diagnoserna ska fungera både som kartläggning av läsförmåga och som utgångspunkt i undervisningen. Handlingsplanen utvärderas och revideras varje år. År 7 Höst Diagnostiskt material i svenska Klassläraren och svenska som andraspråk år 6-9 Faktatext ur Fina fakta Vår Diagnostiskt material i svenska Svenskläraren och svenska som andra språk år 6-9 Skönlitterär text Ingenting att skratta åt (CD) År 8 Höst Diagnostiskt material i svenska Svenskläraren och svenska som andra språk år 6-9 Faktatext HipHop Vår Skönlitterär text Kante År 9 Höst Diagnostiskt material i svenska Svenskläraren och svenska som andra språk år 6-9 Brev WWF Bildanalys Bildsidan Vid behov kan läraren fylla på med eget material, och vid bedömning använda sig av matrisen i Språket på väg del II. Alla svensklärare och specialpedagoger/speciallärare sätter sig in i Språket på väg del I och II samt Språkutveckling. 7

8 Arbetsgång: Skolenhetens ämnesansvariga i svenska ansvarar för beställning och distribution av diagnosmaterial till svensklärarna. Svensklärarna genomför och rättar diagnoserna. Vecka när diagnoserna genomförs i respektive årskurs bestäms gemensamt av svensklärarna Specialpedagog/speciallärare eller svensklärare analyserar och diskuterar resultaten samt kommande insatser. Rektor deltar/informeras. Vid behov genomför specialpedagog utförligare kvalitativa test (LOGOS) för att kartlägga vilka faktorer som hindrar eleven i läs- och skrivutvecklingen. Åtgärdsprogram upprättas för elever som inte når målen. Vid misstanke om specifika läs- och skrivsvårigheter konsulteras logoped/skolpsykolog. Föräldrar, klasslärare, specialpedagog och rektor deltar vid konsultationen. Resultaten av observationer/kartläggning tas upp i språkgruppen vid en utvärderingsträff under vårterminen. Resultaten av kartläggningen tas i beaktande vid fördelning av områdets specialpedagogiska resurser. 8

9 FÖRKLARINGAR År 1 FONOLEK: Bedömning av språklig medvetenhet. FONOLEK är ett grupptest som under lekfulla former och på kort tid bedömer den fonologiska medvetenheten. Testet kan även användas för bedömning av enskilda elever. FONOLEK kan användas från 6 år och uppåt. Det förutsätter att man arbetat strukturerat med språklekar. Testet består av tre delprov med sex uppgifter i varje delprov. Delproven består av: 1. Ljudsegmentering 2. Lyssna ut initialt ljud. 3. Ljudsyntes (att dra samman ljud till ett ord ). LUS: LUS är en förkortning för läsutvecklingsschema. Det är ett instrument för att ta reda på hur långt eleven nått i sin läsutveckling. Den beskriver en läsutvecklingsprocess etappvis och bedömningen grundas på vad barnen väljer att läsa. LUS ingår i alla årskurser. Diktamen nonsensord (2 ljud): Bedömning av ljudsäkerhet. Testet består av 24 ord. (Det är bra om eleverna innan testet fått prova på att skriva nonsensord, så att det inte är helt okänt för dem). År 2 DLSBas: DLSbas omfattar tre delprov: Läslust, Läsning (fem minuter) och Skrivning (sju minuter). Läslust omfattar tio uppgifter som berör elevernas inställning till läsning ur olika aspekter. Läsning omfattar 20 uppgifter (meningar) sammanvävda till en liten berättelse. Till varje läst uppgift finns fem bilder och eleverna ska markera den bild som bäst kan kopplas samman med den lästa uppgiften. Skrivning består av en bild som eleverna ska skriva och berätta till. Bilden hör samman med den berättelse som de läst i delprovet Läsning. År 3 DLS för skolår 2 och 3: DLS för klasserna 2 och 3 omfattar sju delprov för år 3: Ordförståelse, Rättstavning, Läsförståelse, Bokstavsordning, Skriva meningar, Hitta meningar och Min läsning och skrivning. Följande tre delprov görs: Ordförståelse undersöker förståelsen av 20 ord: adjektiv, substantiv, verb och adverb. Det är ett flervalsprov med fyra valmöjligheter till varje uppgift. Orden är valda så att de representerar vanligt förekommande ord i texter för barn i åldrarna 9 10 år. Rättstavning undersöker elevens förmåga att stava 20 ord rätt. Orden är valda så att de företrädesvis prövar ljudenligt stavade ord. För att underlätta ordförståelsen presenteras diktamensordet i en sammanhängande berättelse Läsförståelse består av en sammanhängande berättelse för tystläsning omfattande 17 flervalsfrågor med fyra svarsalternativ på textinnehållet. Delprovet är tidsbegränsat till 30 minuter. 9

10 DLS för skolår 4-6 omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. År 4 Följande två delprov görs i år 4: DLS Läshastighet Detta är ett lästest som kollar läshastighet. Texten Draken i månskenet skall läsas under 6 minuter och läsförståelsen ingår när man väljer rätt ord bland 3 alternativ. Testet består av 35 uppgifter. DLS Rättstavning 1 Delprovet Rättstavning består av 36 uppgifter som representerar olika moment inom stavningsmetodiken. En kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga utvärderas med en särskild analystabell. År 5 Följande delprov görs i år 5: DLS Läsförståelse Detta består av 4 texter med 41 flervalsuppgifter samt 3 frågor med öppna svar som rätt besvarade ger två poäng var. Testet görs vid två tillfällen med 30 minuter vid varje. ATT ARBETA VIDARE EFTER GENOMFÖRT TEST Till denna handlingsplan finns verktygslådor kopplade. I dessa finns konkret material för eleven, dataprogram, elevlitteratur samt litteratur för pedagogen. Detta material ska vara ett stöd för pedagogen när en elev får problem med läsinlärningen. Efter genomförda tester och när resultatet visar att elever behöver ytterligare träning kan nedanstående sidhänvisningar vara till hjälp. Fonolek: Bornholmsmodellen Avkodning år 2-4: Träna LÄSHASTIGHET, Skellefteå 2011 LUS: Läsa, se boktips s.154 i Nya Lusboken skonlitteratur/lusguiden2/ Skolbiblioteket Volgsjö Läsförståelse s i Den meningsfulla språkväven s i Förebygg och åtgärda s i Vägar till läsförståelse s i Läsning av faktatexter 10

11 DLS: För att arbeta mer med rättstavning se s i Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter För att arbete mer med läsförståelse sid 95 i Vägar till läsförståelse sid 122 i Läsning av faktatexter 11

12 Schema över kommunens kartläggning Bil 1 Förteckning över diagnosmaterial och litteratur Bil 2 12

13 Bilaga 1 Schema över Vilhelmina kommuns kartläggning av elevers språk-, läs- och skrivutveckling Hösten F-klass År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Fonolek sep DLS Bas sep DLS för klass 3: okt Läsförståelse, Ordförståelse, Rättstavning LUS okt okt okt okt okt okt Läsdiagnos fakta hösten Läsdiagnos hösten Läsdiagnos hösten Våren F-klass År 1 År 2 År 3 År 4 år 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Vad kan du höra? DEL 1 jan DLS för skolår 4-6: Läshastighet, Rättst 1 jan DLS Läsförståelse feb LUS feb feb feb feb feb feb feb Nationella prov våren våren våren Vad kan du höra?del 2 apr/maj Diktamen nonord 2 ljud maj Läsdiagnos skönlitt. text våren 13

14 Bilaga 2 Screeningmaterial Nya SIT, Språkligt Impressivt Test för barn, Hellqvist, B.(1989) Pedagogisk Design Bornholmsmodellen, Lundberg, I.(2007) Natur & Kultur Fonolek, Hemmingsson I. (LPC i Östersund) KTI, Kontrollerad teckningsiakttagelse, Björk K., Lindman B. Kvalitativa diagnoser, Ljudsäkerhet, Johansson M-G Diagnostiskt material i svenska och svenska som andraspråk år 6-9. Skolverket DLSbas, Järpsten, B.(2004) Hogrefe Psykologiförlaget AB DLS för klasserna 2 och 3, Järpsten, B.(2003) Hogrefe Psykologiförlaget AB DLS för skolår 4-6, Järpsten, B. Taube, K.(2010) Hogrefe Psykologiförlaget AB Nationella prov för år 3, Skolverket Nationella prov för år 6, Skolverket Nationella prov för år 9. Skolverket Nya LUSboken, Allard, B. Askeljung, M. Sundblad, B.(2001) Bonnierutbildning Nya LUSboken komplement, Allard, B. Askeljung, M.(2003) Bonnierutbildning Vad kan du höra? Renström, U-B. Serholt Läromedel Litteraturlista Arnbak, Elisabeth (2010). Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess. Natur & Kultur Chambers, Aidan (1998). Böcker inom oss om boksamtal. Raben & Sjögren Druid-Glentow, Birgit (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Natur och Kultur Gibbons, Pauline (2009). Stärk språket stärk lärandet. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB Johansson,Britt & Sandell,Anniqa (2010). Låt språket bära. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB Lindö, Rigmor (2005). Den meningsfulla språkvägen. Studentlitteratur AB Reichenberg, M (2008). Vägar till läsförståelse. Natur och Kultur Westlund, Barbro (2009). Att undervisa i läsförståelse. Natur och Kultur Zimmerman, Susanne & O Keene, Ellen (2003). Tankens mosaik. Bokförlaget Daidalos 14

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling i Sotenäs kommun Målsättning I Sotenäs kommun ska ingen elev med språk-, läsoch skrivsvårigheter

Läs mer

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum Språket Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter Strömstad kommun Resurscentrum Syfte med handlingsplanen är i korthet att: Skapa gemensamma rutiner i Strömstad Kommun

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde. Reviderad December 2013 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Del 1 Språkplan för Munkedals Kommun Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Välfärdsförvaltningens område Barn & Utbildning 2015 Innehåll 1. Inledning:...1

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Inledning, Lästrumpet

Inledning, Lästrumpet Inledning, Lästrumpet Läsfärdighet är ett av den nutida människans viktigaste verktyg. På Vallatorpsskolan arbetar vi medvetet och målinriktat för att varje elev ska utveckla sin läsförmåga på bästa möjliga

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Kartläggningsplan för Södertälje

Kartläggningsplan för Södertälje Kartläggningsplan för Södertälje 1 Material för pedagogisk kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga i Södertälje skolor, inkl. kommungemensamma obligatoriska diagnosmaterial År Material Tid Ansvarig

Läs mer

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Del 1 Språkplan för Munkedals Kommun Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Välfärdsförvaltningens område Barn & Utbildning 2016 Innehåll 1. Inledning:...1

Läs mer

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp MELLANVÅNGSSKOLAN Handlingsplan För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp Omarbetad i aug 2014 av Ulrika Odin Persson specialpedagog Alexandra Lundquist

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever Nivå 4 utökat EHT få barn/ elever utredning Nivå 3 EHT barn/elever med språk-, läsoch/eller skrivsvårigheter förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 2 arbetslaget speciallärare

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Handlingsplan för läs- och skrivutveckling. År F 9

Handlingsplan för läs- och skrivutveckling. År F 9 Tillbergaskolan Specialpedagogerna Handlingsplan för läs- och skrivutveckling År F 9 God läs och skrivförmåga är nyckeln till kunskap! 2008-10-03 1 En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5

Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5 Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5 Lokal handlingsplan Läsa och skriva Att ge stöd till en positiv läs- och skrivutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att tidigt

Läs mer

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17 Språkutvecklingsplan Reviderad 2013-06-17 1 Vi ska klara alla barn och elever! Som rubrik för Nässjö kommuns skolplan finns devisen Lärande ger glädje och möjligheter. Detta bör genomsyra allt vårt arbete

Läs mer

Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter

Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter Dingtuna skolor 2008 06 10 Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter Mål Elever i Västerås ska i år 3 kunna läsa, skriva och räkna. I de fall som tillräckliga kunskaper inte erhållits ska

Läs mer

Plan för språk- läs- och skrivutvecklingen

Plan för språk- läs- och skrivutvecklingen Plan för språk- läs- och skrivutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Språket är en sockertång som man kan gripa världen med Lennart Helsing 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning?

Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? Karlshamns kommun Elever i behov av stöd (2) feb 2015 Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd. Halvera lägsta nivån och öka den andel som når högsta nivån. Del A Vilka rutiner

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Plan över stimulans av språklig medvetenhet och förstärkt läsinlärning Noltorpsmodellen

Plan över stimulans av språklig medvetenhet och förstärkt läsinlärning Noltorpsmodellen 2012 05 30 Plan över stimulans av språklig medvetenhet och förstärkt läsinlärning Noltorpsmodellen Syfte: Att samtliga elever får utveckla sin möjlighet att bli goda läsare. Utdrag ur kursplanerna i svenska

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Att bygga upp ett skolspråk för nyanlända tar 6-8 år. Alla lärare är språklärare! Firels resa från noll till

Läs mer

LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING. Elevhälsoteamet Lagersbergsskolan 2012-08-22

LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING. Elevhälsoteamet Lagersbergsskolan 2012-08-22 LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING Mål vi uppmärksammar och stödjer aktivt de elever som är i behov av särskilt stöd vi har en gemensam helhetssyn där eleverna respekteras

Läs mer

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar

Läs mer

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 R E V I D E R A D A U G U S T I 2 0 17 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM Innehållsförteckning 2 1. Förebyggande

Läs mer

Skolutveckling på mångfaldens grund

Skolutveckling på mångfaldens grund Välkommen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Skolutveckling på mångfaldens grund Seminarieträff 4: Om bedömning av språkutveckling och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Solveig Gustavsson Eva Westergren

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg Anna Olsson UE i Mölndal Anna Maria Åkerberg Glasbergsskolan Mölndal Ett förändrat arbetssätt kräver kompetens och adekvata mätmetoder Forskning Utbildning Drakrosetter PIRLS-rapporten 2006 (Progress in

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan.

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. UMEÅ KOMMUN Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. Jessica Kristoffersson, Paula Waara, Kerstin Bergenholm, Elisabet Larsson, Anne-Marie

Läs mer

För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet

För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet Skolan ansvarar för att uppmärksamma, utreda och rikta insatser vid läs- och skrivsvårigheter. I de fall eleven är i behov av att

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Plan för screening i svenska och matematik, kommundel Floda

Plan för screening i svenska och matematik, kommundel Floda Plan för screening i svenska och matematik, kommundel Floda Syfte med screening Resultaten av screeningarna skall ses som avstämningar som ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Förebyggande handlingsplan

Förebyggande handlingsplan Förebyggande handlingsplan För elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter och dyskalkyli 2014/2015 Utvärderas och revideras mars 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se

Läs mer

Egenremiss läs- och skrivutredning i skolålder

Egenremiss läs- och skrivutredning i skolålder Egenremiss läs- och skrivutredning i skolålder Enligt gällande riktlinjer gör vi inga läs- och skrivutredningar förrän barnet/eleven gått ut årskurs 2 och fyllt 9 år. Sådana remisser kommer därför att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete!!!!!!!!!!!!!!

Systematiskt kvalitetsarbete!!!!!!!!!!!!!! 2 3 . 4 5 Rektor Nina Lidfors 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skolverket: En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda Bornholmsprojektet 1985-1989 Kan man: Specifikt stimulera språklig medvetenhet? Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet

Läs mer

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar Region Skåne och Skånes kommuner/ Tips! SKED ger läs- och skrivutredningskurs Pedagogisk kartläggning Tar reda

Läs mer

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun Handlingsplanen gäller från ht-09. Utarbetad av speciallärare/specialpedagoger

Läs mer

Förebyggande handlingsplan

Förebyggande handlingsplan Förebyggande handlingsplan För elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter och dyskalkyli 2016 Utvärderas och revideras januari 2017 Gefle Montessoriskola www.geflemontessori.se

Läs mer

Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010

Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010 Barn och Familj 2011-02-02 Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010 Kartläggning i förskolklass genomförs under höstterminens första hälft, under veckorna 36-39. Testen innehåller

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå 1 Föreläsningens innehåll Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av interventionsstudien

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Gunnel Brink Holm Logoped Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Vetlanda kommuns språkutvecklingsplan förskolan - gymnasiet Kugghjulen Nationellt centrum för språk-, läs-

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Literacy tillsammans med empatidockor

Literacy tillsammans med empatidockor Literacy tillsammans med empatidockor Vilka elever kommer till vår skola? Skolverkets projekt med avseende på språk, lärande och identitet i svenskundervisning Övergripande syfte ge lärarna kunskap, möjligheter

Läs mer

Gäller från och med Ht 2014 Revideras i aug 2015. Handlingsplan

Gäller från och med Ht 2014 Revideras i aug 2015. Handlingsplan Gäller från och med Ht 2014 Revideras i aug 2015 Handlingsplan Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god språk-, läs- och skrivutveckling för elever i grundskolan inklusive

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG471 DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT TAL-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING, 30 högskolepoäng Learning to speak, read and write, 30 higher education

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation ORDEN I LÅDAN Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Läsa och skriva i förskolan... 4 Kopplingar

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundskolan 4-6 Sjötofta Innehåll 1 Anvisningar 3 2 Resultat 4 2.1 Kunskaper Utbildningsresultat... 4 2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Långsiktig och metodisk språkutveckling i alla skolformer Hur får vi en progression i läsning, läsförståelse och skrivutveckling?

Långsiktig och metodisk språkutveckling i alla skolformer Hur får vi en progression i läsning, läsförståelse och skrivutveckling? Långsiktig och metodisk språkutveckling i alla skolformer Hur får vi en progression i läsning, läsförståelse och skrivutveckling? Förskolan (barnehagen) Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?

Läs mer

II

II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Skolverket: En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i Arjeplogs Kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i Arjeplogs Kommun Övergripande handlingsplan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i Arjeplogs Kommun Grundskoleförordningen 5 kap. 1 i 4 kap. 1 andra stycket skollagen föreskrivs att särskilt stöd skall ges till

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

2013-05-02 Anette Hellström Sidan 1 av 10

2013-05-02 Anette Hellström Sidan 1 av 10 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Anette Hellström Sidan 1 av 10 Diariekod: Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning av språkscreening från 2011-2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola. Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg

Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola. Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg UT- VÄRDERING GENOM- FÖRANDE SYFTE OCH MÅL BAKGRUND Kartläggning bland lärprocessledare

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Frostviksskolan

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SPRÅKUTVECKLINGSARBETE

SPRÅKUTVECKLINGSARBETE BARN OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER SPRÅKUTVECKLINGSARBETE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR RAPPORT KVALITETSARBETE 2011 Ingela Hyddmark Lars Persson Karin Thorén Januari 2012 SPRÅKUTVECKLINGSARBETE I FÖRSKOLOR

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9

Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9 Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9 Varför språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt? Språkets betydelse i samhället kan inte nog betonas. Ca 20% av alla elever riskerar inte kunna vara

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Resultatrapport 2013: Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3

Resultatrapport 2013: Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 Barbro Hagberg-Persson, Provansavarig för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 Resultatrapport 2013: Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 Från och med

Läs mer

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG471, Didaktik med inriktning mot tal-, läs- och skrivutveckling, 30,0 högskolepoäng Learning to Speak, Read and Write, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer