Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2004"

Transkript

1 Ure 2005:1 ISSN Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2004 Rapporten ingår i serie Ure som utges av AMS Avdelning för analys och utvärdering

2 Avd för analys och utvärdering Farhad Abdi Inger Norén Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2004 Byte av rapportserie fr.o.m Rapporten ingick tidigare i serien Prora Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Inledning...3 Aktivitetsgarantin...4 Deltagarna...7 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling - ingår i förberedande insatser...8 Deltagarna...9 Tid före och i insats...12 Resultat...13 Kostnader...16 Anställningsstöd...18 Anställningsstödets utveckling över tiden...22 Deltagarna...22 Tid före och i program...30 Resultat...32 Kostnader...40 Arbetslivsinriktad rehabilitering - ingår i förberedande insatser...42 Deltagarna...44 Tid före och i insats...47 Resultat...48 Kostnader...50 Arbetsmarknadsutbildning...52 Deltagarna...54 Tid före och i program...60 Resultat...61 Kostnader...65 Arbetspraktik...67 Deltagarna...69 Tid före och i program...72 Resultat...74 Kostnader...76 Datortek/aktivitetscenter...79 Deltagarna...81 Tid för och i insats...84 Resultat...85 Kostnader...87 Friår...89 Deltagarna...92 Friårsvikarierna...94 Kostnader...95 Sid

3 Förberedande eller orienterande utbildning...97 Deltagarna Tid före och i insats Resultat Kostnader Kommunala ungdomsprogrammet Deltagarna Tid före och i insats Resultat Kostnader Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Formerna för projekten Deltagarna Projektens målgrupper Tid före och i program Resultat Kostnader Start av näringsverksamhet Deltagarna Tid före och i program Resultat Kostnader Ungdomsgarantin - ingår i ungdomsinsatser Deltagarna Tid före och i insats Resultat Kostnader Konjunkturberoende program och insatser ett jämförande perspektiv Deltagarna Resultat Kostnader Lönebidrag Anställda med lönebidrag Tid före och i insats Resultat Kostnader Offentlig skyddat arbete Anställda i offentligt skyddat arbete Resultat Kostnader Särskilda insatser för personer med arbetshandikapp ett jämförande perspektiv Sökandekategoriförteckning...178

4 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska programmen och insatserna under 2004 med avseende på bland annat syfte, innehåll, regelverk, deltagarnas sammansättning, volymer, resultat och kostnader. Deltagarvolymen i de konjunkturberoende programmen och insatserna ökade från personer i genomsnitt per månad under år 2003 till personer 2004, vilket innebär en ökning på drygt personer. I relativa tal utgjorde deltagarna i de konjunkturberoende programmen 2,4 procent av arbetskraften under Motsvarande andel för verksamhetsåret 2003 var 2,1 procent. Den s.k.. obalansen, dvs. antalet arbetslösa och deltagare i konjunkturberoende program, uppgick till drygt personer i genomsnitt per månad, vilket var en ökning med personer jämfört med budgetåret Ökningen i obalanstalet förklaras dels av den ökade programvolymen dels av det ökade antalet arbetslösa. Under 2004 var i genomsnitt personer eller 5,4 procent av arbetskraften arbetslösa, vilket var en ökning med drygt personer eller 0,4 procentenheter jämfört med tidigare år. Utöver deltagarna i konjunkturberoende programmen deltog personer i de särskilda insatserna för personer med arbetshandikapp, dvs. lönebidrag och offentligt skyddat arbete. Motsvarande antal budgetåret 2003 var Antalet deltagare ökade i flertalet av konjunkturberoende program och insatser under Antalet deltagare ökade mest i särskilt anställningsstöd, arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering och förberedande eller orienterande utbildning. Däremot minskade antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, utökat förstärkt anställningsstöd (stödet upphörde fr.o.m. februari 2004) och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. De särskilda insatserna för personer med arbetshandikapp hade en minskad deltagarvolym med nära deltagare under Den 1 februari 2002 tillkom försöksverksamheten friår, vilket införs i hela landet från och med 1 januari 2005 och ges en tydligare arbetsmarknadspolitisk inriktning. I genomsnitt deltog drygt personer per månad i friår under 2004 och totala antalet deltagare uppgick till Ett övergripande uppdrag för Arbetsmarknadsverket är att arbetsförmedlingarna i sin verksamhet skall prioritera dem som har svårt att få ett arbete och dem som har varit utan arbete under lång tid. Till dessa räknas bland annat arbetshandikappade, personer med utländsk bakgrund, ungdomar (18-24 år) och långtidsinskrivna. Dessa gruppers andel av de konjunkturberoende programmen och insatserna bör vara minst lika stor som deras andel av de arbetslösa. De konjunkturberoende programmen och insatserna uppfyllde tillsammans detta balanskrav för samtliga grupper under Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska program är att de ska öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft. Mot bakgrund av att de konjunkturberoende programmen och insatserna har olika innehåll, syften och målgrupper, varierar resultaten mellan programmen/insatserna. För samtliga konjunkturberoende program och insatser har registerbearbetningar (AMS databaser) genomförts för att se vilken status deltagarna har på arbetsmarknaden 30, 90 och 180 dagar efter avslutat program eller insats. Av resultatet framgår att start av näringsverksamhet och arbetsmark- 1

5 nadsutbildning uppvisade bäst resultat. Andelen deltagare som hade ett arbete 90 dagar efter avslutat start av näringsverksamhet uppgick till 80 procent. Andelen i arbete fördelat på de olika avaktualiseringsorsaker visar att 70 procent av dessa deltagare fortsatte hos samma arbetsgivare, dvs. fortsatte med sin egen verksamhet i det här fallet. Ett av verksamhetsmålen för Arbetsmarknadsverket budgetåret 2004 var att andelen personer som fått arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning skulle vara så högt som möjligt dock i genomsnitt minst 70 procent. Målet uppnåddes då andelen i arbete efter avslutat utbildning uppgick till 74 procent. För förberedande insatser, dvs. aktiviteter inom vägledning/platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, förberedande eller orienterande utbildning samt datortek, är andelen i arbete relativt låg i förhållande till flera andra konjunkturberoende program och insatser. Förklaringen till detta är att det just är frågan om insatser för personer som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. Även ungdomsinsatser hade en jämförelsevis låg andel i arbete efter programmet/insatsen. Styckkostnaden ökade marginellt för merparten av konjunkturberoende program och insatser under 2004 i förhållande till föregående år. När det gäller program/insatser där aktivitetsstöd utgår, styrs kostnaden framförallt av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. Vid motsvarande jämförelse för de särskilda insatserna för personer med arbetshandikapp framkommer att styckkostnaden även för lönebidrag och offentligt skyddat arbete ökade marginellt under budgetåret

6 Inledning De arbetsmarknadspolitiska medlen samspelar med varandra Denna rapport fokuserar på både konjunkturberoende program/insatser och särskilda insatser för arbetshandikappade. De olika arbetsmarknadspolitiska medlen samspelar funktionellt med varandra. För att göra samspelet så effektivt som möjligt ingår de via Arbetsförmedlingen i ett organisatoriskt sammanhållet system, vars syfte är att uppfylla de mål statsmakterna lagt fast för arbetsmarknadspolitiken. Vid sidan av platsförmedling, vägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering spelar de olika arbetsmarknadspolitiska programmen en viktig roll för att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser. Vidare syftar de arbetsmarknadspolitiska programmen till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden och att dennes anknytning på arbetsmarknaden bibehålls, vilket leder till minskad risk för långvarig arbetslöshet. En arbetssökandes handlingsplan kan ibland omfatta flera program och/eller insatser som ett led i att nå målet med ett stadigvarande arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska programmen kan klassificeras på flera olika sätt. Programmen delas bland annat upp, i konjunkturberoende program/insatser och insatser för arbetshandikappade, där program/insatser i den förstnämnda kategorin skall avpassas mot konjunkturläget medan den andra kategorin ska svara mot den enskildes behov, oavsett konjunkturläget. Kategorin insatser för arbetshandikappade finansieras av anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade, för att säkerställa att arbetshandikappade får del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Under detta anslag finansieras bland annat insatserna lönebidrag och offentligt skyddat arbete. Arbetshandikappade skall därutöver prioriteras inom ramen för de konjunkturberoende programmen/insatserna, som finansieras av anslagen bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader. Programstrukturen förändras Uppsättningen av arbetsmarknadspolitiska program har hela tiden förändrats för att möta nya behov på arbetsmarknaden. Ett nytt program eller insats innebär ofta att programstrukturen ändras i och med att exempelvis arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd eller bidragsnivåer är olika, eller p.g.a. att det nya programmet/insatsen bättre tillgodoser behov som tidigare rymts inom andra program eller insatser. Rapportdisposition Rapporten 1 är uppbyggd i 15 olika avsnitt (i alfabetisk ordning), som var och en behandlar ett arbetsmarknadspolitisk program eller insats. Varje avsnitt går att läsa fristående. Detta upplägg innebär att vissa upprepningar av resonemang och förklaringar måste göras. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som en referens- och uppslagsrapport i olika sammanhang. För att ge en översikt över samtliga konjunkturberoende program och insatser avslutas denna del med ett avsnitt med jämförande perspektiv med avseende på deltagare, resultat och kostnader. Även särskilda insatser för arbetshandikappade avslutas med ett avsnitt med jämförande perspektiv. 1 För en genomgång av Arbetsmarknadsverkets uppdrag och styrning hänvisas till Arbetsmarknadsverkets årsredovisning

7 Aktivitetsgarantin Startade den 1 augusti 2000 Aktivitetsgarantin startade den 1 augusti 2000 och riktar sig till den som är eller riskerar att bli långtidsinskriven (d.v.s. de som inte haft arbete de två senaste åren). Huvudmålen med aktivitetsgarantin är att minska antalet långtidsarbetslösa, motverka långa inskrivningstider samt minska andelen återinskrivningar. Aktivitetsgarantin skall bryta rundgången mellan arbetsmarknadspolitiska program och arbetslöshet, förbättra arbetssökandes möjligheter till anställning och ta tillvara arbetsgivarnas behov av personal med rätt kompetens. Införandet av aktivitetsgarantin samspelar med förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och därför kan aktivitetsgarantin bidra till att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Individuell handlingsplan Varje deltagare i aktivitetsgarantin får individuellt stöd av handledare och har samtidigt tillgång till samtliga arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Aktiviteterna bedrivs normalt på heltid. Vid start i aktivitetsgarantin utarbetar handledare och den arbetssökande en individuell handlingsplan. I planen specificeras både vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda och vad som krävs av deltagaren. Handledarens uppgift är att få deltagarna att tänka i nya banor och skapa det självförtroende som krävs för att deltagarna ska söka arbete mer aktivt eller förbättra sin kompetens eller anställningsbarhet. Skillnaden mot att delta i enstaka arbetsmarknadspolitiska program eller insatser är att alla tillgängliga program och insatser samlas under ett tak och att den individuella handlingsplanen går som en röd tråd genom alla aktiviteter. En annan skillnad är omfattningen av de personalresurser som finns avdelade för att stödja deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden. Aktiviteterna inom aktivitetsgarantin kan sammanfattningsvis indelas enligt nedan: Intensifierad vägledning, platsförmedling och motivationshöjande insatser. Teoretisk eller praktisk kompetenshöjning genom ett arbetsmarknadspolitiskt program, exempelvis utbildning eller kortare arbetspraktik. Anställning med stöd eller arbetspraktik. Samverkanspartner En viktig grundtanke med aktivitetsgarantin är att arbete ska ske i nära samverkan med stat, kommuner, företag, arbetsmarknadens parter m.fl. För att kunna lyckas krävs att fler aktörer än enbart Arbetsförmedlingen engagerar sig för att finna nya lösningar och hitta framkomliga vägar. Till samverkanspartner - till exempel organisationer och kommuner - som anordnar verksamhet inom aktivitetsgarantin kan ersättning utbetalas på högst 150 kronor per dag och deltagare för merkostnader i samband med verksamheten. 4

8 Aktivitetsgarantin Ersättning i form av aktivitetsstöd eller lönesubvention Först då deltagaren uppfyllt arbetsvillkoret enligt arbetslöshetsförsäkringslagen med arbete som minst motsvarar personens senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin, gått till egen- eller studiestödsfinansierad utbildning eller själv väljer att lämna aktivitetsgarantin. Den som har anställning med särskilt anställningsstöd kvarstår dock i aktivitetsgarantin under anställningstiden och återgår till garantin när anställningen upphör. Vid deltagande i aktivitetsgarantin lämnas aktivitetsstöd eller lönesubvention, som t.ex. vid anställning med anställningsstöd, lönebidrag eller offentligt skyddad anställning. Kvalitetsarbete AMS bedriver sedan hösten 2000 ett arbete med att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten i aktivitetsgarantin. Detta görs mot bakgrund av de kvalitetsbrister som uppstod i samband med uppbyggnaden av garantin under implementeringsfasen. Man har utarbetat ett kvalitetsdokument med kvalitetsfaktorer som bedömts som avgörande för en god kvalitet i garantin. Vidare har AMS tillsammans med Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) tagit fram en modell för kvalitetsutveckling inom aktivitetsgarantin. Kvalitetsmodellen består av flera delar och skall tillämpas i olika steg. Den första delen i modellen är en utvärderingsmatris med vars hjälp generella utvecklingsbehov i landet men även specifika behov av insatser inom län och förmedlingskontor kan identifieras. Matrismodellen ger kontoret förutsättningar att konkret se vilka insatser som krävs för att höja kvalitetsnivån inom aktivitetsgarantin. De genomförda mätningar visar på goda resultat men även på fortsatt utvecklingsbehov. Det övergripande syftet med kvalitetsmodellen är att kunna erbjuda mer meningsfulla insatser till deltagarna i aktivitetsgarantin och därmed få fler att gå vidare till arbete och utbildning. Modellen ska bidra till att ge underlag för förbättringar på olika nivåer i organisationen, att stimulera lärande och utveckling samt att mäta kvaliteten på ett enhetligt sätt i hela landet. De områden som är föremål för kvalitetsgranskning inom aktivitetsgarantin är handledarens roll, deltagarens handlingsplan, innehåll och utformning av aktiviteterna inom garantin, chefens roll samt uppföljning. Regelverk Regelverk för budgetåret 2004 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd AMS föreskrifter (AMSFS 2001:19) om aktivitetsstöd AMS allmänna råd (AMSFS 2003:1) för tillämpning av förordningen (1996:110) om aktivitetsstöd AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2002:4) om handläggning av ärenden om aktivitetsstöd Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program Förordning ( ) om arbetsmarknadspolitiska program AMS föreskrifter (AMSFS 2000:4) för tillämpning av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMS allmänna råd (AMSFS 2001:2) om tillämpning av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2001:3) om handläggning av ärenden om arbetsmarknadspolitiska program 5

9 Regler och ekonomiska villkor gällande budgetåret 2004 Den som är eller riskerar att bli långtidsinskriven och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan anvisas till aktivitetsgarantin från den dag han eller hon fyller 20 år. Med långtidsinskriven menas att personen varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst 24 månader. Unga handikappade och de som uppbär inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa kan få ta del av programmet innan de fyllt 20 år. Under tiden i aktivitetsgarantin får deltagaren aktivitetsstöd eller lön (t.ex. vid anställning med anställningsstöd, lönebidrag eller offentligt skyddat arbete). Den som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag vid heltid. Den som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa, får aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Stödet betalas ut av försäkringskassan under förutsättning att anordnaren har lämnat en närvarorapport. Fr.o.m. den 11 februari ansvarar deltagaren själv för närvaro- och frånvarorapporteringen till försäkringskassan. Aktivitetsstödet betalas för fem dagar i veckan och kan reduceras med andra inkomster för samma tid, t.ex. lön, avgångsersättning och vissa pensioner. Om verksamheten inte pågår på heltid, ska aktivitetsstödet minskas i motsvarande utsträckning om det inte finns särskilda skäl mot det. Stödet är skattepliktigt och pensionsgrundande. Deltagaren kan också under vissa förhållanden få ersättning för resor och övernattningar i samband med insatsen. Deltagaren har möjlighet till fyra veckors ledighet i aktivitetsgarantin, dvs. en deltagare i program och insatser inom ramen för aktivitetsgarantin får behålla aktivitetsstödet under ett tillfälligt uppehåll i högst 20 ersättningsdagar under en tolvmånadersperiod under förutsättning att: han/hon varit inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst tolv månader uppehållet bedöms lämpligt utifrån den individuella handlingsplanen och han/hon är beredd att efter överenskommelse i handlingsplanen ta del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling. Den som anvisats till aktivitetsgarantin kan ta del av den tills han eller hon: inom aktivitetsgarantin uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med arbete som minst motsvarar hans eller hennes senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin eller påbörjat en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd, eller själv väljer att lämna aktivitetsgarantin. Förändringar inför budgetåret 2005 Inga förändringar i förhållande till föregående år. Information Faktabladet Aktivitetsgaranti, finns på AMV:s webbplats: 6

10 Aktivitetsgarantin Deltagarna Deltagare i aktivitetsgarantin har tillgång till övriga program/insatser Under tiden i aktivitetsgarantin har deltagarna tillgång till samtliga ordinarie arbetsmarknadspolitiska program (dock ej kommunala ungdomsprogrammet). I detta avsnitt redovisas inga detaljerade uppgifter om deltagare och kostnader, eftersom det skulle innebära dubbelräkning då deltagare i aktivitetsgarantin ingår som en delmängd av de program och insatser som redovisas i denna rapport. Under varje avsnitt redovisas istället andelen deltagare i aktivitetsgarantin av de kvarstående deltagarna i respektive program/insats under deltagare i snitt per månad I genomsnitt deltog personer per månad i aktivitetsgarantin under år 2004, vilket är en ökning med knappt personer i förhållande till föregående år. Nära hälften av dessa befann sig i den förberedande insatsen aktiviteter inom vägledning eller platsförmedling, som framförallt riktar sig till deltagare i aktivitetsgarantin (och som vanligen inleder en anvisning till aktivitetsgarantin). Relativt många deltog också i anställningsstöden (21 procent), arbetspraktik (11 procent), och i förberedande eller orienterande utbildning (8 procent). 7

11 Aktiviteter inom vägledning/ platsförmedling - ingår i förberedande insatser UTVG 5% KUP 4% DAT 3% ARB 8% SEB 5% FUB 13% AUB 7% PRJ 1% APR 14% ANST 19% AVP 21% Förberedelse för ett arbete eller annat program Aktiviteter inom vägledning eller platsförmedling tillkom den 1 augusti 2000 som en särskild insats under programmet förberedande insatser. Deltagaren erhåller aktivitetsstöd under tiden i insatsen. Insatsen kan komma till användning i syfte att vägleda arbetssökande till arbete eller utbildning samt att förbättra deras arbetssökande. Utifrån en individuellt behovsanpassad planering och med handlingsplanen som styrinstrument, deltar arbetssökande i olika vägledande och platsförmedlande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan komma ifråga före deltagande i annat arbetsmarknadspolitiskt program, inför ett arbete eller vilket är mest vanligt ingå som en del av aktivitetsgarantin. Aktiviteter enskilt och/eller i grupp Exempel på aktiviteter inom vägledning eller platsförmedling kan vara information eller kartläggning, enskilt och/eller i grupp. Arbetssökande som behöver utveckla sina färdigheter i att söka arbete har möjlighet att inom ramen för insatsen få information och introduktion om servicen på arbetsförmedlings tjänster på Internet. Här kan också finnas former för aktivt och förbättrat arbetssökande, gruppvis i så kallade jobbsökaraktiviteter eller enskilt. Vidare kan arbetssökande få stöd och information så att de kan göra ett övervägt yrkesval utifrån deras förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Aktiverande inslag av yrkesvägledning med ett utnyttjande av datorstödda informations- och vägledningsprogram, ofta kombinerat med yrkesvalskurser och enskilda vägledningssamtal, är ett stöd för att vidga perspektiven i en valsituation, t.ex. inför val av arbetsmarknadsutbildning. Förutom jobbsökaraktiviteter och vägledning i grupp kan studiebesök eller kortare arbetspraktik på företag ingå, dvs. inslag i vägledande syfte som avser att stärka sökande i sitt beslut om yrkesinriktning. Regelverk Regelverk för budgetåret 2004 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd AMS föreskrifter (AMSFS 2001:19) om aktivitetsstöd AMS allmänna råd (AMSFS 2003:1) för tillämpning av förordningen (1996:110) om aktivitetsstöd AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2002:4) för handläggning av ärenden om aktivitetsstöd Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 8

12 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten AMS föreskrifter (AMSFS 2000:4) för tillämpning av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMS allmänna råd (AMSFS 2001:2) om tillämpning av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2001:3) om handläggningen av ärenden om arbetsmarknadspolitiska program Regler och ekonomiska villkor gällande budgetåret 2004 Den som är eller riskerar att bli arbetslös och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan anvisas till aktiviteter inom vägledning/platsförmedling från den dag han eller hon fyller 20 år. Unga handikappade och de som uppbär inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa kan få ta del av insatsen innan de fyllt 20 år. Under tiden i aktiviteter inom vägledning/platsförmedling får deltagaren aktivitetsstöd. Den som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag vid heltid. Den som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa, får aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Stödet betalas ut av försäkringskassan under förutsättning att anordnaren har lämnat en närvarorapport. Fr.o.m. den 11 februari 2004 ansvarar deltagaren själv för närvaro- och frånvarorapporteringen till försäkringskassan. Aktivitetsstödet betalas för fem dagar i veckan och kan reduceras med andra inkomster för samma tid, t.ex. lön, avgångsersättning och vissa pensioner. Om verksamheten inte pågår på heltid, ska aktivitetsstödet minskas i motsvarande utsträckning om det inte finns särskilda skäl mot det. Stödet är skattepliktigt och pensionsgrundande. Deltagaren kan också under vissa förhållanden få ersättning för resor och övernattningar i samband med insatsen. En anvisning skall omfatta verksamhet på heltid under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden för aktiviteter inom vägledning/platsförmedling är längst sex månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen medge längre tid. Förändringar inför budgetåret 2005 Inga förändringar i förhållande till föregående år. Information Faktabladet Förberedande insatser, finns på AMV:s webbplats: Deltagarna Inflödet av nya deltagare Inflödet av nya deltagare i aktiviteter inom vägledning eller platsförmedling (AVP) var stort under verksamhetsåret Totalt påbörjade deltagare en period i insatsen, vilket är en ökning med knappt deltagare i förhållande till föregående år (se tabell 1). Av tabell 1 framgår att män påbörjade en ny period i insatsen i större utsträckning än kvinnor, 56 respektive 44 procent. Könsfördelning bland de arbetslösa var 55 respektive 45 procent. Nya deltagare 9

13 fördelat på ålder visar att de nya deltagarna framförallt återfanns i åldrarna mellan 35 och 54 år. Endast små skillnader förekom mellan män och kvinnor när det gäller åldersfördelning. 2 Tabell 1. Nya deltagare i aktiviteter inom vägledning/platsförmedling fördelat på ålder och kön budgetåret 2004 Ålder Män Kvinnor Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt Genomsnittlig utbildningsnivå Den genomsnittliga utbildningsnivån bland de nya deltagarna i AVP motsvarade i stort genomsnittet bland de arbetslösa. Andelen deltagare med förgymnasial utbildning i AVP var dock något högre än genomsnittet bland de arbetslösa, 29 respektive 25 procent samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning i insatsen var lägre än bland de arbetslösa, 22 respektive 23 procent. De flesta, 48 procent av männen och 50 procent av kvinnorna, hade högst gymnasial utbildning deltagare i snitt per månad i AVP Figur 1 redovisar omfattningen av antalet kvarstående deltagare vid månadens slut från insatsens start augusti I genomsnitt kvarstod personer per månad i insatsen under budgetåret 2004, vilket är en ökning med knappt deltagare per månad jämfört med året innan. Kvarstående deltagare fördelat på kön visar att kvinnor utgjorde 47 procent, vilket var något högre än deras andel av de arbetslösa. Man kan delta i insatsen både inom och utom aktivitetsgarantin. Mest vanligt är emellertid deltagande inom ramen för aktivitetsgarantin. 82 procent av deltagarna deltog inom ramen för aktivitetsgarantin under 2004, vilket är en minskning med åtta procentenheter jämfört med tidigare år. Totala antalet deltagare, dvs. antalet personer som någon gång under året deltagit i aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, uppgick till under 2004, vilket är en ökning med drygt deltagare jämfört med året innan Med nya deltagare avses antalet påbörjade programperioder under en viss tidsperiod. I de flesta fall finns endast en påbörjad programperiod per person och månad. När antalet nya deltagare i program redovisas för ett helt år kan det inträffa att en del personer kommer att räknas två eller fler gånger beroende på om de påbörjat ett program under mer än en av årets månader. Måttet skall således inte förväxlas med antalet unika individer som påbörjade ett eller flera program under året. Med nya deltagare här avses antalet påbörjade programperioder under ett år. Totala antalet deltagare beräknas genom att antalet som finns i insatsen vid årets slut adderas med totala antalet som lämnat insatsen under året. Denna uppgift redovisas för respektive program/insats i föreliggande rapport. Den skall inte summeras för att få det totala anta- 10

14 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling Figur 1. Antal personer kvarstående i aktiviteter inom vägledning/ platsförmedling vid månadens slut Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ett övergripande uppdrag för Arbetsmarknadsverket är att arbetsförmedlingarna i sin verksamhet ska ge stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden. Av regleringsbrevet för 2004 framgår att särskild uppmärksamhet skall riktas mot kvinnor och män i grupperna arbetslösa ungdomar, arbetshandikappade samt personer med utländsk bakgrund. För att få en indikation på i vilken omfattning dessa grupper prioriteras till olika program och insatser redovisas gruppernas andel av programmet/insatsen jämfört med deras andel av de arbetslösa. Inom Arbetsmarknadsverket har man fram till november 2003 arbetat med begreppet utländska medborgare. Utländska medborgare omfattar dock bara en del av de utlandsfödda och gruppen förändras över tiden allteftersom de invandrade ansöker om och får svenskt medborgarskap. Från och med november 2003 registreras även födelseland över de arbetssökande i Arbetsförmedlingens register och verket har för avsikt att övergå till begreppet utlandsfödda (bosatta i Sverige). I föreliggande rapport redovisas data gällande gruppen personer med utländsk bakgrund dels utifrån medborgarskap - utomnordiska medborgare som är en delmängd av begreppet personer med utländsk bakgrund - och dels utifrån födelseland. 4 let individer på årsbasis som någon gång deltagit i de konjunkturberoende programmen eller insatser eftersom samma person kan ha avslutat två eller flera olika program/insatser under året. Vidare kan samma person ha deltagit i samma program/insats en eller fler gånger under året. Kvarstående deltagare i ett program/insats vid månadens slut vanligtvis avser antalet unika individer som fanns i ett program/insats den sista dagen varje månad. Eftersom programperioderna oftast sträcker sig över flera månader redovisas istället det genomsnittliga antalet kvarstående programdeltagare under en viss period t.ex. ett år. Detta ger en god bild av programverksamhetens omfattning men skall inte förväxlas vare sig med det totala antalet programdeltagare eller antalet unika individer som deltagit i program under en viss månad eller en viss period. 11

15 De prioriterade gruppernas andel av den totala programvolymen (konjunkturberoende program och insatser) bör vara minst lika stor som deras andel av de arbetslösa. Detta fördelningspolitiska mål behöver dock inte vara uppfyllt för varje program eller insats separat, eftersom det skulle motverka ett effektivt användande av de olika programmen/insatserna. Tabell 2. De prioriterade gruppernas andel av aktiviteter inom vägledning/platsförmedling (AVP) jämfört med deras andel av de arbetslösa Budgetår Ungdomar 1 Handikappade Utomn. medb. Utrikes födda 3 Långtidsinskrivna 4 i AVP Arbetslösa 2 lösa 2 lösa 2 lösa 2 lösa i AVP Arbets- i AVP Arbets- i AVP Arbets- i AVP Arbets Avser ungdomar år. 2 Avser sökandekategori Fr.o.m. maj 2001 avses även sökandekategori Avser personer födda utrikes oavsett medborgarskap. 4 Avser långtidsinskrivna som inte haft arbete de två senaste åren. Långtidsinskrivna kraftigt överrepresenterade Av tabell 2 ovan framgår att långtidsinskrivna och arbetshandikappade var kraftigt överrepresenterade i AVP i förhållande till sin andel av de arbetslösa under 2004, vilket kan förklaras av att insatsen framförallt riktar sig till deltagare i aktivitetsgarantin, vars målgrupp är just långtidsinskrivna. Utomnordiska medborgares samt utrikes föddas andel av insatsen i stort motsvarade deras andel av de arbetslösa. Ungdomar var däremot kraftigt underrepresenterade i insatsen, vilket kan förklaras av att ungdomar istället har tillgång till väglednings- och platsförmedlingsinsatser inom ramen för ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Tid före och i insats Deltagarna i AVP var i genomsnitt 212 dagar arbetslösa före påbörjat insats Tid före program eller insats, innebär det antal dagar en arbetssökande är arbetslös omedelbart före påbörjat program/insats. Tabell 3 visar att den genomsnittliga tiden före AVP var 212 dagar, dvs. drygt sju månader under verksamhetsåret Tiden i arbetslöshet omedelbart före påbörjat insats har kontinuerligt ökat under hela den studerade tiden. Män var arbetslösa något längre än kvinnor omedelbart före påbörjad insats. AVP varade i genomsnitt 144 dagar under budgetåret 2004, vilket är en minskning med åtta dagar jämfört med året innan. Den genomsnittliga tiden i insatsen var relativt jämn fördelad mellan könen. Kvinnor deltog dock i insatsen en vecka längre än män. 12

16 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling Tabell 3. Genomsnittlig arbetslöshetstid före och tid i aktiviteter inom vägledning/ platsförmedling (AVP) uttryckt i antal dagar för män (M), kvinnor (K) och totalt (T) Budgetår Tid före insats Tid i insats Arbetslös 1 AVP M K T M K T Avser sökandekategori 11, 12, eller 13. Fr.o.m. maj 2001 avses även sökandekategori 96, 97 eller 98. Resultat Mål Det övergripande målet för programverksamheten, enligt regleringsbrevet, är att de arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft. Andel i arbete efter avslutad insats Andel i arbete efter avslutat program eller insats är det mått som används för att mäta ett arbetsmarknadspolitiskt programs/insats resultat. Sannolikheten att få ett arbete efter avslutat program eller insats är bl.a. beroende av konjunkturläget. Det är även viktigt att sätta programmets/insatsens resultat i relation till målgruppen, eftersom förutsättningarna för deltagarna varierar. Resultaten kan betraktas som ett utfall av externa och interna faktorer. Externa faktorer ligger utanför AMV:s kontroll (den ekonomiska utvecklingen i stort) medan interna faktorer följaktligen ligger, helt eller delvis, inom AMV:s kontroll. Exempel på interna faktorer är, vad det gäller aktiviteter inom vägledning/platsförmedling, kvaliteten på aktiviteterna och hur arbetet organiseras på arbetsförmedlingarna. Skillnader i resultat mellan olika program och insatser beror även på hur nära programmet/insatsen ligger ett arbete. Program eller insatser som innebär att arbetsgivaren får bidrag/skattereduktion till en del av lönekostnaden (t.ex. anställningsstöd) eller program/insatser som syftar till eget företagande leder i större utsträckning till arbete utan stöd åtminstone på kort sikt än program eller insatser som innebär att deltagaren står längre från arbetsmarknaden (t.ex. förberedande eller orienterade utbildning, datortek). Utbildningsprogrammens/-insatsernas resultat tenderar dock att bli bättre ju längre tid går efter det att arbetssökande avslutat program. Lägst andel i arbete har program och insatser som framförallt syftar till att förbereda den arbetssökande för ett annat program eller arbete. 13

17 Figur 2. Andel i arbete 30, 90 och 180 dagar efter avslutad period med aktiviteter inom vägledning/platsförmedling Procent dagar 90 dagar 30 dagar Budgetår I figur 2 redovisas andel i arbete 30, 90 respektive 180 dagar efter avslutad period i aktiviteter inom vägledning och platsförmedling. Andelen i arbete ser relativt konstant ut den redovisade tiden. Resultatet har dock förbättrats något under verksamhetsåret Andelen i arbete 90 dagar efter avslutat insats uppgick till 35 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med år Av figuren framgår också att andelen i arbete utvecklas positivt med söktiden, dvs. andelen som fick arbete 180 dagar efter avslutat insats var större än 30 och 90 dagar. Män fick arbete i större omfattning än kvinnor Resultat efter avslutat AVP delas i tabell 4 upp på de olika sökandekategorier och avaktualiseringsorsaker som ingår i begreppen arbete, arbetslösa, program och övriga enligt AMS definition. Resultatet fördelat på kön visar att män hade arbete i högre utsträckning än kvinnor efter samtliga mätperioder. Andel i arbete delas i arbete med och utan stöd i tabell 4. Nära hälften av deltagarna som fick arbete vid alla tre mätperioder fick en subventionerad anställning. Drygt 34 pro- 5 Budgetåret 2001 räknas resultatet utifrån de som avslutat insatsen under perioden (30 dagar), under perioden (90 dagar) och under perioden (180 dagar). Fr.o.m. budgetåret 2002 har uppföljningsperioden avseende 30 och 180 dagar ändrats till att gälla samma period som 90 dagar. Anledningen är att följa upp samma grupp av deltagare 30, 90 och 180 dagar efter avslutat insats. Resultat för budgetåret 2002 avseende 30, 90 och 180 dagar beräknas utifrån de som avlutat insatsen under perioden Jämförelse 30 och 180 dagar kan därmed inte göras med tidigare budgetår. Budgetåret 2003 räknas resultatet utifrån de som avslutat insatsen under perioden (30, 90 och 180 dagar efter avslutat insats). Budgetåret 2004 räknas resultatet utifrån de som avslutat insatsen under perioden (30, 90 och 180 dagar efter avslutat insats). 14

18 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling cent fick arbete 90 dagar efter avslutat insats varav nära 22 procent fick arbete med stöd. Anställning med särskilt anställningsstöd var vanligt bland dessa deltagare. Vidare visar resultatet att andelen med en subventionerad anställning ökar mer än andelen med en reguljär anställning med tid efter avslutat insats. Vidare visar resultatet att män fick arbete med stöd i större omfattning än kvinnor. Följaktligen fick den senare gruppen arbete utan stöd i högst utsträckning. Andelen i arbete fördelat på olika anställningsformer visar att 90 dagar efter lämnat insatsen fick relativt många eller fyra av tio en anställning med särskilt anställningsstöd, 13 procent var anställda med förstärkt anställningsstöd, 10 procent fick en tillfällig anställning, fem procent var tillsvidareanställda osv. Deltidsarbete och timanställningar var betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Av deltagarna som inte fick arbete efter avslutat insats övergick de flesta till ett annat arbetsmarknadspolitiskt program och relativt många avaktualiserades på grund av annat skäl. Avaktualisering av känd/okänd orsak, andra studier eller åter till remitterande myndighet uppgick drygt till 14 procent 90 dagar efter en period i insatsen. Avaktualiseringar enligt ovan ökar med tid efter avslutat insats. Tabell 4. Resultat 30, 90 och 180 dagar efter avslutad period med aktiviteter inom vägledning/platsförmedling budgetåret 2004 för män (M), kvinnor (K) och totalt (T) 6 Nystatus Budgetår dagar 90 dagar 180 dagar M K T M K T M K T Arbete 1&2 31,1 26,5 29,0 37,1 31,2 34,5 41,8 36,1 39,3 -därav arbete utan stöd 1 11,2 11,9 11,5 12,3 13,1 12,7 13,5 14,5 14,0 -därav arbete med stöd 2 19,9 14,6 17,5 24,8 18,1 21,8 28,2 21,6 25,4 Arbetslösa 3 12,1 10,8 11,5 10,7 9,3 10,1 11,1 9,2 10,2 I annat program 41,3 43,9 42,4 34,5 37,8 35,9 27,0 29,8 28,2 Övriga inskrivna 4 5,2 6,4 5,7 4,6 5,6 5,0 4,5 5,2 4,8 Övriga avaktualiserade 5 10,4 12,5 11,3 13,1 16,2 14,4 15,6 19,7 17,4 Totalt Avser sökandekategori 21-23, 31, 41 samt avaktualiseringsorsak Avser sökandekategori 35, 42-43, samt avaktualiseringsorsak 4. 3 Avser sökandekategori samt Avser sökandekategori 14, 34 samt Avser avaktualiseringsorsak 5-7 och 9. 6 Resultat avseende 30, 90 och 180 dagar beräknas utifrån de som avlutat aktiviteter inom vägledning och platsförmedling under perioden

19 Kostnader Totalkostnad drygt tre miljarder kronor Den totala kostnaden för AVP utgörs av kostnader för aktivitetsstöd till deltagarna. Totalkostnaden beror dels på antalet deltagare per månad, dels på nivån på ersättningen till deltagarna. Totalkostnaden för AVP uppgick till miljoner kronor under budgetåret 2004, vilket är en ökning med knappt 180 miljoner kronor i förhållande till budgetåret 2003 (se figur 3). Den ökade total kostnaden förklaras av att antalet deltagare i insatsen ökade under verksamhetsåret Knappt deltog fler deltagare per månad jämfört med år Figur 3. Utveckling av den totala kostnaden för aktiviteter inom vägledning och platsförmedling under budgetåren (löpande priser) Miljoner kronor Budgetår Kostnad för samverkansavtal 259 miljoner kronor Samverkanspartner som anordnar verksamhet inom aktivitetsgarantin exempelvis organisationer och kommuner kan få ersättning med högst 150 kronor per dag och deltagare för merkostnader i samband med verksamheten. Totalt uppgick denna kostnad till 259 miljoner kronor för budgetåret Motsvarande kostnad för budgetåren 2003 och 2002 var 266 respektive 258 miljoner kronor. Beslut med samverkansavtal utgjorde 26 procent av de beslut om AVP som fattades under denna period. Motsvarande andel för budgetåret 2003 var 31 procent. 16

20 Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling Figur 4. Utveckling av styckkostnaden för AVP under budgetåren (löpande priser) kronor Budgetår Styckkostnaden ökade något Styckkostnaden, dvs. genomsnittlig kostnad per deltagare och månad, för AVP beräknades till kronor (aktivitetsstöd) för budgetåret 2004, vilket är en ökning med 300 kronor i förhållande till föregående år. Förändringen i styckkostnaden över tiden avspeglas till stor del av förändringen i ersättningsnivån i aktivitetsstödet. 17

21 Anställningsstöd KUP 4% UTVG 5% DAT 3% ARB 8% SEB 5% FUB 13% PRJ 1% APR 14% ANST 19% AUB 7% AVP 21% Ett program för långtidsarbetslösa Anställningsstöd ersatte den 1 januari 1998 de tidigare programmen beredskapsarbete, rekryteringsstöd och utbildningsvikariat. 7 Syftet med anställningsstöd är att underlätta för långtidsarbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att få en anställning. Anställningsstöd är en form av lönesubvention till arbetsgivare vid anställning av arbetslösa och syftar till att stimulera efterfrågan på arbetskraft. Det ska stimulera arbetsgivarna att tidigarelägga sina rekryteringar. Vidare är syftet med anställningsstöd att stimulera anställningar av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. I budgetpropositionen för 2005 framhåller regeringen att de olika anställningsstöden i stort fungerar enligt intentionerna och kommer i fortsättningen att vara det viktigaste programmet för att öka sysselsättningen hos dem som står längst från arbetsmarknaden. Man befarar att programmet kan leda till undanträngningseffekter men anser att dessa kan vara önskvärda eftersom syfte med anställningsstödet är att främja sysselsättningen bland långtidsarbetslösa som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Denna frågeställning belyses även av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). 8 Undanträngning kan enligt författarna leda till konkurrens på arbetsmarknaden såtillvida att långtidsarbetslösa ( outsider ) tränger undan arbetskraft med en fastare anknytning till arbetsmarknaden om detta leder till att insider får mer konkurrens och/eller att arbetskraftsdeltagandet hålls upp. På så sätt kan önskvärda konkurrenseffekter skapas. Effekter av anställningsstöd har under 2004 studerats av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), vilket visar att anställningsstödet bidrar till en signifikant förkortad arbetslöshetstid för deltagarna, dvs. arbetslösa snabbare hittar ett jobb 9. Allmänt, förstärkt och utökat förstärkt anställningsstöd Från och med den 1 oktober 1999 fick anställningsstöd beviljas dels som allmänt anställningsstöd dels som förstärkt anställningsstöd. Den 1 augusti 2000 infördes även ett utökat förstärkt anställningsstöd och ett särskilt anställningsstöd. Regeringen ansåg att anställningsstödet var värdefullt och att det borde förstärkas när det gällde anställning av arbetslösa med särskilt långa inskrivningstider. Allmänt anställningsstöd riktar sig, i likhet med det tidigare anställ Beredskapsarbete, rekryteringsstöd och utbildningsvikariat var lönesubventioner. För mer information om dessa program se Arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Årsrapport 1997, APra 1998:2, Arbetsmarknadsstyrelsen, Solna. Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter? (Rapport 2002:8), IFAU. IFAU, Rapport 2004:17, Anställningsstöd en väg från arbetslöshet till arbete? 18

22 Anställningsstöd ningsstödet, till personer som är långtids- eller deltidsarbetslösa och som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen under minst tolv månader. Förstärkt anställningsstöd riktar sig till personer som varit inskrivna minst 24 månader vid Arbetsförmedlingen och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program eller insatser under minst 24 månader. Utökat förstärkt anställningsstöd riktar sig till personer som varit inskrivna minst 48 månader vid Arbetsförmedlingen och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program eller insatser under minst 48 månader. Utökat förstärkt anställningsstöd upphörde att gälla fr.o.m. den 1 februari Detta hänger samman med de regelförändringar som infördes i det särskilda anställningsstödet under Målgruppen för båda stödformerna kan till stor del förbli densamma efter regelförändringen. Särskilt anställningsstöd Syftet med det särskilda anställningsstödet är att stimulera arbetsgivare att anställa deltagare i aktivitetsgarantin som trots omfattande insatser och lång tid i garantin inte fått arbete. Särskilt anställningsstöd får lämnas till både privat och offentlig arbetsgivare och anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än nio månader före den aktuella anställningen sagt upp anställda på grund av arbetsbrist. Stödet lämnas i 24 månader. Målgruppen för det särskilda anställningsstödet är personer som har fyllt 57 år, som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen minst 24 månader, som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program/insatser under minst 24 månader och som deltagit i aktivitetsgarantin under minst tre månader. Fr.o.m. den 1 juli 2003 får särskilt anställningsstöd även anvisas den som fyllt 20 år om han/hon är långtidsinskriven och deltagit i aktivitetsgarantin under en sammanhängande period av minst 18 månader. Anställningsstöd som kombineras med vård- och omsorgsutbildning Från och med den 1 juni 2002 infördes ett nytt anställningsstöd på försök, där anställningsstöd och arbetsmarknadsutbildning kombineras. Denna försöksverksamhet pågår fram till den 31 maj Stödet fick lämnas till en arbetsgivare inom landsting, kommuner eller deras entreprenörer, vilket på heltid tillsvidareanställer en person som är arbetslös, arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som har fyllt 25 år. Anställningar fick avse hälso- och sjukvården samt äldreoch handikappomsorgen. 10 Anställningsstöd för långtidssjukskrivna Detta stöd är en försöksverksamhet som pågår under tiden mars till december Stödet lämnas för anställning av personer som är långtidssjukskrivna från anställningar de bedöms inte kunna återgå till. En person som fyllt 20 år som är långtidsinskriven och har en anställning får under perioden enligt ovan anvisas en anställning med anställningsstöd för långtidssjukskrivna om han/hon är bosatt i Blekinge län, Haparanda kommun eller Västra Frölundas lokala arbetsförmedlings område i Göteborgs kommun. 10 Det nya anställningsstödet överensstämmer varken i fråga om längd, subventionsgrad eller belopp med övriga anställningsstöden, varför befintliga uppföljningssystem inte har kunnat användas. Redovisningen av deltagare, resultat och kostnader utelämnas för detta anställningsstöd dels på grund av att programmet pågått för kort tid och dels att redovisningen försvåras på grund av den manuella hanteringen av programmet. 19

23 Regelverk Regelverk för budgetåret 2004 Förordning (SFS 1997:1275) om anställningsstöd Förordning (SFS 2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program AMS föreskrifter (AMSFS 1997:17) för anställningsstöd AMS allmänna råd (AMSFS 2001:4) om tillämpningen av förordningen (1997:1275) om anställningsstöd AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2001:5) om handläggningen av anställningsstöd Lag (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto Regler och ekonomiska villkor gällande budgetåret 2004 Allmänt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som är långtidsarbetslös eller deltidsarbetslös (minst 25 procent av heltid) och som kan erbjudas heltid. Personen ska under minst tolv månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Stöd får i särskilda fall även lämnas för den som deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats, haft en kortare anställning, varit sjuk, föräldraledig eller liknande orsak. Allmänt anställningsstöd får lämnas i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får tiden förlängas till tolv månader vid arbeten som medför investeringar vad det avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. När det gäller tidsbegränsade anställningar, där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än sex eller tolv månader, ska allmänt anställningsstöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar. Allmänt anställningsstöd får lämnas med 50 procent av lönekostnaden, dock högst 350 kronor per dag. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto. Förstärkt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som sedan 24 månader antingen varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats och som under minst 24 månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Stödet får även lämnas för den som har ett arbetshandikapp och lämnar en anställning inom Samhallkoncernen eller ett offentligt skyddat arbete. Även den som inte uppfyller 24 månaders inskrivning på Arbetsförmedlingen på grund av att han/hon haft en kortare anställning eller deltagit i vuxenutbildning, varit sjuk, föräldraledig eller liknande kan anvisas förstärkt anställningsstöd. En förutsättning är att anställningen eller avbrottet inte stärkt personens ställning på arbetsmarknaden. Stödet får lämnas med 75 procent av lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag under 6 månader samt under följande 18 månader med 25 procent av lönekostnaden, dock högst 175 kronor per dag. Vid tidsbegränsade anställningar, där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än 24 månader, ska stödet lämnas den tid arbetsuppgifterna varar. Utökat förstärkt anställningsstöd. Fr.o.m. den 1 februari 2004 upphör utökat förstärkt anställningsstöd. För stöd som beslutats före den 1 februari 2004 gäller dock tidigare regler och ekonomiska villkor. Stödet får anvisas en person 20

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2001

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2001 Prora 2002:3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2001 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Prora som utges av AMS Programenhet Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2005

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2005 Ure 2006:1 ISSN 1401-0763 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2005 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Ure som utges av AMS Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknadsenheten Farhad Abdi

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknadspolitiska program Prora 2001:2 ISSN 1404-8108 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2000 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Prora som utges av AMS Programenhet Sammanfattning Syftet med denna rapport

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009 Ure 2010:1 ISBN 978-91-077809-6-4 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2009 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Ure som utges av Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 7 17/05/2010 11:38 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 1999

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 1999 APra 2000:1 ISSN 1404-8108 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie APra som utges av AMS enhet för Arbetsmarknadsprogram Sammanfattning Syftet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-09-13 AKU augusti 2004 Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004: Trendbrott på arbetsmarknaden? För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer 21-1-18 Dnr 2.4-21/12135 Prognoser för utbetalningar 21 213 Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 21, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Definitioner inom AMV:s statistik

Definitioner inom AMV:s statistik Uin 2004:1 ISSN 1401-0852 Definitioner inom AMV:s statistik Historik över ett urval av våra begrepp AMS Informerar Rapporten ingår i serie Uin som utges av AMS Utrednings- och statistikenhet. Utrednings-

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se Arbetsmarknadsläget i augusti 2002 Arbetslösheten har minskat varje månad sedan årets början Den minskning av antalet arbetslösa

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(6) Pressinformation från SCB 2003-02-13 kl. 13:00 Nr 2003:044: Arbetskraftsundersökningen i januari 2003: ARBETSLÖSHETEN 5,1 PROCENT Antalet arbetslösa ökade mellan december 2002 och januari i år. Det

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Utanförskap på arbetsmarknaden

Utanförskap på arbetsmarknaden RiR 2007:24 Utanförskap på arbetsmarknaden Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ISBN 978 91 7086 127 7 RiR 2007:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga

Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga Ura 26:3 ISSN 141-844 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga AMS Ann-Christin Johnreden Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga Innehållsförteckning

Läs mer

Subventionerade anställningar för unga en uppföljning av allmänt anställningsstöd för åringar

Subventionerade anställningar för unga en uppföljning av allmänt anställningsstöd för åringar Subventionerade anställningar för unga en uppföljning av allmänt anställningsstöd för 20 24-åringar Daniela Lundin RAPPORT 2007:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 PM 2006 RV (Dnr 331-4750/2005) Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer