Självriskeliminering För Hyrbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självriskeliminering För Hyrbil"

Transkript

1 Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål 5 Kapitel 1 Ersättning av självrisk 5 Viktiga telefonnummer Säljstöd: Ersättningsanspråk: Försäkringsöversikt Följande är bara en översikt av beloppsgränserna i grundförsäkringen. Läs igenom alla bestämmelser och villkor i försäkringsbrevet. Skydd Försäkringsbolaget täcker följande kostnader upp till maxbelopp som anges, om dessa kostnader är nödvändiga i samband med: Ersättning av självrisk Skada på fordonets tak Skador på fönster, vindruta eller glas i taklucka Skada på underrede Skada på däck Gräns (högst) SEK per ersättningsanspråk SEK per ersättningsanspråk SEK per ersättningsanspråk SEK per ersättningsanspråk SEK per ersättningsanspråk per däck (SEK 430 för reparation av punktering) 1

2 Viktig information Tack för att du har tecknat MrJet.se Självriskeliminering För Hyrbil med oss. Av ditt försäkringsbrev framgår vilka personer som omfattas av försäkringen och om särskilda bestämmelser eller villkor gäller. Ditt försäkringsskydd täcker inte allting. Läs därför igenom försäkringsbrevet noggrant för att kontrollera att du har erforderligt skydd. Om något är oklart ska du kontakta MrJet.se Självriskeliminering För Hyrbil på Försäkringsgivare Ditt Självriskeliminering För Hyrbil från MrJet.se är undertecknat av AGA International SA, nederländska branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Så här fungerar din försäkring Din försäkring och ditt försäkringsbrev är ett avtal mellan dig och oss. Vi ersätter dig för alla ersättningsanspråk du gör och som omfattas av detta försäkringsskydd under försäkringstiden. Om inget annat särskilt anges gäller ersättningsalternativ och undantag i respektive kapitel för varje försäkrad person. Vissa ord har en särskild innebörd, se avsnittet "Termer och begrepp". Dessa ord är markerade med fetstil i hela försäkringsbrevet. Förse oss med betydelsefulla uppgifter Innan du reser måste du meddela oss allt som kan påverka ditt försäkringsskydd. Om du är osäker på om något är av betydelse eller ej, måste du ändå berätta detta för oss. Skriv ned den tilläggsinformation du lämnar till oss. Om du undanhåller något som kan vara av betydelse, kan du gå miste om ditt försäkringsskydd med påföljden att vi inte beviljar ditt ersättningsanspråk. Ångerrätt Om ditt försäkringsskydd inte uppfyller dina krav, vänligen meddela MrJet.se senast 14 dagar från det att du har fått ditt försäkringsbrev och returnera alla dina försäkringshandlingar så betalar vi tillbaka erlagd premie. Om du har rest under denna 14-dagarsperiod, gjort ett ersättningsanspråk eller avser göra ett sådant, kan vi kräva tillbaka pengar för kostnader som du har ådragit dig för dessa tjänster. Observera att din ångerrätt inte gäller efter denna inledande 14-dagarsperiod. Dataskydd Information om din försäkring kan utväxlas mellan MrJet.se Limited, oss och försäkringsbolaget i samband med undertecknande och i administrativa syften. Observera att känslig information och andra uppgifter som du tillhandahåller kommer att användas av oss, våra representanter (om tillämpligt), försäkringsbolaget, andra försäkringsgivare och branschorgan och skadereglerare i syfte att administrera din försäkring, hantera ersättningsanspråk och motverka bedrägeri. Detta kan innebära överföring av information till andra länder (varav vissa har begränsade eller helt saknar dataskyddslagar). Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter förvaras på säkert sätt. Jurisdiktion Om inget annat har avtalats gäller svensk lag, och all kommunikation och dokumentation som rör denna försäkring ska vara på svenska. Eventuell tvist rörande detta försäkringsskydd ska prövas i svensk domstol, såvida inte parterna enas om annat sätt att lösa tvisten. Frågor och klagomål framförs i första hand till den verkställande direktören för Falck Global Assistance. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden 2

3 Definition av termer När följande ord och fraser används i försäkringsbrevet/försäkringshandlingen har de följande innebörd. Dessa ord är markerade med fetstil. Bofast Person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige, Norge, Danmark och Finland Du, din, försäkrad person Samtliga personer som namnges i försäkringsbrevet och som har rätt att köra det försäkrade fordonet och för vilket lämplig försäkringspremie har erlagts. Försäkrat fordon Fordon som ägs av en licensierad biluthyrningsfirma som du hyr av i enlighet med villkoren i ditt hyresavtal. Fordonet får inte vara mer än 10 år gammalt; ha fler än 9 sittplatser; köras på annat än allmänna vägar; vara en husbil eller motsvarande, kommersiellt fordon, minibuss, motorcykel eller moped; ha ett värde som överstiger SEK i handeln. Försäkringens täckningsområde Hela världen (exklusive Afghanistan, Vitryssland, Kuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbenskusten, Liberia, Nordkorea, Burma, Sudan och Zimbabwe). Försäkringsgivare AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen Poeldijkstraat 4,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Försäkringstid Försäkringsskyddet för samtliga delar av försäkringen börjar när hyresperioden inleds och upphör när hyresperioden avslutas. Försäkringsskyddet upphör vid det datum som anges i ditt försäkringsbrev. Hyresperiod Period för vilken du valt att hyra det försäkrade fordonet, i enlighet med ditt hyresavtal. - Försäkringen gäller endast om du är mellan 21 och 64 år gammal vid tidpunkten för försäkringens utfärdande. - Försäkringen gäller inte för resor du gör efter hemkomst. - Försäkringen gäller inte för resa som är bokad för mer än 120 dagar. Vi, vår, oss. Allmänna undantag Följande undantag gäller för hela ditt försäkringsskydd: Vi betalar inte för ersättningsanspråk som uppstår till följd av, eller utgörs av, följande: 1 Krig, invasion, handling av utländsk fiende, stridigheter (med eller utan krigsförklaring) inbördeskrig, inbördes oroligheter, upplopp, uppror, revolution, militär aktion, statskupp, terrorism, massförstörelsevapen. 2 Epidemier eller pandemier. 3 Om du inte följer uppmaningar eller rekommendationer från regering eller annan offentlig myndighet under försäkringstiden. 4 Om din egendom tas ifrån dig, konfiskeras, förstörs eller skadas på uppdrag av statlig myndighet eller tullpersonal. 5 Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller kärnavfall eller fara förenad med kärnteknisk utrustning. 6 Eventuella valutakursförändringar. 7 Om utrustning eller datorprogram, oavsett om de tillhör dig eller ej, inte förmår, eller misstänks inte förmå, känna igen eller korrekt tolka eller bearbeta ett datum som det riktiga eller korrekta datumet, eller fortsätta att fungera korrekt efter detta datum. 8 Om du agerar på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt. 9 Förluster som orsakas direkt eller indirekt av något du gjort ersättningsanspråk för, som till exempel förlorade intäkter, såvida inget annat framgår av försäkringsbrevet. 3

4 Villkor Följande villkor gäller för hela ditt försäkringsskydd. Läs villkoren noggrant eftersom vi bara kan ersätta ditt ersättningsanspråk om du uppfyller dem: 1 Du är bosatt i Sverige, Norge, Danmark eller Finland 2 Du skyddar i rimlig utsträckning det försäkrade fordonet och din egendom mot olycka, personskada, förlust och materiell skada och uppträder som om du inte var försäkrad och minimerar därigenom eventuella ersättningsanspråk. 3 Du har ett giltigt försäkringsskydd. 4 Du accepterar att vi inte förlänger försäkringstiden om det ursprungliga försäkringsskyddet, inklusive eventuella förlängningar, antingen löpt ut, varit i kraft i mer än 120 dagar, eller du vet att du kommer att göra ett ersättningsanspråk. 5 Du kontaktar oss snarast möjligt med uppgifter om allt som kan resultera i ett ersättningsanspråk och förser oss med all information vi ber om. Se avsnittet "Göra ersättningsanspråk" för mer information. 6 Du godtar att inga ändringar av villkoren i försäkringsskyddet gäller om dessa inte har bekräftats skriftligt av oss till dig. 7 Du är inte 20 år eller yngre och inte 64 år eller äldre vid utfärdandet av försäkringen. Vi har rätt att göra följande 1 Säga upp försäkringen om du inte delger oss betydelsefulla uppgifter eller om du far med osanning på ett sätt som påverkar vårt beslut att erbjuda dig försäkringsskydd eller ej. En fullständig premieåterbetalning kommer att göras och beroende på omständigheterna kan vi komma att polisanmäla ärendet. 2 Säga upp försäkringen och inte ge dig någon ersättning om du gör ett bedrägligt ersättningsanspråk. Vi kan i dessa fall komma att polisanmäla ärendet. 3 Endast erbjuda dig försäkringsskydd för hela hyresperioden och inte utfärda någon försäkring om hyresperioden redan har inletts. 4 Överta och hantera ersättningsanspråk i ditt namn inom ramarna för detta försäkringsskydd. 5 Vidta rättsliga åtgärder i ditt namn (men på vår bekostnad) och be dig att ge oss information och fylla i formulär som hjälper oss att få ersättning för belopp vi har betalat ut inom ramarna för detta försäkringsskydd. 6 Endast återbetala eller överföra ditt premiebelopp om du anser att försäkringsskyddet inte lever upp till dina förväntningar och att du meddelat oss härom inom 14 dagar från det datum du får försäkringsbrevet och försäkringshandlingarna. Vi kan kräva tillbaka alla belopp du har utnyttjat om du har rest, gjort ett ersättningsanspråk eller planerar att göra ett. 7 Vi beviljar inga ersättningsanspråk med stöd av denna försäkring om ersättning betalas ut av annat försäkringsbolag. I detta fall betalar vi endast vår andel av ersättningsanspråket. 8 Om du avbokar eller avbryter din resa upphör försäkringsskyddet att gälla utan återbetalning av din premie. 9 Vi kan begära tillbaka belopp som vi har betalat ut till dig för anspråk som inte omfattas av denna försäkring. Göra ersättningsanspråk För att göra ett ersättningsanspråk, v.g. kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer eller skicka e-post till ( måndag - fredag) och be om en blankett. Du kan också skriva till: Falck Global Assistance Box Stockholm Fyll i blanketten och skicka den till Falck Global Assistance så snart som möjligt med alla uppgifter och handlingar som vi ber om. Det är viktigt att du förser oss med så mycket information som möjligt så att vi kan hantera ditt ersättningsanspråk på kortast möjliga tid. Ta kopior på alla handlingar du skickar till Falck Global Assistance. Dokumentera uppgifter som rör ditt ersättningsanspråk när du är bortrest. Nedan följer en förteckning över de handlingar vi behöver för att kunna behandla ditt ersättningsanspråk. Gäller för alla ersättningsanspråk Försäkringsbrev i original, hyresavtal samt färdhandlingar av vilka datum och tider för resan framgår Originalkvitton och beskrivning av alla utlägg du måste göra Räkningar eller fakturor i original som du anmodas att betala Uppgifter om andra eventuella försäkringar du har tecknat och som täcker samma skada Så många underlag som möjligt för att styrka ditt anspråk Fotokopia av körkortet för den som körde det försäkrade fordonet vid tidpunkten för olyckan Självriskskydd Detaljerad redogörelse för omständigheterna kring händelsen samt fotografier och videomaterial (om tillämpligt) Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå Utförlig beskrivning av de omständigheter som ledde till olyckan/skadorna på det försäkrade fordonet, samt vid behov även en skriftlig polisanmälan 4

5 Framföra klagomål Vi strävar efter att erbjuda dig försäkringsskydd och service av högsta kvalitet. Det kan dock finnas tillfällen då du känner att vi inte levt upp till detta. Om så är fallet, tala om det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att lösa problemet. Dina juridiska rättigheter påverkas inte av att du framför klagomål. Kontakta i första hand: VD för Falck Global Assistance, Falck Global Assistance Box Stockholm Förse Falck Global Assistance med namn, adress, försäkringsnummer och ärendenummer, (om sådant finns), samt bifoga kopior på relevant korrespondens, då detta hjälper oss att behandla ditt klagomål på kortast möjliga tid. Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden FÖRSÄKRINGEN BETALAR Kapitel 1 - Självriskskydd Vi betalar kostnader upp till maxbelopp försäkringsöversikten för självrisken på din hyrbilsförsäkring om det försäkrade fordonet skadas genom olyckshändelse (inklusive skada på fönster, däck, tak och underrede); är inblandat i en olycka; blir stulet, skadat i brand eller vandaliseras under hyrperioden. FÖRSÄKRINGEN BETALAR INTE Ersättningsanspråk i händelse av att du inte har följt villkoren i ditt hyresavtal. Se även Allmänna undantag, Villkor och Göra ersättningsanspråk. Självriskeliminering För Hyrbil från MrJet.se är undertecknat av AGA International SA, nederländska branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº är auktoriserade av De Nederlandsche Bank i Nederländerna och står under Finansinspektionens kontroll avseende sin verksamhet i SVERIGE 4223TVL (1) 11/14POL 5

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT D.UAL.SE-08/14 UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck Global Assistance,

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

INLEDNING 1. DEFINITIONER

INLEDNING 1. DEFINITIONER SBAB Låneskydd Trygg Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkringarna SBSWDIS0110 och SBSWLOE0210 så som de överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivarna Stockholm, mars

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 2/24 Innehåll Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 8 Egendomsskydd Kaskoförsäkring... 9 Vagnskadeförsäkring... 9 Brandförsäkring...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer