Sjöpolisverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöpolisverksamheten"

Transkript

1 RIKSPOLISSTYRELSEN BESLUT Polisenheten Datum Diarienr (åberopas vid korresp) POL /02 1 (10) Enligt sändlista Sjöpolisverksamheten 1 Beslut Mot bakgrund av vad som nedan sägs beslutas följande: - I första hand skall nuvarande sex Skerfebåtar användas för sjöpolisverksamhet. De båtar som nu är stationerade vid Polismyndigheterna i Norrbotten och Blekinge län skall föras över till Polismyndigheten i Stockholms län och båten som nu är stationerad vid Polismyndigheten Värmland skall föras över till Polismyndigheten i Västra Götaland. Denna överföring skall ske senast den 1 maj innevarande år. Om Polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland behöver ytterligare båtar för sjöpolisverksamhet, kan, efter särskild överenskommelse med Rikspolisstyrelsen (RPS), eventuellt en eller flera av de från försvaret inlånade båtarna användas. Det bör dock observeras att dessa båtar inte är särskilt lämpade för sjöpolisverksamhet. Om annan polismyndighet önskar ta över avtal med Försvarsmakten om fortsatt lån av båt, kan de ta upp samtal med RPS om eventuella sådana arrangemang. De från försvaret inlånade båtar som inte tas i anspråk enligt ovan skall återlämnas. - Polisens båtar, som skall användas i sjöpolisverksamhet, skall ägas och finansieras lokalt. RPS skall föra över medel för att bestrida återstående kapitalkostnader för Skerfebåtarna till de polismyndigheter där dessa enligt detta beslut skall stationeras. - RPS skall bestrida kostnaderna för att återkonvertera de båtar som lånats av Försvarsmakten i samband med återlämnandet. Detta gäller för båtar som återlämnas till RPS senast den 1 maj innevarande år. Skulle någon polismyndighet komma att disponera någon sådan båt efter den 1 maj skall den polismyndigheten bestrida kostnaden för återkonvertering. - Ett ökat samarbete med Kustbevakningen (KBV) skall eftersträvas. RPS skall arbeta för ökat samarbete på central nivå och polismyndigheterna skall arbeta för ökat regionalt/lokalt samarbete. De polismyndigheter som behöver särskilda samverkansavtal med KBV och ännu inte har avtal skall träffa sådana. RPS kommer att vid behov dels medverka i sådant arbete, dels träffa en interimistisk överenskommelse med KBV centralt för tiden till dess nödvändiga lokala avtal träffats. Polismyndigheterna skall också undersöka möjligheterna till ökat samarbete med andra organ, exempelvis den kommunala räddningstjänsten. - RPS skall, i samarbete med de polismyndigheter som har polisbåtar, ta ansvar för hur polisbåtar skall utformas i framtiden och, i den mån behov

2 2 finns, ta fram föreskrifter beträffande bemanning, kompetenskrav, utbildning, tillsyn m.m. - Om några polismyndigheter vill anskaffa enklare båtar, skall RPS i samarbete med dessa myndigheter specificera och handla upp sådana båtar. 2 Bakgrund 2.1 Allmänt Sjöpolisverksamheten har i betydande utsträckning kommit att styras av tillgången på materiel, främst båtar. Rikspolisstyrelsen har valt att försöka bryta denna bakvända styrmetod och i stället ta sig an frågan om den framtida sjöpolisverksamheten med utgångspunkt från behov och uppgifter. Sverige har en mycket lång kust mot Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack. Vid vissa delar av den kuststräckan finns det skärgård av varierande djup (härmed avses avståndet från fastlandet till öppet hav). I skärgårdarna finns dels bofast befolkning, dels under vissa tider på året fritidsbåttrafik. Stora delar av skärgårdarna består av öar utan broförbindelser med fastlandet. Så vitt nu är i fråga är även de stora insjöarna, Vänern och Mälaren, av intresse. Befolkningen i skärgårdarna har samma rätt till polisiär service som befolkningen i övrigt. Det finns dessutom ett särskilt behov av polisiära aktiviteter i anslutning till fritidsbåtstrafiken. Polisen är inte den enda myndighet som har uppgifter vid kusten. Särskilt KBV är en viktig aktör med många och relativt stora fartyg, väl lämpade för gång utomskärs. KBV har viktiga uppgifter vad gäller gränsbevakning och gränskontroll m.m. men också vad gäller brottsbekämpning, särskilt på miljöområdet. KBV har vissa viktiga polisiära befogenheter som rör främst fritidsbåtstrafiken. Samverkan mellan Polisen och KBV har under senare år utvecklats väl. Sjöpolisarbetet skiljer sig principiellt sett inte från annan polisverksamhet. Det övergripande målet är att bekämpa brott och öka tryggheten. I likhet med vad gäller annan verksamhet som Polisen bedriver finns det för sjöpolisens del viss speciallagstiftning av särskilt intresse. Den fråga RPS nu har till bedömning är hur Polisen på bästa sätt skall sköta den verksamhet som helt eller delvis kräver tillgång till båtar, vilka hjälpmedel (särskilt båtar) som behövs och vilka särskilda behov av kompetens som gör sig gällande. Detta skall ske i ljuset av bl.a. att det är de lokala polismyndigheterna som har att inom vissa ramar bedöma vilken verksamhet som skall bedrivas och hur olika behov skall prioriteras mot varandra samt att planera den verksamheten och att stå för nödvändig utrustning, t.ex. båtar. Ett särdrag hos den sjöpolisverksamhet som nu bedrivs är dock att det är RPS som tillhandahåller, stationerar och bekostar vissa båtar (sex s.k. Skerfebåtar och sju från Försvarsmakten inlånade och konverterade stridsbåtar). Polismyndigheterna svarar däremot för driftskostnader och bemanning.

3 3 Det är RPS principiella uppfattning att båtar inom Polisen bör hanteras som annan materiel. Det innebär att det är polismyndigheterna som bör införskaffa och äga även de båtar som kan behövas för verksamheten. Liksom vad gäller annan materiel skall emellertid RPS bistå med kravspecifikationer, utveckling av produkter och ramavtal för upphandling. Detta betyder, så vitt nu är i fråga, att äganderätten till Skerfebåtarna bör föras över till de polismyndigheter som har det största behovet av dem och att behovet av fortsatt lån av båtarna från försvaret bör prövas om. Det betyder vidare att RPS, i samråd med berörda polismyndigheter, bör undersöka vilka behov av andra båtar för Polisens behov som kan finnas och sträva efter att tillgodose dessa behov. 2.2 Genomförda utredningar, inspektioner m.m. I ett betänkande från Sjöverksamhetskommittén Statens maritima verksamhet (SOU 1996:41) framför man bedömningen att det för polisverksamheten i Göteborgs och Bohusläns samt Stockholms skärgårdar erfordras att Polisen har tillgång till egna båtar. I övriga skärgårdsområden torde det vara möjligt att, genom KBV:s och andra sjögående myndigheters försorg, skapa ett system för transport av polispersonal vid behov. Man konstaterar dock att det i så fall är ofrånkomligt med vissa nackdelar. Man framför emellertid att besparingarna som skulle uppnås är ytterst marginella, fem miljoner kronor årligen plus kostnaden för inköp av båtar. Sammanfattningsvis föreslår man att sjöpolisen skall vara kvar i oförändrad omfattning. RPS genomförde år 2001 en inspektion av sjöpolisverksamheten så som den bedrevs år I inspektionsrapporten framfördes en del kritiska synpunkter. Polismyndigheterna har beretts tillfälle att yttra sig över inspektionsrapporten. RPS har i juni 2002 begärt in ytterligare dokumentation från de myndigheter som bedriver sjöpolisverksamhet rörande denna verksamhet samt i oktober 2002 statistik från verksamheten för detta år. I september 2002 arrangerade RPS en konferens rörande sjöpolisverksamhetens framtid. Konferensen samlade 54 deltagare vilka representerade sjöpolis, närpolis och ledning i de åtta polismyndigheter som bedriver sjöpolisverksamhet. Polismyndigheten i Östergötlands län, som samarbetar med Polismyndigheten i Södermanlands län när det gäller sjöpolisverksamhet, samt polismyndigheterna i Skåne och Gävleborgs län, vilka har långa kuster men inte bedriver sjöpolisverksamhet, deltog också i konferensen. RPS remitterade ett förslag som byggde på slutsatserna från inspektionen, kompletterade med slutsatserna från konferensen och den nya statistiken, till KBV, samtliga polismyndigheter och RPS arbetsenheter samt sände det för information till de fackliga organisationerna. I remissvaren är 18 polismyndigheter i princip positiva till förslaget, två har inga synpunkter och en, Polismyndigheten i Blekinge län, är negativ. KBV ställer sig positiv till att utveckla och fördjupa samarbetet. Polisförbundet vill ha ytterligare utredning. Ett antal spontana remissvar har kommit från i första hand olika organisationer som har intressen som rör kuster, skärgårdar och båtliv. Dessa är

4 4 övervägande negativa till någon som helst inskränkning av sjöpolisverksamheten. Föreliggande beslut bygger på slutsatserna från inspektionen, den nya statistiken, konferensen och remissomgången. 3 Nuläge Sjöpolisverksamhet har i inspektionsrapporten definierats som verksamhet som bedrivs av poliser som tillhör en egen enhet/grupp, under hela eller del av året, med tillgång till särskilt utrustad båt. Sådan verksamhet bedrivs i dag inom följande åtta polismyndigheter: Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Södermanlands län Polismyndigheten i Kalmar län Polismyndigheten i Blekinge län Polismyndigheten i Västra Götaland Polismyndigheten Värmland Polismyndigheten i Västmanlands län Polismyndigheten i Norrbotten Dessutom bedriver Polismyndigheten i Södermanlands län sjöpolisverksamhet även i Östergötlands län i samarbete med den polismyndigheten. Sammanlagt finns det tretton större polisbåtar i Sverige. Sex av dessa ägs av RPS medan sju lånas in från Försvarsmakten. Dessutom finns det ett antal mindre båtar som myndigheterna själva finansierar. 4 Behov av sjöpolisverksamhet Sjöpolisens uppgift är att säkerställa allmän ordning och säkerhet till sjöss, framför allt i skärgårdarna, och på öar utan fast landförbindelse, dock ej Gotland. Den största delen av sjöpolisens arbetsuppgifter är så kallade allmänna arbetsuppgifter: bevakning, anmälningsupptagning, patrullering m.m. Sjöpolisen genomför också sjötrafikövervakning och ingripande vid brott mot viss speciallagstiftning m.m. Sjöpolisverksamhet är f.n. verksamhet inom dessa områden som bedrivs av för verksamheten särskilt utbildade poliser vilka är organiserade i en enhet för ändamålet och som förutsätter tillgång till båt som hjälpmedel vid verksamheternas fullgörande. En sjöpolis är en polis som genomgått och godkänts vid av RPS fastställd sjöpolisutbildning och som tjänstgör vid en sjöpolisenhet. Av bl.a. inspektionsrapporten framgår att sjöpolisverksamheten resulterar i relativt få åtgärder och händelserapporter. Motsvarande statistik från år 2002 visar med ett par undantag inte några markanta ändringar. Generellt kan konstateras att antalet rapporter och andra åtgärder är signifikant högre hos sjöpolisen vid storstadsmyndigheterna. Detta gäller även om man tar hänsyn till att dessa har fler båtar än övriga myndigheter.

5 5 I inspektionsrapporten sägs bl.a: Det redovisade repressiva verksamhetsinnehållet är generellt sett ringa och torde inte i sig motivera sjöpolisverksamhet på alla de platser där den för närvarande bedrivs. Myndigheterna med sjöpolisverksamhet har emellertid angivit andra motiv för verksamheten såsom att den polisiära närvaron troligen ökar tryggheten i skärgårdsområdena samt att vissa områden endast kan nås med båt. I inspektionsrapporten framförs vidare: Polisbåtarna, tretton till antalet, ägs av Rikspolisstyrelsen eller lånas av styrelsen från Försvarsmakten. Det har under inspektionen framkommit att Rikspolisstyrelsens utplacering av dessa båtar troligen påverkar myndigheternas behovsprövning av sjöpolisverksamhet så till vida att åtminstone några av myndigheterna inte prövat sjöpolisverksamheten mot annan verksamhet i tillräcklig omfattning. Inspektionsrapporten har sänts på remiss till de berörda myndigheterna. De till RPS inkomna yttrandena beträffande inspektionsrapporten ger inte anledning till andra slutsatser än de som framgår av inspektionsrapportens citerade text. Bl.a. framförs att sjöpolisverksamheten bör behovsprövas i förhållande till annan polisverksamhet och att det kan ifrågasättas om kostnaderna för sjöpolisverksamheten står i proportion till resultaten. Det framförs dock från flera håll att sjöpolisverksamheten har ett starkt stöd från skärgårdsbefolkning och olika berörda organisationer. Den i juni 2002 begärda dokumentationen rörde följande frågor: uppföljning och analys av verksamheten 2001, verksamhetsplan 2002, samverkansavtal med KBV och andra handlingar som kunde vara relevanta i sammanhanget. Till RPS inkommen dokumentation ger inte anledning till annan uppfattning om behovet än vad som ovan citerats ur inspektionsrapporten. Inför konferensen i september 2002 hade samtliga deltagare tillsänts all dokumentation om sjöpolisverksamheten som samlats in av RPS. Vid konferensen upprättades minnesanteckningar. Där framgår bl.a. betydelsen av att behovet av sjöpolisverksamheten prövas mot behovet av annan verksamhet och vikten av samverkan med andra myndigheter, främst KBV. Några behov av sjöpolisverksamhet som inte tidigare angetts vid inspektionen framkom inte under konferensen. KBV:s centrala ledning var representerad vid konferensen och lämnade en redogörelse för KBV:s uppgifter och organisation. KBV:s skyldigheter och möjligheter att samverka med och biträda Polisen belystes. Ett förslag som har tagit hänsyn till resultaten från alla ovanstående aktiviteter har remitterats till KBV och alla polismyndigheter samt sänts för information till de fackliga organisationerna. Remissvaren har inte föranlett några ändringar av de tidigare dragna slutsatserna.

6 6 Vid en i oktober 2002 genomförd verksamhetsdialog mellan RPS och KBV:s centrala ledning diskuterades frågan om KBV:s samverkan med Polisen. Därvid konstaterades att KBV under lång tid med gott resultat samverkat med många polismyndigheter och biträtt Polisen vid akuta behov. KBV ser en fortsatt framtida samverkan som självklar men uppgav att man inte har resurser nog för att på ett tillfredsställande sätt biträda Polisen vid de behov som finns i Stockholms län och i Västra Götalands län. 4.1 Slutsatser beträffande behovet Sjöpolisen skall bl.a. bedriva allmänpolisiär verksamhet och utgöra skärgårdens närpolis, bedriva övervakning i syfte att höja säkerheten till sjöss i skärgården samt utgöra en resurs i sjöräddningen. Den har också en roll i gränsövervakningen, låt vara att detta främst är en uppgift för KBV. Markering av polisiär närvaro i skärgårdsområden har dessutom ett värde i sig. Behovet av sjöpolisverksamhet hänger samman med befolkningskoncentration, trafikintensitet både när det gäller yrkes- och fritidstrafik och inte minst skärgårdarnas omfattning. Befolkningskoncentrationen gäller antalet bofasta på öar utan landförbindelser men också i hög grad närheten till stora befolkningscentra såsom Stockholms- och Göteborgsområdena som alstrar en stor fritidsbåtstrafik och annan omfattande fritidsverksamhet. Det är också i dessa områden som skärgårdarna är djupa i den meningen att avståndet mellan fastlandet och öppet hav är större än på andra håll. För övriga kuststräckor ser behoven annorlunda ut. De antingen saknar skärgårdar eller är skärgårdarna mindre omfattande och mera glest befolkade. Vad gäller sådana områden har också KBV framfört att de kan täcka behovet i samarbete med landbaserad polis. Mot ovanstående bakgrund, det faktum att ingripandefrekvensen per polisbåt är större inom Stockholms och angränsande skärgårdar samt Bohusläns skärgård får det anses att ett tydligt behov av sjöpolisverksamhet kunnat visas där och att man där har ett behov av för ändamålet särskilt utformade båtar som kan tillgodoses med de som nu är tillgängliga. Lämpligen bör denna verksamhet bedrivas av Polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland. De båda myndigheterna bör dock med jämna mellanrum genomföra en behovsprövning för att, om så bedöms erforderligt, anpassa sjöpolisverksamheten till behovet jämfört med behovet av annan polisverksamhet. De Skerfebåtar som nu finns hos andra myndigheter bör därför föras över till de nyss nämnda båda myndigheterna. Också vid andra kuststräckor samt på de större insjöarna, främst Vänern och Mälaren, kan det finnas ett behov för Polisen att ha tillgång till egna båtar. I viss utsträckning kan sådana behov täckas genom bistånd från polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland. Särskilt gäller det kanske Sörmlandsskärgården som är en fortsättning på Stockholms skärgård med i princip samma geografi. I andra fall kan behoven tillgodoses genom respek-

7 7 tive myndighets landbaserade personal i samverkan med KBV eller annan båtägare, t.ex. den kommunala räddningstjänsten. Men polismyndigheterna kan också göra den bedömningen och prioriteringen att de bör inneha egna båtar och egen särskilt för ändamålet utbildad personal. Det kan handla om t.ex. trailerburna enklare båtar, som snabbt kan transporteras dit de behövs. Det står dem i så fall naturligtvis fritt att fatta sådana beslut. För det fall någon polismyndighet skulle önska att för dessa ändamål ta över avtal med Försvarsmakten om fortsatt lån av båtar, kan de ta upp samtal med RPS om eventuella sådana arrangemang. Detsamma gäller om någon polismyndighet önskar någon annan typ av båt för sin verksamhet, vilket det i så fall står myndigheten fritt att skaffa. Ett nationellt perspektiv bör således läggas på sjöpolisverksamheten. De polismyndigheter som har sjöpolisverksamhet bör kunna biträda med förstärkningsrörelser till andra polismyndigheter, i första hand vid i förväg kända händelser som kräver sjöpolismedverkan. I kärnenergiberedskapen är behovet av polisiära resurser på land väl så stort som till sjöss. Beredskapen till sjöss torde kunna lösas med andra maritima resurser, av vilka det finns betydligt fler än det mycket begränsade antalet polisbåtar. Det senare gäller även polisinsatser i samband med sjöräddning. 5 Ansvar och ledning RPS bör ansvara för: specifikation av båtar och annan utrustning, att, i den mån det behövs, ta fram föreskrifter beträffande bemanning, kompetenskrav, tillsyn, m.m. och att medverka till att samarbetet med andra instanser, främst KBV, utvecklas. Principen är att operativ polisverksamhet organiseras och leds lokalt. Det finns inte något skäl till annat än att detta skall gälla också sjöpolisverksamhet. För att beakta ett nationellt perspektiv bör RPS och de polismyndigheter som bedriver verksamhet till sjöss regelbundet diskutera hur verksamheten bör utformas. 6 Samverkan Samarbetet med andra instanser, främst KBV och kommunal räddningstjänst m.fl. bör utvecklas. Detta gäller alla polismyndigheter. RPS bör söka närmare samarbetsformer med KBV:s centrala ledning. RPS skall dessutom medverka till att de polismyndigheter som behöver, träffar avtal med KBV samt, för tiden fram till dess sådana avtal träffats, göra en interimistisk överenskommelse med KBV om lokalt samarbete.

8 8 7 Kompetens och utbildning Kompetenskrav, kursplaner för utbildning m.m. beträffande sjöpoliser bör fastställas av RPS. Även kompetenskrav för framförande av enklare båt bör fastställas av RPS. Utbildning av sjöpoliser bör ske i Polishögskolans regi, och samverkan bör sökas med KBV även när det gäller utbildningen. 8 Båtar Med polisbåt menas en båt som Polisen disponerar och som är avsedd för gång i skärgård, utrustad med fullvärdig kommunikationsutrustning och navigationsutrustning och inredd med pentry och eventuellt övernattningsmöjligheter för besättningen. Med enklare båt menas en mindre båt, lämplig för tillfälliga uppdrag i inre skärgård, hamn eller liknande vatten, vilken Polisen disponerar. Båten bör vara trailerburen och kunna användas som komplement till polisbåtar eller användas separat. En enklare båt bör kunna användas också för tillfälliga behov vid en polismyndighet utan sjöpolisverksamhet. För närvarande har Polisen ett mindre antal egna polisbåtar, s.k. Skerfebåtar. Övriga polisbåtar lånas från Försvarsmakten. Den återstående drifttiden för båtarna är svårbedömd men den kan i varje fall uppskattas till minst fem år. De egna båtarna bör föras över till de polismyndigheter som i framtiden skall bedriva sjöpolisverksamhet, d.v.s. Polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland. Försvarets båtar, som inte kan anses särskilt ändamålsenliga för polisverksamhet, skall i princip lämnas tillbaka. Om de nyss nämnda myndigheterna behöver fler båtar, kan eventuellt, efter särskild överenskommelse med RPS, en eller flera av de från Försvarsmakten inlånade båtarna utnyttjas. Låneöverenskommelserna skall i så fall föras över på respektive polismyndighet. Skulle andra polismyndigheter önska ta över avtal med Försvarsmakten om fortsatt lån av båtar, kan de ta upp samtal med RPS om eventuella sådana arrangemang. De från Försvarsmakten inlånade båtarna är dock inte särskilt lämpade för sjöpolisverksamhet. De är obekväma och har en dålig arbetsmiljö. Man har från förarplatsen inte överblick över hela båten. Båtarna river också upp mycket sjö, vilket bl.a. gör dem mindre lämpliga att trafikera inre skärgårdar och hamnar. 9 Ekonomi 9.1 Ägande och ekonomiskt ansvar Sjöpolisverksamheten bör helt bekostas inom myndigheternas ordinarie ramar. För närvarande äger RPS vissa båtar och står för de kostnader som beta-

9 9 las till Försvarsmakten i samband med lån av andra båtar. Ägande och ansvar för kostnader i samband med ägande bör föras över till polismyndigheterna. De medel som RPS i dag har för att bestrida återstående kapitalkostnader för de egna polisbåtarna bör föras över till polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland. RPS bör bestrida kostnaderna för att, enligt avtalet med Försvarsmakten, återkonvertera de båtar som inlånats från denna och som nu återlämnas. Om någon polismyndighet skulle träffa överenskommelse om fortsatt lån av båt från Försvarsmakten efter den 1 maj innevarande år, förs däremot ansvaret över till aktuell polismyndighet. 9.2 Ekonomiska konsekvenser 1 Förslaget medför inte några ändringar av polismyndigheternas tilldelade ramanslag förutom de i föregående stycke beskrivna medlen för att täcka vissa kapitalkostnader. De ekonomiska konsekvenserna för Polisen av förslaget att bedriva sjöpolisverksamhet enbart vid två polismyndigheter blir besparingar när det gäller kapital- och driftkostnader samt möjlighet att disponera om personal för andra uppgifter. Besparingar när det gäller kapitalkostnader kommer först på längre sikt. För de båtar som lånats av Försvarsmakten är kostnaden densamma om båtarna återlämnas omedelbart eller behålls kontraktstiden ut eftersom den återkonverteringskostnad som skall erläggas är oberoende av återlämningstidpunkten och någon hyra inte utgår. Enda skillnaden kan bli att enskilda polismyndigheter erlägger återkonverteringskostnaden i stället för RPS, men detta påverkar ju inte de sammanlagda kostnaderna för Polisen. För de egna båtarna återstår vissa avskrivningar och räntekostnader när det gäller ombyggnader. Eftersom dessa båtar behålls (och omplaceras till myndigheterna som skall bedriva sjöpolisverksamhet) påverkas inte dessa kapitalkostnader. En mycket schablonartad uppskattning kan göras när det gäller besparingar på längre sikt (efter år 2005). Om sex nya båtar då måste anskaffas till en kostnad av fem miljoner kronor var (vilket är en uppskattad kostnad för en rimligt stor båt), avskrivningstiden är tio år och räntan är fem procent, blir den årliga kapitalkostnaden i början av perioden cirka 4,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga driftkostnaden, exklusive alla personalkostnader, för båtarna hos de sex myndigheterna under år 2000 var drygt kronor per båt. Sammanlagt blir driftskostnaden för sex båtar då cirka två miljoner kronor per år. En viktig konsekvens av förslaget är att ett antal poliser frigörs för att tjänstgöra inom verksamheter som ger en större polisiär nytta än sjöpolisverksamhet. Under år 2000 tjänstgjorde totalt 35 poliser under seglationssäsongen och tre poliser under övrig tid vid sjöpolisen i de mindre polismyndigheterna. Personalkostnaderna för dessa var cirka 6,8 miljoner kronor. 1 De flesta ekonomiska uppgifterna är tagna ur inspektionsrapporten och gällde år 2000.

10 10 Sammanfattningsvis kan alltså bedömas att den årliga besparingen exklusive personalkostnader på kort sikt är cirka två miljoner kronor och på lång sikt cirka sju miljoner kronor. Härtill kommer cirka 6,8 miljoner kronor i personalbesparingar men dessa bör snarast ses som en möjlighet att förstärka övrig polisverksamhet. En del av besparingarna kommer dock att ätas upp av att man behöver viss ersättningsverksamhet, men kostnaderna för denna bedöms vara mycket lägre än besparingarna. 10 Tidsplan Polisorganisationen är väl medveten om att ett beslut nu skall fattas om den framtida sjöpolisverksamheten. Innehållet i detta beslut kommer knappast som en överraskning. Det torde vara möjligt att göra nödvändiga förändringar omgående och redan innan säsongen Detta är också lämpligt eftersom en verksamhet, där beslut fattats om nedläggning, troligen inte kommer att hålla önskvärd kvalitet. Några svårigheter att omdisponera personalen till annan verksamhet kan knappast föreligga. Här angivna förändringar bör således genomföras senast den 1 maj Rikspolischefen Sten Heckscher har beslutat i detta ärende. I den slutliga handläggningen har deltagit överdirektören Ann-Marie Begler, chefsjuristen Ulf Berg, byråchefen Mats Öhrström, t.f. enhetschefen Marita Mellin, polisöverintendenten Harald Boström, ekonomichefen Ann-Sofie Löth, ITdirektören Paul Bärlund, personalchefen Ivar Eriksson, rektorn Birgit Hansson, rikskriminalchefen Lars Nylén, tekniske direktören Torgil Thornqvist, poliskommissarien Christer Stange samt poliskommissarien Lennart Petersson, föredragande. RIKSPOLISSTYRELSEN Sten Heckscher Lennart Petersson Sändlista: Ledningsgruppen Övriga arbetsenheter Rikskriminalpolisen Samtliga polismyndigheter Försvarets materielverk Kustbevakningen Sjöfartsverket Övriga organisationer och personer som lämnat synpunkter i samband med remissomgången Arbetstagarorganisationerna

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen en del i helheten specialister i vardagen styrka när det behövs sjöpolisen i Nacka Strand Sjöpolisenheten

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datum Diarienr 2013-04-17 1822-2012 Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO Box 1110 111 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datainspektionens

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Underlag 1 (5) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-09-20 HR-avdelningen Diarienr (åberopas vid korresp) HR-704-317/11 Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Bakgrund

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 5 december 2011.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor

Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Växjö universitet Rektor Högskolan i Kalmar Rektor Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Reg.nr 31-5425-07 Anmälan mot Växjö universitet och Högskolan i Kalmar angående överföring av verksamhetsområdet maskinteknik

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 212 1. Inledning Enligt 21 lagen (1998:15) om allmän kameraövervakning utövar länsstyrelsen tillsyn över

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare:.chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om larm m.m.; beslutade den 22 november 2000. RPSFS 2000:66

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1440-2012 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål; beslutade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA).

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Datum: 2011-01-04 Diarienr: AD- SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, 202100-0076 Box 429 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1398-2012 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie 1 (5) PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen 2012-06-01 RA-579-3813/12 Lars Sjöberg kommissarie PM - förslag till ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-03-05 Diarienummer SCN-2015-0064 Socialnämnden Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 Förslag

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer