Delårsrapport. Januari september Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari september 2002. Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt"

Transkript

1 Delårsrapport Januari september Telia AB (publ), Farsta, Org.nr , Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Underliggande EBITDA förbättrades 25% till (3 420). Kraftig ökning av marginalen från 24% till 30% Starkt fritt kassaflöde om Omstrukturering av den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet med Kostnader om för omstrukturering och rationalisering främst i International Carrier och den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som blev (2 745) Nettoomsättningen ökade till (14 431). För jämförbar verksamhet var ökningen 5% Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjordes den 30 september Resultatöversikt Jan-dec Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 0,5 7,0 1,2 6,8 5,8 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 29,5 23, ,2 22,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81 0,62 Fritt kassaflöde Investeringar varav CAPEX Antal anställda Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel kommenterar: De effektiviseringsprogram som genomförts under året börjar nu ge effekt. Det är glädjande att konstatera att resultatet, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, förbättrats väsentligt under kvartalet. Den kraftigt ökade underliggande EBITDA-marginalen i kombination med minskade investeringar har medfört en stark ökning av det fria kassaflödet. Under kvartalet har vi gjort en omfattande översyn av verksamheter som inte uppvisar en tillfredsställande resultatutveckling, nämligen den internationella carrierverksamheten, vilket vi tidigare kommunicerat, och fastnätsverksamheten i Danmark. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa rörelseresultatet. Den 30 september offentliggjorde vi prospektet för det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera och arbetet med att planera för integrationen pågår för fullt.

2 Telia Delårsrapport Koncernöversikt Underliggande EBITDA-marginal nådde 30 procent. Omfattande kostnader för rationalisering påverkade rörelseresultatet Teliakoncernens nettoomsättning ökade tredje kvartalet 0,5 procent till Omsättningen har påverkats av de omfattande avyttringar som gjordes för att renodla koncernen. För jämförbar verksamhet var omsättningsökningen 5 procent. Efterfrågan har varit fortsatt god inom samtliga tillväxtområden. Tredje kvartalet ökade Mobile omsättningen 12 procent, Internet Services 30 procent och International Carrier 17 procent. Inom fastnätsverksamheten Networks sjönk omsättningen 4 procent för jämförbar verksamhet beroende på införandet av lokalt förval i Sverige. Fördelning av nettoomsättning, kvartal 3 Networks 46% Group-wide 2% International Carrier 8% Mobile 37% Internet Services 7% Omfattande omstruktureringar och rationalisering En omfattande översyn har skett av International Carrier och verksamheten i Danmark. Nettoomsättning och marginal per kvartal () Verksamheten inom International Carrier skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. De åtgärder som vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Telias danska mobil- och fastnätsverksamhet har hittills påverkat Telias resultat negativt. Kabel-tv-verksamheten, inklusive Internet Cable, har utvecklats väl med ett positivt bidrag på EBITDA-nivå. Kundtillväxten inom den danska mobilverksamheten har varit god och antalet kunder uppgår nu till Inriktningen inom kabeltv- och mobilverksamheterna kommer därför att kvarstå. Kärnverks. Icke kärnverks. Underligg. EBITDA-marginal (%) Kraftig förbättring av underliggande EBITDA Den effektivisering som pågår inom koncernen börjar ge resultat. Tredje kvartalet skedde en kraftig förbättring av underliggande EBITDA som ökade 25 procent till och marginalen stärktes från 24 till 30 procent. Mobile ökade marginalen från 26 till 31 procent, Internet Services förbättrade resultatet 60 procent och International Carrier 58 procent. En mycket svag utveckling i Danmark gjorde att marginalen inom Networks minskade från 38 till 35 procent. I den svenska fastnätsverksamheten förbättrades underliggande EBITDA och marginalen stärktes från 41 till 42 procent. Den danska fastnätsverksamheten och Internettjänster, inklusive bredband över ADSL, uppvisar emellertid en otillfredsställande utveckling och Telia bedömer att nuvarande inriktning inte kommer att leda till tillfredsställande lönsamhet. Därför inriktas nu verksamheten till delar som bedöms kunna bli lönsamma och produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. För att anpassa verksamheterna till ny inriktning och för att rationalisera övrig verksamhet inom koncernen har kostnader om totalt tagits tredje kvartalet, varav för omstrukturering och genom nedskrivningar. 2

3 Telia Delårsrapport Tredje kvartalet uppgick av- och nedskrivningar till (2 775). Nedskrivningar utgjorde (149) och bestod i huvudsak av nedskrivning av anläggningstillgångar i International Carrier och i fastnätsverksamheten i Danmark. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (-239) och avsåg i huvudsak omstruktureringskostnader inom International Carrier och fastnätsverksamheten i Danmark samt kapitalvinster inom Holding. I posten ingår också vissa pensionsrelaterade kostnader om 159. Resultatet från intressebolag uppgick till -42 (2 339). Jämförelsekvartalet var påverkat av kapitalvinster om Rensat från kapitalvinster skedde en förbättring av resultatet från intressebolag med 645 tredje kvartalet. Omfattande nedskrivningar och omstruktureringskostnader gjorde att rörelseresultatet minskade till (2 745) tredje kvartalet. Finansiella poster förbättrades under kvartalet till -149 (-254). Resultat efter finansiella poster uppgick till (2 491). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 852 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (1 900) för tredje kvartalet. Niomånadersperioden Under niomånadersperioden ökade omsättningen 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var ökningen 6 procent. Underliggande EBITDA förbättrades 15 procent till (9 782). Av- och nedskrivningar uppgick till (7 690), varav nedskrivningar utgjorde (149). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (62) och omfattar, förutom omstruktureringskostnader och nedskrivningar tredje kvartalet i International Carrier och danska fastnätsverksamheten, kostnader för rationalisering av övrig verksamhet (370 ), vissa pensionsrelaterade kostnader (354 ) samt en kapitalvinst (50 ). Resultat från intressebolag uppgick till 333 (2 390). Rensat från kapitalvinster och nedskrivningar skedde en resultatförbättring med under niomånadersperioden. Rörelseresultatet minskade till (4 544). Finansiella poster uppgick till -520 (-642) och medförde att resultatet efter finansiella poster blev (3 902). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 544 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (2 441). Starkt kassaflöde, fortsatt låg skuldsättningsgrad Den kraftiga ökningen av underliggande EBITDA och låg investeringsnivå skapade ett starkt fritt kassaflöde (kassaflöde från löpande verksamhet minus CAPEX) om under kvartalet. Genom det starka kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas från till och den låga skuldsättningsgraden behållas trots betydande avsättningar för omstrukturering och nedskrivningar. 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Räntetäckningsgrad (ggr) -6,4 3,0 7,3 Balansomslutningsförändring (%) -13,3 4,5 60,2 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,48 0,46 0,54 Soliditet (%) 45,0 46,2 44,4 Sysselsatt kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad (ggr) 0,16 0,18 0,37 Minskade investeringar Investeringarna minskade 67 procent till (5 965) tredje kvartalet beroende på lägre investeringar i produktionsanläggningar (CAPEX) i det fasta nätet i Sverige, International Carrier och i de mobila näten. Under niomånadersperioden investerades sammanlagt (15 578), en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt personalminskning Under niomånadersperioden minskade antalet anställda i koncernen med 905 personer till

4 Telia Delårsrapport Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjort Den 30 september offentliggjorde Telia prospektet för samgåendet med Sonera tillsammans med anvisningar och villkor för det utbyteserbjudande med vilket samgåendet skall genomföras. Anmälningstiden för byte av Sonera-aktier till Telia-aktier började den 7 oktober och löper ut den 8 november. Resultatet av erbjudandet beräknas offentliggöras den 14 november. Ändringar i Telias ledning I Telias koncernledning tillträdde Jörgen Latte som tillförordnad finans- och ekonomidirektör den 1 september och den 9 september tillträdde Eva Lindqvist som chef för affärsområde International Carrier. Marie Ehrling tillträder den 1 januari 2003 som chef för Telias svenska verksamhet. Efter det planerade samgåendet med Sonera blir Ehrling ansvarig för resultatenheten TeliaSonera Sverige. Extra bolagsstämma Med anledning av det planerade samgåendet med Sonera hålls en extra bolagsstämma i Telia måndagen den 4 november kl i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelse till stämman annonserades i dagspressen den 4 oktober. Affärsområdesöversikt Mobile Kraftigt förbättrad lönsamhet och fortsatt kundtillväxt Utvecklingen inom Mobile har varit god under kvartalet med fortsatt kundtillströmning, resultatförbättring samt stärkta marginaler. Fortsatt kundtillväxt, ökad användning av SMS och ökad trafik per kund på samtliga nordiska marknader gjorde att den externa nettoomsättningen steg 12 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet ökade antalet kunder i Norden med till medan antalet kunder via service providers sjönk med till Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,3 26,2 27,1 24,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden steg omsättningen 15 procent till

5 Telia Delårsrapport Volymtillväxt i kombination med effektivisering av samtliga nordiska verksamheter gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 31 procent till och marginalen stärktes till 31,3 (26,2) procent under kvartalet. Avskrivningarna steg till (980). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -38 (-33) och avser i huvudsak avsättningar för pensioner i den svenska rörelsen. Resultatet från intressebolag, varav merparten avser verksamheten i Baltikum och Ryssland, minskade till 81 (105). Den lägre resultatnivån beror på att verksamheten i Ryssland, efter bildandet av MegaFon, består av en större andel verksamheter i uppstartslägen. Rörelseresultatet ökade till 807 (467). För niomånadersperioden ökade resultatet till (1 294). Investeringarna sjönk till 633 (2 100) och avsåg främst kapacitetsökning i näten i Norge, Danmark och Sverige. Den höga investeringsnivån under jämförelsekvartalet beror på förvärvet av 3G-licens i Danmark (1 170 ). Fortsatt kundtillväxt och förbättrad lönsamhet i Sverige I Sverige ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 4 procent till Samtidigt sjönk prisnivån 4 procent på grund av sänkta samtrafikavgifter. Under kvartalet ökade antalet GSM-kunder med till och antalet kunder via service providers med till Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad steg till 135 (131) minuter. SMS ökade 24 procent och 134 miljoner meddelanden sändes under kvartalet. Sänkta samtrafikavgifter och ökad andel prepaid-kunder gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) minskade till 293 (303) SEK. Churn uppgick till 13 procent mot 11 procent andra kvartalet. Ökad trafik per kund och kostnadsrationaliseringar gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 6 procent till och marginalen ökade till 48,4 (46,3) procent. Telias och Tele 2:s gemensamt ägda nätbolag Svenska UMTS-nät AB tecknade under kvartalet låneavtal med en grupp banker om 11 GSEK i lån och löpande kredit för 3Gutbyggnaden i Sverige. Utbyggnaden och finansieringen av UMTS -nätet i Sverige går planenligt. En GPRS-tjänst, Telia GPRS LAN-access, presenterades under kvartalet. Tjänsten riktar sig till företag med medarbetare som behöver komma åt information i företagets interna system när de befinner sig utanför kontoret. Även två nya typer av abonnemang för företagen lanserades: Work för taltjänster och Executive för tal- och datatjänster. Den 1 oktober sänkte Telia samtrafikavgiften i GSMnätet ytterligare från 0,92 SEK till 0,88 SEK per minut. Samtidigt sänktes även priset på bredbandstjänsten HomeRun. Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i Norge I Norge ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 25 procent till Under kvartalet ökade antalet kunder med till medan antalet kunder via service providers minskade med till SMS-ökningen var fortsatt stark. Tredje kvartalet sändes 197 miljoner meddelanden, en ökning med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Enkla och attraktiva kunderbjudanden och en ökad andel postpaid-kunder bidrog till att trafikvolymen per kund och månad ökade till 169 (147) minuter och att ARPU steg till 377 (341) NOK. Underliggande EBITDA förbättrades 48 procent till 629 och marginalen stärktes till 41,6 (35,4) procent. Resultatförbättringen beror på kundtillväxt, ökad trafikvolym samt kostnadseffektiviseringar. Kraftigt ökad omsättning i Danmark I Danmark ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 61 procent till 250. Ökningen beror i huvudsak på kundtillväxt. Försäljningen av mobilabonnemang har varit fortsatt framgångsrik och antalet kunder ökade under kvartalet med till Under tredje kvartalet sändes totalt 58 miljoner SMS, en ökning med närmare 300 procent. Även trafikvolymen per kund och ARPU uppvisade en förbättring. Underliggande EBITDA förbättrades till -119 (-128). Merparten av gjorda investeringar avsåg utbyggnaden av GSM 900-nätet, som beräknas vara slutförd under året. 5

6 Telia Delårsrapport Ökad omsättning och minskat underskott i Finland På den finska marknaden ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 34 procent till 235 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kunder ökade med till Prepaid-kunderna stod för merparten av tillväxten. SMS ökade 29 procent. Underliggande EBITDA förbättrades till -34 (-95) bland annat beroende på att en allt större del av trafiken nu går i Telias eget nät på grund av roamingavtalet med Suomen 2G. Telia har åtagit sig att avyttra mobilverksamheten i Finland som ett villkor för att EU skulle godkänna samgåendet med Sonera. Tillväxt i Baltikum och Ryssland Intressebolagen i Ryssland och Baltikum utvecklas fortsatt positivt och det totala antalet kunder ökade med till under kvartalet. Det är framför allt den ryska verksamheten som bidragit till kundökningen. Företagslösningar, telefoni För produktområdet Företagslösningar, telefoni uppgick den externa nettoomsättningen till 408 och underliggande EBITDA förbättrades till -21(-73). Minskade förluster i övrig verksamhet För övrig verksamhet, som i huvudsak omfattar mobila portaler, butiker och radioentreprenader, minskade den externa nettoomsättningen 17 procent till 170. Det är i huvudsak butiksverksamheten som bidragit till minskningen. Sänkta kostnader för portalverksamheten gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -158 (- 184). Internet Services - Fortsatt god efterfrågan på bredband. Ytterligare koncentration på accessaffären Inom Internet Services ökade den externa nettoomsättningen 30 procent till jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orsaken är fortsatt god efterfrågan på bredbandsaccess, ökad efterfrågan på tv-tjänster samt prishöjningar. Den genomsnittliga prisnivån steg 7 procent under kvartalet. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -8,8-29,9-13,3-32,0 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden var omsättningsökningen 30 procent. Internettjänster uppvisade en fortsatt svag utveckling. Tredje kvartalet minskade omsättningen till 30 (31). Orsaken är svag efterfrågan på framför allt innehållstjänster (portaltjänster) och betaltjänster. Verksamheten uppvisar dessutom en svag lönsamhetsutveckling. För att skapa en tjänsteportfölj med långsiktigt god tillväxt och hållbar lönsamhet pågår omstrukturering av tjänsteutbudet. Samtidigt kommer Telia att lägga större kraft på utveckling av accesser med tillhörande mervärdestjänster såsom IP-telefoni och andra typer av kommunikationsrelaterade tjänster, ett område där Telia har sin egentliga kompetens och en stark marknadsposition med drygt 1,2 miljoner Internetaccesskunder. Den ändrade inriktningen innebär att betaltjänster och vissa innehållstjänster avvecklas i Sverige. Hostingtjänsterna Telia Instant Web och Telia Webbhotell stängdes redan under kvartalet. Vissa Internettjänster kommer att avvecklas även i Danmark. System och plattformar relaterade till Internettjänster skrevs ned med 12 under kvartalet. Fortsatt stark kundtillströmning inom bredbandsacccess, prisförändringar samt rationalisering gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -92 (-229) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För niomånadersperioden förbättrades underliggande EBITDA till -406 (-747). Av- och nedskrivningar steg till 124 (108) och inkluderar nedskrivningen av system och plattformar för Internettjänster med 12. Under poster som ej avspeglar löpande verksamhet redovisas 12 i omstruktureringskostnader, inklusive avsättning för övertalig personal. Resultatet från intressebolag om -33 (-9) avser Marakanda och inkluderar en nedskrivning tredje kvartalet om 24. 6

7 Telia Delårsrapport Rörelseresultatet förbättrades till 268 (-361). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 088). Investeringarna sjönk till 67 (129). Orsaken är minskat investeringsbehov i kabel-tv-verksamheten, då fastighetsägarna nu tar en större del av nätinvesteringarna. Internetaccesser Omsättningen för Internetaccesser steg 45 procent till 665. Under kvartalet ökade antalet ADSL-kunder med till och antalet kunder med Internet Cable med till Efterfrågan på bredbandsaccess var starkast inom företagssegmentet där framför allt de mindre företagen väljer Internetbaserade lösningar framför traditionell datakommunikation. Under kvartalet stärkte Telia sin marknadsposition på breband inom företagssegmentet i Sverige, där Telia nu har 50 procent av marknaden. Samtidigt behöll Telia sin 55-procentiga marknadsandel på bredband inom privatsegmentet. I Sverige uppgick det totala antalet kabel-tv-kunder till vid utgången av perioden. I Danmark var kunder direktanslutna via kabel och cirka indirekt anslutna via parabol. Kabel-tv-verksamheten i Sverige, Com Hem, kommer att avyttras, då det var ett villkor för att EU skulle godkänna det planerade samgåendet med Sonera. International Carrier - Ny strategisk inriktning ska ge positivt kassaflöde 2003 Lägre tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland ett antal carrier har medfört en dramatisk och turbulent utveckling på carriermarknaden med långsammare tillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. Mot bakgrund av utvecklingen har Telia beslutat ändra den strategiska inriktningen för International Carrier och omstrukturera verksamheten. Tredje kvartalet har reserverats för omstrukturering. Tredje kvartalet ökade efterfrågan även på uppringt Internet efter att ha uppvisat tendenser till stagnation tidigare under året. Under kvartalet ökade antalet kunder med och ligger därmed på samma nivå som tredje kvartalet. Försäljningsökningen beror till stor del på lanseringen av Telia Internet för Alla, en accesstjänst som fått ett positivt mottagande särskilt av ungdomar. Ytterligare ett antal nya produkter har lanserats med framgång under kvartalet. För små- och medelstora företag har Telia utvecklat en IP-växel som gör att företagen kan integrera IP-telefoner, analoga telefoner, telefax och modem i en och samma nätlösning. För småoch medelstora företag har även en ny typ av fast Internetaccess, ProLane Light, utvecklats. Ett antal störrer affären slöts under kvartalet. Med SEB tecknades avtal om leverans av ett virtuellt privat nät. Samtidigt har fasta accesslösningar (ProLane) sålts till ett antal kommuner. Kabel-tv Ökad försäljning av kabel-tv-anslutningar, högre ersättning från fastighetsägarna på Sverigemarknaden samt prishöjning på kabel-tv i Danmark gjorde att den externa nettoomsättningen i kabel-tv-affären steg 14 procent till 336. Under kvartalet ökade antalet kabel-tv-kunder med till Antalet digital-tv-kunder var i princip oförändrat och följer därmed trenden på marknaden. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -18,5-47,9-22,6-35,1 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX De ändrade marknadsförutsättningarna har gjort att Telia även skrivit ned det bokförda värdet av anläggningstillgångarna med tredje kvartalet. De åtgärder som nu vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader, samtidigt som Telia behåller möjligheten att ta del av en framtida marknadstillväxt inom IP och bredband. Koncentration till de lönsamma delarna av nätet Verksamheten skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. Telia kommer även i fortsättningen att erbjuda säker transport av Internettrafik till konkurrenskraftiga priser 7

8 Telia Delårsrapport genom att fortsätta driva sitt IP-nät och behålla peeringpunkter (anslutningspunkter till andra operatörers nät) i Europa och USA. Avveckling av icke lönsam verksamhet Den nya inriktningen leder till en omstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen kommer att vara genomförd i slutet av 2003 och innebär bland annat: För niomånadersperioden var omsättningsökningen 24 procent jämfört med motsvarande period året innan. Förbättring av underliggande EBITDA Ökad nettoomsättning gjorde att underliggande EBITDA förbättrades ytterligare till -255 jämfört med -614 motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med andra kvartalet var resultatförbättringen 32. Avveckling av verksamheten i Asien Av- och nedskrivningar steg till (135). Nedskrivningen av anläggningstillgångar uppgick tredje kvartalet till totalt 6 131, varav belastat posten av- och nedskrivningar och avser outnyttjade nätdelar och teknikfastigheter. Avveckling av försäljning av nationell telefoni via återförsäljare i Storbritannien Avveckling av samlokaliseringsaffären Stopp för offerering av nationella nättjänster i USA Centralisering av försäljning, administration och kundtjänstfunktioner till Sverige. Omstruktureringen kommer att väsentligt minska antalet kontor och teknikfastigheter men även leda till minskade kostnader för drift- och underhåll samt hyrda förbindelser. Avsikten är att minska nuvarande personalstyrka om 800 anställda med mer än hälften. De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas till cirka 3,5 GSEK, varav reserverats i tredje kvartalet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (1) och omfattar reservering om för avveckling eller delavveckling av teknikfastigheter, kontorslokaler och förstärkarstationer samt övertalig personal men även nedskrivning om 824 av infrastruktur och nätkapacitet som förvärvats från andra operatörer. Nedskrivning av anläggningstillgångar och avsättning för omstrukturering gjorde att rörelseresultatet sjönk till (-748 ). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 486). Ökad försäljning inom samtliga produktområden Tredje kvartalet ökade den externa nettoomsättningen 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningen har varit god inom samtliga tre huvudproduktområden. Inom kapacitet och IP ökade nettoomsättningen 11 procent och inom telefoni 27 procent. Omsättningsökningen beror på god orderingång under främst andra kvartalet som en följd av att ett antal konkurrerande carrier tvingats lämna marknaden. Mot slutet av kvartalet mattades orderingången något. Kunddrivna investeringar Investeringarna minskade under kvartalet till 222 (1 620) och avsåg främst utrustning för kapacitetsökning i det helägda nätet på grund av ökad kundefterfrågan. Networks Fortsatt resultatförbättring i Sverige. Ändrad inriktning i Danmark I Networks sjönk den externa nettoomsättningen 8 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. För jämförbar verksamhet var minskningen 4 procent. Nedgången beror i huvudsak på minskade intäkter på den svenska slutkundsmarknaden För niomånadersperioden var omsättningsminskningen 5 procent. Prisnivån var i huvudsak oförändrad under perioden. Underliggande EBITDA minskade till (3 129) under kvartalet. Resultatförsämringen beror på förluster i den danska rörelsen. Under kvartalet har en översyn skett av den danska fastnätsverksamheten i syfte att värdera tillgångarna samt utarbeta en ny inriktning. Verksamheten kommer fortsättningsvis att koncentreras till erbjudandet av transportkapacitet samt rösttelefoni till såväl privat- som företagskunder. Detta innebär att 8

9 Telia Delårsrapport produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. I samband med översynen och anpassningen till den nya inriktningen har nedskrivning skett av omsättningstillgångar med 353, värdet av anläggningstillgångarna skrivits ned med och en avsättning om 286 gjorts för omstruktureringskostnader. Åtgärdsprogrammet beräknas dessutom innebära ytterligare kostnader för omstrukturering i storleksordningen under fjärde kvartalet. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 35,0 38,0 34,1 35,4 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX I Sverige skedde en förbättring av underliggande EBITDA till (3 137) trots minskad nettoomsättning. Resultatförbättringen beror på minskade kostnader för försäljning och produktutveckling i slutkundsverksamheten och lägre kostnader för underhåll och installation i grossiströrelsen. Inom Networks ökade av- och nedskrivningar till (1 345) tredje kvartalet. Ökningen beror i huvudsak på nedskrivningen av anläggningstillgångarna i Danmark med Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -378 (-99). Kostnader för pågående rationaliseringen av den svenska verksamheten, inklusive avsättning för övertalig personal, uppgick till 21 och kostnader för omstrukturering av den danska verksamheten till 286. Resultatet från intressebolag förbättrades till -32 (-624) beroende på att Netia och Eircom/Comsource inte längre belastar resultatet. Under kvartalet sjönk investeringarna till 649 (1 869), vilket lett till en markant ökning av affärsområdets kassaflöde. Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden sjönk omsättningen 8 procent till på grund av minskade marknadsandelar inom fast telefoni i Sverige. Minskningen har varit kraftigast inom lokala samtal till följd av förvalsreformens införande i februari. Minskade marknadsandelar gjorde att samtalsintäkterna för fast telefoni i Sverige sjönk 12 procent till under kvartalet. Även inom nätkapacitet, datakommunikation och IT-tjänster har viss minskning skett av omsättningen jämfört med motsvarande kvartal. Inom mervärdestjänster ökade däremot försäljningen av bland annat nummerpresentation och Telesvar till privatkunder och Advance-tjänster till företagskunder. I Sverige minskade antalet telefonabonnemang med till Även antalet ISDN-kanaler minskade eftersom allt fler kunder ersätter ISDN med ADSL/LAN. Även på slutkundsmarknaden i Danmark minskade omsättningen något. Grossistmarknaden I grossiströrelsen steg omsättningen för jämförbar verksamhet 23 procent. Ökningen beror främst på ökad försäljning av samtrafik och nätkapacitet i Sverige. Efterfrågan på bredbandsanslutningar var fortsatt god. Under kvartalet levererade Telia ADSL/LANanslutningar, varav till service providers utanför koncernen. Vid utgången av perioden var kunder anslutna till Telias bredbandsnät via ADSL/LAN. I Danmark minskade omsättningen 28 procent på grund av lägre efterfrågan på nätkapacitet från andra operatörer och service providers. Den redovisade omsättningen för grossiströrelsen sjönk 9 procent till beroende på att den installationsmateriel som underleverantören Swedia Networks köper inte längre redovisas som omsättning i Skanova. Förlusterna i Danmark gjorde att rörelseresultatet försämrades till (1 061) tredje kvartalet. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet 745 (1 294) då förlusterna i Danmark till stor del kompenserades av att Eircom/Comsource inte belastade resultatet från intressebolag. 9

10 Telia Delårsrapport Holding Affärsenheten Telia Holding ansvarar för koncernens investeringar utanför kärnverksamheten. Holding består av ett antal konsoliderade verksamheter, bland annat Finans/ Credit, Sergel Kredittjänster, Division Satellit, Division Offentlig Telecom, Promotor, Overseas, inklusive Suntel samt ett antal intressebolag, däribland Slottsbacken, INGROUP, Drutt Corp, Telefos, AUCS, Infonet Services och COOP Bank. Föregående års omfattande avyttring av verksamheter, avvecklingen andra kvartalet av Vimera (kundutbildning) och Time (redovisningstjänster) samt pågående avveckling av verksamheterna inom Division Satellit har lett till minskad nettoomsättning samtidigt som underliggande EBITDA och marginalen förbättrats. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,0 1,2 25,0 1,7 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX Resultatet från intressebolagen uppgick till -53 (2 872). Kapitalvinster påverkade resultatet med 9 mot under jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev 111 (1 805). Investeringarna uppgick till 239 (240). 129 avsåg konvertering av lån till aktieägartillskott i AUCS, 55 Finans/Credits leasingverksamhet, 22 nätinvesteringar inom Suntel och 33 aktieägartillskott i COOP Bank. Utsikter Arbetet med att utveckla och effektivisera Telias kärnaffärer började ge resultat tredje kvartalet. Under det kommande kvartalet räknar vi med att kostnader för planerade marknadsaktiviteter kommer att ha en dämpande inverkan på resultatet. Inriktningen att minska investeringarna har varit framgångsrik, dock planeras viss höjning av investeringsnivån fjärde kvartalet. Stockholm Anders Igel VD och Koncernchef För kvarvarande verksamhet minskade den externa nettoomsättningen tredje kvartalet till 243 (277 ) medan underliggande EBITDA ökade till 142 (130 ). Omsättningsminskningen är hänförlig till konsultföretaget Promotor och Suntel medan förbättringen i underliggande EBITDA är hänförlig till främst Promotor och Sergel Kredittjänster. Avskrivningarna sjönk till 115 (185) på grund av avyttring/avveckling av verksamhet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till 137 (-902) och bestod i huvudsak av kapitalvinst om 145 för avyttring av Telias resterande 9- procentiga innehav i Orbiantgruppen till Flextronics. Vidare har under tredje kvartalet beslutad avveckling av verksamhet medfört ytterligare övertalighet, varvid avsättning för omstruktureringskostnader gjorts med 12. Granskningsrapport 10

11 Telia Halvårsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och International Accounting Standards (IAS). Stockholm Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Torsten Lyth Auktoriserad revisor Finansiell information Bokslutskommuniké 3 feb 2003 Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations 11

12 Telia Delårsrapport Koncernens resultaträkning Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings-/administr.-/FoU-kostnader Övriga rörelseintäkter/rörelsekostn., netto Resultat från intressebolag Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 efter utspädning (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 Kvartalsdata 2000 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Nettoomsättning Underliggande EBITDA Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 efter utspädning (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 Operativt kassaflöde Investeringar varav CAPEX varav förvärv

13 Telia Delårsrapport Koncernens balansräkning Tillgångar 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Uppskjuten skatteskuld, övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys och förändring av räntebärande nettoskuld Okt - sep Jan-dec Jan-dec 2000 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel, IB Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, UB Räntebärande nettoskuld, IB Förändring av nettolåneskuld Förändring av pensionsavsättning Räntebärande nettoskuld, UB

14 Telia Delårsrapport Förändring av koncernens eget kapital 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Ingående balans Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39) Justerad ingående balans Utdelning Nyemission Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående Resultatandel i tidigare utomstående bolag 29 Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet Marknadsvärdering av värdepappersinnehav Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat Utgående balans Koncernens affärsområden Juli-september respektive 30 september Internet International Group- varav Koncer- Mobile Services Carrier Networks wide Holding nen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

15 Telia Delårsrapport Juli-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

16 Telia Delårsrapport Januari-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

17 Telia Delårsrapport Koncernens geografiska marknader Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

18 Telia Delårsrapport Noter Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Avveckling av verksamhet (exkl. av- och nedskrivningar) Kostnader för övertalig personal Vissa pensionsrelaterade poster Börsnotering / Integrationsförberedelser -144 Kapitalvinster/-förluster (exkl. intressebolag) Totalt Resultat från intressebolag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Kärnverksamheten Baltikum (Mobile/Networks) Netia (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Övriga Holding Unisource/AUCS Telia Overseas Eniro Övriga Totalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstill- Goodwill Övriga tillgångar 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec Ingående balans Inköp Förvärvad verksamhet Försäljningar/utrangeringar Avyttrad verksamhet Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder Förskott -3 3 Kursdifferenser Utgående balans

19 Telia Delårsrapport Kassaflöde från investeringsverksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övrig investeringsverksamhet, netto Totalt Nettoskuldsättning 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Lång- och kortfristiga lån Avgår räntebärande finansiella anläggningstillgångar räntebärande fordringar kortfristiga placeringar, kassa och bank Nettolåneskuld Avsatt till pensioner Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar per tillgångsslag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Fasta nät Mobila nät Övriga maskiner och inventarier Aktier och andelar Totalt varav CAPEX varav förvärv

20 Telia Delårsrapport Finansiella instrument 30 sep 30 sep 31 dec Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Andelar i intressebolag Övriga värdepappersinnehav Övriga finansiella tillgångar Kortfristiga placeringar Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Tillgångar Avsatt för pensioner Långfristiga lån Kortfristiga lån Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Skulder avgår bokfört värde på: - pensioner upplupna räntor övriga valutaderivat bokfört värde på räntebärande skulder Valutaswapp/-terminskontrakt (portfölj) Köp utländsk valuta Sälj utländsk valuta Förändring av aktiekapital Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Nominellt värde, SEK/aktie Aktiekapital, ksek Period Antal Aktiekapital, 31 dec , Fondemission, 20 maj , efter utspädning Split 324:1, 20 maj , Nyemission, likvid 16 jun , efter utspädning Aktiekapital, 31 dec , Aktiekapital, 31 dec , efter utspädning Aktiekapital, 30 sep , efter utspädning Okt -sep efter utspädning Jan-dec efter utspädning Jan-dec

Delårsrapport. Januari juni 2002. Andra kvartalet i korthet. Resultatöversikt. Kommentar från Anders Igel, VD och Koncernchef

Delårsrapport. Januari juni 2002. Andra kvartalet i korthet. Resultatöversikt. Kommentar från Anders Igel, VD och Koncernchef Delårsrapport Januari juni Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Andra kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 1% till 14 346 (14 203) - Kärnverksamheten +6%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och

I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och verksamheten utvecklades fortsatt positivt under andra kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer