Delårsrapport. Januari september Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari september 2002. Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt"

Transkript

1 Delårsrapport Januari september Telia AB (publ), Farsta, Org.nr , Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Underliggande EBITDA förbättrades 25% till (3 420). Kraftig ökning av marginalen från 24% till 30% Starkt fritt kassaflöde om Omstrukturering av den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet med Kostnader om för omstrukturering och rationalisering främst i International Carrier och den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som blev (2 745) Nettoomsättningen ökade till (14 431). För jämförbar verksamhet var ökningen 5% Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjordes den 30 september Resultatöversikt Jan-dec Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 0,5 7,0 1,2 6,8 5,8 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 29,5 23, ,2 22,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81 0,62 Fritt kassaflöde Investeringar varav CAPEX Antal anställda Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel kommenterar: De effektiviseringsprogram som genomförts under året börjar nu ge effekt. Det är glädjande att konstatera att resultatet, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, förbättrats väsentligt under kvartalet. Den kraftigt ökade underliggande EBITDA-marginalen i kombination med minskade investeringar har medfört en stark ökning av det fria kassaflödet. Under kvartalet har vi gjort en omfattande översyn av verksamheter som inte uppvisar en tillfredsställande resultatutveckling, nämligen den internationella carrierverksamheten, vilket vi tidigare kommunicerat, och fastnätsverksamheten i Danmark. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa rörelseresultatet. Den 30 september offentliggjorde vi prospektet för det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera och arbetet med att planera för integrationen pågår för fullt.

2 Telia Delårsrapport Koncernöversikt Underliggande EBITDA-marginal nådde 30 procent. Omfattande kostnader för rationalisering påverkade rörelseresultatet Teliakoncernens nettoomsättning ökade tredje kvartalet 0,5 procent till Omsättningen har påverkats av de omfattande avyttringar som gjordes för att renodla koncernen. För jämförbar verksamhet var omsättningsökningen 5 procent. Efterfrågan har varit fortsatt god inom samtliga tillväxtområden. Tredje kvartalet ökade Mobile omsättningen 12 procent, Internet Services 30 procent och International Carrier 17 procent. Inom fastnätsverksamheten Networks sjönk omsättningen 4 procent för jämförbar verksamhet beroende på införandet av lokalt förval i Sverige. Fördelning av nettoomsättning, kvartal 3 Networks 46% Group-wide 2% International Carrier 8% Mobile 37% Internet Services 7% Omfattande omstruktureringar och rationalisering En omfattande översyn har skett av International Carrier och verksamheten i Danmark. Nettoomsättning och marginal per kvartal () Verksamheten inom International Carrier skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. De åtgärder som vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Telias danska mobil- och fastnätsverksamhet har hittills påverkat Telias resultat negativt. Kabel-tv-verksamheten, inklusive Internet Cable, har utvecklats väl med ett positivt bidrag på EBITDA-nivå. Kundtillväxten inom den danska mobilverksamheten har varit god och antalet kunder uppgår nu till Inriktningen inom kabeltv- och mobilverksamheterna kommer därför att kvarstå. Kärnverks. Icke kärnverks. Underligg. EBITDA-marginal (%) Kraftig förbättring av underliggande EBITDA Den effektivisering som pågår inom koncernen börjar ge resultat. Tredje kvartalet skedde en kraftig förbättring av underliggande EBITDA som ökade 25 procent till och marginalen stärktes från 24 till 30 procent. Mobile ökade marginalen från 26 till 31 procent, Internet Services förbättrade resultatet 60 procent och International Carrier 58 procent. En mycket svag utveckling i Danmark gjorde att marginalen inom Networks minskade från 38 till 35 procent. I den svenska fastnätsverksamheten förbättrades underliggande EBITDA och marginalen stärktes från 41 till 42 procent. Den danska fastnätsverksamheten och Internettjänster, inklusive bredband över ADSL, uppvisar emellertid en otillfredsställande utveckling och Telia bedömer att nuvarande inriktning inte kommer att leda till tillfredsställande lönsamhet. Därför inriktas nu verksamheten till delar som bedöms kunna bli lönsamma och produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. För att anpassa verksamheterna till ny inriktning och för att rationalisera övrig verksamhet inom koncernen har kostnader om totalt tagits tredje kvartalet, varav för omstrukturering och genom nedskrivningar. 2

3 Telia Delårsrapport Tredje kvartalet uppgick av- och nedskrivningar till (2 775). Nedskrivningar utgjorde (149) och bestod i huvudsak av nedskrivning av anläggningstillgångar i International Carrier och i fastnätsverksamheten i Danmark. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (-239) och avsåg i huvudsak omstruktureringskostnader inom International Carrier och fastnätsverksamheten i Danmark samt kapitalvinster inom Holding. I posten ingår också vissa pensionsrelaterade kostnader om 159. Resultatet från intressebolag uppgick till -42 (2 339). Jämförelsekvartalet var påverkat av kapitalvinster om Rensat från kapitalvinster skedde en förbättring av resultatet från intressebolag med 645 tredje kvartalet. Omfattande nedskrivningar och omstruktureringskostnader gjorde att rörelseresultatet minskade till (2 745) tredje kvartalet. Finansiella poster förbättrades under kvartalet till -149 (-254). Resultat efter finansiella poster uppgick till (2 491). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 852 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (1 900) för tredje kvartalet. Niomånadersperioden Under niomånadersperioden ökade omsättningen 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var ökningen 6 procent. Underliggande EBITDA förbättrades 15 procent till (9 782). Av- och nedskrivningar uppgick till (7 690), varav nedskrivningar utgjorde (149). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (62) och omfattar, förutom omstruktureringskostnader och nedskrivningar tredje kvartalet i International Carrier och danska fastnätsverksamheten, kostnader för rationalisering av övrig verksamhet (370 ), vissa pensionsrelaterade kostnader (354 ) samt en kapitalvinst (50 ). Resultat från intressebolag uppgick till 333 (2 390). Rensat från kapitalvinster och nedskrivningar skedde en resultatförbättring med under niomånadersperioden. Rörelseresultatet minskade till (4 544). Finansiella poster uppgick till -520 (-642) och medförde att resultatet efter finansiella poster blev (3 902). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 544 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (2 441). Starkt kassaflöde, fortsatt låg skuldsättningsgrad Den kraftiga ökningen av underliggande EBITDA och låg investeringsnivå skapade ett starkt fritt kassaflöde (kassaflöde från löpande verksamhet minus CAPEX) om under kvartalet. Genom det starka kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas från till och den låga skuldsättningsgraden behållas trots betydande avsättningar för omstrukturering och nedskrivningar. 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Räntetäckningsgrad (ggr) -6,4 3,0 7,3 Balansomslutningsförändring (%) -13,3 4,5 60,2 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,48 0,46 0,54 Soliditet (%) 45,0 46,2 44,4 Sysselsatt kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad (ggr) 0,16 0,18 0,37 Minskade investeringar Investeringarna minskade 67 procent till (5 965) tredje kvartalet beroende på lägre investeringar i produktionsanläggningar (CAPEX) i det fasta nätet i Sverige, International Carrier och i de mobila näten. Under niomånadersperioden investerades sammanlagt (15 578), en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt personalminskning Under niomånadersperioden minskade antalet anställda i koncernen med 905 personer till

4 Telia Delårsrapport Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjort Den 30 september offentliggjorde Telia prospektet för samgåendet med Sonera tillsammans med anvisningar och villkor för det utbyteserbjudande med vilket samgåendet skall genomföras. Anmälningstiden för byte av Sonera-aktier till Telia-aktier började den 7 oktober och löper ut den 8 november. Resultatet av erbjudandet beräknas offentliggöras den 14 november. Ändringar i Telias ledning I Telias koncernledning tillträdde Jörgen Latte som tillförordnad finans- och ekonomidirektör den 1 september och den 9 september tillträdde Eva Lindqvist som chef för affärsområde International Carrier. Marie Ehrling tillträder den 1 januari 2003 som chef för Telias svenska verksamhet. Efter det planerade samgåendet med Sonera blir Ehrling ansvarig för resultatenheten TeliaSonera Sverige. Extra bolagsstämma Med anledning av det planerade samgåendet med Sonera hålls en extra bolagsstämma i Telia måndagen den 4 november kl i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelse till stämman annonserades i dagspressen den 4 oktober. Affärsområdesöversikt Mobile Kraftigt förbättrad lönsamhet och fortsatt kundtillväxt Utvecklingen inom Mobile har varit god under kvartalet med fortsatt kundtillströmning, resultatförbättring samt stärkta marginaler. Fortsatt kundtillväxt, ökad användning av SMS och ökad trafik per kund på samtliga nordiska marknader gjorde att den externa nettoomsättningen steg 12 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet ökade antalet kunder i Norden med till medan antalet kunder via service providers sjönk med till Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,3 26,2 27,1 24,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden steg omsättningen 15 procent till

5 Telia Delårsrapport Volymtillväxt i kombination med effektivisering av samtliga nordiska verksamheter gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 31 procent till och marginalen stärktes till 31,3 (26,2) procent under kvartalet. Avskrivningarna steg till (980). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -38 (-33) och avser i huvudsak avsättningar för pensioner i den svenska rörelsen. Resultatet från intressebolag, varav merparten avser verksamheten i Baltikum och Ryssland, minskade till 81 (105). Den lägre resultatnivån beror på att verksamheten i Ryssland, efter bildandet av MegaFon, består av en större andel verksamheter i uppstartslägen. Rörelseresultatet ökade till 807 (467). För niomånadersperioden ökade resultatet till (1 294). Investeringarna sjönk till 633 (2 100) och avsåg främst kapacitetsökning i näten i Norge, Danmark och Sverige. Den höga investeringsnivån under jämförelsekvartalet beror på förvärvet av 3G-licens i Danmark (1 170 ). Fortsatt kundtillväxt och förbättrad lönsamhet i Sverige I Sverige ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 4 procent till Samtidigt sjönk prisnivån 4 procent på grund av sänkta samtrafikavgifter. Under kvartalet ökade antalet GSM-kunder med till och antalet kunder via service providers med till Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad steg till 135 (131) minuter. SMS ökade 24 procent och 134 miljoner meddelanden sändes under kvartalet. Sänkta samtrafikavgifter och ökad andel prepaid-kunder gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) minskade till 293 (303) SEK. Churn uppgick till 13 procent mot 11 procent andra kvartalet. Ökad trafik per kund och kostnadsrationaliseringar gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 6 procent till och marginalen ökade till 48,4 (46,3) procent. Telias och Tele 2:s gemensamt ägda nätbolag Svenska UMTS-nät AB tecknade under kvartalet låneavtal med en grupp banker om 11 GSEK i lån och löpande kredit för 3Gutbyggnaden i Sverige. Utbyggnaden och finansieringen av UMTS -nätet i Sverige går planenligt. En GPRS-tjänst, Telia GPRS LAN-access, presenterades under kvartalet. Tjänsten riktar sig till företag med medarbetare som behöver komma åt information i företagets interna system när de befinner sig utanför kontoret. Även två nya typer av abonnemang för företagen lanserades: Work för taltjänster och Executive för tal- och datatjänster. Den 1 oktober sänkte Telia samtrafikavgiften i GSMnätet ytterligare från 0,92 SEK till 0,88 SEK per minut. Samtidigt sänktes även priset på bredbandstjänsten HomeRun. Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i Norge I Norge ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 25 procent till Under kvartalet ökade antalet kunder med till medan antalet kunder via service providers minskade med till SMS-ökningen var fortsatt stark. Tredje kvartalet sändes 197 miljoner meddelanden, en ökning med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Enkla och attraktiva kunderbjudanden och en ökad andel postpaid-kunder bidrog till att trafikvolymen per kund och månad ökade till 169 (147) minuter och att ARPU steg till 377 (341) NOK. Underliggande EBITDA förbättrades 48 procent till 629 och marginalen stärktes till 41,6 (35,4) procent. Resultatförbättringen beror på kundtillväxt, ökad trafikvolym samt kostnadseffektiviseringar. Kraftigt ökad omsättning i Danmark I Danmark ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 61 procent till 250. Ökningen beror i huvudsak på kundtillväxt. Försäljningen av mobilabonnemang har varit fortsatt framgångsrik och antalet kunder ökade under kvartalet med till Under tredje kvartalet sändes totalt 58 miljoner SMS, en ökning med närmare 300 procent. Även trafikvolymen per kund och ARPU uppvisade en förbättring. Underliggande EBITDA förbättrades till -119 (-128). Merparten av gjorda investeringar avsåg utbyggnaden av GSM 900-nätet, som beräknas vara slutförd under året. 5

6 Telia Delårsrapport Ökad omsättning och minskat underskott i Finland På den finska marknaden ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 34 procent till 235 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kunder ökade med till Prepaid-kunderna stod för merparten av tillväxten. SMS ökade 29 procent. Underliggande EBITDA förbättrades till -34 (-95) bland annat beroende på att en allt större del av trafiken nu går i Telias eget nät på grund av roamingavtalet med Suomen 2G. Telia har åtagit sig att avyttra mobilverksamheten i Finland som ett villkor för att EU skulle godkänna samgåendet med Sonera. Tillväxt i Baltikum och Ryssland Intressebolagen i Ryssland och Baltikum utvecklas fortsatt positivt och det totala antalet kunder ökade med till under kvartalet. Det är framför allt den ryska verksamheten som bidragit till kundökningen. Företagslösningar, telefoni För produktområdet Företagslösningar, telefoni uppgick den externa nettoomsättningen till 408 och underliggande EBITDA förbättrades till -21(-73). Minskade förluster i övrig verksamhet För övrig verksamhet, som i huvudsak omfattar mobila portaler, butiker och radioentreprenader, minskade den externa nettoomsättningen 17 procent till 170. Det är i huvudsak butiksverksamheten som bidragit till minskningen. Sänkta kostnader för portalverksamheten gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -158 (- 184). Internet Services - Fortsatt god efterfrågan på bredband. Ytterligare koncentration på accessaffären Inom Internet Services ökade den externa nettoomsättningen 30 procent till jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orsaken är fortsatt god efterfrågan på bredbandsaccess, ökad efterfrågan på tv-tjänster samt prishöjningar. Den genomsnittliga prisnivån steg 7 procent under kvartalet. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -8,8-29,9-13,3-32,0 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden var omsättningsökningen 30 procent. Internettjänster uppvisade en fortsatt svag utveckling. Tredje kvartalet minskade omsättningen till 30 (31). Orsaken är svag efterfrågan på framför allt innehållstjänster (portaltjänster) och betaltjänster. Verksamheten uppvisar dessutom en svag lönsamhetsutveckling. För att skapa en tjänsteportfölj med långsiktigt god tillväxt och hållbar lönsamhet pågår omstrukturering av tjänsteutbudet. Samtidigt kommer Telia att lägga större kraft på utveckling av accesser med tillhörande mervärdestjänster såsom IP-telefoni och andra typer av kommunikationsrelaterade tjänster, ett område där Telia har sin egentliga kompetens och en stark marknadsposition med drygt 1,2 miljoner Internetaccesskunder. Den ändrade inriktningen innebär att betaltjänster och vissa innehållstjänster avvecklas i Sverige. Hostingtjänsterna Telia Instant Web och Telia Webbhotell stängdes redan under kvartalet. Vissa Internettjänster kommer att avvecklas även i Danmark. System och plattformar relaterade till Internettjänster skrevs ned med 12 under kvartalet. Fortsatt stark kundtillströmning inom bredbandsacccess, prisförändringar samt rationalisering gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -92 (-229) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För niomånadersperioden förbättrades underliggande EBITDA till -406 (-747). Av- och nedskrivningar steg till 124 (108) och inkluderar nedskrivningen av system och plattformar för Internettjänster med 12. Under poster som ej avspeglar löpande verksamhet redovisas 12 i omstruktureringskostnader, inklusive avsättning för övertalig personal. Resultatet från intressebolag om -33 (-9) avser Marakanda och inkluderar en nedskrivning tredje kvartalet om 24. 6

7 Telia Delårsrapport Rörelseresultatet förbättrades till 268 (-361). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 088). Investeringarna sjönk till 67 (129). Orsaken är minskat investeringsbehov i kabel-tv-verksamheten, då fastighetsägarna nu tar en större del av nätinvesteringarna. Internetaccesser Omsättningen för Internetaccesser steg 45 procent till 665. Under kvartalet ökade antalet ADSL-kunder med till och antalet kunder med Internet Cable med till Efterfrågan på bredbandsaccess var starkast inom företagssegmentet där framför allt de mindre företagen väljer Internetbaserade lösningar framför traditionell datakommunikation. Under kvartalet stärkte Telia sin marknadsposition på breband inom företagssegmentet i Sverige, där Telia nu har 50 procent av marknaden. Samtidigt behöll Telia sin 55-procentiga marknadsandel på bredband inom privatsegmentet. I Sverige uppgick det totala antalet kabel-tv-kunder till vid utgången av perioden. I Danmark var kunder direktanslutna via kabel och cirka indirekt anslutna via parabol. Kabel-tv-verksamheten i Sverige, Com Hem, kommer att avyttras, då det var ett villkor för att EU skulle godkänna det planerade samgåendet med Sonera. International Carrier - Ny strategisk inriktning ska ge positivt kassaflöde 2003 Lägre tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland ett antal carrier har medfört en dramatisk och turbulent utveckling på carriermarknaden med långsammare tillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. Mot bakgrund av utvecklingen har Telia beslutat ändra den strategiska inriktningen för International Carrier och omstrukturera verksamheten. Tredje kvartalet har reserverats för omstrukturering. Tredje kvartalet ökade efterfrågan även på uppringt Internet efter att ha uppvisat tendenser till stagnation tidigare under året. Under kvartalet ökade antalet kunder med och ligger därmed på samma nivå som tredje kvartalet. Försäljningsökningen beror till stor del på lanseringen av Telia Internet för Alla, en accesstjänst som fått ett positivt mottagande särskilt av ungdomar. Ytterligare ett antal nya produkter har lanserats med framgång under kvartalet. För små- och medelstora företag har Telia utvecklat en IP-växel som gör att företagen kan integrera IP-telefoner, analoga telefoner, telefax och modem i en och samma nätlösning. För småoch medelstora företag har även en ny typ av fast Internetaccess, ProLane Light, utvecklats. Ett antal störrer affären slöts under kvartalet. Med SEB tecknades avtal om leverans av ett virtuellt privat nät. Samtidigt har fasta accesslösningar (ProLane) sålts till ett antal kommuner. Kabel-tv Ökad försäljning av kabel-tv-anslutningar, högre ersättning från fastighetsägarna på Sverigemarknaden samt prishöjning på kabel-tv i Danmark gjorde att den externa nettoomsättningen i kabel-tv-affären steg 14 procent till 336. Under kvartalet ökade antalet kabel-tv-kunder med till Antalet digital-tv-kunder var i princip oförändrat och följer därmed trenden på marknaden. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -18,5-47,9-22,6-35,1 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX De ändrade marknadsförutsättningarna har gjort att Telia även skrivit ned det bokförda värdet av anläggningstillgångarna med tredje kvartalet. De åtgärder som nu vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader, samtidigt som Telia behåller möjligheten att ta del av en framtida marknadstillväxt inom IP och bredband. Koncentration till de lönsamma delarna av nätet Verksamheten skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. Telia kommer även i fortsättningen att erbjuda säker transport av Internettrafik till konkurrenskraftiga priser 7

8 Telia Delårsrapport genom att fortsätta driva sitt IP-nät och behålla peeringpunkter (anslutningspunkter till andra operatörers nät) i Europa och USA. Avveckling av icke lönsam verksamhet Den nya inriktningen leder till en omstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen kommer att vara genomförd i slutet av 2003 och innebär bland annat: För niomånadersperioden var omsättningsökningen 24 procent jämfört med motsvarande period året innan. Förbättring av underliggande EBITDA Ökad nettoomsättning gjorde att underliggande EBITDA förbättrades ytterligare till -255 jämfört med -614 motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med andra kvartalet var resultatförbättringen 32. Avveckling av verksamheten i Asien Av- och nedskrivningar steg till (135). Nedskrivningen av anläggningstillgångar uppgick tredje kvartalet till totalt 6 131, varav belastat posten av- och nedskrivningar och avser outnyttjade nätdelar och teknikfastigheter. Avveckling av försäljning av nationell telefoni via återförsäljare i Storbritannien Avveckling av samlokaliseringsaffären Stopp för offerering av nationella nättjänster i USA Centralisering av försäljning, administration och kundtjänstfunktioner till Sverige. Omstruktureringen kommer att väsentligt minska antalet kontor och teknikfastigheter men även leda till minskade kostnader för drift- och underhåll samt hyrda förbindelser. Avsikten är att minska nuvarande personalstyrka om 800 anställda med mer än hälften. De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas till cirka 3,5 GSEK, varav reserverats i tredje kvartalet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (1) och omfattar reservering om för avveckling eller delavveckling av teknikfastigheter, kontorslokaler och förstärkarstationer samt övertalig personal men även nedskrivning om 824 av infrastruktur och nätkapacitet som förvärvats från andra operatörer. Nedskrivning av anläggningstillgångar och avsättning för omstrukturering gjorde att rörelseresultatet sjönk till (-748 ). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 486). Ökad försäljning inom samtliga produktområden Tredje kvartalet ökade den externa nettoomsättningen 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningen har varit god inom samtliga tre huvudproduktområden. Inom kapacitet och IP ökade nettoomsättningen 11 procent och inom telefoni 27 procent. Omsättningsökningen beror på god orderingång under främst andra kvartalet som en följd av att ett antal konkurrerande carrier tvingats lämna marknaden. Mot slutet av kvartalet mattades orderingången något. Kunddrivna investeringar Investeringarna minskade under kvartalet till 222 (1 620) och avsåg främst utrustning för kapacitetsökning i det helägda nätet på grund av ökad kundefterfrågan. Networks Fortsatt resultatförbättring i Sverige. Ändrad inriktning i Danmark I Networks sjönk den externa nettoomsättningen 8 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. För jämförbar verksamhet var minskningen 4 procent. Nedgången beror i huvudsak på minskade intäkter på den svenska slutkundsmarknaden För niomånadersperioden var omsättningsminskningen 5 procent. Prisnivån var i huvudsak oförändrad under perioden. Underliggande EBITDA minskade till (3 129) under kvartalet. Resultatförsämringen beror på förluster i den danska rörelsen. Under kvartalet har en översyn skett av den danska fastnätsverksamheten i syfte att värdera tillgångarna samt utarbeta en ny inriktning. Verksamheten kommer fortsättningsvis att koncentreras till erbjudandet av transportkapacitet samt rösttelefoni till såväl privat- som företagskunder. Detta innebär att 8

9 Telia Delårsrapport produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. I samband med översynen och anpassningen till den nya inriktningen har nedskrivning skett av omsättningstillgångar med 353, värdet av anläggningstillgångarna skrivits ned med och en avsättning om 286 gjorts för omstruktureringskostnader. Åtgärdsprogrammet beräknas dessutom innebära ytterligare kostnader för omstrukturering i storleksordningen under fjärde kvartalet. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 35,0 38,0 34,1 35,4 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX I Sverige skedde en förbättring av underliggande EBITDA till (3 137) trots minskad nettoomsättning. Resultatförbättringen beror på minskade kostnader för försäljning och produktutveckling i slutkundsverksamheten och lägre kostnader för underhåll och installation i grossiströrelsen. Inom Networks ökade av- och nedskrivningar till (1 345) tredje kvartalet. Ökningen beror i huvudsak på nedskrivningen av anläggningstillgångarna i Danmark med Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -378 (-99). Kostnader för pågående rationaliseringen av den svenska verksamheten, inklusive avsättning för övertalig personal, uppgick till 21 och kostnader för omstrukturering av den danska verksamheten till 286. Resultatet från intressebolag förbättrades till -32 (-624) beroende på att Netia och Eircom/Comsource inte längre belastar resultatet. Under kvartalet sjönk investeringarna till 649 (1 869), vilket lett till en markant ökning av affärsområdets kassaflöde. Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden sjönk omsättningen 8 procent till på grund av minskade marknadsandelar inom fast telefoni i Sverige. Minskningen har varit kraftigast inom lokala samtal till följd av förvalsreformens införande i februari. Minskade marknadsandelar gjorde att samtalsintäkterna för fast telefoni i Sverige sjönk 12 procent till under kvartalet. Även inom nätkapacitet, datakommunikation och IT-tjänster har viss minskning skett av omsättningen jämfört med motsvarande kvartal. Inom mervärdestjänster ökade däremot försäljningen av bland annat nummerpresentation och Telesvar till privatkunder och Advance-tjänster till företagskunder. I Sverige minskade antalet telefonabonnemang med till Även antalet ISDN-kanaler minskade eftersom allt fler kunder ersätter ISDN med ADSL/LAN. Även på slutkundsmarknaden i Danmark minskade omsättningen något. Grossistmarknaden I grossiströrelsen steg omsättningen för jämförbar verksamhet 23 procent. Ökningen beror främst på ökad försäljning av samtrafik och nätkapacitet i Sverige. Efterfrågan på bredbandsanslutningar var fortsatt god. Under kvartalet levererade Telia ADSL/LANanslutningar, varav till service providers utanför koncernen. Vid utgången av perioden var kunder anslutna till Telias bredbandsnät via ADSL/LAN. I Danmark minskade omsättningen 28 procent på grund av lägre efterfrågan på nätkapacitet från andra operatörer och service providers. Den redovisade omsättningen för grossiströrelsen sjönk 9 procent till beroende på att den installationsmateriel som underleverantören Swedia Networks köper inte längre redovisas som omsättning i Skanova. Förlusterna i Danmark gjorde att rörelseresultatet försämrades till (1 061) tredje kvartalet. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet 745 (1 294) då förlusterna i Danmark till stor del kompenserades av att Eircom/Comsource inte belastade resultatet från intressebolag. 9

10 Telia Delårsrapport Holding Affärsenheten Telia Holding ansvarar för koncernens investeringar utanför kärnverksamheten. Holding består av ett antal konsoliderade verksamheter, bland annat Finans/ Credit, Sergel Kredittjänster, Division Satellit, Division Offentlig Telecom, Promotor, Overseas, inklusive Suntel samt ett antal intressebolag, däribland Slottsbacken, INGROUP, Drutt Corp, Telefos, AUCS, Infonet Services och COOP Bank. Föregående års omfattande avyttring av verksamheter, avvecklingen andra kvartalet av Vimera (kundutbildning) och Time (redovisningstjänster) samt pågående avveckling av verksamheterna inom Division Satellit har lett till minskad nettoomsättning samtidigt som underliggande EBITDA och marginalen förbättrats. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,0 1,2 25,0 1,7 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX Resultatet från intressebolagen uppgick till -53 (2 872). Kapitalvinster påverkade resultatet med 9 mot under jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev 111 (1 805). Investeringarna uppgick till 239 (240). 129 avsåg konvertering av lån till aktieägartillskott i AUCS, 55 Finans/Credits leasingverksamhet, 22 nätinvesteringar inom Suntel och 33 aktieägartillskott i COOP Bank. Utsikter Arbetet med att utveckla och effektivisera Telias kärnaffärer började ge resultat tredje kvartalet. Under det kommande kvartalet räknar vi med att kostnader för planerade marknadsaktiviteter kommer att ha en dämpande inverkan på resultatet. Inriktningen att minska investeringarna har varit framgångsrik, dock planeras viss höjning av investeringsnivån fjärde kvartalet. Stockholm Anders Igel VD och Koncernchef För kvarvarande verksamhet minskade den externa nettoomsättningen tredje kvartalet till 243 (277 ) medan underliggande EBITDA ökade till 142 (130 ). Omsättningsminskningen är hänförlig till konsultföretaget Promotor och Suntel medan förbättringen i underliggande EBITDA är hänförlig till främst Promotor och Sergel Kredittjänster. Avskrivningarna sjönk till 115 (185) på grund av avyttring/avveckling av verksamhet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till 137 (-902) och bestod i huvudsak av kapitalvinst om 145 för avyttring av Telias resterande 9- procentiga innehav i Orbiantgruppen till Flextronics. Vidare har under tredje kvartalet beslutad avveckling av verksamhet medfört ytterligare övertalighet, varvid avsättning för omstruktureringskostnader gjorts med 12. Granskningsrapport 10

11 Telia Halvårsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och International Accounting Standards (IAS). Stockholm Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Torsten Lyth Auktoriserad revisor Finansiell information Bokslutskommuniké 3 feb 2003 Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations 11

12 Telia Delårsrapport Koncernens resultaträkning Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings-/administr.-/FoU-kostnader Övriga rörelseintäkter/rörelsekostn., netto Resultat från intressebolag Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 efter utspädning (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 Kvartalsdata 2000 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Nettoomsättning Underliggande EBITDA Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 efter utspädning (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 Operativt kassaflöde Investeringar varav CAPEX varav förvärv

13 Telia Delårsrapport Koncernens balansräkning Tillgångar 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Uppskjuten skatteskuld, övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys och förändring av räntebärande nettoskuld Okt - sep Jan-dec Jan-dec 2000 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel, IB Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, UB Räntebärande nettoskuld, IB Förändring av nettolåneskuld Förändring av pensionsavsättning Räntebärande nettoskuld, UB

14 Telia Delårsrapport Förändring av koncernens eget kapital 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Ingående balans Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39) Justerad ingående balans Utdelning Nyemission Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående Resultatandel i tidigare utomstående bolag 29 Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet Marknadsvärdering av värdepappersinnehav Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat Utgående balans Koncernens affärsområden Juli-september respektive 30 september Internet International Group- varav Koncer- Mobile Services Carrier Networks wide Holding nen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

15 Telia Delårsrapport Juli-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

16 Telia Delårsrapport Januari-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

17 Telia Delårsrapport Koncernens geografiska marknader Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

18 Telia Delårsrapport Noter Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Avveckling av verksamhet (exkl. av- och nedskrivningar) Kostnader för övertalig personal Vissa pensionsrelaterade poster Börsnotering / Integrationsförberedelser -144 Kapitalvinster/-förluster (exkl. intressebolag) Totalt Resultat från intressebolag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Kärnverksamheten Baltikum (Mobile/Networks) Netia (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Övriga Holding Unisource/AUCS Telia Overseas Eniro Övriga Totalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstill- Goodwill Övriga tillgångar 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec Ingående balans Inköp Förvärvad verksamhet Försäljningar/utrangeringar Avyttrad verksamhet Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder Förskott -3 3 Kursdifferenser Utgående balans

19 Telia Delårsrapport Kassaflöde från investeringsverksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övrig investeringsverksamhet, netto Totalt Nettoskuldsättning 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Lång- och kortfristiga lån Avgår räntebärande finansiella anläggningstillgångar räntebärande fordringar kortfristiga placeringar, kassa och bank Nettolåneskuld Avsatt till pensioner Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar per tillgångsslag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Fasta nät Mobila nät Övriga maskiner och inventarier Aktier och andelar Totalt varav CAPEX varav förvärv

20 Telia Delårsrapport Finansiella instrument 30 sep 30 sep 31 dec Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Andelar i intressebolag Övriga värdepappersinnehav Övriga finansiella tillgångar Kortfristiga placeringar Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Tillgångar Avsatt för pensioner Långfristiga lån Kortfristiga lån Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Skulder avgår bokfört värde på: - pensioner upplupna räntor övriga valutaderivat bokfört värde på räntebärande skulder Valutaswapp/-terminskontrakt (portfölj) Köp utländsk valuta Sälj utländsk valuta Förändring av aktiekapital Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Nominellt värde, SEK/aktie Aktiekapital, ksek Period Antal Aktiekapital, 31 dec , Fondemission, 20 maj , efter utspädning Split 324:1, 20 maj , Nyemission, likvid 16 jun , efter utspädning Aktiekapital, 31 dec , Aktiekapital, 31 dec , efter utspädning Aktiekapital, 30 sep , efter utspädning Okt -sep efter utspädning Jan-dec efter utspädning Jan-dec

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer