Delårsrapport. Januari september Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari september 2002. Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt"

Transkript

1 Delårsrapport Januari september Telia AB (publ), Farsta, Org.nr , Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Underliggande EBITDA förbättrades 25% till (3 420). Kraftig ökning av marginalen från 24% till 30% Starkt fritt kassaflöde om Omstrukturering av den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet med Kostnader om för omstrukturering och rationalisering främst i International Carrier och den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som blev (2 745) Nettoomsättningen ökade till (14 431). För jämförbar verksamhet var ökningen 5% Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjordes den 30 september Resultatöversikt Jan-dec Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 0,5 7,0 1,2 6,8 5,8 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 29,5 23, ,2 22,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81 0,62 Fritt kassaflöde Investeringar varav CAPEX Antal anställda Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel kommenterar: De effektiviseringsprogram som genomförts under året börjar nu ge effekt. Det är glädjande att konstatera att resultatet, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, förbättrats väsentligt under kvartalet. Den kraftigt ökade underliggande EBITDA-marginalen i kombination med minskade investeringar har medfört en stark ökning av det fria kassaflödet. Under kvartalet har vi gjort en omfattande översyn av verksamheter som inte uppvisar en tillfredsställande resultatutveckling, nämligen den internationella carrierverksamheten, vilket vi tidigare kommunicerat, och fastnätsverksamheten i Danmark. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa rörelseresultatet. Den 30 september offentliggjorde vi prospektet för det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera och arbetet med att planera för integrationen pågår för fullt.

2 Telia Delårsrapport Koncernöversikt Underliggande EBITDA-marginal nådde 30 procent. Omfattande kostnader för rationalisering påverkade rörelseresultatet Teliakoncernens nettoomsättning ökade tredje kvartalet 0,5 procent till Omsättningen har påverkats av de omfattande avyttringar som gjordes för att renodla koncernen. För jämförbar verksamhet var omsättningsökningen 5 procent. Efterfrågan har varit fortsatt god inom samtliga tillväxtområden. Tredje kvartalet ökade Mobile omsättningen 12 procent, Internet Services 30 procent och International Carrier 17 procent. Inom fastnätsverksamheten Networks sjönk omsättningen 4 procent för jämförbar verksamhet beroende på införandet av lokalt förval i Sverige. Fördelning av nettoomsättning, kvartal 3 Networks 46% Group-wide 2% International Carrier 8% Mobile 37% Internet Services 7% Omfattande omstruktureringar och rationalisering En omfattande översyn har skett av International Carrier och verksamheten i Danmark. Nettoomsättning och marginal per kvartal () Verksamheten inom International Carrier skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. De åtgärder som vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Telias danska mobil- och fastnätsverksamhet har hittills påverkat Telias resultat negativt. Kabel-tv-verksamheten, inklusive Internet Cable, har utvecklats väl med ett positivt bidrag på EBITDA-nivå. Kundtillväxten inom den danska mobilverksamheten har varit god och antalet kunder uppgår nu till Inriktningen inom kabeltv- och mobilverksamheterna kommer därför att kvarstå. Kärnverks. Icke kärnverks. Underligg. EBITDA-marginal (%) Kraftig förbättring av underliggande EBITDA Den effektivisering som pågår inom koncernen börjar ge resultat. Tredje kvartalet skedde en kraftig förbättring av underliggande EBITDA som ökade 25 procent till och marginalen stärktes från 24 till 30 procent. Mobile ökade marginalen från 26 till 31 procent, Internet Services förbättrade resultatet 60 procent och International Carrier 58 procent. En mycket svag utveckling i Danmark gjorde att marginalen inom Networks minskade från 38 till 35 procent. I den svenska fastnätsverksamheten förbättrades underliggande EBITDA och marginalen stärktes från 41 till 42 procent. Den danska fastnätsverksamheten och Internettjänster, inklusive bredband över ADSL, uppvisar emellertid en otillfredsställande utveckling och Telia bedömer att nuvarande inriktning inte kommer att leda till tillfredsställande lönsamhet. Därför inriktas nu verksamheten till delar som bedöms kunna bli lönsamma och produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. För att anpassa verksamheterna till ny inriktning och för att rationalisera övrig verksamhet inom koncernen har kostnader om totalt tagits tredje kvartalet, varav för omstrukturering och genom nedskrivningar. 2

3 Telia Delårsrapport Tredje kvartalet uppgick av- och nedskrivningar till (2 775). Nedskrivningar utgjorde (149) och bestod i huvudsak av nedskrivning av anläggningstillgångar i International Carrier och i fastnätsverksamheten i Danmark. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (-239) och avsåg i huvudsak omstruktureringskostnader inom International Carrier och fastnätsverksamheten i Danmark samt kapitalvinster inom Holding. I posten ingår också vissa pensionsrelaterade kostnader om 159. Resultatet från intressebolag uppgick till -42 (2 339). Jämförelsekvartalet var påverkat av kapitalvinster om Rensat från kapitalvinster skedde en förbättring av resultatet från intressebolag med 645 tredje kvartalet. Omfattande nedskrivningar och omstruktureringskostnader gjorde att rörelseresultatet minskade till (2 745) tredje kvartalet. Finansiella poster förbättrades under kvartalet till -149 (-254). Resultat efter finansiella poster uppgick till (2 491). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 852 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (1 900) för tredje kvartalet. Niomånadersperioden Under niomånadersperioden ökade omsättningen 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var ökningen 6 procent. Underliggande EBITDA förbättrades 15 procent till (9 782). Av- och nedskrivningar uppgick till (7 690), varav nedskrivningar utgjorde (149). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (62) och omfattar, förutom omstruktureringskostnader och nedskrivningar tredje kvartalet i International Carrier och danska fastnätsverksamheten, kostnader för rationalisering av övrig verksamhet (370 ), vissa pensionsrelaterade kostnader (354 ) samt en kapitalvinst (50 ). Resultat från intressebolag uppgick till 333 (2 390). Rensat från kapitalvinster och nedskrivningar skedde en resultatförbättring med under niomånadersperioden. Rörelseresultatet minskade till (4 544). Finansiella poster uppgick till -520 (-642) och medförde att resultatet efter finansiella poster blev (3 902). Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 544 genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om (2 441). Starkt kassaflöde, fortsatt låg skuldsättningsgrad Den kraftiga ökningen av underliggande EBITDA och låg investeringsnivå skapade ett starkt fritt kassaflöde (kassaflöde från löpande verksamhet minus CAPEX) om under kvartalet. Genom det starka kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas från till och den låga skuldsättningsgraden behållas trots betydande avsättningar för omstrukturering och nedskrivningar. 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Räntetäckningsgrad (ggr) -6,4 3,0 7,3 Balansomslutningsförändring (%) -13,3 4,5 60,2 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,48 0,46 0,54 Soliditet (%) 45,0 46,2 44,4 Sysselsatt kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad (ggr) 0,16 0,18 0,37 Minskade investeringar Investeringarna minskade 67 procent till (5 965) tredje kvartalet beroende på lägre investeringar i produktionsanläggningar (CAPEX) i det fasta nätet i Sverige, International Carrier och i de mobila näten. Under niomånadersperioden investerades sammanlagt (15 578), en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt personalminskning Under niomånadersperioden minskade antalet anställda i koncernen med 905 personer till

4 Telia Delårsrapport Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjort Den 30 september offentliggjorde Telia prospektet för samgåendet med Sonera tillsammans med anvisningar och villkor för det utbyteserbjudande med vilket samgåendet skall genomföras. Anmälningstiden för byte av Sonera-aktier till Telia-aktier började den 7 oktober och löper ut den 8 november. Resultatet av erbjudandet beräknas offentliggöras den 14 november. Ändringar i Telias ledning I Telias koncernledning tillträdde Jörgen Latte som tillförordnad finans- och ekonomidirektör den 1 september och den 9 september tillträdde Eva Lindqvist som chef för affärsområde International Carrier. Marie Ehrling tillträder den 1 januari 2003 som chef för Telias svenska verksamhet. Efter det planerade samgåendet med Sonera blir Ehrling ansvarig för resultatenheten TeliaSonera Sverige. Extra bolagsstämma Med anledning av det planerade samgåendet med Sonera hålls en extra bolagsstämma i Telia måndagen den 4 november kl i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelse till stämman annonserades i dagspressen den 4 oktober. Affärsområdesöversikt Mobile Kraftigt förbättrad lönsamhet och fortsatt kundtillväxt Utvecklingen inom Mobile har varit god under kvartalet med fortsatt kundtillströmning, resultatförbättring samt stärkta marginaler. Fortsatt kundtillväxt, ökad användning av SMS och ökad trafik per kund på samtliga nordiska marknader gjorde att den externa nettoomsättningen steg 12 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet ökade antalet kunder i Norden med till medan antalet kunder via service providers sjönk med till Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,3 26,2 27,1 24,6 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden steg omsättningen 15 procent till

5 Telia Delårsrapport Volymtillväxt i kombination med effektivisering av samtliga nordiska verksamheter gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 31 procent till och marginalen stärktes till 31,3 (26,2) procent under kvartalet. Avskrivningarna steg till (980). Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -38 (-33) och avser i huvudsak avsättningar för pensioner i den svenska rörelsen. Resultatet från intressebolag, varav merparten avser verksamheten i Baltikum och Ryssland, minskade till 81 (105). Den lägre resultatnivån beror på att verksamheten i Ryssland, efter bildandet av MegaFon, består av en större andel verksamheter i uppstartslägen. Rörelseresultatet ökade till 807 (467). För niomånadersperioden ökade resultatet till (1 294). Investeringarna sjönk till 633 (2 100) och avsåg främst kapacitetsökning i näten i Norge, Danmark och Sverige. Den höga investeringsnivån under jämförelsekvartalet beror på förvärvet av 3G-licens i Danmark (1 170 ). Fortsatt kundtillväxt och förbättrad lönsamhet i Sverige I Sverige ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 4 procent till Samtidigt sjönk prisnivån 4 procent på grund av sänkta samtrafikavgifter. Under kvartalet ökade antalet GSM-kunder med till och antalet kunder via service providers med till Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad steg till 135 (131) minuter. SMS ökade 24 procent och 134 miljoner meddelanden sändes under kvartalet. Sänkta samtrafikavgifter och ökad andel prepaid-kunder gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) minskade till 293 (303) SEK. Churn uppgick till 13 procent mot 11 procent andra kvartalet. Ökad trafik per kund och kostnadsrationaliseringar gjorde att underliggande EBITDA förbättrades 6 procent till och marginalen ökade till 48,4 (46,3) procent. Telias och Tele 2:s gemensamt ägda nätbolag Svenska UMTS-nät AB tecknade under kvartalet låneavtal med en grupp banker om 11 GSEK i lån och löpande kredit för 3Gutbyggnaden i Sverige. Utbyggnaden och finansieringen av UMTS -nätet i Sverige går planenligt. En GPRS-tjänst, Telia GPRS LAN-access, presenterades under kvartalet. Tjänsten riktar sig till företag med medarbetare som behöver komma åt information i företagets interna system när de befinner sig utanför kontoret. Även två nya typer av abonnemang för företagen lanserades: Work för taltjänster och Executive för tal- och datatjänster. Den 1 oktober sänkte Telia samtrafikavgiften i GSMnätet ytterligare från 0,92 SEK till 0,88 SEK per minut. Samtidigt sänktes även priset på bredbandstjänsten HomeRun. Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i Norge I Norge ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 25 procent till Under kvartalet ökade antalet kunder med till medan antalet kunder via service providers minskade med till SMS-ökningen var fortsatt stark. Tredje kvartalet sändes 197 miljoner meddelanden, en ökning med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Enkla och attraktiva kunderbjudanden och en ökad andel postpaid-kunder bidrog till att trafikvolymen per kund och månad ökade till 169 (147) minuter och att ARPU steg till 377 (341) NOK. Underliggande EBITDA förbättrades 48 procent till 629 och marginalen stärktes till 41,6 (35,4) procent. Resultatförbättringen beror på kundtillväxt, ökad trafikvolym samt kostnadseffektiviseringar. Kraftigt ökad omsättning i Danmark I Danmark ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 61 procent till 250. Ökningen beror i huvudsak på kundtillväxt. Försäljningen av mobilabonnemang har varit fortsatt framgångsrik och antalet kunder ökade under kvartalet med till Under tredje kvartalet sändes totalt 58 miljoner SMS, en ökning med närmare 300 procent. Även trafikvolymen per kund och ARPU uppvisade en förbättring. Underliggande EBITDA förbättrades till -119 (-128). Merparten av gjorda investeringar avsåg utbyggnaden av GSM 900-nätet, som beräknas vara slutförd under året. 5

6 Telia Delårsrapport Ökad omsättning och minskat underskott i Finland På den finska marknaden ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 34 procent till 235 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kunder ökade med till Prepaid-kunderna stod för merparten av tillväxten. SMS ökade 29 procent. Underliggande EBITDA förbättrades till -34 (-95) bland annat beroende på att en allt större del av trafiken nu går i Telias eget nät på grund av roamingavtalet med Suomen 2G. Telia har åtagit sig att avyttra mobilverksamheten i Finland som ett villkor för att EU skulle godkänna samgåendet med Sonera. Tillväxt i Baltikum och Ryssland Intressebolagen i Ryssland och Baltikum utvecklas fortsatt positivt och det totala antalet kunder ökade med till under kvartalet. Det är framför allt den ryska verksamheten som bidragit till kundökningen. Företagslösningar, telefoni För produktområdet Företagslösningar, telefoni uppgick den externa nettoomsättningen till 408 och underliggande EBITDA förbättrades till -21(-73). Minskade förluster i övrig verksamhet För övrig verksamhet, som i huvudsak omfattar mobila portaler, butiker och radioentreprenader, minskade den externa nettoomsättningen 17 procent till 170. Det är i huvudsak butiksverksamheten som bidragit till minskningen. Sänkta kostnader för portalverksamheten gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -158 (- 184). Internet Services - Fortsatt god efterfrågan på bredband. Ytterligare koncentration på accessaffären Inom Internet Services ökade den externa nettoomsättningen 30 procent till jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orsaken är fortsatt god efterfrågan på bredbandsaccess, ökad efterfrågan på tv-tjänster samt prishöjningar. Den genomsnittliga prisnivån steg 7 procent under kvartalet. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -8,8-29,9-13,3-32,0 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX För niomånadersperioden var omsättningsökningen 30 procent. Internettjänster uppvisade en fortsatt svag utveckling. Tredje kvartalet minskade omsättningen till 30 (31). Orsaken är svag efterfrågan på framför allt innehållstjänster (portaltjänster) och betaltjänster. Verksamheten uppvisar dessutom en svag lönsamhetsutveckling. För att skapa en tjänsteportfölj med långsiktigt god tillväxt och hållbar lönsamhet pågår omstrukturering av tjänsteutbudet. Samtidigt kommer Telia att lägga större kraft på utveckling av accesser med tillhörande mervärdestjänster såsom IP-telefoni och andra typer av kommunikationsrelaterade tjänster, ett område där Telia har sin egentliga kompetens och en stark marknadsposition med drygt 1,2 miljoner Internetaccesskunder. Den ändrade inriktningen innebär att betaltjänster och vissa innehållstjänster avvecklas i Sverige. Hostingtjänsterna Telia Instant Web och Telia Webbhotell stängdes redan under kvartalet. Vissa Internettjänster kommer att avvecklas även i Danmark. System och plattformar relaterade till Internettjänster skrevs ned med 12 under kvartalet. Fortsatt stark kundtillströmning inom bredbandsacccess, prisförändringar samt rationalisering gjorde att underliggande EBITDA förbättrades till -92 (-229) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För niomånadersperioden förbättrades underliggande EBITDA till -406 (-747). Av- och nedskrivningar steg till 124 (108) och inkluderar nedskrivningen av system och plattformar för Internettjänster med 12. Under poster som ej avspeglar löpande verksamhet redovisas 12 i omstruktureringskostnader, inklusive avsättning för övertalig personal. Resultatet från intressebolag om -33 (-9) avser Marakanda och inkluderar en nedskrivning tredje kvartalet om 24. 6

7 Telia Delårsrapport Rörelseresultatet förbättrades till 268 (-361). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 088). Investeringarna sjönk till 67 (129). Orsaken är minskat investeringsbehov i kabel-tv-verksamheten, då fastighetsägarna nu tar en större del av nätinvesteringarna. Internetaccesser Omsättningen för Internetaccesser steg 45 procent till 665. Under kvartalet ökade antalet ADSL-kunder med till och antalet kunder med Internet Cable med till Efterfrågan på bredbandsaccess var starkast inom företagssegmentet där framför allt de mindre företagen väljer Internetbaserade lösningar framför traditionell datakommunikation. Under kvartalet stärkte Telia sin marknadsposition på breband inom företagssegmentet i Sverige, där Telia nu har 50 procent av marknaden. Samtidigt behöll Telia sin 55-procentiga marknadsandel på bredband inom privatsegmentet. I Sverige uppgick det totala antalet kabel-tv-kunder till vid utgången av perioden. I Danmark var kunder direktanslutna via kabel och cirka indirekt anslutna via parabol. Kabel-tv-verksamheten i Sverige, Com Hem, kommer att avyttras, då det var ett villkor för att EU skulle godkänna det planerade samgåendet med Sonera. International Carrier - Ny strategisk inriktning ska ge positivt kassaflöde 2003 Lägre tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland ett antal carrier har medfört en dramatisk och turbulent utveckling på carriermarknaden med långsammare tillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. Mot bakgrund av utvecklingen har Telia beslutat ändra den strategiska inriktningen för International Carrier och omstrukturera verksamheten. Tredje kvartalet har reserverats för omstrukturering. Tredje kvartalet ökade efterfrågan även på uppringt Internet efter att ha uppvisat tendenser till stagnation tidigare under året. Under kvartalet ökade antalet kunder med och ligger därmed på samma nivå som tredje kvartalet. Försäljningsökningen beror till stor del på lanseringen av Telia Internet för Alla, en accesstjänst som fått ett positivt mottagande särskilt av ungdomar. Ytterligare ett antal nya produkter har lanserats med framgång under kvartalet. För små- och medelstora företag har Telia utvecklat en IP-växel som gör att företagen kan integrera IP-telefoner, analoga telefoner, telefax och modem i en och samma nätlösning. För småoch medelstora företag har även en ny typ av fast Internetaccess, ProLane Light, utvecklats. Ett antal störrer affären slöts under kvartalet. Med SEB tecknades avtal om leverans av ett virtuellt privat nät. Samtidigt har fasta accesslösningar (ProLane) sålts till ett antal kommuner. Kabel-tv Ökad försäljning av kabel-tv-anslutningar, högre ersättning från fastighetsägarna på Sverigemarknaden samt prishöjning på kabel-tv i Danmark gjorde att den externa nettoomsättningen i kabel-tv-affären steg 14 procent till 336. Under kvartalet ökade antalet kabel-tv-kunder med till Antalet digital-tv-kunder var i princip oförändrat och följer därmed trenden på marknaden. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) -18,5-47,9-22,6-35,1 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX De ändrade marknadsförutsättningarna har gjort att Telia även skrivit ned det bokförda värdet av anläggningstillgångarna med tredje kvartalet. De åtgärder som nu vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader, samtidigt som Telia behåller möjligheten att ta del av en framtida marknadstillväxt inom IP och bredband. Koncentration till de lönsamma delarna av nätet Verksamheten skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, IP och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. Telia kommer även i fortsättningen att erbjuda säker transport av Internettrafik till konkurrenskraftiga priser 7

8 Telia Delårsrapport genom att fortsätta driva sitt IP-nät och behålla peeringpunkter (anslutningspunkter till andra operatörers nät) i Europa och USA. Avveckling av icke lönsam verksamhet Den nya inriktningen leder till en omstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen kommer att vara genomförd i slutet av 2003 och innebär bland annat: För niomånadersperioden var omsättningsökningen 24 procent jämfört med motsvarande period året innan. Förbättring av underliggande EBITDA Ökad nettoomsättning gjorde att underliggande EBITDA förbättrades ytterligare till -255 jämfört med -614 motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med andra kvartalet var resultatförbättringen 32. Avveckling av verksamheten i Asien Av- och nedskrivningar steg till (135). Nedskrivningen av anläggningstillgångar uppgick tredje kvartalet till totalt 6 131, varav belastat posten av- och nedskrivningar och avser outnyttjade nätdelar och teknikfastigheter. Avveckling av försäljning av nationell telefoni via återförsäljare i Storbritannien Avveckling av samlokaliseringsaffären Stopp för offerering av nationella nättjänster i USA Centralisering av försäljning, administration och kundtjänstfunktioner till Sverige. Omstruktureringen kommer att väsentligt minska antalet kontor och teknikfastigheter men även leda till minskade kostnader för drift- och underhåll samt hyrda förbindelser. Avsikten är att minska nuvarande personalstyrka om 800 anställda med mer än hälften. De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas till cirka 3,5 GSEK, varav reserverats i tredje kvartalet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till (1) och omfattar reservering om för avveckling eller delavveckling av teknikfastigheter, kontorslokaler och förstärkarstationer samt övertalig personal men även nedskrivning om 824 av infrastruktur och nätkapacitet som förvärvats från andra operatörer. Nedskrivning av anläggningstillgångar och avsättning för omstrukturering gjorde att rörelseresultatet sjönk till (-748 ). För niomånadersperioden blev rörelseresultatet (-1 486). Ökad försäljning inom samtliga produktområden Tredje kvartalet ökade den externa nettoomsättningen 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningen har varit god inom samtliga tre huvudproduktområden. Inom kapacitet och IP ökade nettoomsättningen 11 procent och inom telefoni 27 procent. Omsättningsökningen beror på god orderingång under främst andra kvartalet som en följd av att ett antal konkurrerande carrier tvingats lämna marknaden. Mot slutet av kvartalet mattades orderingången något. Kunddrivna investeringar Investeringarna minskade under kvartalet till 222 (1 620) och avsåg främst utrustning för kapacitetsökning i det helägda nätet på grund av ökad kundefterfrågan. Networks Fortsatt resultatförbättring i Sverige. Ändrad inriktning i Danmark I Networks sjönk den externa nettoomsättningen 8 procent till tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. För jämförbar verksamhet var minskningen 4 procent. Nedgången beror i huvudsak på minskade intäkter på den svenska slutkundsmarknaden För niomånadersperioden var omsättningsminskningen 5 procent. Prisnivån var i huvudsak oförändrad under perioden. Underliggande EBITDA minskade till (3 129) under kvartalet. Resultatförsämringen beror på förluster i den danska rörelsen. Under kvartalet har en översyn skett av den danska fastnätsverksamheten i syfte att värdera tillgångarna samt utarbeta en ny inriktning. Verksamheten kommer fortsättningsvis att koncentreras till erbjudandet av transportkapacitet samt rösttelefoni till såväl privat- som företagskunder. Detta innebär att 8

9 Telia Delårsrapport produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. I samband med översynen och anpassningen till den nya inriktningen har nedskrivning skett av omsättningstillgångar med 353, värdet av anläggningstillgångarna skrivits ned med och en avsättning om 286 gjorts för omstruktureringskostnader. Åtgärdsprogrammet beräknas dessutom innebära ytterligare kostnader för omstrukturering i storleksordningen under fjärde kvartalet. Målet är att nå positivt underliggande EBITDA i slutet av Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 35,0 38,0 34,1 35,4 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX I Sverige skedde en förbättring av underliggande EBITDA till (3 137) trots minskad nettoomsättning. Resultatförbättringen beror på minskade kostnader för försäljning och produktutveckling i slutkundsverksamheten och lägre kostnader för underhåll och installation i grossiströrelsen. Inom Networks ökade av- och nedskrivningar till (1 345) tredje kvartalet. Ökningen beror i huvudsak på nedskrivningen av anläggningstillgångarna i Danmark med Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -378 (-99). Kostnader för pågående rationaliseringen av den svenska verksamheten, inklusive avsättning för övertalig personal, uppgick till 21 och kostnader för omstrukturering av den danska verksamheten till 286. Resultatet från intressebolag förbättrades till -32 (-624) beroende på att Netia och Eircom/Comsource inte längre belastar resultatet. Under kvartalet sjönk investeringarna till 649 (1 869), vilket lett till en markant ökning av affärsområdets kassaflöde. Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden sjönk omsättningen 8 procent till på grund av minskade marknadsandelar inom fast telefoni i Sverige. Minskningen har varit kraftigast inom lokala samtal till följd av förvalsreformens införande i februari. Minskade marknadsandelar gjorde att samtalsintäkterna för fast telefoni i Sverige sjönk 12 procent till under kvartalet. Även inom nätkapacitet, datakommunikation och IT-tjänster har viss minskning skett av omsättningen jämfört med motsvarande kvartal. Inom mervärdestjänster ökade däremot försäljningen av bland annat nummerpresentation och Telesvar till privatkunder och Advance-tjänster till företagskunder. I Sverige minskade antalet telefonabonnemang med till Även antalet ISDN-kanaler minskade eftersom allt fler kunder ersätter ISDN med ADSL/LAN. Även på slutkundsmarknaden i Danmark minskade omsättningen något. Grossistmarknaden I grossiströrelsen steg omsättningen för jämförbar verksamhet 23 procent. Ökningen beror främst på ökad försäljning av samtrafik och nätkapacitet i Sverige. Efterfrågan på bredbandsanslutningar var fortsatt god. Under kvartalet levererade Telia ADSL/LANanslutningar, varav till service providers utanför koncernen. Vid utgången av perioden var kunder anslutna till Telias bredbandsnät via ADSL/LAN. I Danmark minskade omsättningen 28 procent på grund av lägre efterfrågan på nätkapacitet från andra operatörer och service providers. Den redovisade omsättningen för grossiströrelsen sjönk 9 procent till beroende på att den installationsmateriel som underleverantören Swedia Networks köper inte längre redovisas som omsättning i Skanova. Förlusterna i Danmark gjorde att rörelseresultatet försämrades till (1 061) tredje kvartalet. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet 745 (1 294) då förlusterna i Danmark till stor del kompenserades av att Eircom/Comsource inte belastade resultatet från intressebolag. 9

10 Telia Delårsrapport Holding Affärsenheten Telia Holding ansvarar för koncernens investeringar utanför kärnverksamheten. Holding består av ett antal konsoliderade verksamheter, bland annat Finans/ Credit, Sergel Kredittjänster, Division Satellit, Division Offentlig Telecom, Promotor, Overseas, inklusive Suntel samt ett antal intressebolag, däribland Slottsbacken, INGROUP, Drutt Corp, Telefos, AUCS, Infonet Services och COOP Bank. Föregående års omfattande avyttring av verksamheter, avvecklingen andra kvartalet av Vimera (kundutbildning) och Time (redovisningstjänster) samt pågående avveckling av verksamheterna inom Division Satellit har lett till minskad nettoomsättning samtidigt som underliggande EBITDA och marginalen förbättrats. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 31,0 1,2 25,0 1,7 Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Investeringar varav CAPEX Resultatet från intressebolagen uppgick till -53 (2 872). Kapitalvinster påverkade resultatet med 9 mot under jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev 111 (1 805). Investeringarna uppgick till 239 (240). 129 avsåg konvertering av lån till aktieägartillskott i AUCS, 55 Finans/Credits leasingverksamhet, 22 nätinvesteringar inom Suntel och 33 aktieägartillskott i COOP Bank. Utsikter Arbetet med att utveckla och effektivisera Telias kärnaffärer började ge resultat tredje kvartalet. Under det kommande kvartalet räknar vi med att kostnader för planerade marknadsaktiviteter kommer att ha en dämpande inverkan på resultatet. Inriktningen att minska investeringarna har varit framgångsrik, dock planeras viss höjning av investeringsnivån fjärde kvartalet. Stockholm Anders Igel VD och Koncernchef För kvarvarande verksamhet minskade den externa nettoomsättningen tredje kvartalet till 243 (277 ) medan underliggande EBITDA ökade till 142 (130 ). Omsättningsminskningen är hänförlig till konsultföretaget Promotor och Suntel medan förbättringen i underliggande EBITDA är hänförlig till främst Promotor och Sergel Kredittjänster. Avskrivningarna sjönk till 115 (185) på grund av avyttring/avveckling av verksamhet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till 137 (-902) och bestod i huvudsak av kapitalvinst om 145 för avyttring av Telias resterande 9- procentiga innehav i Orbiantgruppen till Flextronics. Vidare har under tredje kvartalet beslutad avveckling av verksamhet medfört ytterligare övertalighet, varvid avsättning för omstruktureringskostnader gjorts med 12. Granskningsrapport 10

11 Telia Halvårsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och International Accounting Standards (IAS). Stockholm Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Torsten Lyth Auktoriserad revisor Finansiell information Bokslutskommuniké 3 feb 2003 Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations 11

12 Telia Delårsrapport Koncernens resultaträkning Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings-/administr.-/FoU-kostnader Övriga rörelseintäkter/rörelsekostn., netto Resultat från intressebolag Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 efter utspädning (SEK) -3,37 0,63-3,32 0,81-3,51 0,62 3,50 Kvartalsdata 2000 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Nettoomsättning Underliggande EBITDA Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 efter utspädning (SEK) -3,37 0,01 0,04-0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 Operativt kassaflöde Investeringar varav CAPEX varav förvärv

13 Telia Delårsrapport Koncernens balansräkning Tillgångar 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Uppskjuten skatteskuld, övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys och förändring av räntebärande nettoskuld Okt - sep Jan-dec Jan-dec 2000 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel, IB Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, UB Räntebärande nettoskuld, IB Förändring av nettolåneskuld Förändring av pensionsavsättning Räntebärande nettoskuld, UB

14 Telia Delårsrapport Förändring av koncernens eget kapital 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Ingående balans Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39) Justerad ingående balans Utdelning Nyemission Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående Resultatandel i tidigare utomstående bolag 29 Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet Marknadsvärdering av värdepappersinnehav Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat Utgående balans Koncernens affärsområden Juli-september respektive 30 september Internet International Group- varav Koncer- Mobile Services Carrier Networks wide Holding nen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

15 Telia Delårsrapport Juli-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

16 Telia Delårsrapport Januari-september respektive 30 september (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Groupwide varav Holding Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

17 Telia Delårsrapport Koncernens geografiska marknader Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-september respektive 30 september Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda Januari-december respektive 31 december Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncer- Sverige Norden området Europa länder nen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultat från intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital varav operativa tillgångar varav operativa skulder Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Medelantal anställda

18 Telia Delårsrapport Noter Poster som ej avspeglar löpande verksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Avveckling av verksamhet (exkl. av- och nedskrivningar) Kostnader för övertalig personal Vissa pensionsrelaterade poster Börsnotering / Integrationsförberedelser -144 Kapitalvinster/-förluster (exkl. intressebolag) Totalt Resultat från intressebolag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Kärnverksamheten Baltikum (Mobile/Networks) Netia (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Övriga Holding Unisource/AUCS Telia Overseas Eniro Övriga Totalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstill- Goodwill Övriga tillgångar 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec 31 dec Ingående balans Inköp Förvärvad verksamhet Försäljningar/utrangeringar Avyttrad verksamhet Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder Förskott -3 3 Kursdifferenser Utgående balans

19 Telia Delårsrapport Kassaflöde från investeringsverksamhet Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övrig investeringsverksamhet, netto Totalt Nettoskuldsättning 30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 2000 Lång- och kortfristiga lån Avgår räntebärande finansiella anläggningstillgångar räntebärande fordringar kortfristiga placeringar, kassa och bank Nettolåneskuld Avsatt till pensioner Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar per tillgångsslag Okt - Jan-dec Jan-dec sep 2000 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Fasta nät Mobila nät Övriga maskiner och inventarier Aktier och andelar Totalt varav CAPEX varav förvärv

20 Telia Delårsrapport Finansiella instrument 30 sep 30 sep 31 dec Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Andelar i intressebolag Övriga värdepappersinnehav Övriga finansiella tillgångar Kortfristiga placeringar Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Tillgångar Avsatt för pensioner Långfristiga lån Kortfristiga lån Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Skulder avgår bokfört värde på: - pensioner upplupna räntor övriga valutaderivat bokfört värde på räntebärande skulder Valutaswapp/-terminskontrakt (portfölj) Köp utländsk valuta Sälj utländsk valuta Förändring av aktiekapital Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Nominellt värde, SEK/aktie Aktiekapital, ksek Period Antal Aktiekapital, 31 dec , Fondemission, 20 maj , efter utspädning Split 324:1, 20 maj , Nyemission, likvid 16 jun , efter utspädning Aktiekapital, 31 dec , Aktiekapital, 31 dec , efter utspädning Aktiekapital, 30 sep , efter utspädning Okt -sep efter utspädning Jan-dec efter utspädning Jan-dec

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt Niomånadersrapport Januari september Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) Fortsatt hög

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer