Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet"

Transkript

1 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2006

2 Innehåll Rektors översikt Finlandssvenska journalister i 40 år...3 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete i Vasa...4 Studier...5 Internationell verksamhet...8 Forskning...9 Samhällelig verksamhet...13 Förvaltning...15 StudentOrganisationen...17 Rector s Review of Statistiska uppgifter...20 Utgivare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Redigering: Christina Klawér-Kauranen Layout: Christian Willför / ADD Grafisk byrå Översättning till engelska: Beryl Sandlund Tryck: Fram, Vasa ISSN

3 Rektors översikt 2006 Forskningen i fokus Universitetslagen anger att universiteten bland annat har till uppgift att främja den fria forskningen och att meddela på forskning grundad högsta undervisning. Just denna starka fokusering på forskning är universitetens varumärke eller brand, som man numera gärna säger. År 2006 kom att bli ett år där forskningen på många sätt kom att noteras mer än tidigare vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Medan de föregående åren särskilt 2004 och 2005 långt gick till planering och genomförande av examensreformen inom utbildningen, fanns det år 2006 mer utrymme att också betona forskningen. Redan i början av året blev högskolans forskningsverksamhet uppmärksammad i och med att resultaten från den inter nationella utvärderingen av all forskning vid Helsingfors universitet blev klara. Högskolan förbättrade klart sitt vitsord från föregående utvärdering och kunde med tillfredsställelse ta del av utvärderingspanelens rapport, som klart visade att man förstått den duala uppgift högskolan har: Å ena sidan skall Soc&kom i likhet med alla andra universitetsenheter sträva efter internationella toppresultat i forskningen; å andra sidan har Soc&kom ett särskilt ansvar för forskning kring frågor som är relevanta för den finlandssvenska minoriteten. Utvärderingsresultatet måste allmänt taget ses som ett resultat av mycket målmedvetna satsningar som gjorts på forskningens område inom högskolan redan under många år. Foto: Mauri Helenius Det gäller dock att inte alltför länge vila på lagrarna och invagga sig i tron att den goda nivån på forskningen på något sätt automatiskt bibehålls. Nej, satsningarna på forskningen måste vara kontinuerliga. I dagens högskolevärld betyder det här ständiga projektansökningar, och en ständig ruljangs med projektförvaltning. Somliga ansökningar leder till resultat, andra ger ingenting. År 2006 kom att bli ett rätt framgångsrikt år vad gällde finansiering av nya, större projekt. I Finlands Akademis s.k. maktprogram fick Soc&kom två stora projekt mot bakgrund av att hela Helsingfors universitet fick finansiering för sex projekt i programmet måste högskolans resultat ses som betydande. Också ytterligare ett större projekt från FA fick finansiering under året. Redan de här tre projekten tryggar en betydande forskningsvolym under de kommande 3-4 åren. Därtill har högskolan finansiering för ett flertal andra projekt; volymen av den externa forskningsfinansieringen kom år 2006 helt klart in i ett tillväxtskede. En mer formell manifestation av forskningen upplevde hög skolan i slutet av året då den årliga Soc&kom-dagen genom fördes som forskningsinstitutets, FISS, 20-årsjubileum. Högskolan, som år 2003 firade sitt 60-årsjubileum, var ju under de första decennierna av sin historia en starkt undervisningsinriktad enhet. Forskningsverksamhet på bredare front uppstod egentligen först efter anslutningen av högskolan till Helsingfors universitet år Grundandet av forsknings institutet var en konsekvent följd av anslutningen till universitetet, även om nog tankar på ett forskningsinstitut hade framförts redan i 1

4 slutet av 1970-talet. Från en liten, anspråkslös enhet har sedan FISS vuxit till den största svenskspråkiga forsknings enheten inom samhällsvetenskapernas område i vårt land. Mot den bak grunden är det inte svårt att förstå att forskningen vid högskolan gjort väl ifrån sig såväl i utvärdering som i tilldelning av forskningsfinansiering. Men det var självfallet inte bara inom forskningen som ett aktivt utvecklingsarbete pågick. Också inom utbildningen var aktiviteterna många. Det första läsåret efter examens reformen avslutades; vid Soc&kom var erfarenheterna av reformen mestadels goda. Det faktum att högskolan redan i över 20 års tid genomfört ett slags Bologna-modell i utbildningen bidrog säkert till att övergången till det nya examenssystemet inte upplevdes särskilt problematisk. En betydande satsning under året var den utlokaliserade utbildning i socialt arbete som högskolan inledde i september i Vasa som ett samarbetsprojekt med bl.a. Öppna universitetet och juridiska fakulteten. Denna utbildning påvisar omfattningen av högskolans regionala, samhälleliga ansvar: Soc&kom kan inte nöja sig med att sörja för närregionens behov; regionen för högskolan är hela Svenskfinland. Då ett behov av satsningar på utbildning i socialt arbete i Österbotten påvisades, ville högskolan vara snabb att reagera: Med en planeringstid på under ett halvt år kunde utbildningen inledas. I Österbotten väckte den ett stort intresse såväl medialt som bland de potentiella studerandena; hela 34 personer inledde utbildningen i början av höstterminen. Den koppling mellan utbildning och forskning som universitetslagen förutsätter exemplifieras väl inom högskolan av satsningen på etnicitetsinriktade frågor i utbildningen. Intresset för etniska relationer som forskningsobjekt har funnits vid hög skolan redan länge det är ett faktum, att denna inriktning varit ett tyngdpunktsområde i forskningen ända sedan forsknings institutet grundades. Så småningom påverkade denna forskningsinriktning allt tydligare också utbildningen: Bland annat byggdes ett tvärvetenskapligt etnicitetsblock upp i under visningen. Från detta var steget inte långt till utvecklandet av ett magisterprogram i etniska relationer. Detta möjliggjordes bl.a. tack vare den professur i etniska relationer som universitetet tilldelade högskolan och som placerades vid högskolans Center för forskning i etniska relationer och nationalism (CEREN). Denna professur besattes från och med maj 2006 med PhD Peter A. Kraus, som genast inledde planeringen av ett engelskspråkigt magisterprogram. Planeringsaktiviteterna pågick intensivt under året, med siktet att senast hösten 2008 kunna inleda programmet. Utnämningen av Peter Kraus förstärkte också det internationella inslaget vid högskolan och vid universitetet mer allmänt något om kansler Kari Raivio med tillfredsställelse noterade då han i oktober installerade Peter Kraus i tjänsten. Forskningen och dess koppling till undervisningen utgör den kvalitetsbas som all verksamhet vid ett universitet måste stå på. Just kvalitetsaspekterna lyftes starkt fram vid universitetet och också vid Soc&kom under året inför den auditering som universitetet kommer att genomgå år I dessa tider av global konkurrens inom utbildningen är det viktigare än någonsin att kvaliteten och kvalitetsprocesserna synliggörs. Det är ändå helt klart att det utvecklingsarbete såväl inom forskning som inom utbildning som genomförts vid högskolan utgör en god grund för kvalitetsarbete i alla dess former. Henrik Hägglund Rektor 2

5 Finlandssvenska journalister i 40 år Året var 1966, då 17 journaliststuderande inledde sina studier på Svenska social- och kommunalhögskolan. En grupp avvikande individer med speciella styrkor så som studerande Håkan Anttila senare karaktäriserade Kurs 66. Även om detta räknas som upptakten till svensk journalistutbildning i Finland hade studerande vid högskolan redan något år tidigare inlett studier i journalistik. Kurs 66 var dock den första årskull som utexaminerades med journalistik som huvudämne. Foto: Christina Klawér-Kauranen Anttilas karaktärisering visade sig vara på kornet tagen. Journalister som Jan Mosander, Calle Hård, Mardy Lindqvist och Dan Sundell har präglat olika genrer i branschen inte bara i Finland utan även i Sverige och i nordisk journalistik som helhet. Även lärarpersonalen har varit exceptionell. Journalistutbildningens Grand Old Lady, Ulla-Stina Westman, byggde upp utbildningen med intryck från USA och Sverige, och i gott nordiskt samarbete. Redan från början var betydande samhällspåverkare så som Ralf Friberg och Jacob Söderman med om att forma utbildningen och därigenom grunderna för finlandssvensk journalistik. Journalistutbildningens Grand Old Lady, Ulla-Stina Westman. Det är alltså ingen överdrift att säga att journalistiken som bransch även i Finland liksom på de flesta håll i västvälden har professionaliserats i intim samverkan med journalistutbildningen. Som akademiskt ämne stärktes journalistutbildningen framförallt efter att högskolan blev en del av Helsingfors universitet år Nu verkar två professorer inom ämnet, därutöver två disputerade och en konstutbildad lärare. Utvecklingen av ämnets akademiska profil har lyckats väl. I den internationella forskningsutvärdering som utfördes år 2006 fick forskningen i journalistik särskilt omnämnande för kvalitet på hög internationell nivå. Akademisk meritering till trots kan de flesta inom ämnet stöda sig även på erfarenheter av journalistiskt arbete i praktiken en kombination som i internationell jämförelse inte är alldeles vanlig. Därtill involverar utbildningen även ett stort antal lärare som i huvudsak arbetar som journalister eller i ledande ställning i de finlandssvenska massmedierna. Jubileet firades i maj 2006 med ett nostalgiskt seminarium och en vimmelfest för tidigare studerande och lärare. Tom Moring professor i kommunikationslära, särskilt journalistik 3

6 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete i Vasa Foto: Madeleine Nygrund med bl.a. samhällspolitiska institutionen vid universitetet, Öppna Uni versitetet vid Helsingfors universitet och juridiska fakultetens enhet i Vasa. Med dessa parter planerades snabbt en ut bildning som i första skedet, dvs. under de tre första åren omfattar grund- och ämnesstudier i socialt arbete samt de obligatoriska studierna i rättsvetenskap. Formell arrangör för stud ierna är Öppna universitetet, medan Soc&kom står för innehållet. Eftersom behörighetsvillkoren för socialarbetar tjänster är magisterexamen eller motsvarande studier till kommer senare fördjupade studier i socialt arbete. Sammanlagt 34 studerande inledde studierna hösten Bland dem Annika Svevar-Söderholm och Magdalena Hellström med dottern Sarah i famnen. Under de senaste åren har en allt klarare brist på socialarbetare börjat göra sig gällande i vårt land. Denna brist gäller hela landet och båda språkgrupperna. Problemen att få behöriga socialarbetare har på finskt håll varit särskilt stora i huvudstadsregionen. På svenskt håll har man speciellt i Österbotten upplevt det svårt att rekrytera socialarbetare. I februari 2006 överlämnades en skrivelse till Svenska socialoch kommunalhögskolan och till universitetet. Skrivelsen var undertecknad av samtliga socialdirektörer i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten. I skrivelsen hänvisade man till en utredning som genomförts inom ramarna för ett regionutvecklingsprojekt i Österbotten. Utredningen visade att det vid årsskiftet 2005/06 fanns ungefär 30 obehöriga socialarbetare i de österbottniska kommunerna. Även om en stor del av tjänsterna nog var besatta med behörig personal, var det svårt att rekrytera utbildade vikarier och tillfälliga tjänsteinnehavare. Högskolan beslöt reagera snabbt på skrivelsen. Under våren inleddes planeringen av en temporär, utlokaliserad utbildning i socialt arbete i Vasa. Högskolan sökte samarbete Under våren fördes också diskussioner om finansiering av utbildningen. Eftersom utbildningen byggdes upp via Öppna Universitetet erhålls en del av finansieringen den vägen. För att genom föra en så pass omfattande utbildning förutsätts dock en någorlunda permanent närvaro av personal. För detta ansökte högskolan om finansiering från olika, främst österbottniska instanser och erhöll finansiering för ett universitetslektorat för tre år från Vasa stad, Österbottens förbund, Kulturfonden och Stiftelsen för Österbottens högskola. Efter den intensiva planeringen under våren kunde utbildningen inledas i september. Hela 34 studerande hade anmält sig till utbildningen, som under höstterminen omfattade en kurs i socialt arbete och en i rättsvetenskap. Alla föreläsningar hölls på kvällstid och under veckoslut. Merparten av studerandena yrkesarbetade; dock endast en del som socialarbetare. Ett flertal av de studerande hade någon form av utbildningsbakgrund från det sociala området; flera hade en socionom (YH) -examen eller höll på med studier för en sådan, några var inskrivna för studier i socialpolitik eller utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi medan en del redan hade en samhällsvetenskaplig universitetsexamen. Trots tunga föreläsningstider och långa föreläsningspass fullföljde gruppen höstens studier väl. Samarbetet mellan högskolan och de övriga parterna speciellt Öppna Universitetet förlöpte också till allas tillfredsställelse. Henrik Hägglund rektor 4

7 Studier Foto: Christina Klawér-Kauranen Utvecklingsprojekt Hösten 2005 togs ett körkort i informations- och kommunikationsteknologi (IKT-körkort) i bruk vid Helsingfors universitet, och därmed också vid Svenska social- och kommunalhögskolan. I samband med att körkortet togs i bruk väcktes också tanken på att alla svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen kunde samarbeta gällande den svenskspråkiga IKT-undervisningen. Samarbetsnätverket SvIKT (Svenskt samarbete kring IKT) med representanter från Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan, Hanken, Teaterhögskolan och Arcada bildades våren SvIKT-nätverkets målsättning var att utreda möjligheterna till samarbete bl.a. gällande kursstruktur, -material och lärare samt därigenom underlätta rörligheten mellan högskolorna både för studerande och lärare. Nätverket arrangerade t.ex. hösten 2006 ett miniseminarium på Teaterhögskolan. Temat för seminariet var digitala portfolier, nättidningar och upphovsrättsliga principer i undervisningen och det var öppet för personalen från samtliga samarbetshögskolor. Ett projekt med information om examensreformens övergångsperiod och intensifierade studiehandledningsinsatser för studerande som ännu inte slutfört examen inleddes våren Informationen är särskilt viktig för studerande inom utbildningen i socialt arbete som blev antagna till högskolan före 1 augusti Dessa får ännu inom den treåriga övergångsperioden, fram till , behörighet som socialarbetare med lägre högskoleexamen. Från och med krävs högre högskoleexamen för att erhålla behörigheten. En temporär utbildning i socialt arbete inleddes på hösten i Vasa i samarbete med Helsingfors universitets öppna universitet, samhällspolitiska institutionen och juridiska fakultetens enhet i Vasa. Programment presenteras närmare på sid 4. Marina Aalto chef för studieärenden 5

8 Sökande och antagna till utbildning 2006 Sökande 281 Andelen kvinnor 77 % Antagna 101 Andelen kvinnor 73 % Foto: Ida Pimenoff Regional fördelning över de antagna 2006 Huvudstadsregionen 62 % Övriga Nyland 19 % Österbotten 11 % Åboland 3 % Åland 0 % Övriga Finland 2 % Utlandet 3 % 100 % Antal närvaroanmälda studerande år 2006 Kvinnor Män Totalt Rättsvetenskap Journalistik Socialt arbete Socialpsykologi och psykologi Sociologi Statskunskap med förvaltning Avlagda examina 2006 Kvinnor Män Totalt Andelen kvinnor Sociologi % Journalistik % Rättsvetenskap % Socialt arbete % Socialpsykologi och psykologi % Statskunskap med förvaltning % Totalt % 6

9 Foto: Christina Klawér-Kauranen Kansler för Helsingfors universitet utnämnde Doktor der Philosophie Peter A. Kraus till professor i etniska relationer vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet för tiden Satsning på magisterprogram inom etnicitet Den satsning på forskning om etniska relationer som högskolan gjort redan under många år och som tagit sig uttryck bl.a. i grundandet av ett särskilt center för forskning på detta område förstärktes ytterligare då Svenska social- och kommunalhögskolan av universitetet tilldelades en femårig professur inom området för etniska relationer och kansler för Helsingfors universitet utnämnde Doktor der Philosophie Peter A. Kraus till professor i etniska relationer för tiden Inom sin forskning har Peter A. Kraus speciellt riktat in sig på analyser och beskrivningar av etniska relationer och är en ledande forskare inom detta område. Hans analyser gäller i dag praktiskt taget samtliga europeiska stater, innefattande förhållandena i Finland. Professor Kraus verkar vid högskolans Center för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN. Professor Kraus har också en central roll i planerandet av högskolans tvärvetenskapliga magisterprogram i etniska relationer. Det engelskspråkiga magisterprogrammet kommer att genomföras i samarbete med tre institutioner vid statsvetenskapliga fakulteten: socialpsykologiska institutionen, sociologiska institutionen samt institutionen för allmän statslära. En styrgrupp har tillsatts med representanter från högskolan och de ovan nämnda institutionerna. Programmets tematik kommer att fokusera på den baltiska och europeiska dimensionen såsom identitetspolitik, demografiska aspekter och Finlands läge som en bro mellan öst och väst. Professor Peter A. Kraus är ansvarig för forskningsprojektet Att utmana makten: etniska och nationella minoriteters jämlikhet, mångfald och integration i Finland, som inleds nästa år. Projektet är en del av Finalnds Akademis såkallade Maktprogram. Professuren i etniska relationer kommer förutom att stärka forskningen i etniska relationer, också att ge ett viktigt tillskott till undervisningen inom hela universitetet. Christina Klawér-Kauranen informatör 7

10 Internationell verksamhet År 2006 tog högskolan emot 21 internationella studerande, medan sammanlagt 31 studerande reste ut för studier utomlands, varav 18 för minst tre månader och 13 för kortare moduler eller program. Högskolans internationella studerande hade från höstterminens början tillgång till två internationella tutorer, och har engagerat sig i studentlivet i större utsträckning än tidigare. Kommissionen för internationella ärenden sammanträdde två gånger under året. Under året hölls nio kurser på engelska vid högskolan, vilka samtliga hade såväl finländska som utländska deltagare. En ny kurs Immigration, Pluralism and the Politics of Integration in Europe hölls av professorn i etniska relationer Dr Peter A. Kraus och samlade ett stort antal studerande. Högskolans International Readers har under året varit professor Evert Vedung från Uppsala universitet och professor Terry Marsden från Cardiff University. Ett nytt avtal ingicks med Dr Nigel Hunt från University of Nottingham. Professor Charles Husband, University of Bradford, tidigare International Reader och numera docent i sociologi, medverkade i undervisning och forskning. Foto: Christina Klawér-Kauranen Nätverk Journalism Education -projektet i North-South Higher Education Programme är ett treårigt pilotprojekt som inleddes Högskolan är koordinator för sammanlagt tre finländska journalistutbildningar (Soc&kom, Tammerfors och Jyväskylä) och tre afrikanska (Universiteten i Namibia, Zambia och Das es Salaam (Tanzania). Under 2006 åkte tre journalistikstuderande till UNZA (University of Zambia) för en praktikperiod under tre månader, och tre afrikanska studerande deltog i undervisning vid Tammerfors universitet under tre månader. Dessutom vistades två afrikanska lärare vid högskolan under ett par veckor i maj. En fortsättning av programmet i utvidgad form, kallat North-South-South Higher Education Network Programme, planeras. Nätverket The Nordplus Neighbour Network of Journalism Schools (Interlinks.10.Net) hade två möten under året, ett i samband med EJTA-konferensen i Tartu i juni och ett i samband med det nordiska journalisthögskolenätverkets möte i Stavanger i september. Inom socialt arbete och socialpolitik genomfördes två undervisningsmoduler på magisternivå i det nätverk som koordineras av Høgskolen i Bodö. I det nätverk som koordineras av Ersta Sköndal högskola har planeringen av gemensamma moduler fortsatt. Margaretha von Troil internationell koordinator Utresande studerande år 2006 Nordplus 4 Socrates/Erasmus 8 HU:s bilaterala avtal 1 North-South 1 Freemover 4 Kortare moduler 13 Totalt 31 Inkommande studerande år 2006 Nordplus 5 Socrates/Erasmus 9 Gäststuderande 6 Dr Nigel Hunt från University of Nottingham inledde sin period som International Reader detta år. CIMO 1 Totalt 21 8

11 Forskning Foto: Christina Klawér-Kauranen Forskningens jubileumsår med nya projekt Soc&koms forskningsinstitut FISS etablerades 1986 med en handfull forskare. Då institutet firade sitt 20-årsjubileum i november 2006 uppgick antalet forskare till 37 och sammanlagt 31 forskningsprojekt pågick. Högskolan har med relativt små egna insatser lyckats sätta igång och upprätthålla en för finlandssvenska förhållanden betydande forskningsverksamhet under den tvååriga utvärderingsprocessen av forskningen vid Helsingfors universitets blev det klart att högskolans forskningsinstitut är den största svenskspråkiga samhällsvetenskaplig forskningsenheten i landet. Den forskning som bedrivs vid högskolan har naturligtvis nära anknytning till undervisningen. Samtidigt återspeglas emellertid i forskningen tydligt de samhällsförändringar som skett under de senaste åren. Speciellt har kommunernas ställning och koppling till olika statliga och regionala strukturer fått mycket uppmärksamhet under året. Också inom välfärdspolitiken har den offentliga sektorns roll omdefinierats: ansvaret för socialpolitiken finns kvar hos den offentliga sektorn, men nya aktörer deltar i organiseringen och produktionen av sociala tjänster. När det gäller medierna har det också skett stora förändringar i teknologin och ekonomin, men också i innehållet. Det finlandssvenska medielandskapet består av små aktörer, och den hårdnande konkurrensen gör verksamheten allt mera krävande. Ett par projekt är också på gång om minoritetsmedier i Europa. Förändringarna i Europa och nyligen också i Finland har lyft upp frågor om språkliga, etniska och nationella ambivalenser till ett centralt tema. Satsningen på det här området har lett till förstärkningen av högskolans Center för forskning om etniska relationer och nationalism (CEREN). Till centrets tillämpade forskningsprojekt hör en årlig mediemonitorering om rasism och xenofobi i finländska medier, finansierad av undervisningsministeriet. I slutet av året fick Soc&koms forskare finansiering för tre stora forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi (storlek euro/projekt) och FISS forskare blev partners i tre olika EU-finansierade projekt. Två av forskningsprojekten som finansieras av Finlands Akademi hör till MAKT-program som består av 21 projekt och som officiellt inleds under år Högskolan strategi godkändes detta år och på hösten inleddes högskolans kvalitetsarbete, som också innefattar forskningen. Dessa processer har betytt mycket arbete också för forskningsrådet, och de har diskuterats på forskningskaféer som har ordnats regelbundet. Forskningskaféernas funktion är att samla forskare och lärare kring aktuella forskningsfrågor i huset. Tvärvetenskapliga forskningsprogram CEREN Centret för forskning om etniska relationer och nationalism FO-RUM Förvaltning, organisation, regional utveckling och miljö Prioriterade forskningsområden - journalistik medier och kommunikation - hälsa och samhälle - välfärd och samhällsservide - utveckling och socialisation i livscykelperspektiv Ullamaija Kivikuru forskningschef, professor i journalistik 9

12 Forskningen utvärderades Sammanlagt 148 i huvudsak europeiska experter bedömde under år 2005 forskningen vid Helsingfors universitet. Man bedömde den forskning som gjordes mellan år 1999 och år Resultaten offentliggjordes år Utvärderingen visade att man ytterligare har lyckats höja nivån på forskningen sedan den första utvärderingen år Då alla enheter hade tilldelats ett vitsord mellan ett och sju blev medeltalet 5,8. För sex år sedan var motsvarande siffra 4,6. Medeltalet för samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet var 5,6. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet fick vitsordet 5. Högskolans forskning inom journalistik och välfärdspolitik visade en hög internationell nivå. Denna gång bedömdes högskolan som en helhet. För sex år sedan, då högskolan bedömdes av två olika paneler, var motsvarande resultat 3, respektive 4. Förutom sifferbedömningen fick varje utvärderad enhet kommentarer och förslag till fortsatt utveckling av sin forskning. Ullamaija Kivikuru, forskningschef vid Soc&kom, är mycket nöjd med resultatet. Jag anser att utvärderingspanelen har gjort ett mycket gott jobb och förstått vår särställning i förhållande till universitetet. Samtidigt som vi inom forskningen förväntas satsa på internationalisering måste vi värna om vår specialfunktion i förhållande till den finlandssvenska minoriteten. Utvärderingen visar att forskningen vid Soc&kom till stor del ligger på samma nivå som vid statsvetenskapliga fakulteten. Christina Klawér-Kauranen informatör Forskningsprojekt med hästen i fokus Allt fler förverkligar drömmen om en egen häst. Det är definitivt inne, men dagens hästhushållning är naturligtvis någonting helt annat än vad den var förr i tiden. Den nya hästhushållningens betydelse förstärks av att utbudet av verksamhetsformer hela tiden utvecklas och vidgas. Nya typer av ridsport får fotfäste i Finland samtidigt som nya brukargrupper läggs till de gamla. Ridning och travsport kompletteras av nya nyttjandeformer, såsom terapi och socialpedagogisk hästverksamhet. Hästens betydelse växer både genom att antalet stall och ridskolor med en kommersiell, serviceproducerande inriktning och antalet privata hästägare ökar. Tillväxten i den nya hästhållningen sker dock inte utan problem. Ökningen har framförallt skett i anslutning till större städer, där både hobbybaserade och kommersiella häststall skall samsas med andra befolkningsgrupper som alla gånger inte har samma förkärlek för hästar. Framför allt har markplaneringen i flera kommuner inte hängt med i utvecklingen. Särskilt i södra Finland har det uppstått konfliktsituationer där hästfolket har upplevt att det blir allt svårare att röra sig med häst utanför manegen eller ridplanen. Inom forskningsprojektet HÄSTSAM Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning en ut maning för deltagande planering undersöker man de fenomen den nya hästhushållningen medför. Avsikten med projektet är att systematiskt samla in data och analysera utvecklingen inom hästhushållningen. En central fråga i projektet är att analysera konflikter och kommande markoch planeringspolitiska förslag för att minska de intressekonflikter och spänningar som nu hotar att bromsa upp hela hästhushållningens utveckling. Inom projektet vill man samtidigt bredda perspektivet och undersöka den nya hästhushållningen i ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv kunskaperna om hästens nya roller är nämligen fortfarande mycket begränsade både inom forskning och planering. En central fråga inom projektet är att analysera de konflikter i första hand i relation till mark- och vägnyttjande som existerar i relation till de olika brukargrupperna samt att 10

13 Foto: Christina Klawér-Kauranen Över 90 % av dagens ryttare är kvinnor. under söka hur dagens planeringssystem, som påverkats av en inriktning som brukar benämnas governance, fungerar i frågor rörande etablering, styrning och konflikter. Också könsfrågor är av central betydelse inom projektet i och med att över 90 % av ryttarna är kvinnor. I åldersgruppen under 19 år är kvinnornas andel hela 98 %. Utgående från tre fallstudier presenteras exempel på good practice när det gäller att förebygga och lösa konflikter i anslutning till den nya hästhushållningen. Fallstudierna är kopplade till orter där det urbana möter det rurala, vilket är speciellt just för hästhushållningen. Inom projektet har man valt att närmare undersöka Sjundeå som är en hästkommun med betydande konflikter, Sibbo som är en hästtät kommun med varierande samarbete och omfattande hästdebatt samt Vasaregionen som marknadsför sig som en hästregion med hästnära boende som attraktion för inflyttning. Det treåriga forskningsprojektet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Ryttarförbund r.f. och Finlands Hippos r.f. Ansvarig för projektet är universitetslektor Kjell Andersson. Christina Klawer-Kauranen informatör 11

14 År 2006 utkom bl.a. följande publikationer: Sirpa Wrede och Elina Oinas (red.) Det sunda livets trånga ramar Essäer om det socialt konstruerade könet Vad är sunt? I samhället pågår en ständig förhandling om gränserna för det sunda och acceptabla. Vad som uppfattas som det normala och önskvärda förändras i tid och rum: vad var galet i går är det inte längre i dag. Genom att studera idealen för det sunda livet kan vi lära oss någonting centralt om ett samhälle. I boken diskuteras sociologiska fallstudier om kön, hälsa, familj och arbete. Boken omfattar kapitel om kön och globala hälsofrågor; medicin och obotligt sinnessjuka kvinnor för ett sekel sedan; ensamförsörjande mammors livshistorier; riksdagsprocessen om lagen om transsexualitet; sjömanspappor; menstruation; hälsovårdens professioner i Finland samt kvinnor i armén. Boken är ett resultat av ett mångårigt samarbete bland forskare som deltagit i professor Elianne Riskas projekt Bilder av kvinnors hälsa. Boken är en festskrift till Elianne Riska på hennes bemärkelsedag. Stefan Sjöblom, Kjell Andersson, Erland Eklund, Sebastian Gripenberg (ed.) Project Proliferation and Governance - The Case of Finland Under de senaste årtiondena har staten genomgått många förändringar. Utvecklingen har varit ytterst mångskiftande och har inneburit både stora institutionella förändringar och förskjutningar från regulativa till mera informella och samarbetsbetonade styrningsinstrument. I Finland har den ökade användningen av informella och kollaborativa styrinstrument till största delen berott på det stora antalet nya temporära program- och projektorganisationer. Trots detta har den ökade temporalitetens inverkan på offentliga strukturer till stor del blivit försummad i den för övrigt omfattande Governance debatten. Vilka är t.ex. temporalitetens konsekvenser beträffande koordinering, effektivitet och politiskt ansvar? I boken analyserar författarna drivkrafterna bakom, och konsekvenserna av, den alltjämt ökande administrativa temporaliteten. Ökningen av antalet projekt har varit ett av de mest framträdande dragen inom den finländska administrationen under senare år. Det är därför av intresse också ur en internationell, jämförande, synpunkt att granska den finländska administrationens utveckling. 12

15 Samhällelig verksamhet Livslångt lärande i växelverkan med samhället SVUX/SSKH har sin verksamhet fokuserat på de yrkesgrupper som utbildas vid högskolan samt andra närliggande yrkesgrupper. Fortbildningen utgår från det specialkunnande som finns inom högskolan och Helsingfors universitet. Vuxenutbildningens kunder; kursdeltagare och beställare av utbildningar, är i allt högre grad med och påverkar utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna. Verksamheten riktar sig till alla delar av Svenskfinland. Vuxenutbildningens har aktivt samarbetat med andra organisationer då det gäller att utveckla nya verksamhetsformer. Inom socialt arbete sker största delen av arbetet i samarbete med Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området medan fortbildningen för journalister skedde i samarbete med Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia och konsthögskolornas gemensamma institut för utbildning och utveckling IADE. År 2006 inleddes ett nytt samarbete med Konstindustriella högskolan och Palmenia rörande fortbildningen för journalister. Målet är att tillsammans marknadsföra och utveckla fortbildningsutbudet. Samarbetet fick namnet Pressforum Helsinki och en gemensam broschyr utarbetades. Under året kartlades vuxenutbildningens kvalitetssäkringsmekanismer och en matris för kvalitetsarbetet blev färdig under hösten Robert Runeberg fortbildningschef Fortbildningen Resultat Antal utbildningar Antal studerande Antal undervisningstimmar Omsättning (euro) I samband med Soc&kom-dagen ordnades en utställning om forskningsinstitutets utveckling. Universitetslektor Viveca Ramstedt från Soc&kom diskuterar här med Finlands Akademis generaldirektör Raimo Väyrynen Soc&kom-dagen firades i forskningens tecken Soc&koms organiserade forskningsverksamhet började, då högskolan sökte sin roll som en färsk universitetsinstitution. Tjugo år senare är inramningen en helt annan: FISS är etablerat, men omgivningen varierar hela tiden, och det finns flera motstridiga trender i forskningsvärlden. Men ett tema har fortsatt vara centralt genom åren: spaning efter och utveckling av en relevant forskningsprofil för högskolan. Allt detta och mycket annat diskuterades på Soc&komdagen som hade forskning som tema. FISS första forskningschef professor emeritus Tom Sandlund berättade om forskningsinstitutets uppkomst och utveckling, högskolans nyaste professor Peter A. Kraus talade om ett av FISS prioriteringsområden genom åren, nämligen forskning i etniska relationer. Finlands Akademis generaldirektör Raimo Väyrynen och Soc&koms professor i sociologi Elianne Riska hade en diskussionsduell om vetenskap, kunskap och professionalism. Akademiforskare Sirpa Wredes inlägg handlade om reflexiv kunskapsutveckling, och kvällen slutade med en paneldebatt, med högskolans professorer, om möjligheter att kombinera yrkesorientering med forskning. Som moderatorer för jubileet fungerade de två senaste forskningscheferna professor Erland Eklund och professor Ullamaija Kivikuru. Ullamaija Kivikuru forskningschef, professor i journalistik Foto: Christina Klawér-Kauranen 13

16 Samarbetsdelegationen Högskolans samarbetsdelegation fungerar som kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska regionerna samt de områden för vilka högskolan utbildar. Dessutom har delegationen till uppgift att stöda högskolan i dess verksamhet och att ge impulser htill utvecklandet av verksamheten. Delegationens medlemmar utses av högskolans rektor för en mandatperiod om fyra år. Delegationen samman trädde år 2006 till ett möte den 28 november. Foto: Christina Klawér-Kauranen Vid mötet redogjorde direktör Christel von Martens från Finlands kommunförbund om kommun- och servicestrukturreformens nuläge. Professor Helena Blomberg-Kroll och professor Ilse Julkunen diskuterade utbildningens och forskningens roll vid utvecklingen av den sociala sektorn. Direktör Christel von Martens från Finlands kommunförbund presenterade om kommun- och servicestrukturreformens nuläge vid samarbetsdelegationens möte i november. År 2006 bestod samarbetsdelegationen av följande medlemmar: verksamhetsledare Boris Björklund Finlands Svenska Socialförbund stadssekreterare Kaj Björni Kristinestad direktör Mikael Forss Folkpensionsanstalten stadsdirektör Mårten Johansson Ekenäs stad överinspektör Maj Krogell-Haimi justitieministeriet direktör Carita Lundin Sydkustens Landskapsförbund chef Ulla Liljelund socialverket överdirektör Cay Sevón inrikesministeriet direktör Christel von Martens Finlands kommunförbund VD Stefan Mutanen Folkhälsan direktör Gunilla Ohls FST utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen Svenska kulturfonden social- och hälsovårdsdirektör Katarina von Renteln Ekenäs minister Stefan Wallin miljöministeriet bildningsdirektör Kristina Wikberg Esbo direktör Georg Henrik Wrede Mannerheims barnskyddsförbund chefredaktör Lars Hedman Jakobstads tidning intressebevakningschef Per-Stefan Nyholm Östra Nylands förbund socialdirektör Ossi Pursiainen Kårkulla samkommun direktör Ann Sandelin Rundradion chefredaktör Barbro Teir Hufvudstadsbladet kommundirektör John Wrede Brändö, Åland 14

17 Förvaltning Workplace-analys gav ny fart åt planeringen av nybygget Planeringen av högskolans nybyggnad i Kronohagen fortsatte under året. Hela planeringsprocessen tog något av en ny vändning när byggherren, Senat-fastigheterna, meddelade att man avser genomföra en s.k. workplace-analys för nybygget. En workplace-analys är en inventering av utrymmesbehoven utgående från brukarnas faktiska behov och den beräknade användningsgraden av utrymmena. Denna inventering uttrycks sedan i våningsyta, varvid man alltså med en relativt stor noggrannhet kan räkna ut hur mycket utrymme och av vilken typ av utrymme som behövs. Workplace-analyser genomförs numera rätt allmänt vid planeringen av olika offentliga byggnader, men inom Helsingfors universitet blev Soc&kom det första nybygget som genomgick en sådan analys. sommaren intervjuer med centrala aktörer inom högskolan. Alla ämnen fick uttala sig liksom också bl.a. studiebyrån, biblioteket och förvaltningen. Slutresultatet blev en omdisponering av utrymmena i jämförelse med de ursprungliga planerna: Antalet arbetsrum för personalen utökades medan mängden undervisningsutrymmen minskades i någon utsträckning. Större ytor för studerandenas självständiga arbete reserverades också, medan bibliotekets våningsyta blev mindre. Allt som allt kunde utrymmesbehovet minskas med ca 10 % i jämförelse med de tidigare uträkningarna. Även om det inom högskolan till en början fanns en viss skepticism mot workplace-ana lysen, visade det sig när allt kom omkring att det var en nyttig process som ledde till en bättre utgångspunkt för planeringen av den nya byggnaden. De konsulter Senat-fastigheterna hade anställt för workplaceanalysen inledde sitt arbete i maj, och genomförde i början av Henrik Hägglund rektor Soc&kom nya byggnad står inflyttningsklar sommaren

18 Kvalitetssäkring en del av vardagen Vid Helsingfors universitet har under år 2006 pågått en livlig verksamhet kring temat kvalitetssäkring. Orsaken är naturligtvis den, att kvalitetssäkringen vid högskolorna har valts till ett av de mest centrala utvecklingsobjekten inom det europeiska samarbetet. I Finland har rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) satt igång ett projekt med målsättning att stöda högskolornas kvalitetsarbete och påvisa kvalitetssäkringens nivå i de finländska högskolorna. Högskolornas kvalitetssäkringssystem auditeras under perioden och Helsingfors universitet kommer att genomgå auditeringen under år Vid Soc&kom tillsattes en ledningsgrupp för kvalitetsarbetet i augusti med representation från lärarkåren, forskarna, övrig personal och studerande. För att få en helhetsbild av kvalitetssäkringen vid högskolan uppgjorde mindre arbetsgrupper matriser för de mest centrala verksamhetsområdena. I matriserna beskrivs olika funktioner/processer och deras målsättningar, vem som ansvarar för verksamheten, hur kvaliteten säkras samt hur den kan mätas. Fokuseringen har i detta skede legat på kärnfunktioner undervisning, forskning och samhällelig verksamhet med utgångspunkt i högskolans strategiska målsättningar. Kvalitetsarbetet och matriserna presenterades under år 2006 och diskuterades på två temadagar som var öppna för hela personalen och alla studerande. Matriserna behandlades också av ämnesråd, utbildningsråd och forskningsråd. Matriserna uppgjordes som instrument för högskolans egna prioriteringar och som grund för definiering av utvecklingsbehov och -möjligheter samt som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. En målsättning med kvalitetsarbetet vid högskolan är att synlig göra det utvecklingsarbete som görs genom att förbättra dokumentationen samt att garantera en kontinuerlig utveckling av den egna verksamheten. Avsikten är att utveckla ett system som känns ändamålsenligt och funktionsdugligt för alla parter och som utgör en naturlig del av vardagen. Under år 2006 framskred arbetet en del, men att skapa ett fungerande kvalitetssäkringssystem är dock ett långsiktigt arbete. Rita Wickholm förvaltningschef Medlemmar i högskolans styrelse mandatperioden : Högskolans styrelse Hägglund Henrik Kivikuru Ullamaija Thors Astrid Blomberg-Kroll Helena Hautamäki Airi Sjöblom Stefan Liebkind Karmela Eklund Erland Kroll Christian von Troil Margaretha Cantell Olof Carpelan Kristoffer Honkavaara-Wass Mira rektor, ordförande prorektor riksdagsledamot professor professor professor professor, HU universitetslektor, fr.o.m. 1.8, Similä Matti, direktör universitetslektor biträdande sekreterare studerande studerande studerande 16

19 StudentOrganisationen Foto: Michaela von Kügelge Laget Olgas hämnd 100,3, som bestod av fyra StudOrgare, vann andra året i rad olympiaden på Pampas Nationaldag. StudentOrganisationen bara växer och växer, och växer År 2006 fortsatte trenden. Evenemangen som StudOrg ordnade blev större, de nya studerandena tog än mer aktivt kontakt med föreningens aktiva än tidigare och överlag verkar intresset för StudOrg växa alltjämt. På festfronten kan nämnas årsfesten, som lockade 150 deltagare, vilket är fler än på tio år. Ett prov på att StudOrg också lyckades komma närmare gulnäbbarna än tidigare är att Gulissitzen var StudOrgs största fest genom tiderna med hela 385 deltagare. Också kultur- och idrottsevenemangen lockade deltagare och allt fler studerande på Soc&kom valde att komma med i verksamheten. En viktig utveckling som har hållit i sig en längre tid, och som fortsatte år 2006, är att antalet utskottsmedlemmar ökar. Allt fler studerande deltar aktivt i StudOrgs verksamhet, som arrangörer, hjälpredor och som deltagare. Arbets- och ansvarsfördelningen blev under året mycket jämnare, den största tyngden ligger inte längre endast på styrelsemedlemmarna och det verkar som om StudOrg kommit allt närmare Soc&koms studerande i allmänhet. En viktig händelse t.o.m. i historiskt perspektiv var att StudOrg strukturerade om sitt medlemsregister. Samtliga studerande på Soc&kom som ville vara med i föreningen måste meddela om det antingen skriftligt eller elektroniskt. Föreningen utgick rent juridiskt från att ha noll medlemmar i augusti, så det faktum att medlemsantalet ökade till 192 fram till årsskiftet är beaktansvärt. En stor operation under året var också flytten av webbhotell. StudOrgs webbsidor växer så det knakar och under hösten hade StudOrgs Debatt för första gången någonsin över 100 registrerade användare under samma dygn. Styrelsen fortsatte att hålla möte varje vecka, vilket nog var behövligt med tanke på att det ordnades ca två evenemang per vecka. Styrelsen fortsatte att träffa högskolans rektor och styrelsemedlemmar över de så kallade rektorskaffena. StudOrg anser sig ha bra kontakt med högskolans personal och genom rektorskaffetillfällena och aktiv representation i utbildningsråd och ämnesråd har StudOrg goda möjligheter att vara med och påverka beslut som berör studerandenas vardag på Soc&kom. För mig personligen har det varit ett väldigt roligt, och framför allt lärorikt år, och för det vill jag tacka alla Soc&kommare, personal som studerande, och speciellt mina styrelsekompisar! Jonas Lindholm ordförande

20 Rector s Review of 2006 Photo: Mauri Helenius On the one hand, the School, in common with all the other university units, must strive to achieve international top results in research. On the other hand, the School has a special responsibility for research concerning questions which are relevant to the Finnish-Swedish minority. In general, the evaluation result must be seen as an outcome of the very strong investment in research which has taken place in the School for many years already. Focus on research The University Law states that, among other things, the university should promote free research and give the highest research-based education. It is this strong focus on research which is the university s trade-mark or brand as it is usually called today. The year 2006 was a year when research at the Swedish School of Social Science (SSKH) became in many ways prominent. Whereas in the previous years - especially 2004 and the main focus was on planning and carrying through the examination reform in 2006 it was possible to put more emphasis on research. At the very beginning of the year, the School s research activity was noted when the result of the international evaluation of all research at the University if Helsinki was completed. There was a clear improvement in the School s ranking compared to the previous evaluation, and the School could with satisfaction read the evaluation panel s report which clearly showed that the panel had understood the School s dual task. It is not possible, however, to rest on one s laurels too long and lull oneself into the illusion that the good level of research will somehow automatically be upheld. There must be continuous investment in research. In today s university world this means constant project applications and constant work to deal with project administration. Some applications lead to results, others do not. The year 2006 came to be a very successful year as far as the financing of new bigger projects was concerned. The School was awarded two large projects in The Academy of Finland s programme of power. Taking into consideration the fact that the whole of Helsinki University was awarded financing for six projects in the programme, the School s attainment must be seen as considerable. One other larger project from Finland s Academy also received funding during the year. These three projects alone ensure an important research volume during the next 3-4 years. Over and above these, the School has financing for several other projects: the volume of external financing for research in 2006 clearly entered a period of expansion. The Swedish School of Social Science showed a more formal manifestation of research at the end of the year when the annual SSKH Day celebrated the 20-years anniversary of the School s research institute, FISS. During the first decades of its existence, the School, which held its 60 years anniversary celebration in 2003, was strongly education directed. Research work on a broader front actually first began after the School became part of Helsinki University in The foundation of the research institute was a logical consequence of becoming part of the university although ideas about a research institute 18

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2008 Innehåll Rektors översikt 2008...1 Källor till solidaritet i ett indonesiskt samhälle...3 Internationell utvärdering

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte 16.5.2008 Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Bästa studenter, lärare och gäster, det är en stor ära för mig att idag få hålla festtalet till den öppna högskoleverksamheten på Åland som nu fyller

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal

Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal Hanken s introduktionsdag för nyanställda 12.9.2014 Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal Maj-Britt Hedvall, Centret för forskning och internationella

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer