KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Beslut 2. Tid och sätt Beslut 3. Adjungeringar Beslut 4. Anmälan övriga frågor Beslut 5. Fastställande av dagordning Beslut 6. Närvarande Information 7. Frånvarande Information 8. Val av tvenne justerare Beslut 9. Föregående protokoll Beslut 10. Avsägelser Beslut 11. Fyllnadsval Beslut 12. Ekonomirapport Information 13. Godkännande av utlägg/inköp Beslut 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Diskussion/Beslut Diskussion/Beslut 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6)

2 Dagordning(2) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) d. Motion angående viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 15. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Beslut 17. Rapport från (bilaga 13) Information a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 18. Övriga frågor Diskussion/Beslut 19. Beslutsuppföljning (bilaga 14.1) Beslut 20. Meddelande Information 21. Nästa Styrelsemöte Beslut 22. OFMA Beslut Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare

3 Protokoll(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet ägde rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande Erik Bergman förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar Följande adjungeringar godkändes i klump: Ida Lindström och Øyvind Nørregård. 4. Anmälan övriga frågor - 5. Fastställande av dagordning Oskar Hansson yrkade på att lägga till ny 13. Ekonomirapport med Ninnie Wybrands som föredragande samt att flytta 16. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 till ny 14. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a. och motion e. till ny b. och därefter justera underparagrafernas nummer därefter. Marianne Koliana yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a., motion h. till ny b. och motion i. till ny c. Underparagrafernas nummer justeras därefter. Oskar Hanssons andra yrkande står i strid med Marianne Kolianas yrkande. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande över Marianne Kolianas. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll den nya dagordningen med Oskar Hanssons ändringar. 6. Närvarande Dag Bengtsson, Erik Bergman, Oskar Hansson, Mikaela Johannesson, Marianne Koliana, Alexander Rex, Moa Larsson, Nina Bjurman, Ninnie Wybrands och Sara Persson.

4 Protokoll(2) 7. Frånvarande - 8. Val av tvenne justerare Alexander Rex och Mikaela Johannesson valdes till justerare. 9. Föregående protokoll Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 10. Avsägelser Fyllnadsval Godkännande av utlägg/inköp Ekonomirapport -Föredragande: Ninnie Wybrands Ninnie Wybrands föredrog Ekonomirapport. Hon informerade om alla utskottens närvarande budgetstatus. Øyvind Nørregård lämnade mötet Oskar Hansson yrkade på att gå tillbaka till 5. Fastställande av dagordning. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att flytta 16 b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen till före 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret Mötet biföll detta. 16. (framflyttad) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) (framflyttad) Denna paragraf har blivit framflyttad enligt beslut ovan. Ida Lindström, BTS-ansvarig emeritus, föredrog Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen enligt bilaga 6. Mötet diskuterade huruvida motionen skulle gynna sektionen. Mötet var överlag ense om att det finns mycket som kan göras när det gäller att förbättra samarbetet med sektioner på andra universitet, i Sverige såväl som internationellt. Det diskuterades vidare om att skapa en motsvarighet till BTS, då KTS och att då NKK-ansvarig, kanske bättre benämnt Kemiteknikansvarig då ska driva i detta. Alexander Rex lämnade mötet Mötet diskuterade vidare huruvida vi bör tillsätta poster innan vi ens vet om det finns ett intresse från de andra universitetens sida.

5 Protokoll(3) Alexander Rex återvände till mötet Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen till förmån för verksamhetsplansenliga utredningar angående sektionens alumniverksamhet, sektionens samarbeten och Allmänna Utskottets sammansättning. Marianne Koliana yrkade på matpaus till Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs Petter Starlander anlände och godkändes som adjungerad, efter en röstning 4 för bifall mot 3 för avslag. Mikaela Johannesson reserverade sig mot beslutet. Marianne Koliana yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen och att Styrelsen 2015 har i uppgift att ta fram ett förslag för UKGs funktion, sammansättning etc. samt att utreda alumniverksamheten med hänsyn till verksamhetsplanen till Vårterminsmötet Erik Bergman yrkade på att Styrelsen vill bifalla motionen med ändringen att BTDansvarig och NKK-ansvarig ändras till Bioteknikrespektive Kemiteknikansvarig samt att postbeskrivningarna ändras till att innefatta mer generella arbetsuppgifter. Marianne Koliana yrkade på att dra streck i debatten. Mötet biföll detta. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Erik Bergmans yrkande. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande. Marianne Koliana uppdrogs att skriva motionssvaret. Erik Bergman yrkade på att ta paus i tolv minuter för att se ett genrep av Sångarstridens spex. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs

6 Protokoll(4) 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) -Föredragande: Oskar Hansson Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Adam Eliasson anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Adam Eliasson föredrog Motion angående äskande av pengar till replokal enligt bilaga 1. Han informerade om att ca 1/3 av hyran på betalas av Sångarstriden, dvs. 800 kr och att K-bandet då skulle behöva kr för lokalhyran resten av året. Marianne Koliana yrkade på att kr tas från Styrelsens budget och att 600 kr tas från KUs egen budget. Adam Eliasson jämkade sig med detta. Ninnie Wybrands tilläggsyrkade på att de kr tas från budgetposten Verksamhetsutvecklande projekt. Marianne Koliana jämkade sig med detta. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande med Ninnie Wybrands ändringar. Linnea Thörnqvist anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) Oskar Hansson föredrog Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan enligt bilaga Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Alexander Rex uppdrogs att skriva motionssvaret. b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) Flyttad till mellan 13 och 14. Sara Persson föredrog Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKG-medlemmar enligt bilaga 2. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

7 Protokoll(5) Mikaela Johannesson uppdrogs att skriva motionssvaret. d. Motion angående Viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) Alexander Rex föredrog Motion angående viceposter i Sexmästeriet enligt bilaga 4. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Moa Larsson uppdrogs att skriva motionssvaret. e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) Petter Starlander föredrog Motion angående Jubileumsåret 2015 enligt bilaga 5. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen yrkar på avslag för motionen. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande. Nina Bjurman uppdrogs att skriva motionssvaret. f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) enligt bilaga 7. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen yrkar på att stryka formuleringen men ej delta i VMX-möten. Dag Bengtsson yrkade på att att Styrelsen står bakom motionen med ändringarna att båda att-satserna stryks till förmån av att i reglementet ändra till 9:1 Världsmästare (4 st). Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. Erik Bergman uppdrogs att skriva motionssvaret. g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig enligt bilaga 8. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

8 Protokoll(6) Oskar Hansson uppdrogs att skriva motionssvaret. Moa Larssons yrkade på toapaus i två minuter. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) Marianne Koliana föredrog de två motionerna angående införandet av Informationsansvarig(a) enligt bilaga Möte var eniga om att motionerna var en bra idé. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1. som en proposition vid tillåtelse från Marianne Koliana. Marianne Koliana tillät detta och drog tillbaka sina motioner till förmån för att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1 som en proposition istället. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 17. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 18. Rapport från (bilaga 13) Utskottsansvariga med flera föredrog sina egna rubriker enligt bilaga 13. a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 19. Övriga frågor Beslutsuppföljning (bilaga ) 1. Punkten godkändes då uppdraget är utfört. 3. Rapporteras på Höstterminsmötet. 4. Rapporteras på Styrelsemöte nr Moa Larsson och Oskar Hansson ströks då deras del av uppföljningen var avklarad. Ninnie Wybrands del angående riktlinjer för ekonomihantering kvarstår och rapporteras istället på Styrelsemöte nr Rapporteras på Styrelsemöte nr 11.

9 8. Rapporteras på Styrelsemöte nr 12. Styrelsemöte nr 10 Protokoll(7) 21. Meddelande Oskar Hansson informerade om att det nu är 193 dagar kvar till Jubileumsbalen. Nina Bjurman utbröt glatt att på fredag är det kladdkakans dag! Sara Persson informerade om att det är 49 dagar kvar till julafton. Moa Larsson utbröt exalterat att det är Sångarstriden på torsdag! Moa Larsson meddelade även att det är Mexikansk Pub i Gallien på måndag. Moa Larsson informerade om att det är buggkväll på onsdag. Mikaela Johannesson meddelade att Ulf Ellervik håller forskarlunch i Café Ester imorgon. Oskar Hansson utbröt att på fredag har Teknologkåren sin Jubileumsbal. Sara Persson informerade om att den 25 november kl är det Casekväll med Lunicore. Det kommer vara gratis käk och väldigt lärorikt. Hon rekommenderar alla att gå! Alexander Rex gjorde en hjälteinsats till alla glömska människor då han meddelade att det är fars dag på söndag. 22. Nästa Styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 24 november kl i Marie Curie. 23. OFMA Ordförande Erik Bergman förklarade mötet avslutat klockan Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare Alexander Rex Justerare Mikaela Johannesson Justerare

10 Bilaga 1 Motion angående äskande av pengar till replokal Styrelsemöte nr 10, 2014 Bakgrund K-bandet har tidigare fått pengar från styrelsen till replokal för att de ska kunna repa inför pubar och andra tillställningar arrangerat av sektionen eller kåren. Då K-bandet har tänkt att börja repa inför ett antal spelningar i nästa läsperiod behöver de åter igen en replokal att repa i. den totala kostnaden för replokalen fram till jul kommer vara 2400kr. Då Sångarstriden nu repar i lokalen kommer delar av den kostnaden betalas av sås-budgeten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar undertecknad att styrelsen skjuter fram pengar för att täcka kostnaderna för replokal, som inte täcks av sås-budgeten, i förmån för K-bandets möjligheter att kunna repa nästa läsperiod. Adam Eliasson Lund,

11 Bilaga 2 Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av antalet IKGmedlemmar. Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Under Höstterminsmötet 2013 så godkändes en motion angående nya grupper inom IKG. IKG kom då att bestå av en mässgrupp samt en eventgrupp för att få tydligare arbetsuppgifter och mål. Detta har fungerat exemplariskt under Dock så har det i IKG funnits en mässansvarig och en eventansvarig vilket har varit en nyckel till framgång. Dessa har båda bistått IKG-Ordförande i dennes arbete samt tagit ansvar för mässgruppen respektive eventgruppen. I reglementet står det dock att det finns en Vice- Ordförande vilket inte längre är relevant eller föredelaktigt då IKG har strukturerats om. IKG består nu av två grupper och bör därför ha en Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt en Vice IKG- Ordförande med eventansvar. Införandet av en andra Vice IKG-Ordförande innebär att antalet medlemmar i utskottet utökas men trots detta behövs det fler IKG-medlemmar. Att K-sektionens Industrikontaktgrupp är den minsta på LTH trots att det inte är den minsta sektionen är inte fördelaktigt. IKG behöver fler medlemmar för att kunna höja kvalitén och kunna utöka sin verksamhet och företagskontakt. Detta skulle gynna sektionens medlemmar. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i reglementet i 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande skall bistå IKG-Ordföranden i dennes arbete." till "a) Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med mässansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för mässgruppen.

12 Bilaga 2 b) Vice IKG-Ordförande med eventansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för eventgruppen." att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Industrikontaktmän/-kvinnor (8 st)" till "Industrikontaktmän/-kvinnor (12 st)" Sara Persson, IKG-Ordförande 2014 Lund, Julia Scheffel, Mässansvarig 2014 Lund,

13 Bilaga 3.1(1) Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Den strategiska arbetsgruppen blev tillsatt av Styrelsen för att utveckla det strategiska arbetet hos sektionen. För att åstadkomma detta har gruppen arbetat fram ett långsiktigt mål- och visionsdokument och en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Gruppen har arbetat genom att skicka ut formulär till och anordnat workshops för sektionens medlemmar. Totalt har närmare 350 mantimmar spenderats på att ta fram dokumenten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i Stadgarna 5:3 ändra Följa gällande Stadgar och Reglemente till Följa gällande styrdokument att i Stadgarna 4:2:4 lägga till punkterna Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Styrelsems förslag till nytt mål- och visionsdokument. Detta behandlas endast på mötet innan det gällande mål- och visionsdokumentets giltighetstid löper ut. att införa Kapitel 5 Mål- och visionsdokument med följande paragrafer i Reglementet 5:1 Ändamål Mål- och visionsdokumenten syftar till att beskriva Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott skall sträva mot för att uppfylla medlemmarnas visioner. 5:2 Införande Sektionsmötet inför mål- och visionsdokumentet. Förslag på ändring behandlas som en reglementesändring.

14 Bilaga 3.1(2) 5:3 Ändring Förslag på ändring av mål- och visionsdokumentet framförs till Sektionsmötet som en reglementesändring. 5:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av mål- och visionsdokument finns tillgängliga för medlemmarna samt att mål- och visionsdokumentet läggs som en bilaga till detta reglemente. 5:5 Giltighet Mål- och visionsdokument är giltigt i tre år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt de tre nästkommande verksamhetsåren. Revidering påverkar ej giltighetstiden. att införa Kapitel 6 Verksamhetsplan med följande paragrafer i Reglementet 6:1 Ändamål Verksamhesplanen ger sektionen konkreta mål att arbeta mot under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen tas fram ur mål- och visionsdokumentet. 6:2 Införande Sektionsmötet inför verksamhetsplanen. Förslag på ny verksamhetsplan behandlas som en vanlig motion. 6:3 Ändring Fastställd verksamhetsplan kan ej ändras under det verksamhetsår den är giltig. 6:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av verksamhetsplanen finns tillgängliga för medlemmarna samt att verksamhetsplanen läggs som en bilaga till detta reglemente. 6:5 Giltighet Verksamhetsplanen är giltigt i ett år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt nästkommande verksamhetsår. att i Reglementet 2:1 lägga till punkterna Styrelsen ansvarar för att på höstterminsmötet lämna förslag på verksamhetsplan för följande verksamhetsår.

15 Bilaga 3.1(3) Styrelsen ansvarar för att lämna förslag på ett nytt mål- och visionsdokument till höstterminsmötet innan det gällande mål- och visionsdokumentet löper ut. att att genomföra de redaktionella ändringar som krävs anta mål- och visionsdokument och verksamhetsplan för jubileumsåret 2015 enligt bilagor Erik Bergman, Ordförande 2014 Oskar Hansson, Vice Ordförande 2014 Lund, Lund, Mikaela Johannesson, Studierådsordförande 2014 Rickard Möller, Revisorssuppleant 2014 Lund, Lund, Petter Starlander, Jubileumsgeneral 2015 Ninnie Wybrands, Skattmästare 2014 Lund, Lund,

16 Bilaga 3.2(1) K-sektionens mål- och visionsdokument Giltig: till Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

17 Bilaga 3.2(2) Inledning Syfte Detta dokument beskriver Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott ska sträva mot för att uppfylla visionerna. Dokumentet ska underlätta styrningen av sektionen och förenkla prioriteringen av arbetsuppgifter. Användning Vid avslutat verksamhetsår ska en översyn av de milstolpar som beskrivs i dokumentet genomföras och vid behov lyfts eventuella revideringar till Vårtterminsmötet. Dokumentet får endast revideras på sektionsmöten enligt reglementet. Var tredje år ska hela dokumentet granskas genomgående och uppdateras. Med detta dokument som grund ska den årliga verksamhetsplanen tas fram. Verksamhetsplanen lyfter några av de långsiktiga målen från detta dokument och skapar ettåriga projekt. Det åligger Styrelsen att konkretisera verksamhetsplanen och kontinuerligt arbeta med att uppfylla verksamhetsplanen under året. Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en utvärdering av hur väl den gällande verksamhetsplanens projekt har fallit ut. Med detta i beaktande tas nästa verksamhetsplan fram, med fokus på nya mål från mål- och visionsdokumentet. Mellan varje ordinarie revidering av detta dokument bör samtliga mål och milstolpar behandlas i någon verksamhetsplan. Struktur Kemi- och Biotekniksektionens mål- och visionsdokument är baserat på sektionens utskott, som var för sig utgår från sektionens övergripande vision. Varje kapitel i mål- och visionsdokumentet är strukturerat i tre nivåer där utskottets vision står överst. Utifrån visionen är ett antal mål definierade, som beskriver vad som ska eftersträvas för att uppnå visionen. Utifrån målen är ett antal milstolpar definierade, som mäter framsteg i arbetet med målen. Definitioner När det i detta dokument refereras till studenterna åsyftas de studenter som studerar vid Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet samt Mastersprogrammen Biotechnology och Food Technology and Nutrition. När det i detta dokument refereras till medlemmarna åsyftas de studenter som studerar vi ovan nämnda utbildningar och är medlemmar i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. När det i detta dokument refereras till funktionärer åsyftas de medlemmar som är förtroendevalda funktionärer på Kemi- och Biotekniksektionen. När det i detta dokument refereras till utbildningen åsyftas de ovan nämnda utbildningsprogrammen. När det i detta dokument refereras till sektionen åsyftas Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola. Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

18 Bilaga 3.2(3) Kemi- och Biotekniksektionen Vision Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid, såväl nu som för framtiden Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

19 Bilaga 3.2(4) Styrelsen Vision Styrelsen ska leda organisationen och ständigt utveckla den till det bättre Mål Styrelsen ska ständigt kritiskt utvärdera sektionens verksamhet Styrelsen ska arbeta för att effektivisera arbetet inom sektionen Styrelsen ska se till att sektionsengagerade upplever att tiden på sektionen är utvecklande Styrelsen ska genom att arbeta strategiskt verka för en god kontinuitet inom verksamheten Styrelsen ska se till att ett internationellt perspektiv genomsyrar organisationen Milstolpar Det ska finnas ett välfungerande utvärderingssystem för sektionens verksamhet för att se till att sektionens mål och visioner uppfylls Utskottens verksamhet och organisation ska fullständigt utvärderas Det ska finnas ett välfungerande system för att ta del av och på ett ändamålsenligt vis använda dokument från föregående år Minst en tiondel av sektionens funktionärsposter ska utgöras av internationella studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

20 Bilaga 3.2(5) Allmänna Utskottet Vision Allmänna utskottet ska ta tillvara på och tillgodose studenternas bredd av intressen som inte täcks av övriga utskott Mål Det ska vara låga trösklar för att starta nya projekt och ny typ av verksamhet Funktionärerna i utskottet ska ha god sammanhållning och få bra stöd från organisationen Milstolpar Det ska vara enkelt att som sektionsmedlem bli invald som projektfunktionär Varje verksamhetsår ska minst två evenemang av projektfunktionärer arrangeras, utanför den ordinarie verksamheten Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

21 Bilaga 3.2(6) Idrottsutskottet Vision Idrottsutskottet ska skapa intresse för och främja idrottsliga aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av idrottsliga intressen som studenterna har Idrottsutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma idrottsverksamhet Milstolpar Anordna återkommande evenemang med minst 25 deltaganade studenter Anordna minst ett evenemang per läsperiod som bejakar studenternas breda idrottsliga intressen Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

22 Bilaga 3.2(7) Industrikontaktgruppen Vision Industrikontaktgruppen ska skapa kontakytor mellan företag och studenter, samt skapa ekonomiska förutsättningar för sektionen att utveckla sin verksamhet Mål Utöka samarbetet med andra industrikontaktorgan Stärka Kemi- och Biotekniksektionens varumärke gentemot kemi- och bioteknikföretag Sänka kostnader för sektionens verksamhet genom utvecklande av företagskontakt och produktsponsring Industrikontaktgruppen ska samordna samtliga utskotts företagskontakt Sektionen ska ha breda och representativa företagskontakter Milstolpar I början av varje verksamhetsår ska varje utskottsmedlem genomgå adekvat företagskontaktutbildning Ta fram riktlinjer för sektionens företagskontakt för att öka professionalism och kontinuitet Minst ett studiebesök ska anordnas varje termin Minst 20 företag ska medverka på sektionens arbetsmarknadsdag Varje specialisering ska vara representerad på sektionens arbetsmarknadsdag Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

23 Bilaga 3.2(8) Informationsutskottet Vision Informationsutskottet ska verka för att alla studenter ska kunna ta del av aktuella händelser, sektionens historia samt verka för transparens mellan student och sektion Mål Alla utskott och dess verksamhet ska synliggöras i sektionens nyhetsutskick Alla studenter, nationella såväl som internationella, ska enkelt kunna ta del av information Sektionens hemsida ska vara uppdaterad med relevant information Sektionens arkiv och historia ska synliggöras Officiella dokument ska finnas tillgängliga för alla studenter Milstolpar Rutiner ska skapas för att proaktivt inhämta information från sektionens utskott Alla nyhetsutskick ska vara översatta till engelska Sektionstidningen ska ges ut i digitalt och tryckt format minst fyra gånger om året Sektionens hemsida ska hysa en uppdaterad kalender innehållandes aktuella händelser Styrdokument och mötesprotokoll ska finnas tillgängliga för alla studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

24 Bilaga 3.2(9) Kommando Gul Vision - Mål - Milstolpar - Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

25 Bilaga 3.2(10) Kulturutskottet Vision Kulturutskottet ska skapa intresse för och främja kulturella aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av kulturella intressen som studenterna har Kulturutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma kulturverksamhet Sektionen ska ha ett tillgängligt sångarkiv och sångboken ska hållas uppdaterad Milstolpar Anordna minst ett evenemang som bejakar studenternas breda kulturella intressen per läsperiod Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Arbetet med Sångarstriden ska pågå kontinuerligt under året Nyskrivna såväl som gamla sånger ska kontinuerligt insamlas Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

26 Bilaga 3.2(11) Källarmästeriet Vision Källarmästeriet ska verka för att studenterna ska ha tillgång till ett café anpassat efter studenterna, samt se till att studenternas uppehållsrum är trivsamt och att sektionens inventarier kan nyttjas på bästa sätt. Mål Sektionen ska driva ett café i Café Esters lokaler Sektionens café ska vara öppet under normala arbetstider Sektionens café ska ha ett brett utbud av tillred mat Sektionens prylar och inventarier ska vara i gott skick och tillgängliga för ändamålsenlig användning Milstolpar Det ska finnas en genomarbetad plan för ett studentdrivet café Sektionens café ska marknadsföras för alla som är verksamma på Kemicentrum Sektionens café ska erbjuda tillredd lunch En uppdaterad inventarielista ska finnas lättillgänglig Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

27 Bilaga 3.2(12) Medaljkommittén Vision Medaljkommittén ska verka för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang inom sektionen Mål Medaljkommitténs poster ska vara fyllda för att uppfånga engagemang i samtliga årskurser Det ska finnas en bra kontinuitet mellan olika år för vilka medaljer som delas ut för vilka prestationer Milstolpar Medaljkommitténs arbete ska belysas för att locka fler studenter till kommittén Det ska finnas ett levande dokument med motiveringar för samtliga medaljutdelningar genom åren Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

28 Bilaga 3.2(13) Phøset Vision Phøset ska se till så att alla nyantagna studenterna kommer väl in i studierna och gemenskapen på sektionen Mål Nollningen ska innehålla aktiviteter som passar samtliga nyantagna studenter Phøset ska ha ett långsiktigt och givande samarbete med LTH gällande nollningen De internationella nyantagna studenterna ska integreras i nollningen och känna sig lika välkomna som de nationella nyantagna studenterna Nollningen ska vara kopplad till en sund alkoholkultur Nollningen ska bidra till en bra studiekultur Milstolpar Högst 10 % av de nyantagna studenterna ska hoppa av från nollningen under de första två veckorna K-sektionen ska få högst betyg i studievägledningens utvärdering av nollningen Nationella och internationella nyantagna studenter ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i nollningen Vid utvärdering av nollningen ska ingen nolla uppge att den upplevt alkoholhets på sektionen Sektionen ska inte anordna evenemang som stör ordinarie skoltid under nollningen Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer