KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Beslut 2. Tid och sätt Beslut 3. Adjungeringar Beslut 4. Anmälan övriga frågor Beslut 5. Fastställande av dagordning Beslut 6. Närvarande Information 7. Frånvarande Information 8. Val av tvenne justerare Beslut 9. Föregående protokoll Beslut 10. Avsägelser Beslut 11. Fyllnadsval Beslut 12. Ekonomirapport Information 13. Godkännande av utlägg/inköp Beslut 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Diskussion/Beslut Diskussion/Beslut 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6)

2 Dagordning(2) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) d. Motion angående viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 15. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Beslut 17. Rapport från (bilaga 13) Information a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 18. Övriga frågor Diskussion/Beslut 19. Beslutsuppföljning (bilaga 14.1) Beslut 20. Meddelande Information 21. Nästa Styrelsemöte Beslut 22. OFMA Beslut Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare

3 Protokoll(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet ägde rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande Erik Bergman förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar Följande adjungeringar godkändes i klump: Ida Lindström och Øyvind Nørregård. 4. Anmälan övriga frågor - 5. Fastställande av dagordning Oskar Hansson yrkade på att lägga till ny 13. Ekonomirapport med Ninnie Wybrands som föredragande samt att flytta 16. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 till ny 14. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a. och motion e. till ny b. och därefter justera underparagrafernas nummer därefter. Marianne Koliana yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a., motion h. till ny b. och motion i. till ny c. Underparagrafernas nummer justeras därefter. Oskar Hanssons andra yrkande står i strid med Marianne Kolianas yrkande. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande över Marianne Kolianas. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll den nya dagordningen med Oskar Hanssons ändringar. 6. Närvarande Dag Bengtsson, Erik Bergman, Oskar Hansson, Mikaela Johannesson, Marianne Koliana, Alexander Rex, Moa Larsson, Nina Bjurman, Ninnie Wybrands och Sara Persson.

4 Protokoll(2) 7. Frånvarande - 8. Val av tvenne justerare Alexander Rex och Mikaela Johannesson valdes till justerare. 9. Föregående protokoll Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 10. Avsägelser Fyllnadsval Godkännande av utlägg/inköp Ekonomirapport -Föredragande: Ninnie Wybrands Ninnie Wybrands föredrog Ekonomirapport. Hon informerade om alla utskottens närvarande budgetstatus. Øyvind Nørregård lämnade mötet Oskar Hansson yrkade på att gå tillbaka till 5. Fastställande av dagordning. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att flytta 16 b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen till före 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret Mötet biföll detta. 16. (framflyttad) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) (framflyttad) Denna paragraf har blivit framflyttad enligt beslut ovan. Ida Lindström, BTS-ansvarig emeritus, föredrog Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen enligt bilaga 6. Mötet diskuterade huruvida motionen skulle gynna sektionen. Mötet var överlag ense om att det finns mycket som kan göras när det gäller att förbättra samarbetet med sektioner på andra universitet, i Sverige såväl som internationellt. Det diskuterades vidare om att skapa en motsvarighet till BTS, då KTS och att då NKK-ansvarig, kanske bättre benämnt Kemiteknikansvarig då ska driva i detta. Alexander Rex lämnade mötet Mötet diskuterade vidare huruvida vi bör tillsätta poster innan vi ens vet om det finns ett intresse från de andra universitetens sida.

5 Protokoll(3) Alexander Rex återvände till mötet Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen till förmån för verksamhetsplansenliga utredningar angående sektionens alumniverksamhet, sektionens samarbeten och Allmänna Utskottets sammansättning. Marianne Koliana yrkade på matpaus till Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs Petter Starlander anlände och godkändes som adjungerad, efter en röstning 4 för bifall mot 3 för avslag. Mikaela Johannesson reserverade sig mot beslutet. Marianne Koliana yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen och att Styrelsen 2015 har i uppgift att ta fram ett förslag för UKGs funktion, sammansättning etc. samt att utreda alumniverksamheten med hänsyn till verksamhetsplanen till Vårterminsmötet Erik Bergman yrkade på att Styrelsen vill bifalla motionen med ändringen att BTDansvarig och NKK-ansvarig ändras till Bioteknikrespektive Kemiteknikansvarig samt att postbeskrivningarna ändras till att innefatta mer generella arbetsuppgifter. Marianne Koliana yrkade på att dra streck i debatten. Mötet biföll detta. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Erik Bergmans yrkande. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande. Marianne Koliana uppdrogs att skriva motionssvaret. Erik Bergman yrkade på att ta paus i tolv minuter för att se ett genrep av Sångarstridens spex. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs

6 Protokoll(4) 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) -Föredragande: Oskar Hansson Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Adam Eliasson anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Adam Eliasson föredrog Motion angående äskande av pengar till replokal enligt bilaga 1. Han informerade om att ca 1/3 av hyran på betalas av Sångarstriden, dvs. 800 kr och att K-bandet då skulle behöva kr för lokalhyran resten av året. Marianne Koliana yrkade på att kr tas från Styrelsens budget och att 600 kr tas från KUs egen budget. Adam Eliasson jämkade sig med detta. Ninnie Wybrands tilläggsyrkade på att de kr tas från budgetposten Verksamhetsutvecklande projekt. Marianne Koliana jämkade sig med detta. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande med Ninnie Wybrands ändringar. Linnea Thörnqvist anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) Oskar Hansson föredrog Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan enligt bilaga Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Alexander Rex uppdrogs att skriva motionssvaret. b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) Flyttad till mellan 13 och 14. Sara Persson föredrog Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKG-medlemmar enligt bilaga 2. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

7 Protokoll(5) Mikaela Johannesson uppdrogs att skriva motionssvaret. d. Motion angående Viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) Alexander Rex föredrog Motion angående viceposter i Sexmästeriet enligt bilaga 4. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Moa Larsson uppdrogs att skriva motionssvaret. e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) Petter Starlander föredrog Motion angående Jubileumsåret 2015 enligt bilaga 5. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen yrkar på avslag för motionen. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande. Nina Bjurman uppdrogs att skriva motionssvaret. f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) enligt bilaga 7. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen yrkar på att stryka formuleringen men ej delta i VMX-möten. Dag Bengtsson yrkade på att att Styrelsen står bakom motionen med ändringarna att båda att-satserna stryks till förmån av att i reglementet ändra till 9:1 Världsmästare (4 st). Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. Erik Bergman uppdrogs att skriva motionssvaret. g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig enligt bilaga 8. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

8 Protokoll(6) Oskar Hansson uppdrogs att skriva motionssvaret. Moa Larssons yrkade på toapaus i två minuter. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) Marianne Koliana föredrog de två motionerna angående införandet av Informationsansvarig(a) enligt bilaga Möte var eniga om att motionerna var en bra idé. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1. som en proposition vid tillåtelse från Marianne Koliana. Marianne Koliana tillät detta och drog tillbaka sina motioner till förmån för att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1 som en proposition istället. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 17. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 18. Rapport från (bilaga 13) Utskottsansvariga med flera föredrog sina egna rubriker enligt bilaga 13. a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 19. Övriga frågor Beslutsuppföljning (bilaga ) 1. Punkten godkändes då uppdraget är utfört. 3. Rapporteras på Höstterminsmötet. 4. Rapporteras på Styrelsemöte nr Moa Larsson och Oskar Hansson ströks då deras del av uppföljningen var avklarad. Ninnie Wybrands del angående riktlinjer för ekonomihantering kvarstår och rapporteras istället på Styrelsemöte nr Rapporteras på Styrelsemöte nr 11.

9 8. Rapporteras på Styrelsemöte nr 12. Styrelsemöte nr 10 Protokoll(7) 21. Meddelande Oskar Hansson informerade om att det nu är 193 dagar kvar till Jubileumsbalen. Nina Bjurman utbröt glatt att på fredag är det kladdkakans dag! Sara Persson informerade om att det är 49 dagar kvar till julafton. Moa Larsson utbröt exalterat att det är Sångarstriden på torsdag! Moa Larsson meddelade även att det är Mexikansk Pub i Gallien på måndag. Moa Larsson informerade om att det är buggkväll på onsdag. Mikaela Johannesson meddelade att Ulf Ellervik håller forskarlunch i Café Ester imorgon. Oskar Hansson utbröt att på fredag har Teknologkåren sin Jubileumsbal. Sara Persson informerade om att den 25 november kl är det Casekväll med Lunicore. Det kommer vara gratis käk och väldigt lärorikt. Hon rekommenderar alla att gå! Alexander Rex gjorde en hjälteinsats till alla glömska människor då han meddelade att det är fars dag på söndag. 22. Nästa Styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 24 november kl i Marie Curie. 23. OFMA Ordförande Erik Bergman förklarade mötet avslutat klockan Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare Alexander Rex Justerare Mikaela Johannesson Justerare

10 Bilaga 1 Motion angående äskande av pengar till replokal Styrelsemöte nr 10, 2014 Bakgrund K-bandet har tidigare fått pengar från styrelsen till replokal för att de ska kunna repa inför pubar och andra tillställningar arrangerat av sektionen eller kåren. Då K-bandet har tänkt att börja repa inför ett antal spelningar i nästa läsperiod behöver de åter igen en replokal att repa i. den totala kostnaden för replokalen fram till jul kommer vara 2400kr. Då Sångarstriden nu repar i lokalen kommer delar av den kostnaden betalas av sås-budgeten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar undertecknad att styrelsen skjuter fram pengar för att täcka kostnaderna för replokal, som inte täcks av sås-budgeten, i förmån för K-bandets möjligheter att kunna repa nästa läsperiod. Adam Eliasson Lund,

11 Bilaga 2 Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av antalet IKGmedlemmar. Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Under Höstterminsmötet 2013 så godkändes en motion angående nya grupper inom IKG. IKG kom då att bestå av en mässgrupp samt en eventgrupp för att få tydligare arbetsuppgifter och mål. Detta har fungerat exemplariskt under Dock så har det i IKG funnits en mässansvarig och en eventansvarig vilket har varit en nyckel till framgång. Dessa har båda bistått IKG-Ordförande i dennes arbete samt tagit ansvar för mässgruppen respektive eventgruppen. I reglementet står det dock att det finns en Vice- Ordförande vilket inte längre är relevant eller föredelaktigt då IKG har strukturerats om. IKG består nu av två grupper och bör därför ha en Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt en Vice IKG- Ordförande med eventansvar. Införandet av en andra Vice IKG-Ordförande innebär att antalet medlemmar i utskottet utökas men trots detta behövs det fler IKG-medlemmar. Att K-sektionens Industrikontaktgrupp är den minsta på LTH trots att det inte är den minsta sektionen är inte fördelaktigt. IKG behöver fler medlemmar för att kunna höja kvalitén och kunna utöka sin verksamhet och företagskontakt. Detta skulle gynna sektionens medlemmar. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i reglementet i 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande skall bistå IKG-Ordföranden i dennes arbete." till "a) Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med mässansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för mässgruppen.

12 Bilaga 2 b) Vice IKG-Ordförande med eventansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för eventgruppen." att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Industrikontaktmän/-kvinnor (8 st)" till "Industrikontaktmän/-kvinnor (12 st)" Sara Persson, IKG-Ordförande 2014 Lund, Julia Scheffel, Mässansvarig 2014 Lund,

13 Bilaga 3.1(1) Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Den strategiska arbetsgruppen blev tillsatt av Styrelsen för att utveckla det strategiska arbetet hos sektionen. För att åstadkomma detta har gruppen arbetat fram ett långsiktigt mål- och visionsdokument och en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Gruppen har arbetat genom att skicka ut formulär till och anordnat workshops för sektionens medlemmar. Totalt har närmare 350 mantimmar spenderats på att ta fram dokumenten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i Stadgarna 5:3 ändra Följa gällande Stadgar och Reglemente till Följa gällande styrdokument att i Stadgarna 4:2:4 lägga till punkterna Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Styrelsems förslag till nytt mål- och visionsdokument. Detta behandlas endast på mötet innan det gällande mål- och visionsdokumentets giltighetstid löper ut. att införa Kapitel 5 Mål- och visionsdokument med följande paragrafer i Reglementet 5:1 Ändamål Mål- och visionsdokumenten syftar till att beskriva Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott skall sträva mot för att uppfylla medlemmarnas visioner. 5:2 Införande Sektionsmötet inför mål- och visionsdokumentet. Förslag på ändring behandlas som en reglementesändring.

14 Bilaga 3.1(2) 5:3 Ändring Förslag på ändring av mål- och visionsdokumentet framförs till Sektionsmötet som en reglementesändring. 5:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av mål- och visionsdokument finns tillgängliga för medlemmarna samt att mål- och visionsdokumentet läggs som en bilaga till detta reglemente. 5:5 Giltighet Mål- och visionsdokument är giltigt i tre år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt de tre nästkommande verksamhetsåren. Revidering påverkar ej giltighetstiden. att införa Kapitel 6 Verksamhetsplan med följande paragrafer i Reglementet 6:1 Ändamål Verksamhesplanen ger sektionen konkreta mål att arbeta mot under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen tas fram ur mål- och visionsdokumentet. 6:2 Införande Sektionsmötet inför verksamhetsplanen. Förslag på ny verksamhetsplan behandlas som en vanlig motion. 6:3 Ändring Fastställd verksamhetsplan kan ej ändras under det verksamhetsår den är giltig. 6:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av verksamhetsplanen finns tillgängliga för medlemmarna samt att verksamhetsplanen läggs som en bilaga till detta reglemente. 6:5 Giltighet Verksamhetsplanen är giltigt i ett år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt nästkommande verksamhetsår. att i Reglementet 2:1 lägga till punkterna Styrelsen ansvarar för att på höstterminsmötet lämna förslag på verksamhetsplan för följande verksamhetsår.

15 Bilaga 3.1(3) Styrelsen ansvarar för att lämna förslag på ett nytt mål- och visionsdokument till höstterminsmötet innan det gällande mål- och visionsdokumentet löper ut. att att genomföra de redaktionella ändringar som krävs anta mål- och visionsdokument och verksamhetsplan för jubileumsåret 2015 enligt bilagor Erik Bergman, Ordförande 2014 Oskar Hansson, Vice Ordförande 2014 Lund, Lund, Mikaela Johannesson, Studierådsordförande 2014 Rickard Möller, Revisorssuppleant 2014 Lund, Lund, Petter Starlander, Jubileumsgeneral 2015 Ninnie Wybrands, Skattmästare 2014 Lund, Lund,

16 Bilaga 3.2(1) K-sektionens mål- och visionsdokument Giltig: till Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

17 Bilaga 3.2(2) Inledning Syfte Detta dokument beskriver Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott ska sträva mot för att uppfylla visionerna. Dokumentet ska underlätta styrningen av sektionen och förenkla prioriteringen av arbetsuppgifter. Användning Vid avslutat verksamhetsår ska en översyn av de milstolpar som beskrivs i dokumentet genomföras och vid behov lyfts eventuella revideringar till Vårtterminsmötet. Dokumentet får endast revideras på sektionsmöten enligt reglementet. Var tredje år ska hela dokumentet granskas genomgående och uppdateras. Med detta dokument som grund ska den årliga verksamhetsplanen tas fram. Verksamhetsplanen lyfter några av de långsiktiga målen från detta dokument och skapar ettåriga projekt. Det åligger Styrelsen att konkretisera verksamhetsplanen och kontinuerligt arbeta med att uppfylla verksamhetsplanen under året. Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en utvärdering av hur väl den gällande verksamhetsplanens projekt har fallit ut. Med detta i beaktande tas nästa verksamhetsplan fram, med fokus på nya mål från mål- och visionsdokumentet. Mellan varje ordinarie revidering av detta dokument bör samtliga mål och milstolpar behandlas i någon verksamhetsplan. Struktur Kemi- och Biotekniksektionens mål- och visionsdokument är baserat på sektionens utskott, som var för sig utgår från sektionens övergripande vision. Varje kapitel i mål- och visionsdokumentet är strukturerat i tre nivåer där utskottets vision står överst. Utifrån visionen är ett antal mål definierade, som beskriver vad som ska eftersträvas för att uppnå visionen. Utifrån målen är ett antal milstolpar definierade, som mäter framsteg i arbetet med målen. Definitioner När det i detta dokument refereras till studenterna åsyftas de studenter som studerar vid Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet samt Mastersprogrammen Biotechnology och Food Technology and Nutrition. När det i detta dokument refereras till medlemmarna åsyftas de studenter som studerar vi ovan nämnda utbildningar och är medlemmar i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. När det i detta dokument refereras till funktionärer åsyftas de medlemmar som är förtroendevalda funktionärer på Kemi- och Biotekniksektionen. När det i detta dokument refereras till utbildningen åsyftas de ovan nämnda utbildningsprogrammen. När det i detta dokument refereras till sektionen åsyftas Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola. Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

18 Bilaga 3.2(3) Kemi- och Biotekniksektionen Vision Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid, såväl nu som för framtiden Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

19 Bilaga 3.2(4) Styrelsen Vision Styrelsen ska leda organisationen och ständigt utveckla den till det bättre Mål Styrelsen ska ständigt kritiskt utvärdera sektionens verksamhet Styrelsen ska arbeta för att effektivisera arbetet inom sektionen Styrelsen ska se till att sektionsengagerade upplever att tiden på sektionen är utvecklande Styrelsen ska genom att arbeta strategiskt verka för en god kontinuitet inom verksamheten Styrelsen ska se till att ett internationellt perspektiv genomsyrar organisationen Milstolpar Det ska finnas ett välfungerande utvärderingssystem för sektionens verksamhet för att se till att sektionens mål och visioner uppfylls Utskottens verksamhet och organisation ska fullständigt utvärderas Det ska finnas ett välfungerande system för att ta del av och på ett ändamålsenligt vis använda dokument från föregående år Minst en tiondel av sektionens funktionärsposter ska utgöras av internationella studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

20 Bilaga 3.2(5) Allmänna Utskottet Vision Allmänna utskottet ska ta tillvara på och tillgodose studenternas bredd av intressen som inte täcks av övriga utskott Mål Det ska vara låga trösklar för att starta nya projekt och ny typ av verksamhet Funktionärerna i utskottet ska ha god sammanhållning och få bra stöd från organisationen Milstolpar Det ska vara enkelt att som sektionsmedlem bli invald som projektfunktionär Varje verksamhetsår ska minst två evenemang av projektfunktionärer arrangeras, utanför den ordinarie verksamheten Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

21 Bilaga 3.2(6) Idrottsutskottet Vision Idrottsutskottet ska skapa intresse för och främja idrottsliga aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av idrottsliga intressen som studenterna har Idrottsutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma idrottsverksamhet Milstolpar Anordna återkommande evenemang med minst 25 deltaganade studenter Anordna minst ett evenemang per läsperiod som bejakar studenternas breda idrottsliga intressen Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

22 Bilaga 3.2(7) Industrikontaktgruppen Vision Industrikontaktgruppen ska skapa kontakytor mellan företag och studenter, samt skapa ekonomiska förutsättningar för sektionen att utveckla sin verksamhet Mål Utöka samarbetet med andra industrikontaktorgan Stärka Kemi- och Biotekniksektionens varumärke gentemot kemi- och bioteknikföretag Sänka kostnader för sektionens verksamhet genom utvecklande av företagskontakt och produktsponsring Industrikontaktgruppen ska samordna samtliga utskotts företagskontakt Sektionen ska ha breda och representativa företagskontakter Milstolpar I början av varje verksamhetsår ska varje utskottsmedlem genomgå adekvat företagskontaktutbildning Ta fram riktlinjer för sektionens företagskontakt för att öka professionalism och kontinuitet Minst ett studiebesök ska anordnas varje termin Minst 20 företag ska medverka på sektionens arbetsmarknadsdag Varje specialisering ska vara representerad på sektionens arbetsmarknadsdag Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

23 Bilaga 3.2(8) Informationsutskottet Vision Informationsutskottet ska verka för att alla studenter ska kunna ta del av aktuella händelser, sektionens historia samt verka för transparens mellan student och sektion Mål Alla utskott och dess verksamhet ska synliggöras i sektionens nyhetsutskick Alla studenter, nationella såväl som internationella, ska enkelt kunna ta del av information Sektionens hemsida ska vara uppdaterad med relevant information Sektionens arkiv och historia ska synliggöras Officiella dokument ska finnas tillgängliga för alla studenter Milstolpar Rutiner ska skapas för att proaktivt inhämta information från sektionens utskott Alla nyhetsutskick ska vara översatta till engelska Sektionstidningen ska ges ut i digitalt och tryckt format minst fyra gånger om året Sektionens hemsida ska hysa en uppdaterad kalender innehållandes aktuella händelser Styrdokument och mötesprotokoll ska finnas tillgängliga för alla studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

24 Bilaga 3.2(9) Kommando Gul Vision - Mål - Milstolpar - Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

25 Bilaga 3.2(10) Kulturutskottet Vision Kulturutskottet ska skapa intresse för och främja kulturella aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av kulturella intressen som studenterna har Kulturutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma kulturverksamhet Sektionen ska ha ett tillgängligt sångarkiv och sångboken ska hållas uppdaterad Milstolpar Anordna minst ett evenemang som bejakar studenternas breda kulturella intressen per läsperiod Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Arbetet med Sångarstriden ska pågå kontinuerligt under året Nyskrivna såväl som gamla sånger ska kontinuerligt insamlas Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

26 Bilaga 3.2(11) Källarmästeriet Vision Källarmästeriet ska verka för att studenterna ska ha tillgång till ett café anpassat efter studenterna, samt se till att studenternas uppehållsrum är trivsamt och att sektionens inventarier kan nyttjas på bästa sätt. Mål Sektionen ska driva ett café i Café Esters lokaler Sektionens café ska vara öppet under normala arbetstider Sektionens café ska ha ett brett utbud av tillred mat Sektionens prylar och inventarier ska vara i gott skick och tillgängliga för ändamålsenlig användning Milstolpar Det ska finnas en genomarbetad plan för ett studentdrivet café Sektionens café ska marknadsföras för alla som är verksamma på Kemicentrum Sektionens café ska erbjuda tillredd lunch En uppdaterad inventarielista ska finnas lättillgänglig Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

27 Bilaga 3.2(12) Medaljkommittén Vision Medaljkommittén ska verka för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang inom sektionen Mål Medaljkommitténs poster ska vara fyllda för att uppfånga engagemang i samtliga årskurser Det ska finnas en bra kontinuitet mellan olika år för vilka medaljer som delas ut för vilka prestationer Milstolpar Medaljkommitténs arbete ska belysas för att locka fler studenter till kommittén Det ska finnas ett levande dokument med motiveringar för samtliga medaljutdelningar genom åren Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

28 Bilaga 3.2(13) Phøset Vision Phøset ska se till så att alla nyantagna studenterna kommer väl in i studierna och gemenskapen på sektionen Mål Nollningen ska innehålla aktiviteter som passar samtliga nyantagna studenter Phøset ska ha ett långsiktigt och givande samarbete med LTH gällande nollningen De internationella nyantagna studenterna ska integreras i nollningen och känna sig lika välkomna som de nationella nyantagna studenterna Nollningen ska vara kopplad till en sund alkoholkultur Nollningen ska bidra till en bra studiekultur Milstolpar Högst 10 % av de nyantagna studenterna ska hoppa av från nollningen under de första två veckorna K-sektionen ska få högst betyg i studievägledningens utvärdering av nollningen Nationella och internationella nyantagna studenter ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i nollningen Vid utvärdering av nollningen ska ingen nolla uppge att den upplevt alkoholhets på sektionen Sektionen ska inte anordna evenemang som stör ordinarie skoltid under nollningen Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte S01

Kallelse till styrelsemöte S01 ORDFÖRANDE Kallelse till styrelsemöte S01 Tid och plats Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan 17.15 Plats: RåsenbaD, idét Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Välkommen. Hälsningar Styrelsen

Välkommen. Hälsningar Styrelsen Välkommen West Coast Jitterbugs bjuder in till Årsmöte Fredagen den 9:e oktober. Från kl. 18.00 bjuder vi på mat och fika samt tid för diskussion kring mötespunkterna. Kl. 19.00 drar vi sedan igång med

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer