KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Beslut 2. Tid och sätt Beslut 3. Adjungeringar Beslut 4. Anmälan övriga frågor Beslut 5. Fastställande av dagordning Beslut 6. Närvarande Information 7. Frånvarande Information 8. Val av tvenne justerare Beslut 9. Föregående protokoll Beslut 10. Avsägelser Beslut 11. Fyllnadsval Beslut 12. Ekonomirapport Information 13. Godkännande av utlägg/inköp Beslut 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Diskussion/Beslut Diskussion/Beslut 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6)

2 Dagordning(2) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) d. Motion angående viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 15. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Beslut 17. Rapport från (bilaga 13) Information a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 18. Övriga frågor Diskussion/Beslut 19. Beslutsuppföljning (bilaga 14.1) Beslut 20. Meddelande Information 21. Nästa Styrelsemöte Beslut 22. OFMA Beslut Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare

3 Protokoll(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet ägde rum klockan tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande Erik Bergman förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar Följande adjungeringar godkändes i klump: Ida Lindström och Øyvind Nørregård. 4. Anmälan övriga frågor - 5. Fastställande av dagordning Oskar Hansson yrkade på att lägga till ny 13. Ekonomirapport med Ninnie Wybrands som föredragande samt att flytta 16. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 till ny 14. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a. och motion e. till ny b. och därefter justera underparagrafernas nummer därefter. Marianne Koliana yrkade på att inom ny 16. Motioner HT flytta motion b. till ny a., motion h. till ny b. och motion i. till ny c. Underparagrafernas nummer justeras därefter. Oskar Hanssons andra yrkande står i strid med Marianne Kolianas yrkande. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande över Marianne Kolianas. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll den nya dagordningen med Oskar Hanssons ändringar. 6. Närvarande Dag Bengtsson, Erik Bergman, Oskar Hansson, Mikaela Johannesson, Marianne Koliana, Alexander Rex, Moa Larsson, Nina Bjurman, Ninnie Wybrands och Sara Persson.

4 Protokoll(2) 7. Frånvarande - 8. Val av tvenne justerare Alexander Rex och Mikaela Johannesson valdes till justerare. 9. Föregående protokoll Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 10. Avsägelser Fyllnadsval Godkännande av utlägg/inköp Ekonomirapport -Föredragande: Ninnie Wybrands Ninnie Wybrands föredrog Ekonomirapport. Hon informerade om alla utskottens närvarande budgetstatus. Øyvind Nørregård lämnade mötet Oskar Hansson yrkade på att gå tillbaka till 5. Fastställande av dagordning. Mötet biföll detta. Oskar Hansson yrkade på att flytta 16 b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen till före 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret Mötet biföll detta. 16. (framflyttad) b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) (framflyttad) Denna paragraf har blivit framflyttad enligt beslut ovan. Ida Lindström, BTS-ansvarig emeritus, föredrog Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen enligt bilaga 6. Mötet diskuterade huruvida motionen skulle gynna sektionen. Mötet var överlag ense om att det finns mycket som kan göras när det gäller att förbättra samarbetet med sektioner på andra universitet, i Sverige såväl som internationellt. Det diskuterades vidare om att skapa en motsvarighet till BTS, då KTS och att då NKK-ansvarig, kanske bättre benämnt Kemiteknikansvarig då ska driva i detta. Alexander Rex lämnade mötet Mötet diskuterade vidare huruvida vi bör tillsätta poster innan vi ens vet om det finns ett intresse från de andra universitetens sida.

5 Protokoll(3) Alexander Rex återvände till mötet Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen till förmån för verksamhetsplansenliga utredningar angående sektionens alumniverksamhet, sektionens samarbeten och Allmänna Utskottets sammansättning. Marianne Koliana yrkade på matpaus till Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs Petter Starlander anlände och godkändes som adjungerad, efter en röstning 4 för bifall mot 3 för avslag. Mikaela Johannesson reserverade sig mot beslutet. Marianne Koliana yrkade på att Styrelsen vill avslå motionen och att Styrelsen 2015 har i uppgift att ta fram ett förslag för UKGs funktion, sammansättning etc. samt att utreda alumniverksamheten med hänsyn till verksamhetsplanen till Vårterminsmötet Erik Bergman yrkade på att Styrelsen vill bifalla motionen med ändringen att BTDansvarig och NKK-ansvarig ändras till Bioteknikrespektive Kemiteknikansvarig samt att postbeskrivningarna ändras till att innefatta mer generella arbetsuppgifter. Marianne Koliana yrkade på att dra streck i debatten. Mötet biföll detta. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet valde att bifalla Marianne Kolianas yrkande över Erik Bergmans yrkande. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande. Marianne Koliana uppdrogs att skriva motionssvaret. Erik Bergman yrkade på att ta paus i tolv minuter för att se ett genrep av Sångarstridens spex. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs

6 Protokoll(4) 14. Förslag till rambudget för jubileumsåret 2015 (bilaga 12) -Föredragande: Oskar Hansson Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Adam Eliasson anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 15. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 1) Adam Eliasson föredrog Motion angående äskande av pengar till replokal enligt bilaga 1. Han informerade om att ca 1/3 av hyran på betalas av Sångarstriden, dvs. 800 kr och att K-bandet då skulle behöva kr för lokalhyran resten av året. Marianne Koliana yrkade på att kr tas från Styrelsens budget och att 600 kr tas från KUs egen budget. Adam Eliasson jämkade sig med detta. Ninnie Wybrands tilläggsyrkade på att de kr tas från budgetposten Verksamhetsutvecklande projekt. Marianne Koliana jämkade sig med detta. Mötet biföll Marianne Kolianas yrkande med Ninnie Wybrands ändringar. Linnea Thörnqvist anlände till mötet och godkändes som adjungerad. 16. Motioner HT a. Motion angående införande av måloch visionsdokument samt verksamhetsplan (bilaga ) Oskar Hansson föredrog Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan enligt bilaga Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Alexander Rex uppdrogs att skriva motionssvaret. b. Motion angående införandet av UKG UniversitetsKontaktGruppen (bilaga 6) c. Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKGmedlemmar (bilaga 2) Flyttad till mellan 13 och 14. Sara Persson föredrog Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av IKG-medlemmar enligt bilaga 2. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

7 Protokoll(5) Mikaela Johannesson uppdrogs att skriva motionssvaret. d. Motion angående Viceposter i Sexmästeriet (bilaga 4) Alexander Rex föredrog Motion angående viceposter i Sexmästeriet enligt bilaga 4. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta. Moa Larsson uppdrogs att skriva motionssvaret. e. Motion angående Jubileumsåret 2015 (bilaga 5) Petter Starlander föredrog Motion angående Jubileumsåret 2015 enligt bilaga 5. Erik Bergman yrkade på att Styrelsen yrkar på avslag för motionen. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Erik Bergmans yrkande. Nina Bjurman uppdrogs att skriva motionssvaret. f. Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) (bilaga 7) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående införandet av Vice Världsmästare (2 st) enligt bilaga 7. Oskar Hansson yrkade på att Styrelsen yrkar på att stryka formuleringen men ej delta i VMX-möten. Dag Bengtsson yrkade på att att Styrelsen står bakom motionen med ändringarna att båda att-satserna stryks till förmån av att i reglementet ändra till 9:1 Världsmästare (4 st). Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande över Oskar Hanssons yrkande. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. Erik Bergman uppdrogs att skriva motionssvaret. g. Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig (bilaga 8) Mikaela Johannesson föredrog Motion angående avskaffandet av Ekonomiansvarig enligt bilaga 8. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen står bakom motionen i sin helhet. Mötet biföll detta.

8 Protokoll(6) Oskar Hansson uppdrogs att skriva motionssvaret. Moa Larssons yrkade på toapaus i två minuter. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades Mötet återupptogs h. Två motioner angående införandet av Informationsansvarig(a). (bilaga ) Marianne Koliana föredrog de två motionerna angående införandet av Informationsansvarig(a) enligt bilaga Möte var eniga om att motionerna var en bra idé. Dag Bengtsson yrkade på att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1. som en proposition vid tillåtelse från Marianne Koliana. Marianne Koliana tillät detta och drog tillbaka sina motioner till förmån för att Styrelsen skickar in motionen enligt bilaga 9.1 som en proposition istället. Mötet biföll Dag Bengtssons yrkande. i. Motion angående ersättning till Gallienvärdar (bilaga 10) 17. Förslag till riktlinjer för studiecirklar (bilaga 11) Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen kontakta för att få tillgång till denna information. 18. Rapport från (bilaga 13) Utskottsansvariga med flera föredrog sina egna rubriker enligt bilaga 13. a. KM b. InfU c. 6M d. IKG e. SrBK f. Skattmästare g. Vice ordf h. Phøset i. AktO j. Ordförande k. BTS (bilaga 13.1) l. Inspector m. Kåren n. Jubileumskommitté 19. Övriga frågor Beslutsuppföljning (bilaga ) 1. Punkten godkändes då uppdraget är utfört. 3. Rapporteras på Höstterminsmötet. 4. Rapporteras på Styrelsemöte nr Moa Larsson och Oskar Hansson ströks då deras del av uppföljningen var avklarad. Ninnie Wybrands del angående riktlinjer för ekonomihantering kvarstår och rapporteras istället på Styrelsemöte nr Rapporteras på Styrelsemöte nr 11.

9 8. Rapporteras på Styrelsemöte nr 12. Styrelsemöte nr 10 Protokoll(7) 21. Meddelande Oskar Hansson informerade om att det nu är 193 dagar kvar till Jubileumsbalen. Nina Bjurman utbröt glatt att på fredag är det kladdkakans dag! Sara Persson informerade om att det är 49 dagar kvar till julafton. Moa Larsson utbröt exalterat att det är Sångarstriden på torsdag! Moa Larsson meddelade även att det är Mexikansk Pub i Gallien på måndag. Moa Larsson informerade om att det är buggkväll på onsdag. Mikaela Johannesson meddelade att Ulf Ellervik håller forskarlunch i Café Ester imorgon. Oskar Hansson utbröt att på fredag har Teknologkåren sin Jubileumsbal. Sara Persson informerade om att den 25 november kl är det Casekväll med Lunicore. Det kommer vara gratis käk och väldigt lärorikt. Hon rekommenderar alla att gå! Alexander Rex gjorde en hjälteinsats till alla glömska människor då han meddelade att det är fars dag på söndag. 22. Nästa Styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 24 november kl i Marie Curie. 23. OFMA Ordförande Erik Bergman förklarade mötet avslutat klockan Erik Bergman Ordförande Dag Bengtsson Sekreterare Alexander Rex Justerare Mikaela Johannesson Justerare

10 Bilaga 1 Motion angående äskande av pengar till replokal Styrelsemöte nr 10, 2014 Bakgrund K-bandet har tidigare fått pengar från styrelsen till replokal för att de ska kunna repa inför pubar och andra tillställningar arrangerat av sektionen eller kåren. Då K-bandet har tänkt att börja repa inför ett antal spelningar i nästa läsperiod behöver de åter igen en replokal att repa i. den totala kostnaden för replokalen fram till jul kommer vara 2400kr. Då Sångarstriden nu repar i lokalen kommer delar av den kostnaden betalas av sås-budgeten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar undertecknad att styrelsen skjuter fram pengar för att täcka kostnaderna för replokal, som inte täcks av sås-budgeten, i förmån för K-bandets möjligheter att kunna repa nästa läsperiod. Adam Eliasson Lund,

11 Bilaga 2 Motion angående införande av mässansvarig samt eventansvarig inom IKG och utökande av antalet IKGmedlemmar. Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Under Höstterminsmötet 2013 så godkändes en motion angående nya grupper inom IKG. IKG kom då att bestå av en mässgrupp samt en eventgrupp för att få tydligare arbetsuppgifter och mål. Detta har fungerat exemplariskt under Dock så har det i IKG funnits en mässansvarig och en eventansvarig vilket har varit en nyckel till framgång. Dessa har båda bistått IKG-Ordförande i dennes arbete samt tagit ansvar för mässgruppen respektive eventgruppen. I reglementet står det dock att det finns en Vice- Ordförande vilket inte längre är relevant eller föredelaktigt då IKG har strukturerats om. IKG består nu av två grupper och bör därför ha en Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt en Vice IKG- Ordförande med eventansvar. Införandet av en andra Vice IKG-Ordförande innebär att antalet medlemmar i utskottet utökas men trots detta behövs det fler IKG-medlemmar. Att K-sektionens Industrikontaktgrupp är den minsta på LTH trots att det inte är den minsta sektionen är inte fördelaktigt. IKG behöver fler medlemmar för att kunna höja kvalitén och kunna utöka sin verksamhet och företagskontakt. Detta skulle gynna sektionens medlemmar. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i reglementet i 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar samt Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 3:3:4:2 Vice IKG-Ordförande ändra "Vice IKG-Ordförande skall bistå IKG-Ordföranden i dennes arbete." till "a) Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med mässansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för mässgruppen.

12 Bilaga 2 b) Vice IKG-Ordförande med eventansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar skall bistå IKG-ordförande i dess arbete samt är ansvarig och sammankallande för eventgruppen." att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Vice IKG-Ordförande" till "Vice IKG-Ordförande med mässansvar Vice IKG-Ordförande med eventansvar" att i reglementet under 9:1 Sektionens funktionärer ändra "Industrikontaktmän/-kvinnor (8 st)" till "Industrikontaktmän/-kvinnor (12 st)" Sara Persson, IKG-Ordförande 2014 Lund, Julia Scheffel, Mässansvarig 2014 Lund,

13 Bilaga 3.1(1) Motion angående införande av mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan Höstterminsmöte 2014 Bakgrund Den strategiska arbetsgruppen blev tillsatt av Styrelsen för att utveckla det strategiska arbetet hos sektionen. För att åstadkomma detta har gruppen arbetat fram ett långsiktigt mål- och visionsdokument och en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Gruppen har arbetat genom att skicka ut formulär till och anordnat workshops för sektionens medlemmar. Totalt har närmare 350 mantimmar spenderats på att ta fram dokumenten. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna att i Stadgarna 5:3 ändra Följa gällande Stadgar och Reglemente till Följa gällande styrdokument att i Stadgarna 4:2:4 lägga till punkterna Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Styrelsems förslag till nytt mål- och visionsdokument. Detta behandlas endast på mötet innan det gällande mål- och visionsdokumentets giltighetstid löper ut. att införa Kapitel 5 Mål- och visionsdokument med följande paragrafer i Reglementet 5:1 Ändamål Mål- och visionsdokumenten syftar till att beskriva Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott skall sträva mot för att uppfylla medlemmarnas visioner. 5:2 Införande Sektionsmötet inför mål- och visionsdokumentet. Förslag på ändring behandlas som en reglementesändring.

14 Bilaga 3.1(2) 5:3 Ändring Förslag på ändring av mål- och visionsdokumentet framförs till Sektionsmötet som en reglementesändring. 5:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av mål- och visionsdokument finns tillgängliga för medlemmarna samt att mål- och visionsdokumentet läggs som en bilaga till detta reglemente. 5:5 Giltighet Mål- och visionsdokument är giltigt i tre år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt de tre nästkommande verksamhetsåren. Revidering påverkar ej giltighetstiden. att införa Kapitel 6 Verksamhetsplan med följande paragrafer i Reglementet 6:1 Ändamål Verksamhesplanen ger sektionen konkreta mål att arbeta mot under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen tas fram ur mål- och visionsdokumentet. 6:2 Införande Sektionsmötet inför verksamhetsplanen. Förslag på ny verksamhetsplan behandlas som en vanlig motion. 6:3 Ändring Fastställd verksamhetsplan kan ej ändras under det verksamhetsår den är giltig. 6:4 Handhavande Sekreteraren ansvarar för att en uppdaterad version av verksamhetsplanen finns tillgängliga för medlemmarna samt att verksamhetsplanen läggs som en bilaga till detta reglemente. 6:5 Giltighet Verksamhetsplanen är giltigt i ett år. Dokumentet antas på Höstterminsmötet och är giltigt nästkommande verksamhetsår. att i Reglementet 2:1 lägga till punkterna Styrelsen ansvarar för att på höstterminsmötet lämna förslag på verksamhetsplan för följande verksamhetsår.

15 Bilaga 3.1(3) Styrelsen ansvarar för att lämna förslag på ett nytt mål- och visionsdokument till höstterminsmötet innan det gällande mål- och visionsdokumentet löper ut. att att genomföra de redaktionella ändringar som krävs anta mål- och visionsdokument och verksamhetsplan för jubileumsåret 2015 enligt bilagor Erik Bergman, Ordförande 2014 Oskar Hansson, Vice Ordförande 2014 Lund, Lund, Mikaela Johannesson, Studierådsordförande 2014 Rickard Möller, Revisorssuppleant 2014 Lund, Lund, Petter Starlander, Jubileumsgeneral 2015 Ninnie Wybrands, Skattmästare 2014 Lund, Lund,

16 Bilaga 3.2(1) K-sektionens mål- och visionsdokument Giltig: till Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

17 Bilaga 3.2(2) Inledning Syfte Detta dokument beskriver Kemi- och Biotekniksektionens visioner och de långsiktiga mål som sektionen och dess utskott ska sträva mot för att uppfylla visionerna. Dokumentet ska underlätta styrningen av sektionen och förenkla prioriteringen av arbetsuppgifter. Användning Vid avslutat verksamhetsår ska en översyn av de milstolpar som beskrivs i dokumentet genomföras och vid behov lyfts eventuella revideringar till Vårtterminsmötet. Dokumentet får endast revideras på sektionsmöten enligt reglementet. Var tredje år ska hela dokumentet granskas genomgående och uppdateras. Med detta dokument som grund ska den årliga verksamhetsplanen tas fram. Verksamhetsplanen lyfter några av de långsiktiga målen från detta dokument och skapar ettåriga projekt. Det åligger Styrelsen att konkretisera verksamhetsplanen och kontinuerligt arbeta med att uppfylla verksamhetsplanen under året. Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en utvärdering av hur väl den gällande verksamhetsplanens projekt har fallit ut. Med detta i beaktande tas nästa verksamhetsplan fram, med fokus på nya mål från mål- och visionsdokumentet. Mellan varje ordinarie revidering av detta dokument bör samtliga mål och milstolpar behandlas i någon verksamhetsplan. Struktur Kemi- och Biotekniksektionens mål- och visionsdokument är baserat på sektionens utskott, som var för sig utgår från sektionens övergripande vision. Varje kapitel i mål- och visionsdokumentet är strukturerat i tre nivåer där utskottets vision står överst. Utifrån visionen är ett antal mål definierade, som beskriver vad som ska eftersträvas för att uppnå visionen. Utifrån målen är ett antal milstolpar definierade, som mäter framsteg i arbetet med målen. Definitioner När det i detta dokument refereras till studenterna åsyftas de studenter som studerar vid Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet samt Mastersprogrammen Biotechnology och Food Technology and Nutrition. När det i detta dokument refereras till medlemmarna åsyftas de studenter som studerar vi ovan nämnda utbildningar och är medlemmar i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. När det i detta dokument refereras till funktionärer åsyftas de medlemmar som är förtroendevalda funktionärer på Kemi- och Biotekniksektionen. När det i detta dokument refereras till utbildningen åsyftas de ovan nämnda utbildningsprogrammen. När det i detta dokument refereras till sektionen åsyftas Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola. Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

18 Bilaga 3.2(3) Kemi- och Biotekniksektionen Vision Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid, såväl nu som för framtiden Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

19 Bilaga 3.2(4) Styrelsen Vision Styrelsen ska leda organisationen och ständigt utveckla den till det bättre Mål Styrelsen ska ständigt kritiskt utvärdera sektionens verksamhet Styrelsen ska arbeta för att effektivisera arbetet inom sektionen Styrelsen ska se till att sektionsengagerade upplever att tiden på sektionen är utvecklande Styrelsen ska genom att arbeta strategiskt verka för en god kontinuitet inom verksamheten Styrelsen ska se till att ett internationellt perspektiv genomsyrar organisationen Milstolpar Det ska finnas ett välfungerande utvärderingssystem för sektionens verksamhet för att se till att sektionens mål och visioner uppfylls Utskottens verksamhet och organisation ska fullständigt utvärderas Det ska finnas ett välfungerande system för att ta del av och på ett ändamålsenligt vis använda dokument från föregående år Minst en tiondel av sektionens funktionärsposter ska utgöras av internationella studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

20 Bilaga 3.2(5) Allmänna Utskottet Vision Allmänna utskottet ska ta tillvara på och tillgodose studenternas bredd av intressen som inte täcks av övriga utskott Mål Det ska vara låga trösklar för att starta nya projekt och ny typ av verksamhet Funktionärerna i utskottet ska ha god sammanhållning och få bra stöd från organisationen Milstolpar Det ska vara enkelt att som sektionsmedlem bli invald som projektfunktionär Varje verksamhetsår ska minst två evenemang av projektfunktionärer arrangeras, utanför den ordinarie verksamheten Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

21 Bilaga 3.2(6) Idrottsutskottet Vision Idrottsutskottet ska skapa intresse för och främja idrottsliga aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av idrottsliga intressen som studenterna har Idrottsutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma idrottsverksamhet Milstolpar Anordna återkommande evenemang med minst 25 deltaganade studenter Anordna minst ett evenemang per läsperiod som bejakar studenternas breda idrottsliga intressen Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

22 Bilaga 3.2(7) Industrikontaktgruppen Vision Industrikontaktgruppen ska skapa kontakytor mellan företag och studenter, samt skapa ekonomiska förutsättningar för sektionen att utveckla sin verksamhet Mål Utöka samarbetet med andra industrikontaktorgan Stärka Kemi- och Biotekniksektionens varumärke gentemot kemi- och bioteknikföretag Sänka kostnader för sektionens verksamhet genom utvecklande av företagskontakt och produktsponsring Industrikontaktgruppen ska samordna samtliga utskotts företagskontakt Sektionen ska ha breda och representativa företagskontakter Milstolpar I början av varje verksamhetsår ska varje utskottsmedlem genomgå adekvat företagskontaktutbildning Ta fram riktlinjer för sektionens företagskontakt för att öka professionalism och kontinuitet Minst ett studiebesök ska anordnas varje termin Minst 20 företag ska medverka på sektionens arbetsmarknadsdag Varje specialisering ska vara representerad på sektionens arbetsmarknadsdag Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

23 Bilaga 3.2(8) Informationsutskottet Vision Informationsutskottet ska verka för att alla studenter ska kunna ta del av aktuella händelser, sektionens historia samt verka för transparens mellan student och sektion Mål Alla utskott och dess verksamhet ska synliggöras i sektionens nyhetsutskick Alla studenter, nationella såväl som internationella, ska enkelt kunna ta del av information Sektionens hemsida ska vara uppdaterad med relevant information Sektionens arkiv och historia ska synliggöras Officiella dokument ska finnas tillgängliga för alla studenter Milstolpar Rutiner ska skapas för att proaktivt inhämta information från sektionens utskott Alla nyhetsutskick ska vara översatta till engelska Sektionstidningen ska ges ut i digitalt och tryckt format minst fyra gånger om året Sektionens hemsida ska hysa en uppdaterad kalender innehållandes aktuella händelser Styrdokument och mötesprotokoll ska finnas tillgängliga för alla studenter Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

24 Bilaga 3.2(9) Kommando Gul Vision - Mål - Milstolpar - Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

25 Bilaga 3.2(10) Kulturutskottet Vision Kulturutskottet ska skapa intresse för och främja kulturella aktiviteter för studenterna Mål Bedriva kontinuerlig verksamhet som väcker intresse hos studenterna Bejaka den bredd av kulturella intressen som studenterna har Kulturutskottet ska verka för utveckling av TLTHs gemensamma kulturverksamhet Sektionen ska ha ett tillgängligt sångarkiv och sångboken ska hållas uppdaterad Milstolpar Anordna minst ett evenemang som bejakar studenternas breda kulturella intressen per läsperiod Anordna minst ett evenemang per termin, gemensamt med andra organisationer Arbetet med Sångarstriden ska pågå kontinuerligt under året Nyskrivna såväl som gamla sånger ska kontinuerligt insamlas Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

26 Bilaga 3.2(11) Källarmästeriet Vision Källarmästeriet ska verka för att studenterna ska ha tillgång till ett café anpassat efter studenterna, samt se till att studenternas uppehållsrum är trivsamt och att sektionens inventarier kan nyttjas på bästa sätt. Mål Sektionen ska driva ett café i Café Esters lokaler Sektionens café ska vara öppet under normala arbetstider Sektionens café ska ha ett brett utbud av tillred mat Sektionens prylar och inventarier ska vara i gott skick och tillgängliga för ändamålsenlig användning Milstolpar Det ska finnas en genomarbetad plan för ett studentdrivet café Sektionens café ska marknadsföras för alla som är verksamma på Kemicentrum Sektionens café ska erbjuda tillredd lunch En uppdaterad inventarielista ska finnas lättillgänglig Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

27 Bilaga 3.2(12) Medaljkommittén Vision Medaljkommittén ska verka för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang inom sektionen Mål Medaljkommitténs poster ska vara fyllda för att uppfånga engagemang i samtliga årskurser Det ska finnas en bra kontinuitet mellan olika år för vilka medaljer som delas ut för vilka prestationer Milstolpar Medaljkommitténs arbete ska belysas för att locka fler studenter till kommittén Det ska finnas ett levande dokument med motiveringar för samtliga medaljutdelningar genom åren Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

28 Bilaga 3.2(13) Phøset Vision Phøset ska se till så att alla nyantagna studenterna kommer väl in i studierna och gemenskapen på sektionen Mål Nollningen ska innehålla aktiviteter som passar samtliga nyantagna studenter Phøset ska ha ett långsiktigt och givande samarbete med LTH gällande nollningen De internationella nyantagna studenterna ska integreras i nollningen och känna sig lika välkomna som de nationella nyantagna studenterna Nollningen ska vara kopplad till en sund alkoholkultur Nollningen ska bidra till en bra studiekultur Milstolpar Högst 10 % av de nyantagna studenterna ska hoppa av från nollningen under de första två veckorna K-sektionen ska få högst betyg i studievägledningens utvärdering av nollningen Nationella och internationella nyantagna studenter ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i nollningen Vid utvärdering av nollningen ska ingen nolla uppge att den upplevt alkoholhets på sektionen Sektionen ska inte anordna evenemang som stör ordinarie skoltid under nollningen Mål- och visionsdokument, Kemi- och Biotekniksektionen vid LTH

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 9(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 onsdagen den 25 februari 2015 i konferensrummet Marie Curie

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens 1:a studierådsmöte. Tid: Måndagen den 2017-01-23 klockan 17:15. Plats: Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden.

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden. VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Lund, 24 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Verksamheten inom föreningen

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Fakultetsklubben Lund, 25 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 Inledning Verksamheten

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 1 oktober 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 15/16 Tid: Tisdagen den 22:e september 2015 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Tid: Tisdag, 19 maj, 2015, 12.11 Plats: KC:M, KC Närvarande:, Jorunn Cardell,, Ludvig Carlman Bydén, Marie Bergengren, Marika Mourujärvi, Lisa Sandblom, Tom Allen,

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) TLTH, K-sektionen STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) Protokollmöte 2 2015-02-23 SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i Marie- Curierummet

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös, t.o.m 14 Mikael Rudner Industrimästare Albin Rosberg

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 07 2011 Tid: 2011-08-09, klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Närvarande Styrelsen Ordförande Christian Nilsson Kassör Rolf Andersson Alexander Hang David Åström Lars

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar Kemi- och Biotekniksektionen Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 Stadgar för Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15

Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S8 Kårhuset Lund, 11 december 2014 Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S8 14/15 Tid: Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 22 februari 2016 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 Tid: Måndagen den 15:e december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S

Protokoll styrelsemöte S Protokoll styrelsemöte S28 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Daniel Perván Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Carl Cristian Arlock Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mikael Rudner Industrimästare

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M,

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer