Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan"

Transkript

1 Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan Projektledare: Kaj Oldrup Beslutad av revisorskollegiet Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN PROJEKTBESKRIVNING M M Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Syfte och metod Frågor Resurser ÖVERSIKT Rättsläget och övergripande beslut Organisatorisk inplacering Hur omfattande är kostnaderna? Statistiska uppgifter VILKA STÖDFUNKTIONER FINNS INOM VARJE STADSDEL FÖR SKOLAN? VILKA STÖDFUNKTIONER FINNS FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE FÖR SKOLAN? Vilka är förvaltningsövergripande stödfunktioner? Sker utdebitering? HUR SPRIDER STÖDFUNKTIONERNA INFORMATION OM SIG SJÄLVA? HUR UTVÄRDERAR STÖDFUNKTIONERNA SIG? VILKEN UPPFATTNING HAR LÄRARE, REKTORER OM STÖDFUNKTIONERNA? KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR...13 Sidan 2 av 15

3 1 Sammanfattning Denna rapport har haft som syfte att svara på frågan: Används IT och andra stödfunktioner (exempelvis specialpedagoger) för den pedagogiska verksamheten i Malmö stad på ett ändamålsenligt sätt? Den första uppgiften var att göra en kartläggning av vad som faktiskt finns och vem som ansvarar för vad. Nästa fråga blir om verksamheterna känner till och använder sig av stödfunktionerna på avsett sätt? Utför stödfunktionerna någon utvärdering av sin egen verksamhet? konstaterar sammanfattningsvis följande: I Malmö stads skolor och förskolor finns det nästan elever och över barn i förskola. Antalet lärare är över Med hänsyn till skillnaderna i storlek, behov och organisation mellan stadsdelarna så kan man inte föreskriva en viss miniminivå för stödfunktionerna. Det får anses vara naturligt att i mycket hög grad knyta stödfunktioner till respektive skolenhet men variationer i organisation är också fullt förklarlig. De största förvaltningsövergripande stödfunktionerna är; Sjukhusskolan, Modersmålsenheten samt Pedagogiska centralen. Inlämnade uppgifter tyder i allt väsentligt på att verksamheterna är nöjda med sina stödfunktioner och att dessa utför en rimlig grad av utvärdering av sin verksamhet. Beträffande hur informationen om skolorna och stödfunktioner är uppbyggd på Malmö stads webbplats, i Malmö stads intranät (KOMIN) respektive under pedagogiska centralens webbplats finns vissa iakttagelser, bland annat angående aktualitet, gjorda i anslutning till denna granskning. 2 Förbättringsområden konstaterar att granskningen i allt väsentligt inte ger underlag till någon kritik men att förbättringar kan genomföras beträffande hur skolans verksamheter presenteras i stadens intranät respektive på Malmö stads hemsida. Sidan 3 av 15

4 3 Projektbeskrivning m m 3.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Inom Malmö stad finns olika enheter som stödjer den pedagogiska verksamheten. Dessa kan finnas inom stadsdelarna eller utbildningsförvaltningen. En av de kommungemensamma är Pedagogiska centralen. Det finns också Resurscentrum för mångfaldens skola. Inom SDF Fosie finns en IT-verksamhet som i mycket förefaller att likna pedagogiska centralens. Serviceförvaltningen har inom konceptet Enhetlig plattform arbetat fram standard för kontorsarbetsplatser. Flera stadsdelar har efterlyst motsvarande lösning för skolornas del. Ett utvecklingsarbete lär vara på gång. I detta ligger också vilka program som ska stödjas inom plattformens ram. Granskningsförfrågan blir: Används IT och andra stödfunktioner (exempelvis specialpedagoger) för den pedagogiska verksamheten i Malmö stad på ett ändamålsenligt sätt? Den första uppgiften blir att göra en kartläggning av vad som faktiskt finns och vem som ansvarar för vad. Nästa fråga blir om verksamheterna känner till och använder sig av stödfunktionerna på avsett sätt? Utför stödfunktionerna någon utvärdering av sin egen verksamhet? 3.2 Syfte och metod Syfte: Granskningen inriktas på hur utbildningsnämnden och stadsdelsfullmäktige har organiserat arbetet med stödresurser för skolan. Metod: Granskningens första steg innebär att karlägga vad det finns för stödresurser till skolorna/lärarna. I ett andra steg bör granskningen inriktas på hur dessa enheter kanaliserar sin kompetens till berörda. Slutligen bör granskningen pröva hur organisationen självt har utvärderat dessa stödfunktioner. I huvudsak har granskningen utförts genom med hjälp av en enkät med vissa strukturerade frågor, som i stort har följt de frågor som revisionens styrgrupp beslutade om. har berett samtliga uppgiftslämnare möjlighet att kontrollera anteckningarna och utkastet till granskningsrapport. Detta för att säkra att revisionskontoret har uppfattat uppgiftslämnarna korrekt. s kvalitetsgranskare har också kontrollerat utkastet till rapport bland annat för att se att de har kunnat följa materialet från inlämnade uppgifter till dragna slutsatser. Sidan 4 av 15

5 3.3 Avgränsningar Redan i inledningen av denna granskning konstaterade revisionskontoret att den beskrivning som finns i rapportens bakgrund beträffande SDF Fosies IT-enhet tydligen var baserat på ett missförstånd. Denna enhet är mer att betrakta som ett alternativ till Serviceförvaltningens plattformsstöd än som en alternativ Pedagogisk central. hade också en del funderingar kring om skolan använder sig av modern teknik (datorteknik i vid mening inklusive epost, communities, undervisningsprogram i pc-miljö, distribuerade UR-program, mobiltelefon med mera) i tillräcklig grad. Vidare fanns i bakgrunden till granskningen en del uppgifter om hur utbyggnaden och supporten av skolornas datorkommunikation, hårdvarumiljö och hur dessa frågor administreras. I slutskedet av granskningen blev revisionskontoret upplyst om att det finns stödfunktioner också inom andra förvaltningar nämligen; Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen samt Gatukontoret. Dessa alternativa eller utvidgade inriktningar har således avgränsats bort i denna granskning. Om revisorskollegiet anser frågorna viktiga att granska så kan detta komma att ske i en nämndsspecifik granskning eller ett nytt projekt. 3.4 Frågor 1. Vad finns det för olika stödfunktioner till skolorna (lärarna) i Malmö stad? 2. Hur mycket kostar dessa? Sker utdebiteringar? 3. Är enheterna enbart för egen nämnd eller får andra nyttja tjänsterna? Hur många potentiella brukare? Hur många nyttjar stödet under ett år? 4. Hur sprider enheterna information om sig själva? 5. Hur utvärderar enheterna sig själva? 6. Vilken uppfattning har lärare, rektorer om stödfunktionerna? 3.5 Resurser Styrgruppen ur Revisorskollegiet: Berit Söderholm, Sven-Åke Carlén, Tomas Nordin och Peter Langerbeck. Projektledare från : Kaj Oldrup, certifierad kommunal yrkesrevisor. Kvalitetsgranskare: Lennart Håkansson, stadsrevisor samt Hans Mandl, certifierad kommunal yrkesrevisor. Sakkunnig revisor har prövat sitt oberoende m m i enlighet med SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. Sidan 5 av 15

6 4 Översikt 4.1 Rättsläget och övergripande beslut I Skollagens 1 kap. Allmänna föreskrifter 2 uttrycks bl a följande: --- Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Skolverket har på sin webbplats publicerat utdrag ur Skollagen, Läroplaner med flera författningstexter som understryker skolans skyldighet att ta hänsyn till elever som har behov av särskilt stöd. Kommunfullmäktige har under flera år haft som prioriterat mål att fler elever ska bli behöriga till nationellt program på gymnasiet. I sitt beslut om Välfärd för alla (VfA) anges motsvarande målsättning. 4.2 Organisatorisk inplacering I Malmö stad ansvarar varje stadsdelsfullmäktige för grundskoleverksamheten inom sitt geografiska område. Varje stadsdelsfullmäktige har ett befolkningsansvar för den befolkning som är bosatt inom stadsdelens område. Resurstilldelningen baseras på detta ansvar. Samtliga stadsdelar har också ett produktionsansvar för de skolor som finns inom stadsdelen. Till skolorna knyts elever enligt skolornas elevupptagningsområden. Dessa följer således inte alltid stadsdelsgränserna. Vissa stadsdelsfullmäktige har ansvar för specialfunktioner, som vänder sig till samtliga barn/elever i Malmö stad men där funktionen finns samlad hos en bestämd stadsdel. Ett exempel på detta är modersmålsenheten, som tillhör SDF Rosengård och för vilken det finns ett särskilt anslag beviljat. Var och en av de tio stadsdelsfullmäktige uppfyller funktion som skolstyrelse när det gäller grundskoleverksamheten. Utbildningsnämnden har ansvaret för gymnasieutbildningarna i Malmö stad samt vissa kommungemensamma funktioner såsom Pedagogiska centralen. Beträffande Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS) har kommunfullmäktige beslutat att ansvaret för dessa ska flyttas över till kommunstyrelsen fr o m 1/ När kommunen Malmö stad ska avge ett samlat ställningstagande eller yttrande är det kommunstyrelsen som avger detta i sin samordnande och ledande roll enligt kommunallagen. Sidan 6 av 15

7 4.3 Hur omfattande är kostnaderna? Nettokostnader. Kommunalt driven verksamhet. Mkr År 2007 (Bokslut) 2008 (budget) Förskola inkl förskoleklasser Grundskola inkl skolbarnomsorg och förberedelseklasser Gymnasieskolan (ej kommunal vuxenutbildning) Totalt Källa: Malmö stad; Stadskontoret respektive Utbildningsförvaltningen. Gymnasieskolan inkluderar gymnasiesärskolan samt andel av hjälpverksamheter såsom förvaltningsadministration, pedagogiska centralen m m. 4.4 Statistiska uppgifter Antal barn/elever på de olika stadierna. År År Kommunalt drivna Enskilt drivna Förskola Grundskola exkl. skolbarnomsorg Gymnasieskolan (ej kommunal vuxenutbildning) Totalt Källa: Stadskontoret, Årsredovisning respektive nyckeltal för Malmö stad. Antalet lärare anställda av Malmö stad uppgick 2007 till per (Personalstatistiken) Till detta kommer personal med annan s k befattningskod t ex förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, skolledare med flera tjänster som inte klassas som lärartjänster. Det finns ingen central statistik över andelen barn/elever med annat modersmål än svenska. Däremot har stadskontoret statistiska uppgifter som visar att av befolkningen i 15 års ålder (ungefär motsvarande årskurs 9) så har 42 % en utländsk bakgrund. Med detta förstås dels att barnet självt är fött utomlands, dels barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. De länder som är i topp är: Irak, Libanon, Danmark, Afghanistan, Bosnien-Hercegovina samt Jugoslavien. Dessa mått anger de stora volymer som Malmö stad har att arbeta med. De specialfunktioner som belyses i det följande måste ses mot bakgrund av den stora mängd elever och lärare som ska ges stöd. Pedagogiska centralen anger att de har användarkonton i PedNet (epost för elever och lärare) Det är fördelat enligt följande: Pedagogisk personal Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux m m Sidan 7 av 15

8 5 Vilka stödfunktioner finns inom varje stadsdel för skolan? Enkätsvaren visar att samtliga stadsdelsfullmäktige har uppbyggt s k resursteam. Dessa behandlar bland annat ansökningar om stöd för elever med särskilda behov. I viss utsträckning kan dessa enheter också ge ett direkt stöd till ansökande skola/arbetslag. Det finns också matematikutvecklare i varje stadsdel. Matematikutvecklarna finansieras och samordnas av RMS(Resurscentrum Mångfaldens Skola) /Pedagogiska centralen. Huvuddelen av stadsdelarna pekar också på skolläkare, skolsköterska, kuratorer och psykologer. I en del stadsdelar kan resurserna vara knutna till respektive skola. I andra stadsdelar sammanförda till lite större enheter. Relativt många redovisar också s k resursskolor. Dessa vänder sig primärt till den egna stadsdelen. En tydlig strävan är att i största möjliga utsträckning integrera stödfunktioner men också särskilda undervisningsgrupper i så hög utsträckning som möjligt med grundorganisationen. Detta för att få så lite avskiljande effekter som möjligt. s kommentar: Eftersom stadsdelarna är olika stora och det finns varierande behov mellan dessa så redan av det skälet går det inte föreskriva att organisationen av stödresurser inom en stadsdel skulle ha viss volym eller utformas på ett visst organisatoriskt sätt. menar att prövningen av om nämnden initierat tillräckligt mycket stöd för elever/lärare får bedömas i anslutning till utvärdering av skolornas resultat och då vad nämnderna har gjort för att förbättra möjligheterna för eleverna att nå bättre resultat. Sidan 8 av 15

9 6 Vilka stödfunktioner finns förvaltningsövergripande för skolan? 6.1 Vilka är förvaltningsövergripande stödfunktioner? Tabell: Några stödfunktioner i korthet. År 2007 om ej annat anges. Ansv Namn. nämnd Huvudsaklig verksamhet. Målgrupp hela Malmö om annat ej anges. Finansiering Bruttokostnad. Tkr Årsarbetare UtbN Pedagogiska centralen Anslag ,00 UtbN RMS Resurscentrum för Anslag ,88 mångfaldens skola. UtbN Etniska relationer Anslag ,20 SDF Ce Skolsjukgymnast SDF Ce, Ki och SI enligt särskilt avtal. Resursf + avtal 382 0,75 Dyslexi Anslag? 274 0,20 SDF SI Hörselklasser Resursf m tillägg f hörselklass/elev Ambulerande hörselpedagoger Debiteras SDF VI Autistgrupp på Dammfri Ersätts via interna prislistan mellan stadsdelarna ,75 Resursskola bl a sjukhusskolan Statsbidrag (huvuddelen) Delvis också anslag och över interna prislistan ,00 SDF Fo Motetten För hörselskadade Debiteras ,25 respektive anhöriga till hörselskadade. SDF Ro Särskolans resursteam Anslag ,00 Modersmålsenheten. Hela Malmö Anslag ,00 SDF Ki RO särskolor för elever med Hela Malmö Anslag 681 1,50 autism Källa: Inlämnade svar till revisionskontoret våren Med Anslag avses den resurstilldelning som sker genom specifik tilldelning för viss uppgift d v s medelstilldelningen är skiljd från det s k befolkningsansvaret till stadsdelarna, där beräkningen och tilldelningen sker enligt vissa befolkningssiffror och vikt per ålders/befolkningsgrupp. Notera: RMS Resurscentrum för mångfaldens skola kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut fr o m 1/ att tillhöra kommunstyrelsens ansvarsområde. Sidan 9 av 15

10 Modersmålsenheten sorterar under SDF Rosengård men svarar för all modersmålsundervisning i Malmö. Den rätt som elever har att få undervisning i sitt modersmål har till syfte att bl a stärka elevens modersmål. Genom detta ska eleven få en fastare grund i övrig inlärning. En mycket stor enhet är Pedagogiska centralen. Enheten betjänar samtliga skolor i Malmö stad. Enheten har angett fem områden som är särskilt prioriterade: 1. Pedagogisk användning av media och IT i undervisningen 2. Pedagogisk IT-utveckling 3. Rådgivning och fortbildning 4. Utlåning av kompletterande media 5. Matematikutveckling, Malmö naturskola och Malmö skolmuseum. Vidare har enheten angett att de upplever en stor svårighet att arbeta med kommunövergripande uppdrag när de tillhör en speciell facknämnd. Eftersom enheten arbetar med alla skolformer upplever den framförallt en organisatorisk svårighet att förankra, nå consensus och genomföra frågor/projekt som berör förskolan och grundskolan i ett helhetsperspektiv (Malmöperspektiv). Inom stadskontoret pågår för närvarande en utredning (beräknas klar till mitten av juni 2008) där uppdraget är att se hur Pedagogiska centralen och Etniska relationer kan hållas samman med Resurscentrum Mångfaldens skola samt hur dessa kan vara en resurs för samtliga pedagogiska barn- och ungdomsverksamheter. 6.2 Sker utdebitering? Enkätsvaren visar entydigt att utdebiteringar sker endast undantagsvis. I enkäten ställdes frågan om tjänsterna var gratis. Detta har flera påpekat att eftersom förvaltningarna tar av anslagen centralt för att bygga upp stödfunktionerna så är tjänsterna inte gratis för verksamheten även om den enskilde nyttjaren inte får en räkning för varje uppdrag. Pedagogiska centralen anger: -- För Malmös kommunala skolor är tjänsten gratis. Friskolor får betala enligt fastställda kriterier om de vill utnyttja tjänsterna. s kommentar: har noterat att huvuddelen av stödfunktioner finns uppbyggt inom respektive förvaltning och så nära den egna skolan som möjligt. Detta stämmer väl överens med de intentioner som finns i skollagstiftningen om att stöd till eleven ska ges i så hög utsträckning som möjligt i elevens normala miljö. För vissa elevgrupper finns dock specialenheter t ex sjukhusskolan. Beträffande stödfunktioner eller fortbildningsmöjligheter för lärare har tre enheter samlokaliserats till Rönnen. Utredning pågår om hur dessa tre enheter på bäs- Sidan 10 av 15

11 ta sätt ska samverka efter det att en av dem byter huvudman fr o m halvårsskiftet. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att nämndernas organisation och rutiner för stödfunktioner i allt väsentligt torde vara tillräcklig. 7 Hur sprider stödfunktionerna information om sig själva? Allmänt gäller att det finns en enhetlig systematik över hur stadsdelarnas information i Malmö stads intranät ska byggas upp. Grundstrukturen är Stadsdelens namn > Barn och ungdom > Gemensamma funktioner respektive aktuellt rektorsområde/skolor. I många fall sker en länkning till Malmö stads webbplats där motsvarande struktur finns. I nuläget pågår en omläggning av hela Malmö stads hemsida, vilket i dagsläget kan ha stört vissa länkningar. På sikt lär det bli tydligare vad som läggs i kommunens intranät respektive på utsidan. Malmö stads revision har redan från start valt att lägga all sin publika information på webbplatsen och i intranätet finns enbart en hänvisning till informationen på Malmö stads webbplats. Denna lösning är vald för att slippa uppdatering av samma information på två olika ställen. Utöver dessa båda platser i internetmiljö finns framförallt pedagogiska centralens portal. Den skiljer sig avsevärt från det grafiska gränssnitt som annars är förskrivet för förvaltningar som presenterar sig på webben. Via pedagogiska centralen kan man också finna de skolor som har egna pedagogiska webbplatser samlade under pedagogiska centralen. Huruvida det finns ytterligare webbplatser under annat webbhotell än denna har revisionskontoret inte undersökt. Bakgrunden till detta är, enligt Pedagogiska centralen, att deras portal kom till före Malmö stads webbplats. När Malmö stad fick en egen webbplats och det beslutades att all officiell information (även om skolan) skulle finnas på Malmö stads webbplats, gjordes en överenskommelse med stadskontoret, som godkändes av dåvarande informationsdirektören, att s.k. pedagogiska webbplatser, avsedda att användas i det pedagogiska arbetet på skolan skulle få finnas även i fortsättningen, men att vissa regler skulle gälla. Dessa regler finns tillgängliga i PedNet, men även på Pedagogiska portal, menyalternativet Pedagogiska webbplatser > Regler i Malmö stad. Det är värt att påpeka att majoriteten av pedagogisk personal fortfarande inte kommer åt Malmö stads intranät KomIn utan är helt hänvisade till skolintranätet PedNet. Genom de pågående portalprojekten kommer dessa problem att försvinna. Utöver den information som finns tillgänglig i elektronisk form på olika webbplatser eller via pednet (skolintranätet) så tar åtskilliga resursfunktioner fram skriftlig information (informationsblad) om sin verksamhet. Sidan 11 av 15

12 Flera anger att stödfunktionerna är välkända inom stadsdelen. Chefer för enheten kan ingå i förvaltningens ledningsgrupp för barn- och ungdom. Genom deltagande i olika möten och nätverk sprids informationen muntligt. Pedagogiska centralen skriver: --- Information är svårt. Trots tillgången till goda kanaler är det svårt att få ut ett klart och tydligt budskap kring verksamheten. Alltför många av brukarna vet tyvärr för lite om vår nuvarande verksamhet. För att förbättra informationen har vi under 2007 anställt en informatör tillsammans med RMS. (Resurscentrum för mångfaldens skola) --- RMS anger: -- Av genomförda utvärderingar har vi erhållit mycket goda omdömen men att det finns en risk att all information vi går ut med drunknar i en flod av information som strömmar över målgruppen.--- s kommentar: har konstaterat att angivna informationsplatser ibland inte är aktuella, ibland endast innehåller uppgift om kontaktperson eller annars är av mycket magert innehåll. Däremot är den information som finns under pedagogsiska centralen och de där anslutna skolornas pedagogiska platser mer utförlig. Men där kan man ibland knappt se att skolan tillhör Malmö stad och de följer inte det grafiska gränssnitt som annars är föreskrivet i övrigt för Malmö stads enheter. Vissa funktioner - bland annat länktips inom den pedagogiska verksamheten - borde kunna hållas mer aktuell till en lägre kostnad med något större samverkan mellan bland annat pedagogiska centralen och övriga som bygger upp hemsidor inom skolans verksamhetsområde. Hur detta samspel ska åstadkommas praktiskt finns flera olika modeller för. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att stadens rutiner för att tillhandahålla information på ett systematiskt sätt om skolornas stödfunktioner inte är helt tillräcklig. 8 Hur utvärderar stödfunktionerna sig? Enkätsvaren visar att en vanlig variant är enkät efter avslutad intervention eller genomförd åtgärd. Andra vanliga utvärderings- eller kanske snarare uppföljningsmetoder är genom konferenser och uppföljningsmöten. Flera hänvisar också till de dokument som tas fram varje år inom skolan t ex kvalitetsrapporterna och årsanalyserna. För de större enheterna främst Pedagogiska centralen är utvärderingsrutinen mer omfattande. Sidan 12 av 15

13 s kommentar: har funnit att i något fall skiljer uppgiftslämnaren inte mellan uppföljningsrutin och mer specifikt utvärdering. Samtidigt gäller det för Malmö stad att inte införa eller kräva utvärderingsrutiner som belastar mer än de främjar verksamheten. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att nämndernas rutiner för att utvärdera stödfunktionerna torde vara tillräcklig. 9 Vilken uppfattning har lärare, rektorer om stödfunktionerna? Enkätsvaren till revisionskontoret är inlämnade av företrädare för stödfunktionerna men också av deras överordnade. Uppgifterna bör räknas som tillförlitliga. Det framgår entydigt att man överlag är nöjd eller t o m mycket nöjd med stödfunktionerna. SDF Centrum pekar t ex i sitt svar på att en projektverksamhet med skolsjukgymnast har fått så god respons att man nu ser till att den verksamheten permanentas. Från SDF Hyllie anger man att det alltid finns större efterfrågan än resurser. SDF Oxie genomför en viss omorganisation från ett centralstyrt fördelningssystem till ett lokalt system för fördelning av resurser. s kommentar: har funnit, med hänsyn till inlämnade uppgifter, att kvaliteten på stödfunktionerna torde vara tillräcklig. 10 Källor och referenslitteratur Skriftliga källor Beslutsorgan Avser Kommunfullmäktige Budget för Årsredovisning för Beslut om ny organisation fr o m 1/ (Bihang 00/2008) Kommunstyrelsen Direktiv till utredning om ny organisatorisk placering av pedagogiska centralen (KS 000/2008) Stadsdelsfullmäktige Årsanalyser, kvalitetsredovisningar. Information utlagt i stadens intranät KOMIN.. Revisorskollegiet Granskningar finns under Malmö stads webbplats Verksamhetsmått Utbildning Ofullständiga betyg i gymnasieskolan Intervjuer med rektorer. Sidan 13 av 15

14 Kvalitetsarbete Granskning av sex grundskolor Kvalitetsarbetet uppföljning Ofullständiga betyg i gymnasieskolan Delrapport: Elevintervjuer : Elever med behov av stöd : Granskningsrapport m a a Skolverkets inspektion : Granskningsrapport avseende Välfärd för alla det dubbla åtagandet : Elever med behov av stöd - uppföljning : Målstyrning jämförelse med Köpenhamn : Kvalitet i förskolan : Kvalitet i grundskolan. Internetkällor Internetkälla Avser Malmö stads webbplats ldning/resurscentrumformangfa ldensskola. Malmö stad Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS). Ett samarbete mellan Malmö stad, Myndigheten för skolutveckling och Malmö högskola. Pedagogiska centralen. SKYREV:s webbplats. Sveriges kommunala yrkesrevisorer. Skolverkets webbplats Myndigheten för skolutveckling. Uppgiftslämnare Organisation/enhet Malmö stad: Stadskontoret, SDF-avd Stadskontoret, ekonomi-avd Stadskontoret, statistik-avd Stadskontoret SDF Centrum SDF Södra innerstaden SDF Västra innerstaden SDF Limhamn/Bunkeflo Namn Kerstin Wramell, planeringssekreterare Kimmo Räihä, controller Elisabeth Pålsson, statistiker Ana-Maria Deliv, utredare Barbro Bergdal, C barn- och ungdom Rainer Brücher, adm sekreterare Ingegerd Ekström, C barn- och ungdom Jonny Larsson, kvalitetscontroller/utredare Maria Friberg, ekonom Eva Zackrisson, enhetschef/psykolog vakant, C barn- och ungdom Sonia Furmanski, sekreterare Mats Bååth, C barn- och ungdom Sidan 14 av 15

15 SDF Hyllie SDF Fosie SDF Oxie SDF Rosengård SDF Husie SDF Kirseberg Utbildningsförvaltningen Marie-Louise Andersson, C barn- och ungdom Henric Kahlmeter, C barn- och ungdom Silvia Cronberg, enhetschef Jan Thurén, IT-enheten Susanne Berndtros, bitr rektor, Högaholmskolan Ann-Christin Olsson, C barn- och ungdom Leif Åhlander, C barn- och ungdom Roland Johansson, ekonom, SDF Ro Petra Svensson, Matematikutvecklare för SD Rg Lena Becking, chef Resursteam BU Lars Lindeheim, Särskolans resursteam Richard Mortenlind, C barn- och ungdom Ulf Frank, utvecklingssamordnare Mariana Thelander, C barn- och ungdom Matz Nilsson, utbildningsdirektör Kerstin Larsson, rektor, RMS Lars Sletterhage, chef Pedagogiska centralen Gunnel Rydell och Irene Malmberg, tf enhetschef, Etniska relationer. Lotta Ostréus, controller. Sidan 15 av 15

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem Alla elever

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor Projektledare: Tommy Larsson Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPP Effektiv organisation för chefs och ledarfrågor Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT Mottagande till Obligatorisk särskola

GRANSKNINGSRAPPORT Mottagande till Obligatorisk särskola GRANSKNINGS Mottagande till Obligatorisk särskola Projektledare: Kaj Oldrup Beslutad av revisorskollegiet 2010-06-15 RAPP Obligatorisk särskola.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 2016-11-24 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/244 1 (5) Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer

139 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

139 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-12-15 Närvarande Kl Kl 15.00 18.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, Rum S 5054 139-157 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Skånes Svensk Arabiska Förening Org.nr. 846006-3319 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Skånes Svensk Arabiska Förening Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Palmlunds Malmö Aktiebolag Org.nr. 556445-0665 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Palmlunds Malmö Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Gotlands kommun Bilaga 3 Barn- och utbildningsförvaltningen AN 2009-09-29 Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Övergripande vision, verksamhetsidé och gemensamma värderingar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola r Beslut Dnr 43-2014:8180 Nacka kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (10) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Ärende: Ärende 3 Dnr Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk Central

Ärende: Ärende 3 Dnr Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk Central Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (6) Datum 2011-03-09 Vår referens Matz Nilsson Direkttelefon 040-34 30 16 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 3 Dnr 2010-115 Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Kvalitet i förskola. Projektledare: Kaj Oldrup, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet 2012-11-23

GRANSKNINGSRAPPORT. Kvalitet i förskola. Projektledare: Kaj Oldrup, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet 2012-11-23 GRANSKNINGS Kvalitet i förskola Projektledare: Kaj Oldrup, certifierad kommunal yrkesrevisor Beslutad av revisorskollegiet 2012-11-23 RAPP Kvalitet i förskola Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Läraskolan i Bålsta AB Org.nr. 556727-5663 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Läraskolan i Bålsta AB 2(7) Dnr 44-20152078 'insyn av Läraskolan i Bålsta AB har genomfört tillsyn av Läraskolan i Bålsta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Org.nr. 769602-6090 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete.

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete. Uppsala KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi 2016-03-21 UBN-2016-0860 Utbildningsnämnden Genomlysning av modersmål i förskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-20 Stiftelsen Liten Lär bec.strombom@telia.se Rektor vid Uppsala Enskilda Skola Anna-Lena Lundström rektor@uppsalaenskildaskola.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär.

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-29 Närvarande Kl Kl 16.00 17.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, KC Triangeln 1-2 56-74 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer