Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan"

Transkript

1 Granskningsrapport avseende Stödfunktioner inom skolan Projektledare: Kaj Oldrup Beslutad av revisorskollegiet Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN PROJEKTBESKRIVNING M M Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Syfte och metod Frågor Resurser ÖVERSIKT Rättsläget och övergripande beslut Organisatorisk inplacering Hur omfattande är kostnaderna? Statistiska uppgifter VILKA STÖDFUNKTIONER FINNS INOM VARJE STADSDEL FÖR SKOLAN? VILKA STÖDFUNKTIONER FINNS FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE FÖR SKOLAN? Vilka är förvaltningsövergripande stödfunktioner? Sker utdebitering? HUR SPRIDER STÖDFUNKTIONERNA INFORMATION OM SIG SJÄLVA? HUR UTVÄRDERAR STÖDFUNKTIONERNA SIG? VILKEN UPPFATTNING HAR LÄRARE, REKTORER OM STÖDFUNKTIONERNA? KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR...13 Sidan 2 av 15

3 1 Sammanfattning Denna rapport har haft som syfte att svara på frågan: Används IT och andra stödfunktioner (exempelvis specialpedagoger) för den pedagogiska verksamheten i Malmö stad på ett ändamålsenligt sätt? Den första uppgiften var att göra en kartläggning av vad som faktiskt finns och vem som ansvarar för vad. Nästa fråga blir om verksamheterna känner till och använder sig av stödfunktionerna på avsett sätt? Utför stödfunktionerna någon utvärdering av sin egen verksamhet? konstaterar sammanfattningsvis följande: I Malmö stads skolor och förskolor finns det nästan elever och över barn i förskola. Antalet lärare är över Med hänsyn till skillnaderna i storlek, behov och organisation mellan stadsdelarna så kan man inte föreskriva en viss miniminivå för stödfunktionerna. Det får anses vara naturligt att i mycket hög grad knyta stödfunktioner till respektive skolenhet men variationer i organisation är också fullt förklarlig. De största förvaltningsövergripande stödfunktionerna är; Sjukhusskolan, Modersmålsenheten samt Pedagogiska centralen. Inlämnade uppgifter tyder i allt väsentligt på att verksamheterna är nöjda med sina stödfunktioner och att dessa utför en rimlig grad av utvärdering av sin verksamhet. Beträffande hur informationen om skolorna och stödfunktioner är uppbyggd på Malmö stads webbplats, i Malmö stads intranät (KOMIN) respektive under pedagogiska centralens webbplats finns vissa iakttagelser, bland annat angående aktualitet, gjorda i anslutning till denna granskning. 2 Förbättringsområden konstaterar att granskningen i allt väsentligt inte ger underlag till någon kritik men att förbättringar kan genomföras beträffande hur skolans verksamheter presenteras i stadens intranät respektive på Malmö stads hemsida. Sidan 3 av 15

4 3 Projektbeskrivning m m 3.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Inom Malmö stad finns olika enheter som stödjer den pedagogiska verksamheten. Dessa kan finnas inom stadsdelarna eller utbildningsförvaltningen. En av de kommungemensamma är Pedagogiska centralen. Det finns också Resurscentrum för mångfaldens skola. Inom SDF Fosie finns en IT-verksamhet som i mycket förefaller att likna pedagogiska centralens. Serviceförvaltningen har inom konceptet Enhetlig plattform arbetat fram standard för kontorsarbetsplatser. Flera stadsdelar har efterlyst motsvarande lösning för skolornas del. Ett utvecklingsarbete lär vara på gång. I detta ligger också vilka program som ska stödjas inom plattformens ram. Granskningsförfrågan blir: Används IT och andra stödfunktioner (exempelvis specialpedagoger) för den pedagogiska verksamheten i Malmö stad på ett ändamålsenligt sätt? Den första uppgiften blir att göra en kartläggning av vad som faktiskt finns och vem som ansvarar för vad. Nästa fråga blir om verksamheterna känner till och använder sig av stödfunktionerna på avsett sätt? Utför stödfunktionerna någon utvärdering av sin egen verksamhet? 3.2 Syfte och metod Syfte: Granskningen inriktas på hur utbildningsnämnden och stadsdelsfullmäktige har organiserat arbetet med stödresurser för skolan. Metod: Granskningens första steg innebär att karlägga vad det finns för stödresurser till skolorna/lärarna. I ett andra steg bör granskningen inriktas på hur dessa enheter kanaliserar sin kompetens till berörda. Slutligen bör granskningen pröva hur organisationen självt har utvärderat dessa stödfunktioner. I huvudsak har granskningen utförts genom med hjälp av en enkät med vissa strukturerade frågor, som i stort har följt de frågor som revisionens styrgrupp beslutade om. har berett samtliga uppgiftslämnare möjlighet att kontrollera anteckningarna och utkastet till granskningsrapport. Detta för att säkra att revisionskontoret har uppfattat uppgiftslämnarna korrekt. s kvalitetsgranskare har också kontrollerat utkastet till rapport bland annat för att se att de har kunnat följa materialet från inlämnade uppgifter till dragna slutsatser. Sidan 4 av 15

5 3.3 Avgränsningar Redan i inledningen av denna granskning konstaterade revisionskontoret att den beskrivning som finns i rapportens bakgrund beträffande SDF Fosies IT-enhet tydligen var baserat på ett missförstånd. Denna enhet är mer att betrakta som ett alternativ till Serviceförvaltningens plattformsstöd än som en alternativ Pedagogisk central. hade också en del funderingar kring om skolan använder sig av modern teknik (datorteknik i vid mening inklusive epost, communities, undervisningsprogram i pc-miljö, distribuerade UR-program, mobiltelefon med mera) i tillräcklig grad. Vidare fanns i bakgrunden till granskningen en del uppgifter om hur utbyggnaden och supporten av skolornas datorkommunikation, hårdvarumiljö och hur dessa frågor administreras. I slutskedet av granskningen blev revisionskontoret upplyst om att det finns stödfunktioner också inom andra förvaltningar nämligen; Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen samt Gatukontoret. Dessa alternativa eller utvidgade inriktningar har således avgränsats bort i denna granskning. Om revisorskollegiet anser frågorna viktiga att granska så kan detta komma att ske i en nämndsspecifik granskning eller ett nytt projekt. 3.4 Frågor 1. Vad finns det för olika stödfunktioner till skolorna (lärarna) i Malmö stad? 2. Hur mycket kostar dessa? Sker utdebiteringar? 3. Är enheterna enbart för egen nämnd eller får andra nyttja tjänsterna? Hur många potentiella brukare? Hur många nyttjar stödet under ett år? 4. Hur sprider enheterna information om sig själva? 5. Hur utvärderar enheterna sig själva? 6. Vilken uppfattning har lärare, rektorer om stödfunktionerna? 3.5 Resurser Styrgruppen ur Revisorskollegiet: Berit Söderholm, Sven-Åke Carlén, Tomas Nordin och Peter Langerbeck. Projektledare från : Kaj Oldrup, certifierad kommunal yrkesrevisor. Kvalitetsgranskare: Lennart Håkansson, stadsrevisor samt Hans Mandl, certifierad kommunal yrkesrevisor. Sakkunnig revisor har prövat sitt oberoende m m i enlighet med SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. Sidan 5 av 15

6 4 Översikt 4.1 Rättsläget och övergripande beslut I Skollagens 1 kap. Allmänna föreskrifter 2 uttrycks bl a följande: --- Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Skolverket har på sin webbplats publicerat utdrag ur Skollagen, Läroplaner med flera författningstexter som understryker skolans skyldighet att ta hänsyn till elever som har behov av särskilt stöd. Kommunfullmäktige har under flera år haft som prioriterat mål att fler elever ska bli behöriga till nationellt program på gymnasiet. I sitt beslut om Välfärd för alla (VfA) anges motsvarande målsättning. 4.2 Organisatorisk inplacering I Malmö stad ansvarar varje stadsdelsfullmäktige för grundskoleverksamheten inom sitt geografiska område. Varje stadsdelsfullmäktige har ett befolkningsansvar för den befolkning som är bosatt inom stadsdelens område. Resurstilldelningen baseras på detta ansvar. Samtliga stadsdelar har också ett produktionsansvar för de skolor som finns inom stadsdelen. Till skolorna knyts elever enligt skolornas elevupptagningsområden. Dessa följer således inte alltid stadsdelsgränserna. Vissa stadsdelsfullmäktige har ansvar för specialfunktioner, som vänder sig till samtliga barn/elever i Malmö stad men där funktionen finns samlad hos en bestämd stadsdel. Ett exempel på detta är modersmålsenheten, som tillhör SDF Rosengård och för vilken det finns ett särskilt anslag beviljat. Var och en av de tio stadsdelsfullmäktige uppfyller funktion som skolstyrelse när det gäller grundskoleverksamheten. Utbildningsnämnden har ansvaret för gymnasieutbildningarna i Malmö stad samt vissa kommungemensamma funktioner såsom Pedagogiska centralen. Beträffande Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS) har kommunfullmäktige beslutat att ansvaret för dessa ska flyttas över till kommunstyrelsen fr o m 1/ När kommunen Malmö stad ska avge ett samlat ställningstagande eller yttrande är det kommunstyrelsen som avger detta i sin samordnande och ledande roll enligt kommunallagen. Sidan 6 av 15

7 4.3 Hur omfattande är kostnaderna? Nettokostnader. Kommunalt driven verksamhet. Mkr År 2007 (Bokslut) 2008 (budget) Förskola inkl förskoleklasser Grundskola inkl skolbarnomsorg och förberedelseklasser Gymnasieskolan (ej kommunal vuxenutbildning) Totalt Källa: Malmö stad; Stadskontoret respektive Utbildningsförvaltningen. Gymnasieskolan inkluderar gymnasiesärskolan samt andel av hjälpverksamheter såsom förvaltningsadministration, pedagogiska centralen m m. 4.4 Statistiska uppgifter Antal barn/elever på de olika stadierna. År År Kommunalt drivna Enskilt drivna Förskola Grundskola exkl. skolbarnomsorg Gymnasieskolan (ej kommunal vuxenutbildning) Totalt Källa: Stadskontoret, Årsredovisning respektive nyckeltal för Malmö stad. Antalet lärare anställda av Malmö stad uppgick 2007 till per (Personalstatistiken) Till detta kommer personal med annan s k befattningskod t ex förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, skolledare med flera tjänster som inte klassas som lärartjänster. Det finns ingen central statistik över andelen barn/elever med annat modersmål än svenska. Däremot har stadskontoret statistiska uppgifter som visar att av befolkningen i 15 års ålder (ungefär motsvarande årskurs 9) så har 42 % en utländsk bakgrund. Med detta förstås dels att barnet självt är fött utomlands, dels barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. De länder som är i topp är: Irak, Libanon, Danmark, Afghanistan, Bosnien-Hercegovina samt Jugoslavien. Dessa mått anger de stora volymer som Malmö stad har att arbeta med. De specialfunktioner som belyses i det följande måste ses mot bakgrund av den stora mängd elever och lärare som ska ges stöd. Pedagogiska centralen anger att de har användarkonton i PedNet (epost för elever och lärare) Det är fördelat enligt följande: Pedagogisk personal Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux m m Sidan 7 av 15

8 5 Vilka stödfunktioner finns inom varje stadsdel för skolan? Enkätsvaren visar att samtliga stadsdelsfullmäktige har uppbyggt s k resursteam. Dessa behandlar bland annat ansökningar om stöd för elever med särskilda behov. I viss utsträckning kan dessa enheter också ge ett direkt stöd till ansökande skola/arbetslag. Det finns också matematikutvecklare i varje stadsdel. Matematikutvecklarna finansieras och samordnas av RMS(Resurscentrum Mångfaldens Skola) /Pedagogiska centralen. Huvuddelen av stadsdelarna pekar också på skolläkare, skolsköterska, kuratorer och psykologer. I en del stadsdelar kan resurserna vara knutna till respektive skola. I andra stadsdelar sammanförda till lite större enheter. Relativt många redovisar också s k resursskolor. Dessa vänder sig primärt till den egna stadsdelen. En tydlig strävan är att i största möjliga utsträckning integrera stödfunktioner men också särskilda undervisningsgrupper i så hög utsträckning som möjligt med grundorganisationen. Detta för att få så lite avskiljande effekter som möjligt. s kommentar: Eftersom stadsdelarna är olika stora och det finns varierande behov mellan dessa så redan av det skälet går det inte föreskriva att organisationen av stödresurser inom en stadsdel skulle ha viss volym eller utformas på ett visst organisatoriskt sätt. menar att prövningen av om nämnden initierat tillräckligt mycket stöd för elever/lärare får bedömas i anslutning till utvärdering av skolornas resultat och då vad nämnderna har gjort för att förbättra möjligheterna för eleverna att nå bättre resultat. Sidan 8 av 15

9 6 Vilka stödfunktioner finns förvaltningsövergripande för skolan? 6.1 Vilka är förvaltningsövergripande stödfunktioner? Tabell: Några stödfunktioner i korthet. År 2007 om ej annat anges. Ansv Namn. nämnd Huvudsaklig verksamhet. Målgrupp hela Malmö om annat ej anges. Finansiering Bruttokostnad. Tkr Årsarbetare UtbN Pedagogiska centralen Anslag ,00 UtbN RMS Resurscentrum för Anslag ,88 mångfaldens skola. UtbN Etniska relationer Anslag ,20 SDF Ce Skolsjukgymnast SDF Ce, Ki och SI enligt särskilt avtal. Resursf + avtal 382 0,75 Dyslexi Anslag? 274 0,20 SDF SI Hörselklasser Resursf m tillägg f hörselklass/elev Ambulerande hörselpedagoger Debiteras SDF VI Autistgrupp på Dammfri Ersätts via interna prislistan mellan stadsdelarna ,75 Resursskola bl a sjukhusskolan Statsbidrag (huvuddelen) Delvis också anslag och över interna prislistan ,00 SDF Fo Motetten För hörselskadade Debiteras ,25 respektive anhöriga till hörselskadade. SDF Ro Särskolans resursteam Anslag ,00 Modersmålsenheten. Hela Malmö Anslag ,00 SDF Ki RO särskolor för elever med Hela Malmö Anslag 681 1,50 autism Källa: Inlämnade svar till revisionskontoret våren Med Anslag avses den resurstilldelning som sker genom specifik tilldelning för viss uppgift d v s medelstilldelningen är skiljd från det s k befolkningsansvaret till stadsdelarna, där beräkningen och tilldelningen sker enligt vissa befolkningssiffror och vikt per ålders/befolkningsgrupp. Notera: RMS Resurscentrum för mångfaldens skola kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut fr o m 1/ att tillhöra kommunstyrelsens ansvarsområde. Sidan 9 av 15

10 Modersmålsenheten sorterar under SDF Rosengård men svarar för all modersmålsundervisning i Malmö. Den rätt som elever har att få undervisning i sitt modersmål har till syfte att bl a stärka elevens modersmål. Genom detta ska eleven få en fastare grund i övrig inlärning. En mycket stor enhet är Pedagogiska centralen. Enheten betjänar samtliga skolor i Malmö stad. Enheten har angett fem områden som är särskilt prioriterade: 1. Pedagogisk användning av media och IT i undervisningen 2. Pedagogisk IT-utveckling 3. Rådgivning och fortbildning 4. Utlåning av kompletterande media 5. Matematikutveckling, Malmö naturskola och Malmö skolmuseum. Vidare har enheten angett att de upplever en stor svårighet att arbeta med kommunövergripande uppdrag när de tillhör en speciell facknämnd. Eftersom enheten arbetar med alla skolformer upplever den framförallt en organisatorisk svårighet att förankra, nå consensus och genomföra frågor/projekt som berör förskolan och grundskolan i ett helhetsperspektiv (Malmöperspektiv). Inom stadskontoret pågår för närvarande en utredning (beräknas klar till mitten av juni 2008) där uppdraget är att se hur Pedagogiska centralen och Etniska relationer kan hållas samman med Resurscentrum Mångfaldens skola samt hur dessa kan vara en resurs för samtliga pedagogiska barn- och ungdomsverksamheter. 6.2 Sker utdebitering? Enkätsvaren visar entydigt att utdebiteringar sker endast undantagsvis. I enkäten ställdes frågan om tjänsterna var gratis. Detta har flera påpekat att eftersom förvaltningarna tar av anslagen centralt för att bygga upp stödfunktionerna så är tjänsterna inte gratis för verksamheten även om den enskilde nyttjaren inte får en räkning för varje uppdrag. Pedagogiska centralen anger: -- För Malmös kommunala skolor är tjänsten gratis. Friskolor får betala enligt fastställda kriterier om de vill utnyttja tjänsterna. s kommentar: har noterat att huvuddelen av stödfunktioner finns uppbyggt inom respektive förvaltning och så nära den egna skolan som möjligt. Detta stämmer väl överens med de intentioner som finns i skollagstiftningen om att stöd till eleven ska ges i så hög utsträckning som möjligt i elevens normala miljö. För vissa elevgrupper finns dock specialenheter t ex sjukhusskolan. Beträffande stödfunktioner eller fortbildningsmöjligheter för lärare har tre enheter samlokaliserats till Rönnen. Utredning pågår om hur dessa tre enheter på bäs- Sidan 10 av 15

11 ta sätt ska samverka efter det att en av dem byter huvudman fr o m halvårsskiftet. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att nämndernas organisation och rutiner för stödfunktioner i allt väsentligt torde vara tillräcklig. 7 Hur sprider stödfunktionerna information om sig själva? Allmänt gäller att det finns en enhetlig systematik över hur stadsdelarnas information i Malmö stads intranät ska byggas upp. Grundstrukturen är Stadsdelens namn > Barn och ungdom > Gemensamma funktioner respektive aktuellt rektorsområde/skolor. I många fall sker en länkning till Malmö stads webbplats där motsvarande struktur finns. I nuläget pågår en omläggning av hela Malmö stads hemsida, vilket i dagsläget kan ha stört vissa länkningar. På sikt lär det bli tydligare vad som läggs i kommunens intranät respektive på utsidan. Malmö stads revision har redan från start valt att lägga all sin publika information på webbplatsen och i intranätet finns enbart en hänvisning till informationen på Malmö stads webbplats. Denna lösning är vald för att slippa uppdatering av samma information på två olika ställen. Utöver dessa båda platser i internetmiljö finns framförallt pedagogiska centralens portal. Den skiljer sig avsevärt från det grafiska gränssnitt som annars är förskrivet för förvaltningar som presenterar sig på webben. Via pedagogiska centralen kan man också finna de skolor som har egna pedagogiska webbplatser samlade under pedagogiska centralen. Huruvida det finns ytterligare webbplatser under annat webbhotell än denna har revisionskontoret inte undersökt. Bakgrunden till detta är, enligt Pedagogiska centralen, att deras portal kom till före Malmö stads webbplats. När Malmö stad fick en egen webbplats och det beslutades att all officiell information (även om skolan) skulle finnas på Malmö stads webbplats, gjordes en överenskommelse med stadskontoret, som godkändes av dåvarande informationsdirektören, att s.k. pedagogiska webbplatser, avsedda att användas i det pedagogiska arbetet på skolan skulle få finnas även i fortsättningen, men att vissa regler skulle gälla. Dessa regler finns tillgängliga i PedNet, men även på Pedagogiska portal, menyalternativet Pedagogiska webbplatser > Regler i Malmö stad. Det är värt att påpeka att majoriteten av pedagogisk personal fortfarande inte kommer åt Malmö stads intranät KomIn utan är helt hänvisade till skolintranätet PedNet. Genom de pågående portalprojekten kommer dessa problem att försvinna. Utöver den information som finns tillgänglig i elektronisk form på olika webbplatser eller via pednet (skolintranätet) så tar åtskilliga resursfunktioner fram skriftlig information (informationsblad) om sin verksamhet. Sidan 11 av 15

12 Flera anger att stödfunktionerna är välkända inom stadsdelen. Chefer för enheten kan ingå i förvaltningens ledningsgrupp för barn- och ungdom. Genom deltagande i olika möten och nätverk sprids informationen muntligt. Pedagogiska centralen skriver: --- Information är svårt. Trots tillgången till goda kanaler är det svårt att få ut ett klart och tydligt budskap kring verksamheten. Alltför många av brukarna vet tyvärr för lite om vår nuvarande verksamhet. För att förbättra informationen har vi under 2007 anställt en informatör tillsammans med RMS. (Resurscentrum för mångfaldens skola) --- RMS anger: -- Av genomförda utvärderingar har vi erhållit mycket goda omdömen men att det finns en risk att all information vi går ut med drunknar i en flod av information som strömmar över målgruppen.--- s kommentar: har konstaterat att angivna informationsplatser ibland inte är aktuella, ibland endast innehåller uppgift om kontaktperson eller annars är av mycket magert innehåll. Däremot är den information som finns under pedagogsiska centralen och de där anslutna skolornas pedagogiska platser mer utförlig. Men där kan man ibland knappt se att skolan tillhör Malmö stad och de följer inte det grafiska gränssnitt som annars är föreskrivet i övrigt för Malmö stads enheter. Vissa funktioner - bland annat länktips inom den pedagogiska verksamheten - borde kunna hållas mer aktuell till en lägre kostnad med något större samverkan mellan bland annat pedagogiska centralen och övriga som bygger upp hemsidor inom skolans verksamhetsområde. Hur detta samspel ska åstadkommas praktiskt finns flera olika modeller för. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att stadens rutiner för att tillhandahålla information på ett systematiskt sätt om skolornas stödfunktioner inte är helt tillräcklig. 8 Hur utvärderar stödfunktionerna sig? Enkätsvaren visar att en vanlig variant är enkät efter avslutad intervention eller genomförd åtgärd. Andra vanliga utvärderings- eller kanske snarare uppföljningsmetoder är genom konferenser och uppföljningsmöten. Flera hänvisar också till de dokument som tas fram varje år inom skolan t ex kvalitetsrapporterna och årsanalyserna. För de större enheterna främst Pedagogiska centralen är utvärderingsrutinen mer omfattande. Sidan 12 av 15

13 s kommentar: har funnit att i något fall skiljer uppgiftslämnaren inte mellan uppföljningsrutin och mer specifikt utvärdering. Samtidigt gäller det för Malmö stad att inte införa eller kräva utvärderingsrutiner som belastar mer än de främjar verksamheten. Med hänsyn till detta bedömer revisionskontoret att nämndernas rutiner för att utvärdera stödfunktionerna torde vara tillräcklig. 9 Vilken uppfattning har lärare, rektorer om stödfunktionerna? Enkätsvaren till revisionskontoret är inlämnade av företrädare för stödfunktionerna men också av deras överordnade. Uppgifterna bör räknas som tillförlitliga. Det framgår entydigt att man överlag är nöjd eller t o m mycket nöjd med stödfunktionerna. SDF Centrum pekar t ex i sitt svar på att en projektverksamhet med skolsjukgymnast har fått så god respons att man nu ser till att den verksamheten permanentas. Från SDF Hyllie anger man att det alltid finns större efterfrågan än resurser. SDF Oxie genomför en viss omorganisation från ett centralstyrt fördelningssystem till ett lokalt system för fördelning av resurser. s kommentar: har funnit, med hänsyn till inlämnade uppgifter, att kvaliteten på stödfunktionerna torde vara tillräcklig. 10 Källor och referenslitteratur Skriftliga källor Beslutsorgan Avser Kommunfullmäktige Budget för Årsredovisning för Beslut om ny organisation fr o m 1/ (Bihang 00/2008) Kommunstyrelsen Direktiv till utredning om ny organisatorisk placering av pedagogiska centralen (KS 000/2008) Stadsdelsfullmäktige Årsanalyser, kvalitetsredovisningar. Information utlagt i stadens intranät KOMIN.. Revisorskollegiet Granskningar finns under Malmö stads webbplats Verksamhetsmått Utbildning Ofullständiga betyg i gymnasieskolan Intervjuer med rektorer. Sidan 13 av 15

14 Kvalitetsarbete Granskning av sex grundskolor Kvalitetsarbetet uppföljning Ofullständiga betyg i gymnasieskolan Delrapport: Elevintervjuer : Elever med behov av stöd : Granskningsrapport m a a Skolverkets inspektion : Granskningsrapport avseende Välfärd för alla det dubbla åtagandet : Elever med behov av stöd - uppföljning : Målstyrning jämförelse med Köpenhamn : Kvalitet i förskolan : Kvalitet i grundskolan. Internetkällor Internetkälla Avser Malmö stads webbplats ldning/resurscentrumformangfa ldensskola. Malmö stad Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS). Ett samarbete mellan Malmö stad, Myndigheten för skolutveckling och Malmö högskola. Pedagogiska centralen. SKYREV:s webbplats. Sveriges kommunala yrkesrevisorer. Skolverkets webbplats Myndigheten för skolutveckling. Uppgiftslämnare Organisation/enhet Malmö stad: Stadskontoret, SDF-avd Stadskontoret, ekonomi-avd Stadskontoret, statistik-avd Stadskontoret SDF Centrum SDF Södra innerstaden SDF Västra innerstaden SDF Limhamn/Bunkeflo Namn Kerstin Wramell, planeringssekreterare Kimmo Räihä, controller Elisabeth Pålsson, statistiker Ana-Maria Deliv, utredare Barbro Bergdal, C barn- och ungdom Rainer Brücher, adm sekreterare Ingegerd Ekström, C barn- och ungdom Jonny Larsson, kvalitetscontroller/utredare Maria Friberg, ekonom Eva Zackrisson, enhetschef/psykolog vakant, C barn- och ungdom Sonia Furmanski, sekreterare Mats Bååth, C barn- och ungdom Sidan 14 av 15

15 SDF Hyllie SDF Fosie SDF Oxie SDF Rosengård SDF Husie SDF Kirseberg Utbildningsförvaltningen Marie-Louise Andersson, C barn- och ungdom Henric Kahlmeter, C barn- och ungdom Silvia Cronberg, enhetschef Jan Thurén, IT-enheten Susanne Berndtros, bitr rektor, Högaholmskolan Ann-Christin Olsson, C barn- och ungdom Leif Åhlander, C barn- och ungdom Roland Johansson, ekonom, SDF Ro Petra Svensson, Matematikutvecklare för SD Rg Lena Becking, chef Resursteam BU Lars Lindeheim, Särskolans resursteam Richard Mortenlind, C barn- och ungdom Ulf Frank, utvecklingssamordnare Mariana Thelander, C barn- och ungdom Matz Nilsson, utbildningsdirektör Kerstin Larsson, rektor, RMS Lars Sletterhage, chef Pedagogiska centralen Gunnel Rydell och Irene Malmberg, tf enhetschef, Etniska relationer. Lotta Ostréus, controller. Sidan 15 av 15

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär.

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-29 Närvarande Kl Kl 16.00 17.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, KC Triangeln 1-2 56-74 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Uppföljning IT-granskningar Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12 RAPP Uppföljning IT-granskningar Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström. Revisorskollegiet 2014-10-13. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström. Revisorskollegiet 2014-10-13. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Studie- och yrkesvägledning (Förstudie) Revisor: Nina Hellström Revisorskollegiet 2014-10-13 Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Resursfördelning i Helsingborgs stad

Resursfördelning i Helsingborgs stad Resursfördelning i Helsingborgs stad År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag Barn- och utbildningsnämndens budget 2015

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer