Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR)"

Transkript

1 1 Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR) Giltiga från och med den 1 oktober 2013 Inledande bestämmelser Syftet med de Allmänna Befordringsvillkoren för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR) är att säkerställa att enhetliga avtalsvillkor används i gränsöverskridande trafik och i inrikes trafik på järnväg så långt detta är möjligt och ändamålsenligt. Den Internationella Transportkommittén (CIT) har utarbetat dessa GCC-CIV/PRR och rekommenderar att dess medlemmar använder dem. Innehållet i GCC-CIV/PRR och de transportföretag som använder dem finns tillgängliga på CITs webbsida och på webbsidan som är gemensam för järnvägsorganisationerna UIC, CIT och CER. De är generellt också tillgängliga hos de säljställen som tillhandahåller kundtjänst. 1. Befordringsvillkor 1.1 GCC-CIV/PRR reglerar allmänna frågor i avtalsförhållandet mellan resenärer och transportörer. Villkor som avviker från GCC-CIV/PRR (avsnitt 1.2 nedan) eller som endast är giltiga för speciella sträckor, tåg eller erbjudanden regleras i de Särskilda Transportvillkoren De Särskilda Transportvillkoren kan avvika från GCC-CIV/PRR. Om de Särskilda Transportvillkoren avviker från GCC-CIV/PRR skall de ange den paragraf och det avsnitt i GCC-CIV/PRR de uttryckligen avviker från. Avvikelser beträffande avsnitten 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.4, 9.4, 9.5, 10, 11, 12, 13 och 14 i GCC-CIV/PRR får endast göras till förmån för resenären, såvida inte EG-förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR) inte är tillämplig (i icke EUmedlemsstater) eller för järnvägstrafik inom EU som är undantagen från PRR. 1.3 Både GCC-CIV/PRR och de Särskilda Transportvillkoren blir integrerade delar av befordringsavtalet när det ingås. 2. Rättslig grundval Transport av resenärer på järnväg lyder under bestämmelserna i: a) Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) och/eller b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR) och/eller c) nationell rätt 1 SJ kommentar: I de fall SJ är transportör avses med de Särskilda Transportvillkoren SJ ABs Allmänna Villkor för befordran i järnvägstrafik.

2 2 under förutsättning att de är tillämpliga eller överenskomna på avtalsrättslig grund. 3. Befordringsavtal 3.1 Befordringsavtalet förpliktigar transportören/transportörerna som deltar i utförandet av befordringsavtalet att transportera resenären från avgångsstationen till bestämmelsestationen. 3.2 Befordringsavtal består av: a ) GCC-CIV/PRR b) transportörens Särskilda Transportvillkor och c) uppgifterna som finns angivna på biljetten (avsnitt nedan). Om GCC-CIV/PRR och de Särskilda Transportvillkoren motsäger varandra, äger de Särskilda Transportvillkoren företräde framför GCC-CIV/PRR. Om de Särskilda Transportvillkoren motsäger varandra gäller de villkor som är mera fördelaktiga för resenären. 3.3 Befordringsavtal bekräftas av biljetter, antingen i form av traditionella pappersbiljetter eller e-biljetter. Biljetter utgör bevis för ingåendet av och innehållet i ett befordringsavtal. 3.4 En biljett representerar ett befordringsavtal med undantag av fallen beskrivna i punkterna 3.5 och 3.6 nedan. 3.5 Flera biljetter i det traditionella pappersformatet bildar flera befordringsavtal. De representerar ett enda genomgående befordringsavtal endast om detta är speciellt angivet i de Särskilda Transportvillkoren. Flera e-biljetter bildar flera befordringsavtal. De representerar ett enda genomgående befordringsavtal endast om detta är speciellt angivet i de Särskilda Befordringsvillkoren och om de är sammanlänkade med varandra elektroniskt. 3.6 Förutsatt att det tydligt framgår av de Särskilda Transportvillkoren kan en enstaka biljett representera flera befordringsavtal. 3.7 Transfer mellan järnvägsstationer, t ex inom samma storstad med andra transportmedel än tåg (buss, spårvagn, tunnelbana, taxi, cykel etc) eller till fots, ingår inte i befordringsavtalet och utförs i enlighet med tillämplig lag för transportmedlet ifråga. 3.8 Transport med ett annat färdmedel före eller efter järnvägstransporten, eller mellan två järnvägstransporter, lyder under ett enda genomgående befordringsavtal endast om det representeras av en enda biljett, oaktat avsnitt 3.6 eller om detta är speciellt angivet i de berörda transportörernas Särskilda Befordringsvillkor. 4. Biljetter och reservationer 4.1 Allmänt Transportörer eller deras samarbetsorgan fastställer biljetternas layout och innehåll samt på vilka språk och med vilken skrift biljetterna utfärdas och fylls i.

3 För E-biljetter gäller speciella befordringsvillkor. Uppgifterna i e-biljetten kan omvandlas till läsbara skrivna tecken I princip ger biljetter information om vilken/vilka transportör/er som deltar i utförandet av befordringsavtalet, biljettens utfärdare, färdvägen, priset, biljettens giltighet, de giltiga befordringsvillkoren och, när så är tillämpligt, namnet på resenären, resdatum, tågnummer och den bokade komfortnivån. Biljettutfärdare och transportörer identifieras normalt med koder. En lista över dessa koder finns tillgänglig på webbsidorna och De Särskilda Transportvillkoren anger om reservationer av sitt-, ligg- och sovplatser är obligatoriska eller frivilliga De Särskilda Transportvillkoren anger villkoren och förutsättningarna för rabattformer (t ex för barn, grupper etc). 4.2 Köp av biljetter Biljetter säljs antingen direkt via transportörens egna säljställen eller indirekt via auktoriserade återförsäljare. När transportörer som inte deltar i utförandet av befordringsavtalet eller tredje part (t ex resebyråer) säljer biljetter, uppträder dessa endast som återförsäljare och står inget ansvar för utförandet av befordringsavtalet Biljetter som inte är utfärdade i en resenärs namn kan överlåtas till annan resenär så länge som resan inte påbörjats. Det är förbjudet för resenärer att sälja biljetter vidare i vinstsyfte Om biljettavgiften kan betalas i en annan valuta än transportörens nationella valuta eller den valuta som används av transportören ska information om valutor och växelkurser publiceras i enlighet med transportörens bestämmelser Villkor för återlämnande, byte och återköp av biljetter förutom vid inställda tåg eller tågförseningar (avsnitt nedan) regleras i transportörens Särskilda Transportvillkor som även föreskriver eventuella återköps- och bytesavgifter. I princip betraktas byte av biljett som ett återköp av det ursprungliga befordringsavtalet och utfärdande av ett nytt befordringsavtal. Återlämnande, byte och återköp av biljetter som är oläsliga eller skadade kan vägras. Återbetalningen av återköpsvärdet görs på samma sätt som vid biljettens köp eller, om tillämpligt, med värdebevis I enlighet med tillämplig nationell rätt kan resenärer som missbrukar e- biljettsystem stängas av från vidare användning av e-biljettsystem och privat utskriftsfunktion Ingen ersättning eller återbetalning görs av förkomna eller stulna biljetter. 5. Resenärens skyldigheter 5.1 Innan avresan Resenärer måste betala biljettavgiften i förväg och försäkra sig om att biljetterna har utfärdats i enlighet med deras önskemål.

4 Om inte annat anges i de Särskilda Transportvillkoren har resenärerna inte rätt till någon rabatt efter det att biljetten köpts De Särskilda Transportvillkoren anger om resenärer själva måste validera biljetterna innan de går ombord på tåget Biljetter är inte giltiga om någon av de uppgifter saknas som resenärerna är skyldiga att fylla i, om resenärerna inte har validerat sina biljetter eller om biljetterna blivit ändrade efter utfärdandet eller blivit förfalskade. De Särskilda Transportvillkoren reglerar de åtgärder som skall vidtas i dessa fall Om den elektroniska informationen eller säkerhetscertifikatet i e-biljetter inte är läsbart måste resenärerna köpa nya bilejtter. Resenärerna kan vända sig till biljettutfärdaren för utredning eller återköp av dessa e-biljetter De Särskilda Transportvillkoren anger om och under vilka villkor som barn kan resa ensamma Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste anmäla sitt behov av ledsagning minst 48 timmar i förväg. Dessa resenärer skall följa de instruktioner som ges av transportörerna för att kunna utnyttja den assistans som erbjuds i transportörernas tillgänglighetsbestämmelser. Transportörer kan i tillämpliga fall acceptera kortare föranmälningsfrister. 5.2 Under resan Resenärer måste stiga ombord på tåget innan den i tidtabellerna publicerade avgångstiden så att tåget kan avgå i rätt tid. Om resenärerna inte stiger ombord innan tågets avgång, eller, där så är tillämpligt, inom den tidsperiod före avgång som anges i de Särskilda Transportvillkoren, kan tillträde till tåget inte garanteras Resenärer måste behålla giltiga biljetter under hela resan. Resenärer måste på uppmaning visa upp biljetterna för järnvägspersonalen och behålla dem ända tills de lämnar stationen på sitt resmål. Resenärer utan giltiga biljetter kan förutom själva biljettavgiften även tvingas betala en tilläggsavgift, med risk för att de annars kan bli uteslutna från vidare transport Resenärer med speciella biljetter (t ex utfärdade i resenärens namn, utfärdade med en rabatt, e-biljetter eller biljetter betalda med särskilda betalningsmedel) måste alltid, i enlighet med de Särskilda Transportvillkoren, kunna verifiera sin identitet och sin rätt att använda den aktuella biljetten Järnvägspersonalen kan behålla biljetter för kontrolländamål. I dessa fall erhåller resenärerna en ersättningsbiljett eller ett kvitto Om inte de Särskilda Transportvillkoren föreskriver annat får resenärerna inte göra avbrott i resan och senare återuppta den efter eget godtycke Biljetter berättigar resenärerna till resa i den klass och på den reserverade plats som resenärerna bokat (om plats bokats). De Särskilda Transportvillkoren reglerar de fall när endast en lägre vagnsklass erbjuds på delsträckor. En reserverad plats måste intas senast 15 minuter efter tågets avgång från den station varifrån platsreservationen gjorts, annars förlorar resenären anspråk på platsen ifråga.

5 Resenärer får endast utnyttja en plats per person. Platser som är avsedda för funktionshindrade eller för familjer med barn måste på uppmaning överlåtas till dem Resenärer måste följa de instruktioner som ges av transportörernas, stationsinnehavarnas och infrastrukturhållarnas personal. Resenärer måste speciellt iaktta de regler som gäller för användande av fasta anläggningar och utrustning samt de regler som gäller för tillträde till stationer och tåg Resenärer måste iaktta alla föreskrifter som utfärdas av tull- och andra administrativa myndigheter Resenärer får inte röka i utrymmen där rökning inte är tillåten, även om andra resenärer samtycker till det Transportörer kan bötfälla resenärer vid missbruk av alarm- och nödfallsutrustning i enlighet med tillämplig nationell rätt Resenärer, vars uppträdande är en säkerhetsrisk för transportens utförande eller för andra resenärer eller som stör andra resenärer på ett oacceptabelt sätt, kan uteslutas från befordran och har ingen rätt till återbetalning av biljettavgiften. 6. Handbagage 6.1 Resenärer får ta med sig lätthanterligt handbagage, avsett för resan och som passar in i tågens bagageutrymmen. Resenärerna måste själva övervaka sitt bagage och förse det med adresslappar om så krävs enligt andra tillämpliga föreskrifter. Handbagaget får inte störa andra resenärer eller transportens utförande eller förorsaka skada t ex på andra resenärer, annat handbagage eller tågutrustning. De Särskilda Transportvillkoren anger de sanktioner som kan bli aktuella i dessa fall. 6.2 Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID, bihang C till COTIF) och speciellt kapitel 7.7 i dess bilaga ( gäller för transport av farligt gods. Generellt är endast material och föremål som är förpackade i originalförpackningar och avsedda för personligt bruk, hemmabruk eller för utförande av fritids- eller sportaktiviteter tillåtna. 6.3 Det är förbjudet att medföra vapen och ammunition ombord på tågen. De Särskilda Transportvillkoren anger eventuella undantag och procedurer för dessa. 6.4 Hittegods skall omedelbart rapporteras till järnvägspersonalen. Transportören kan undersöka handbagage som lämnas utan uppsikt inklusive dess innehåll och avlägsna det från tåget och förstöra det om transportören eller myndigheter anser detta nödvändigt av säkerhetsskäl. 6.5 De Särskilda Transportvillkoren tillämpas för cyklar som medtas som handbagage. 7. Sällskapsdjur 7.1 Resenärer får medta sällskapsdjur i tågen i den utsträckning detta tillåts av transportörerna. I dessa fall regleras villkoren i de Särskilda Transportvillkoren.

6 6 7.2 Om inte tillämplig lagstiftning föreskriver annat får inga restriktioner gälla för funktionshindrades ledarhundar om dessa är igenkännliga som sådana. 8. Polletterat resgods och biltåg Om transportörer erbjuder transport av polletterat resgods och bilar på biltåg gäller de Särskilda Transportvillkoren. 9. Förseningar 9.1 Inställda tåg och förväntade förseningar Om ett tåg är inställt eller försenat och om det enligt transportörens objektiva erfarenhet förväntas att slutstationen i befordringsavtalet kommer att nås med en försening av mer än 60 minuter kan resenärerna, i enlighet med avsnitt nedan: a ) begära ersättning av biljettavgiften för resan som inte fullföljts eller för den del av resan som inte fullföljts och/eller den del av resan som redan fullföljts men som blivit onyttig samt resa tillbaka till utgångsstationen utan kostnad eller b) fortsätta sin resa, om nödvändigt genom att resa en annan väg, så snart som möjligt, men dock senast inom 48 timmar Om resenärernas biljetter också är giltiga för återresan och om de använder dem i enlighet med sina ursprungliga resplaner, återbetalas endast den del av den totala befordringskostnaden som motsvarar avgiften för utresan Återresa till utgångsstationen eller fortsatt resa kan bara ske med transportörer som deltar i utförandet av befordringsavtalet. Återresa och fortsatt resa görs i enlighet med samma villkor som den ursprungliga resan. 9.2 Faktiska förseningar Om resenärerna inte begär ersättning enligt avsnitt a) ovan och anländer till sin slutdestination enligt befordringsavtalet med en försening på 60 minuter eller mer ersätter transportörerna resenärerna med 25 % av biljettavgiften beräknad i enlighet med avsnitt nedan. Vid förseningar på 120 minuter eller mer ersätts resenärerna med 50 % av biljettavgiften beräknad i enlighet med avsnitt nedan. Detta avsnitt är tillämpligt med förbehåll för reglerna i avsnitt och nedan På begäran från resenärerna ska förseningen bekräftas av ombordpersonalen på det försenade tåget eller av annan behörig järnvägspersonal. 9.3 Hantering av återköp av biljetter och förseningsersättning Grund för beräkning av förseningsersättningen är biljettavgiften för det försenade tåget. Om inte biljetten entydigt uppvisar denna avgift är beräkningsgrunden den avgift som resenären skulle fått betala för en resa med just det aktuella tåget. De Särskilda Transportvillkoren gäller för rabatterade biljetter och tillfälliga priserbjudanden, biljetter med integrerad platsreservation (globalprisbiljetter), periodkort och andra typer av rundresekort.

7 Avgiften som ligger till grund för återköp av biljetter och förseningsersättning inkluderar tilläggsavgifter (platsreservationer, tillägg för sov- och liggvagnar etc) men exkluderar bokningsavgifter Transportörer betalar ut ersättning för återköp av biljetter och förseningar i form av värdebevis. Generellt kan värdebevis endast utnyttjas hos den transportör som utfärdat biljetten och/eller för speciella tjänster. På resenärernas begäran betalar transportörerna ut ersättning för återköp av biljetter och förseningar i kontant form på sätt som transportören väljer, t ex via banköverföring, betalningsutfästelse eller som kontanter Återköp av biljetter och förseningsersättning behandlas inom en månad efter det att ansökan lämnats in till det ansvariga transportföretaget (avsnitt nedan). I princip återbetalas inte belopp under 4 EUR. Eventuella transaktionskostnader betalas av transportören. 9.4 Om resenären inte kan fortsätta sin resa samma dag Om resenärerna inte kan fortsätta sin resa i enlighet med befordringsavtalet samma dag på grund av tåginställelse, försenat tåg eller en bruten anslutning, eller om det inte är skäligt att under rådande omständigheter kräva att resan ska fortsätta samma dag, ersätter transportören, med förbehåll för händelser enligt avsnitt nedan, skäliga kostnader för att resenärerna ska kunna informera väntande anhöriga och a) ordnar med skälig övernattning inkl nödvändig transfer eller b) återbetalar skäliga kostnader för övernattning inkl nödvändig transfer. Transportörer kan erbjuda alternativa lösningar med andra transportmedel (buss, tunnelbana, taxi etc). 9.5 Ansvarsfrihet vid förseningar Transportörer är befriade från ansvar för faktiska förseningar (avsnitt 9.2 ovan) om förseningen gäller transporttjänster a) som helt utförs utanför en EU-medlemsstats territorium, Schweiz eller Norge b) som delvis utförs utanför en EU-medlemsstats territorium, Schweiz eller Norge, under förutsättning att förseningen uppkommer utanför dessa stater c) som är undantagna från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR) d) som inte är en del av befordringsavtalet (buss, spårvagn, tunnelbana etc mellan järnvägsstationer, t ex inom samma storstad) e) som utförs till havs eller på inhemska vattenleder Därutöver är transportörer befriade från ansvar vid faktiska förseningar (avsnitt 9.2 ovan) om resenärerna blev informerade om möjliga förseningar innan de köpte sina biljetter, eller när resenärerna fortsätter sin resa med en annan transportmöjlighet eller annan resväg och förseningen vid slutdestinationen är mindre än 60 minuter Transportörer är befriade från ansvar om resenären inte kan fortsätta sin resa samma dag (avsnitt 9.4 ovan) om händelsen kan hänföras till:

8 8 a) omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade, b) fel eller försummelse av resenären, c) tredje mans beteende, som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Infrastrukturhållaren och andra järnvägsföretag som använder samma infrastruktur, anses inte som tredje man. d) inskränkningar i transporttjänster på grund av strejker som resenärerna blivit vederbörligen informerade om. 10. Assistans vid förseningar Om tågets försening är 60 minuter eller mer vidtar transportörerna alla rimliga och vederbörliga åtgärder för att ge resenärerna assistans. Så långt det är möjligt och beroende av väntetiden innebär detta att måltider och förfriskningar erbjuds och, i enlighet med avsnitt 9.4 ovan, övernattning och organisation av alternativa transportmöjligheter. Speciell uppmärksamhet ska ges resenärer med funktionshinder. 11. Personskada 11.1 Transportörens ansvar vid resenärers dödsfall och personskada regleras av Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF), oaktat nationell rätt som kan ge resenärer ytterligare ersättning vid skador. Tillämplig nationell rätt gäller för ansvar vid inrikes transporter i icke EU-medlemsstater. Oaktat Artikel 31 CIV regleras sjötransportörers ansvar i tillämplig sjörättslig lagstiftning Den ansvarige transportören i enlighet med Artikel 56 1 tillsammans med Artikel 26 5 CIV skall utbetala en lämplig förskottssumma till resenärer eller deras anhöriga för att täcka omedelbara ekonomiska behov vid resenärs dödsfall eller personskada i en EU-medlemsstat om inte ifrågavarande transportservice har undantagits från PRR. Ett belopp uppgående till EUR per resenär betalas ut i förskott vid dödsfall. Vid personskada utbetalas ett förskottsbelopp som motsvarar relevanta och berättigade kostnader upp till ett belopp om EUR per resenär Förskottsbetalningar innebär inte att transportören accepterar ansvar för händelsen som förorsakar skadan. Dessa förskottsbetalningar kan komma att dras av från eventuella senare utbetalningar av skadestånd. Transportören kan ställa krav att denna förskottsbetalning återbetalas om skadan eller förlusten förorsakades av resenärens försummelse eller uppsåt eller om mottagaren inte var berättigad att erhålla förskottsutbetalningen Såvida detta är förenligt med transportörernas intresse kan transportörer som frånsäger sig ansvar, på resenärernas förfrågan, hjälpa dem att driva skadeståndskrav mot tredje part (genom t ex översändande av dokument, konsultation av undersökningsrapporter, utlämnande av akter osv). 12. Sakskador Transportörernas ansvar för handbagage och sällskapsdjur som övervakas av resenärerna regleras i Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av

9 9 resande på järnväg (CIV) Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF), oaktat nationell rätt som kan ge resenärer ytterligare ersättning vid skador. Tillämplig nationell rätt gäller för ansvar vid inrikes transporter i icke EU-medlemsstater. Inom EU-medlemsstater, Schweiz och Norge, gäller begränsningarna i Artikel 31 CIV inte vid ansvar för skador på rörlighetshjälpmedel som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 13. Framställande av krav på ersättning vid dödsfall, personskada, reklamationer och klagomål 13.1 Krav vid på ersättning vid dödsfall och personskada Den ersättningsberättigade personen måste, skriftligen inom 12 månader efter det att han fått vetskap om förlusten eller skadan, framställa sitt krav på ersättning vid dödsfall och personskada till den transportör som utförde den del av transporten under vilken olyckan inträffade. Om denna del av transporten inte utfördes av transportören själv utan av en annan transportör kan resenären istället rikta sitt krav mot den andra transportören Om en transport omfattas av ett enda befordringsavtal och genomförs av flera efterföljande transportörer, får anspråk riktas mot den första eller sista transportören samt mot den transportör som har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått befordringsavtalet i den stat där den resande har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatt Andra reklamationer och klagomål Den berättigade resenären kan, inom 3 månader efter resans slut, skriftligen rikta sin ansökan om ersättning för försening samt andra reklamationer och klagomål till det trafikföretag som utfärdat biljetten eller till någon av transportörerna som deltar i utförandet av befordringsavtalet. Originalbiljetterna och andra nödvändiga dokument (till exempel förseningsbekräftelse utfärdad av transportören) skall också sändas in Transportörer mot vilka reklamationer och klagomål riktas, ger resenärerna ett motiverat svar inom en månad efter att ha mottagit dem. I tillämpliga fall översänder transportören reklamationen eller klagomålet till det trafikföretag som utfärdat biljetten och informerar samtidigt resenärerna om att så har skett. Transportörerna som har erhållit reklamationen eller klagomålet eller trafikföretaget som utfärdat biljetten ger då resenärerna ett slutgiltigt svar inom tre månader efter att ha mottagit deras reklamationer eller klagomål På webbsidorna och lämnas detaljerad information om respektive transportörs kundtjänst i form av adresser, deras arbetsspråk etc. Dessa uppgifter kan också fås via webbsidorna hos de transportörer som accepterar GCC-CIV/PRR och vanligen även hos deras säljställen som tillhandahåller kundtjänst. 14. Tvister 14.1 Transportörer mot vilka talan får föras

10 Talan baserad på transportörens ansvar vid dödsfall och personskada får endast riktas till den transportör som utförde den del av transporten under vilken olyckan inträffade. Om denna del av transporten inte utfördes av transportören själv utan av en annan transportör kan den kärande istället rikta sitt krav till denna andra transportör Talan om återbetalning av ett belopp som har betalats i enlighet med befordringsavtalet får föras mot den transportör som har tagit emot detta belopp eller mot den transportör för vars räkning det har tagits emot Talan om reklamationer och klagomål vid förseningar och andra händelser som grundas på befordringsavtalet får endast föras mot den första eller sista transportören eller den transportör som utförde den del av transporten under vilken den omständighet inträffade som talan grundas på För reklamationer och klagomål gällande befordringsavtal för polletterat resgods eller bilar som transporteras med biltåg tillämpas Artikel 56 3 CIV Om käranden har rätt att välja mellan flera transportörer ska hans valrätt upphöra när talan väckts mot någon av dessa Förlust av rätten att föra talan och preskription Tidsperioden för förlust av rätten att föra talan och preskriptionstiden enligt artiklarna 58 till 60 CIV gäller för alla former av skador på grund av ett transportavtal (tre år för skador som grundas på transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas; ett år för andra fordringar på grund av ett transportavtal) Behörig rättsinstans Rättsliga åtgärder baserade på befordringsavtalet får endast vidtas hos rättsinstanserna i medlemsstaterna i den Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) eller Europeiska Unionen (EU) där den svarande har sitt hemvist, är stadigvarande bosatt, har sitt huvudkontor eller den filial respektive agentur som har slutit befordringsavtalet med resenären. Rättsliga åtgärder får inte vidtas hos andra rättsinstanser Tillämplig rätt Om flera länders nationella rätt är tillämpliga, äger det landets rätt, inkl lagvalsregler, tillämpning där den berättigade resenären framställer sitt krav.

Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR)

Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR) 1 Allmänna Befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR) Giltiga från och med den 3 december 2009 Inledande bestämmelser Syftet med de Allmänna Befordringsvillkoren för transport

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK

SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag - i järnvägstrafiklagen (se bilaga

Läs mer

MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg

MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. MTR EXPRESS (SWEDEN) AB:s och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

SJ AB* ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK

SJ AB* ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK SJ AB* ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK (Giltig till och med 31 maj 2012) INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK

SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK SJ AB * ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN I JÄRNVÄGSTRAFIK INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag - i järnvägstrafiklagen (se bilaga

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen.

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen. SJ AB NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK Inledande bestämmelser 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag i järnvägstrafiklagen (se bilaga 1) och därutöver

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren Frågor och Svar Nya resevillkor för Resplus Övergripande Vad innebär förändringen? De nya resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter

Läs mer

Allmänna villkor för tågresor

Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING Resenärens och Veolia Transports skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Författare: Carina Karlsson 1/5 Ybuss Expressbuss - Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Resplus Resevillkor. Frågor och Svar om. Om villkoren* Före Resplusresan

Resplus Resevillkor. Frågor och Svar om. Om villkoren* Före Resplusresan Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Om villkoren* Vad är en Resplusresa? En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag då det utfärdats en biljett för den kombinerade resan

Läs mer

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik)

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) RESOR SOM ÄR LÄNGRE ÄN 250 KM (SAMT TILLFÄLLIG TRAFIK) Allmänna resevillkor för bussar

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) 5892/06 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) TRANS 26 CODEC 88 OC 111

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) 5892/06 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) TRANS 26 CODEC 88 OC 111 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) 5892/06 ADD 1 TRANS 26 CODEC 88 OC 111 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.7.2015 C(2015) 4089 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Tolkningsriktlinjer till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter

Läs mer

1 NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK

1 NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK 1 NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK Inledande bestämmelser 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag i järnvägstrafiklagen (se bilaga 1) och därutöver i andra

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1217/2014, ingiven av Florian Bosse, tysk medborgare, om passagerares rättigheter

Läs mer

Rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) den 21 april 2005

Rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) den 21 april 2005 Rådspromemoria 2005-04-04 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Ämnessakkunnig, docent Johan Schelin Telefon 08-405 46 70 Mobil 0703-20 51 59 E-post johan.schelin@justice.ministry.se

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express RESEVILLKOR för resor med Arlanda Express Utfärdade den 1 april 2016 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 A-Train AB bedriver tågtrafik mellan Stockholm Central och Stockholm Arlanda flygplats under varumärket

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

- Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/6 Inlandsbanan - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resa med funktionshinder 2 4 Säljkanaler

Läs mer

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Författare: Carina Karlsson 1/7 Öresundståg - Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Försäljningsperiod 2 4 Resor för personer

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 28.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 55/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.1.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 2554/2013, ingiven av Inaki Albin Díaz, spansk medborgare, om tillgång till järnvägstjänster

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992R3577 SV 01.01.1993 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem.

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Rätt att Resa med nedsatt rörelseförmåga Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Förutom det

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Civilutskottets betänkande 2014/15:CU3 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:239

Läs mer