En stark och effektiv organisation...11 Rättshjälp...11 Arbetsrätt...11 Försäkringar...11 Medlemsutveckling...11 Internationellt arbete och bistånds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stark och effektiv organisation...11 Rättshjälp...11 Arbetsrätt...11 Försäkringar...11 Medlemsutveckling...11 Internationellt arbete och bistånds"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004

2 Innehåll Verksamhetsåret 2004 Ordföranden har ordet...4 Total uppslutning hos medlemmar och förtroendevalda...4 Samlad kamp mot tjänstedirektivet...4 Turbulent inom kriminalvården och försvaret...5 Reglera avregleringen...6 Rättvis lön...7 Hängavtal...7 Direktavtal...7 Arbetstid...7 Utbildning för lokala löneförhandlare...7 Min arbetsplats Arbetsmiljö...8 Män och kvinnor...9 Lika rätt Ett Sverige för alla SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Omslagsfoto: Anna Ledin Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm

3 En stark och effektiv organisation...11 Rättshjälp...11 Arbetsrätt...11 Försäkringar...11 Medlemsutveckling...11 Internationellt arbete och bistånds verksamheten...12 Medlemsrekrytering...14 Ungdomsverksamheten...14 Facklig-politisk verksamhet...14 Kultur...14 Fackliga studier...15 Information, press och media...17 Könsfördelning kvinnor och män SEKO centralt...17 Sekomagasinet...19 Förteckning över under året avlämnade remissyttranden...19 SEKOs styrelse och organisation...20 Förbundskontoret...20 SEKO regionalt och lokalt...20 Personal...20 Data...20 SEKOs övriga verksamheter...21 Fritid och semester...21 SEKO Kurs och Konferens...21 Gunnar Erlandssons Minnesstiftelse...21 Ekonomi...22 Inledning...22 Intäkter...22 Kostnader...22 Årets resultat i den fackliga verksamheten...22 Fastighetsförvaltningen...22 Den finansiella verksamheten...22 Årets resultat...23 Förbundets samlade tillgångar...23 Placeringsreglementet...23 Medlemsregistret...23 Anställda och löner...23 Årsredovisning för SEKO Förvaltningsberättelse...24 Revisionsberättelse...38 Bilagor...39

4 Verksamhetsåret 2004 Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelsen beskriver hur SEKOs uppdrag har förvaltats och hur medlemmarnas avgifter har använts. Utifrån verksamhetsberättelsen ska medlemmarna bland annat kunna se hur vi använt resurserna. Dessutom ska förbundets årsmöte kunna bedöma huruvida förbundsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag eller inte. På förbundsmötet 2003 antogs en treårig verksamhetsplan, som i sin tur bygger på de fem program som förbundsmötet antog: Reglera avregleringen Program om avregleringens konsekvenser Rättvis lön Lönepolitiskt program Min arbetsplats Arbetsmiljöprogram Män och kvinnor Jämställdhetsprogram Lika rätt Ett Sverige för alla Integrationsprogram Det är också utifrån dessa fem program som verksamhetsberättelsen är uppbyggd. Samtliga beslut som förbundsmötet 2003 fattade finns samlade i ett särskilt dokument, som återfinns som en bilaga till denna verksamhetsberättelse. Av dokumentet framgår kortfattat vad som gjorts med anledning av besluten och vad som återstår under resten av treårsperioden blev ett händelserikt år. Under en tämligen stormig avtalsrörelse, lade SEKO inte mindre än tre varsel. På väg & banområdet gick det så långt som till konflikt innan vi slutligen kunde teckna ett avtal. Konflikten mellan SEKO och Sveriges Byggindustrier samt Maskinentreprenörerna handlade om rätten att bestämma vem som ska företräda den fackliga organisationen i förhandlingar och vem som ska vara lokal facklig företrädare. Arbetsgivarna, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna, ville inte acceptera att SEKO själva bestämmer vilka som ska företräda medlemmarna i lokala förhandlingar. Många små arbetsplatser med få anställda måste få stöd och hjälp i förhandlingarna från klubb och avdelning. Detta tyckte inte arbetsgivarna. Men nu är alltså frågan löst och SEKO kommer framöver att förfoga över rättten att utse företrädare i lokala förhandlingar. Mer om de övriga avtalsområdena finns att läsa under avsnittet Rättvis lön. Total uppslutning hos medlemmar och förtroendevalda Jag tycker att vi ska vara stolta över våra insatser i avtalsrörelsen. På de områden där vi antingen konfliktade eller varslade var uppslutningen hos medlemmar och förtroendevalda total. Den gamla sanningen att vi tillsammans är starka håller än idag. Ytterligare bevis för det såg vi när det gäller frågan om kollektivavtalets betydelse. Den 1 maj fick EU tio nya medlemmar. Utvidgningen föregicks av en stundtals ganska het diskussion om huruvida Sverige skulle införa övergångsregler. Flera förbund, däribland SEKO, befarade att oseriösa arbetsgivare skulle utnyttja de öppna gränserna till att dumpa sig in på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med de andra LO-förbunden i projektet Ordning och reda lyckades vi lyfta kollektivavtalets betydelse högt upp på den politiska dagordningen. Våra farhågor besannades. Under året har, likt svampar ur jorden, ett antal nya internetsidor dykt upp. Sidorna har en sak gemensam; Att erbjuda förmedling av arbetskraft till en billig penning. Den som beställer behöver inte bekymra sig om kollektivavtal eller andra rättigheter. Konflikten i Vaxholm är ytterligare ett tydligt exempel på angreppen på kollektivavtalen. Den blev också ett tydligt exempel på att varken fackföreningsrörelsen eller Sveriges regering accepterar dessa angrepp. En SIFO-undersökning som SEKO beställde i december visade dessutom att nästan 80 procent av svenska folket tycker att det ska vara otillåtet att arbetstagare från andra EU-länder arbetar med sämre villkor än svenska arbetstagare. Jag är inte förvånad över resultatet. Jag är övertygad om att alla är klara över att ett åsidosättande av kollektivavtalen skulle öppna upp för låglönekonkurrens. Samlad kamp mot tjänstedirektivet En annan fråga som har direkt koppling till kollektivavtalet är EU-kommissionens förslag till nytt tjänstedirektiv. I förslaget riktas hårda angrepp mot löntagarnas trygghet. Man vill att arbetande människor ska betraktas som vilken vara som helst. Arbetskraft ska säljas efter samma principer som kläder, livsmedel eller verktyg. Att sälja tjänster handlar om att sälja arbetskraft, och det är den marknaden som nu ska avregleras och konkurrensutsättas på europeisk nivå. Även i denna fråga samlade sig hela den svenska fackföreningsrörelsen till kamp. Tillsammans med våra kamrater i de fackliga internationalerna och våra politiska kamrater inleddes ett intensivt opinionsarbete. Resultatet av kampen tillhör nästa års verksamhetsberättelse men jag kan försäkra att vi är kvar på barrikaderna tills vi vunnit omröstningen i Europaparlamentet eller att Kommissionen har dragit tillbaka förslaget för att omarbeta det. En annan fråga som kom i fokus un- 4

5 der hela året var avregleringarna. Våra krav på en utredning gav äntligen resultat och utredningen pågick under hela Jag har också märkt tydligt under året att vinden har vänt. Där vi för några år sedan bara mötte en övertro på effekterna av liberaliseringar och avregleringar, möter vi hos allt fler nu en något mer försiktig hållning. Det innebär inte att liberaliseringsivrarna har tystnat, tvärtom. Under året dök det upp ett antal olika rapporter, utredningar och artiklar som glatt förespråkade totala avregleringar. Anmärkningsvärt ofta kom de från statliga myndigheter. Mer om vårt arbete med frågan finns att läsa under avsnittet Reglera avregleringen. Turbulent inom kriminalvården och försvaret Dessvärre fick vi också några tydliga exempel på att man inte behöver vara avreglerad för att utsättas för effektiviseringar och besparingar. Jag tänker då på sommarens uppmärksammade rymningar från Hall- och Norrtäljeanstalterna. SEKO har under lång tid varnat för en sådan här utveckling inom kriminalvården. Dessvärre fick vi rätt. De senaste tio åren har kriminalvården drabbats av besparingar med undantag för något enstaka år. För de kommande åren räknar Kriminalvårdsstyrelsen med en överbeläggning på i princip samtliga anstalter och häkten. Kriminalvården har alltmer kommit att handla om förvaring istället för rehabilitering. I spåren av besparingarna har också säkerheten inom kriminalvården försämrats på ett anmärkningsvärt sätt. Så gott som varje vecka inträffar en händelse på någon svensk anstalt eller något häkte som kan betraktas som allvarlig. Rymningarna ledde till att frågorna lyftes upp. Obegripligt nog fortsatte besparingsarbetet inom kriminalvården under resten av En annan medlemsgrupp fick en orolig höst av helt andra anledningar. Jag tänker då på våra medlemmar inom försvaret. I september lade regeringen sin omtalade försvarsproposition, som efter en intensiv debatt så småningom antogs av riksdagen i december. Från SEKOs sida kunde vi konstatera att omställningen av försvaret blir brutal och vi krävde tidigt åtgärdspaket till de anställda som förlorar sina arbeten och regionalstöd till de orter som drabbas, bland annat genom ett enigt uttalande från SEKOs årsmöte. Detta var några exempel på att 2004 var ett händelserikt år. Några fler exempel hittar ni under rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar, förtroendevalda och anställda för ett gott arbete! Du är välkommen att lämna dina synpunkter på verksamhetsberättelsen. Kontakta mig gärna via brev eller e-post; Janne Rudén SEKOs förbundsordförande 5

6 Reglera avregleringen Att ta pengar från många människor och ge till direktörerna som belöning för skickligt roffande bygger på ideologi och ingenting annat. Det nyckelord, eller den trollformel, som den här högerideologin bygger på är avreglering. Det låter fint. Ungefär som att avskaffa krångel och statlig byråkrati. Denna avreglering, det vill säga att man gav avkall på statens ansvar att leverera skattebetalarnas egen el till dem själva, motiverades bland annat med att elen skulle bli billigare. Det var lögn. Många nya bolag innebär nya stora flockar av direktörer som skall ha bonusar om de drar in på underhåll och höjer taxorna. Jan Guillou, Aftonbladet Mycket av arbetet med avregleringsfrågan har handlat om att skapa opinion. Förbundet har också under året på olika sätt profilerat sig i frågan, genom media och medverkan i en rad aktiviteter. På LO-kongressen bifölls samtliga motioner som rörde avregleringar och upphandlingar. De SEKO-medlemmar som var ombud på socialdemokraternas Tillväxtkongress såg också till att våra frågor lyftes. Under året pågick ett antal utredningar som berörde våra avreglerade branscher. Vi har nedan valt att belysa två av dem, som rent konkret lade förslag om ytterligare avregleringar. Vi har också försökt att analysera olika rapporter om avregleringarnas effekter som kommit under året. Som exempel kan nämnas rapporter från Konkurrens- och Konsumentverken. Regeringen tillsatte i slutet av 2003 efter krav från bland annat SEKO den så kallade Regelutredningen som fick i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de omfattande avregleringarna på områdena, trafik, post, el, tele, flyg och taxi. Som utredare tillsattes LOs chefsekonom Dan Andersson och utredningen var i sitt slutskede i slutet av året. I en delrapport från utredningen konstaterades bland annat att avregleringarna med få undantag lett till högre priser för konsumenterna, en slutsats som även andra utredningar under året kommit fram till. Förbundet hade vid ett flertal tillfällen kontakter med utredningen, såväl för att diskutera sakfrågorna som för att bistå med underlag. Parallellt med Regelutredningen arbetade Post- och Kassaserviceutredningen. I maj lade utredningen sitt delbetänkande om kassaservicen, som i korthet innebär att en begränsad kassaservice jämfört med idag fortsättningsvis ska upphandlas. I vårt remissyttrande tillbakavisade vi naturligtvis upphandlingsmodellen. SEKO har åtskilliga gånger redovisat vår uppfattning att den grundläggande kassaservicen ska bedrivas i Posten ABs regi men tvingats konstatera att det inte är någon framkomlig väg. Vårt förslag innebär i stället att staten ska ta mer direkt ansvar för utförandet av betalservice i framtiden och att bankerna ska vara med och finansiera den verksamheten. Förbundet hade under året ett flertal kontakter även med denna utredning. I början av året lämnade vi också vårt yttrande över Järnvägsutredningen, som föreslog en total avreglering av persontrafiken. Utredningen mötte stark kritik, inte bara från SEKO. Delar av utredningen fick också snabbutredas på nytt i och med att regeringen inledde ett arbete med att ta fram en transportpolitisk proposition i slutet av året. Glädjande nog har vi vid ett flertal tillfällen fått muntliga besked från ministrar och statssekreterare om att Sverige inte längre har för avsikt att vara bäst i klassen i EU-arbetet när det gäller avregleringar av SEKOs olika branscher. En annan för SEKO viktig fråga i sammanhanget är upphandlingar. Under året tillsattes en utredning med uppgiften att anpassa den svenska lagstiftningen till de nya EU-direktiven. Tillsammans med övriga förbund i LOs upphandlingsgrupp drev vi bland annat frågan om krav på kollektivavtal. Med lite hjälp av konflikten i Vaxholm fick vi till slut ett löfte från regeringen om att utreda frågan om en ratificering av ILO-konvention 94, som behandlar sociala villkor vid upphandlingar. 6

7 Rättvis lön Bakom varje lågt pris finns en låg lön Okänd Förbundets samtliga centrala löneavtal löpte ut under 2004, vilket innebar att verksamhetsåret var en intensiv period för förbundet att teckna nya löneavtal. Under verksamhetsåret tecknades sammanlagt 27 centrala branschavtal. ememte distribution AB har under verksamhetsåret försvunnit som eget avtalsområde och ingår numera i bransch Kommunikation. Inom Sveriges Byggindustrier Väg & banavtalet kunde nytt löneavtal tecknas först efter det att varslade konfliktåtgärder utlösts. Konfliktfrågan handlade om vem som skulle ha rätten att peka ut de fackliga förhandlarna lokalt. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier menade att de skulle avgöra vem de skulle förhandla med, medan SEKO hade en motsatt uppfattning. Efter en cirka två dagar lång konflikt gick arbetsgivarna med på SEKOs krav. Inom Sjöfartens Arbetsgivarförbund SARF Sjöavtalen och inom ALMEGA Kommunikation kunde nya löneavtal tecknas först efter varsel och medling. Inom ALMEGA Spårtrafik kunde ett nytt löneavtal träffas först efter mycket långdragna förhandlingar. På sjöfartens område var det främst två stridsfrågor. Den ena handlade om hyttstädning, den andra om en låglönesatsning. Ordningen var att befälen hade rätt att få sina hytter städade av SEKOs medlemmar, medan övrig personal fick städa sina egna hytter. Förbundet tyckte att detta var en gammal hierarkisk struktur och ville få till stånd en ändring. Det första varslet sköts upp och bara några timmar före strejken skulle bryta ut kom parterna överens om ett nytt avtal. På postområdet var knäckfrågan en ny lönetrappa som förbundet hade som krav. SEKO tvingades även på detta område lägga ett omfattande varsel för att nå fram till en lösning. Bara några timmar före strejken skulle bryta ut träffades en uppgörelse med arbetsgivarna Almega. Resultatet av de träffade löneavtalen har inneburit låglönesatsningar och förutsättningar under avtalsperioden för minskade löneskillnader mellan kvinnooch mansdominerande yrken. Nivån på avtalens totala löneökningar kommer att stödja reallöneförbättringar. Andra viktiga frågor som reglerats i flera avtal är arbetsmiljöfrågor, såsom företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning. Kompetensutveckling har också varit föremål för reglering. Övervägande delen av löneavtalen har en giltighetstid på tre år. Den kortaste avtalsperioden är ett år och sju månader, och den längsta är tre år och två månader. Hängavtal Den 31 december 2004 var det totala antalet hängavtal stycken. Det största antalet hängavtal finns inom bransch Väg & ban. Antalet hängavtal har sammantaget ökat i förhållande till föregående verksamhetsår. Under verksamhetsåret tecknades 136 nya hängavtal. Se bilaga. Direktavtal Inom förbundets område finns ett stort antal direktavtal mellan förbundet och enskilda företag. Antalet direktavtal har sammantaget ökat i förhållande till föregående verksamhetsår. Under verksamhetsåret tecknades 28 nya direktavtal. Direktavtalen i december 2004 var sammanlagt 164 stycken. Se bilaga. Arbetstid Inom nio avtalsområden har regleringar om arbetstidsförkortningar införts. Exempel på avtalsreglerade arbetstidsförkortningar är förkortningar som i avtalet uttrycks i timmar eller utrymme som avsatts för vidare lokala förhandlingar. Andra lösningar där avsättningar gjorts till pensionspremie finns också. Utbildning för lokala löneförhandlare Under verksamhetsåret har förhandlingsavdelningen genomfört fem tredagarskurser för lokala löneförhandlare. Det har deltagit 97 lokala fackliga företrädare, 62 män och 35 kvinnor. Kursinnehållet har bland annat varit avtalsrörelsens process, hur löneutrymme uppstår, arbetsplatsutveckling, lokal lönebildning, regelverk, tips och råd för lokala förhandlare. Deltagarna på löneförhandlarkurserna har kallats från teleområdet, spårtrafikområdet och postområdet (två kurser). Till en kurs kallades deltagare från övriga branscher. 7

8 Min arbetsplats Arbetsmiljö När man för tio år sedan behövde tio personers arbetsinsats så anställde man tolv, för att klara sjukdomar och annat bortfall. Idag anställer man i samma situation nio personer. Läkare på Folksam, präglades av fortsatt kostnadsjakt på sjukskrivna och arbetslösa. Otaliga är de förslag till lösningar som lagts för att nå målet om halverade sjuktal till Nu verkar man ha ordnat den rätta medicinen genom att förklara att de sjuka inte är sjuka, utan kastas ut i arbetslöshet och möts av en arbetsförmedling som varken kan eller vill ta hand om dom för att de är för sjuka för att klara av ett arbete. Vi har ett näringsliv som klagar över de höga kostnaderna men som inte själva accepterar att människor har olika förutsättningar för att klara av arbetsuppgifterna. Samhället flyttar över kostnaderna på kommunerna i form av ökat antal socialbidragstagare istället för att anpassa arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetstider till den enskildes behov. Hot och våld fortsätter att vara en alltför stor del av många medlemmars vardag. Under året inleddes ett samarbete med Kommunal om hot och våld i kollektivtrafiken, som bland annat innehåller en enkätundersökning till de berörda medlemmarna. Inom kriminalvården ledde årets omfattande rymningar bland annat till att förbundet tog fram en rapport som visade på stora brister i beredskapsutbildningar. SEKO har under året uttalat sig i arbetsmiljöfrågor i form av remisser från Arbetsmiljöverket och regeringen genom LO där förbunden har enats om skrivningarna. En fortsatt anpassning av arbetsmiljölagens föreskrifter till EU och nya direktiv och en del uppdateringar utifrån nya rön har också varit föremål för förbundets intresse. Förbundet hade ett tjugotal motioner till LO-kongressen om arbetsmiljö. Samtliga utom en bifölls eller besvarades positivt. Arbetet med att jämföra ISA-statistiken med vårt medlemsregister fortsätter. Syftet med detta är att vi ska kunna se eventuella tendenser i arbetsskadehänseende bland våra medlemsgrupper. Vår arbetsmiljöportal, skydds.net, utvecklas fortlöpande. En ny layout som ska bli mer SEKO-anpassad och användarvänlig är på gång. Ett antal nya ämnesansvariga har tillkommit och antalet besökare har ökat. Skydds.net är känd inom arbetsmiljökretsar och aktiviteten på sidan är hög. Alla frågor har besvarats inom 24 timmar med något undantag. Utöver de egna huvudskyddsombudsoch skyddsombudsutbildningarna på Runö har vi deltagit i ett antal mässor, seminarier, arbetsmiljökonferenser och utbildningar. Förbundet har deltagit i ett antal av LOs arbetsgrupper såsom: Kemigruppen där alla kemifrågor behandlas från nya EU-direktiv, nya AFS-föreskrifter samt övrig EU-anpassning. Rehabiliteringsgruppen där en uppdatering av boken Åter i arbete pågår samt ett framtagande av kursmaterial fullföljs. Miljö- och arbetslivsgruppen där LO och förbunden tar upp mer generella frågor inom arbetsmiljöområdet. Workers Memorial Day(28/4), där årets TEMA var belastningsergonomi. Droggruppen som har lagt grunden till ett LO-program om droger. Företagshälsovårdsutredningen, liksom revideringen av Arbetsmiljölagen har dryftats med respektive utredare vid olika möten på LO. 8

9 Män och kvinnor Om det är sant att män är bättre än kvinnor för att de är starkare, varför sitter då inte sumobrottarna i regeringen? Kishida Toshiko Jämställdhetsarbetet under året har koncentrerats till arbetet med att genomföra programmet Män och Kvinnor. Förbundsstyrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram analysmetod/metoder som på ett tydligt och enkelt sätt ska visa om och hur vi har ökat jämställdheten i SEKO. Analysgruppens arbete har resulterat i att vi beslutat analysera avgiftsutredningen, utredningsarbetet, våra kurser samt avtalsrörelsen ur ett jämställdhetsperspektiv. När det gäller analysen av avtalsrörelsen har vi avgränsat projektet till att enbart gälla Posten AB. Kartläggningen ska lägga grunden för en bred debatt i organisationen. Projektet kommer att pågå fram till våren Vi har påbörjat arbetet med att analysera våra utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv, vi har prioriterat GFU, arbetsrättsutbildning och förhandlarutbildningarna. Vi har också arbetat fram checklistor för seminarier och utbildningar, för medlemsstöd i avdelningarna, inför beslut i styrelsen samt för utvärdering av seminarier och utbildningar. En åtgärdsgrupp tillsattes för att arbeta fram en plan över hur vi ska förbättra kvinnorepresentationen både på kort och lång sikt framför allt inom förhandlingsområdet på lokal, regional och central nivå. Detta har resulterat i Diana, vårt nya mentorskapsprogram. Diana vänder sig till både kvinnor och män med förhandlingsuppdrag men projektet ska ha minst 60 procent kvinnor. Vi behöver fler kvinnor med mer kvalificerade förhandlingsuppdrag så att vi i framtiden har en kvinnorepresentation på alla nivåer i förbundet som motsvarar andelen kvinnor i medlemskåren. Försöket med så kallade halvdagsseminarier om jämställdhet har slagit väl ut och flera avdelningar har i samband med klubbkonferenser och representantskapsmöten utnyttjat den möjligheten. Jämställdhetsansvariga i avdelningarna har kallats till två jämställdhetskonferenser där vi haft både utbildningsinslag samt diskussioner om hur vi ska genomföra Män och Kvinnor både på förbunds-, avdelnings- och klubbnivå. Statistik över kvinnors och mäns representation i SEKO under 2004 har tagits fram. Statistiken ska ses som ett instrument för att synliggöra hur väl vi uppfyller vårt egna program och påminna oss om vårt gemensamma ansvar för genomförandet av detsamma. 9

10 Lika rätt Ett Sverige för alla I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting, för jag var inte kommunist. Sedan kom de och tog judarna, men jag sa ingenting, för jag var inte jude. Sedan kom de och tog fackföreningsmännen, men jag sa ingenting, för jag var inte fackföreningsman. Sedan kom de och tog katolikerna, men jag sa ingenting, för jag var protestant. Sedan kom de och tog mig. Vid det laget fanns det ingen kvar som kunde säga något. Martin Niemuller 1945 tysk präst LOs förbundsgemensamma projekt lika värde lika rätt har under året avslutats och det är nu upp till förbunden att fortsätta arbetet med att främja arbetet med integration i dess olika dimensioner. Arbetet med att förverkliga målsättningar i SEKOs integrationsprogram Lika rätt ett Sverige för alla löper i fast takt vidare. Under året har som vanligt en integrationsansvarigutbildning anordnats. I början av september samlades återigen det nätverk av integrationsansvariga, som nu består av omkring 60 personer, för att bland annat lägga grunden för det program mot rasism, nazism och främlingsfientlighet som senare under året antogs av förbundsstyrelsen. Nätverkskonferensen gästades även av Stellan Lindskog från brottsförebyggande centrum i Värmland som inspirerande talade på temat mot rasism och främlingsfientlighet och gav deltagarna en djupare inblick i hur dessa odemokratiska organisationer arbetar för att vinna framgångar i politiken, inte minst i kommande val. Arbetsgruppen har vidare arbetat med utbildnings och informationsinsatser på avdelningar, klubbar och i andra sammanhang. Den nu mera prisbelönta filmen Scener ur ett arbetsliv har distribuerats till alla avdelningar. Filmen tar upp frågor om fördomar, diskriminering och trakasserier i vardagliga situationer och ger där igenom ett starkt underlag för diskussioner ute på våra arbetsplatser. Utöver detta har SEKO deltagit i olika aktiviteter på temat integration anordnade av främst LO men även andra aktörer. Exempel på dessa är Nytt liv i Sverige genom LO, Medlemmar från när och fjärran bokprojekt genom LO och seminariet att motarbeta nazism och rasism i skolorna anordnat av lärarförbundet. 10

11 En stark och effektiv organisation Rättshjälp Under 2004 har SEKO fått in ett stort antal ansökningar om rättshjälp. Medlemmarna har erhållit omkring 17 miljoner kronor och motsvarande kostnad för förbundet har varit cirka 3,6 miljoner kronor. Utöver detta har det i likhet med tidigare år tillförts åtskilliga miljoner via förhandlingar av olika slag. Den sammanlagda summan eller de sammanlagda förhandlingsresultaten är inte möjliga att precisera då det inte förs någon statistik över dessa uppgifter. Det har inkommit 157 ansökningar om rättshjälp, den övervägande delen av dessa har tillhört det försäkringsrättsliga området. Arbetsrätt De arbetsrättsliga ansökningarna är till antalet färre än försäkringsärendena eftersom de till största del löses inom förhandlingssystemet. Den övervägande delen av våra arbetsrättsliga ärenden vid tingsrätterna och Arbetsdomstolen (AD) har genom LO-TCO Rättsskydd AB förlikats under resans gång. SEKO har därutöver även biträtt ett antal medlemmar vid brottmål och ärenden gällande beslut av Arbetslöshetskassan. Försäkringar Under 2004 har vi genomfört utbildningen Kompetensutveckling för försäkrings- och pensionsansvariga. Kurs innehållet var en fördjupad genomgång av utredningsmetodik i försäkringsärende. Nätverken, det vill säga de försäkrings- och pensionsansvariga inom de geografiska avdelningarna och branschavdelningarna, får kontinuerligt information inom arbetsområdet. Inom arbetsskadeavtalet, TFA, har man reglerat rätten att pröva olycksfall för sjukskriven anställd som råkar ut för olycksfall på arbetsplatsen vid tillfälligt besök. Inom PSA har man förtydligat skrivningen vad avser skada som har föranletts av våld eller misshandel av fysisk eller psykisk art. Dessutom är självrisken borttagen för de skador som godkänns enligt denna regel. Avtal om omställningsförsäkring har träffats för privata arbetare, att gälla ifrån i form av omställningsstöd för uppsägning på grund av arbetsbrist och med förändringar i Avgångsbidragsförsäkring, AGB, från Försäkringsrådgivarverksamheten är en del inom arbetsområdet och genomförs uteslutande lokalt ute på arbetsplatserna i form av bland annat Medlemskvartar. Dessutom genomförs grund- och vidareutbildning för försäkringsrådgivare på lokal nivå. Medlemsförsäkringar är ett område där det årligen sker förändringar i form av villkors- och premieförändringar. För 2004 är dessa förändringar relativt små. Medlemsutveckling Aktiva kvinnor Aktiva män Totalt aktiva Totalt antal Totalt pensionärer 31/ Förbundet / Förbundet Förbundet Totalt antal Aktiva kvinnor Aktiva män Totalt aktiva Alla < 30 år Kvinnor < 30 år Män < 30 år Branschlösa Trafik Väg & ban Försvar Civil Vård Post Tele Energi Sjö

12 Avdelning Aktiva män Aktiva kvinnor Totalt akriva män kvinnor aktiva 1 SEKO Stockholm SEKO Mälardalen SEKO Östra SEKO Halland-jönköpings län SEKO Sydöstra SEKO Gotland SEKO Skåne SEKO Västra SEKO Göteborg SEKO Värmland SEKO Örebro SEKO Dalarna SEKO Gävleborg SEKO Västernorrland SEKO Jämtland SEKO Västerbotten SEKO Norrbotten SEKO Övriga SEKO Ombudsmän SEKO Energi Norrland SEKO Väg & ban Östersund SEKO Vård Västernorrland SEKO Vård Gävle SEKO Energi Mellansverige SEKO Väg & ban Gävle/Dala SEKO Tele Stockholm SEKO Vård Östra SEKO Väg & ban Väst SEKO Energi Syd SEKO Sjöfolk SEKO Väg & ban Sydost SEKO Väg & ban Skåne SEKO Vård Syd Inom Skyddsnet, SEKOs webbaserade arbetsmiljöverktyg ingår försäkringar och pensioner som ett ämnesområde. Där läggs kontinuerligt in information om nyheter/förändringar inom ämnesområdet. Internationellt arbete och biståndsverksamheten SEKO har under 2004 varit medlem i de fem internationalerna UNI, ITF, ISKA, IBTU och ICEM samt i deras respektive Europafederationer. Vi har även varit medlem i nio nordiska organisationer. Under året beslutade förbundsstyrelsen att lämna ICEM från och med Detta motiverat av att ICEMs verksamhet har blivit mindre relevant för förbundet då SEKO via ISKA kan verka i de för oss viktiga frågorna på energiområdet. Verksamheten 2004 bestod i hög grad av deltagande i olika aktiviteter och kampanjer arrangerade av dessa organisationer. Aktiviteterna har syftat till att påverka den globala och europeiska utvecklingen i förmånlig riktning för våra medlemsgrupper. Det europeiska arbetet har till stor del bedrivits i de olika sektorskommittéer där SEKO finns representerat och inom vidhängande sociala dialog på EU-nivå. Främst är dessa områden post, tele, järnväg, energi, vägtransporter och sjöfart, där SEKO också är representerat i framskjutna positioner. Högt på agendan har arbetsmarknadsfrågor och attackerna på den svenska kollektivavtalsmodellen legat, exempelvis EU-kommissionens tjänstedirektiv förslag och Tor Caledonia-frågan. Andra aktuella frågor under året har varit EU-utvidgningen och frågan om ett nytt fördrag för EU. NTF genomförde en extra kongress den april på Arlanda. Där antogs nya stadgar och en förändrad organisation. Den juni genomförde EPSU sin sjunde kongress här i Stockholm med deltagande från SEKO. Huvudsyftet på 12

13 Totalt Totalt Pension Pension Totalt pensionärer antal pensionärer män kvinnor % av medlemsantalet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 kongressen vara att belysa nyckelfrågor för Europas offentliganställda och att samtidigt höja EPSUs profil. På kongressen behandlades främst fem huvudsakliga resolutioner: Kampen om Europas identitet Offentliga tjänster Europas styrka. Bättre redskap för partsförhållandet i ett utvidgat Europa Kollektivförhandlingar. Pensioner är en pelare för Europas sociala framtid. Trygga framsteg för jämställdheten. EPSU möter utmaningarna av utvidgningen offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union. Från SEKO framfördes vår syn på konsekvenserna av avregleringar och dithörande privatiseringar och bolagiseringar, samt våra protester mot det liggande tjänstedirektivsförslaget. Två frågor som för övrigt har varit den röda tråden i allt vårt agerande under 2004 års olika internationella sammankomster. Bilaterala biståndsprojekt Under 2004 har SEKO drivit sju bilaterala projekt, fyra på Filippinerna, två i Korea och ett i Ryssland. Projekten i Filippinerna är: MARINO, ett stödprojekt för svartlistade sjömän, PEUP: utbildningsprojekt för Post & Tele, APL organisering av Jeepnyförare, och Maritima Sektorn, organisering i sektorerna runt sjöfarten. I Korea driver vi där två utbildningsprojekt i demokratifrågor, ett riktat mot fackföreningsledare, och ett med bredare inriktning mot journalister, partifolk och andra inflytelserika som är intresserade av den svenska modellen av demokrati. Dessa projekt drivs med medel från Palmecentret. Det ryska projektet är ett fackligt utvecklingsprojekt med det ryska post- och teleförbundet. Detta projekt finansieras av LO-TCO biståndsnämnd. SEKO bedriver i samarbete med ITF 13

14 ett projekt i Turkiet för att organisera ett sjöfackligt förbund som inte är knutet till staten. Detta projekt finansieras av ITF och SEKO gemensamt. ITF tar dock merparten av kostnaderna. Multilaterala biståndsprojekt Dessa projekt drivs främst av våra yrkesinternationaler, UNI, ITF och ISKA, men SEKO deltar i delar av projekten, samtliga multilaterala projekt finansieras av LO-TCO biståndsnämnd. FoC kampanjen FoC kampanjen (FoC = Flag of Convenience, på svenska: bekvämlighetsflaggade fartyg) är en kampanj initierad av Internationella Transportarbetare Federationen (ITF). Kampanjen startade på 50-talet efter ett beslut på ITFs kongress i Oslo De nordiska länderna har sedan dess varit föregångare när det gäller att driva kampanjen. Sedan början på 80-talet har kampanjen intensifierats, bland annat genom att det tillsatts allt fler heltidsanställda ITF inspektörer. Totalt finns idag 135 ITF inspektörer, varav fyra i Sverige. SEKO har två inspektörer och Transport två. Det finns totalt 29 flaggor idag som räknas som bekvämlighetsflaggor. I enlighet med Oslo till Delhi -policyn kommer dock flaggorna att minska i betydelse, i stället kommer större vikt att läggas på villkoren ombord. FoC eller nationell/andraregister flagg är i dag inte signifikativt för villkoren ombord. SEKO har under 2004 skrivit 42 standardavtal, medan Transport skrivit fartygsbesök har gjorts av inspektörerna under Under 2004 har avtal enligt Atenpolicyn (Common Policy on European Ferry Services) skrivits för flera fartyg. Dessutom har vi aktivt arbetat med att höja nivåerna i färjeavtalen i Litauen, Lettland, Polen och Estland, tillsammans med facken i respektive land. Samordningskommittén för den svenska FoC-kampanjen, bestående av SEKO, Transport, Ledarna, SFBF och Sjöbefälen, har under 2004 haft fyra möten. FoC kampanjen bekostas helt av medel från ITF: Budgeten omsluter drygt 2,5 miljoner kronor. Den geografiska avdelningsbildningen VU har under året haft ett flertal träffar bland annat med Väg & ban-branschen, branschavdelningar, geografiska av delningar och olika arbetsgrupper för dessa. Flera interimsstyrelser har bildats och några har beslutat om datum för samgående. Medlemsrekrytering Medlemsrekryteringsarbetet 2004 kom till stor del att fokuseras på värvarforumet på Lastberget. Avdelningarna bjöds in för en genomgång av det värvararbetet som gjordes i avdelningar och klubbar och även förbundets centrala medlemsrekryteringsarbete presenterades. Värvarforumet handlade till stor del om att sätta rutiner i sjön inför 2005 där avdelningar förbinder sig att presentera verksamhetsstrategier och handlingsplaner för sitt rekryteringsarbete. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten kom under 2004 att till stor del präglas av det faktum att fem av ungdomsrådets totalt sex medlemmar nyvaldes. Två av medlemmarna valde att hoppa av verksamheten efter halva tiden. Det nya ungdomsrådet lyckades dock att genomföra de årliga regionträffarna där ett 60-tal ungdomsansvariga från avdelningarna deltog. Där diskuterades SEKOs ungdomsverksamhet generellt. Man talade facklig-politiska strategier och behovet av och möjligheten till lokala tvärfackliga projekt. Arbetet med att få avdelningarna att utse ungdomsansvariga har intensifierats. 16 geografiska avdelningar, 12 branschavdelningar och 210 klubbar har idag utsett ungdomsansvariga. Dessutom finns idag ungdomskommittéer som stöd för denna verksamhet i tio avdelningar. Ungdomsrådet har haft åtta möten under året för planläggning och däremellan intensiv kontakt med avdelningarna och sinsemellan via e-post och telefon. Två av deltagarna har genomgått LOs facklig-politiska ledarutbildning och en deltog i en idékonferens i Östersund under hösten. Bland externa arrangemang där ungdomsrådet varit representerat kan nämnas Sundsvalls gatufestival, motståndsfestivalen i Riddarhyttan och ett antal aktiviteter arrangerade av lokala SSU-klubbar. Antalet förtroendevalda under 30 år var den 31 december personer och antalet inrapporterade ungdomsansvariga vid samma tid var 222. Facklig-politisk verksamhet Den fackligt-politiska verksamheten Under året har det genomförts sju kurser med totalt 151 deltagare. 51 av dessa var kvinnor och 100 var män. Lokala träffar med uppgift att stödja den lokala verksamheten har genomförts med avdelningarna. Totalt har 75 personer deltagit. De lokala träffarna har genomförts av de tre regionansvariga i norra, mellersta och södra Sverige. Kvalificerad facklig-politisk utbildning Fyra deltagare från SEKO har deltagit i den riktade utbildningen Socialdemokrati kvalificerad fackligpolitisk utbildning. Målsättningen med utbildningen var att stärka deltagarnas fackliga och politiska uppdrag genom att öka kunskapen om socialdemokratisk ideologi, samhällsekonomins funktionssätt och påverkande omvärldsförändring. Valet till EU-parlamentet 2004 Målet var att öka valdeltagandet. Förbundet deltog i samordningen via LO och medverkade i valrörelsen över hela landet. En marginell ökning av valdeltagandet blev resultatet. Politiska kontakter En annan del av den fackligt-politiska verksamheten är att upprätthålla kontakter med politiker och tjänstemän, för att kunna påverka och bistå med information i olika frågor. Under året har ett antal träffar genomförts med statsråd, statssekreterare och handläggare på olika departement. Dessutom har träffar genomförts med enskilda riksdagsledamöter, utskottsgrupper och politiska tjänstemän. Kultur Under 2004 fortsatte den redan etablerade körverksamheten att expandera. På ett antal nya orter har körer bildats med bistånd av sångpedagogen 14

15 Uppdragstagare Bransch Aktiva Antal % Trafik Kvinnor ,29 Män ,71 Totalt Väg & ban Kvinnor 76 4,01 Män ,99 Totalt Försvar Kvinnor ,03 Män ,97 Totalt 967 Civil Kvinnor ,76 Män ,24 Totalt 591 Vård Kvinnor ,66 Män ,34 Totalt 636 Post Kvinnor ,55 Män ,45 Totalt Tele Kvinnor ,76 Män ,24 Totalt 740 Energi Kvinnor 42 4,27 Män ,73 Totalt 983 Sjöfolk Kvinnor 22 21,36 Män 81 78,64 Totalt 103 < 30 år uppdragstagare Bransch Aktiva Antal % Trafik Kvinnor 55 51,40 Män 52 48,60 Totalt 107 Väg & ban Kvinnor 9 9,78 Män 83 90,22 Totalt 92 Försvar Kvinnor 8 16,67 Män 40 83,33 Totalt 48 Civil Kvinnor 22 73,33 Män 8 26,67 Totalt 30 Vård Kvinnor 20 35,71 Män 36 64,29 Totalt 56 Post Kvinnor 74 33,64 Män ,36 Totalt 220 Tele Kvinnor 16 50,00 Män 16 50,00 Totalt 32 Energi Kvinnor 5 11,90 Män 37 88,10 Totalt 42 Sjöfolk Kvinnor 2 33,33 Män 4 66,67 Totalt 6 Björn Hedén och regissören/producenten Marketta Fransilla. Kul, kult och kultur på Brunnsviks folkhögskola är ett arrangemang som får alltmer fäste i SEKOs fackliga kultursfär. Årets upplaga som även den gick i sångens tecken sysselsatte ett 40-tal medlemmar med kul, kult och kulturaktiviteter under fyra dagar. SEKOs deltagande i Läs för mig Pappaprojektet fortsätter att utvecklas. Under året har 86 pappor med barn deltagit från SEKO och vi deltar fortfarande i det strategiarbete som sker likaväl som vi bidrar till att skapa bättre villkor för arbetsplatsbiblioteken. Som exempel kan nämnas SEKO Stockholms satsning med central finansiering, som resulterade i fyra nya arbetsplatsbibliotek. Även Fatta pennan-projektet, vars uppgift är att främja skrivandet bland SEKOs medlemmar, har varit aktivt. Här har Sundsvall blivit ett centrum för våra skrivande medlemmar. Fackliga studier Centrala SEKO-utbildningar Under året har vi genomfört utbildningar inom områdena Grundläggande förtroendevalda utbildning, arbetsrätt grund, fördjupningskurs i arbetsbeskrivning, valberedning, studier, jämställdhet, integration, info/kommunikation, facklig/ politisk, löneförhandlare och ett antal branschkurser. Regionala utbildningar Under året har utbildningar ibland annat informationsteknik, mötesteknik, samverkan/budget, kassör, och revisor genomförts. LO utbildningar Under året har ett antal utbildningar inom LOs utbildningssystem erbjudits inom områdena arbetsmiljö, arbetsliv, arbetsrätt, ekonomi, opinion och organisation. Under året har SEKO haft 97 deltagare på utbildningen Fackets Grunder och 41 deltagare på utbildningen Facket och Politiken. LO övrigt Studieombudsmannen har under året deltagit i LCU (LOs centrala utbildningskommitté) samt ett antal arbetsgrupper rörande studiefrågor. Studieorganisationen Studieenheten har under året bland annat tittat över och omarbetat studieblanketter, producerat studieguiden, utvecklat studiesidorna på Intranät och Extranät. Arbetet med att stärka studieorganisationen har påbörjats under året. Studiekonferenser har genomförts i varje studieregion (norr, mellan och södra) och vi har gemensamt kommit fram till att arbeta med följande prioriterade områden: behovsanalys/inventering, uppsökeri/medlemsutbildning, tvärfacklig 15

16 Samtliga Aktiva kvinnor Aktiva män Totalt aktiva Aktiva kvinnor % Aktiva män % Branschlösa ,64 53,36 Trafik ,66 73,34 Väg & ban ,58 96,42 Försvar ,74 71,26 Civil ,44 39,56 Vård ,64 62,36 Post ,57 57,43 Tele ,50 67,50 Energi ,04 92,96 Sjö ,05 62, ,08 69,92 < 30 år Aktiva kvinnor Aktiva män Totalt aktiva Aktiva kvinnor % Aktiva män % Branschlösa ,35 61,65 Trafik ,95 57,05 Väg & ban ,67 95,33 Försvar ,72 79,28 Civil ,18 31,82 Vård ,75 64,25 Post ,06 58,94 Tele ,01 61,99 Energi ,84 89,16 Sjö ,22 59, ,87 68,13 verksamhet och kommunikation. Under hösten initierades utbildningssatsningen för studieansvariga på avdelningsnivå (UUPA). Utbildningssatsningen kommer att påbörjas januari Den genomförs i samarbete med ABF och Örenäs Folkhögskola. SEKOs litteraturstöd Den 1 januari infördes SEKOs litteraturstöd. Stödet är till för medlemmar som studerar på högskola eller gymnasium. IT-skolan Innehållet i IT-skolan har inte förändrats under året. Antal deltagare har dock ökat. I slutet av året inköptes ett kursbyggarverktyg till IT-skolan. Det ger oss möjlighet att obegränsat bygga utbildningar både för medlemmar och förtroendevalda i framtiden. Utvecklingen av IT-skolan och utbildning av kursbyggare kommer att starta under nästkommande år. Medlemsutbildning Satsning på medlemsutbildning har skett även detta år. Resultatet för året visar att vi har medlemmar som är intresserade av facklig utbildning. Under året har 992 medlemmar gått någon form av medlemsutbildning. För att öka antal deltagare till fackliga studier har förbundet även i år ställt tio dagar per geografisk avdelning för förlorad arbetsförtjänst till förfogande för uppsökande verksamhet. Det förbundsgemensamma projektet FUF en stark facklig utbildning och Folkbildning avslutades den 31/12. Den stipendiefond som skapats under projektet fastslogs dock av LO kongressen att finnas kvar för fortsatta möjligheter att bedriva medlemsutbildning. Förbundet har här fastslagit att man fortsätter satsningen på medlemsutbildning även under Nordiska Folkhögskolan i Genève SEKO hade en deltagare på Nordiska Folkhögskolan i Genève. Kursstatistik 2004 Antal deltagare Män Kvinnor Kvinnor % GFU Insikter Skyddsombud HSO Lok.löneförhandutb Arbetsrätt grund Jämställdhet grund Integration Medlemsutb.allmänfacklig Fackets Grunder

17 Namn Avtalsområde Antal män Antal kvinnor Antal totalt Avtalsområde RALS RALB Städentreprenadföretag Bemanningsföretag Nordiska institutioner Multiservice Spårtrafik KFS-Flygplatser Väg & banavtalet Maskinföraravtalet AB Götakanalbolag Dalslands kanal Avtal för utländska företag Bygg och Anläggning KFS Blåa avtalet Karlskronavarvet Gröna avtalet LERNIA-Utbildningsföretag Fastigheter Värdepapper Kommunikation Postföretag Telecom Data- Teleteknik IT-Data ITA Energiavtal EFA Energiavtalet KFS Storsjöavtalet Färjeavtalet Bogseravtalet Skärgårdsavtal Könsfördelning kvinnor och män SEKO centralt Funk Funk Adm Adm Journ Journ kvinnor män kvinnor män kvinnor män Procent Procent Procent Procent Procent Procent 23 % 77 % 72 % 28 % 43 % 57 % Information, press och media Förbundet fortsatte under året opinionsbildningen av de program som fastställdes på förbundsmötet Under året har tyngdpunkten legat på programmen Reglera avregleringen, Rättvis lön och Min arbetsplats. Förbundet har under året på olika sätt profilerat sig i avregleringsfrågan bland annat genom debattartiklar, inslag i etermedia, tidningsartiklar och i annonser. Vidare har förbundsledningen medverkat i en rad aktiviteter och drivit förbundets uppfattningar i denna fråga. En annan fråga som förbundet aktivt drivit under året var frågan om EU-kommissionens förslag till ett Tjänstedirektiv. Direktivet bygger på den så kallade ursprungslandsprincipen, vilket innebär att ett utländskt företag som är verksamt i Sverige ska arbeta under hemlandets regler. I förlängningen leder detta till dumpade anställningsvillkor och ett hot mot de svenska kollektivavtalen. Förbundet har på olika sätt deltagit i denna debatt. Bland annat genom att tillsammans med Byggnads arrangera ett seminarium under politikerveckan i Almedalen som behandlade ämnet och som fick bra uppmärksamhet. Tillsammans med Kommunal inleddes också under året ett samarbete om hot och våld i kollektivtrafiken. Förutom aktioner främst i tunnelbanan i Stockholm inleddes en namninsamling till stöd för de fackliga kraven samt en enkätundersökning till medlemmarna i förbunden. Sammanställningen av enkätsvaren presenteras på en presskonferens under våren Avtalsrörelsen i fokus Förbundet var under året inne i en stor avtalsrörelse. I stort sett alla centrala avtal förhandlades om. SEKO lade sammantaget varsel på tre avtalsområden; Väg & ban, sjöfartens område och post- 17

18 Skyddsombud H-skyddsombud Kön Antal % Antal % Trafik Kvinnor 52 15,29 0 0,00 Män , ,00 Totalt Väg & ban Kvinnor 17 1,70 0 0,00 Män , ,00 Totalt Försvar Kvinnor 56 15,69 2 6,67 Män , ,33 Totalt Civil Kvinnor 65 38,92 1 5,00 Män , ,00 Totalt Vård Kvinnor 48 31, ,00 Män , ,00 Totalt Post Kvinnor , ,14 Män , ,86 Totalt Tele Kvinnor 58 22,83 0 0,00 Män , ,00 Totalt Energi Kvinnor 9 2,59 0 0,00 Män , ,00 Totalt Sjöfolk Kvinnor 0 0,00 0 0,00 Män 1 100, ,00 Totalt 1 2 Totalt Kvinnor , ,36 Män , ,64 Totalt området. På det förstnämnda området trädde varslet ikraft. Konfliktfrågan handlade om vem som skulle ha rättten att peka ut de fackliga förhandlarna lokalt. Arbetsgivareorganisationen försökte göra avtalsrörelsen till en facklig-politisk sammansvärjning och gjorde ett antal mediala utspel i den riktningen. SEKO valde att ligga relativt lågt i den mediala kampen, en strategi som visade sig vara lyckosam. På sjöfartens område var det främst två stridsfrågor. Den ena handlade om hyttstädning, den andra om en låglönesatsning. Frågan om hyttstädning, en gammal hierarkisk struktur, var kommunikativt sett viktig och också den fråga som förbundet valde att kommunicera utåt. På postområdet var knäckfrågan en ny lönetrappa som förbundet hade som krav. SEKO tvingades även på detta område lägga ett omfattande varsel för att nå fram till en lösning. I samtliga konfliktsituationer spelade informationsenheten en central roll genom att ta fram kommunikationsplaner, pressmeddelande, interinformation, annonser, med mera. Vidare har förbundet synts och hörts i bland annat frågor kopplade till arbetsmiljön och hot och våld. Årets omfattande rymningar inom kriminalvården ledde bland annat till att förbundet tog fram en rapport som visade på stora brister i beredskapsutbildningar inom kriminalvården. Rapporten fick stort genomslag i media. Informationsenheten lämnade löpande information om verksamheten dels i Fackligt Perspektiv, dels på intranät, extranät och hemsidan. Formerna för Fackligt Perspektiv förändrades av besparingsskäl under året och häftades in som en del i Sekomagasinet. Detta innebar att målgruppen vidgades från att tidigare varit förtroendevalda till att bli samtliga medlemmar. Alltmer elektronisk information Det pågår en kontinuerlig utveckling av aktiviteter och service på näten. Alltmer av den tidigare pappersburna informationen kan nu sändas elektroniskt. På webben har tävlingar varit ett inslag för att locka till sig nya besökare. Frekvensen av nyheter har ökat och nya funktioner implementerats. Antalet besökare på hemsidan har ökat stadigt och var i slutet av året över per månad. Under året drogs ett arbete igång med att skapa en ny grafisk profil för SEKO. En ny profil föreläggs förbundsstyrelsen under våren och implementeras i organisationen under senvåren Under året var SEKO representerat 18

19 på olika mässor och aktiviteter. Det har bland annat gällt Arbetsmiljömässan på Elmia den maj där SEKO deltog inom ramen för en gemensam LO-monter och presenterade skydds.net, en portal för arbetsmiljöupplysning. Vi genomförde också ett seminarium i form av en paneldebatt på temat Politikernas roll och ansvar på en avreglerad marknad. På persontrafikmässan den september på Svenska Mässan i Göteborg samarbetade vi med Kommunal i en gemensam monter på temat Hot och Våld. SEKO deltog också i en LO-gemensam monter på partikongressen den april och på LO-kongressen den juni. Där presenterades bland annat våra fem program. Premiär för avdelningsveckorna Under hösten genomfördes för första gången de så kallade avdelningsveckorna. Under avdelningsveckorna besökte representanter från förbundet medlemmar på deras arbetsplatser för att lyssna och diskutera aktuella frågor, presentera aktuell verksamhet samt föra dialog med avdelnings- och klubbstyrelser, överläggning med avdelningsstyrelsen där förutsättningarna redovisades för verksamhetsplaneringen i förbund och avdelning inför kommande verksamhetsår. I samband med detta valde många avdelningar att arrangera olika seminarier om allt från avregleringar till integrationsfrågor för att få lite extra uppmärksamhet. Det kom tydliga signaler från medlemmarna om missnöje på arbetsmiljöområdet, lönepolitiken och frågor som var kopplade till de omfattande avregleringarna som genomförts. På många ställen lyckades man även få uppmärksamhet i media för aktiviteterna. Avdelningsveckorna samordnades av informationsenheten. Vidare har informationsenheten genomfört en löpande materialproduktion under året. Allt ifrån kortversioner av remissutlåtande till annonsproduktion i samband med olika aktiviteter. I slutet av året genomfördes den årliga informationskonferensen för de informationsansvariga i avdelningarna och i de större företagsfacken. Under de tre dagarna diskuterades bland annat verksamhetsplanen, avdelningsveckorna, den grafiska profilen, webben. En kompetensutvecklingsinsats när det gällde framträdande genomfördes också. Informationsenheten och pressfunktionen slogs under året ihop till en sammanhållen enhet. Informations- och pressenheten är förutom en stabsresurs för förbundsledningen en serviceorganisation för förbundets olika avdelningar och enheter. Sekomagasinet I årets första nummer fanns en artikel som berättade om Mutor, mygel och tystnad på flygplatsen Arlanda. Ansvariga chefer blev irriterade över innehållet i artikeln. Arbetsgivaren, Luftfartsverket, tillsatte en utredning som kom fram till att uppgifterna i artikeln stämde och idag har utvecklingen på arbetsplatsen svängt i positiv riktning. I samma nummer fanns en artikel om hur underrepresenterade kvinnorna är på de fackliga mandaten i bolagens styrelser. Nu ska facket genom en handlingsplan förändra situationen. Senare under året skrev Sekomagasinet om hur det är att jobba på City Mail: Om hur den ideala medarbetaren ska vara tyst, positiv, atletisk och helst under 25 år. Uppenbarligen träffade beskrivningarna rätt för arbetsgivaren blev irriterad och anställda bekräftade bilden. I ett annat reportage berättades om hur försäljningen av det tidigare kommunala bolaget Uppsala energi blev en förlustaffär. Reportern skrev också om hur samma typ av affär stoppades i Gävle. Personalpolitiken på Connex granskades i ett reportage efter det att företaget försökt göra sig av med anställda som genomgick rehabilitering. Stolarna i brevbärarbilen Renault Kangoo ifrågasattes i en artikel. Alla dessa reportage var exempel på granskande journalistik som påverkade och ledde till förändringar. De pågående nedskärningarna inom försvaret ledde till flera artiklar och reportage. Men det fanns också utrymme för positiva berättelser som den om de två kvinnorna som åtta år tidigare hade sagts upp från Posten. Idag har de bättre arbetsuppgifter och högre lön. Avtalsrörelsen var en stor bevakningsuppgift under året. Tidningen kunde berätta om Emil Larsson, brevbärare i Örebro, som fick högre lön och kortare tid till slutlön. Artiklar om avregleringen var en annan huvudfråga under året. I reportage och artiklar berättades om allt från högre priser och stigande vinster inom energiområdet till stress och kränkningar av personalen i det bolagiserade SJ. Tidningens upplaga var under året, enligt statstik från TS exemplar. 16 synskadade fick sin Sekomagasinet på kassett och tidningen innehöll totalt 58 annonssidor. Förteckning över under året avlämnade remissyttranden Förbundet har under året avgett nedanstående remissyttranden, grupperade efter mottagande departement eller annan instans. Näringsdepartementet Järnväg för resenärer och gods (SOU 2003:104) God elkvalitet, rapport från Statens energimyndighet Samhällets behov av betaltjänster (SOU 2004:52) Justitiedepartementet Fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten (SOU 2003:114) Statens Energimyndighet Nätnyttomodellen, energimyndighetens rapport 19

20 SEKOs styrelse och organisation Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, vilken hålls vart tredje år. Däremellan hålls årsmöten. Förbundsstyrelsen leder den under året löpande verksamheten. Som stöd för detta finns ett förbundskontor som under ledning av ett verkställande utskott bereder frågorna. Förbundskontoret Förbundskontoret är indelat i ordförandens kansli, förhandlingsavdelningen, ekonomiavdelningen och organisationsavdelningen. SEKO regionalt och lokalt Den 31 december 2004 hade SEKO 32 avdelningar. Antalet klubbar minskade under året från 463 till 444 och antalet sektioner ökade från 370 till 374. Personal Antal anställda i förbundet den 31 december 2004 var 159 personer, varav 88 personer var placerade på de geografiska avdelningarna. Personalomsättningen var 12,6 procent och sjukfrånvaron 5,9 procent. Två personer var långtidssjukskrivna på heltid och fem på deltid. Förbundsstyrelsen hade den 31 december 2004 följande sammansättning: Ordinarie Jan Rudén, förbundsordförande Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande Yvonne Karlén, förbundssekreterare Ersättare för vu-ledamöter Sven-Olof Hellman Göran Olsson Ordinarie ledamöter Lena Aldenmark Bo Ericson Arianne Sundman Bjarne Isacson Eva-Lena Jansson Karl-Erik Jansson Hans Lindqvist Peter Lundmark Alf Mellström Tom Tillman Ersättare José Blanco Garcia Jan Halvarsson Anne-Marie Ross Gerardo Berrios Bjarne Medin Jonas Forslind Gunnar Larsson Lars-Erik Selström Verkställande utskottet hade den 31 december 2004 följande sammansättning: ordförande Jan Rudén vice ordförande Tomas Abrahamsson förbundssekreterare Yvonne Karlén avtalssekreterare Sven-Olof Hellman (förhandlingschef) förbundskassör Göran Olsson Löneförhandlingar har genomförts med Handels, avdelningen 50 och journalisterna. Facklig information MBL 19 har kontinuerligt lämnats till de fackliga organisationerna. Skydds- och personalkommittén har sammanträtt fyra gånger och då arbetat med likabehandlingsplanen, friskvårdsfrågor, systematisk arbetsmiljö samt personalfrågor. Under året har rekrytering av 20 personer skett. Administrativ personal inom de geografiska avdelningarna och branschavdelningarna har fått kompetensutveckling inom området registervård och försäkringar. Vidare har individinsatser skett utifrån kompetensinventering i medarbetarsamtalen. Under hösten startade en ombudsmannautbildning för sex aspiranter. Personalutbildning för avdelningsordföranden och personalansvariga med inriktning på medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts. Data Vi har under året infört tunna klienter. Detta innebär bland annat att klubbar, koncern-, företags-, och myndighetsorganisationerna på ett helt annat vis kan använda sig av förbundets olika system och program. Det innebär att kommunikationsmöjligheterna kraftigt har förbättrats i förbundet. Vi har beslutat om en IT strategi, en IT policy samt infört ett IT råd. Genom dessa åtgärder ska vi få en bättre styrning på datafrågorna. Samtidigt har vi infört ett investeringsstöd till avdelningarna och tagit bort den detaljstyrning som förbundet haft när det gäller avdelningarnas val av datorer och program till dessa. 20

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

SEKOs övriga verksamheter...24 Fritid och semester...24 SEKO Kurs och Konferens...24 Gunnar Erlandssons Minnesstiftelse...24 Ekonomi...

SEKOs övriga verksamheter...24 Fritid och semester...24 SEKO Kurs och Konferens...24 Gunnar Erlandssons Minnesstiftelse...24 Ekonomi... Verksamhetsberättelse 2005 Innehåll Verksamhetsåret 2005 Ordföranden har ordet...4 Avregleringar på olika områden...5 Reglera avregleringen...6 Utredningar inom SEKOs intresseområden...6 Statligt ägande,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Ekonomi...23 Inledning...23 Intäkter...23 Kostnader...23 Årets resultat i den fackliga verksamheten...23 Fastighetsförvaltningen...

Ekonomi...23 Inledning...23 Intäkter...23 Kostnader...23 Årets resultat i den fackliga verksamheten...23 Fastighetsförvaltningen... Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll Verksamhetsåret 2006 Ordföranden har ordet...4 Reglera avregleringen...6 Statligt ägande, fler avregleringar och upphandlingar...6 Min arbetsplats Arbetsmiljö...7 Rättvis

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10 Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2007-10-10 Organisationsschema Förbundskontor Förbundsgemensamma avdelningar 17 st Avdelningssektioner Klubb Sektion Koncern-, Företags- Myndighetsorganisation

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 2004 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2004 04.07 1 300 Innehåll

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund HUVUDYRKANDE Avtalsförhandlingarna 2017 Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund 1 Svenska Målareförbundets huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingar gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 2 Verksamhetsplan för år 2014. Inledning Seko-SiS är en nationell klubb. Klubben är administrativt och organisatoriskt placerad inom den geografiska avdelningen Seko Stockholm avdelning

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2015 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden.

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2016 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram Lika rätt ett Sverige för alla integrationsprogram Vi är alla olika men har lika värde och rätt 3 En lagstiftning 5 Sveriges officiella inställning till mångfald och integration 6 Lika värde lika rätt

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2017 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

Innehåll. 2011 SEKO Facket för Service och Kommunikation Foto: Daniel Roos Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: SEKO 2011 11.

Innehåll. 2011 SEKO Facket för Service och Kommunikation Foto: Daniel Roos Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: SEKO 2011 11. Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Verksamhetsåret 2010 Ordförande har ordet...4 Svenska modellen 2.0...6 Vi har bättre förslag svenska modellen 2.0...6 Medlemsrekrytering...7 Starka kollektivavtal...7

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Innehåll. 2010 SEKO Facket för Service och Kommunikation Foto: Urban Orzolek Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: SEKO 2010 10.

Innehåll. 2010 SEKO Facket för Service och Kommunikation Foto: Urban Orzolek Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: SEKO 2010 10. Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Verksamhetsåret 2009 Ordförande har ordet...4 Starka kollektivavtal...6 Centrala avtal...6 Hängavtal...6 Direktavtal...6 Arbetsmiljö...6 Människans behov inte marknadens...8

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer