Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006"

Transkript

1 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,0001 (0,0008) SEK Perioden belastades med engångskostnader på 2,5 MSEK avseende omstrukturering efter samgåendet med GetUpdated samt börsnotering Första 3 kvartalen Nettoomsättningen uppgick till 45,4 (15,5) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,6 (1,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,0015 (0,0015) SEK Organisk tillväxt med ca kunder Churn (kundtapp) på ca 400 kunder av totalt ca Prognos för helåret 2006 Omsättningsprognosen höjs från 55 MSEK till 65 MSEK Vinstprognosen på 8 10% före skatt bibehålls VD Mattias Kanetegs kommentar Nettoomsättningen ökar kraftigt jämfört med föregående år som ett resultat av lika delar organisk tillväxt och företagsförvärv. Lönsamheten är i grunden god med tanke på den snabba tillväxten. Trots att perioden är belastad med 2,5 MSEK i engångskostnader visar vi en vinst före skatt på 2,6 MSEK får de första 3 kvartalen. Om Eastpoint-gruppen Eastpoint-gruppens affärsidé är att förenkla IT-användningen genom att erbjuda beprövade, användarvänliga och kostnadseffektiva IT-lösningar. Detta innebär att kostnadskalkylerna ska hålla, kundnyttan ska vara tydlig och förutsebar och tekniken stabil. Bolaget ska stå för kvalitet, finess och god kundvård. Affärsområdena är webhotell, serverhall, webbdesign, E-handel, CMS- och Intranätslösningar och programmering. 1

2 Väsentliga händelser under perioden 1 juli 30 september På extra bolagsstämma den 11 juli fattades beslut om att GetUpdated genom en apportemission förvärvar samtliga aktier i Eastpoint AB. Eastpoints ägare erhöll 90% av aktierna i GetUpdated som därefter namnändrades till Eastpoint AB. På extra bolagsstämma 29 september fattades beslut om att avyttra verksamheten avseende omvärldsbevakning. Denna har gått med stora förluster och ingick inte Eastpoints kärnverksamhet. Efter extern värdering såldes verksamheten till den tidigare ledningen. Avyttringen kommer att belasta fjärde kvartalet vilket har beaktats i vinstprognosen för helåret En avsiktsförklaring tecknades den 23 augusti med Addmind IT-solutions avseende förvärv med tillträde den 1 oktober. Avsikten var att stärka Eastpoint-gruppens kompetens och kapacitet inom IT-konsulting. Den totala köpeskillingen uppgår till 18,9 MSEK varav 25% betalas med aktier genom en riktad nyemission till Addminds tidigare ägare. På extra bolagsstämma den 29 september fattades beslut om att genomföra förvärvet och att välja in Addminds VD Johan Kadar i styrelsen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Dotterbolaget Crystone AB har anställt Joakim Frid som ny VD med tillträde den 1 oktober Joakim är 43 år och har lång erfarenhet av att leda IT-verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han har varit produktionschef och ansvarig för SJ s IT produktion och närmast kommer han från MSC konsult AB där han arbetar som konsultchef. Han har stor erfarenhet av att komma in i verksamheter i en omstruktureringsfas. Omsättning och resultat för tredje kvartalet Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17,3 (9,3) MSEK. Den organiska tillväxten ökade snabbare än tidigare prognostiserat inom Crystone och Eastpoint Media. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK. Resultatet för perioden belastades negativt med engångskostnader avseende omstrukturering efter samgåendet med GetUpdated. Dessa uppgick till 2,5 (0,0) MSEK. Antalet anställda Antalet anställda var vid periodens utgång 75 (35). Omsättning och resultat för de första 3 kvartalen Nettoomsättning för första de första 3 kvartalen uppgick till 45,4 (15,4) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,6 (1,9) MSEK. Eget kapital Eget kapital uppgick vid periodens slut till 33,3 (3,4) MSEK. Aktiekapitalet per samma datum uppgick till 6,0 (0,1) MSEK. Handel med finansiella instrument Eastpoint B handlas på NGM-listan. 2

3 Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. I denna delårsrapport lämnas ingen rapportering för segment enligt RR 32 och IAS 14. Geografiskt utgörs marknaden för närvarande av Sverige och Norge men det förekommer även en begränsad försäljning till andra länder. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 1 januari 31 december januari 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars april 2007 Stockholm den 18 oktober Eastpoint AB (publ) Org nr: Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För mer information vänligen kontakta: Mattias Kanteg, VD Peter Persson, Styrelseordförande Telefon: , Telefon: E-post: E-post: Webb: Webb: 3

4 Finansiell information Förvärv av dotterföretag Under året har Eastpoint förvärvat Scandic Hosting Group AB, Enterweb AS samt Eastpoint AB (publ), tidigare Getupdated AB (publ). Det senare genom ett s k omvänt förvärv. De förvärvade verksamheterna bidrog under perioden med 4,9 Mkr i nettoomsättning och ett resultat på 1,1 Mkr för den period som de ingått i koncernen. Om förvärven hade skett den 1 januari 2006 skulle koncernens nettoomsättning ha varit 49,5 Mkr och resultatet för perioden från den 1 januari 2006 till den 30 september ,r Mkr. Värdet av förvärvade tillgångar och skulder uppgick till följande. TSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 345 Finansiella anläggningstillgångar 157 Varulager 67 Kortfristiga fordringar Kassa och bank 490 Skulder Summa Apportemission Revers samt extern finansiering Utbetald köpeskilling -560 Likvida medel i de förvärvade företagen 490 Påverkan på koncernens kassaflöde -70 Det föreligger inga skillnader mellan värderingen, i enlighet med IFRS, före och efter förvärvet. 4

5 RESULTATRÄKNINGEN KONCERNEN ( KKR) Juli-sep Ackmulerat jan-sep Helår Nettoomsättning Övr rörelseintäkter TB Övriga externa kostnader Personalkostnader TB Avskrivningar av imateriella tillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster TB Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Överavskrivningar Förändring periodiseringsfond Minioiritetens andel i årets resultat Skatt på årets resultat Latent skatt Årets resultat

6 BALANSRÄKNING KONCERNEN (KKR) 30-sep 31-dec Tillgångar Goodwill Övriga immateriella anl.tillgångar 221 Maskiner och inventarier Kundfordringar Fordringar hos koncernftg Övriga fordringar Förutbet kostn o intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Bundna reserver Balanserad vinst Övrigt tillskjutet kapital Periodens resultat Minioritetsintresse 249 Obeskattade reserver Avsättningar 471 Latent skatt Skuld till kreditinstitut LF Övriga långristiga skulder 197 Skuld till aktieägare Skuld till kreditinstitut KF Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Uppl kostn o förutbet intäkter Summa EK och skulder

7 Förändring eget kapital Tillskjutet Hänförlig till balanserad vinst/ Aktiekapital kapital reserver minioritet åretsresultat IFRS anpassnig Minioritets intressen 50 Återföring goodwill 202 Eget kapital Periodens resultat Eget kapital Periodens resultat Eget kapital Nyemmision Apportemission Justering omvänt förvärv Förvärv av minoritet -252 Omräkningsdifferens -226 Periodens resultat Eget kapital

8 Kassaflödesanalys Ackumulerat jan-sep Den löpande verksamheen Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 0 0 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Kapitaltillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början* Kursdifferens i likvida medel 19 0 Likvida medel vid årets slut*

9 EASTPOINT AB Verksamhetsbeskrivning Eastpoints mission är att hjälpa företag att utveckla deras affärsverksamhet på webben. En hemsida skall vara billig i drift, användarvänlig, välbesökt och framförallt leda till affärer. Eastpoint verkar i Sverige och delar av Europa. I Eastpoint-gruppen ingår ett antal helägda dotterbolag som erbjuder webbtjänster. Eastpoint är nischade mot itlösningar, webbdesign, webbmarknadsföring och webbhotell- och drifttjänster. Eastpoint-gruppen har totalt 95 anställda (per den 1/ ) och omsätter 60 miljoner kronor per år. Huvudkontoret ligger i Stockholm (Årsta) och lokalkontoren i Norrköping, Borås, Malmö, Kristiansand, Trondheim och Oslo. Affärsidé Eastpoint-gruppens affärsidé är att förenkla IT-användningen genom att erbjuda beprövade, användarvänliga och kostnadseffektiva IT-lösningar. Detta innebär att kostnadskalkylerna ska hålla, kundnyttan ska vara tydlig och förutsebar och tekniken stabil. Bolaget ska stå för kvalitet, finess och god kundvård. Affärsområdena är webhotell, serverhall, webbdesign, E-handel, CMS- och Intranätslösningar och programmering. Vision Eastpoint-gruppens vision är att vara den självklara partnern för företag och privatpersoner vid etablering på Internet. Eastpoint-gruppen ska vara en välkänd leverantör av prisvärda helhetslösningar för webben, med hög kvalitet och hög kundnöjdhet, i Sverige och delar av Europa. Framtidsutsikter Eastpoint-gruppen är en komplett leverantör av webbrelaterade tjänster. Genom att lyhört leverera relevanta delar av sortimentet kan Eastpoint täcka de allra flesta kunders behov och Eastpoint är starka på att både krympa och växa med kunderna. Prisvärda tjänster och support i toppklass leder till att kunderna stannar och bidrar till snabb tillväxt. Under 2005 och 2006 har Eastpoint förvärvat ett antal företag. Den största delen var företag som hade webbhotell som huvudsaklig verksamhet, bland annat Digikom Network, Azalea webbhotell och Scandic Hosting. I oktober 2006 slutfördes även förvärvet att it-konsult bolaget Addmind. Integreringen av de förvärvade verksamheterna är påbörjad och sker fortlöpande. Under början av 2006 har Eastpoint etablerat sig i Norge och kommer att fortsätta expansionen till flertalet marknader i Europa; på vissa marknader med fysisk närvaro och på andra med virtuell. Första steget togs genom att förvärva Scandic Hosting AS i Norge den 1 mars 2006, samt genom att förvärva Enterweb 1 juli Eastpoints varumärke har stärkts betydligt under de senaste åren. Detta märks genom den kraftigt ökande efterfrågan och att allt fler kunder som Eastpoint inte tidigare haft kontakt med söker upp bolaget. Därigenom sjunker försäljningskostnaderna vilket bidrar till bedömningen att det finns goda förutsättningar för att fortsätta växa med god lönsamhet. Crystone AB växer organiskt med ca kunder netto per månad vilket i dagsläget motsvarar cirka 30 procent per år. Totalt har Webbhotellet cirka kunder och domäner. Eastpoint fortsätter att söka förvärvskandidater för att komplettera den organiska tillväxten inom framförallt webbhotell och även mer komplex hosting. Förvärven kommer huvudsakligen att ske på nya marknader, exempelvis Norge och Polen. Eastpoint planerar även virtuell närvaro i exempelvis Spanien och England. Tjänster Eastpoint erbjuder ett antal tjänster, enligt redogörelsen nedan. Vad gäller intäktsfördelningen mellan de olika områdena svarar webbhotellet för cirka 50 procent av omsättningen, webbyrån cirka 25 procent och media /webbmarknadsföring samt sökmotortjänster svarar för cirka 25 procent. År 2003 och 2004 stod webbhotell för 33 procent av omsättningen medan webbyrån svarade för 66 procent. Omsättningen härleds till störst del från Sverige dock står Norge under 2006 för cirka 10 procent av omsättningen. 9

10 Addmind - IT-LÖSNINGAR & WEBBPRODUKTION Addmind har långvarig erfarenhet av att leverera avancerade lösning inom webb, intranät och portal för företag och organisationer baserat på Internetteknologi. Addmind har levererat lösningar för exempelvis Vin & Sprit, Lantmännen, Svenska Spel, Proffice och SABO. Addmind har medarbetare med mångårig erfarenhet av hur man bygger en webbplats och kommunicerar över Internet för att uppnå bästa möjliga ROI. (Return Of Investment) Content Management Webbplatsen är numer ofta det första ställe där kunder möter företag. Intranätet är den plats medarbetare söker sig till för att hitta information. Att klara av att hantera ett ständigt flöde av relevant och korrekt information via alla dessa kanaler är avgörande. Addmind är en oberoende leverantör inom Content Management området och arbetar med ett flertal leverantörer, RedDot CMS, EPiServer och Microsoft Sharepoint Addmind strävar efter att alltid leverera rätt lösning till rätt pris till kunderna varför Addmind också hanterar produkter och lösningar från ett flertal andra leverantörer, samt skräddarsyr lösningar för kunderna Document Management Document Management är behjälplig för att automatisera processer, rutiner och arbetsflöden och öka räckvidden och effektiviteten för företagsinformation. Document Management (DM) är den mjukvara som kontrollerar och organiserar dokumentflöden i en organisation. I detta begrepp inkluderas bl.a. datainsamling, arbetsflöden, elektroniska dokument arkiv, datautskrifter via olika media och olika spårnings- och återsökningsmekanismer. Addminds huvudprodukter inom Document Management området är Hummingbird Document Management och Microsoft Sharepoint Grafisk design Addminds grafiska formgivare har gedigen erfarenhet av olika webbprojekt. Addmind erbjuder både att skapa attraktiva grafiska profiler och att anpassa befintliga grafiska profiler till webben. Att skapa en attraktiv och lockande grafisk form som speglar företagsprofilen är ett måste för den som vill se resultat av sin marknadsföring på webben. Målet för formgivningen är utöver en attraktiv form att webbesökaren snabbt ska förstå hur sidan fungerar och var informationen finns. Övriga produkter Många av Addminds kunder har haft önskemål om produkter och funktionalitet som legat utanför de vanliga standardsystemen inom Content Management området. Därför har Addmind över tiden etablerat ett antal partnerskap och kompetensområden så att Addmind idag kan tillhanda funktionsmoduler och standardiserade komponenter inom områden som: Sök Verity Ultraseek Statistik Web Trends och Vizzit Diskussionsforum Jives Online betalningar Debitech Kompetensförstärkning och resurskonsulting Förstärker kundens organisation och projekt i form av resurser och spetskompetens. Projektledare Hela projektteam Systemutvecklare programmerare webbutvecklare infrastruktur. Utbildning Addmind erbjuder utbildning i Content Management-system för både webbredaktörer, administratörer och drift- och teknikförvaltare för att maximera nyttan av investeringen. 10

11 Crystone - WEBBHOTELL OCH HOSTING I dotterbolaget, Crystone AB, har alla hostingtjänster samlats såsom webbhotell, dedikerade servrar, co-location, domännamnregistrering samt övriga ISP-tjänster. Crystone är en driftsäker och trygg leverantör med fokus på hög personlig service. I alla webbhotellspaket ingår en komplett tjänst för att publicera sin egen hemsida och kunna börja använda e- post. Eastpoint erbjuder tre paket i olika prisklasser där kunden väljer mellan Linux eller Windows Server 2003 ett anpassat för företag och ett anpassat för privatpersoner och/eller småföretagare och ett är ett mindre paket med endast telefonsupport. Paketen går att utöka med en rad olika tillvalstjänster. Dedikerad server innebär att kunden hyr ett komplett paket med server där Eastpoint sätter upp servern och kunden får full tillgång till den. Som tillval kan kunden välja mellan en rad olika tillvalstjänster såsom övervakning och backup. Co-location innebär att kund hyr en plats för sin egen server i Eastpoints serverhall. Eastpoint installerar kundens server och kunden får full tillgång till sin egen server. En egen server ger total kontroll och öppnar alla möjligheter. Kunden kan dessutom välja mellan en rad olika tillvalstjänster som till exempel övervakning och backup. Domänregistrering. Oavsett vilket domännamn kunden väljer ingår CrystoneDNS. Dotterbolaget Crystone AB är registrerat ombud för NIC-SE, Nunames och Tucows. Med CrystoneDNS kan kunden själv hantera: DNSpekningar, vidarebefordring av webbadress och vidarebefordring av e-post. Eastpoint Media SÖKMOTORTJÄNSTER Behovet och efterfrågan av att synas på sökmotorerna ökar bland företagen. I dotterbolaget Eastpoint Media AB har Eastpoint därför bildat en avdelning för Search Engine Optimizing (SEO) som ser till att sökmotorerna ger kundernas webbplatser en bra position. Det sker både genom optimering av webbplatsen och genom köpta placeringar sk. Sponsrade länkar. Med början under 2005 har verktyget esearch utvecklats för optimering av webbplatser. Utveckling, försöksverksamhet samt fullskaleförsök i egen miljö under slutet av 2005 och lanseringen skedde den 17 januari Intresset från marknaden är över förväntan. I Eastpoint Media AB ligger även försäljning av banners och sms-tjänster. Några av kunderna är Betsson, Birka Cruises, Edita, Svenska Spel, TDC Förlag, Unibet och Viking Line. 11

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer