Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott"

Transkript

1 (11) Plats och tid: Tostared, kl ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer Ordförande:.. Eva Johansson Justerare: Sven-Olof Carlsson

2 (11) 1 Dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg under övrigt. 2 Protokoll 13 maj Protokollet gicks igenom. Jan förtydligar 17 eftersom pengarna är öronmärkta till programmet från VG-regionen och skall användas till ändamål som anknyter till programmet. Protokollet läggs till handlingarna. 3 Ekonomin Kassabehållningen är 55 tkr. 40 tkr är öronmärkta från Sparbanksstiftelsen till utredningen om landsbygdsriksdagen * 12 tkr beviljade från regionen mot redovisning, dessa pengar skall användas för deltagande kring programmet för lokal utveckling och entreprenörskap. Den gemensamma ansökan av de tre länsbygderåden i VG-regionen har avslagits från regionen, med hänvisning till programmet för social ekonomi. Diskussion: Hur finansiera hösten? Arvoden tar en stor del av budgeten. En ansökan till Bennypengarna måste lämnas in snarast i september är första ansökningsomgång. Medfinansiering krävs med ideell tid och pengar. Efter sommaren behövs ett möte med Kent Johansson angående länsbygderådets framtida finansiering. Jan öppnar Internetkonto. 4 Regionen-finansiering Alla behöver lobba på bred front.

3 (11) 5 Lokal utveckling & entreprenörskap 14 oktober har beredningsgruppen för programmet möte. Måndagen 18 augusti kommer Torkel Andersson och informerar om programmet för lokal utveckling och entreprenöskap i Västra Götaland. Informationsmötet skall hållas i Segelora, kl. 19:00. Jan fixar det praktiska. LBR bjuder på fralla + kaffe, pengarna tas från Bennypengarna. Alla skall gå igenom ansökningsunderlaget och informationsförslaget om programmet. Eventuella kommentarer mailas till Eva för vidarebefordran. 6 Lanthandeln i Sjuhärad ( motion + sammanställning + ICA) Eva fick mail från Peter Drotz, 7-häradsmat, om lanthandeln i Finnland med en kort beskrivning om hur man arbetar i Finnland med dessa frågor. Eva har skrivit ett brev om lokalt upphandling. Brevet kommer per mail som information till alla. Brevets innehåll avstämdes med bl a Peter Drotz. Eva skickar ut brevet. Sven-Olof författar en förfråga som går till alla kommuner i Sjuhärad. Vi vill veta hur de kommunala avgifterna för lokala handlare fördelar sig och hur dessa kostnader skiljer sig inom Sjuhärads kommunerna. Brevet skall vara hos kommunerna senast 1 augusti. Sven-Olof fick även uppdraget att skriva något angående ICA:s nya bestämmelser som kommer att ta död på flera av deras egna butiker. Kopia skall även gå till alla möjliga inkl pressen.

4 (11) 7 Landsbygdens Dag 28 juni Ca 20 ställen kommer att ha aktiviteter i Sjuhärad. Pressmeddelandet har gått ut. Alla sprider det vidare inom sitt område. FLF vill gärna bli inbjuden på nästa gemensamma LBR-träff för alla LBR i VG-regionen. Även Halland visar intresse och deltar gärna. 8 Tillväxtprogrammet 2004 Sjuhärads kommunalförbund? Ett brev om att få träffa Kommunalförbundets presidium för att diskutera ett konstruktivt och fördjupad samarbete har gått till Kommunalförbundet den 13 maj Ännu har vi inte fått svar på brevet. Även enskilda personer som sitter i Kommunalförbundets presidiet har kontaktats för att få till stånd ett möte. 9 Tillväxtprogrammet 2004 VGR Ett gemensamt program för hela Vg-regionen utarbetas och kommer att publiceras under hösten. 10 IT-gruppen Se bilaga 1. Diskussion: Hur få byalagen aktiva? Aktuella dokument skall läggas ut framöver på sju.org! Under tiden tills det nya systemet kommer igång måste sju.org vara uppdateras hela tiden. Nicklas kontaktas av Eva för att få ut lösenorden så vi ska kunna lägga ut våra dokument själva, detta för att avlasta Forsbergarna.

5 (11) 11 Landsbygdsriksdagen 2004 Eva kämpar med Ystadsplaneringen. Många möten blir det! Finansieringen måste klaras av. FFR är delfinansiär. Deltagaravgift ca 1000:- för utvecklingsgrupperna. Differentierad avgift, beroende på avståndet till Ystad diskuteras. Övriga deltagare och myndigheter betalar mera. Eva lyssnar och lär inför planeringen för Sjuhärad. Alla kommuner behöver reservera pengar för att utvecklingsgrupperna skall kunna åka. Jan skriver ett brev till kommunerna som skall ut senast i slutet av augusti. Förslaget är att kommunerna reserverar pengar för 3 personer per kommun. 12 Landsbygdsriksdagen 2006 Sparbanksstiftelsen FFR behöver ta beslut om att nästa Landsbygdsriksdag är i Sjuhärad. Arbetsgruppen för planeringen inför 2006 kommer att bli LBR:s AU. Ett program, en arbets- och tidsplan behöver tas fram. Under tiden fram till (beviljat projekttid) behövs även arbetas med eventuella framtida finansiärer, det vore bra om man kunde få en viljeförklaring av dessa om hur de kommer att vara med i processen och om de kan stödja Landsbygdsriksdagen finansiellt och även på annat sätt. Sassi utarbetar en arbetsplan. Jan tar fram redovisningsblanketter Blanketterna och arbetsplanen skall vara klara till nästa styrelsemöte. Ersättning utgår enligt övriga LBR uppdrag men redovisas separat. 13 Socialekonomiska nätverket Representation finns genom Ted Öjbro. Vi avvaktar utvecklingen.

6 (11) 14 Jämförande kartläggning över bidragsmodeller för LUG - alla sjuhäradskommuner Sassi är på gång, klart till hösten (slutet av augusti). Eva mailar adresserna på näringslivssekreterarna till Sassi. 15 Uppdaterade adresslistor styrelsen Klart! LKU finns inte med som adj. medlem ännu. Styrelsen för LKU tar beslut 19 juni om de vill vara med. 16 Adress- & mailuppdatering alla grupper I samband med midsommarbrevet efterlyses ändringar hos våra 130 grupper när det gäller nya kontaktpersoner, adresser, mail m.m. 17 Kommersiell service -remissvar 4 aug Ett nytt program skall startas upp i Västra Götaland: Lokala utvecklingsprogram för kommersiell service på landsbygd i Västra Götaland. LBR har fått underlag för att upprätta utvecklingsprogrammet. Det övergripande målet är att erbjuda en god servicenivå i alla delar av regionen. Med anledning av Regionutvecklingsnämndens beslut om arbetet med programmet inbjuds LBR, som en del av partnerskapet, att lämna synpunkter på utformningen av programmet samt att utifrån vår organisations uppdrag och intressen, lämna förslag på delmål och insatser för att uppnå det övergripande målet. Svar önskas till VGregionen senast den 4 augusti Sven-Olov skriver ett utkast till remissvar. Utkastet går ut för kännedom och kommentarer till hela styrelsen.

7 (11) 18 Erik Westholms utredning remissvar 4 aug Mot en ny landsbygdspolitik SOU 2 003:29. Utredningen finns att hämta på Senast 4 augusti 2003 skall svaret vara Näringsdepartementet tillhanda. Alla funderar, Eva skriver. 19 Höstprogram upplägg, datum m.m. Kommunträffar Bollebygd: 9 september 2003 i Gesebol kl. 18:00. Sassi kontaktar Jan Smith. Även ett kort styrelsemöte. Svenljunga 6 oktober Kl. 18:00. Platsen fixar Eva. Vårgårda 6 november KL: 18:00. Platsen fixar Eva. Torkelmöte 18 augusti Kl. 19:00 i Seglora, Jan fixar. Grästorpsmöte för alla LBR i VG-regionen + Halland. Eva fixar, datum och plats kommer senare. Konferens LBR Dalsland i november. Plats och datum ej klara ännu. 20 Forden Ett avtal med FFR skall upprättas vid emottagning av bilen. Bilen skall köras så den syns! Den kommer när den kommer. 21 Spridning Info-folder Foldern skall ut med midsommarbrevet: Eva. Foldern bör även finnas på varje kommun. Foldern till KF genom planeringssekreterarna. Kommunalförbundet Jan Alla LBR kommunrepresentanter Styrelsen

8 (11) 21 forts. Regionutvecklingsnämnden Media Leader+ Tjänstemännen på Regionen Eva. Sven-Olof Sassi genom Torkel på Torkelmötet genom Lave på nästa Leader+ mötet 22 Utbildning Bygdenet Ulrik Strömbeck Ulrik Strömberg från FFR vill komma hit och visa hur bygde.net fungerar. Han inbjuds till nästa styrelsemöte för presentation. Sassi kontaktar honom. 23 Infobrev Midsommarblad Innehåll: Uppmana att skicka in uppdateringar av adresserna. Höstprogrammet Torkelmötet Grattis till Seglora Soc ek nätverket Foldern finns att beställa gratis om ngn vill ha flera ex. Informationsbrevet skall även gå ut till kommunalråden. Eva: tur att skriva midsommarbrevet. 24 Ansvarsuppdelning inom styrelsen IT-grupp finns samt en arbetsgrupp för översyn av stadgarna. Marknadsgruppen är vilande då foldern är klart. Övriga grupper och ansvarsfördelningen görs vid behov.

9 (11) 25 Rapporter övrigt Inbjudan från Skene lasarett kommer till LBR. 18 och 19 sept är festligheterna. 18 sept är huvuddagen med seminarier, underhållning, föredrag om Sjuhärad (Mark ffr), visning av lasarettet m.m. 26 Kalendarium Styrelsemöten 28 augusti 2003, kl 19:00 Boråshälsan 19 november 2003, kl Boråshälsan Torkelkvällen: upplägget fixar Jan och Eva. 27 Övrigt 1. Protokoll: Varje sida skall justeras med signatur. Från och med nu kommer paragraferna att vara fortlöpande. Senast 2 veckor efter mötet skall allting vara klart (justerad) och tillbaks hos sekreteraren. Sekreteraren mailar ut protokollen när de är påskrivna. Alla originalprotokoll från 03 skall till Sassi för arkivering. Alla gamla originalprotokoll skall arkiveras på ett betryggande sätt. 2. Fakturering av arvoden: Inga möjligheter finns att komma runt arbetsgivaravgifterna. 3. Marknadsplats 7-härad: Fortfarande är inga beslut fattade. Nya krav ställs hela tiden. En arbetsgrupp har nu tillsatts. Just nu kan projektet inte vidareutvecklas själv då man inte vet vilka frågeställningar som gäller längre. Arbetsgruppen har inte heller tagit kontakt med projektet. Eventuell kommer projektet att plockas ifrån Leader+ och annan finansiär kontaktas. 4. Arbetsformer: På nästa styrelsemöte, som genomförs som vanligt, måste en diskussion upptas om LBR:s framtida arbetsformer. Bl.a. måste arbetsutskottets uppgifter och mandat diskuteras.

10 (11) Minnesanteckningar Länsbygderådet Sjuhärad - IT-gruppen Sassi och Gill Sätila, kl Bilaga 1 1(2) Kort genomgång av historiken vad tidigare arbetsgruppen gjorde. Brainstorming : Kravspecifikation: vad vill byalagen och Länsbygderådet? Enkel sajt så alla kan använda den. Testgrupp för sajten innan publikation. Kravspec: enkäter och intervjuer Byggas klart och sedan avtestning. LBR styrelsebeslut innan LBR är beställare. Utbildning först när allting är klart. ABF och/eller studieförbunden ansvarar för kurserna och utbildningen. Kurser vid flera tillfällen. Sajten skall ut på ett webbhotell. Organisation: LBR 1-2 personer ansvariga för att informationen läggs ut på sidan. 1-2 personer som jagar uppdateringar levande sajt krävs och måste säkerställas. Slutprodukten måste blir bra. Vad vill vi själva från IT-gruppen? Eventuell ett webbhotell för landsbygdsutveckling i Sjuhärad, inklusive HS, LKU; LBR, utvecklingsgrupperna, lanthandlarna osv Geografiskt avgränsning: Sjuhärad dvs LBR området. Vem vill vara med? Ingår i enkätundersökningen (skall ta minuter att svara på, enkla frågor). Fråga kommunerna om de kan tänka sig att finansiera delar av projektet. Tänkbara finansiärer: Sjuhärads kommunalförbund, Leader+, LBU ( Framtid på Landet ), Regionen, Bennypengar, Folkrörelserådet, Försäkringskassan, Sparbanken osv. Gömda sponsorer på hemsidan???? Gill inte övertygat ännu angående sponsorer. Vem gör vad? Och när? Vi är överens om att bygga en portal? Namnet sju.org skall bort. Annan URL krävs som har anknytning till oss. Var ska portalen ligga? Webbhotell. Gill kollar kostnader för hotellet. Ingår plats på en server, hur uppdateringar fungerar rent praktiskt, säkerhetsanordningar. Beställaren (LBR) äger allting, vi hyr bara en plats. Gill kollar upp angående webbhotellets krav och erbjudanden.

11 (11) Bilaga 1 2(2) LBR ansvarar för uppdatering och att vi även erbjuder byalagen en utbildning. Det borde vara gratis för byalagen att vara med!!!! Byalagen är inte våra finansiärer, pengarna måste komma ngn annan stans ifrån. Hur mkt skall vi lägga in och vad/hur ska det ser ut? Max 2 uppdateringar per år. Men viss flexibilitet krävs ändå. De som finns på sju.org läggs självklart över på det nya. Tjänsterna skall upphandlas enkel och riktad upphandling Webbhotellet som kan bli aktuell: Arbetsplan/tidsplan: 1. Kravspecifikation utifrån enkät och intervjuer (per telefon): Byalag, LBR och övriga intressenter. LBR fixar detta, dvs Gill och Sassi. Sassi gör utkast till enkäten, Gill finjusterar. Klart i slutet av augusti. 2. Utskick av enkäter i början av september: LBR genom Gill och Sassi. Svar skall vara inne i slutet av september. 3. Utifrån enkätsvaren går vi vidare med djupintervjuer som riktas sedan mot enskilda utvalda personer resp. organisationer. Sassi och Gill fixar. Klart i slutet av oktober. 4. Utifrån sammanställningen finns nu en kravspecifikation om vad som efterfrågas och som sedan leder till en projektbeskrivning för att söka finansiering. Framtagning av en kostnadsbudget. Huvudansvar: Gill - som skriver projektet med hjälp av Sassi. 5. Söka pengar utifrån projektbeskrivningen. Flera möjliga finansiärer kontaktas. Sassi skriver ansökningar, Gill bollplank. Punkt 4 och 5 skall vara klara i slutet av december Sassi kontaktar Håkan/Nicklas och meddelar planerna.

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad Redovisning av förundersökningen för arrangemanget Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad 2004-04-25 Sassi Wemmer Länsbygderådet Sjuhärad Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Tack till 3 Sammanfattning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23 1(17) Protokoll 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 3 1.1 Mötets öppnande... 3 1.2 Val av mötesordförande... 3 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer