Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Havs- och vattenmyndighetens författningssamling"

Transkript

1 Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet; HVMFS 2014:19 Utkom från trycket den 18 september 2014 beslutade den 15 september Med stöd av 2 kap. 7, 19 a, 20, och 6 kap. 2, 5 a och 8 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter föreskriver Havs- och vattenmyndigheten att myndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet ska ha följande lydelse. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om licens och tillstånd för svenskt yrkesmässigt fiske i havet. Definitioner 2 I dessa föreskrifter avses med 1. fiskelicens; en sådan licens som avses i artikel 4.9 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 och som ger rätt att nyttja ett visst fiskefartyg för yrkesmässigt fiske i havet, 2. personlig fiskelicens: en sådan licens som avses i 9 a och 29 a fiskelagen (1993:787) och som ger rätt att fiska yrkesmässigt utan fiskefartyg i havet, 3. fisketillstånd; ett sådant tillstånd för en specifik fiskeverksamhet som avses i artikel 4.10 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 och som utfärdas för ett fiskefartyg som komplement till fiskelicensen, 4. fritidsfiske; en sådan icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av levande akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport som avses i artikel 4.28 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, 5. kvotområde: geografiskt område i havet för vilket EU årligen fastställer nationella fångstmängder av olika arter, 6. tredje land: stat som inte är medlem i EU, 7. Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden som avgränsas enligt vad som framgår av 1 kap. 2 och bilaga 1 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 8. pelagiska arter: sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis, 9. industriarter: tobis, blåvitling och taggmakrill, 10. den årliga kvotförordningen för Västerhavet: rådets årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, i den version som anges i 3,

2 11. den årliga kvotförordningen för Östersjön: rådets årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskebestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, i den version som anges i 3. 3 Föreskrifterna gäller som komplettering till och för verkställighet av följande EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken 1. rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 1, 2. rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 2, 3. rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 3, 4. rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 4, 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG1 5, 6. rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/ , 7. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 7, 6. rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (den årliga kvotförordningen för Västerhavet) 8, 7. rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (den årliga kvotförordningen för Östersjön) 9. 1 EUT L 284, , s. 1 (Celex 32007R1098). 2 EUT L 286, , s. 33 (Celex 32008R1006). 3 EUT L 348, , s. 20 (Celex 32008R1342). 4 EUT L 214, , s. 16 (Celex 32009R0754). 5 EUT L 354, , s (Celex 32013R1380). 6 EUT L 343, , s. 1 (Celex 32009R1224). 7 EUT L 112, , s. 1 (Celex 32011R404). 8 EUT L 24, , s (Celex 32014R0043). 9 EUT L 313, , s (Celex 32013R1180). 2

3 2 kap. Licens för yrkesmässigt fiske i havet HVMFS 2014:19 Licenskrav för yrkesmässigt fiske i havet 1 Det framgår av artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet bara får bedrivas med stöd av fiskelicens. Det framgår av 9 a jämfört med 29 a i fiskelagen (1993:787) att den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens är undantagen från de redskapsbegränsningar som annars gäller för den som fiskar i havet utan stöd av enskild fiskerätt. Beviljande av licens 2 Bestämmelser om beviljande av fiskelicens och personlig fiskelicens finns i 29 b och 30 fiskelagen (1993:787). Ansökan om personlig fiskelicens 3 Bestämmelser om ansökan om personlig fiskelicens i 1 a kap. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena gäller även för den som, utan fiskefartyg, fiskar utan stöd av enskild fiskerätt i havet med fler eller andra redskap än vad som är tillåtet för fritidsfiske enligt 9 a fiskelagen (1993:787). Ansökan om fiskelicens 4 Ansökan om fiskelicens ska göras till Havs- och vattenmyndigheten på fastställd blankett. 5 Inkomst från fiske ska styrkas med kopior av deklarationer med tillhörande bilagor eller motsvarande till Skatteverket lämnat underlag för de tre senaste kalenderåren före ansökan. Till Havs- och vattenmyndigheten inkommen fångstredovisning i fiskeloggbok och kustfiskejournal ska ligga till grund för bedömningen om fisket bedrivs i sådan omfattning att det är fråga om fiske i näringsverksamhet enligt 30 fiskelagen (1993:787). Även inkomna avräkningsnotor från förstahandsmottagare av fisk kan ligga till grund för bedömningen. Om fisket kräver tillstånd ska sökandes möjlighet att beviljas sådant tillstånd beaktas vid licensprövningen. 6 Den som under de tre senaste åren före ansökan inte bedrivit yrkesmässigt fiske och därför inte för denna period kan redovisa någon fiskeinkomst, ska till sin ansökan foga en plan över den tänkta verksamheten. Anknytning till svensk fiskerinäring 7 Villkoret om anknytning till svensk fiskerinäring i 30 fiskelagen (1993:787) bör visas genom hänvisning till för Havs-och vattenmyndigheten tillgänglig dokumentation eller insändande av handlingar. I de fall anknytningen består i att värdet av den fångst som fiskefartyget under ett kalenderår landar i Sverige uppgår till minst hälften av fartygets totala fångst, minst hälften av fiskefartygets fiskefärder utgår från en svensk hamn, eller minst hälften av fiskefartygets besättning är bosatta i Sverige i enlighet med 2 kap. 19 första stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen kan anknytningen styrkas vad avser 1. landningar av fångster, genom landningsdeklarationer, avräkningsnotor eller liknande, 2. utgångspunkten för fiskefärder, genom fiskeloggbok eller kustfiskejournal, 3

4 3. bosättning i landet, genom insändande av personbevis för de fysiska personer som deltar i fisket. Utförsel av fiskekapacitet 8 Kravet på utförsel av fiskekapacitet i 30 fiskelagen (1993:787) ska uppfyllas genom att sökande visar att fiskekapacitet räknat i fiskefartygets bruttotonnage och motorstyrkans kilowatt har förts ut från den svenska fiskeflottan genom att fiskelicensen har upphört att gälla för ett eller flera svenska fiskefartyg. Bruttoton och kilowatt får åberopas som utförd fiskekapacitet om ansökan om fiskelicens för det fartyg som införseln avser har inkommit senast 12 månader efter den dag som fiskelicensen upphörde att gälla för det fartyg som utförseln avser. 9 Utförsel av fiskekapacitet ska göras med de procenttal som anges i tabellen nedan. Avvikande procenttal inom parentes i tabellen ska tillämpas när utförsel enbart avser ökning av motorns kapacitet på fartyg med fiskelicens. Segment Utförselkrav Särskilda villkor 1. Fartyg under 12 meter som enbart fiskar med passiva redskap. 2. Fartyg vars fångst av nordhavsräka uppgår till minst 20 procent av den totala fångsten. 3. Fartyg som fiskar efter pelagiska arter med trål eller vad. 4. Fartyg som fiskar med trål, vad eller snurrevad men som inte tillhör segment 2 eller Fartyg om 12 meter eller mer som enbart fiskar med passiva redskap Hemmahamn i Västra Götalands, Hallands, Skåne eller Blekinge län Hemmahamn i övriga län och fiske begränsat till Östersjön 100 procent 100 procent 110 procent (100 procent) 110 procent (130 procent) 110 procent (100 procent) 110 procent (100 procent) 100 procent Införsel ska kompenseras med utförsel från segment 2, 4 eller procent Införsel ska kompenseras med utförsel i segment 3. Om fiskelicensen är begränsad till fiske i ICES-delområden 30 och 31 för fartyg med hemmahamn vid kuststräckan norr om N i Östersjön får införsel dock kompenseras med utförsel i segment procent Införsel ska kompenseras med utförsel från segment 2,4 eller procent 10 Kravet på utförsel gäller inte när ansökan avser förnyad fiskelicens vid licensperiodens utgång, byte av licenshavare för ett tidigare licensgivet fartyg eller förnyad fiskelicens med anledning av förändringar i ägandeförhållandena till ett tidigare licensgivet fartyg. 4

5 Yttrande från länsstyrelsen första gången frågan om licens prövas 11 Om tillgången på fisk ska prövas enligt 30 fiskelagen (1993:787) ska länsstyrelsen i det län där fartyget enligt licensansökan ska ha sin hemmahamn ges möjlighet att yttra sig om den regionala balansen mellan fiskekapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter. Fiskelicensens giltighetstid 12 Fiskelicens kan beviljas för en period om högst fem år. Villkor i fiskelicens 13 Havs- och vattenmyndigheten kan föreskriva om ytterligare villkor i fiskelicensen. Förnyad fiskelicens 14 Ansökan om förnyad fiskelicens ska göras enligt bestämmelserna i 4-5 och 7 och ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast tre månader innan fiskelicensen upphör att gälla. En ansökan om förnyad licens som kommer in mer än tre månader efter giltighetstidens utgång ska behandlas som en ansökan om ny licens varvid tillgången på fisk enligt 30 fiskelagen (1993:787) ska beaktas. Registeruppgifter om tilldelade prickar för befälhavare och fiskelicensinnehavare 15 Uppgift om att prickar har tilldelats en innehavare av fiskelicens enligt 52 fiskelagen (1993:787) samt antalet prickar ska föras in i Havs- och vattenmyndighetens register över sanktioner. 16 Vid en överlåtelse av ett fiskefartyg eller något annat byte av fiskelicenshavare för det angivna fartyget, ska antalet prickar överföras till den nya licensen med stöd av de register som anges i Följande uppgifter om befälhavare ska föras in i Havs- och vattenmyndighetens register över sanktioner 1. uppgift om att prickar har tilldelats personen enligt 53 fiskelagen (1993:787) och det antal prickar som har tilldelats, och 2. uppgift om att personen har förbjudits att verka som befälhavare enligt 54 fiskelagen. Beviljande av fiskelicens efter återkallande 18 Om en fiskelicens har återkallats permanent enligt artikel 92.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel i förordning (EG) 404/2011 jämfört med 51 fiskelagen (1993:787) får ansökan om ny fiskelicens avseende samma person beviljas tidigast ett år efter att återkallelsen blivit gällande. Om fiskelicensen är återkallad under viss tid enligt artikel 92.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel i förordning (EG) 404/2011 jämfört med 51 och 56 fiskelagen vid licensperiodens utgång, får förnyad licens inte utfärdas före utgången av återkallelsetiden. 5

6 3 kap. Gemensamma bestämmelser om särskilt tillstånd Ansökan om tillstånd 1 Ansökan om särskilt tillstånd för fiske i havet ska göras till prövningsmyndigheten på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett om inte annat framgår av tillståndsbestämmelsen. Det framgår av tillståndsbestämmelsen vilken myndighet som är prövningsmyndighet. Om länsstyrelsen är prövningsmyndighet ska ansökan göras hos länsstyrelsen i det län där fisket ska bedrivas. Automatisk förnyelse av särskilda tillstånd i vissa fall 2 Den som har haft särskilt tillstånd för fiske 1. efter pelagiska arter enligt 5 kap 1, 2. med torskfångande redskap i Västerhavet enligt 6 kap. 1, 3. efter havskräfta med trål med sorteringsgaller enligt 6 kap. 2, 4. med torskfångande redskap i Östersjön enligt 6 kap. 9, 5. efter havskräfta med bur enligt 7 kap 1, 6. efter nordhavsräka enligt 8 kap 1, eller 7. efter ål enligt 3 kap. 1 i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön under den förvaltningsperiod som föregår den aktuella behöver inte ansöka om förnyat tillstånd. Tillståndshavare som inte vill ha förnyat särskilt tillstånd ska skriftligen meddela detta till Havs- och vattenmyndigheten. Om ägaren till fartyget är annan än tillståndshavaren ska även ägaren eller behörig företrädare för denne underteckna en sådan skrivelse eller lämna fullmakt för fiskelicensinnehavaren. Fisketillstånd och personligt fisketillstånd 3 Särskilt tillstånd för fiske i havet ska utfärdas för fiskelicensinnehavaren som ett fisketillstånd för ett visst fiskefartyg. Ett fisketillstånd som utfärdas med stöd av bestämmelserna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön är villkorat av att fiskefartygets befälhavare vid varje fiskeresa ska vara den fysiska person som framgår av tillståndet. Om ingen befälhavare anges i ett sådant tillstånd ska fiskelicensinnehavaren vara befälhavare vid varje fiskeresa om denne är en fysisk person. Det framgår av artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 att ett fisketillstånd inte får utfärdas för ett fiskefartyg som saknar fiskelicens. Det framgår av artikel 4 och bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 att ett fisketillstånd endast ska gälla för ett (1) fiskefartyg samt att fisketillståndet ska innehålla vissa uppgifter. 4 Med undantag från vad som föreskrivs i 3 ska särskilt tillstånd utfärdas för tillståndshavaren som ett personligt fisketillstånd om fisket bedrivs utan fiskefartyg i havet 1. med stöd av personlig fiskelicens, eller 2. i näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt. 5 Särskilt tillstånd får inte beviljas för fritidsfiske. Hinder för att bevilja tillstånd till stödmottagare 6 Den som har beviljats stöd i samband med definitivt upphörande av fiskeverksamheten enligt artikel 27 e i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av 6

7 den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden 1 ska inte beviljas nytt tillstånd för fiske enligt 6 kap. 1, 2 och 9 eller och 8 kap 1. HVMFS 2014:19 Villkor i särskilda tillstånd 7 Ett särskilt tillstånd kan förenas med ytterligare villkor. Byte av tillståndshavare inom fiskeföretaget 8 Förnyat särskilt tillstånd för fiske enligt 6 kap. 1, 2 och 9 kan beviljas om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda. Förnyat tillstånd får beviljas om fiskeverksamheten har bedrivits under oförändrad distriktsbeteckning 1. av en och samma fiskelicensinnehavare, eller 2. flera efter varandra följande fiskelicensinnehavare a) om anknytning av betydenhet under de tre senaste åren kontinuerligt har förelegat mellan fiskefartygets distriktsbeteckning och fysiska personer som har ägarandelar (ägarkontinuitet), eller b) där tillståndshavarna har anknytning till varandra genom släktskap som vid generationsskifte inom familj eller annan liknande omständighet. Undantag från kravet på oförändrad distriktsbeteckning kan göras om orsaken till bytet av beteckning är att fartyget har bytt hemmahamn eller liknande omständighet som inte innebär att ägarstrukturen för fartyget har förändrats. Återkallande och automatiskt upphörande av särskilt tillstånd 9 Ett särskilt tillstånd kan återkallas om tillståndet har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan, vid ändrade förutsättningar för fisket eller om villkoren för tillståndet inte följs. Ett särskilt tillstånd upphör att gälla om tillståndshavarens fiskelicens eller personliga fiskelicens upphör att gälla. Avgift för ansökan om tillstånd för fiske med fast redskap 10 I ärenden om tillstånd att sätta ut fast redskap enligt 2 kap. 2 förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska sökande betala kr i ansökningsavgift. Dispens 11 Om det behövs för något vetenskapligt ändamål eller om det finns särskilda skäl kan Havs- och vattenmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i denna föreskrift. 4 kap. Tillstånd för fiske utanför EU:s fiskevatten 1 Ansökan om sådant fisketillstånd för rätt att bedriva fiskeverksamhet utanför EU:s fiskevatten som avses i förordning (EG) nr 1006/2008 ska göras hos Havs- och vattenmyndigheten. 5 kap. Tillstånd för fiske efter pelagiska arter Pelagiskt tillstånd 1 Pelagiska arter får fiskas av ett svenskt fiskefartyg endast efter särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten om fisket bedrivs med vadredskap som har ett djup av 45 meter eller mer och en omkrets av 360 meter eller mer, eller med trål. Sådant tillstånd krävs dock inte för fiske med trål i Östersjön med ett 1 EUT L 223, , s 1-78 (Celex 32006R1198). 7

8 fartyg vars största längd är mindre än 12 meter. Tillståndskravet gäller inte heller sill- och skarpsillfiske som bedrivs endast i Östersjöns delområden Tillstånd enligt första stycket beviljas när det gäller fiske som fördelats genom överlåtbara fiskerättigheter enligt 3 endast den som har en sådan rättighet. Tillståndet ska avse en bestämd fångstmängd av en pelagisk art i ett kvotområde med undantag från bifångst av sill i trålfiske efter skarpsill i Skagerrak eller Kattegatt med en maskstorlek om 16,00-31,99 millimeter. Tillståndet ska gälla för ett kalenderår eller annan fiskeperiod som följer av de årliga kvotförordningarna genom vilka Sverige fortlöpande tilldelas fiskemöjligheter. Fångstmängden ska anges i ton och beräknas med utgångspunkt från den fördelning av fiskekvoter som Havs- och vattenmyndigheten för varje år eller period särskilt tillkännager och den kvotandel som en överlåtbar fiskerättighet utgör. För fiske som, enligt 3 första stycket 1 och 2, inte ska grundas på en överlåtbar fiskerättighet beräknas fångstmängden med beaktande av antalet sökande och tillgängliga fiskemöjligheter. Regional tilldelning 2 För pelagiskt fiske som bedrivs endast i Östersjön och med landning endast i östersjöhamnar kan av regionala hänsyn en extra tilldelning göras utöver den fångstmängd som grundas på en överlåtbar pelagisk fiskerättighet. Den som under det kalenderår som föregår det som ansökan eller det förnyade tillståndet avser har haft och nyttjat ett sådant särskilt tillstånd för pelagiskt fiske i Östersjön där den tilldelade fångstmängden härrör enbart från den del av fiskekvoten som avsatts för detta regionala ändamål kan även utan överlåtbar fiskerättighet få tilldelning. Regional tilldelning som inte har kunnat nyttjas på grund av fiskeförbud eller andra inskränkningar i fisket eller som av annat skäl inte har nyttjats kan tidigast den 1 oktober komma att återkallas av Havs- och vattenmyndigheten. Överlåtbara pelagiska fiskerättigheter 3 Fiske som kräver pelagiskt tillstånd enligt 1, ska förenas med en sådan fiskerättighet som avses i 3 lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter utom när det gäller 1. fiske av skarpsill och taggmakrill i EU:s fiskevatten i Nordsjön, 2. fiske på sådana delar av pelagiska kvoter som avsätts för fartyg som endast bedriver fiske i Östersjön med landning enbart i östersjöhamnar, och 3. bifångst av sill vid trålfiske efter skarpsill i Skagerrak eller Kattegatt med en maskstorlek om 16,00 31,99 millimeter. Havs- och vattenmyndigheten fastställer i särskilt tilldelningsbeslut fiskerättighetens storlek på grundval av den fångstmängd som erhållits i särskilt tillstånd för fiske av de pelagiska arterna sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis samt av industriarter i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under år Den ska tilldelas fiskerättigheter som den 1 augusti 2009 var fiskelicensinnehavare med sådant särskilt tillstånd. En enligt första stycket tilldelad fiskerättighet ska fastställas som en andel i promille, angiven med två decimaler, av den del av den nationella fiskekvoten av en pelagisk art inom ett kvotområde som Havs- och vattenmyndigheten gör tillgänglig för individuell överlåtbar kvotfördelning. Fiskerättigheten ska läggas till grund för en periodisk tilldelning av en bestämd fångstmängd av den art och i det kvotområde som fiskerättigheten avser inom ramen för det särskilda fisketillståndet enligt bestämmelserna i 1. En överlåtbar fiskerättighet får endast nyttjas i fiske med stöd av sådant tillstånd. 4 Ansökan om sådant godkännande av en överlåtelse av fiskerättigheter som avses i 4 lagen om överlåtbara fiskerättigheter ska gemensamt av både säljare 8

9 och köpare göras skriftligen hos Havs- och vattenmyndigheten på för ändamålet av myndigheten fastställd blankett. Ansökan bör inkomma senast fyra veckor före det datum som överlåtelseavtalet är avsett att träda i kraft. Om det fartyg till vilket fiskerättigheten är anknuten genom särskilt fisketillstånd enligt 1 har andra ägare än fiskelicensinnehavaren ska ägarna eller behöriga företrädare för dessa biträda ansökan. Den vars fiskelicens har upphört att gälla får, i ansökan om godkännande av överlåtelse enligt första stycket eller ansökan om särskilt fisketillstånd enligt 1, åberopa fiskerättigheter anknutna till det fartyg tillståndet avsåg under högst 12 månader från upphörandet. När en fiskelicens har återkallats på viss tid enligt bestämmelserna i 56 första stycket fiskelagen (1993:787) kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att begränsa fiskerättigheter genom reduktion av under fiskeperioden tilldelad fångstmängd eller genom avdrag vid tilldelning av fångstmängd för kommande fiskeperiod. 5 Om en pelagisk fiskerättighet överlåts under en pågående fiskeperiod ska överlåtarens särskilda fisketillstånd för pelagiskt fiske till den del som motsvarar den kvotandel som överlåtits, överföras till köparen med verkan från den dag Havs- och vattenmyndigheten godkänner överlåtelsen. Om överlåtelsen inte omfattar hela säljarens fiskerättighet ska ett nytt särskilt tillstånd utfärdas för säljaren för den fångstmängd som för hela fiskeperioden belöper på den återstående andelen. 6 Den som innehar pelagiska fiskerättigheter ansvarar för att på grundval av rättigheterna tilldelade fångstmängder inte överskrids. Vid överfiske som hänför sig till rättigheterna kan, även om överfisket ägt rum under en tidigare rättighetshavares fiske, återkallande komma att ske av tilldelad fångstmängd för pågående fiskeperiod eller avdrag göras vid tilldelning av fångstmängd för kommande fiskeperiod med samma kvantitet som den överfiskade. Fiske efter andra än pelagiska arter 7 Ett fartyg för vilket finns ett pelagiskt tillstånd enligt 1 får inte nyttjas för sådant fiske av pelagiska arter som det är tillåtet att bedriva utan särskilt tillstånd eller för fiske efter andra än pelagiska arter. Dock får fiske efter andra arter bedrivas i den omfattning som följer av särskilt tillstånd för sådant fiske under förutsättning att motsvarande tillstånd har funnits och nyttjats under föregående kalenderår. Bifångst av pelagiska arter 8 Vid fiske efter andra arter än pelagiska får, av den fisk som behålls ombord, omlastas eller landas, som bifångst högst en (1) viktprocent bestå av makrill, sill eller skarpsill. Vid sådant fiske och vid pelagiskt fiske utan tilldelning av fångstmängd av blåvitling eller industriarter får bifångsten av dessa arter utgöra högst fem viktprocent. 6 kap. Tillstånd för fiske enligt EU:s förvaltningsplaner för torsk Tillstånd för fiske enligt EU:s förvaltningsplan för torsk i Västerhavet Tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön 1 Fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön med ett svenskt fiskefartyg vars största längd är tio meter eller mer, med redskap ur någon av de redskapsgrupper som räknas upp i punkten 1 i bilaga I i förordning (EG) nr 1342/2008, får HVMFS 2014:19 9

10 bedrivas endast efter särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten. För fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller gäller i stället för bestämmelserna i denna paragraf vad som i 2 föreskrivs om särskilt tillstånd. Förnyat tillstånd kan beviljas fiskelicensinnehavare som har haft och nyttjat sådant tillstånd som avses i första stycket under den förvaltningsperiod som föregår den som ansökan eller det förnyade tillståndet avser. Tillstånd ska avse en bestämd fiskeansträngning, uttryckt i kilowattdagar, inom vilken respektive sådan redskapsgrupp som avses i första stycket högst får användas i de olika havsområdena under förvaltningsperioden 1 februari - 31 januari. Havs- och vattenmyndigheten fastställer fiskeansträngningens storlek på grundval av den fiskeansträngning som erhållits i särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap under den förvaltningsperiod som föregått den som ansökan eller det förnyade tillståndet avser. Tillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller 2 I Skagerrak och Kattegatt får sådant fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller (artsorterande rist) som avses i artikel 1 a i rådets förordning (EG) nr 754/2009 bedrivas endast efter särskilt tillstånd från Havsoch vattenmyndigheten. Tillstånd ska avse en bestämd fiskeansträngning, uttryckt i kilowattdagar, inom vilket det redskap som avses i första stycket högst får användas i Skagerrak/Kattegatt under förvaltningsperioden 1 februari - 31 januari. Havs- och vattenmyndigheten fastställer fiskeansträngningens storlek på grundval av den fiskeansträngning som erhållits i särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller under den förvaltningsperiod som föregått den som ansökan eller det förnyade tillståndet avser. Förnyat tillstånd kan beviljas fiskelicensinnehavare som har haft och nyttjat sådant tillstånd som avses i första stycket under den förvaltningsperiod som föregår den som ansökan eller det förnyade tillståndet avser. 3 Om bottentrål försedd med sorteringsgaller förvaras ombord eller används får inga andra fångstredskap medföras ombord. Omfördelning av fiskeansträngning mellan havsområden 4 Efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten får en fiskelicensinnehavare som erhållit fiskeansträngning för fiske med torskfångande redskap enligt 1 i både Nordsjön och Skagerrak helt eller delvis överföra fiskeansträngning från Skagerrak till Nordsjön. I sådant fall ska vid överföring mellan redskapsgrupper en justering av antalet tillståndsgivna kilowattdagar göras enligt bestämmelserna i artikel 17 i förordning (EG) nr 1342/2008. Fiskeansträngning som avser fiske med bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap med en maskstorlek om 100 millimeter eller mer får efter Havs- och vattenmyndighetens godkännande överföras från Skagerrak till Nordsjön även i fall där fiskeansträngning inte har erhållits i Nordsjön. Omfördelning av fiskeansträngning till bottentrål försedd med sorteringsgaller 5 Fiskelicensinnehavare som erhållit fiskeansträngning för fiske med bottentrål med en maskstorlek om millimeter enligt 1 kan hos Havs- och vattenmyndigheten begära att få använda hela eller delar av denna fiskeansträngning för fiske med bottentrål försedd med sorteringsgaller enligt 2. En kilowattdag tilldelad för fiske med bottentrål med maska på mm kommer då att omvandlas till tre kilowattdagar. Fiskeansträngning som på detta sätt omvandlats till fiske med sorteringsgaller får under efterföljande förvaltningsperiod inte läggas till grund för tilldelning av fiskeansträngning enligt 1. 10

11 Omfördelning av fiskeansträngning mellan tillståndshavare 6 Efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten får fiskeansträngning, med stöd av punkt 5.2 i bilaga IIA till den årliga kvotförordningen för Västerhavet omfördelas mellan svenska fiskefartyg för vilka finns tillstånd enligt 1 eller 2. En sådan omfördelning får omfatta hela eller del av den fiskeansträngning som det givande fiskefartyget har tillgång till under förvaltningsperioden. Ansökan om omfördelning ska göras skriftligen hos Havsoch vattenmyndigheten på för ändamålet av myndigheten fastställd blankett. 7 I fall där hela fiskeansträngningen omfördelas enligt 6 kan för efterföljande förvaltningsperiod det givande fartyget inte erhålla tillstånd grundat på tidigare bedrivet fiske. Det mottagande fartyget får i sistnämnda fall åberopa omfördelningen som tidigare bedrivet fiske vid tilldelning av fiskeansträngning avseende efterföljande förvaltningsperiod. 8 Omfördelning av del av fiskeansträngning enligt 6 får göras högst fyra gånger under förvaltningsperioden. En sådan ansökan om omfördelning ska göras av det givande fartygets fiskelicensinnehavare och innehålla uppgift om givande och mottagande fartyg samt vilken fiskeansträngning, med angivande av redskapsgrupp och havsområde, som ansökan avser. Tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Östersjön 9 I Östersjön får ett svenskt fiskefartyg vars största längd är åtta meter eller mer endast efter särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten ombord medföra eller använda 1. aktiva redskap bestående av trål, snurrevad eller liknande släpredskap vilkas maskstorlek är 105 millimeter eller mer, eller 2. passiva redskap bestående av a) bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn vilkas maskstorlek är 110 millimeter eller mer, eller b) krokredskap vid fiske efter torsk. Förnyat tillstånd kan beviljas fiskelicensinnehavare som har haft och nyttjat sådant särskilt tillstånd som avses i första stycket under kalenderåret före det år ansökan avser och vars fartygskapacitet därefter inte har ökats. Om ett tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön under föregående år var begränsat beträffande det antal kalenderveckor det fick nyttjas ska samma begränsning gälla för det förnyade tillståndet. Ett begränsat tillstånd får omfatta högst 30 veckor. 10 Trots vad som anges i 9 andra stycket kan tillstånd beviljas för fartyg vars fartygskapacitet, mätt i kilowatt, ökats eller vars särskilda tillstånd är begränsat beträffande den tid tillståndet får nyttjas under ett kalenderår. Förutsättningarna för detta är att fartygskapacitet, mätt i kilowatt, har förts ut genom att torsktillståndet upphört att gälla för ett fiskefartyg med minst samma motorstyrka. Utförseln måste avse kapacitet som har använts för fiske inom samma redskapsgrupp, aktiva respektive passiva redskap, kalenderåret före det år som ansökan avser och som uppfyller de i 9 andra stycket angivna kraven för att erhålla tillstånd. Utförseln måste vidare avse kapacitet kopplad till tillstånd av samma typ, med begränsning av antalet kalenderveckor tillståndet får nyttjas eller utan sådan begränsning, som det fartyg ansökan avser har. I det fall den enligt första stycket utförda kapaciteten är begränsad till ett antal kalenderveckor, ska denna begränsning föras vidare till det mottagande fartyget anpassad med hänsyn till skillnader i fartygskapacitet mellan de givande och mottagande fartygen. Om den utförda kapacitetens torskfisketillstånd har varit HVMFS 2014:19 11

12 begränsat till viss del av Östersjön ska även denna begränsning föras vidare till det mottagande fartyget. Omfördelning av fiskeansträngning mellan tillståndshavare 11 Efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten får fiskeansträngning, mätt i dagar, med stöd av punkt 3 i bilaga II till den årliga kvotförordningen för Östersjön omfördelas mellan svenska fiskefartyg för vilka finns tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön enligt 9. En sådan omfördelning får omfatta del av de dagar som det givande fiskefartyget har tillgång till under förvaltningsperioden. Det mottagande fiskefartyget kan tilldelas ytterligare dagar ute ur hamn, om samma antal dagar dras från det givande fiskefartyget som omfattas av begränsningar i samma område och om fartygskapaciteten, mätt i kilowatt, för det givande fiskefartyget inte understiger fartygskapaciteten för det mottagande fiskefartyget. Antalet fiskefartyg som erhåller ytterligare fördelning av dagar får inte överstiga 15 procent av det totala antalet fiskefartyg som har tillstånd enligt 9. Ansökan om omfördelning av dagar ska skriftligen göras gemensamt av företrädare för både det givande och det mottagande fiskefartyget hos Havs- och vattenmyndigheten på för ändamålet av myndigheten fastställd blankett. Ansökan kan ske först när fiskefartyget som ska erhålla dagar har nyttjat minst 85 procent av sina totalt erhållna dagar. Nyetablering 12 Även om förutsättningarna i 9 inte är uppfyllda kan tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Östersjön beviljas för fiske med sådana passiva redskap som anges i 9 första stycket 2, i den utsträckning beståndssituationen tillåter, i följande fall. 1. Om nyetableringen främjar det småskaliga kustfisket eller regional utveckling. Vid prövning av en ansökan om sådan nyetablering läggs särskild vikt vid att det finns en plan för fiskeverksamheten. Tillstånd kan beviljas till dess ett kapacitetsutrymme om kilowatt har tagits i anspråk. 2. I mån av kapacitetsutrymme räknat i kilowatt, nyetablering för fartyg vars största längd understiger 12 meter med vilket fiske bedrivs endast i ICES delområden kap. Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur 1 Fiske efter havskräfta med fler än sex burar med ett svenskt fiskefartyg får bara bedrivas med tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten Ett tillstånd får omfatta fiske med högst 800 burar vid ensamfiske och högst 1400 burar per fartyg då flera personer deltar i företagets fiske. Förnyat tillstånd kan beviljas fiskelicensinnehavare som med stöd av sådant tillstånd i fiskeloggbok eller kustfiskejournal har rapporterat en fångst av minst 800 kilogram havskräfta kalenderåret före det år som det förnyade tillståndet avser. Om det finns särskilda skäl kan Havs- och vattenmyndigheten medge undantag från kravet om rapporterad fångst. 2 Den som har tillstånd för fiske med burar efter havskräfta under ett visst kalenderår får fortsätta att bedriva fiske med stöd av tillståndet till utgången av januari följande kalenderår. 3 En fysisk person som under föregående förvaltningsperiod har haft tillstånd att bedriva fiske efter havskräfta med bur med två fiskefartyg kan beviljas förnyade tillstånd för två fartyg. Som villkor för detta gäller att fiskefartygets befälhavare vid varje fiskeresa ska vara den fysiska personen som hade två burfisketillstånd under föregående förvaltningsperiod. De två tillstånden får avse 12

13 fiske med sammanlagt högst 800 burar vid ensamfiske och sammanlagt högst 1400 burar då flera personer deltar i företagets fiske. HVMFS 2014:19 4 Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur kan i mån av utrymme även medges till nyetablering. Inkomna ansökningar prioriteras med beaktande av följande kriterier. 1. Förutsättningar för sökanden att bedriva ett regionalt baserat fiske. 2. En balanserad fördelning av fisketillstånden längs kusten. 3. Burfiskets betydelse i förhållande till sökandens övriga fisken. En ansökan om nyetablering ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari det kalenderår som havskräftfisket avses påbörjas. En ansökan som inkommer senare än den 1 februari det år som havskräftfisket ska bedrivas ska avskrivas från vidare handläggning. 8 kap. Tillstånd för fiske efter nordhavsräka 1 Nordhavsräka får fiskas av ett svenskt fiskefartyg endast efter särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten. Tillstånd beviljas för kalenderår. Förnyat särskilt tillstånd enligt första stycket kan beviljas fiskelicensinnehavare som med stöd av sådant tillstånd i fiskeloggbok eller kustfiskejournal har rapporterat en fångst av minst 1000 kilogram nordhavsräka under perioden 1 januari - 30 november kalenderåret före det år som det förnyade tillståndet avser. Om det finns särskilda skäl kan Havs- och vattenmyndigheten medge undantag från kravet om rapporterad fångst. 2 Tillstånd för fiske efter nordhavsräka kan också beviljas för nyetablering i den utsträckning som beståndssituationen tillåter. Vid nyetablering beaktas betydelsen av räkfisket i förhållande till annat fiske som den sökande bedriver samt behoven av regional utveckling eller andra särskilda skäl. 9 kap. Tillstånd för fiske enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 1 I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön finns bestämmelser om tillstånd för 1. fiske efter ål enligt 3 kap. 1 och bilaga 10, 2. trålfiske efter nordhavsräka i Gullmarsfjorden enligt 3 kap 10-12, 3. fiske efter musslor med redskap som släpas efter fartyg enligt 3 kap 13, 4. fiske med nät inom vattenområde med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort enligt 3 kap 14 a och 15, 6. fiske i Skagerrak och Kattegatt med burar efter snäckor enligt 4 kap 10, 7. fiske med fast redskap i Skagerak och Kattegatt enligt 4 kap 11, 8. fiske med ryssjor på större vattendjup än 10 meter med stöd av ålfisketillstånd enligt 4 kap 14, 9. fiske med fast redskap som till någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring i Östersjön enligt 5 kap 6, 10. fiske i enskilt vatten med fast redskap som i någon del är högre än 1,5, meter i Östersjöns delområde 23 (Öresund) enligt 5 kap 7, 11. trålfiske i följande trålfiskeområden i Östersjön enligt bilaga 7 a) trålningsområdet B.2.2 Blå Jungfrun - Häradsskär - Hävringe Landsort i Östersjön, b)trålningsområde B2.3. Yttre Bråviken, c)trålningsområde B2.4. Örngrund - södra Mysingen, d)trålningsområde B2.6.Skarpudden - Holmön - Bjuröklubb - Malören, e)trålningsområde B2.7. Skelleftebukten Skötgrönnan, samt f)trålningsområdet B.3.1 Östra Gotland. 13

14 12. fiske i följande fredningsområden enligt bilaga 5 a) Ätran, Suseån, Långasandsbäcken, Falkenbergs kommun, b) Knebildstorpsbäcken,Nissan, Fylleån, Genevadsån, Lagan, Halmstads/ Laholms kommun, c) Stensån, Laholms/Båstads kommun, d) Mörrumsån, Karlshamns kommun, e) Södra Bottenhavets kustvattenområde, Tierps/Älvkarleby/Gävle/ f) Söderhamns/ Hudiksvalls/Nordanstigs kommun, g) Dalälven, Älvkarleby/Gävle kommun, h) Gavleån/Testeboån, Gävle kommun, i) Ljusnan, Söderhamns kommun, j) Enångersån, Hudiksvalls kommun, k) Ljungan, Sundsvalls kommun, l) Indalsälven, Sundsvalls/Timrå kommun, m) Gådeån, Härnösands kommun, n) Moälven, Idbyån, Örnsköldsviks kommun, o) Lögde älv, Nordmalings kommun, p) Hörnån, Umeå kommun, q) Ume älv, Umeå kommun, r) Sävarån, Umeå kommun, s) Rickleån, Robertfors kommun, t) Bure älv, Skellefteå kommun, u) Kåge älv, Skellefteå kommun, v) Byske älv, Skellefteå kommun, w) Åby älv Skellefteå kommun, x) Pite älv, Piteå kommun, y) Råne älv, Luleå kommun, samt z) Kalix älv, Kalix kommun. 2 De gemensamma bestämmelserna i 3 kap. 1, 3-5, 7 och 9 och 11 gäller även när tillstånd för fiske meddelas med stöd av bestämmelserna i 1. 3 Om antalet tillstånd som meddelas med stöd av de bestämmelser som anges i 1 4, 9 eller 12 behöver begränsas av fiskevårdsskäl får länsstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar med beaktande av följande kriterier 1. fisket är av väsentlig betydelse för sökandens försörjning, och 2. sökande har haft och nyttjat ett sådant tillstånd som ansökan avser under föregående kalenderår. 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober Det som föreskrivs om fiskelicens och personlig fiskelicens gäller också för yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd som har fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelserna till fiskelagen (1993:787). 3. Särskilda tillstånd som har utfärdats med stöd av 4 kap. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) i dess lydelse före 1 oktober 2014 gäller som särskilda tillstånd enligt motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. På Havs- och vattenmyndighetens vägnar BJÖRN RISINGER Catarina Pernheim 14

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet; HVMFS 2014:19 Senast uppdaterad 2016-06-08

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2009:193 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2011:925 Utkom från trycket den 12 juli 2011 utfärdad den 30 juni 2011. Regeringen

Läs mer

Yttrande bör ha inkommit till Fiskeriverket senast den 15 oktober 2009.

Yttrande bör ha inkommit till Fiskeriverket senast den 15 oktober 2009. Remiss med förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende genomföranderegler för överlåtbara fiskerättigheter för pelagiskt

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Import- och exportföreskrifter/fiskebestämmelser 1 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde [501] Dessa

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter () om resurstillträde och kontroll på fiskets område; Senast uppdaterad 200-04-05 Observera att endast den tryckta n gäller vid rättstillämpning

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Fiskeriverkets föreskrifter () om resurstillträde och kontroll på fiskets område; Senast uppdaterad 2015-10-06 Observera att endast den tryckta n

Läs mer

Plan för anpassning av fiskeflottan: torskfiske i Östersjön

Plan för anpassning av fiskeflottan: torskfiske i Östersjön 1 Avdelningen för resursförvaltning 2008-03-18 Dnr 40-1337-08 Plan för anpassning av fiskeflottan: torskfiske i Östersjön Allmänt Denna plan behandlar kapaciteten i den svenska fiskeflotta som fiskar efter

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Import och exportföreskrifter/fiskebestämmelser 1 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde [501] Dessa

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2014-09-01 Ert datum 2014-07-01 Ert dnr 2528-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd

Läs mer

Plan för anpassning av fiskeflottan: bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Plan för anpassning av fiskeflottan: bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön 1 Datum Beteckning Avdelningen för Resursförvaltning 2009-03-31 Dnr13-1132-09 Plan för anpassning av fiskeflottan: bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön Denna plan behandlar kapaciteten

Läs mer

Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske

Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske Ds 2013:11 Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i fiskelagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

B RÅDETS FÖRORDNING (EU)

B RÅDETS FÖRORDNING (EU) 02015R2072 SV 01.01.2016 000.001 1 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 1 kap. [591] Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se TFH III:2 [1751]

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål 1/16 Remiss Datum Dnr Mottagare 2015-11-13 3404-15 Enligt sändlista Handläggare Direkt Karin Kataria 010-6986185 Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Förslag till ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Ändring nr 123 (156 blad) till TFH V:1

Ändring nr 123 (156 blad) till TFH V:1 Ändring nr 123 (156 blad) till TFH V:1 Denna ändring innehåller sid. III IV, 2:199 200, 2:203 204, 2:213 214, 2:219 222, 4:17 18 (166), 4:167 218 (248), 6:95 96, 7:275 276, 7:347 348, 8:40 a 40 f, 8:50

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0754 SV 01.02.2014 007.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2007R1098 SV 01.01.2011 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1098/2007 av den 18 september

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2015-12-11 1 Färdplan HaV:s uppdrag Målsättning för hållbar fiskförvaltning Hur kan vi bidra till Kraftsamling Östersjön? Lånsiktigt hållbar förvaltning i alla dess led Tillträdesreglering

Läs mer

Lagrådsremiss. Överlåtbara fiskerättigheter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Överlåtbara fiskerättigheter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Överlåtbara fiskerättigheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2009 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Jordbruksdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournal.

Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournal. 1/5 Remiss Datum 2015-12-07 Handläggare Jenny Nord Maria Boshnakova Dnr 3811-15 Direkt 010-698 62 30 010-698 62 60 Mottagare Enligt sändlista Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.8.2016 COM(2016) 545 final 2016/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om flerartsplan för Östersjön Landsbygdsdepartementet 2014-11-12 Dokumentbeteckning KOM (2014) 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.6.2014 COM(2014) 378 final 2014/0193 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar SV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2008:128 Utkom från trycket den 8 april 2008 utfärdad den 19 mars 2008. Regeringen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 19.11.2015 L 302/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2072 av den 17 november 2015 om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0260 (NLE) 11813/16 PECHE 296 FÖRSLAG från: inkom den: 30 augusti 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2007R1098 SV 01.06.2015 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1098/2007 av den 18 september

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS FIFS 1995:23 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1995:23) om kontroll på fiskets område; Senast uppdaterad 2004-02-26 Observera att endast den tryckta n gäller vid

Läs mer

L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007

L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007 L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

Rådspromemoria. Jordbruksdepartementet. Rådets möte (jordbruk och fiske) den oktober Dagordningspunkt 3.

Rådspromemoria. Jordbruksdepartementet. Rådets möte (jordbruk och fiske) den oktober Dagordningspunkt 3. Bilaga 1 Slutlig Rev. Rådspromemoria 2006-10-18 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Deps Marcus Öhman Rådets möte (jordbruk och fiske) den 24-25 oktober 2006 Dagordningspunkt 3. Rubrik

Läs mer

Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske

Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske Rapport från ett regeringsuppdrag Havs- och vattenmyndighetens rapport 04-0-3 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 04-0-3 Ansvarig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Import- och exportföreskrifter/fiskebestämmelser 1 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde [501] Dessa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena FIFS 2004:37 utgåva Senast uppdaterad 2014-10-01 Observera att endast den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Senast uppdaterad 2011-03-29 Observera att endast den tryckta n gäller vid

Läs mer

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill 2007R1542 SV 11.07.2010 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007 av den 20 december

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0198(CNS) 20 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 7 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 7 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 7 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0386 (NLE) 15029/16 PECHE 457 FÖRSLAG från: inkom den: 7 december 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Angående förslag om fördelning av fiskemöjligheterna vad gäller torskfiske i Östersjön

Angående förslag om fördelning av fiskemöjligheterna vad gäller torskfiske i Östersjön Angående förslag om fördelning av fiskemöjligheterna vad gäller torskfiske i Östersjön Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) har beretts möjlighet att avge yttrande avseende rubricerat förslag. Sammanfattningsvis

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 00:) om statligt stöd till fiskerinäringen; FIFS 00: Senast uppdaterad 007--4 Observera att endast den tryckta n gäller vid rättstillämpning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2011:646 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken 1993R2847 SV 01.01.2011 011.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 31.5.2012 2011/0380(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till fiskeriutskottet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 C(2014) 7551 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar!

Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar! Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar! Pelagisk fisk Fisk som lever i öppna havet, fritt från kustvatten och bottenskikt. (Wikipedia) Sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beredskapslagring av olja; SFS 2012:806 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål 1/16 Remiss Datum Dnr Mottagare 2015-11-13 3404-15 Enligt sändlista Handläggare Direkt Karin Kataria 010-6986185 Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Förslag till ändringar

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.8.2012 COM(2012) 471 final 2012/0232 (COD)C7-0234/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM5. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM5. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2017 Näringsdepartementet 2016-09-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 545 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM2. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM2. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2016 Näringsdepartementet 2015-10-06 Dokumentbeteckning KOM (2015) 413 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

av den 29 april 1997 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (EGT L 132, 23.5.1997, s. 1)

av den 29 april 1997 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (EGT L 132, 23.5.1997, s. 1) 1997R0894 SV 01.01.2000 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet "B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 894/97 av den 29 april 1997

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1224 SV 01.01.2014 001.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2009 av den 20 november

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer