Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande"

Transkript

1

2 Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever vi till exempel ett trendbrott beträffande befolkningsutveckling. Kommunens invånarantal ökade med 153 personer, mest tack vare en rekordstor inflyttning, men också för att antalet födslar har ökat. Det har bland annat inneburit ett behov av flera förskoleplatser både i Sollefteå tätort och i Långsele. Grundskolans elevantal har också ökat. Vi hoppas att trenden håller i sig. Däremot finns ett stort och akut behov av att minska de ökade kostnaderna och det minskade elevantalet i gymnasieskolan. Gymnasieskolans negativa resultat på cirka 16 miljoner är en starkt bidragande orsak till kommunens totala resultat på minus 11,9 miljoner. Individ- och omsorgsnämnden slutade på drygt minus 15 miljoner, i huvudsak beroende på många placeringar och höga institutionskostnader. Kommungemensam verksamhet redovisar ett minus på cirka 11,5 miljoner, främst på grund av historiskt låga intäkter från Sollefteåforsen. Kommunens nettokostnader ökade även 2014 mera än intäkter från skatter och bidrag, en utveckling som måste brytas. Det redovisade resultatet för 2014 är det första negativa bokslutet sedan 2003, ett trendbrott som inte får leda till någon fortsättning. Trots det negativa ekonomiska resultatet ska vi så klart glädja oss åt det som är positivt, till exempel att kommunen klättrade på Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking med 45 placeringar och att Sollefteå kommun toppar länets ranking i nyföretagsamhet. Vindkraftsnäringen har fortsatt att växa och flera satsningar på besöksnäringen har gjorts. I slutet av året såldes hotell Hallstaberget till arrendatorerna som i snar framtid planerar att utöka hotellets kapacitet. Arbetet med en ny översiktsplan har äntligen tagit fart och beräknas vara klart för fastställande i början av De frågor som behöver prioriteras mest under kommande år är kommunens personal- och kompetensförsörjning. Samtidigt måste mycket beslutskraft läggas på åtgärder som leder till sänkta kostnader. Under 2015 kommer den nya otraditionella kommunorganisationen att sjösättas. Det är en spännande utmaning som kommer att innebära vissa påfrestningar för såväl anställda som förtroendevalda men som också leder till positiva effekter både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Syftet är att underlätta för kommunens medborgare att få det stöd och den service som de önskar, på deras villkor. Sollefteå kommun ska upplevas som en organisation som präglas av en helhetssyn med fokus på medborgaren. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

3 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE och räkenskapsrapporter Befolkning... 1 Näringsliv... 2 Förvaltningsberättelse - Mål... 3 Inriktningsmål... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 5 Finansiell analys... 6 Framtiden Personalberättelsen Kommunens miljöarbete Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Driftredovisning Investeringsredovisning NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunfullmäktige, kommunala handikapprådet Kommunala pensionärsrådet, Konsumentdelegationen Ungdomsdelegationen Överförmyndarnämnden, valnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Avfall, vatten och avlopp Kommunstyrelsen kommunägda skogen Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och skolnämnden Vård- och äldrenämnden Individ- och omsorgsnämnden Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Bolag och förbund Solatum Hus&Hem AB EKONOMIFAKTA Kommunfullmäktige och övriga nämnder Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Avfall, vatten och avlopp Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och skolnämnden Vård- och äldrenämnden Individ- och omsorgsnämnden Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Personalfakta Miljöfakta Politisk organisation Ordförklaring Redovisningsprinciper... 79

4 Fem år i siffror Koncernen Balansomslutning, mnkr Soliditet % Eget kapital, mnkr Eget kapital / invånare, kr Långfristiga skulder, mnkr Långfristiga skulder / invånare, kr Nettoinvesteringar, mnkr Resultat före extraordinära poster,mnkr Kommunen Balansomslutning, mnkr Balanslikviditet, % Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsåtagande, % Tillgångar, mnkr Tillgångar / invånare, kr Eget kapital, mnkr Eget kapital / invånare, kr Långfristiga skulder, mnkr Långfristiga skulder / invånare, kr Nettoinvesteringar, mnkr Resultat före extraordinära poster, mnkr Nettokostnaders andel av skatter o bidrag* Utdebitering 23,39 23,09 23,09 23,09 23,09 Antal invånare 31 / Antal tillsvidareanställningar** * exkl jämförelsestörande poster ** Gymnasieskolan i förbund , från och med 2011 tillbaka i kommunen och då tillkom också Naturbruksgymnasium.

5 Befolkning Sollefteå kommuns befolkning uppgick den sista december till invånare. Det är en ökning med 153 personer under året. Det är framförallt inflyttningen som lett till befolkningsökningen, flyttnetto uppgår till 245 personer. Födselnettot uppgår nu till -97 invånare vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Befolkningstalen har betydelsee för de generella statsbidragen eftersom de grundas på invånarantalet. Kostnadsutjämningen mellan kommuner grundas på kommunens andell av invånare i olika åldersgrupper jämfört med riket i genomsnitt. Det gäller de åldersgrupper där kommunerna bedriverr lagstadgadd verksamhet som barnomsorg, gymnasieskola och äldreomsorg. Befolkningsfördelning på olika åldersgrupper Invånare 0 6 år, antal Invånare år, antal Invånare 7 19 år Invånare 80+, antal Invånare år, antal Total invånare, antal (Invånare 0 6 år finns längst ner och år längst upp. Under strecket finns total antal invånare)) Sida 1 av 82

6 Näringsliv Sollefteå kommun klättrar 45 platser i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking under 2014 och enligt Svenskt Näringslivs mätningar så toppar Sollefteå kommun länets ranking i nyföretagsamhet. Vid sidan av de traditionella basnäringarna, skog och vattenkraft, är kommunens näringsliv i huvudsak småskaligt och varierat med ett flertal intressanta företag i olika branscher. Vindkraftsnäringen har fortsatt växa, och Statkraft SCA Vind AB:s satsningar i kommunens västra del har fortlöpt. Hittills har bolaget uppfört vindkraftverk i Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Besöksnäringen spås ha stor potential att växa. Under året bildade Sollefteå kommun tillsammans med Örnsköldsviks-, Kramfors- och Härnösands kommun destinationsbolaget HK Dest AB, vars syfte är att jobba strategiskt med att lyfta besöksnäringen och positionera Höga Kusten som destination. Sollefteå kommun ökade under sommaren antalet gästnätter med 32% och är den kommun i länet som har flest utländska besökare. Hotell Hallstaberget lockar nu så mycket besökare att man vill bygga ytterligare ca 50 rum. Urkult, som är länets största turistekonomiska arrangemang, slår publikrekord. Publikrekord och rekord i antal utställare fick också Lastbilsträffen i Ramsele. Tulpanfestivalen i Backsjön slår också de rekord, då festivalen besöks av hela 60 bussar. Arbetet med etableringar av datalagringshallar har fortlöpt genom Big green data och samarbetet med Business Sweden s datalagringsinitiativ har bidragit till ett antal informationsförfrågningar från aktörer som planerar att investera i datalagring. Under året togs ett politiskt beslut om att näringslivsprogrammet, som tagits fram i dialog med näringslivet, ska vara vägledande i kommunens näringslivsutvecklande arbete. I programmet står vilka insatsområden som ska prioriteras och vilka åtgärder kommunen ska vidta för att uppnå de satta målen. Bland övriga händelser inom näringslivet kan bland annat noteras att företagare i Junsele har gått samman och bildat en företagarförening och att Q-nätverket når historiska resultat genom sitt pilotprojekt - PR Piloten, som, förutom en ökad exponering av lokala entreprenörer i nationell affärsmedia, också resulterar i ökad försäljning och bidrar till att 11 nya arbetstillfällen skapas i de deltagande företagen, på bara 5 månader. Sida 2 av 82

7 Förvaltningsberättelse Mål Kommunfullmäktige har beslutat om ett övergripande verksamhetsmål Attraktiv kommun att bo och leva i och ett antal inriktningsmål utifrån fokusområdena Utbildning och kompentensutveckling, Livsmiljö, Förutsättningar för arbete och tillväxt och Omsorg. Målen ska vara uppfyllda Handlingsplaner för 2014 har därefter antagits med angivande av aktiviteter som ska utföras för att bidra till måluppfyllese. Nämnderna har uppdrag att avsätta resurser för att uppnå inriktningsmålen genom att utföra aktiviteter enligt upprättade handlingsplaner. I Löpande uppföljning av handlingsplaner 2014 för KF målbeskrivs vilka aktiviteter som utförts. Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunens budget, förutom plan för verksamhet och ekonomi, också innehålla mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska anges både ur ett finansiellt och ur ett verksamhetsperspektiv. I förvaltningsberättelsen ska en utvärdering ske om målen har uppnåtts och bidragit till god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska i sin granskning pröva om delårs- och årsbokslutet är förenliga med dessa mål. Sollefteå kommuns mål ur ett finansiellt perspektiv ska bidra till god ekonomisk hushållning och leda till att varje generation bär kostnaden för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer. Måluppfyllelse Nedan beskrivs hur inriktningsmålen bedöms bli uppfyllda och målen för god ekonomisk hushållning uppfylls. Följande symboler används för inriktningsmålen: Följande symboler används för mål avseende god ekonomisk hushållning: Målet är uppfyllt På väg mot målet Oförändrat läge På väg från målet? Kan ännu inte bedömas x Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt Sida 3 av 82

8 Inriktningsmål Utbildning och kompetensutveckling Andelen högstadieelever som har behörighet att söka gymnasieskolans program ska öka År 2015 ska andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ha ökat med minst 5 procentenheter Kommentarer: Andelen behöriga sökanden till gymnasieskolan har ökat från 77,4 % 2012 till 83,1 % 2014 Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning har ökat med 2 procentenheter. Livsmiljö x År 2015 ska nöjd medborgarindex uppgå till minst 60 Tillgängligheten i samhället för människor med funktionsnedsättning ska förbättras Infrastruktur och förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras Bättre livskvalité och friskare medborgare genom fysisk aktivitet, goda matvanor och ett brett kulturutbud Kommentarer: Nöjd medborgarindex enligt SCB medborgarundersökning 2014 är 51. Avseende tillgänglighet har ett antal aktiviteter genomförts men eftersom målnivå ej är klarlagd är det svårt att säga att målet uppnåtts men förbättring har skett. Medellivslängden och fysisk aktivitet har ökat något men eftersom målnivå ej är klarlagd är det svårt att säga att målet uppnåtts men förbättring har skett. Förutsättningar för arbete och tillväxt År 2015 ska antalet sysselsatta i privat sektor ha ökat med minst 5 % x År 2015 ska arbetslösheten i kommunen inte överstiga länssnittet Ett kompetenscentrum inom området förnybar energi och hållbarhet ska vara etablerat i Sollefteå senast år 2015 Flyttnettot ska varje år vara positivt Kommentarer: Sysselsatta i privat sektor har ökat med 6,1 % med 2011 som basår. Statistik för 2010 ej jämförbar. Sollefteås arbetslöshet inklusive deltagande i program är 10,0% länets genomsnitt är 7,8 %. Anledningen till det positiva flyttnettot är framförallt flyktingmottagande. Sida 4 av 82

9 Omsorg År 2015 ska minst 90 % av brukarna av kommunens omsorg känna sig nöjda med de tjänster kommunen erbjuder År 2015 ska det finnas väl sammanhållna vårdkedjor mellan olika vårdgivare internt och externt Kommentarer: Målet för nöjda brukare bedöms nås med nuvarande utveckling. Ett arbete pågår inom länet inom ett flertal områden med samverkansgrupper både på regional och lokal nivå. För att öka kvalitén i detta arbete har förbättringsteam tillsatts inom äldreomsorg, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. Ett flertal överenskommelser har tecknats. Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål x Resultatet ska varje år utgöra minst 1 % av skatter och bidrag. Det innebär ett resultat om minst 11,4 mnkr Kommunens soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i soliditetsmåttet uppnås för Sollefteå kommun ett negativt tal. Detta innebär att kommunens skulder är större än tillgångarna. I ett längre perspektiv ska det negativa soliditetstalet vändas till ett positivt tal. Under ska talet förbättras med 1 procentenhet per år Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet, ska under budgetperioden uppgå till sammantaget högst 130 mnkr. Dessa ska egenfinansieras. Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt fall Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år Kommentarer: Soliditeten har under 2014 förbättrats med en procentenhet, efter att under 2013 försämrats med tre procentenheter. Kommunens investeringsvolym under är 79 mnkr. Kommunens låneskuld har minskat med 25 mnkr varav 15 är uppskjuten upplåning till 2015 och 10 mnkr är amortering. Verksamhetsmål x Sjukfrånvaron ska vara högst 5,50 % Energiförbrukningen ska vara högst 160 kwh/kvm Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 8 % Kommentarer: Sjukfrånvaron har varit 7,31 % under året. Energiförbrukningen har varit 135,6 kwh/kvm jämfört med 151, Hyreskostnaden externa och interna hyreskostnader uppgår till 6 % av de totala kostnaderna Sida 5 av 82

10 Finansiell analys I kommunkoncernen ingår förutom kommunen, det helägda bostadsbolagett Solatum Hus&Hem AB, de hälftenägda bolagen Höga Kustenn Airport AB och Sollefteåforsen AB. Därtill ingår Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen, som bildats tillsammans med Kramfors och Härnösands kommuner. Årets resultat Kommunens resultat för 2014 är -11,9 mnkr. Det är ett mycket svagt s resultat i förhållande till tidigare år och lägre än det budgeterade resultatet som var 11,9 mnkr. m I resultatet finns både kostnader och intäkter av engångskaraktär som har påverkat resultatet. Dit hör bland annat ersättning till Solatum Hus & Hem AB för nedskrivningar,, reavinst på finansiellaa omsättningstillgångar samt återförd avsättning för deponier. Resultatutveckling Sollefteå kommun 17,5 Resultatutveckling (mnkr) 16,3 16,3 1, ,9 Ett av de finansiella målen är att kommunens resultat ska utgöraa minst 1 procent av skatter och bidrag. Utfallet blev -1,04 procent och målet är därmed inte uppfyllt. Koncernens resultat för 2014 är -10,7 mnkr. Av konsoliderade verksamheter är det Solatum Hus&Hem AB:s resultat om 3,1 mnkr samt Räddningstjänstförbundets resultat om 0,7 mnkr som innebär en förbättring jämfört med Även nedskrivning av övervärde i Sollefteåforsen påverkar resultatet. Sida 6 av 82

11 Balanskravet Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid avstämning av resultaten kan vissa justeringar göras, till exempel kan kostnader räknas bort om det rör sig om kostnader som leder till bättre förutsättningar för ekonomin i ett längre perspektiv och skäl anges för detta. För 2014 anförs synnerliga skäl för ersättning till Solatum Hus&Hem AB för nedskrivning av kvarvarande bokfört värde för Helgumsgården. Åtgärden innebär sänkta kostnader för Vård- och äldrenämnden. Balanskravet är ej uppfyllt och det finns ett underskott på 8,4 mnkr som ska vara återställt senast Inom ramen för balanskravet har tidigare gjorts avsättningar för kommande pensionskostnader. Denna avsättning motsvaras av de finansiella placeringar som är avsedda för pensionsförpliktelser. Under 2014 görs ingen avsättning för detta med hänsyn till kommunens resultat. Arbete med att vända utvecklingen och återställa underskottet pågår, en mängd åtgärder måste vidtas och nya arbetssätt initieras, utgångspunkten är största möjliga effekt med minsta möjliga påverkan på medborgare och medarbetare. Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas samlade avvikelser mot budget är minus 35,1 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar negativa avvikelser för kommungemensam verksamhet med 11,5 mnkr, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat för Sollefteåforsen. Solatum Hus&Hem AB har erhållit ersättning med 3,5 mnkr för nedskrivning av Helgumsgården i samband med försäljning. Fastigheter redovisar en positiv avvikelse med 2,7 mnkr. Orsaken är dels utebliven rivning av GB-skolan men också återbetalning av driftkostnader från Solatum Hus&Hem AB på grund av det milda vädret. Barn- och skolnämnden redovisar negativ budgetavvikelse med 14,9 mnkr främst beroende på högre personalkostnader än budgeterat inom gymnasieskolan. Sparåtgärder har inte blivit verkställda enligt plan. Individ och omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 15,2 mnkr beroende på större åtagande än budgeterat för institutions- och familjehemsplaceringar, fler hushåll i försörjningsstöd och fler timmar än budgeterat inom personlig assistans. Individ- och omsorgsnämnden har begärt tilläggsbudget under 2014 för att klara sin verksamhet, denna begäran avslogs dock då inga medel fanns att tillföra. Vård- och äldrenämnden redovisar negativ avvikelse med 2,8 mnkr. Ett aktivt arbete med sparåtgärder har haft större effekt än beräknat men har däremot till följd av övertagandet av hemsjukvården och förstärkt bemanning främst under sommaren likväl resulterat i negativ budgetavvikelse. Samhällsbyggnadsnämnden, kultur-utbildnings- och fritidsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen samt VA- och avfall under kommunstyrelsen redovisar positiva budgetavvikelser. Den stora budgetavvikelsen kommer av att nämnderna inför 2014 gick in med en alldeles för hög kostnadsnivå och inte har klarat av att anpassa sig till de satta budgetramarna. Tidigare år har resultatet klarats tack vare de återbetalda försäkringspremierna. Sida 7 av 82

12 Nämndernas prognossäkerhet Nedanstående sammanställning redovisar nämnders prognoser vid sista april, sista augusti och utfallet vid årets slut. Prognossäkerheten är viktig dels för att kunna bedöma behov av åtgärder vid befarande underskott, men också för att veta att utrymme finns för den utveckling som eftersträvas. Kvaliteten på prognoserna behöver förbättras. Prognos per nämnd (Tkr) Tertial 1 Tertial 2 Utfall Helår Kommunstyrelsen varav: Kommungemensam verksamhet Kommunstyrelsen Fastigheter VA och Avfall Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och skolnämnd Vård- och äldrenämnd inkl Graningebyn Individ- och omsorgsnämnd Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd Totalt Kommunfullmäktige har beslutat att över- och underskottshantering ska upphöra från och med år För intraprenaden Graningebyn kvarstår den hanteringen för 2014 genom avtal och för helt avgiftsfinansierad verksamhet ska under- och överskott regleras årligen. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter och statsbidrag Nettokostnaden i kommunen uppgår till 1 148,5 mnkr när jämförelsestörande poster räknats bort. Det är en ökning med 30,3 mnkr eller 2,7 %. Intäkterna är 352,2 mnkr, en ökning med 14,5 mnkr eller 4,3 %. Ökningen kommer från taxor och avgifter samt framförallt från statsbidrag för flyktingmottagande. Verksamhetens kostnader är 1 448,8 mnkr vilket är en ökning med 44,9 mnkr eller 3,2 %. Det är en relativt hög kostnadsökning som framförallt härrör till kostnader för lön och pension +19 mnkr eller +2,2 % samt inköp av varor och tjänster. Detta motsvaras till viss del av ökade verksamhetsintäkter. Kommunens skatter och bidrag har sammantaget ökat med 23,6 mnkr eller 2,1 %. Den största ökningen finns i skatteintäkterna. Sida 8 av 82

13 Utveckling av kommunens nettokostnad i förhållande till utvecklingen av skatter och bidrag För att försäkra sig om god ekonomisk hushållning, måste det finnas balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta är att titta på utvecklingen av verksamhetens nettokostnader och motsvarande utveckling av skatter och bidrag. Intäktsökningen bör vara i nivå med kostnadsökningen i alla fall om man ser över tid. Jämförelsestörande poster har också här räknats bort undantaget så har skatter och bidrag ökat varje år. Däremot så har under perioden 2011 till 2014 nettokostnaden ökat snabbare än skatter och bidrag. För 2014 har skatter och bidrag ökat med 2,1 % medan kostnaderna ökat med 2,7 %. Kommunerna i Västernorrlands län har tagit över hemsjukvården från och med februari 2014, vilket innebär att en skatteväxling skett med landstinget. Det har ökat kommunens skatteintäkter men kostnaden för den övertagna hemsjukvården är högre än intäkterna av skatteväxling och kostnadsutjämning. År Skatter % Nettokostnad % ,3 0, ,3 1, ,3 2, ,6 1, ,1 2,7 För 2015 kan vi nu se att skatter och bidrag ökar till följd av högre befolkningstal än vad som bedömdes när budget för 2015 beslutades. Verksamheterna har inte fullt ut blivit kompenserade för bedömda kostnadsökningar, kostnadsökningar som överstiger det bedömda tillskottet i form av skatter och bidrag. Detta innebär att verksamheterna behöver vidta åtgärder som sänker kostnaderna de kommande åren. Investeringar Kommunens investeringar 2014 uppgår till 33,8 mnkr varav fastigheter utgör 8,6 mnkr bland annat ombyggnad av kök på Rösta skola och ombyggnad av belysning i kommunhuset. Inom vatten och avlopp har 14,4 mnkr investerats och inom gata, väg och park 3,9 mnkr investerats. Inom bredband har rättelse gjorts på 3,7 mnkr som tidigare redovisats som investering. Ett finansiellt mål är att egenfinansierade investeringar, med undantag för affärsverksamhet (bredbandsinvesteringar), ska uppgå till högst 130 mnkr för perioden Det innebär investeringar om cirka 43 mnkr per år, målet är därmed uppfyllt. Koncernens investeringar uppgår till 46,3 mnkr att jämföra med 64,5 mnkr under Nya redovisningsregler ska vara tillämpade från och med 2014 gällande investeringar, dessa ska vara uppdelade i komponenter med olika avskrivningstider. Det pågår ett arbete med att anpassa kommunens redovisning enligt dessa förändrade förutsättningar, under 2015 kommer kommunen tillämpa komponentavskrivningar i sin redovisning. Detta arbete är omfattande och bedöms påverka såväl kommunens resultat, budget, finansiella mål samt interna investeringsprocesser. Sida 9 av 82

14 Låneskuld och avsättningar Kommunens långfristiga skulder uppgår till 405,6 mnkr vilket är en minskning med 25 mnkr. Av denna minskning är 15 mnkr en senarelagd omsättning av befintliga lån till följd av god likviditet. Ett av de finansiella målen är att kommunen ska amortera 10 mnkr per år från och med Detta mål är uppfyllt. Förutom banklånen, som nu utgör 384,2 mnkr, finns skulder om 10 mnkr till Solatum Hus&Hem AB och 11,3 mnkr till Sollefteå Förvaltaren AB. Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt utgör 23 mnkr vilket är en ökning med 3 mnkr. Övrig avsättning utgör 20,1 mnkr och är avsedd för återställning av deponier. Koncernens långfristiga skulder uppgår till 666,6 mnkr vilket är en minskning med 45 mnkr. Både kommunen och Solatum Hus&Hem AB har under året amorterat. Finansiella tillgångar Bland kommunens finansiella anläggningstillgångar finns värdepapper till ett bokfört värde av 17,2 mnkr. I tillägg till dessa finns bland kortfristiga fordringar finansiella omsättningstillgångar till ett bokfört värde av 57 mnkr, avsedda att användas för finansiering av de ökande pensionsutbetalningarna. Marknadsvärdet av dessa tillgångar är 58,3 mnkr. Det finns en målsättning att dessa tillgångar ska öka och uppgå till 60 mnkr. Vid tidpunkten motsvarade det ca 6 % av skatteintäkten vilket omräknat med dagens förutsättningar motsvarar 68,5 mnkr. De totala pensionsförpliktelserna är beräknade till 716,1 mnkr. Förpliktelsen i relation till de tillgångar som finns för ändamålet visar att 657,8 mnkr har återlånats i verksamheten. Koncernens finansiella tillgångar uppgår till 91,4 mnkr vilket är en ökning med 8,7 mnkr. Ökningen förklaras av att pensionsmedel har omplacerats hos ny kapitalförvaltare med ett betydligt högre anskaffningsvärde än tidigare till följd av tidigare års värdestegring. Sida 10 av 82

15 Soliditet och likviditet Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan eller betalningsberedskap på lång sikt och mäts som relation mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Kommunens soliditet är 42,5 % och har ökat från 41,4 %. Förändringen beror på låg investeringsnivå, amortering av befintliga lån på 10 mnkr samt likviditetsplanering med senarelagd omsättning av lån på 15 mnkr. Pensionsförmåner till anställda som intjänats före 1998 och som redovisas som ansvarsförbindelse, utanför den egentliga balansräkningen uppgår till 693,2 mnkr inklusive löneskatt. Det är en minskning med 33 mnkr till följd av årets utbetalning av pensionsförpliktelsen. Om åtagandet för pensioner räknas in i soliditetstalet uppstår ett negativt tal, eftersom summan av skulder och åtagande blir större än det egna kapitalet. Detta tal har förbättrats från -16 % till -15 %. Det är dock fortfarande lägre än det var vid ingången av 2013 när soliditeten var -13 %. Ett av de finansiella målen är att det negativa soliditetstalet på längre sikt ska vändas till ett positivt tal och under ska det förbättras med 1 procentenhet per år. Detta mål har ännu inte uppnåtts men visar på förbättring under Balanslikviditeten är betalningsberedskap på kort sikt och mäts som relationen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Under 2014 har en omklassificering gjorts av kommunens placerade pensionsmedel från finansiella anläggningstillgångar till omsättningstillgångar vilket påverkar detta nyckeltal. Kommunens balanslikviditet är 87 % vilket är en försämring jämfört med omräknat nyckeltal för 2013 på 93 %. Koncernens balanslikviditet är 61 % Sida 11 av 82

16 Kommunens kvalitet i korthet Sollefteå kommun har i likhet med 222 andra kommuner deltagit i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) mätning som benämns Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet är att öka informationen till medborgarna om kvalitet och service i kommunens verksamhet. Genom att så många kommuner deltar finns goda möjligheter till jämförelser med andra. Tanken är också att en dialog ska föras med medborgarna om kommunens resultat i mätningen och möjlighet finns att använda måtten för resultatstyrning. Måtten delas in i fem olika områden; kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Sollefteå kommun deltar för tredje året och uppvisar blandat resultat med kraftiga förbättringar inom vissa områden men också försämringar inom andra. Tillgänglighet: För andra året i rad så har 100 % av tillfrågade kommunmedborgare uppgett att de fått ett gott bemötande i kontakt med kommunen. Däremot så har det under 2014 varit ett högt tryck framförallt i Sollefteå tätort på förskoleplatser vilket också tydligt märks då både andelen barn som fått plats på förskola vid önskat datum har minskat samt väntetiden för att få en plats har ökat. Väntetiden för att få en plats på särskilt boende har däremot förbättrats. Trygghet: Avseende trygghet så har personaltätheten i förskolorna förbättrats, däremot så har antalet personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ökat. Det övergripande trygghetsindexet indikerar att medborgarna bedömer kommunen som trygg med en genomsnittlig placering i jämförelse med hur medborgarna i andra kommuner upplever sina kommuner. Delaktighet: Inom området delaktighet så bedöms kommunens webbplats fortsatt informativ och valdeltagandet har ökat sedan senaste valet. Vad gäller inflytande så visar Sollefteå Kommun ett sämre resultat framför allt till följd av att medborgarna upplever att det är svårt att påverka. Gällande information, förtroende samt kontakt med högre tjänstemän och politiker däremot så är betyget bättre men fortfarande i den lägre halvan av deltagande kommuner. Effektivitet: Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 har utvecklats positivt, i årskurs 8 så visar kommunen däremot svaga siffror gällande elevernas syn på undervisningen avseende kännedom om vad de förväntas lära sig, sin egen prestation samt stöd från lärare. Andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år ligger på 75,3% och har försämrats något. Inom särskilt boende så har helhetsbetyget från brukarna förbättrats. Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten upplevs som försämrad men ligger fortsatt på en hög nivå. Samhällsutvecklare: Sollefteå Kommun ligger i framkant när det gäller andelen miljöbilar med en andel på 60 %. Vad gäller ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet så har det skett kraftiga andelsökningar och man ligger nu på 22 % vilket placerar kommunen i den övre halvan av deltagande kommuner. Det index som svarar på frågan hur nöjd medborgarna är med kommunen som en plats att leva och bo på placerar kommunen bland de 25 % lägsta. Det som framförallt drar ned betyget beror på begränsade möjligheter till eftergymnasialutbildning, arbetesmöjligheter inom rimligt avstånd samt kommunikationer. Möjligheten att hitta bra boende är däremot något som i just den aspekten placerar kommunen bland de bättre. Sida 12 av 82

17 Framtiden Den nya organisationen inrättas i januari De kommande åren kommer kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen att utvecklas för att skapa en effektiv styrning och ledning, ökad demokrati och maximal medborgarnytta i enlighet med målsättningen. I det korta perspektivet handlar det att skapa nya rutiner mm som krävs för en enmyndighetsorganisation. Medborgarservice med en kundtjänstfunktion kommer att etableras under 2015 och innebära högre tillgänglighet, bättre service men även effektivitetsvinster. Gemensamma e-tjänster kommer under de närmaste åren lanseras tillsammans med övriga länets kommuner. Fler innovativa mellankommunala samverkansprojekt kommer att sökas för att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten samt säkerställa kvalité och långsiktighet. Flera pensionsavgångar bland förvaltningens nyckelpersoner förestår, vilket behöver uppmärksammas i planerings- och organisationsarbetet. Kommunen blir allt mer knuten till och beroende av omvärlden, varför stor energi måste ägnas åt att på alla plan hävda kommunens roll och intressen. Den internationella utvecklingen, med bland annat förändringar inom EU:s sammanhållningspolitik, ökar kraven på aktivt deltagande i olika gränsöverskridande nätverk och projekt. För att säkerställa och utveckla den framtida lokala arbetsmarknaden är det viktigt att kommunen även engagerar sig för att ge goda förutsättningar för såväl befintligt näringsliv som för nyetableringar. Sida 13 av 82

18 Personalberättelsen Personalkostnader Under 2014 uppgår lönekostnaden till 884,1mnkr (865,1 år 2013) mnkr inklusive påslag för personalomkostnader. Semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid och fyllnadstid uppgår till 61,2 mnkr (59,8 mnkr år 2013 ) Anställningar Antalet medarbetare inom Sollefteå kommun uppgår till 2063 personer (1972 år 2013) ) varav 1684 personer (1675 år 2013) har tillsvidareanställningar och 379 personerr (297 år 2013) har tidsbegränsade anställningar med månadslön. En ökning av personal har skett i förhållande till föregående år med 9 tillsvidareanställda och 82 med tidsbegränsad anställning. Enligt beslut i kommunstyrelsen sker en uppföljning av vakantaa tjänster och nyrekryteringar. Fortsatt t restriktivitet har gällt för rekrytering till nya och vakanta tjänster under året. Av de tillsvidareanställda medarbetarna arbetar 1516 personer heltid, h motsvarar 90,03% (1506, 90 % år 2013). Sysselsättningsgraden i Sollefteå kommun ligger fortfarande högt i jämförelse bland Sveriges kommuner. Andel heltidsanställningar Sollefteåå kommun % 85% 87% 88% % 89% 90% 90% 79% 73% *Andel heltidsanställningar samtliga källa SCB kommuner per Av kommunens tillsvidareanställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män och könsfördelningen är oförändrad jämfört med Sida 14 av 82

19 Nedan presenteras andelen medarbetare per ålder och kön. Medarbetare per ålder och kön Total Kvinnor Män Åldersstrukturen i samtliga åldersintervaller är i stortt sett oförändrat jämfört med föregående år. Endast 4,75 % av de tillsvidareanställda är i åldern år. Enn liten ökning från föregående år som var 4,0 %. Generationsväxling pågårr i kommunens verksamheter men syns inte i den totala åldersstrukturen. Medelåldern bland kommunens medarbetare är 49,65 år (50 år 2013). 2 För kvinnor är medelåldern 49,64 år (49,97 år 2013) och för män 49,67 ( 50,45 år 2013). Under året har 60 personer (60 år 2013) avgått med pension, 13 personer (13) avgick efter 65 år, 23 personer (33) avgick vid uppnådd pensionsålder och 24 (14) har avgått före 65 år. Pensionsavgångarna under åren beräknas uppgå till ca c 20 % av antalet samtliga månadsanställda personer, beräknat på pensionsålder 65 år. Beräknatt antal pensionsavgångar Sida 15 av 82

20 Hälsa Sollefteå kommun strävar efter att medarbetarna har ett förebyggande perspektiv på hälsa och att arbetsplatserna ska vara hälsofrämjande. I medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare förs en dialog om hälsa och medarbetaren kan välja mellan friskvårdstid d eller ekonomiskt bidrag till deltagaravgifter för motionsaktiviteter friskvårdspeng. Kommunens anställda erbjudss gratis bad vid kommunens egna badanläggnb ningar Sollefteå kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som s kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Stimulera till verksamhetens utveckling,, effektivisering och bidra till arbetsglädje och hälsa hos kommunens anställda, såväll medarbetare som chefer. Under året har verksamheternaa arbetat med resultatett från medarbetarenkäten som genomfördes Resultatet av enkäten ger en nulägesbild av arbetssituationen som gör att förbättringsområden kan identifieras och handlingsplaner upprättas. Genom handlingsplanen prioriteras och dokumenteras de åtgärder arbetsgruppen har beslutat sig för att genomföra. Denna handlingsplan ska ligga tilll grund för det d fortsattaa systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamhetsutvecklingen. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse från föregående år och främst den långa sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i förhållande tilll arbetad tid, för samtliga månadsavlönade, uppgår vid årets slut till 7,31 procent(6,08) inräknas även timavlönade blir total sjukfrånvaro 6,70 procent (5,50) Sjukskrivningar med en varaktighet över 60 dagar inklusive tidsbegränsad sjukersättning, svarar för 50,500 procent (40,56) av den totala sjukfrånvaronn för samtliga månadsavlönade. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar frånsett kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret har den lägsta sjukfrånvaros on 3,81% bland förvaltningarna och socialförvaltningen den högsta. Nedan presenteras socialförvaltningens sjukfrånvaro uppdelat på de tidigare två förvaltningsstrukturer. 5,55% 7,43% 6,47% 9,48% 3,45% Sjukfrånvaro 5,87% 5,63% 4,02% % 2,55% 3,81% 7,07% 7 8,57% 7,31% 6,06% BSF IOF KSF KUFF SBK VÄF Totalt Frisknärvaro, som enligt kommunens definition innebär att det inte i finns någon registrerad dag med sjukfrånvaro under året. Av samtligaa månadsavlönade somm uppgick till 2136 (2142) personerr under året, har 889 (838) personer ingen registrerad sjukfrånvarodag under r hela året, hela kommunen 41,62 procent. ( 39,08) Sida 16 av 82

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017

Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017 Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-10-27 Innehållsförteckning 1 STYRNINGSPROCESSEN... 3 2 VISION... 4 2.1 Verksamhetsmål... 4 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsbokslut 2014-08-31. med prognos till 2014-12-31

Delårsbokslut 2014-08-31. med prognos till 2014-12-31 Delårsbokslut 2014-08-31 med prognos till 2014-12-31 NYCKELTAL KOMMUN Jan-Aug KOMMUN Helår KONCERN Jan-Aug 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 Prognos Resultatets andel av skatteintäkterna (%)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ett positivt resultat men en negativ befolkningsutveckling

Ett positivt resultat men en negativ befolkningsutveckling Plats för BILD Ett positivt resultat men en negativ befolkningsutveckling Det är återigen dags att reflektera över året som gått. Sista året på en mandatperiod, ett valår med allt vad det innebär för den

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsbokslut 2013-08-31

Delårsbokslut 2013-08-31 Delårsbokslut 2013-08-31 med prognos till 2013-12-31 Kommunstyrelseförvaltningen 2013-11-25 NYCKELTAL KOMMUN Jan-Aug KOMMUN Helår KONCERN Jan-Aug 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Prognos Resultatets

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer