Årsredovisning 2006 Kramfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Kramfors kommun"

Transkript

1 rsredovisning ramfors kommun

2 nnehållsförteckning nnehåll id ommunstyrelsens ordförande Jan Johansson 3 örvaltningsberättelse 4 edovisningsprinciper 9 rdlista 1 oncernredovisning 11 ommunens ekonomiska redovisning 18 riftredovisning i sammandrag nvesteringsredovisning i sammandrag esultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning oter Personalbeskrivning med nyckeltal Hälsofrämjande åtgärder erksamhetsberättelser från nämnder, styrelser och förvaltningar 34 ocialnämnden Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ymnasie- och vuxenutbildningsnämnden iljö- och byggnämnden ommunkansliet konomikontoret Personalkontoret äringslivskontoret astighetskontoret ostförvaltningen Tekniska kontoret evisionsberättelse 57

3 ommunstyrelsens ordförande om bokslutet TYL Ö valitén i vår kommunala verksamhet är i stort bra. en undersökning som gjorts av ommun- kompassen har gett oss kunskap och förutsätt- ningar för att ytterligare förbättra vissa delar och bli ännu bättre. ter har vi klarat av att hålla vår ekonomi på plussidan. et är femte året nu. Tyvärr kan vi inte jubla allt för mycket. i dras fortfarande med stora underskott i verksamheten. et är något som vi måste anstränga oss för att rätta till. 7 kommer att bli ett tufft år och det kommer att följas av ytterligare ett tufft år 8. ärför måste vi alla hjälpas åt att hitta vägar så att vi kan hålla budgeten i alla verksamheter. et är en förutsättning för att inte skapa större problem de kommande två åren. ompetensen bland våra anställda och viljan att göra sitt bästa trots ibland krympande budgetar ser jag som en viktig resurs i den framtida utvecklingen av vår kommun.i kommer att bygga vidare på vårt framtidsbygge. esultatet för hela kommunkoncernen är bra och de kommunala bolagen med något undantag bidrar till detta. Befolkningsminskningen för var betydligt större än 5 och det betyder minskade intäkter i storleksordningen ca 13 miljoner. et stora tappet ligger i skillnaden mellan födda och avlidna. år arbetsmarknad har utvecklats positivt och under har antalet arbetslösa minskat i jämförelse med föregående år. Trots ett kärvt år så har vi ändå lyckats med att fortsätta en positiv utveckling bl a inom skolans område. en nya skolan i yland har förverkligats och tagits i bruk. Jan Johansson kommunstyrelsens ordförande 3

4 ÖLTBÄTTL emårsjubileum etta räkneexempel visar att vi skulle behöva dra in ungefär 11 heltidstjänster för att klara ekono- min. u är det ju så att vi har andra kostnader än personal och att minskningar där gör att vi klarar oss med färre indragningar men det kommer ändå att krävas kännbara minskningar av antalet an- ställda. et som balanserade de verksamhetsansvarigas budgetöverskridanden var bättre skatteutfall, låga räntor och ett nytt pensionsavtal som gav en engångssänkning av kostnaden. i har en lång väg att gå innan de verksamhetsansvariga har balanserat sina budgetar. n annan stor utmaning är att jämka samman investeringsbehoven inom framförallt äldreom- sorgen med det ekonomiska utrymmet. konomiska utmaningar Budgetansvariga och ekonomer kommer att få jobba för att parera intäktsbortfall som specifikt drabbar ramfors samt balansera budgetunderskott. e saker som påverkar vår ekonomi mest negativt är: r blev det femte året i rad som vi klarade balanskravet dvs ett positivt resultat. Tyvärr måste vi konstatera att vi inte gjorde det tack vare de verksamhetsansvariga utan snarare trots de över- drag som verksamhetsansvariga orsakade. et sammanlagda budgetöverskridandet som verksamhetsansvariga orsakade uppgick till 3,7 mkr. et är en fullständigt oacceptabelt hög siffra. amtidigt kommer våra personalkostnader att öka med ungefär 3,3-3,7 % per år. ummerar vi både 7 och 8 ger detta sparkrav som motsvarar drygt 5 % av personalkostnaderna eller ca 85 heltidstjänster. Till detta måste vi lägga sparkrav för att balansera nuvarande underskott. nderskottet motsvarar ca 7 heltidstjänster. ffekter av det nya utjämningssystemet som medför att statsbidraget minskar med över 17 mkr. bo för den största utmaningen att dels hålla nere är det gäller de kommunala bolagen står ram- inskningen genomförs successivt under ett antal vakansgraden och dels klara stigande räntor samtidigt som skulderna minskas. år. Bortfall av den mellankommunala utjämningen avseende omsorgsverksamheten. tjämningen tgärder för att minska underskott gjordes i form av en engångsreglering. e pengar vi i kommer att satsa på utbildning av såväl nämn- fick skuldfördes och upplöses därefter årligen. der, förvaltningsledningar som budgetansvariga. nder in-täktsredovisades 3,5 mkr. r 8 redovisas de sista intäkterna avseende detta. i kommer vidare att satsa på ett nytt system som örändringen av det generella anställningsstödet gör det möjligt för budgetansvariga att själva till vanligt anställningsstöd. ftersom ramfors lägga in sina budgetar (där godkännande görs av har många kommunanställda jämfört med invånaförvaltningschef). örhoppningen är att de ska rantalet förlorar vi 3,5 mkr från år 7 och framkänna större ansvar för en budget som de själva åt. Befolkningsminskningen uppgick till 91 gjort. stycken. n så stor minskning under ett skatteår betyder ett intäktsbortfall på 13,1 mkr. nom hemtjänsten planeras en förändring så att umma budgetöverskridanden för de verksamhetsansvariga uppgår till 3,7 mkr. intäkter baserat på aktuellt omvårdnadsbehov. nettobudgeten tas bort och ersätts av interna Budgeten för 7 har bara ett resultat på 4,5 mkr nom hemtjänsten införs även ett nytt planeringsjämfört med 9 mkr beroende på ett bortfall system som bör kunna ge effektiviseringsvinster. på mkr i lss-utjämningen som kom sent i budgetprocessen. enom byggandet av ny skola i yland ård- och omsorgsförvaltningen är den förvalthar vi tvingats ta upp ett nytt på 3,5 mkr. essning som står för huvuddelen av underskottet utom stiger räntorna och vi har nyligen bundit 5 % av lånestocken. nder gav räntekostnader (1,7 mkr). e har upprättat en åtgärdsplan som ett budgetöverskott på 5,8 mkr. nder 7 de vid två tillfällen avrapporterat till fullmäktige. kommer vi bara att klara budgeten. i vet även att nligt den senaste prognosen ska de nå budgetba- det nya pensionsavtalet medför högre kostnader lans år 7. 7 än. essa intäktsbortfall gör att summa skatter och Även socialtjänstförvaltningen som har det näst statsbidrag väntas minska med,9 % år 7 största underskottet (-,4 mkr) har upprättat en (sedan vi justerat för omvandling av riktade bidrag åtgärdsplan. tgärdsplanen räcker dock inte för till generella) och bara växa med 1,88 % år 8. att nå balans 7. 4

5 ÖLTBÄTTL Befolkning ågra företag, främst inom handeln, har bytt ägare. id utgången av år hade ramfors kommun Här har äringslivskontoret spelat en avgörande invånare. nder förlorade kommu- roll nen 91 invånare. et motsvarar 1,4 % av den olksam har ytterligare utökat arbetsstyrkan befolkning som fanns vid årets början. en kraftimed den av företagen önskade öretagslotsen äringslivskontoret har under året jobbat vidare ga minskningen under perioden ramdragningen av dalsbanan har avancerat och mattades av -4 men ökar något igen arbetena har kommit att bedrivas runt tätorten 5-. lyttningsnettot var 77 ( - ommarlovsföretagandet bland ungdomar utveck- 83, -83 5, år 4, 4 år 3, las explosionsartat till i år ett 3 tal små ferieföre- 5 år, 44 år 1, 7 år och tag år 1999). tabellen längst ned på sidan samman- äringslivskontoret har engagerat oss i ng örefattas de senaste 1 årens befolkningsförändring. tagsamhet en krympande befolkningen medför att komarbetat med etableringar av nya handelsföretag äringslivskontoret har, tillsammans med På tan, munen varje år förlorar skatteinkomster och statsbidrag. en infrastruktur som redan finns i äringslivskontoret har arbetat med inflyttarservi- kommunen ska underhållas och bekostas av allt ce färre kommuninvånare. äringslivskontoret har, deltagit i de flesta lokala företagarföreningars ordinarie arbete äringsliv rbetsmarknad är det gäller etableringar kan man konstatera att id årsskiftet /7 var personer öppet diskussioner förs med några företag och förearbetslösa och 357 personer i konjunkturprogtagskonstellationer från mellan- och södra veriram. et kan jämföras med 5/ då 88 ge. tt antal mindre firmor har etablerats från personer var öppet arbetslösa och 44 i konjunk- tockholmsområdet. essutom har vi etablerat turprogram. några handelsföretag, gjort förarbetena till etableringen av ollarstore samt medverkat i iljö etableringen av Hammar ekan i yland. ramfors är sedan 5 medlem i föreningen veriges kokommuner () nder året har Hexaformer beslutat att förlägga det regionala miljömålsarbetet har länsstyrelsen en del av sin verksamhet till ästervik. lanserat ästernorrland som - län. Bland annat innebär det att länets samtliga kommuner är det gäller nystart av företag har det varit ett är medlem i. n årlig redovisning skall utmärkt år. Över 13 nya företag har etablerats lämnas som ska visa utvecklingen utifrån nyckeloch det gör året till det bästa sen 199-talet. tal som tagits fram ånga av de som startar nya företag väljer att inte registrera sin verksamhet hos P utan endast nder har ramfors kommun utarbetat en ansöka om -skattsedel hos kattemyndigheten. klimatstrategi och energiplan. tt klimatinveste- ramfors är för övrigt inte bara den företagstä- ringsprogram har också tagits fram som en del i taste kommunen i ästernorrlands län utan också arbetet med en limpansökan. ommunen den kommun som det startas mest företag ägda av kommer genom de åtgärder som planeras, väkvinnor i länet. sentligt minska sina utsläpp av koldioxid. om del i miljölänet ästernorrland kan ramfors nu vara ör befintliga företag har inneburit mest en föregångare tillsammans med Örnsköldsvik positiva förändringar. et har bland annat inne- och undsvall. burit att: ramfors lokala mål åra större företag har gjort omfattande investe- m klimatinvesteringsprogrammet genomförs ringar i både produktions- och produktutveckling kom-mer en reduktion av koldioxidutsläppen ske tt stort antal arbetstillfällen har bevarats hos flera med drygt 14 % som en direkt följd av åtgärderav kommunens företag, i arbetet har bl a äringsna. idare kommer el motsvarande 11 Wh livskontoret/b spelat en viktig roll. Höga usten har bland andra erdinskoncernen sparas årligen. essutom kommer ca Wh el och Polarbröd ökat antalet anställda produceras av förnyelsebara bränslen i två kraft- BLÖÄ r ntal 31/ ntal + / ntal% -1,53-1,75 -,8 -,3 -, -1,15 -,98 -,1-1,35-1,44 5

6 ÖLTBÄTTL värmeverk.etta ger möjlighet att sätta följande mål för perioden: tsläpp av koldioxid från källor inom ramfors kommun ska år 1 vara 3 % lägre än utsläppen år 199. ommunen ska samarbeta med industrin för att minska koldioxidutsläppen. ommunen ska arbeta för att transportlösningar med liten klimatpåverkan blir tillgängliga. ommunen ska arbeta för ökad energieffektivisering och hushållning med energi ommunen ska påskynda övergången till långsik- tigt hållbara energisystem ommunen ska arbeta för en förbättrad lokal energiförsörjning essa mål är konkretiserade i mätbara delmål och handlingsprogram med åtgärder direkt kopplade till målen ramfors är starkt präglat av sin skogsindustri. Trots att det idag bara återstår två stora industrier, är både utsläppen av koldioxid och energianvänd- ningen dominerade av industrin tillsammans med en mängd mindre service- och entreprenadföretag. n av orsakerna till denna dominans är de industrirelaterade transporterna. ftersom transporter både av gods och av människor är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp, måste en trovärdig klimatstrategi omfatta åtgärder inom transportområdet. ramfors har här ett gyllene läge i och med bygg- nationen av Botnia-/dalsbanan genom kommu- nen. ollektivtrafikutbyggnad som ett kopplat projekt till järnvägsutbyggnad är ett mål, och kan genom den stora uppmärksamheten omkring järnvägsbygget ge extra draghjälp åt en ny kollektivtrafikidé. en innebär i korthet att öka turtätheten genom övergång till anropsstyrd trafik samt samordning av skolskjutsar, färdtjänst och linje- trafik vilket ger en kollektivtrafik med god åt- komst även utanför tätorterna. ilket för ramfors del är extra viktigt genom den spridda be- folkningen och strukturen med en mängd små- samhällen fördelade över hela kommunen. iktiga händelser öljande händelser är viktiga att känna till för dig som läser denna årsredovisning: Christer ilsson lämnade uppdraget som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet /7. y ordförande är Jan Johansson. maj uppdrog kommunfullmäktige till socialnämn- den att snarast möjligt vidta åtgärder för att nå balans i budgeten. tgärdsprogrammet har medfört att området särskilt boende sänkt sina kostna- der. enom bildandet av ett vårdplaneringsteam har kostnaderna för utskrivningsklara och köpta platser på åviken minskat. n ny organisation för sjuksköterskorna har inneburit en minskning med 3,5 helårsarbetare. dministrationen och verksamhetsstödet har också organiserats om och minskats med 5 helårstjänster. Äldreboendet för utvecklingsstörda i yland har avvecklats. den senaste prognos som lämnats tror vård-och omsorgsförvaltningen på att budgetbalans nås 7. n delvis förändrad organisation i hemtjänsten har införts under året. örändringen innebär att anta- let hemtjänstgrupper minskas från 7 till. amtidigt infördes ett databaserat planerings- och insats- registreringssystem i hemtjänsten. atastödet innebär att man kan planera personalresurser och fordon på ett optimalt sätt. ästa år kommer systemet att byggas ut och fungera som en kvali- tetssäkring genom att de insatser som biståndsenheten beviljat kommer att följas upp genom insats- registrering. nder beslutades om byggande av två nya äldreboenden på totalt ca 8 platser. Boendena ersätter äldre befintliga boenden. et första står klart i början av 9. et andra står klart några år senare. en totala investeringen uppgår till ca 9 mkr. ommunen bygger det ena och bostadsbola- get rambo B det andra. nder färdigställdes den nya skolan i yland. Totalt investerades drygt 3 mkr. konomisk översikt, oncernen rets resultat i koncernen uppgår till 1, mkr (4,3 mkr). esultatet exklusive jämförelsestö- rande poster uppgår till 1,8 mkr (9,3 mkr). nvesteringarna uppgick sammantaget till 8,8 mkr (9, mkr) varav kommunen 4,5 mkr (38,3 mkr). ommunkoncerens investeringar kan jämföras med avskrivningar på 8,8 mkr (9, mkr). konomisk översikt, ramfors kommun rets resultat är sista raden i resultaträkningen. Begreppet årets resultat är synonymt med begreppet förändring av eget kapital. get kapital finns på skuldsidan i en balansräkning. örenklat kan eget kapital ses som tillgångarna minus skulderna. m tillgångarna ökar utan att skulderna ökar växer det egna kapitalet. å har också årets resultat varit positivt. en kommun med växande befolkningsunderlag och därmed växande behov av kommunal service kan både tillgångar och skulder tillåtas växa. å länge tillgångarna växer lika snabbt eller snabbare än skulderna kan relationen mellan eget kapital och totala tillgångar hållas oförändrad. ituationen är annorlunda i en kommun med minskande befolkning. nvesteringar i nya tillgångar ska betalas av framtidens kommuninvånare. m antalet invånare minskar, minskar också möjligheten att betala investeringarna. ommunallagen innehåller regler om att resultatet måste vara positivt.

7 ÖLTBÄTTL rets resultat har de fem senaste åren varit (be- mkr i de kommunala bolagen. ålet om skuldlopp i kr): minskning uppnåddes inte. nder och 3 ingår bidrag från kommundelegationen med sammanlagt 53 mkr. Borgensåtaganden T LTT , + 41,1 +,1 +,1 + 4,5 ommunens totala borgensengagemang uppgår till 739,3 kr vilket motsvarar kr per kommuninvånare ( kr). ör specifikation se not 4 i kommunens årsredovisning. tav ökningen på 3.88 kr per invånare förklaras kr av omläggning av lån mot annan säkerhet till lån mot borgen i de kommunala bolagen. ettokostnader i förhållande till skatteintäkterna tt av kommunens finansiella mål är att verksamhetens nettokostnader inte får öka snabbare än ommunen hade år 153 tkr i kostnader för skatteintäkterna. n bestående obalans kommer infriade borgensförluster (5 3 tkr). att medföra stora problem. Jämförelsestörande kostnader och intäkter ingår inte i måttet. m Pensionsåtaganden nettokostnadernas andel av skatteintäkter och nedanstående tabell redovisas de totala pensionstatsbidrag ökar har målet inte nåtts. såtaganden som fanns per den 31/1. nder har åtagandet ökat beroende på en ettokostnadernas (exklusive avskrivningar och sänkning av diskonteringsräntan samt att ramökning av pensionsskuld) andel av skatteintäkter- fors redan gjort en omvärdering för en na (inklusive statsbidrag) har utvecklats så här väntad kommande ökning av den beräknade (belopp i kr): livslängden. nder uppfylldes målet. TTL PT 31/1 TTT % 94% 94% 1% 99% Total skuldbörda per invånare tt finansiellt mål är att kommunens totala skuldbörda per invånare ska minska realt. den totala skuldbördan räknas alla skulder i balansräkningen samt borgensåtaganden och ansvarsförbindelse avseende intjänad pension före edanstående tabell visar utvecklingen av total skuldbörda per invånare (belopp i kr). en första raden visar den nominella utvecklingen. en andra raden visar den reala utvecklingen efter med hänsyn till konsumentprisindex. ålet infördes 3. LBÖ P ellankommunal utjämning samband med skatteväxling av omsorgen, sär- skolan och delar av psykiatrin in- fördes en mellankommunal utjämning. ramfors erhöll ett nuvärdesberäknat engångsbelopp på 5,7 mkr. etta belopp upplöses successivt en kraftiga ökningen från 5 förklaras huvudsakligen av omvärdering av pensionsåtagandet (motsvarar ca 4.4 kr/ invånare realt) samt att lån i kommunala bolag mot annan säkerhet än borgen lades om till borgenslån (motsvarar 3.4 kr/invånare realt). esterande ökning beror på återupptaget lån på 3,5 mkr i samband med byggandet av nylandsskolan samt nya lån på vsättningar 7, 3,5 3,3 nsvarsförbindelse 557,4 44,4 459,8 ntjänat 5 (kort skuld) 3,5 3,5 3,3 vgår finansiella placeringar,,, Totalt åtagande för pensioner 8,5 518,4 515,4 nvesteringar ommunens investeringsnivå 4,5 kr, ligger 8,5 mkr över avskrivningarna. et beror på investering i ny skolbyggnad i yland. Långsiktigt kan kommunen investera maximalt i nivå med avskrivningarna. nder perioden 7-9 kommer nivån dock att överskridas på grund av investering i ett nytt äldreboende. ettoinvesteringar kr nder 3 och 4 investerades 9 mkr i ramfors vårdcentral för landstingets räkning. astigheten såldes i december 4. TTT (kr)

8 ÖLTBÄTTL änslighetsanalys ommunens ekonomi påverkas av en rad fakto- rer. omliga kan påverkas genom kommunala beslut medan andra ligger helt utanför kommu- nens kontroll. edan beskrivs effekten av hur ett antal förändringar påverkar kommunens ekono- mi. under en trettonårsperiod enligt en fastställd plan där summan av upplösta medel och avkastning på återstående medel motsvarar den årliga utjämning som låg till grund för engångsbeloppet. nder har 3,5 mkr upplösts (5 4, mkr). id utgången av återstår 4, mkr att upplösa. pplösningen redovisas som ett generellt statsbidrag. örändring kr Bruttokostnad 1% 1 ettokostnad 1% 9 Löneökning 1% 7 örsörjningsstöd 1% 1 katteunderlag 1% 8 -taxa 1% 5 tdebetering 1 kr 3 8

9 PCP Tillämpade redovisningsprinciper ommunen ramfors kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av rådet för kommunal redovisning. etta medför att åtagande för pensioner intjänade före 1998 (557,4 mkr) finns redovisade utanför balansräkningen bland åtaganden. oncernen en sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. ed förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. en proportionella metoden innebär att endast ägd andel av bolag tas in i redovisningen. issa olikheter i redovisningsprinciper mellan kommun och bolag finns men dessa har inte bedömts vara så stora att justeringar behövt göras. nom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan de ingående enheterna. lla sådana transaktioner av väsentlig karaktär har eliminerats. 9

10 LT 1 rd och Begrepp nläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. vser kommunens värdepapper, långfristiga fordringar, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. vskrivningar: Planmässiga värdenedsättning av anläggningstillgång som beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. ka i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång. vsättningar: konomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. nsvarsförbindelser: öjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. tagandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet. Balansräkning: isar samtliga skulder och tillgångar vid bokslutsdagen. Betalningsflödesrapport: edovisning av hur kommunen har fått in pengar samt hur de har använts under året. Till skillnad från resultaträkningen som visar kostnader/intäkter redovisas här ut- och inbetalningar. Borgensåtagande: n förpliktelse att betala ränta och amortering för ett lån om låntagaren inte betalar. get kapital: killnaden mellan tillgångar och skulder. örvaltningsberättelse: en är en lagreglerad del av årsredovisningen som ska informera om förhållanden och händelser som är viktiga för bedömning av kommunens ekonomi, väsentliga personalförhållanden samt kommunens förväntade utveckling. idare ska investeringsutfallet och budgetavvikelser framgå. nvestering: nskaffning av resurs med längre varaktighet än ett år. Jämförelsestörande: n kostnad eller intäkt av markant engångsnatur och betydande belopp. oncernredovisning: n sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för kommunen och kommunens bolag. ortfristiga fordringar: ordringar som ska betalas inom ett år. ortfristiga skulder: kulder som ska betalas inom ett år. Långfristiga skulder: kulder som betalas först efter ett år. ettoinvesteringar: nvesteringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. ettokostnader: riftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. inansieras med skattemedel. msättningstillgång: gendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering: ördelning av kostnader och intäkter till det år då resurserna tillkommer eller förbrukas. Program: e verksamheter fullmäktige uppdragit åt en nämnd att bedriva. esultaträkning: ammanfattning av årets intäkter och kostnader, visar hur förändringen av kommunens eget kapital har uppkommit.

11 C Bolag och stiftelser Bolag ingående i koncernen ramfors kommunhus (1%) ommunalförbund som ingår i koncernredovisningen rambo Bostads B äddningstjänstförbundet Höga usten dalen 33 procent ramfors ediateknik B Övriga bolag och stiftelser/motsv där kommunen är delägare/intressent ramfors ndustri B ästernorrlands Läns Trafik B 5 procent B ramfors nergiverk ramfors järrvärme B helägt av B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B helägt av B ramfors nergiverk Övriga kommunägda bolag som ingår i koncernredovisningen ommunbränsle i dalen B 33 procent ramfors/ollefteå lygplats B 5 procent ommentus B tiftelsen usthallen tiftelsen Länstekniskt Centrum i ramfors itt verige Turism ekonomisk förening ommuninvest 11

12 C oncernen ramfors kommun yfte med koncernredovisningen för kommunen är främst att belysa det totala ekonomiska åtagan- det, samt att underlätta jämförelser mellan olika kommuner, oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. ramfors kommuns koncernredovisning ingår kommunen och ramfors ommunhus B med dotterföretagen rambo Bostads B, B ramfors nergiverk, ramfors ndustri B samt ramfors ediateknik B. idare ingår ramfors/ollefteå lygplats B och ommunbränsle i dalen B samt äddningstjänstförbundet Höga usten dalen. ärde och andelar i kommunens bokföring ominellt Bokfört öst Bolag värde (kkr) värde (kkr) andel % ramfors ommunhus B ramfors/ollefteå lygplats B ommunbränsle i dalen B äddningstjänsten Hk 33 esultaträkning (Belopp i mkr) ot 5 erksamhetens intäkter ,1 erksamhetens kostnader -1 14,4-1 18,3 Jämförelsestörande intäkter,, Jämförelsestörande kostnader 3 -, -5, vskrivningar 4-71,4-7,5 erksamhetens nettokostnader -891,5-87,7 katteintäkter 79, 45,5 enerella statsbidrag 47,7 51,4 inansiella intäkter 5 1, 1,3 inansiella kostnader -3, -3, katter o minoritetsandelar 7 -,4 -, esultat före extraordinära poster 1, 4,3 rets esultat 1, 4,3 1

13 C Balansräkning (Belopp i mkr) TLL ot 5 nläggningstillgångar - oodwill mfl imateriella tillgångar 8, 1,9 - ark,byggnader o tekn anläggn ,3 1 3, - askiner och inventarier 1, 3,3 - inansiella anläggningstillgångar 7,9, umma anläggningstillgångar 1 411, 1 39,4 msättningstillgångar - örråd, exploateringsfast 5,5 4,8 - ortfristiga fordringar 11 8,1 49,3 - ortfristiga placeringar,3, - assa och bank 1 47,9 37,3 umma omsättningstillgångar 13,8 94,1 umma tillgångar 1 534,8 1 48,5 T PTL, ÄTT CH L get kapital 13 33,3 3,1 därav årets resultat 1, 4,3 vsättningar - vsättningar för pensioner o likn.förpliktelser 14 31,9,4 - ndra avsättningar 15 9,1,7 umma avsättningar 11, 89, kulder - Långfristiga skulder 1 898,8 8,4 - ortfristiga skulder , 8,9 umma skulder 1 97,4 1 71,3 umma get kapital, avsättningar och skulder 1 534,8 1 48,5 Poster inom linjer Pensionsåtaganden före 1998 kommunen 557,4 44,4 Borgensåtaganden egnahems lån mm 7,5 9, 13

14 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 erksamhetsintäkter ommunen 9,7 14,7 ommunhus 148,3 133,8 Övriga 3,1 1,7 umma 41, 37,1 * oten visar intäkterna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden. ot erksamhetskostnader ommunen 1 8,9 1 34,7 ommunhus 14,3 1,7 Övriga 9, 7, umma 1 14,4 1 18,3 * oten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala kostnader reducerade med interna mellanhavanden ot 3 Jämförelsestörande kostnader Jämförelsestörande kostnader fördelas på kommunen med 1,8 mkr och rambo med 4,8 mkr. rambos kostnader består av kostnader för rivning av Ytterlännäsgården, omdragning av kablage olsidan samt konsultkostnader för kommande rivningar, samt avsättning för kommande rivningar. en del som fördelas på kommunen utgörs av nedskrivning av fordran ot 4 vskrivningar ommunen 34, 33, ommunhus 35,9 33,5 Övriga 1, 1,1 umma 71,4 7,5 ot 5 inansiella intäkter ommunen,, ommunhus,8, Övriga,,1 umma 1, 1,3 ot inansiella kostnader ommunen 4, 4, ommunhus 18,9 18,3 Övriga,1,1 umma 3, 3, ot 7 katter, minoritetsandelar katter betalda,,5 katter latenta,4 -,3 umma,4, ot 8 oodwill mfl imateriella tillg. Posten utgörs av utgifter för inköp av dataprogram till -koncernen ot 9 ark, Byggnader, nlägg. ommunen 499, 49, ommunhus 838,8 87, Övriga 3,8 1,4 umma 1 34,3 1 3, 14

15 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 askiner och inventarier ommunen 5,1 4,8 ommunhus 8,5 33,9 Övriga 7, 4, umma, 3,3 ot 11 ortfristiga fordringar ommunen 5,8 33,3 ommunhus 13, 14, Övriga,1 1,5 umma 8,1 49,3 ot 1 assa och bank xternt saldo koncernkonto *) 45, 3,4 Övrig kassa och bank,7,9 umma 47,9 37,3 *) e vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. killnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor. ot 13 get kapital ngående eget kapital 3,1 31,3 Justeringar efter föreg bokslut,,5 Justerad ingående balans 3,1 31,8 irektbokat mot eget kapital,, rets resultat 1, 4,3 umma 33,3 3,1 ot 14 vsättn. pensioner o likn. ommunen 7, 3,5 ommunhus,, Övriga,3,7 umma 31,9,4 ot 15 ndra avsättningar ommunen 5,5 54,1 ommunhus 1,9,7 Övriga 1,8, umma 9,1,7 ot 1 Långfristiga skulder ommunen 19,9 138,5 ommunhus 7,5 71,5 Övriga,4,3 umma 898,8 8,4 (därav rambo,7,7 ot 17 ortfristiga skulder ommunen 148,3 141,1 ommunhus 45,4 3, Övriga 4,9 4,3 umma 198, 8,9 15

16 C akta om koncernen ramfors ommunhus B Bildat år 1993 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget är moderbolag för rambo Bostads B, ramfors ndustri B, B ramfors nergiverk med dotterbolag och ramfors ediateknik B Bolagets huvuduppgift är styrning/samordning av koncernbolagen. Bolaget har inga anställda. ommunhuskoncernen: Balansomslutning mkr 9 mkr esultat: 5 3,7 mkr, mkr rambobostads B Bildat år 1989 (mbildat från stiftelse startad 1947) tyrelseordförande, Jan Johansson, ke undqvist Bolagets huvuduppgift är att äga och förvalta bostadsfastigheter. örvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter. nom bolaget finns ca 1 anställda. ramfors ediateknik B Bildat år 199 tyrelseordförande, Jan Johansson, Tomas Jansson Bolaget är leverantör av bredband och kabel-t tjänster. Bolaget har ca 7,5 anställda. B ramfors nergiverk Bildat år 1958 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget är verksamt inom området distribution av elenergi. bolaget finns anställda. ramfors järrvärme B Bildat år 199 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Bolaget har 7 anställda. otterbolag (1 %) till B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B Bildat år 1989 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget sköter och underhåller elnätet åt B ramfors nergiverk samt vägbelysningen åt ramfors kommun och vägverket. Bolaget har13 anställda. Ägare fr o m 1997, B ramfors nergiverk ramfors ndustri B Bildat år 198 tyrelseordförande, Christer ilsson, lf Högberg Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla industrilokaler samt att stödja det lokala näringslivet och medverka till bildandet av företag. ntal anställda 5

17 C akta om koncernen ramfors/ollefteå lygplats B (5%) Bildat år 1997 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget bedriver och utvecklar flygplatsverksamhet på ramfors/ollefteå flygplats. ntal anställda ca 17 ommunbränsle i dalen B (33 %) Bildat år 198 tyrelseordförande, Jan äsström, Håkan Larsson Bolaget är verksamt inom ollefteå kommun. Produktion och leverans av bränsletorv till Härnösands och ramfors värmeverk. Bolaget har ingen fast anställd personal. äddningstjänsten Höga usten - dalen (33 %) Bildat år 3 irektionsordförande, Jan Johansson äddningschef, Peter Carlstedt äddningstjänsten Höga usten dalen är ett kommunalförbund mellan ollefteå, ramfors och Härnösand. örbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. äddningstjänsten skall svara för räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. äddningstjänsten bedriver dessutom förebyggande verksamhet som syftar till att hindra att brand och andra olyckor uppstår. otningsväsendet ingår i det förebyggande brandförsvaret. ntal anställda: 195 oncernbolagens balansomslutning och resultat oncernbolag Balansomslutning kr esultat kr 5 5 ramfors ommunhus B 73,9 73,4 -,1 +3,4 rambo Bostads B 757,7 755,9 +,5 +4, ramfors ediateknik B 3,1 7,8 +5, +,1 ramfors ndustri B 3,3,4 +,1 +1,5 B ramfors nergiverk 37,8 39,4 +3,1 +1,8 ramfors järrvärme B 84,3 73,9 +,4-1, ramfors nergitjänster B 5,1 1, -, +,1 ommunbränsle i dalen B 18,7 19,5 -,5 -, ramfors/ollefteå lygplats B 1,8 4,9,, äddningstjänstförbundet Höga usten-dalen,1 3,3 -, +, esultatet är före eventuella bokslutsdispositioner och skatt. 17

18 rift- och investeringsredovisning i sammandrag T P Ä/ÖLT 5 (mkr) ämnd/tyrelse ostnad ntäkt etto Budget kostnad avvikelse ocialnämnd -ocialtjänstförvaltningen -57,9 8,1-49,8 -,4 -ård-och omsorgsförvaltningen -49,1 5, -34, -1,7 elsumma socialnämnden -487, 73,1-413,9-17,1 Barn- ultur- o tbildningsnämnd -33,4 3,9-9,5-1, ymnasie- o uxenutbildningsnämnd -14, 4,5-93, -,1 iljö- och byggnämnd -11,9 5,3 -,5,4 ommunstyrelse - ommunkansli -4, 15,3-4,7,4 - konomikontor -37,3 7,1-3,, - Personalkontor -,5, -,4,3 - äringslivskontor -7,1 1, -5,8, - Tekniskt kontor -171,9 19,4-4,5 -, - ostförvaltning -43, 41,8-1,8 -,3 - astighetskontor -77, 7,1 -,9-1,9 elsumma kommunstyrelsen -38,7 4,9-117,7-3,3 umma verksamheter -1345,1 4,8-94,3-3,7 inansiering, nettointäkt -17,8 58,5 4,8, umma verksamhetskostnad/ intäkt -1 3,7 479,3-883,4-17, Övriga resultatsteg vskrivningar -34, -34,,8 Jämförelsestörande intäkter,, Jämförelsestörande kostnader -1,8, erkamhetens nettokostnader enligt -919, -1,8 resultaträkningen TTT -- P HT (mkr) Program emensam administration,3,3 1,5 1,3,5 rbete och näringsliv,,3,,1-5, ark o bostäder,,1,3,1, ommunikationer 4, 4,9 4,3 4,1, ritid o kultur 1,1 3,,3 5,5 1,4 nergi, o avfall 7,7 7, 3,7 7, 4,5 tbildning, 1,1 17,1 4,9,7 ocial omsorg 3,1 1, 4, 54,7 3,5 iljö o samskydd,,4, 1,5, 4,5 38,8 7,4 79,7 39, 18

19 rift- och investeringsredovisning i sammandrag TTT 1-5 P ÖLT (mkr) örvaltning ocialnämnd 1, 1,,8 1,,7 Barn- kultur och tbildningsnämnd 1,5 1,1,9 1,8, 1,9 1,1 1, 1,5,7 iljö- o byggnämnd,, ommunkansli,1,,,1-4, konomikontor,1,,1,1, Personalkontor äddningstjänst, 1,5, äringslivskontor Tekniska kontoret 1, 15, 8, 15,9 8, astighetskontor 5,1 19, 57, 55, 3,7 ostförvaltning,,3 1,4,8, lygplats,5 1,3 umma 4,5 38,8 7,4 79,7 33, Bland års större investeringar, 4,5 mkr netto, märks ylandsskolan 17,3 kr Östby vattenverk, långsamfilter 1,8 kr dalsskolan etapp 1, kr Beläggningsarbeten,1 kr trinneskolan till förskola,3 kr Brunnevägen, beläggning 1,5 kr Projektering emensboende,1 kr T TÖ BJT (> 1, ) Ä ÄTÄLL ( ) (ettobelopp) edovisat tfall Budget Total Beslutad kostnad inv.utg. bjekt 1. ylandsskolan 17,3 9, 33,3 3,8. Brunnevägen 1,5 1,5 3,7 3, edovisning av beslut Total varav om investeringar (i mkr) budget ursprunglig Tilläggs Ytterligare vgår årsbudget budget (1) objekt () objekt (3) 55, 35,, (1) 3/ och 4/ () mföringar från drift till investeringsbudget i enlighet med revisionens anvisningar. (3) mföringar från investeringsbudget till driftbudget 19

20 esultaträkning LTTÄ ( mkr) rsprunglig ot 5 Budget erksamhetens intäkter 1 88,1 9,9 erksamhetens kostnader , ,1 vskrivningar 3-34, -33, Jämförelsestörande intäkter 4,, Jämförelsestörande kostnader 4-1,8, erksamhetens nettokostnader -919, -894, -9, (es 1) katteintäkter 5 79, 45,5 7,5 enerella statsbidrag netto 47,7 51,4 4,4 inansiella intäkter 7 1, 1,9 1, inansiella kostnader 8-4, -4, -1,4 esultat före extraordinära poster (es ) 4,5,1 9,1 xtraordinära intäkter,, xtraordinära kostnader,, rets esultat (es 3) 9 4,5,1 9,1

Foto: Marlene Billmark

Foto: Marlene Billmark oto: arlene Billmark rsredovisning rsredovisning ramfors kommun rafisk form, layout och produktion: nformationsavdelningen Tryck: ommunservice ver. 8.4.16 nnehållsförteckning nnehåll id ommunstyrelsens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005 Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se Årsredovisning Kramfors kommun 2005 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer