Årsredovisning 2006 Kramfors kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Kramfors kommun"

Transkript

1 rsredovisning ramfors kommun

2 nnehållsförteckning nnehåll id ommunstyrelsens ordförande Jan Johansson 3 örvaltningsberättelse 4 edovisningsprinciper 9 rdlista 1 oncernredovisning 11 ommunens ekonomiska redovisning 18 riftredovisning i sammandrag nvesteringsredovisning i sammandrag esultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning oter Personalbeskrivning med nyckeltal Hälsofrämjande åtgärder erksamhetsberättelser från nämnder, styrelser och förvaltningar 34 ocialnämnden Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ymnasie- och vuxenutbildningsnämnden iljö- och byggnämnden ommunkansliet konomikontoret Personalkontoret äringslivskontoret astighetskontoret ostförvaltningen Tekniska kontoret evisionsberättelse 57

3 ommunstyrelsens ordförande om bokslutet TYL Ö valitén i vår kommunala verksamhet är i stort bra. en undersökning som gjorts av ommun- kompassen har gett oss kunskap och förutsätt- ningar för att ytterligare förbättra vissa delar och bli ännu bättre. ter har vi klarat av att hålla vår ekonomi på plussidan. et är femte året nu. Tyvärr kan vi inte jubla allt för mycket. i dras fortfarande med stora underskott i verksamheten. et är något som vi måste anstränga oss för att rätta till. 7 kommer att bli ett tufft år och det kommer att följas av ytterligare ett tufft år 8. ärför måste vi alla hjälpas åt att hitta vägar så att vi kan hålla budgeten i alla verksamheter. et är en förutsättning för att inte skapa större problem de kommande två åren. ompetensen bland våra anställda och viljan att göra sitt bästa trots ibland krympande budgetar ser jag som en viktig resurs i den framtida utvecklingen av vår kommun.i kommer att bygga vidare på vårt framtidsbygge. esultatet för hela kommunkoncernen är bra och de kommunala bolagen med något undantag bidrar till detta. Befolkningsminskningen för var betydligt större än 5 och det betyder minskade intäkter i storleksordningen ca 13 miljoner. et stora tappet ligger i skillnaden mellan födda och avlidna. år arbetsmarknad har utvecklats positivt och under har antalet arbetslösa minskat i jämförelse med föregående år. Trots ett kärvt år så har vi ändå lyckats med att fortsätta en positiv utveckling bl a inom skolans område. en nya skolan i yland har förverkligats och tagits i bruk. Jan Johansson kommunstyrelsens ordförande 3

4 ÖLTBÄTTL emårsjubileum etta räkneexempel visar att vi skulle behöva dra in ungefär 11 heltidstjänster för att klara ekono- min. u är det ju så att vi har andra kostnader än personal och att minskningar där gör att vi klarar oss med färre indragningar men det kommer ändå att krävas kännbara minskningar av antalet an- ställda. et som balanserade de verksamhetsansvarigas budgetöverskridanden var bättre skatteutfall, låga räntor och ett nytt pensionsavtal som gav en engångssänkning av kostnaden. i har en lång väg att gå innan de verksamhetsansvariga har balanserat sina budgetar. n annan stor utmaning är att jämka samman investeringsbehoven inom framförallt äldreom- sorgen med det ekonomiska utrymmet. konomiska utmaningar Budgetansvariga och ekonomer kommer att få jobba för att parera intäktsbortfall som specifikt drabbar ramfors samt balansera budgetunderskott. e saker som påverkar vår ekonomi mest negativt är: r blev det femte året i rad som vi klarade balanskravet dvs ett positivt resultat. Tyvärr måste vi konstatera att vi inte gjorde det tack vare de verksamhetsansvariga utan snarare trots de över- drag som verksamhetsansvariga orsakade. et sammanlagda budgetöverskridandet som verksamhetsansvariga orsakade uppgick till 3,7 mkr. et är en fullständigt oacceptabelt hög siffra. amtidigt kommer våra personalkostnader att öka med ungefär 3,3-3,7 % per år. ummerar vi både 7 och 8 ger detta sparkrav som motsvarar drygt 5 % av personalkostnaderna eller ca 85 heltidstjänster. Till detta måste vi lägga sparkrav för att balansera nuvarande underskott. nderskottet motsvarar ca 7 heltidstjänster. ffekter av det nya utjämningssystemet som medför att statsbidraget minskar med över 17 mkr. bo för den största utmaningen att dels hålla nere är det gäller de kommunala bolagen står ram- inskningen genomförs successivt under ett antal vakansgraden och dels klara stigande räntor samtidigt som skulderna minskas. år. Bortfall av den mellankommunala utjämningen avseende omsorgsverksamheten. tjämningen tgärder för att minska underskott gjordes i form av en engångsreglering. e pengar vi i kommer att satsa på utbildning av såväl nämn- fick skuldfördes och upplöses därefter årligen. der, förvaltningsledningar som budgetansvariga. nder in-täktsredovisades 3,5 mkr. r 8 redovisas de sista intäkterna avseende detta. i kommer vidare att satsa på ett nytt system som örändringen av det generella anställningsstödet gör det möjligt för budgetansvariga att själva till vanligt anställningsstöd. ftersom ramfors lägga in sina budgetar (där godkännande görs av har många kommunanställda jämfört med invånaförvaltningschef). örhoppningen är att de ska rantalet förlorar vi 3,5 mkr från år 7 och framkänna större ansvar för en budget som de själva åt. Befolkningsminskningen uppgick till 91 gjort. stycken. n så stor minskning under ett skatteår betyder ett intäktsbortfall på 13,1 mkr. nom hemtjänsten planeras en förändring så att umma budgetöverskridanden för de verksamhetsansvariga uppgår till 3,7 mkr. intäkter baserat på aktuellt omvårdnadsbehov. nettobudgeten tas bort och ersätts av interna Budgeten för 7 har bara ett resultat på 4,5 mkr nom hemtjänsten införs även ett nytt planeringsjämfört med 9 mkr beroende på ett bortfall system som bör kunna ge effektiviseringsvinster. på mkr i lss-utjämningen som kom sent i budgetprocessen. enom byggandet av ny skola i yland ård- och omsorgsförvaltningen är den förvalthar vi tvingats ta upp ett nytt på 3,5 mkr. essning som står för huvuddelen av underskottet utom stiger räntorna och vi har nyligen bundit 5 % av lånestocken. nder gav räntekostnader (1,7 mkr). e har upprättat en åtgärdsplan som ett budgetöverskott på 5,8 mkr. nder 7 de vid två tillfällen avrapporterat till fullmäktige. kommer vi bara att klara budgeten. i vet även att nligt den senaste prognosen ska de nå budgetba- det nya pensionsavtalet medför högre kostnader lans år 7. 7 än. essa intäktsbortfall gör att summa skatter och Även socialtjänstförvaltningen som har det näst statsbidrag väntas minska med,9 % år 7 största underskottet (-,4 mkr) har upprättat en (sedan vi justerat för omvandling av riktade bidrag åtgärdsplan. tgärdsplanen räcker dock inte för till generella) och bara växa med 1,88 % år 8. att nå balans 7. 4

5 ÖLTBÄTTL Befolkning ågra företag, främst inom handeln, har bytt ägare. id utgången av år hade ramfors kommun Här har äringslivskontoret spelat en avgörande invånare. nder förlorade kommu- roll nen 91 invånare. et motsvarar 1,4 % av den olksam har ytterligare utökat arbetsstyrkan befolkning som fanns vid årets början. en kraftimed den av företagen önskade öretagslotsen äringslivskontoret har under året jobbat vidare ga minskningen under perioden ramdragningen av dalsbanan har avancerat och mattades av -4 men ökar något igen arbetena har kommit att bedrivas runt tätorten 5-. lyttningsnettot var 77 ( - ommarlovsföretagandet bland ungdomar utveck- 83, -83 5, år 4, 4 år 3, las explosionsartat till i år ett 3 tal små ferieföre- 5 år, 44 år 1, 7 år och tag år 1999). tabellen längst ned på sidan samman- äringslivskontoret har engagerat oss i ng örefattas de senaste 1 årens befolkningsförändring. tagsamhet en krympande befolkningen medför att komarbetat med etableringar av nya handelsföretag äringslivskontoret har, tillsammans med På tan, munen varje år förlorar skatteinkomster och statsbidrag. en infrastruktur som redan finns i äringslivskontoret har arbetat med inflyttarservi- kommunen ska underhållas och bekostas av allt ce färre kommuninvånare. äringslivskontoret har, deltagit i de flesta lokala företagarföreningars ordinarie arbete äringsliv rbetsmarknad är det gäller etableringar kan man konstatera att id årsskiftet /7 var personer öppet diskussioner förs med några företag och förearbetslösa och 357 personer i konjunkturprogtagskonstellationer från mellan- och södra veriram. et kan jämföras med 5/ då 88 ge. tt antal mindre firmor har etablerats från personer var öppet arbetslösa och 44 i konjunk- tockholmsområdet. essutom har vi etablerat turprogram. några handelsföretag, gjort förarbetena till etableringen av ollarstore samt medverkat i iljö etableringen av Hammar ekan i yland. ramfors är sedan 5 medlem i föreningen veriges kokommuner () nder året har Hexaformer beslutat att förlägga det regionala miljömålsarbetet har länsstyrelsen en del av sin verksamhet till ästervik. lanserat ästernorrland som - län. Bland annat innebär det att länets samtliga kommuner är det gäller nystart av företag har det varit ett är medlem i. n årlig redovisning skall utmärkt år. Över 13 nya företag har etablerats lämnas som ska visa utvecklingen utifrån nyckeloch det gör året till det bästa sen 199-talet. tal som tagits fram ånga av de som startar nya företag väljer att inte registrera sin verksamhet hos P utan endast nder har ramfors kommun utarbetat en ansöka om -skattsedel hos kattemyndigheten. klimatstrategi och energiplan. tt klimatinveste- ramfors är för övrigt inte bara den företagstä- ringsprogram har också tagits fram som en del i taste kommunen i ästernorrlands län utan också arbetet med en limpansökan. ommunen den kommun som det startas mest företag ägda av kommer genom de åtgärder som planeras, väkvinnor i länet. sentligt minska sina utsläpp av koldioxid. om del i miljölänet ästernorrland kan ramfors nu vara ör befintliga företag har inneburit mest en föregångare tillsammans med Örnsköldsvik positiva förändringar. et har bland annat inne- och undsvall. burit att: ramfors lokala mål åra större företag har gjort omfattande investe- m klimatinvesteringsprogrammet genomförs ringar i både produktions- och produktutveckling kom-mer en reduktion av koldioxidutsläppen ske tt stort antal arbetstillfällen har bevarats hos flera med drygt 14 % som en direkt följd av åtgärderav kommunens företag, i arbetet har bl a äringsna. idare kommer el motsvarande 11 Wh livskontoret/b spelat en viktig roll. Höga usten har bland andra erdinskoncernen sparas årligen. essutom kommer ca Wh el och Polarbröd ökat antalet anställda produceras av förnyelsebara bränslen i två kraft- BLÖÄ r ntal 31/ ntal + / ntal% -1,53-1,75 -,8 -,3 -, -1,15 -,98 -,1-1,35-1,44 5

6 ÖLTBÄTTL värmeverk.etta ger möjlighet att sätta följande mål för perioden: tsläpp av koldioxid från källor inom ramfors kommun ska år 1 vara 3 % lägre än utsläppen år 199. ommunen ska samarbeta med industrin för att minska koldioxidutsläppen. ommunen ska arbeta för att transportlösningar med liten klimatpåverkan blir tillgängliga. ommunen ska arbeta för ökad energieffektivisering och hushållning med energi ommunen ska påskynda övergången till långsik- tigt hållbara energisystem ommunen ska arbeta för en förbättrad lokal energiförsörjning essa mål är konkretiserade i mätbara delmål och handlingsprogram med åtgärder direkt kopplade till målen ramfors är starkt präglat av sin skogsindustri. Trots att det idag bara återstår två stora industrier, är både utsläppen av koldioxid och energianvänd- ningen dominerade av industrin tillsammans med en mängd mindre service- och entreprenadföretag. n av orsakerna till denna dominans är de industrirelaterade transporterna. ftersom transporter både av gods och av människor är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp, måste en trovärdig klimatstrategi omfatta åtgärder inom transportområdet. ramfors har här ett gyllene läge i och med bygg- nationen av Botnia-/dalsbanan genom kommu- nen. ollektivtrafikutbyggnad som ett kopplat projekt till järnvägsutbyggnad är ett mål, och kan genom den stora uppmärksamheten omkring järnvägsbygget ge extra draghjälp åt en ny kollektivtrafikidé. en innebär i korthet att öka turtätheten genom övergång till anropsstyrd trafik samt samordning av skolskjutsar, färdtjänst och linje- trafik vilket ger en kollektivtrafik med god åt- komst även utanför tätorterna. ilket för ramfors del är extra viktigt genom den spridda be- folkningen och strukturen med en mängd små- samhällen fördelade över hela kommunen. iktiga händelser öljande händelser är viktiga att känna till för dig som läser denna årsredovisning: Christer ilsson lämnade uppdraget som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet /7. y ordförande är Jan Johansson. maj uppdrog kommunfullmäktige till socialnämn- den att snarast möjligt vidta åtgärder för att nå balans i budgeten. tgärdsprogrammet har medfört att området särskilt boende sänkt sina kostna- der. enom bildandet av ett vårdplaneringsteam har kostnaderna för utskrivningsklara och köpta platser på åviken minskat. n ny organisation för sjuksköterskorna har inneburit en minskning med 3,5 helårsarbetare. dministrationen och verksamhetsstödet har också organiserats om och minskats med 5 helårstjänster. Äldreboendet för utvecklingsstörda i yland har avvecklats. den senaste prognos som lämnats tror vård-och omsorgsförvaltningen på att budgetbalans nås 7. n delvis förändrad organisation i hemtjänsten har införts under året. örändringen innebär att anta- let hemtjänstgrupper minskas från 7 till. amtidigt infördes ett databaserat planerings- och insats- registreringssystem i hemtjänsten. atastödet innebär att man kan planera personalresurser och fordon på ett optimalt sätt. ästa år kommer systemet att byggas ut och fungera som en kvali- tetssäkring genom att de insatser som biståndsenheten beviljat kommer att följas upp genom insats- registrering. nder beslutades om byggande av två nya äldreboenden på totalt ca 8 platser. Boendena ersätter äldre befintliga boenden. et första står klart i början av 9. et andra står klart några år senare. en totala investeringen uppgår till ca 9 mkr. ommunen bygger det ena och bostadsbola- get rambo B det andra. nder färdigställdes den nya skolan i yland. Totalt investerades drygt 3 mkr. konomisk översikt, oncernen rets resultat i koncernen uppgår till 1, mkr (4,3 mkr). esultatet exklusive jämförelsestö- rande poster uppgår till 1,8 mkr (9,3 mkr). nvesteringarna uppgick sammantaget till 8,8 mkr (9, mkr) varav kommunen 4,5 mkr (38,3 mkr). ommunkoncerens investeringar kan jämföras med avskrivningar på 8,8 mkr (9, mkr). konomisk översikt, ramfors kommun rets resultat är sista raden i resultaträkningen. Begreppet årets resultat är synonymt med begreppet förändring av eget kapital. get kapital finns på skuldsidan i en balansräkning. örenklat kan eget kapital ses som tillgångarna minus skulderna. m tillgångarna ökar utan att skulderna ökar växer det egna kapitalet. å har också årets resultat varit positivt. en kommun med växande befolkningsunderlag och därmed växande behov av kommunal service kan både tillgångar och skulder tillåtas växa. å länge tillgångarna växer lika snabbt eller snabbare än skulderna kan relationen mellan eget kapital och totala tillgångar hållas oförändrad. ituationen är annorlunda i en kommun med minskande befolkning. nvesteringar i nya tillgångar ska betalas av framtidens kommuninvånare. m antalet invånare minskar, minskar också möjligheten att betala investeringarna. ommunallagen innehåller regler om att resultatet måste vara positivt.

7 ÖLTBÄTTL rets resultat har de fem senaste åren varit (be- mkr i de kommunala bolagen. ålet om skuldlopp i kr): minskning uppnåddes inte. nder och 3 ingår bidrag från kommundelegationen med sammanlagt 53 mkr. Borgensåtaganden T LTT , + 41,1 +,1 +,1 + 4,5 ommunens totala borgensengagemang uppgår till 739,3 kr vilket motsvarar kr per kommuninvånare ( kr). ör specifikation se not 4 i kommunens årsredovisning. tav ökningen på 3.88 kr per invånare förklaras kr av omläggning av lån mot annan säkerhet till lån mot borgen i de kommunala bolagen. ettokostnader i förhållande till skatteintäkterna tt av kommunens finansiella mål är att verksamhetens nettokostnader inte får öka snabbare än ommunen hade år 153 tkr i kostnader för skatteintäkterna. n bestående obalans kommer infriade borgensförluster (5 3 tkr). att medföra stora problem. Jämförelsestörande kostnader och intäkter ingår inte i måttet. m Pensionsåtaganden nettokostnadernas andel av skatteintäkter och nedanstående tabell redovisas de totala pensionstatsbidrag ökar har målet inte nåtts. såtaganden som fanns per den 31/1. nder har åtagandet ökat beroende på en ettokostnadernas (exklusive avskrivningar och sänkning av diskonteringsräntan samt att ramökning av pensionsskuld) andel av skatteintäkter- fors redan gjort en omvärdering för en na (inklusive statsbidrag) har utvecklats så här väntad kommande ökning av den beräknade (belopp i kr): livslängden. nder uppfylldes målet. TTL PT 31/1 TTT % 94% 94% 1% 99% Total skuldbörda per invånare tt finansiellt mål är att kommunens totala skuldbörda per invånare ska minska realt. den totala skuldbördan räknas alla skulder i balansräkningen samt borgensåtaganden och ansvarsförbindelse avseende intjänad pension före edanstående tabell visar utvecklingen av total skuldbörda per invånare (belopp i kr). en första raden visar den nominella utvecklingen. en andra raden visar den reala utvecklingen efter med hänsyn till konsumentprisindex. ålet infördes 3. LBÖ P ellankommunal utjämning samband med skatteväxling av omsorgen, sär- skolan och delar av psykiatrin in- fördes en mellankommunal utjämning. ramfors erhöll ett nuvärdesberäknat engångsbelopp på 5,7 mkr. etta belopp upplöses successivt en kraftiga ökningen från 5 förklaras huvudsakligen av omvärdering av pensionsåtagandet (motsvarar ca 4.4 kr/ invånare realt) samt att lån i kommunala bolag mot annan säkerhet än borgen lades om till borgenslån (motsvarar 3.4 kr/invånare realt). esterande ökning beror på återupptaget lån på 3,5 mkr i samband med byggandet av nylandsskolan samt nya lån på vsättningar 7, 3,5 3,3 nsvarsförbindelse 557,4 44,4 459,8 ntjänat 5 (kort skuld) 3,5 3,5 3,3 vgår finansiella placeringar,,, Totalt åtagande för pensioner 8,5 518,4 515,4 nvesteringar ommunens investeringsnivå 4,5 kr, ligger 8,5 mkr över avskrivningarna. et beror på investering i ny skolbyggnad i yland. Långsiktigt kan kommunen investera maximalt i nivå med avskrivningarna. nder perioden 7-9 kommer nivån dock att överskridas på grund av investering i ett nytt äldreboende. ettoinvesteringar kr nder 3 och 4 investerades 9 mkr i ramfors vårdcentral för landstingets räkning. astigheten såldes i december 4. TTT (kr)

8 ÖLTBÄTTL änslighetsanalys ommunens ekonomi påverkas av en rad fakto- rer. omliga kan påverkas genom kommunala beslut medan andra ligger helt utanför kommu- nens kontroll. edan beskrivs effekten av hur ett antal förändringar påverkar kommunens ekono- mi. under en trettonårsperiod enligt en fastställd plan där summan av upplösta medel och avkastning på återstående medel motsvarar den årliga utjämning som låg till grund för engångsbeloppet. nder har 3,5 mkr upplösts (5 4, mkr). id utgången av återstår 4, mkr att upplösa. pplösningen redovisas som ett generellt statsbidrag. örändring kr Bruttokostnad 1% 1 ettokostnad 1% 9 Löneökning 1% 7 örsörjningsstöd 1% 1 katteunderlag 1% 8 -taxa 1% 5 tdebetering 1 kr 3 8

9 PCP Tillämpade redovisningsprinciper ommunen ramfors kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av rådet för kommunal redovisning. etta medför att åtagande för pensioner intjänade före 1998 (557,4 mkr) finns redovisade utanför balansräkningen bland åtaganden. oncernen en sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. ed förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. en proportionella metoden innebär att endast ägd andel av bolag tas in i redovisningen. issa olikheter i redovisningsprinciper mellan kommun och bolag finns men dessa har inte bedömts vara så stora att justeringar behövt göras. nom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan de ingående enheterna. lla sådana transaktioner av väsentlig karaktär har eliminerats. 9

10 LT 1 rd och Begrepp nläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. vser kommunens värdepapper, långfristiga fordringar, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. vskrivningar: Planmässiga värdenedsättning av anläggningstillgång som beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. ka i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång. vsättningar: konomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. nsvarsförbindelser: öjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. tagandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet. Balansräkning: isar samtliga skulder och tillgångar vid bokslutsdagen. Betalningsflödesrapport: edovisning av hur kommunen har fått in pengar samt hur de har använts under året. Till skillnad från resultaträkningen som visar kostnader/intäkter redovisas här ut- och inbetalningar. Borgensåtagande: n förpliktelse att betala ränta och amortering för ett lån om låntagaren inte betalar. get kapital: killnaden mellan tillgångar och skulder. örvaltningsberättelse: en är en lagreglerad del av årsredovisningen som ska informera om förhållanden och händelser som är viktiga för bedömning av kommunens ekonomi, väsentliga personalförhållanden samt kommunens förväntade utveckling. idare ska investeringsutfallet och budgetavvikelser framgå. nvestering: nskaffning av resurs med längre varaktighet än ett år. Jämförelsestörande: n kostnad eller intäkt av markant engångsnatur och betydande belopp. oncernredovisning: n sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för kommunen och kommunens bolag. ortfristiga fordringar: ordringar som ska betalas inom ett år. ortfristiga skulder: kulder som ska betalas inom ett år. Långfristiga skulder: kulder som betalas först efter ett år. ettoinvesteringar: nvesteringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. ettokostnader: riftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. inansieras med skattemedel. msättningstillgång: gendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering: ördelning av kostnader och intäkter till det år då resurserna tillkommer eller förbrukas. Program: e verksamheter fullmäktige uppdragit åt en nämnd att bedriva. esultaträkning: ammanfattning av årets intäkter och kostnader, visar hur förändringen av kommunens eget kapital har uppkommit.

11 C Bolag och stiftelser Bolag ingående i koncernen ramfors kommunhus (1%) ommunalförbund som ingår i koncernredovisningen rambo Bostads B äddningstjänstförbundet Höga usten dalen 33 procent ramfors ediateknik B Övriga bolag och stiftelser/motsv där kommunen är delägare/intressent ramfors ndustri B ästernorrlands Läns Trafik B 5 procent B ramfors nergiverk ramfors järrvärme B helägt av B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B helägt av B ramfors nergiverk Övriga kommunägda bolag som ingår i koncernredovisningen ommunbränsle i dalen B 33 procent ramfors/ollefteå lygplats B 5 procent ommentus B tiftelsen usthallen tiftelsen Länstekniskt Centrum i ramfors itt verige Turism ekonomisk förening ommuninvest 11

12 C oncernen ramfors kommun yfte med koncernredovisningen för kommunen är främst att belysa det totala ekonomiska åtagan- det, samt att underlätta jämförelser mellan olika kommuner, oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. ramfors kommuns koncernredovisning ingår kommunen och ramfors ommunhus B med dotterföretagen rambo Bostads B, B ramfors nergiverk, ramfors ndustri B samt ramfors ediateknik B. idare ingår ramfors/ollefteå lygplats B och ommunbränsle i dalen B samt äddningstjänstförbundet Höga usten dalen. ärde och andelar i kommunens bokföring ominellt Bokfört öst Bolag värde (kkr) värde (kkr) andel % ramfors ommunhus B ramfors/ollefteå lygplats B ommunbränsle i dalen B äddningstjänsten Hk 33 esultaträkning (Belopp i mkr) ot 5 erksamhetens intäkter ,1 erksamhetens kostnader -1 14,4-1 18,3 Jämförelsestörande intäkter,, Jämförelsestörande kostnader 3 -, -5, vskrivningar 4-71,4-7,5 erksamhetens nettokostnader -891,5-87,7 katteintäkter 79, 45,5 enerella statsbidrag 47,7 51,4 inansiella intäkter 5 1, 1,3 inansiella kostnader -3, -3, katter o minoritetsandelar 7 -,4 -, esultat före extraordinära poster 1, 4,3 rets esultat 1, 4,3 1

13 C Balansräkning (Belopp i mkr) TLL ot 5 nläggningstillgångar - oodwill mfl imateriella tillgångar 8, 1,9 - ark,byggnader o tekn anläggn ,3 1 3, - askiner och inventarier 1, 3,3 - inansiella anläggningstillgångar 7,9, umma anläggningstillgångar 1 411, 1 39,4 msättningstillgångar - örråd, exploateringsfast 5,5 4,8 - ortfristiga fordringar 11 8,1 49,3 - ortfristiga placeringar,3, - assa och bank 1 47,9 37,3 umma omsättningstillgångar 13,8 94,1 umma tillgångar 1 534,8 1 48,5 T PTL, ÄTT CH L get kapital 13 33,3 3,1 därav årets resultat 1, 4,3 vsättningar - vsättningar för pensioner o likn.förpliktelser 14 31,9,4 - ndra avsättningar 15 9,1,7 umma avsättningar 11, 89, kulder - Långfristiga skulder 1 898,8 8,4 - ortfristiga skulder , 8,9 umma skulder 1 97,4 1 71,3 umma get kapital, avsättningar och skulder 1 534,8 1 48,5 Poster inom linjer Pensionsåtaganden före 1998 kommunen 557,4 44,4 Borgensåtaganden egnahems lån mm 7,5 9, 13

14 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 erksamhetsintäkter ommunen 9,7 14,7 ommunhus 148,3 133,8 Övriga 3,1 1,7 umma 41, 37,1 * oten visar intäkterna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden. ot erksamhetskostnader ommunen 1 8,9 1 34,7 ommunhus 14,3 1,7 Övriga 9, 7, umma 1 14,4 1 18,3 * oten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala kostnader reducerade med interna mellanhavanden ot 3 Jämförelsestörande kostnader Jämförelsestörande kostnader fördelas på kommunen med 1,8 mkr och rambo med 4,8 mkr. rambos kostnader består av kostnader för rivning av Ytterlännäsgården, omdragning av kablage olsidan samt konsultkostnader för kommande rivningar, samt avsättning för kommande rivningar. en del som fördelas på kommunen utgörs av nedskrivning av fordran ot 4 vskrivningar ommunen 34, 33, ommunhus 35,9 33,5 Övriga 1, 1,1 umma 71,4 7,5 ot 5 inansiella intäkter ommunen,, ommunhus,8, Övriga,,1 umma 1, 1,3 ot inansiella kostnader ommunen 4, 4, ommunhus 18,9 18,3 Övriga,1,1 umma 3, 3, ot 7 katter, minoritetsandelar katter betalda,,5 katter latenta,4 -,3 umma,4, ot 8 oodwill mfl imateriella tillg. Posten utgörs av utgifter för inköp av dataprogram till -koncernen ot 9 ark, Byggnader, nlägg. ommunen 499, 49, ommunhus 838,8 87, Övriga 3,8 1,4 umma 1 34,3 1 3, 14

15 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 askiner och inventarier ommunen 5,1 4,8 ommunhus 8,5 33,9 Övriga 7, 4, umma, 3,3 ot 11 ortfristiga fordringar ommunen 5,8 33,3 ommunhus 13, 14, Övriga,1 1,5 umma 8,1 49,3 ot 1 assa och bank xternt saldo koncernkonto *) 45, 3,4 Övrig kassa och bank,7,9 umma 47,9 37,3 *) e vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. killnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor. ot 13 get kapital ngående eget kapital 3,1 31,3 Justeringar efter föreg bokslut,,5 Justerad ingående balans 3,1 31,8 irektbokat mot eget kapital,, rets resultat 1, 4,3 umma 33,3 3,1 ot 14 vsättn. pensioner o likn. ommunen 7, 3,5 ommunhus,, Övriga,3,7 umma 31,9,4 ot 15 ndra avsättningar ommunen 5,5 54,1 ommunhus 1,9,7 Övriga 1,8, umma 9,1,7 ot 1 Långfristiga skulder ommunen 19,9 138,5 ommunhus 7,5 71,5 Övriga,4,3 umma 898,8 8,4 (därav rambo,7,7 ot 17 ortfristiga skulder ommunen 148,3 141,1 ommunhus 45,4 3, Övriga 4,9 4,3 umma 198, 8,9 15

16 C akta om koncernen ramfors ommunhus B Bildat år 1993 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget är moderbolag för rambo Bostads B, ramfors ndustri B, B ramfors nergiverk med dotterbolag och ramfors ediateknik B Bolagets huvuduppgift är styrning/samordning av koncernbolagen. Bolaget har inga anställda. ommunhuskoncernen: Balansomslutning mkr 9 mkr esultat: 5 3,7 mkr, mkr rambobostads B Bildat år 1989 (mbildat från stiftelse startad 1947) tyrelseordförande, Jan Johansson, ke undqvist Bolagets huvuduppgift är att äga och förvalta bostadsfastigheter. örvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter. nom bolaget finns ca 1 anställda. ramfors ediateknik B Bildat år 199 tyrelseordförande, Jan Johansson, Tomas Jansson Bolaget är leverantör av bredband och kabel-t tjänster. Bolaget har ca 7,5 anställda. B ramfors nergiverk Bildat år 1958 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget är verksamt inom området distribution av elenergi. bolaget finns anställda. ramfors järrvärme B Bildat år 199 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Bolaget har 7 anställda. otterbolag (1 %) till B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B Bildat år 1989 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget sköter och underhåller elnätet åt B ramfors nergiverk samt vägbelysningen åt ramfors kommun och vägverket. Bolaget har13 anställda. Ägare fr o m 1997, B ramfors nergiverk ramfors ndustri B Bildat år 198 tyrelseordförande, Christer ilsson, lf Högberg Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla industrilokaler samt att stödja det lokala näringslivet och medverka till bildandet av företag. ntal anställda 5

17 C akta om koncernen ramfors/ollefteå lygplats B (5%) Bildat år 1997 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget bedriver och utvecklar flygplatsverksamhet på ramfors/ollefteå flygplats. ntal anställda ca 17 ommunbränsle i dalen B (33 %) Bildat år 198 tyrelseordförande, Jan äsström, Håkan Larsson Bolaget är verksamt inom ollefteå kommun. Produktion och leverans av bränsletorv till Härnösands och ramfors värmeverk. Bolaget har ingen fast anställd personal. äddningstjänsten Höga usten - dalen (33 %) Bildat år 3 irektionsordförande, Jan Johansson äddningschef, Peter Carlstedt äddningstjänsten Höga usten dalen är ett kommunalförbund mellan ollefteå, ramfors och Härnösand. örbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. äddningstjänsten skall svara för räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. äddningstjänsten bedriver dessutom förebyggande verksamhet som syftar till att hindra att brand och andra olyckor uppstår. otningsväsendet ingår i det förebyggande brandförsvaret. ntal anställda: 195 oncernbolagens balansomslutning och resultat oncernbolag Balansomslutning kr esultat kr 5 5 ramfors ommunhus B 73,9 73,4 -,1 +3,4 rambo Bostads B 757,7 755,9 +,5 +4, ramfors ediateknik B 3,1 7,8 +5, +,1 ramfors ndustri B 3,3,4 +,1 +1,5 B ramfors nergiverk 37,8 39,4 +3,1 +1,8 ramfors järrvärme B 84,3 73,9 +,4-1, ramfors nergitjänster B 5,1 1, -, +,1 ommunbränsle i dalen B 18,7 19,5 -,5 -, ramfors/ollefteå lygplats B 1,8 4,9,, äddningstjänstförbundet Höga usten-dalen,1 3,3 -, +, esultatet är före eventuella bokslutsdispositioner och skatt. 17

18 rift- och investeringsredovisning i sammandrag T P Ä/ÖLT 5 (mkr) ämnd/tyrelse ostnad ntäkt etto Budget kostnad avvikelse ocialnämnd -ocialtjänstförvaltningen -57,9 8,1-49,8 -,4 -ård-och omsorgsförvaltningen -49,1 5, -34, -1,7 elsumma socialnämnden -487, 73,1-413,9-17,1 Barn- ultur- o tbildningsnämnd -33,4 3,9-9,5-1, ymnasie- o uxenutbildningsnämnd -14, 4,5-93, -,1 iljö- och byggnämnd -11,9 5,3 -,5,4 ommunstyrelse - ommunkansli -4, 15,3-4,7,4 - konomikontor -37,3 7,1-3,, - Personalkontor -,5, -,4,3 - äringslivskontor -7,1 1, -5,8, - Tekniskt kontor -171,9 19,4-4,5 -, - ostförvaltning -43, 41,8-1,8 -,3 - astighetskontor -77, 7,1 -,9-1,9 elsumma kommunstyrelsen -38,7 4,9-117,7-3,3 umma verksamheter -1345,1 4,8-94,3-3,7 inansiering, nettointäkt -17,8 58,5 4,8, umma verksamhetskostnad/ intäkt -1 3,7 479,3-883,4-17, Övriga resultatsteg vskrivningar -34, -34,,8 Jämförelsestörande intäkter,, Jämförelsestörande kostnader -1,8, erkamhetens nettokostnader enligt -919, -1,8 resultaträkningen TTT -- P HT (mkr) Program emensam administration,3,3 1,5 1,3,5 rbete och näringsliv,,3,,1-5, ark o bostäder,,1,3,1, ommunikationer 4, 4,9 4,3 4,1, ritid o kultur 1,1 3,,3 5,5 1,4 nergi, o avfall 7,7 7, 3,7 7, 4,5 tbildning, 1,1 17,1 4,9,7 ocial omsorg 3,1 1, 4, 54,7 3,5 iljö o samskydd,,4, 1,5, 4,5 38,8 7,4 79,7 39, 18

19 rift- och investeringsredovisning i sammandrag TTT 1-5 P ÖLT (mkr) örvaltning ocialnämnd 1, 1,,8 1,,7 Barn- kultur och tbildningsnämnd 1,5 1,1,9 1,8, 1,9 1,1 1, 1,5,7 iljö- o byggnämnd,, ommunkansli,1,,,1-4, konomikontor,1,,1,1, Personalkontor äddningstjänst, 1,5, äringslivskontor Tekniska kontoret 1, 15, 8, 15,9 8, astighetskontor 5,1 19, 57, 55, 3,7 ostförvaltning,,3 1,4,8, lygplats,5 1,3 umma 4,5 38,8 7,4 79,7 33, Bland års större investeringar, 4,5 mkr netto, märks ylandsskolan 17,3 kr Östby vattenverk, långsamfilter 1,8 kr dalsskolan etapp 1, kr Beläggningsarbeten,1 kr trinneskolan till förskola,3 kr Brunnevägen, beläggning 1,5 kr Projektering emensboende,1 kr T TÖ BJT (> 1, ) Ä ÄTÄLL ( ) (ettobelopp) edovisat tfall Budget Total Beslutad kostnad inv.utg. bjekt 1. ylandsskolan 17,3 9, 33,3 3,8. Brunnevägen 1,5 1,5 3,7 3, edovisning av beslut Total varav om investeringar (i mkr) budget ursprunglig Tilläggs Ytterligare vgår årsbudget budget (1) objekt () objekt (3) 55, 35,, (1) 3/ och 4/ () mföringar från drift till investeringsbudget i enlighet med revisionens anvisningar. (3) mföringar från investeringsbudget till driftbudget 19

20 esultaträkning LTTÄ ( mkr) rsprunglig ot 5 Budget erksamhetens intäkter 1 88,1 9,9 erksamhetens kostnader , ,1 vskrivningar 3-34, -33, Jämförelsestörande intäkter 4,, Jämförelsestörande kostnader 4-1,8, erksamhetens nettokostnader -919, -894, -9, (es 1) katteintäkter 5 79, 45,5 7,5 enerella statsbidrag netto 47,7 51,4 4,4 inansiella intäkter 7 1, 1,9 1, inansiella kostnader 8-4, -4, -1,4 esultat före extraordinära poster (es ) 4,5,1 9,1 xtraordinära intäkter,, xtraordinära kostnader,, rets esultat (es 3) 9 4,5,1 9,1

Foto: Marlene Billmark

Foto: Marlene Billmark oto: arlene Billmark rsredovisning rsredovisning ramfors kommun rafisk form, layout och produktion: nformationsavdelningen Tryck: ommunservice ver. 8.4.16 nnehållsförteckning nnehåll id ommunstyrelsens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer