Årsredovisning 2006 Kramfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Kramfors kommun"

Transkript

1 rsredovisning ramfors kommun

2 nnehållsförteckning nnehåll id ommunstyrelsens ordförande Jan Johansson 3 örvaltningsberättelse 4 edovisningsprinciper 9 rdlista 1 oncernredovisning 11 ommunens ekonomiska redovisning 18 riftredovisning i sammandrag nvesteringsredovisning i sammandrag esultaträkning Betalningsflödesrapport Balansräkning oter Personalbeskrivning med nyckeltal Hälsofrämjande åtgärder erksamhetsberättelser från nämnder, styrelser och förvaltningar 34 ocialnämnden Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ymnasie- och vuxenutbildningsnämnden iljö- och byggnämnden ommunkansliet konomikontoret Personalkontoret äringslivskontoret astighetskontoret ostförvaltningen Tekniska kontoret evisionsberättelse 57

3 ommunstyrelsens ordförande om bokslutet TYL Ö valitén i vår kommunala verksamhet är i stort bra. en undersökning som gjorts av ommun- kompassen har gett oss kunskap och förutsätt- ningar för att ytterligare förbättra vissa delar och bli ännu bättre. ter har vi klarat av att hålla vår ekonomi på plussidan. et är femte året nu. Tyvärr kan vi inte jubla allt för mycket. i dras fortfarande med stora underskott i verksamheten. et är något som vi måste anstränga oss för att rätta till. 7 kommer att bli ett tufft år och det kommer att följas av ytterligare ett tufft år 8. ärför måste vi alla hjälpas åt att hitta vägar så att vi kan hålla budgeten i alla verksamheter. et är en förutsättning för att inte skapa större problem de kommande två åren. ompetensen bland våra anställda och viljan att göra sitt bästa trots ibland krympande budgetar ser jag som en viktig resurs i den framtida utvecklingen av vår kommun.i kommer att bygga vidare på vårt framtidsbygge. esultatet för hela kommunkoncernen är bra och de kommunala bolagen med något undantag bidrar till detta. Befolkningsminskningen för var betydligt större än 5 och det betyder minskade intäkter i storleksordningen ca 13 miljoner. et stora tappet ligger i skillnaden mellan födda och avlidna. år arbetsmarknad har utvecklats positivt och under har antalet arbetslösa minskat i jämförelse med föregående år. Trots ett kärvt år så har vi ändå lyckats med att fortsätta en positiv utveckling bl a inom skolans område. en nya skolan i yland har förverkligats och tagits i bruk. Jan Johansson kommunstyrelsens ordförande 3

4 ÖLTBÄTTL emårsjubileum etta räkneexempel visar att vi skulle behöva dra in ungefär 11 heltidstjänster för att klara ekono- min. u är det ju så att vi har andra kostnader än personal och att minskningar där gör att vi klarar oss med färre indragningar men det kommer ändå att krävas kännbara minskningar av antalet an- ställda. et som balanserade de verksamhetsansvarigas budgetöverskridanden var bättre skatteutfall, låga räntor och ett nytt pensionsavtal som gav en engångssänkning av kostnaden. i har en lång väg att gå innan de verksamhetsansvariga har balanserat sina budgetar. n annan stor utmaning är att jämka samman investeringsbehoven inom framförallt äldreom- sorgen med det ekonomiska utrymmet. konomiska utmaningar Budgetansvariga och ekonomer kommer att få jobba för att parera intäktsbortfall som specifikt drabbar ramfors samt balansera budgetunderskott. e saker som påverkar vår ekonomi mest negativt är: r blev det femte året i rad som vi klarade balanskravet dvs ett positivt resultat. Tyvärr måste vi konstatera att vi inte gjorde det tack vare de verksamhetsansvariga utan snarare trots de över- drag som verksamhetsansvariga orsakade. et sammanlagda budgetöverskridandet som verksamhetsansvariga orsakade uppgick till 3,7 mkr. et är en fullständigt oacceptabelt hög siffra. amtidigt kommer våra personalkostnader att öka med ungefär 3,3-3,7 % per år. ummerar vi både 7 och 8 ger detta sparkrav som motsvarar drygt 5 % av personalkostnaderna eller ca 85 heltidstjänster. Till detta måste vi lägga sparkrav för att balansera nuvarande underskott. nderskottet motsvarar ca 7 heltidstjänster. ffekter av det nya utjämningssystemet som medför att statsbidraget minskar med över 17 mkr. bo för den största utmaningen att dels hålla nere är det gäller de kommunala bolagen står ram- inskningen genomförs successivt under ett antal vakansgraden och dels klara stigande räntor samtidigt som skulderna minskas. år. Bortfall av den mellankommunala utjämningen avseende omsorgsverksamheten. tjämningen tgärder för att minska underskott gjordes i form av en engångsreglering. e pengar vi i kommer att satsa på utbildning av såväl nämn- fick skuldfördes och upplöses därefter årligen. der, förvaltningsledningar som budgetansvariga. nder in-täktsredovisades 3,5 mkr. r 8 redovisas de sista intäkterna avseende detta. i kommer vidare att satsa på ett nytt system som örändringen av det generella anställningsstödet gör det möjligt för budgetansvariga att själva till vanligt anställningsstöd. ftersom ramfors lägga in sina budgetar (där godkännande görs av har många kommunanställda jämfört med invånaförvaltningschef). örhoppningen är att de ska rantalet förlorar vi 3,5 mkr från år 7 och framkänna större ansvar för en budget som de själva åt. Befolkningsminskningen uppgick till 91 gjort. stycken. n så stor minskning under ett skatteår betyder ett intäktsbortfall på 13,1 mkr. nom hemtjänsten planeras en förändring så att umma budgetöverskridanden för de verksamhetsansvariga uppgår till 3,7 mkr. intäkter baserat på aktuellt omvårdnadsbehov. nettobudgeten tas bort och ersätts av interna Budgeten för 7 har bara ett resultat på 4,5 mkr nom hemtjänsten införs även ett nytt planeringsjämfört med 9 mkr beroende på ett bortfall system som bör kunna ge effektiviseringsvinster. på mkr i lss-utjämningen som kom sent i budgetprocessen. enom byggandet av ny skola i yland ård- och omsorgsförvaltningen är den förvalthar vi tvingats ta upp ett nytt på 3,5 mkr. essning som står för huvuddelen av underskottet utom stiger räntorna och vi har nyligen bundit 5 % av lånestocken. nder gav räntekostnader (1,7 mkr). e har upprättat en åtgärdsplan som ett budgetöverskott på 5,8 mkr. nder 7 de vid två tillfällen avrapporterat till fullmäktige. kommer vi bara att klara budgeten. i vet även att nligt den senaste prognosen ska de nå budgetba- det nya pensionsavtalet medför högre kostnader lans år 7. 7 än. essa intäktsbortfall gör att summa skatter och Även socialtjänstförvaltningen som har det näst statsbidrag väntas minska med,9 % år 7 största underskottet (-,4 mkr) har upprättat en (sedan vi justerat för omvandling av riktade bidrag åtgärdsplan. tgärdsplanen räcker dock inte för till generella) och bara växa med 1,88 % år 8. att nå balans 7. 4

5 ÖLTBÄTTL Befolkning ågra företag, främst inom handeln, har bytt ägare. id utgången av år hade ramfors kommun Här har äringslivskontoret spelat en avgörande invånare. nder förlorade kommu- roll nen 91 invånare. et motsvarar 1,4 % av den olksam har ytterligare utökat arbetsstyrkan befolkning som fanns vid årets början. en kraftimed den av företagen önskade öretagslotsen äringslivskontoret har under året jobbat vidare ga minskningen under perioden ramdragningen av dalsbanan har avancerat och mattades av -4 men ökar något igen arbetena har kommit att bedrivas runt tätorten 5-. lyttningsnettot var 77 ( - ommarlovsföretagandet bland ungdomar utveck- 83, -83 5, år 4, 4 år 3, las explosionsartat till i år ett 3 tal små ferieföre- 5 år, 44 år 1, 7 år och tag år 1999). tabellen längst ned på sidan samman- äringslivskontoret har engagerat oss i ng örefattas de senaste 1 årens befolkningsförändring. tagsamhet en krympande befolkningen medför att komarbetat med etableringar av nya handelsföretag äringslivskontoret har, tillsammans med På tan, munen varje år förlorar skatteinkomster och statsbidrag. en infrastruktur som redan finns i äringslivskontoret har arbetat med inflyttarservi- kommunen ska underhållas och bekostas av allt ce färre kommuninvånare. äringslivskontoret har, deltagit i de flesta lokala företagarföreningars ordinarie arbete äringsliv rbetsmarknad är det gäller etableringar kan man konstatera att id årsskiftet /7 var personer öppet diskussioner förs med några företag och förearbetslösa och 357 personer i konjunkturprogtagskonstellationer från mellan- och södra veriram. et kan jämföras med 5/ då 88 ge. tt antal mindre firmor har etablerats från personer var öppet arbetslösa och 44 i konjunk- tockholmsområdet. essutom har vi etablerat turprogram. några handelsföretag, gjort förarbetena till etableringen av ollarstore samt medverkat i iljö etableringen av Hammar ekan i yland. ramfors är sedan 5 medlem i föreningen veriges kokommuner () nder året har Hexaformer beslutat att förlägga det regionala miljömålsarbetet har länsstyrelsen en del av sin verksamhet till ästervik. lanserat ästernorrland som - län. Bland annat innebär det att länets samtliga kommuner är det gäller nystart av företag har det varit ett är medlem i. n årlig redovisning skall utmärkt år. Över 13 nya företag har etablerats lämnas som ska visa utvecklingen utifrån nyckeloch det gör året till det bästa sen 199-talet. tal som tagits fram ånga av de som startar nya företag väljer att inte registrera sin verksamhet hos P utan endast nder har ramfors kommun utarbetat en ansöka om -skattsedel hos kattemyndigheten. klimatstrategi och energiplan. tt klimatinveste- ramfors är för övrigt inte bara den företagstä- ringsprogram har också tagits fram som en del i taste kommunen i ästernorrlands län utan också arbetet med en limpansökan. ommunen den kommun som det startas mest företag ägda av kommer genom de åtgärder som planeras, väkvinnor i länet. sentligt minska sina utsläpp av koldioxid. om del i miljölänet ästernorrland kan ramfors nu vara ör befintliga företag har inneburit mest en föregångare tillsammans med Örnsköldsvik positiva förändringar. et har bland annat inne- och undsvall. burit att: ramfors lokala mål åra större företag har gjort omfattande investe- m klimatinvesteringsprogrammet genomförs ringar i både produktions- och produktutveckling kom-mer en reduktion av koldioxidutsläppen ske tt stort antal arbetstillfällen har bevarats hos flera med drygt 14 % som en direkt följd av åtgärderav kommunens företag, i arbetet har bl a äringsna. idare kommer el motsvarande 11 Wh livskontoret/b spelat en viktig roll. Höga usten har bland andra erdinskoncernen sparas årligen. essutom kommer ca Wh el och Polarbröd ökat antalet anställda produceras av förnyelsebara bränslen i två kraft- BLÖÄ r ntal 31/ ntal + / ntal% -1,53-1,75 -,8 -,3 -, -1,15 -,98 -,1-1,35-1,44 5

6 ÖLTBÄTTL värmeverk.etta ger möjlighet att sätta följande mål för perioden: tsläpp av koldioxid från källor inom ramfors kommun ska år 1 vara 3 % lägre än utsläppen år 199. ommunen ska samarbeta med industrin för att minska koldioxidutsläppen. ommunen ska arbeta för att transportlösningar med liten klimatpåverkan blir tillgängliga. ommunen ska arbeta för ökad energieffektivisering och hushållning med energi ommunen ska påskynda övergången till långsik- tigt hållbara energisystem ommunen ska arbeta för en förbättrad lokal energiförsörjning essa mål är konkretiserade i mätbara delmål och handlingsprogram med åtgärder direkt kopplade till målen ramfors är starkt präglat av sin skogsindustri. Trots att det idag bara återstår två stora industrier, är både utsläppen av koldioxid och energianvänd- ningen dominerade av industrin tillsammans med en mängd mindre service- och entreprenadföretag. n av orsakerna till denna dominans är de industrirelaterade transporterna. ftersom transporter både av gods och av människor är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp, måste en trovärdig klimatstrategi omfatta åtgärder inom transportområdet. ramfors har här ett gyllene läge i och med bygg- nationen av Botnia-/dalsbanan genom kommu- nen. ollektivtrafikutbyggnad som ett kopplat projekt till järnvägsutbyggnad är ett mål, och kan genom den stora uppmärksamheten omkring järnvägsbygget ge extra draghjälp åt en ny kollektivtrafikidé. en innebär i korthet att öka turtätheten genom övergång till anropsstyrd trafik samt samordning av skolskjutsar, färdtjänst och linje- trafik vilket ger en kollektivtrafik med god åt- komst även utanför tätorterna. ilket för ramfors del är extra viktigt genom den spridda be- folkningen och strukturen med en mängd små- samhällen fördelade över hela kommunen. iktiga händelser öljande händelser är viktiga att känna till för dig som läser denna årsredovisning: Christer ilsson lämnade uppdraget som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet /7. y ordförande är Jan Johansson. maj uppdrog kommunfullmäktige till socialnämn- den att snarast möjligt vidta åtgärder för att nå balans i budgeten. tgärdsprogrammet har medfört att området särskilt boende sänkt sina kostna- der. enom bildandet av ett vårdplaneringsteam har kostnaderna för utskrivningsklara och köpta platser på åviken minskat. n ny organisation för sjuksköterskorna har inneburit en minskning med 3,5 helårsarbetare. dministrationen och verksamhetsstödet har också organiserats om och minskats med 5 helårstjänster. Äldreboendet för utvecklingsstörda i yland har avvecklats. den senaste prognos som lämnats tror vård-och omsorgsförvaltningen på att budgetbalans nås 7. n delvis förändrad organisation i hemtjänsten har införts under året. örändringen innebär att anta- let hemtjänstgrupper minskas från 7 till. amtidigt infördes ett databaserat planerings- och insats- registreringssystem i hemtjänsten. atastödet innebär att man kan planera personalresurser och fordon på ett optimalt sätt. ästa år kommer systemet att byggas ut och fungera som en kvali- tetssäkring genom att de insatser som biståndsenheten beviljat kommer att följas upp genom insats- registrering. nder beslutades om byggande av två nya äldreboenden på totalt ca 8 platser. Boendena ersätter äldre befintliga boenden. et första står klart i början av 9. et andra står klart några år senare. en totala investeringen uppgår till ca 9 mkr. ommunen bygger det ena och bostadsbola- get rambo B det andra. nder färdigställdes den nya skolan i yland. Totalt investerades drygt 3 mkr. konomisk översikt, oncernen rets resultat i koncernen uppgår till 1, mkr (4,3 mkr). esultatet exklusive jämförelsestö- rande poster uppgår till 1,8 mkr (9,3 mkr). nvesteringarna uppgick sammantaget till 8,8 mkr (9, mkr) varav kommunen 4,5 mkr (38,3 mkr). ommunkoncerens investeringar kan jämföras med avskrivningar på 8,8 mkr (9, mkr). konomisk översikt, ramfors kommun rets resultat är sista raden i resultaträkningen. Begreppet årets resultat är synonymt med begreppet förändring av eget kapital. get kapital finns på skuldsidan i en balansräkning. örenklat kan eget kapital ses som tillgångarna minus skulderna. m tillgångarna ökar utan att skulderna ökar växer det egna kapitalet. å har också årets resultat varit positivt. en kommun med växande befolkningsunderlag och därmed växande behov av kommunal service kan både tillgångar och skulder tillåtas växa. å länge tillgångarna växer lika snabbt eller snabbare än skulderna kan relationen mellan eget kapital och totala tillgångar hållas oförändrad. ituationen är annorlunda i en kommun med minskande befolkning. nvesteringar i nya tillgångar ska betalas av framtidens kommuninvånare. m antalet invånare minskar, minskar också möjligheten att betala investeringarna. ommunallagen innehåller regler om att resultatet måste vara positivt.

7 ÖLTBÄTTL rets resultat har de fem senaste åren varit (be- mkr i de kommunala bolagen. ålet om skuldlopp i kr): minskning uppnåddes inte. nder och 3 ingår bidrag från kommundelegationen med sammanlagt 53 mkr. Borgensåtaganden T LTT , + 41,1 +,1 +,1 + 4,5 ommunens totala borgensengagemang uppgår till 739,3 kr vilket motsvarar kr per kommuninvånare ( kr). ör specifikation se not 4 i kommunens årsredovisning. tav ökningen på 3.88 kr per invånare förklaras kr av omläggning av lån mot annan säkerhet till lån mot borgen i de kommunala bolagen. ettokostnader i förhållande till skatteintäkterna tt av kommunens finansiella mål är att verksamhetens nettokostnader inte får öka snabbare än ommunen hade år 153 tkr i kostnader för skatteintäkterna. n bestående obalans kommer infriade borgensförluster (5 3 tkr). att medföra stora problem. Jämförelsestörande kostnader och intäkter ingår inte i måttet. m Pensionsåtaganden nettokostnadernas andel av skatteintäkter och nedanstående tabell redovisas de totala pensionstatsbidrag ökar har målet inte nåtts. såtaganden som fanns per den 31/1. nder har åtagandet ökat beroende på en ettokostnadernas (exklusive avskrivningar och sänkning av diskonteringsräntan samt att ramökning av pensionsskuld) andel av skatteintäkter- fors redan gjort en omvärdering för en na (inklusive statsbidrag) har utvecklats så här väntad kommande ökning av den beräknade (belopp i kr): livslängden. nder uppfylldes målet. TTL PT 31/1 TTT % 94% 94% 1% 99% Total skuldbörda per invånare tt finansiellt mål är att kommunens totala skuldbörda per invånare ska minska realt. den totala skuldbördan räknas alla skulder i balansräkningen samt borgensåtaganden och ansvarsförbindelse avseende intjänad pension före edanstående tabell visar utvecklingen av total skuldbörda per invånare (belopp i kr). en första raden visar den nominella utvecklingen. en andra raden visar den reala utvecklingen efter med hänsyn till konsumentprisindex. ålet infördes 3. LBÖ P ellankommunal utjämning samband med skatteväxling av omsorgen, sär- skolan och delar av psykiatrin in- fördes en mellankommunal utjämning. ramfors erhöll ett nuvärdesberäknat engångsbelopp på 5,7 mkr. etta belopp upplöses successivt en kraftiga ökningen från 5 förklaras huvudsakligen av omvärdering av pensionsåtagandet (motsvarar ca 4.4 kr/ invånare realt) samt att lån i kommunala bolag mot annan säkerhet än borgen lades om till borgenslån (motsvarar 3.4 kr/invånare realt). esterande ökning beror på återupptaget lån på 3,5 mkr i samband med byggandet av nylandsskolan samt nya lån på vsättningar 7, 3,5 3,3 nsvarsförbindelse 557,4 44,4 459,8 ntjänat 5 (kort skuld) 3,5 3,5 3,3 vgår finansiella placeringar,,, Totalt åtagande för pensioner 8,5 518,4 515,4 nvesteringar ommunens investeringsnivå 4,5 kr, ligger 8,5 mkr över avskrivningarna. et beror på investering i ny skolbyggnad i yland. Långsiktigt kan kommunen investera maximalt i nivå med avskrivningarna. nder perioden 7-9 kommer nivån dock att överskridas på grund av investering i ett nytt äldreboende. ettoinvesteringar kr nder 3 och 4 investerades 9 mkr i ramfors vårdcentral för landstingets räkning. astigheten såldes i december 4. TTT (kr)

8 ÖLTBÄTTL änslighetsanalys ommunens ekonomi påverkas av en rad fakto- rer. omliga kan påverkas genom kommunala beslut medan andra ligger helt utanför kommu- nens kontroll. edan beskrivs effekten av hur ett antal förändringar påverkar kommunens ekono- mi. under en trettonårsperiod enligt en fastställd plan där summan av upplösta medel och avkastning på återstående medel motsvarar den årliga utjämning som låg till grund för engångsbeloppet. nder har 3,5 mkr upplösts (5 4, mkr). id utgången av återstår 4, mkr att upplösa. pplösningen redovisas som ett generellt statsbidrag. örändring kr Bruttokostnad 1% 1 ettokostnad 1% 9 Löneökning 1% 7 örsörjningsstöd 1% 1 katteunderlag 1% 8 -taxa 1% 5 tdebetering 1 kr 3 8

9 PCP Tillämpade redovisningsprinciper ommunen ramfors kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av rådet för kommunal redovisning. etta medför att åtagande för pensioner intjänade före 1998 (557,4 mkr) finns redovisade utanför balansräkningen bland åtaganden. oncernen en sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. ed förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. en proportionella metoden innebär att endast ägd andel av bolag tas in i redovisningen. issa olikheter i redovisningsprinciper mellan kommun och bolag finns men dessa har inte bedömts vara så stora att justeringar behövt göras. nom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan de ingående enheterna. lla sådana transaktioner av väsentlig karaktär har eliminerats. 9

10 LT 1 rd och Begrepp nläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. vser kommunens värdepapper, långfristiga fordringar, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. vskrivningar: Planmässiga värdenedsättning av anläggningstillgång som beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. ka i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång. vsättningar: konomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. nsvarsförbindelser: öjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. tagandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet. Balansräkning: isar samtliga skulder och tillgångar vid bokslutsdagen. Betalningsflödesrapport: edovisning av hur kommunen har fått in pengar samt hur de har använts under året. Till skillnad från resultaträkningen som visar kostnader/intäkter redovisas här ut- och inbetalningar. Borgensåtagande: n förpliktelse att betala ränta och amortering för ett lån om låntagaren inte betalar. get kapital: killnaden mellan tillgångar och skulder. örvaltningsberättelse: en är en lagreglerad del av årsredovisningen som ska informera om förhållanden och händelser som är viktiga för bedömning av kommunens ekonomi, väsentliga personalförhållanden samt kommunens förväntade utveckling. idare ska investeringsutfallet och budgetavvikelser framgå. nvestering: nskaffning av resurs med längre varaktighet än ett år. Jämförelsestörande: n kostnad eller intäkt av markant engångsnatur och betydande belopp. oncernredovisning: n sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för kommunen och kommunens bolag. ortfristiga fordringar: ordringar som ska betalas inom ett år. ortfristiga skulder: kulder som ska betalas inom ett år. Långfristiga skulder: kulder som betalas först efter ett år. ettoinvesteringar: nvesteringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. ettokostnader: riftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. inansieras med skattemedel. msättningstillgång: gendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering: ördelning av kostnader och intäkter till det år då resurserna tillkommer eller förbrukas. Program: e verksamheter fullmäktige uppdragit åt en nämnd att bedriva. esultaträkning: ammanfattning av årets intäkter och kostnader, visar hur förändringen av kommunens eget kapital har uppkommit.

11 C Bolag och stiftelser Bolag ingående i koncernen ramfors kommunhus (1%) ommunalförbund som ingår i koncernredovisningen rambo Bostads B äddningstjänstförbundet Höga usten dalen 33 procent ramfors ediateknik B Övriga bolag och stiftelser/motsv där kommunen är delägare/intressent ramfors ndustri B ästernorrlands Läns Trafik B 5 procent B ramfors nergiverk ramfors järrvärme B helägt av B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B helägt av B ramfors nergiverk Övriga kommunägda bolag som ingår i koncernredovisningen ommunbränsle i dalen B 33 procent ramfors/ollefteå lygplats B 5 procent ommentus B tiftelsen usthallen tiftelsen Länstekniskt Centrum i ramfors itt verige Turism ekonomisk förening ommuninvest 11

12 C oncernen ramfors kommun yfte med koncernredovisningen för kommunen är främst att belysa det totala ekonomiska åtagan- det, samt att underlätta jämförelser mellan olika kommuner, oavsett i vilken form de driver sina verksamheter. ramfors kommuns koncernredovisning ingår kommunen och ramfors ommunhus B med dotterföretagen rambo Bostads B, B ramfors nergiverk, ramfors ndustri B samt ramfors ediateknik B. idare ingår ramfors/ollefteå lygplats B och ommunbränsle i dalen B samt äddningstjänstförbundet Höga usten dalen. ärde och andelar i kommunens bokföring ominellt Bokfört öst Bolag värde (kkr) värde (kkr) andel % ramfors ommunhus B ramfors/ollefteå lygplats B ommunbränsle i dalen B äddningstjänsten Hk 33 esultaträkning (Belopp i mkr) ot 5 erksamhetens intäkter ,1 erksamhetens kostnader -1 14,4-1 18,3 Jämförelsestörande intäkter,, Jämförelsestörande kostnader 3 -, -5, vskrivningar 4-71,4-7,5 erksamhetens nettokostnader -891,5-87,7 katteintäkter 79, 45,5 enerella statsbidrag 47,7 51,4 inansiella intäkter 5 1, 1,3 inansiella kostnader -3, -3, katter o minoritetsandelar 7 -,4 -, esultat före extraordinära poster 1, 4,3 rets esultat 1, 4,3 1

13 C Balansräkning (Belopp i mkr) TLL ot 5 nläggningstillgångar - oodwill mfl imateriella tillgångar 8, 1,9 - ark,byggnader o tekn anläggn ,3 1 3, - askiner och inventarier 1, 3,3 - inansiella anläggningstillgångar 7,9, umma anläggningstillgångar 1 411, 1 39,4 msättningstillgångar - örråd, exploateringsfast 5,5 4,8 - ortfristiga fordringar 11 8,1 49,3 - ortfristiga placeringar,3, - assa och bank 1 47,9 37,3 umma omsättningstillgångar 13,8 94,1 umma tillgångar 1 534,8 1 48,5 T PTL, ÄTT CH L get kapital 13 33,3 3,1 därav årets resultat 1, 4,3 vsättningar - vsättningar för pensioner o likn.förpliktelser 14 31,9,4 - ndra avsättningar 15 9,1,7 umma avsättningar 11, 89, kulder - Långfristiga skulder 1 898,8 8,4 - ortfristiga skulder , 8,9 umma skulder 1 97,4 1 71,3 umma get kapital, avsättningar och skulder 1 534,8 1 48,5 Poster inom linjer Pensionsåtaganden före 1998 kommunen 557,4 44,4 Borgensåtaganden egnahems lån mm 7,5 9, 13

14 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 erksamhetsintäkter ommunen 9,7 14,7 ommunhus 148,3 133,8 Övriga 3,1 1,7 umma 41, 37,1 * oten visar intäkterna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden. ot erksamhetskostnader ommunen 1 8,9 1 34,7 ommunhus 14,3 1,7 Övriga 9, 7, umma 1 14,4 1 18,3 * oten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen dvs ägd andel multiplicerat med totala kostnader reducerade med interna mellanhavanden ot 3 Jämförelsestörande kostnader Jämförelsestörande kostnader fördelas på kommunen med 1,8 mkr och rambo med 4,8 mkr. rambos kostnader består av kostnader för rivning av Ytterlännäsgården, omdragning av kablage olsidan samt konsultkostnader för kommande rivningar, samt avsättning för kommande rivningar. en del som fördelas på kommunen utgörs av nedskrivning av fordran ot 4 vskrivningar ommunen 34, 33, ommunhus 35,9 33,5 Övriga 1, 1,1 umma 71,4 7,5 ot 5 inansiella intäkter ommunen,, ommunhus,8, Övriga,,1 umma 1, 1,3 ot inansiella kostnader ommunen 4, 4, ommunhus 18,9 18,3 Övriga,1,1 umma 3, 3, ot 7 katter, minoritetsandelar katter betalda,,5 katter latenta,4 -,3 umma,4, ot 8 oodwill mfl imateriella tillg. Posten utgörs av utgifter för inköp av dataprogram till -koncernen ot 9 ark, Byggnader, nlägg. ommunen 499, 49, ommunhus 838,8 87, Övriga 3,8 1,4 umma 1 34,3 1 3, 14

15 C oter till koncernredovisningen (mkr) 5 ot 1 askiner och inventarier ommunen 5,1 4,8 ommunhus 8,5 33,9 Övriga 7, 4, umma, 3,3 ot 11 ortfristiga fordringar ommunen 5,8 33,3 ommunhus 13, 14, Övriga,1 1,5 umma 8,1 49,3 ot 1 assa och bank xternt saldo koncernkonto *) 45, 3,4 Övrig kassa och bank,7,9 umma 47,9 37,3 *) e vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. killnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor. ot 13 get kapital ngående eget kapital 3,1 31,3 Justeringar efter föreg bokslut,,5 Justerad ingående balans 3,1 31,8 irektbokat mot eget kapital,, rets resultat 1, 4,3 umma 33,3 3,1 ot 14 vsättn. pensioner o likn. ommunen 7, 3,5 ommunhus,, Övriga,3,7 umma 31,9,4 ot 15 ndra avsättningar ommunen 5,5 54,1 ommunhus 1,9,7 Övriga 1,8, umma 9,1,7 ot 1 Långfristiga skulder ommunen 19,9 138,5 ommunhus 7,5 71,5 Övriga,4,3 umma 898,8 8,4 (därav rambo,7,7 ot 17 ortfristiga skulder ommunen 148,3 141,1 ommunhus 45,4 3, Övriga 4,9 4,3 umma 198, 8,9 15

16 C akta om koncernen ramfors ommunhus B Bildat år 1993 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget är moderbolag för rambo Bostads B, ramfors ndustri B, B ramfors nergiverk med dotterbolag och ramfors ediateknik B Bolagets huvuduppgift är styrning/samordning av koncernbolagen. Bolaget har inga anställda. ommunhuskoncernen: Balansomslutning mkr 9 mkr esultat: 5 3,7 mkr, mkr rambobostads B Bildat år 1989 (mbildat från stiftelse startad 1947) tyrelseordförande, Jan Johansson, ke undqvist Bolagets huvuduppgift är att äga och förvalta bostadsfastigheter. örvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter. nom bolaget finns ca 1 anställda. ramfors ediateknik B Bildat år 199 tyrelseordförande, Jan Johansson, Tomas Jansson Bolaget är leverantör av bredband och kabel-t tjänster. Bolaget har ca 7,5 anställda. B ramfors nergiverk Bildat år 1958 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget är verksamt inom området distribution av elenergi. bolaget finns anställda. ramfors järrvärme B Bildat år 199 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Bolaget har 7 anställda. otterbolag (1 %) till B ramfors nergiverk ramfors nergitjänster B Bildat år 1989 tyrelseordförande, Per-lof äsström, nders trandh Bolaget sköter och underhåller elnätet åt B ramfors nergiverk samt vägbelysningen åt ramfors kommun och vägverket. Bolaget har13 anställda. Ägare fr o m 1997, B ramfors nergiverk ramfors ndustri B Bildat år 198 tyrelseordförande, Christer ilsson, lf Högberg Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla industrilokaler samt att stödja det lokala näringslivet och medverka till bildandet av företag. ntal anställda 5

17 C akta om koncernen ramfors/ollefteå lygplats B (5%) Bildat år 1997 tyrelseordförande, Christer ilsson, ats Hasselryd Bolaget bedriver och utvecklar flygplatsverksamhet på ramfors/ollefteå flygplats. ntal anställda ca 17 ommunbränsle i dalen B (33 %) Bildat år 198 tyrelseordförande, Jan äsström, Håkan Larsson Bolaget är verksamt inom ollefteå kommun. Produktion och leverans av bränsletorv till Härnösands och ramfors värmeverk. Bolaget har ingen fast anställd personal. äddningstjänsten Höga usten - dalen (33 %) Bildat år 3 irektionsordförande, Jan Johansson äddningschef, Peter Carlstedt äddningstjänsten Höga usten dalen är ett kommunalförbund mellan ollefteå, ramfors och Härnösand. örbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. äddningstjänsten skall svara för räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. äddningstjänsten bedriver dessutom förebyggande verksamhet som syftar till att hindra att brand och andra olyckor uppstår. otningsväsendet ingår i det förebyggande brandförsvaret. ntal anställda: 195 oncernbolagens balansomslutning och resultat oncernbolag Balansomslutning kr esultat kr 5 5 ramfors ommunhus B 73,9 73,4 -,1 +3,4 rambo Bostads B 757,7 755,9 +,5 +4, ramfors ediateknik B 3,1 7,8 +5, +,1 ramfors ndustri B 3,3,4 +,1 +1,5 B ramfors nergiverk 37,8 39,4 +3,1 +1,8 ramfors järrvärme B 84,3 73,9 +,4-1, ramfors nergitjänster B 5,1 1, -, +,1 ommunbränsle i dalen B 18,7 19,5 -,5 -, ramfors/ollefteå lygplats B 1,8 4,9,, äddningstjänstförbundet Höga usten-dalen,1 3,3 -, +, esultatet är före eventuella bokslutsdispositioner och skatt. 17

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005 Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se Årsredovisning Kramfors kommun 2005 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer