UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE"

Transkript

1 Bilaga 6 till regeringsbeslut I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till OPERATIVT PROGRAM CCI 2007SE162PO007

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Allmänt Regelverk för programframtagandet Redogörelse för processen kring programframtagandet och partnerskapets arbete Analys Allmän beskrivning av regionen Befolkning Natur- kultur- och miljömässiga förutsättningar Tillgänglighet Näringsliv och arbetsmarknad Sysselsättningsutvecklingen i regionen Utvecklingen inom offentlig respektive privat sektor Arbetslöshet Integration på arbetsmarknaden Utbildningsnivåer Nyckelbranscher Regional produktion och ekonomi Företagsutveckling i Mellersta Norrland Nyföretagande Kapitalförsörjning Mellersta Norrlands innovationsförmåga Innovations- och forskningsstruktur i regionen Den samiska befolkningen Hållbar utveckling och horisontella kriterier Erfarenheter från tidigare program Swot (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Slutsatser Goda tillväxtmöjligheter men regionala obalanser innebär olika grundförutsättningar i skilda delar av regionen Strategisk inriktning och övergripande mål Övergripande strategiska riktlinjer Kommissionens riktlinjer Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Regionala program/strategier Övergripande mål för Mellersta Norrland Programstrategi, val och motivering av insatsområden Strategiska val Gemensamma förhållningssätt Fokusering Hållbar utveckling Lärande Privat sektors medverkan Förhandsutvärdering Strategisk miljöbedömning, "SEA" Insatsområden och samordning med andra program Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling Tillgänglighet och attraktivitet Tekniskt stöd Samverkan med andra program Övriga regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning inom Europeiska socialfonden Målet Europeiskt territoriellt samarbete, Sverige-Norgeprogrammet Nordens gröna Bälte samt Botnia- Atlantica Landsbygdsprogrammet Europeiska fiskerifonden, EFF Sjunde ramprogrammet för FoTUD och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, CIP Regioner för ekonomisk förändring

4 5 Indikatorer för programmet Genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet Inledning Övergripande genomförandestruktur Förvaltnings och attesterande myndighet för det regionala strukturfondsprogrammet Från ansökan till beslut Ansökan om stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden Urvalskriterier Medfinansiering samt beskrivning av finansiella strömmar Medfinansiering Det finansiella flödet mellan Europeiska kommissionen och Sverige Flödet från rekvisition till utbetalning till stödmottagare Rapportering av oegentligheter till byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) för medel ur den regionala utvecklingsfonden Övervakningskommittén Strukturfondspartnerskapet Hållbar utveckling och horisontella kriterier Klassificeringskriterier för de horisontella kriterierna Kontrollsystem Ramprogram Direkta stöd till företag Programmet uppföljnings och utvärderingssystem Uppföljningssystem Utvärdering Datasystem - projekt och handläggningssystem Information Finansieringstabeller Bilaga 1a Indikatorer för att följa programmets målsättningar och regionens utveckling Bilaga 1b Sammanställning indikatorer bas Mellersta Norrland Bilaga 2 Preliminär uppdelning i kategorier av den planerade användningen av stödet från ERUF Bilaga 3a Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 3b En sammanställning innehållande information efterfrågad i miljöbalken Bilaga 4 Förhandsutvärdering ITPS 2

5 1. Inledning 1.1 Allmänt För att bidra till stärkt regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige ska åtta regionala strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt ett nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden och upprättas för perioden Detta program, som avser Mellersta Norrland, är ett av dessa åtta regionala strukturfondsprogram. Mellersta Norrland utgörs i detta sammanhang av Jämtlands och Västernorrlands län och Länsstyrelsen i Jämtlands län har varit samordnare för framtagandet av programmet. Programmet har arbetats fram i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Programmet har också varit föremål för samråd och diskussioner med representanter för länens näringsliv, organisationer, kommuner och landsting. Programmet syftar till att öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen och prioriterar insatser som bidrar till förnyelse av näringslivet och som ökar tillgängligheten och attraktiviteten i regionen. 1.2 Regelverk för programframtagandet Den legala grunden för utformningen av det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland återfinns främst i följande EG-förordningar som direkt berör programmet och dess inriktning: Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill berörs programmet indirekt även av följande EG förordningar; Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (ESF). Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF). Den Europeiska Unionens sammanhållningspolitik, som kommit till utryck i Lissabon- och Göteborgsagendan, har varit en viktig utgångspunkt för framtagandet av det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland. De svenska dokument, beslutade av regeringen, som haft betydelse för programmets uppbyggnad och innehåll är; 3

6 TP PT FPT En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning TPF Uppdrag att samordna framtagandet av förslag till regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för programperioden samt bilaga; Direktiv för framtagande av förslag till regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning från den 29 juni Även slutsatser från de regionala utvecklingsprogrammen (RTP) och de övergripande mål som formulerats i de regionala utvecklingsstrategierna i Västernorrlands och Jämtlands län har varit viktiga vid framtagandet av programmet. 1.3 Redogörelse för processen kring programframtagandet och partnerskapets arbete Programframtagandet har skett i en öppen process. I början av juli 2006 inbjöds de så kallade partnerskapen i Jämtlands och Västernorrlands län (bestående av företrädare för näringsliv, organisationer och politiker i regionen) att lämna förslag till innehåll i ett kommande strukturfondsprogram. Flera sammankomster med partnerskapen har skett därefter. Därutöver har ett antal träffar med politiska företrädare för regionens kommuner och landsting ägt rum. Programmet har också varit föremål för en bred remissbehandling. Ett hundratal värdefulla remissvar lämnades, bland annat från nästan samtliga kommuner, de bägge landstingen, näringslivsorganisationer, övriga organisationer, universitet, myndigheter (bland dem 14 nationella myndigheter) samt enskilda företag och personer. Information om programarbetet har hela tiden funnits lätt tillgänglig på Länsstyrelsen i Jämtlands läns hemsida. Såväl senaste programversion som remissvar har kunnat laddas ner från hemsidan. Det stora intresset för remissen och de välbesökta möten som hållits kring programmet tyder på ett stort regionalt engagemang för programarbetet. Den korta tiden för programarbetet har begränsat partnerskapens möjlighet att ingående diskutera programmet. Trots det måste nu föreliggande programförslag anses vara väl förankrat bland företrädare för såväl kommuner och landsting, näringsliv, organisationer och myndigheter i regionen. 1 Regeringen presenterade i december 2006 en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning för perioden Strategin ersätter den tidigare regeringens strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning från juni Den nya strategin har beaktats i programförslaget. 4

7 P, 2. Analys 2.1 Allmän beskrivning av regionen NUTS-2 regionen SE07 Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län med sammanlagt 15 kommuner. Regionen avgränsas i väster av gränsen mot Norge och i öster av Bottenhavet. I norr gränsar regionen mot Västerbottens län och i söder mot Gävleborgs och Dalarnas län. Mellersta Norrland är en av de mest glest befolkade regionerna inom både Sverige och EU. 2 Regionens landareal omfattar drygt kmp vilket är mer än Irlands eller Belgiens och Hollands samlade landareal. Folkmängden i regionen uppgår till närmare invånare 2 vilket ger en befolkningstäthet på 5,2 invånare per kmp P. Detta kan jämföras med genomsnittet 2 för Sverige som uppgår till 22 invånare per kmp Poch med genomsnittet för Europeiska Unionen (25 länder) om 118 invånare per kmp P. Mellersta Norrland är den region i landet som har 2 den mest spridda bebyggelsestrukturen. Ingen annan region har en så stor andel av befolkningen boende utanför tätorterna. Stora delar av regionens areal präglas av den höga andelen skog. Skogen har alltid varit av avgörande betydelse för försörjningen i regionen. Naturmässigt finns också stora olikheter inom regionen från kustland till vidsträckta fjäll. Även näringsmässigt finns stora skillnader inom regionen, där kustlandet har en betydligt större andel stora företag och industrier än inlandet. De befolkningsmässigt tätare delarna av regionen återfinns i kustlandet och i området runt Storsjön i Jämtland. Gemensamt för hela regionen är de långa avstånden till marknaderna för regionens företag. Även de långa avstånden inom regionen kännetecknar Mellersta Norrland. 2.2 Befolkning Befolkningen har minskat i såväl Västernorrlands som Jämtlands län sedan mitten av talet. Under åren 1955 t o m 2005 förlorade Mellersta Norrland invånare eller 15 procent av sin befolkning medan motsvarande utveckling för hela riket var en ökning med 22 procent. De inomregionala skillnaderna är mycket stora (se karta 1). Befolkningen är koncentrerad efter kusten, utefter älvdalarna och i Östersundsområdet i inlandet. Förutom Östersundsregionen kännetecknas inlandet av stor gleshet, små tätorter och långa avstånd. 5

8 Karta 1 Befolkning per kvadratkilometer, Mellersta Norrland och angränsande områden. Karta Glesbygdsverket Befolkningsminskningen beror på en kraftig strukturomvandling i en region som varit mycket beroende av ett småskaligt jord- och skogsbruk till en högkvalitativ och rationell skogsindustri. Tillväxten i övriga näringar har inte fullt kunnat kompensera denna förändring. Strukturomvandlingen har medfört att yngre personer flyttat vilket bidragit till att regionen har en hög andel äldre. Det är framför allt de glesare delarna av regionen som drabbats av befolkningsminskningar. Även den relativt svaga förmågan att attrahera utrikes födda att bosätta sig i regionens kommuner har inverkat negativt på befolkningsutvecklingen. I jämförelse med Sveriges genomsnitt på 12,4 procent utrikes födda av befolkningen är endast 5,7 respektive 4,8 procent av befolkningen i Västernorrlands och Jämtlands län födda utomlands. Utvecklingen efter år 2000 har dock förbättrats, främst som en följd av en ökad invandring och ett mindre flyttningsöverskott för åren I vissa delar av fjällregionen med stark turistnäring finns områden som haft en positiv befolkningsutveckling under perioden

9 2005. Regionen har fortfarande ett födelseunderskott, vilket beror på en skev åldersstruktur och en sned könsfördelning med färre kvinnor i de barnafödande åldrarna år än antalet män i motsvarande åldersgrupp. Av befolkningen i åldrarna år går det 934 kvinnor per män inom regionen, jämfört med 963 kvinnor per män i genomsnitt för hela landet. Mellersta Norrland har som helhet en ojämnare fördelning av befolkningsstrukturen än riket. De inomregionala skillnaderna är också mycket stora. Andelen åringar av totalbefolkningen varierar kraftigt mellan de 15 kommunerna i regionen. Skillnaderna vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män är också stora mellan kommunerna i regionen. I exempelvis Härjedalens kommun var andelen kvinnor i åldern år endast 43,9 procent av alla i åldersgruppen år Det bör också påpekas att kommunerna i regionen är ytstora och att mycket stora variationer finns inom kommunerna. Till följd av födelseunderskott och en ogynnsam åldersstruktur har Mellersta Norrland en försörjningskvot, det vill säga totalbefolkning i förhållande till befolkning år, som ligger över riksgenomsnittet. Ett högt värde indikerar en större försörjningsbörda för den i huvudsak förvärvsarbetande befolkningen år. Mellersta Norrlands försörjningskvot ligger på 1,76 jämfört med landets genomsnitt på 1,70. Skillnaderna inom regionen visas i tabell 1. Tabell 1 Försörjningskvot, totalbefolkning/ befolkning år, Försörjningskvot Försörjningskvot 2260 Ånge 1, Ragunda 1, Timrå 1, Bräcke 1, Härnösand 1, Krokom 1, Sundsvall 1, Strömsund 1, Kramfors 1, Åre 1, Sollefteå 1, Berg 1, Örnsköldsvik 1, Härjedalen 1, Västernorrland 1, Östersund 1, Jämtland 1,75 Källa: SCB, befolkningsstatistik Enligt ett basscenario från Eurostat om den regionala befolkningsutvecklingen i NUTS 2- regioner inom EU15, kommer försörjningskvoten att öka i nio av tio undersökta regioner fram till år Försörjningskvoten i genomsnitt för EU15s NUTS 2-regioner ökar från 1,64 år 2000 till 1,70 år 2020 medan Mellersta Norrlands försörjningskvot enligt scenariot ökar till 1,85 år Detta blir en hämmande faktor för regionens ekonomiska utveckling. För att kunna förändra denna utveckling krävs ökad inflyttning. Det förutsätter att den ekonomiska aktiviteten ökar. Det vill säga fler arbetstillfällen och fler nya företag Det är dessutom nödvändigt att uppmärksamma de tidigare nämnda inomregionala skillnaderna. Även om befolkningen i regionen som helhet kan förväntas stabiliseras, finns stora, glest befolkade, områden med fortlöpande befolkningsminskning. Med redan låga befolkningstal utgör denna utveckling ett allt starkare hot mot viktiga samhällsfunktioner, däribland offentlig och kommersiell service. Programmet måste därför också omfatta inomregionala prioriteringar, exempelvis i form av relativt omfattande och koncentrerade insatser, högre stödnivåer, aktivt sökande efter utvecklingsmöjligheter, etcetera, riktade till dessa områden. 7

10 TP PT FPT 2.3 Natur- kultur- och miljömässiga förutsättningar Skogen har spelat, och spelar fortfarande, en stor roll för utvecklingen i Mellersta Norrland. Regionens yta består till 57 procent av skogsmark. Enligt uppgift från länsförbunden av LRF i Jämtland och Västernorrland kommer procent av bruttoregionalprodukten i regionen från jord- och skog. Jorden och skogen utgör också grunden för ca 20 procent av sysselsättningen i regionen.tpf Regionens skogar utgörs till största delen av barrskog. Skogstillgångarna 2 har ända sedan den första industrialiseringen av regionen varit av avgörande betydelse för utvecklingen. Odlingslandskapet i Mellersta Norrland är varierande och mångformigt. Det täcker bara knappt 2 procent av regionens landareal, men sträcker sig från fjällbygd, över skogsbygd, via bördig Storsjöbygd, älvdalar och det kuperade skogslandskapet i regionens mellersta delar ner till det delvis flackare men stundom branta kustlandskapet. Utmärkande för de västra delarna av regionen är de levande fäbodarna och fjällägenheterna. På motsvarande sätt utgör de kustnära jordbruksbygderna och fiskelägena karaktäristika för regionens östra del. Regionen har landets högsta andel ekologiskt odlad åkerareal och landets lägsta användning av kemiska bekämpningsmedel. Klimatet i regionen underlättar ekologisk odling. En småskalig livsmedelsförädling, många gånger baserad på ekologiska råvaror, bidrar till regionens attraktionskraft och ger värdefull sysselsättning i regionens glesare befolkade delar. Det leende kulturlandskapet bidrar också i högsta grad till regionens attraktionskraft. Det största hotet mot regionens odlingslandskap är igenväxning och sämre hävd på grund av färre aktiva jordbrukare och färre betesdjur. I regionens del av Sápmi Sameland, är den samiska kulturen och de samiska näringarna en viktig tillgång. Samerna lever sedan lång tid tillbaka i området och de utövar både traditionella och nyare näringar som är av betydelse för regionen. En stor del av regionen utgörs av renbetesmark där samerna har renskötselrätt. I regionen finns storslagna naturområden och många vackra natur- och kulturmiljöer; Fjällvärlden i väster med alla de upplevelser den kan erbjuda. Ångermanälvens, Indalsälvens och Ljungans dalgångar erbjuder också spännande upplevelser, liksom världsarvet Höga kusten. Intressanta och unika stadsmiljöer, som Sundsvalls stenstad och Östersunds stadskärna, kompletterar bilden. Bra luftkvalité, friskt vatten, attraktiva natur- och kulturmiljöer finns på många håll i regionen. Regionen erbjuder en i många avseenden attraktiv livsmiljö. Att bevara och utveckla de höga natur- och kulturvärdena är viktiga mål för regionen. Den skyddade naturen i regionen uppgår till hektar, varav hektar är nationalparker och resten naturreservat. I Europa byggs nu ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden upp (Natura 2000), för att bevara dessa och de arter de hyser för framtida generationer. Mellersta Norrlands bidrag till nätverket är 352 områden på sammanlagt ca hektar. Ungefär 70 procent av områdena är skyddade som naturreservat. Natura 2000 har upprättats med stöd av EU:s fågel- och habitatdirektiv. Fågeldirektiv innehåller en lista med 185 fågelarter som kräver särskilda skyddsåtgärder, 69 av dessa fågelarter förekommer i Mellersta Norrland. Habitatdirektivet är en komplettering till fågeldirektivet genom att detta direktiv behandlar fler artgrupper samt naturtyper av olika slag. Dessa arter och naturtyper skall ges ett sådant skydd att livsmiljön bevaras. Av habitatdirektivets 170 naturtyper återfinns 49 i Mellersta Norrland. I habitatdirektivets artlistor finns 690 utpekade arter och 2 I dessa siffror har även den indirekta sysselsättningen räknats in. 8

11 TP TP PT Natura PT Miljöbalken FPT 27 av dessa förekommer inom regionen. De flesta av dessa arter är nationellt hotade och sällsynta. Ett område är utvalt till Natura 2000TPF på grund av sina speciella naturvärden. Därför är 3 4 Natura 2000-områdena skyddade enligt svensk lagtpf FPT. Det betyder att vissa åtgärder i anslutning till ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det är av största vikt att de åtgärder som sker i regionen utförs på ett sådant sätt att områdena ovan skyddas och bevaras. De Natura 2000-områden som finns i regionen utgör, med sina värdefulla naturområden och sina sällsynta arter, en attraktionsfaktor för både besökande och boende i regionen. I regionen finns lämningar efter fångstfolk som bodde här för tusentals år sedan. Så småningom växte en jordbrukskultur fram i den bördiga Storsjöbygden och i de bördiga älvdalarna. Från tiden kring förra millennieskiftet finns de äldsta spåren av en renskötande samisk befolkning, liksom spår av ett fäbodbruk. Vid samma tid restes en runsten på Frösön som berättar om Jämtlands kristnande och på flera platser runt om i länen byggdes kyrkor. Idag är alla kyrkor som invigts före år 2000 skyddade enligt Kulturminneslagen. Bottenhavet har alltid varit en viktig förutsättning för regionens utveckling. Längs kusten finns många äldre fiskelägen med välbevarade kapell med rötter i det så kallade fjärrfisket. Naturliga förutsättningar, som landhöjning och skärgård, har skapat specifika villkor för bebyggelsens, traditionernas och näringslivets utveckling i området. Den ångermanländska Höga Kusten utsågs också 2001 till geologiskt världsarv av UNESCO. I området har landhöjningen varit kraftigare än på någon annan plats i världen. Här når inlandets kraftigt markerade bergkulleterräng med stora höjdskillnader ända ut i havet, vilket gör att de geologiska processerna blir tydliga. De naturgeografiska förutsättningarna har även påverkat kulturlandskapets utveckling. Det är till exempel fortfarande fullt möjligt att i ett begränsat område följa en tidstrappa i landskapet med spår från vår äldsta förhistoria, cirka år f.kr., fram till idag. Detta gör regionen unik i ett internationellt perspektiv. I slutet av 1800-talet inträdde en ny tid. Järnvägen drogs fram, skogen blev en viktig handelsvara, industrier etablerades, folkrörelser vann anhängare och de första turisterna kom hit för att andas frisk fjälluft. Timret från den värdefulla skogen flottades såväl i de stora älvarna som i de små bäckarna. Sågverk och andra industrier växte upp som svampar ur jorden. Från de stora sågverken vid kusten skeppades virket ut i världen. Älvmynningarna och kustområdena närmast dem genomgick en dramatisk samhällsutveckling, med nya sociala och politiska mönster. Älvarnas inneboende energi har under 1900-talet resulterat i många tekniskt och arkitektoniskt påkostade kraftverk anläggningar som visar på framstegsoptimism och stark tilltro till teknikens möjligheter. I regionen finns sammanlagt över 100 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården och ca 150 lagskyddade byggnadsminnen, som tillsammans kan berätta om regionens historia. I regionen är tre miljöer skyddade som kulturreservat, där syftet är att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. De miljöer som hittills förklarats som kulturreservat i regionen är fjällgården Lillhärjåbygget, sågverkssamhället Marieberg och fiskeläget Sandviken. En separat beskrivning av miljötillståndet i regionen, relaterad till de 16 miljömålen, har upprättats. I denna beskrivs både de många gånger höga miljövärden som finns i regionen och vilka insatser som behövs för att nå upp till de nationella och regionala miljömålen bygger på EU:s Art- och habitatdirektiv (1994) samt Fågeldirektiv (1979). 4 kap 8, 6 kap. 1 & 4 och 7 kap

12 P rutor) I vissa tidigt industrialiserade delar av regionen finns områden med starkt förorenad mark. Att sanera dessa områden är av stor vikt för att stärka regionens attraktionskraft. Vissa områden kommer dock troligen inte att kunna saneras helt. Dessa områden kan istället nyttjas som en resurs för ny industriell verksamhet där kraven på opåverkade markområden inte är lika stora. 2.4 Tillgänglighet Regionen präglas av dels stora avstånd inom regionen, dels stora avstånd till tyngre marknader för regionens näringar. De "Lokala Arbetsmarknadsregioner" som ofta används för att beskriva funktionella arbetsmarknadsregioner i Sverige fungerar inte som analysverktyg för funktionella regioner i vår region. I karta 2 nedan redovisas därför inom vilka områden i regionen inom olika tidsintervall som man kan nå en större arbetsmarknad (här definierad som ett tätbebyggt område med minst invånare). Karta 2 Tillgänglighet till tätbebyggda områden med minst invånare Kartan visar (utifrån befolkningsuppgifter per kmp restider med 2 bil till större tätorter inom 30, 45 resp 60 minuters bilresa. Av kartan framgår att stora delar av framför allt den västra delen av regionen inte har möjlighet att nå större arbetsmarknadsområden inom en restid om 1 timme med bil. Generellt sett sker merparten av den dagliga arbetspendlingen inom ett avstånd om 60 minuter mellan bostad och arbetsplats. Pendlingsmönstren varierar dock kraftigt. Kvinnor pendlar generellt sett kortare sträckor än män och oftare kollektivt. Högutbildade män pendlar längst. Huvudansvar för barn innebär oftast mindre möjligheter till längre arbetspendling. För dessa personer är dessutom längre arbetspendling oftast mindre lönsamt då de oftare arbetar deltid. Den glesa befolkningsstrukturen gör att underlaget för traditionell kollektivtrafik för arbetspendling är för litet i stora delar av regionen. Utveckling av nya former av och sätt att utföra kollektivtrafik, liksom bildelning, taxibussar, bokning av samåkning, etc. kan därför vara nödvändiga. Större befolkningskoncentrationer finns dock i vissa delar och efter vissa stråk i regionen, se karta 1. I dessa delar och efter dessa stråk finns en potential för ökat kollektivt resande. 10

13 TP PT FPT Ett sådant viktigt stråk går i öst-västlig riktning genom hela regionen och vidare till Trondheim i Norge. I denna relation finns såväl Europaväg 14 som järnvägarna Mittbanan/Meråkerbanan. Projektet "North East Cargo Link" har identifierat ett antal flaskhalsar på både E14 och järnvägarna efter stråket. En förbättring av såväl vägar som järnvägar längs sträckan skulle medföra minskade restider med möjligheter till regionförstoring efter delar av stråket. Bättre förutsättningar för samverkan mellan såväl Sundvallsregionen, Östersundsregionen som Trondheimsregionen skulle också skapas. Förbättringar av infrastrukturen efter stråket skulle också ge ökade möjligheter till avlastning av de starka nord - sydliga godstransportstråken i Sverige (och därmed minskad miljöbelastning) genom ökad utskeppning via hamnarna i Västernorrlands kustområde och Trondheimsområdet. Trots att såväl E14 som Mittbanan är TEN-klassade håller de långt ifrån den standard som behövs för att kunna fylla sin funktion. Förbättringar av vissa avsnitt av såväl vägen som järnvägen är av största betydelse för att kunna uppnå önskade effekter enligt ovan. Ett annat viktigt stråk går i nord-sydlig riktning efter kusten och förbinder bland annat städerna Sundsvall - Härnösand och Örnsköldsvik. Stråket har även starka kopplingar utanför regionen i både sydlig och nordlig riktning, det vill säga gentemot de nordliga kommunerna i Gävleborgs län och mot Nordmaling och Umeå i Västerbottens län. Även tvärförbindelsen Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund är av intresse för att knyta samman områden både inom och utom regionen. Den nya Botniabanan liksom den upprustade Ådalsbanan, som bedöms kunna tas i bruk år 2011 kommer att, med rätt trafikering, kunna ge stora möjligheter till både regionförstoring och överförande av transporter från väg till järnväg. Inlandsbanan, som går i nord-sydlig riktning genom norra Sveriges inland, används idag framför allt för godstrafik och, under sommaren, turisttrafik. Delar av banan har idag för låg bärighet för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ för godstransporter. De stora avstånden och den glesa bebyggelsestrukturen gör tillgången till IT-tjänster särskilt 5 viktig i vår region. En omfattande utbyggnad av bredbandtpf har skett under senare år, bland annat med hjälp av statligt stöd. Utbyggnaden av bredbandsnätet har varit omfattande. Trots det finns fortfarande ett antal "vita fläckar" där företag och hushåll saknar reella möjligheter till anslutning till infrastruktur med bredbandshastighet. Allt fler tjänster ställer krav på höga överföringshastigheter och utvecklingen i den riktningen visar inga tecken på att mattas. Som exempel kan nämnas företags behov av uppdatering av programvaror, produktkataloger, ritningar, direktbeställningar från lager etc. via nätet. Utbildning och kompetensutveckling över nätet ställer också stora krav på höga överföringskapaciteter. För framför allt många företag är det därför av största vikt att ha tillgång till bredband enligt den definition vi valt. En fortsatt satsning på telemedicin liksom satsningar på 24- timmarsmyndigheten är andra skäl för att göra IT-tjänster tillgängliga i hela regionen. Tillgången till IT-infrastruktur betraktas numera som en lika viktig förutsättning för en regions utvecklingsmöjlighet som tillgång till vägar, järnvägar, etc. Detta gäller i särskilt hög grad i en region som Mellersta Norrland med dess långa avstånd och spridda bebyggelse. 5 I detta sammanhang definieras bredband som möjlighet till kommunikation med minst 2 Mbits/s i båda riktningarna för användaren. 11

14 Enligt en undersökning inom ramen för EU-projektet "Understand" ligger hushållen i Mellersta Norrland förhållandevis högt när det gäller användningen av IT. Däremot ligger företagen i regionen lägre än såväl riksgenomsnittet som i projektet undersökta regioner runt om i Europa när det gäller IT-användningen. En potential för ökad IT-användning i regionen bedöms således finnas som måste nyttjas av konkurrensskäl. 2.5 Näringsliv och arbetsmarknad Sysselsättningsutvecklingen i regionen Sverige drabbades av en mycket djup finansiell kris och lågkonjunktur under den första hälften av 1990-talet, vars följverkningar medförde ett kraftigt bortfall av arbetstillfällen inom såväl offentlig som privat sektor i hela landet och inte minst i Mellersta Norrland. Antalet arbetstillfällen nådde sin lägsta punkt i riket under 1993, medan den i Mellersta Norrland kom först fyra år senare. Arbetsmarknaden har därefter långsamt börjat återhämta sig och antalet förvärvsarbetande har ökat. Under åren ökade sysselsättningen i Mellersta Norrland med 4,7 procent till totalt förvärvsarbetande, dock med stora skillnader inom regionen, För riket var sysselsättningsökning 5,4 procent under perioden. Sysselsättningen för regionens kvinnor ökade med förvärvsarbetande eller 3,9 procent. För männen ökade sysselsättningen med förvärvsarbetande, motsvarande 5,5 procent. Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande i Mellersta Norrlands kommuner fördelat på kön under åren 1999 till 2004 visas i karta 3 nedan. Karta 3 Förändring (%) av antal förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år på kön, Kvinnor Män Totalt Förändring , procent

15 Förvärvsintensiteten för befolkningen år i Mellersta Norrland låg under 2004 på 78,0 procent vilket var högre än rikets genomsnitt på 75,8 procent. De förvärvsarbetandes fördelning på kön och födelseland i Mellersta Norrland och riket redovisas i tabell 2. Som framgår av kartorna ovan finns stora inomregionala skillnader, där sysselsättningen för både kvinnor och män har minskat i södra Jämtlands län och i Kramfors kommun, medan utvecklingen i de större kommunerna varit den motsatta. Sysselsättningsutvecklingen för kvinnor respektive män i olika delar av regionen är i viss mån en avspegling av den starkt könsuppdelade arbetsmarknad som råder också i Mellersta Norrland, se figur 1 nedan. Figur 1 Antal förvärvsarbetande 16- år efter näringsgren och kön i Mellersta Norrland, 2004 Vård och omsorg Handel och kommunikation Tillverkning och utvinning Utbildning, FoU Finansiell verks. och företagstj. Personliga och kulturella tj. Offentlig förvaltning Byggverksamhet Jord- och skogsbruk, fiske Okänd näringsgren Energi, vatten och avfall Kvinnor Män Antal förvärvsarbetande med arbete i Mellersta Norrland Källa: SCB, RAMS Kvinnorna dominerar inom vård och omsorg med en andel på 83 procent och inom Utbildning och forskning med en andel på 74 procent. Männen dominerar kraftigt inom industrinäringarna och jord- och skogsbruk. Andelen män inom Byggverksamhet uppgår till 94 procent medan deras andel är omkring 80 procent inom Energi, vatten och avfall, Tillverkningsindustri och utvinning samt Jord- och skogsbruk. Jämnast könsfördelning finns inom branscherna Offentlig förvaltning och Personliga och kulturella tjänster där fördelningen ligger inom intervallet 45 till 55 procent. De enskilt två största näringsgrenarna i Mellersta Norrland var under 2004 Vård och omsorg med sysselsatta och Handel och kommunikation med knappt personer sysselsatta. Inom den tredje största branschen Tillverkningsindustri och utvinning arbetade närmare personer. Det bör noteras att antalet sysselsatta inom turistnäringen inte kan utläsas ur figurerna 2 och 3, då turistnäringen genererar sysselsättning inom många olika branscher. Utvecklingen under de senaste 20 åren framgår av figur 2 nedan. 13

16 Figur 2 Sysselsättningsutveckling branschvis i Mellersta Norrland Branschvis sysselsättningsutveckling i Mellersta norrland Jordbruk och skog Källa: SCB, raps Tillverkning etc Byggverksamhet Parti-, detaljh,etc Finans, ftg o personl.tj Utbildning & FoU Hälso- o sjukv. Civila myndigheter, försvar Minskad sysselsättning för kvinnor inom vissa delar av regionen förklaras också till stor del av att den offentliga sektorn tvingats spara under en följd av år. Sett över en längre tid har antalet sysselsatta minskat främst inom sektorn Hälso- och sjukvård. Antalet sysselsatta inom sektorn Forskning, utveckling och utbildning har ökat markant, men påtagligt ojämnt i regionen som helhet. Exempelvis har antalet skolor i glesbygden minskat. En rad skäl, bland andra rekryteringsförutsättningar och effektivare arbetsplatser, motiverar insatser för att skapa en mindre könsuppdelad arbetsmarknad Utvecklingen inom offentlig respektive privat sektor Mellersta Norrland har en sektorstruktur där en större andel av de förvärvsarbetande jämfört med riket har sin utkomst inom offentlig förvaltning och service; 37,7 respektive 31,1 procent. Ett högt beroende av sysselsättning i offentlig sektor innebär en ökad känslighet för politiska beslut avseende verksamhetens omfattning och finansiering. Antalet förvärvsarbetande inom den offentliga sektorn ökade i regionen med 2,9 procent från 1999 till 2004 vilket i jämförelse med hela rikets 4,5 procent var en betydligt svagare utveckling. Förklaringen finns bland annat i försvagat befolkningsunderlag, men främst i besparingar och strukturomdaningar inom offentlig sektor. Förändringarna inom näringslivet under samma period var en ökad sysselsättning med 5,9 procent i Mellersta Norrland, vilket var något högre än i förhållande till rikets 5,8 procent. Utvecklingen av antalet arbetstillfällen inom näringslivet i Mellersta Norrland har varit i paritet med rikets utveckling. Tillväxten av antalet arbetstillfällen inom offentlig förvaltning och service inom regionen har däremot varit klart lägre än för hela riket åren

17 Det bör poängteras att försvarsnedläggelsen i Östersund/Jämtland genomfördes först efter år Antalet förvärvsarbetande inom totalförsvaret i Västernorrland minskade däremot med drygt 400 förvärvsarbetande (Sollefteå och Härnösand med >300 respektive 100 sysselsatta) under perioden. Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande inom Offentlig sektor och Näringsliv inom Mellersta Norrland för åren 1999 till 2004 visas i karta 6. Karta 4 Förändring (%) av antal förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år på sektor, Offentlig förvaltning och tjänster Näringslivet Förändring , procent Som en följd av den internationella handelns och ekonomins allt större globalisering har antalet utlandsägda företag och andelen anställda inom dessa ökat mycket kraftigt i såväl Mellersta Norrland som riket. Under 2005 fanns det i Mellersta Norrland 602 utlandsägda arbetsställen, varav 429 i Västernorrland och 173 i Jämtland. Tillsammans sysselsatte dessa närmare personer eller 16 procent av alla anställda inom regionens näringsliv. Motsvarande nivå för hela riket var 23 procent. Som en jämförelse fanns det under 1990 i Mellersta Norrland 255 utlandsägda arbetsställen (därav 214 i Västernorrland) som totalt svarade för omkring 8 procent av näringslivets anställda. Av de ca personer i Mellersta Norrland som har anställning i utlandsägda företag, arbetar 52 procent inom tillverkningsindustrin och 39 procent inom tjänstesektorn. Fördelat efter ländergrupper arbetar 36 procent av dessa personer inom arbetsställen som kontrollerades av företag i våra nordiska grannländer medan företag kontrollerade från EU15 (exklusive Finland och Danmark) svarade för 23 procent. Ett ökat internationellt ägande kan ses som en möjlighet för företag att nå nya marknader och få tillgång till ökad kunskap. Ett ökat internationellt ägande kan således påverka den regionala utvecklingen positivt, varför regionen bör vara öppen för fler utländska etableringar. 15

18 2.5.3 Arbetslöshet I september 2006 var drygt 9200 personer eller 5 procent av den arbetsföra befolkningen öppet arbetslösa i Mellersta Norrland jämfört med 4,2 procent i hela riket. Den öppna arbetslösheten bland kvinnor i Mellersta Norrland ligger på en påtagligt lägre nivå än för männen. Samtidigt finns det fler kvinnor som är deltidsarbetslösa. Utvecklingen av antalet arbetslösa kvinnor i regionen har under 2000-talet legat mycket nära riksgenomsnittet. Den öppna arbetslösheten för männen i Mellersta Norrland har däremot varit ca två procentenheter högre än riksgenomsnittet. Differensen har dock minskat under senare år. Figur 3 Andel öppet arbetslösa kvinnor och män av bef år i Mellersta Norrland och riket Andel arbetslösa av befolkningen år, procent Mellersta Norrland, män Riket, män Mellersta Norrland, kvinnor Riket. kvinnor 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 2004q3 2004q4 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 Källa: Länsarbetsnämnden Kvartal Arbetslöshetsnivåerna för utomnordiskt födda är betydligt högre än för de som är födda i Sverige och övriga Norden. Andelen utomnordiskt födda som var arbetslösa under 2005 var i genomsnitt 8,3 procent i Mellersta Norrland. Motsvarande andel i hela riket var 7,4 procent. Medan den totala arbetslösheten under 2006 varit avtagande så har den varit fortsatt hög för de utomnordiskt födda i regionen. I genomsnitt för det första halvåret 2006 var 8,4 procent av de utomnordiskt födda öppet arbetslösa i regionen jämfört med knappt sju procent i hela riket. Arbetsmarknadens totala obalans antal arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsprogram i Mellersta Norrland uppgick i genomsnitt till ca personer under 2005 vilket motsvarade 8,3 procent av befolkningen år. Av de i obalansen var närmare 3 av 5 män. Obalansen i hela riket under 2005 var 6,3 procent av befolkningen år. I september 2006 befann sig personer eller 9,8 procent i obalansen i Mellersta Norrland, medan motsvarande siffra för hela riket uppgick till 7,3 procent. 16

19 2.5.4 Integration på arbetsmarknaden Som tidigare redovisats är förhållandevis få av regionens invånare födda utomlands jämfört med riket som helhet. Av tabell 2 nedan framgår att sysselsättningsnivåerna bland de utrikes, och särskilt bland de utomnordiskt födda är tydligt lägre än för de som fötts i Sverige. Dock är den sammantagna skillnaden inte lika stor i regionen som i landet som helhet. Tabell 2 Andel förvärvsarbetande år (nattbefolkning) efter region, kön, och födelseland, 2004 Västernorrlands län Jämtlands län SE07 Mellersta Norrland Sverige Födelseland Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Sverige Norden utom Sverige Utomnordiskt födda Totalt Källa: SCB, RAMS Sysselsättningsgraden för utrikes födda personer och andra med utländsk bakgrund har under de senaste sex åren legat på betydligt lägre nivåer i förhållande till de inrikes födda i såväl Mellersta Norrland som i riket. Differensen mellan andelen sysselsatta med svensk och utrikes (och särskilt utomnordisk) bakgrund tyder på att det finns en rad hinder i samhället i form av strukturer, praxis och bemötanden för de senare att komma in på arbetsmarknaden. Det saknas bland annat system som fångar upp högskoleutbildade på ett tidigt stadium. Det finns till exempel inget nationellt system för säkerställning av kvaliteten i den validering som görs av utbildning och kompetens förvärvad utomlands. Sammanfattningsvis medför hinder för nyanlända invandrare och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden att flera hamnar i ett långvarigt försörjningsstöd. Ökade möjligheter för en arbetsmarknadsintegration handlar dock i slutändan oftast om att kunna skapa fler arbetstillfällen Utbildningsnivåer I den regionala utvecklingspolitiken liksom i närings- och utbildningspolitiken understryks behovet av att satsa på utbildning och kompetens. Kvalificerad arbetskraft utgör en viktig faktor för att driva på den regionala och tekniska utvecklingen. En fråga av vikt ur tillväxtsynpunkt och i en kunskapsekonomi är utbudet av högutbildade kvinnor och män och inom vilka näringar de arbetar. Näringslivet i regionen har tidigare, i jämförelse med flera andra län, inte alltid förmått hålla en helt tillfredsställande utbildnings- och kompetensnivå på arbetskraften. Förutom en successiv allmän höjning av utbildningsnivåerna i regionen är det av vikt att även den kompetens som redan finns i och utanför företag och arbetsställen underhålls och utnyttjas på ett effektivt sätt. Förutsättningarna för en fortsatt kompetenshöjning inom Mellersta Norrlands näringsliv är i grunden goda, då det förutom en väl utbyggd gymnasieskola finns ett varierat kursutbud vid Mittuniversitetet och en tillfredsställande utbyggd distansutbildning. De förvärvsarbetandes utbildningsnivåer i Mellersta Norrland har ökat men ligger fortfarande under rikets genomsnitt. Andelen förvärvsarbetande år med en eftergymnasial utbildning 3 år eller mer i regionen uppgår till 15,9 procent, jämfört med hela rikets 19,9 procent, se tabell 3. Andelen kvinnor som har en eftergymnasial utbildning om minst 3 år i Mellersta Norrland ligger överlag högre än för männen inom de flesta av näringsgrenarna. Undantagen är inom Finansiell verksamhet och företagstjänster, Utbildning och forskning samt Vård och 17

20 omsorg. I förhållande till andelen förvärvsarbetande med en eftergymnasial utbildning på minst 3 år för hela riket, är nivåerna lägre inom samtliga näringsgrenar i regionen med undantag för jord- och skogsbruk, fiske. Störst skillnad jämfört med riket finns inom den snabbt växande sektorn Finansiell verksamhet och företagstjänster. Andelen förvärvsarbetande inom den privata sektorn med en längre eftergymnasial utbildning är genomgående låg i både länet och riket i förhållande till de som arbetar inom offentlig förvaltning och service. Tabell 3 Förvärvsarbetande år med eftergymnasial utbildning minst 3 år per näringsgren, 2004 Näringsgren Antal Andel av totalt antal förvärvsarbetande år, % Mellersta Norrland Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Riket Män Riket Totalt Jord- och skogsbruk, fiske Tillverkningsindustri o utvinning Energi, vatten, avfall Byggverksamhet Handel Hotell och restaurang Kommunikation, post o tele Personliga och kulturella tj Finansiell verksamhet och företagstjänster Offentlig förvaltning Utbildning, FoU Vård och omsorg Okänd näringsgren Totalt förvärvsarbetande Källa: SCB, RAMS Nyckelbranscher Inom privat verksamhet är de största näringsgrenarna: Företagstjänster och personliga tjänster med drygt sysselsatta, handel och kommunikationer med sysselsatta samt tillverkning och utvinning med sysselsatta. Nyckelbranscherna för Mellersta Norrland skär ofta tvärs över den traditionella näringsgrensindelningen och redovisas här samlat med dess inverkan på olika näringsgrenar. Regionens nyckelbranscher är i första hand: - Skogs- och träindustri - Turistnäringen - Företagstjänster - IT- telekom - Miljöföretag Tillverkningsindustrin, som har en stor omfattning i regionen, finns inom flera av dessa nyckelbranscher. Utöver de som, i tabell 4 nedan, redovisas inom "nyckelbranscherna" sysselsätts ytterligare ca personer inom övrig tillverkningsindustri. 18

21 Regeringen har tillsammans med företrädare för näringsliv, fackföreningar och myndigheter utarbetat strategiska utvecklingsprogram inom några nyckelbranscher, där Sveriges konkurrenskraft och ledande position ska bevaras och utvecklas. Genom att stärka respektive regions konkurrenskraft med avseende på dessa nyckelområden ska Sveriges konkurrenskraft gagnas. Bland de prioriterade näringarna i strategiprogrammet har Mellersta Norrland en bra representation inom skogs- träindustriområdet och en acceptabel inom IT- och telekom samt metallurgiindustrin. Det innebär att regionen begränsat kommer att beröras av de nationella näringspolitiska satsningarna. En sammanställning av regeringens nyckelbranscher visar för Mellersta Norrlands del följande: Tabell 4 Förvärvsarbetande 16- år efter regeringens nyckelbranscher år 2004 Västernorrlands län Jämtlands län SE07 Mellersta Norrland Skogs- och träindustri Sverige % av riket Fordonsindustri Flyg- och rymdindustri 236 (10) 112 (0) 348 (10) (0.1) Läkemedel/bio- /medicinteknik IT- och telekombranschen Metallurgiindustri Övriga branscher Källa: SCB Av de sysselsatta i Mellersta Norrland inom nyckelbranscherna ovan är 83 procent män och endast 17 procent kvinnor. En viktig förklaring är naturligtvis att skogs- och träindustri har en uttalad manlig tradition. Även IT- och telekombranschen liksom Metallurgi domineras traditionellt av män. Det är därför i hög grad nödvändigt att försöka förändra attityder hos såväl arbetsgivare som anställda, eftersom en jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland de anställda dels ger bredare perspektiv åt verksamheter, dels underlättar rekrytering av kvalificerad personal, dels bedöms bidra till en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i den samlade befolkningen. USkogsbaserad verksamhet Flest förvärvsarbetande i Mellersta Norrland av regeringens prioriterade näringar återfinns inom Skogs- och träindustrin, där drygt personer arbetar, vilket motsvarar 7.1 procent av antalet i hela riket. Inklusive skogsbruk uppgår antalet förvärvsarbetande till drygt Skogs- och träindustrin är således en viktig nyckelbransch i Mellersta Norrland. Som tidigare nämnts består regionens areal till 57 procent av produktiv skogsmark eller 4,4 miljoner hektar vilket utgör 19,3 procent av landets produktiva areal. Årlig tillväxt uppgår enligt riksskogstaxeringen till 15,7 miljoner skogskubikmeter (mp Psk), eller 15,5 procent av till- 3 växten i Sverige. Avverkningen har under en längre tid legat under den årliga tillväxten. Det totala virkesförrådet ökar således. Huvudsakliga förbrukare av vedråvaran är främst cellulosaindustrin vid kusten samt sågverken, som är jämnare fördelade över regionen. Cirka 15 sågverk har en kapacitet på över kubikmeter sågad vara. Under lång tid har sågverken varit underleverantörer till cellulosaindustrin genom den bakaved som faller ut vid sågningen. I dag tas i praktiken all träfiber bark, sågspån och bakaved tillvara. Bark och sågspån ut- 19

22 TP PT Forskningsrådet FPT nyttjas som energikälla, antingen direkt på aktuellt företag, eller genom avsalu för vidareförädling till pellets. Det skall också framhållas att cellulosaindustrin fortlöpande har ökat sin egen energiförsörjning genom att använda bark och lutar för processvärme och elproduktion. Skogstillgångarna utgör på flera sätt en viktig grund för fortsatt utveckling av regionen, varför den skogsbaserade verksamheten skall beröras närmare. Av det totala antalet sysselsatta år 2004 svarar skogsbruk, trävaror och massa och papper för arbetstillfällen eller 33,5 procent av sysselsättningen inom tillverkningsindustri och skogsbruk, och utgör därmed det största enskilda industrisegmentet i regionen. Rikets andel är 13,1 procent. Av samtliga anställda är andelen i Mellersta Norrland med skogen som bas 5,6 procent, i riket 2,4 procent. Indirekt är betydelsen av dessa verksamheter än större, genom ett stort antal underleverantörer för insatsvaror, transporter, underhåll, etcetera. En kontinuerlig rationalisering och omstrukturering har sedan länge pågått; små sågverk, massabruk och pappersbruk har gått upp i större eller lagts ner. En följd är naturligtvis minskad sysselsättning, men samtidigt kännetecknas företagen vid internationell jämförelse av hög kompetens och betydande utvecklingskraft. En viktig förutsättning att vidmakthålla denna position är en fortgående forsknings- och utvecklingsverksamhet, i egen regi liksom i samarbete med externa FoU-institutioner. Under strukturfondsperioden har inom ramen för Mål 1-programmet betydande finansiering gått till bland annat Mittuniversitet till projekt som avser skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling. Karaktäristiskt för dessa insatser är att de genomförts i samverkan mellan företag och flera FoU-institutioner, förutom Mittuniversitetet, bland andra även Umeå Universitet, och Luleå Tekniska universitet. Konkurrensen globalt är intensiv, varför uthållig verksamhet kräver ständig förnyelse och utveckling. Från Sveriges regering har såväl FoU-behovet som branschens ställning uppmärksammats genom ett uppdrag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Forskningsrådet framhåller i sin avrapporteringtpf av uppdraget att det är ett na- 6 tionellt intresse och en förutsättning för ekonomisk tillväxt och fortsatt välstånd att en stark skogsnäring bibehålls. I rapporten framhålls att omfattningen av den nuvarande svenska forskningen är för liten för att kunna svara mot landets behov av kunskap om skogen och dess produkter, satt i relation till skogens betydelse för svensk ekonomi. Mot bakgrund av att Mellersta Norrland är starkt beroende av skogen, den är en nyckelbransch för regionen i högre grad än för landet, är slutsatsen att detta forskningsunderskott i hög grad är relevant inom ramen för aktuellt program. Formas föreslår fyra forskningsområden för att öka skogens värden för samhället och stärka svensk position för att hållbart förvalta skogsresurserna, förädla skogsråvaran och vidareförädla skogsprodukterna. Dessa forskningsområden, som också bidra till en hållbar utveckling, är följande: Attraktiva skogsprodukter: Ökat värde av skogens produkter genom forskning och utveckling som leder till nya produkter, ökad användning och nya användningsområden. Hållbart skogsbruk: Utveckla skötselmetoder för skog och skogsmark som bidrar till en hållbar produktion och förvaltning av skogens olika värden. Skogen och samhället: Utveckla skogens betydelse i samhället och samhällets betydelse för skogen genom att förstå olika gruppers uppfattning av skogen och få kunskaper om hur olika intressekonflikter kan hanteras. 6 för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Rapport 5:2005. Nationellt forskningsprogram för skogsforskning

23 FPT Modeller och verktyg: Ta fram modeller och verktyg för konsekvensanalyser, samt för operativ och strategisk planering för kedjan skogsekosystem skogsnyttjande förädling konsument. Det skall konstateras att samtliga områden är direkt tillämpliga för Mellannorrland, särskilt i ett perspektiv som avser kvalificerad och hållbar tillväxt. Likaså torde det vara angeläget att denna forskningsverksamhet bedrivs i samverkan med nationella och internationella parter. Skogstillgångarna kan också ses som ett verktyg för inomregionala prioriteringar. Genom att råvaran finns i hela regionen kan nya verksamheter skapas i delar som är relativt utsatta. Något som kan ses som ett hot mot de energiintensiva delbranscherna är stigande energikostnader, varför forskning och utveckling i syfte att nedbringa energianvändningen också får anses vara ett angeläget område. UTuristnäringen För Mellersta Norrland är turismen en nyckelbransch. Dess bidrag till den totala tillväxten i landet talar för att den även skulle kunna ses som en nyckelbransch för Sveriges konkurrenskraft. Regionens profilområden inom turismen varierar kraftigt mellan regionens olika delar där städerna erbjuder möten, shopping, musikfestivaler, kultur- och idrottsevenemang. Rekreations- och naturområden som Fjällen och Höga Kusten erbjuder andra upplevelser som också utgör viktiga motiv för resandet. Turistnäringens andel av BNP i Sverige är 2,79 procent. Motsvarande värde för hela världen är 10,4 procent av BNP. Detta indikerar en tydlig potential för att öka tillväxten i turistnäringen med tanke på att svensk turism fortfarande till stor andel är inhemsk. Enligt FN står Cultural and Creative Industries för 7 procent av världens BNP. Handeln med varor från dessa branscher ökade från 39,3 miljarder USD under 1994 till 59,2 miljarder 7 USD under UpplevelsenäringarnasTPF andel av BNP i Sverige är 5 procent och sysselsätter cirka personer. (Källa: Nutek ) Enskilda individers utgifter för turism ökar procentuellt snabbare än ökningen av deras inkomster. Turismen har därför såväl i Sverige som globalt goda tillväxtmöjligheter när individers inkomster och välstånd ökar. Turistnäringen i Mellersta Norrland omsatte drygt 6,6 miljarder och genererade underlag för ca årsanställda enligt en undersökning av turismens effekter i Jämtlands och Västernorrlands län Majoriteten av gästnätterna genereras av svenskar som reser inom landet. De utländska gästnätterna är ca 20 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter. Norge är den största marknaden med ungefär hälften, därefter kommer Tyskland, Danmark, Nederländerna, Finland och övriga Europa. I Jämtlands län har de utländska gästnätterna ökat med 8 procent jämfört med 2004 medan de minskade med 2 procent i Västernorrland samma år. I tabellen nedan beskrivs vilken effekt som dessa besökare (oavsett land) gett i Mellersta Norrland. 7 Branscher som utgör upplevelsenäringarna; arkitektur, Design, Film/Foto, Litteratur, Konst, Marknadskommunikation, Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Turism/Besöksnäring, Upplevelsebaserat lärande samt sport/evenemang som tillägg utifrån Jämtlands läns regionala tillväxtprogram. 21

24 TP PT TP PT TP PT F FPT 8 Tabell 5 Turistekonomisk statistik 2005TPF FPT FPT 9 Olika måtttpf Västernorrlands län Jämtlands län Övernattningar 4,4 miljoner 10 miljoner Dagsbesök 1,7 miljoner 1,6 miljoner Omsättning 2,6 miljarder 4 miljarder Sysselsättning årsanställda årsanställda 10 Skatteeffekter totalttp 270 miljoner (Direkt och indirekt) (150 direkt och 120 indirekt) 520 miljoner (170 direkt och 350 indirekt) Förklaringen till skillnaderna mellan länen är att turismen i Västernorrland präglas av affärsresenärers hotellboende och privatresenärernas besök hos släkt och vänner. Shoppingen attraherar många dagsbesökare. Turismen i Jämtlands län domineras av privatresenärers skidresor till fjällen och kringresande under sommarhalvåret. Sysselsättningen inom turistnäringen i regionen har ökat med ca 50 procent den senaste tioårsperioden. De totala skatteintäkterna har också ökat i regionen under samma period. Turistnäringen är redan en betydande näring i regionen. Den har stor potential att växa genom ökad inhemsk turism men framför allt genom väsentligt ökad volym betalningsstarka utländska gäster. Även utveckling av den samiska turistnäringen, som sker med utgångspunkt i den samiska befolkningens förutsättningar och behov, har goda möjligheter att öka entreprenörskapet och sysselsättningen i regionen. UFöretagstjänster Företagstjänster är ett omfattande och delvis flytande begrepp. Inom hela näringsgrenen företagstjänster och privata tjänster finns drygt sysselsatta. Flera av dessa är starkt beroende av antalet invånare i regionen eller ingår i turistnäringen. Några delar får dock betraktas som nyckelbranscher i området. Företagskonsulter, tekniska konsulter, reklam- och marknadsföringskonsulter sysselsätter mer än 4000 personer i regionen. Datakonsulter och dataserviceföretag har mer än 3100 sysselsatta, callcenterföretagen drygt 1000 och bemanningsföretagen mer än 1200 sysselsatta. Företagen inom dessa delbranscher har sedan 1993 ökat sin sysselsättning med mer än 3000 personer. Det är den del av näringslivet som stått för den största sysselsättningsökningen under perioden. Företagen är beroende av det lokala näringslivet och deras efterfrågan, men en väsentlig del av dem har sin marknad utanför regionen och utgör primära arbetstillfällen. I Sundsvallsområdet finns ett kluster inom bank och försäkring med både privata företag och offentliga institutioner. Flera av callcenterföretagen har en mycket stor betydelse i regionens mindre orter. UÖvriga nyckelbranscher Andra nationella nyckelbranscher som är relativt stora i regionen (främst inom Västernorrlands län) är IT- och telekombranschen och metallurgiindustrin med 3,4 procent respektive 3,1 procent av antalet förvärvsarbetande i hela riket. Även miljösektorn kan bedömas som en framtida nyckelbransch, även om den i dag inte är speciellt omfattande i ett samlat perspektiv. Enligt en rapport från SCB fanns under 2003 inom den primära miljösektorn i Mellersta Norr- 8 Uppgifterna är hämtade från rapporterna Turismens effekter på ekonomi och sysselsättning i Västernorrlands län, 2005, Mitt Sverige Turism (TEM 2005) och TEM 2004 Jämtland, Resurs AB och TEM 2005 Härjedalen, Resurs AB 9 Att beräkna ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turism är förknippat med metodologiska problem. Här har den sk Turistekonomiska modellen (TEM) använts vilket är en allmänt vedertagen modell som använts i ett stort antal län och kommuner. 10 Direkta skatter kommer fån sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarnas utlägg. De indirekta skatterna avser de företag som fungerar som underleverantörer till de företag som berörs direkt. 22

25 TP TP TP PT PT PT FPT land 630 miljöföretagtpf FPT med närmare sysselsattatpf FPT. I hela landet utgjordes den primära miljösektorn av arbetsställen och ungefär sysselsatta. Andelen kvinnor inom den primära miljösektorn i såväl regionen som riket uppgår till omkring 20 procent. I miljöbranschens så kallade kärnverksamhet uppgick antalet förvärvsarbetande i Mellersta Norrland till 830, vilket svarar mot en något större andel än rikets av totala antalet förvärvsarbetande. Antalet är stigande Regional produktion och ekonomi De tre olika mått som används här för att belysa de regionala produktionsförutsättningarna 13 och den ekonomiska tillväxten i Mellersta Norrland är BruttoregionproduktTPF (BRP) dvs. regionens förädlingsvärde, Lönesumma (LS) och Disponibel inkomst. Sveriges totala BNP det vill säga regionernas samlade BRP uppgick för år 2003 till miljarder kronor, varav de tre storstadslänen stod för 57 procent. Tio år tidigare, 1993, var andelen 54 procent. Mellersta Norrlands BRP uppgick till 92,3 miljarder kronor, vilket svarar mot knappt 4 procent av BNP. I förhållande till problemåret 1993 var det en ökning med endast 39 procent i löpande priser och således en ganska svag återhämtning för regionens del jämfört med rikets 58 procent. Tabell 7 visar BRP per invånare och utvecklingen i löpande priser i genomsnitt per år för perioderna och för de svenska riksområdena (NUTS 2). Tabell 6 BRP i kronor per invånare samt utveckling av BRP i löpande priser per riksområde. BRP per invånare, SEK Utveckling av BRP i löpande priser, procent per år NUTS SE01 Stockholm SE02 Östra Mellansverige SE09 Småland med öarna SE04 Sydsverige SE0A Västsverige SE06 Norra Mellansverige SE07 Mellersta Norrland SE08 Övre Norrland SE0 Sverige Källa: SCB, regionala räkenskaper Skillnaderna inom Mellersta Norrland är emellertid stora, främst beroende på att näringslivsstrukturen skiljer sig åt i länen. Västernorrland har till skillnad från Jämtland flera stora arbetsställen inom process- och verkstadsindustrin. 11 SCB, Rapport 2005:2 Sveriges miljöföretag Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. enligt OECD:s och Eurostats definition. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning. Primära miljösektorn innehåller endast arbetsställen vars huvudsakliga verksamhet har en miljöanknytning. 12 Sysselsatta inom den primära miljösektorn avser år 2002 då uppgifter för 2003 saknades. 13 BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar på hur stor produktionen är inom en region. Det är inget mått på regional välfärd eller regionala inkomster. 23

26 Västernorrlands BRP per invånare var kronor år 2003, vilket var tredje högst av länen, medan Jämtlands motsvarande värde i slutet av länslistan var kr per invånare. I förhållande till 1993 var tillväxten av BRP per invånare i Västernorrland 54,7 procent och i Jämtland 35,6 procent. Hela rikets uppgång under perioden var 53,7 procent. Stockholm med kr per invånare var enda län som låg över riksgenomsnittet år 2003, vilket belyser dess ekonomiska dominans. Figur 4 BRP per invånare 2003 och förändring av BRP per invånare , länsvis ordnade efter förändringsstorlek BRP per invånare, kronor Förändring, procent 0 Jämtland Halland Västmanland Östergötland Blekinge Gävleborg Västerbotten Södermanland Norrbotten Dalarna Stockholm Gotland Kronoberg Örebro Kalmar Västernorrland Skåne Värmland Jönköping Uppsala Västra BRP per invånare 2003 Förändring Riket 0 Källa: SCB, Regionala räkenskaper Relateras BRP till förvärvsarbetande med arbete i regionen (dagbefolkning) var värdet i Västernorrland kronor per sysselsatt och i Jämtlands län kr under 2003, vilket var 96 respektive knappt 86 procent av rikets nivå. Insatser för att öka produktiviteten och därmed konkurrensförmågan är därför angelägna Företagsutveckling i Mellersta Norrland Det finns stora inomregionala skillnader när det gäller företagsstrukturen i Mellersta Norrland. Det finns betydligt fler stora företag i Västernorrlands län än i regionen i övrigt.exempelvis finns det i Västernorrlands län 17 privata arbetsplatser med mer än 250 sysselsatta, medan det i Jämtland bara finns två arbetsplatser av denna storlek. Dessa största privata arbetsplatser svarar för 14 procent av de sysselsatta i Västernorrlands län, medan de i Jämtland bara svarar för 2,4 procent. I Jämtlands län svarar de små företagen för en förhållandevis större andel av de sysselsatta än i Västernorrland. Andelen egna företagare av totalt sysselsatta 2004 visar att Jämtlands län har en hög andel, eller 11,3 procent. Det kan delvis förklaras av att det är många som är sysselsatta i lantbruket, servicebranscher, turistnäringen eller annan traditionellt småskalig verksamhet. I Västernorrland är andelen lägre, eller 8,2 procent, vilket till stor del förklaras av en sedan lång tid verksam processindustri med stort antal anställda. 24

27 Figur 5 Andel egna företagare och anställda av totalt sysselsatta år 2004 Andel egna företagare av totalt sysselsatta år 2004 Västernorrlands län 8,2 Jämtlands län 11,3 Riket 9,1 Norrland 8, Källa: En annan skillnad mellan Jämtlands och Västernorrlands län är att det i Jämtlands län finns fler som väljer att kombinera företag och en anställning. I Västernorrland finns en stor andel delägare i fåmansaktiebolag, vilket visar på den industriella struktur som finns mot kusten. Störst är dock gruppen egna företagare och det gäller båda länen. Männen svarar för cirka 70 procent av företagen och kvinnorna 30 procent. Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett densamma i samtliga kommuner i regionen. Det bör noteras att kvinnornas andel av nya företag finansierade under nuvarande strukturfondsperiod uppgår till ca 40 procent, vilket innebär att kvinnornas andel successivt ökar genom tillskott av nya företag. Figur 6 Företagare och Ålder i Mellersta Norrland och riket år 2003 Företagare och ålder i Mellersta norrland och Riket Riket Mellersta norrland % 25% 50% 75% 100% Källa: SCB, raps I riket som helhet finns förhållandevis många äldre företagare. Företagarna i Mellersta Norrland utgör inget undantag. De är tvärtom något äldre än i riket som helhet, vilket ställer krav på åtgärder som underlättar generationsskiften i näringslivet. 25

28 2.5.9 Nyföretagande Antalet nystartade företag i Mellersta Norrland har ökat under perioden Under samma period minskade antalet konkurser. Figur 8 Antal nystartade företag och konkurser i Mellersta Norrland Nystartade företag Antal Företagskonkurser Källa: ITPS Under 2005 startades i Mellersta Norrland 6,0 nya företag per tusen invånare, jämfört med 5,6 under Motsvarande siffror för riket var 7,7 respektive 7,3. Närmare 80 procent av de företag som startades i regionen under 2005 fanns inom tjänstenäringarna. Det minskade antalet konkurser samtidigt som antalet nya företag ökar är sannolikt en effekt av flera förhållanden. Det kan röra sig om gynnsammare konjunkturförhållanden, bättre förberedelser från dem som startar företag, med mera. Ytterligare en orsak kan förmodas vara att nyföretagandet har skett med ökad rådgivning och mer samordnat stöd till de enskilda personerna, något som genomgående har varit fallet i strukturfondsfinansierade projekt med syfte att öka nyföretagandet. Överlevnadsgraden har sålunda ökat. Av nya företag med etablering år 2001 var tre år senare 64 procent i Västernorrland och 59 procent i Jämtland i verksamhet, vilket är en förbättring med drygt fem procentenheter i båda länen. En försiktig slutsats av detta är att rådgivning under etablerings- och inkörningsfasen är av vikt för långsiktig överlevnad. Även företagens karaktär som tillväxtföretag har förändrats positivt. Med tillväxtföretag avses företag som tre år efter start har en omsättning på minst 1 miljon kronor, har minst två anställda eller där företagaren uppger att företaget har god lönsamhet. Här kan noteras att jämfört med riksgenomsnittets andel om 42 procent är såväl Jämtlands som Västernorrlands nya företag på högre nivå eller 49 respektive 43 procent. (Källa: Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS) Det finns naturligtvis ett starkt samband mellan tillväxt och förmåga till överlevnad. Tillväxten stärker förutsättningen för överlevnad. Åter bör framhållas att kvalificerad rådgivning under ett inledande skede är en viktig insats när nyföretagandet skall stimuleras. 26

29 Andelen nystartade företag år 2005 med kvinnor som företagsledare uppgick i Jämtland till cirka 30 procent. I Västernorrland var andelen några procentenheter högre. I projekt med strukturfondsfinansiering uppgår som nyss nämnts andelen företag ägda eller ledda av kvinnor till cirka 40 procent Kapitalförsörjning Som tidigare redovisats karaktäriseras Mellersta Norrland av låg befolkningstäthet, svagt befolkningsunderlag och långa avstånd till större marknader. Dessutom är andelen företag låg i förhållande till invånarantalet jämfört med landets södra delar och särskilt i förhållande till Kontinentaleuropa. Hög andel äldre företagsägare medför därtill ett påtagligt generationsskiftesproblem. Den samlade erfarenheten är att det sedan länge råder en påtaglig brist på riskkapital för de små och medelstora företagen i regionen. Att mer än 90 procent av företagen är mycket små med färre än fem anställda innebär extra svårigheter i samband med kapitaluppbyggnad och riskbedömningar. Samtidigt finns i regionen stora börsnoterade bolag inom bland annat processindustrin. För de investeringar som sker där finns i normalfallet inga finansiella svårigheter. Genom avsaknaden av tillräckligt många medelstora företag med lokalt ägande och många mycket små företag, kombinerat med externt dominerad ägarstruktur i de stora företagen är näringslivsstrukturen obalanserad och förutsättningarna för en regional kapitalackumulation starkt begränsade. De små och medelstora företagen är starkt beroende av lånefinansiering. Kombinationen av lågt värderade säkerheter (som i Västernorrland och Jämtland avspeglar sig i låga fastighetspriser) och allt mer centraliserade bankfunktioner, skapar stora svårigheter att finansiera investeringar. Att riskerna att finansiera företag i regionen bedöms som större än i södra landet leder många gånger till att viktiga investeringar blir underfinansierade. Detta innebär samtidigt att risken för misslyckande ökar. Ett norrländskt "moment 22" har uppstått. Då redan etablerade företag många gånger har problem att hitta sin finansiering, är situationen än kärvare när det handlar om nyetableringar, där alla förutsättningar är oprövade. Den mängd nyetableringar som inte blir av på grund av problembilden finns av naturliga skäl inte i någon statistik, varför den exakta effekten av uteblivna etableringar i regionen är mycket svårbedömd. Erfarenhetsmässigt är frekvensen icke genomförda nyetableringar större i jämförelse med de investeringar som inte genomförs i befintliga företag på grund av problem att hitta finansiering. Bristen på finansiering i tidiga utvecklingsskeden är särskilt svår. Den ändrade förmånsrättsordningen vid konkurssituationer m.m. från 2004 och med successivt införande under 2005 har spätt på svårigheterna att finansiera ett grundläggande rörelsekapitalbehov. Detta är något som mer och mer löses via factoringupplägg. För företaget är detta ofta en fördyrande metod. Problembilden har också förstärkts genom krav på bankerna att hålla högre interna kapitalsäkringsnivåer enligt de s.k. Basel II-reglerna, vilket skapar extra tryck på säkerhetssidan och på utlåningsräntorna. När det gäller riskkapitalbolagens investeringar finns statistik från Svenska Riskkapitalföreningen och Nutek. Enligt denna har under perioden första kvartalet 2004 till första kvartalet 2006 finansierats 1001 investeringar om drygt 23 miljarder kronor varav 19 styck eller 1,9 procent av antalet och 31,4 miljoner eller 14 promille av investeringsbeloppet avsåg Mellersta Norrland. Investeringarna i vår regionen ligger således långt under vad exempelvis befolkningsandel eller andel av företagsantalet skulle motivera. 27

30 TP PT FPT De regionalpolitiska företagsstöden har en särskilt viktig katalytisk roll för att lösa den slutliga finansieringen för främst små och medelstora företag. Det är angeläget att denna typ av riskvilligt kapital kan bibehållas och funktionsutvecklas till dess ett läge uppkommer med en likvärdig finansiell infrastruktur över hela landet. Det samma gäller de motsvarande mer låneinriktade former som representeras av ALMI Företagspartner, Norrlandsfonden och delvis länsstyrelsernas "såddkapital", vilka alla senare år karaktäriserats av en väsentligt ökad efterfrågan i lånevolymer mycket en direkt följd av bankernas utlåningsbegränsningar. Det har under lång tid varit uppenbart att kapitalförsörjningen till små och medelstora företag inte fungerat tillfredsställande i regionen. Åtskilliga initiativ har tagits för att förbättra förhållandena genom olika aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Några framgångsrika initiativ är arbetet med Kreditgarantiföreningar, riskkapitalbolaget Investa Företagskapital AB och syndikeringsfonden Saminvest Mitt AB som är delfinansierad av EU:s regionala utvecklingsfond Mellersta Norrlands innovationsförmåga Ekonomisk utveckling förutsätter ett visst mått av innovation hos företag eller regioner. Innovation betyder införande av något nytt, nyhet eller förändring. Innovativa miljöer förutsätter att produktionsfaktorer som arbete och kapital kan sammanföras med de institutionella strukturerna. Samtidigt måste ofta invanda produkter, arbetsmönster och metoder överges som otillräckliga vad avser krav på effektivitet, marknadsbehov, resursutnyttjande med mera. Historiskt sett har städerna utgjort centra för utvecklingen men detta är inte en självklarhet idag då de komparativa fördelarna är allt mindre platsbundna. Det vill säga närheten till en viss marknad, råvara, kapital eller kompetens behöver inte längre vara förknippat till ett visst geografiskt område, utan det är kombinationen av produktionsfaktorer och institutioner som leder 14 till innovationer.tpf Ett antal identifierade förutsättningar bör finnas för att innovationsförmåga och innovativa miljöer ska utvecklas. Några av dessa har identifierats och arbetats fram inom ramen för projektet Sverige/Mälarregionen Innovation Index. 14 Svenska territoriella förutsättningar och utvecklingstrender analysunderlag för den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 28

31 Innovationsindexet fokuserar på fyra innovationsfrämjande faktorer (områden): Teknikhöjd, Forskning och utveckling, Kreativitet och öppenhet, Entreprenörskap och företagande och till sist Regional specialisering. Sveriges innovationsindex Småland med öarna Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland INNOVATIONS INDEX Kreativitet och öppenhet Kreativ kompetens Förmåga till mångfald i regionala kluster Förmåga till öppenhet på arbetsmarknaden Teknikhöjd, forskning och utveckling Forskningskompetens Patentaktivitet FoU-investeringar Teknisk/naturvetenskaplig kompetens Entreprenörskap & företagande Marknads- och försäljningskompetens Potential för entreprenörskap Förmåga till att driva gasellföretag Förmåga till långsiktigt företagande Regional specialisering Indexet visar tydliga skillnader mellan de åtta programregionerna för konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige. Mellersta Norrland hamnar totalt sett på delad sista plats tillsammans med Norra Mellansverige med värdet 70. Högst hamnar Stockholm på 129 (riket = 100). En annan viktig skillnad som bör lyftas fram är skillnaden mellan män och kvinnor. De mätbara innovativa miljöerna i Mellersta Norrland omfattar och sysselsätter till största delen män. Fördelningen är 65 procent män och 35 procent kvinnor, vilket är ungefärligen samma fördelning som i riket som helhet Mellersta Norrland har sin största svaghet inom området Teknikhöjd, forskning och utveckling med indexvärdet 44 vilket placerar regionen lägst tillsammans med Småland med öarna som hade indexvärde 42. De ingående indikatorerna för området (vi fördjupar oss alltså ytterligare en nivå) visar lägst värde inom FoU-investeringar, därefter kommer forskningskompetens, teknisk kompetens. Patentaktiviteten visar någorlunda höga tal. Något bättre, men inte tillfredsställande, är faktorn Kreativitet och öppenhet där regionen hamnar på näst sista plats med indexvärde 69. Den underliggande indikatorn Förmåga till mångfald har likaså ett mycket lågt värde, 25. Indexet, som baseras på andel sysselsatta utrikes födda i tätorterna, har ett lågt värde. Detta beror dels på att det finns ett förhållandevis litet antal utrikes födda på orterna andelen utrikes födda är i regionen 5,2 procent mot rikets genomsnitt 12,4 procent - dels på att dessa är svagt integrerade i arbetslivet. 29

32 Enligt indexet fanns den största styrkan för regionen inom faktorn Entreprenörskap och företagande. Här är Mellersta Norrland på femte plats bland de nio regionerna med värdet 92. Svagheten inom detta index finns inom Marknads och försäljningskompetensen. Styrkan finns däremot i Förmåga till långsiktigt företagande där regionen hamnar på fjärde plats med 101. Förmåga till långsiktigt företagande avser överlevnadsgraden bland 1999 års nystartade företag - tre år efter start. Mellersta Norrland hamnade näst sist med indexvärdet 90 på området Regional specialisering. Indexet bygger på andel sysselsatta inom ett antal svenska styrkeområden som lyfts fram i olika sammanhang (t.ex. "Innovativa Sverige" eller Nuteks "Framtidens näringsliv"). De lyfts fram på grund av att de är vikiga exportnäringar (bioteknik och fordon) eller därför att de är växande sektorer (företagstjänster). En annan poäng med analysmodellen är att det inte räcker med endast höga värden inom ett enskilt område. Indexvärdena bör visa en balans sinsemellan för att fungera effektivt. Högst indexvärden hade Stockholm medan balansen mellan de olika faktorerna var jämnast i Sydsverige. Störst obalans hade Småland med Öarna. Mellersta Norrland hamnade nere på sjätte plats av totalt åtta regioner. Sammanfattningsvis kan man säga att regionernas obalans också speglar rikets obalans mellan dessa områden. I alla händelser kan ett par slutsatser dras av denna modell. Regionens svaga innovationsindex kan ha samband med regionens tämligen svaga produktivitetsutveckling (se avsnitt ovan) och indikerar behov av betydande förnyelsefrämjande insatser. Området Teknikhöjd, forskning och utveckling visar att framför allt FoU-investeringar och Forskningskompetens är på en mycket låg nivå. Kraftfulla och till regionen och omvärlden specialiserade forskningscentra behöver utvecklas samtidigt som väl anpassade forskningsprojekt genomförs. Under innevarande strukturfondsperiod har flera större satsningar gjorts på sådana forskningsmiljöer, och det finns skäl att fortsätta Innovations- och forskningsstruktur i regionen UMittuniversitetet Mittuniversitet spelar en viktig roll i regionen, både när det gäller att erbjuda kvalificerad utbildning och att bedriva forskning som medverkar till ökad tillväxt och utveckling. Mittuniversitet finns vid fyra campusorter; Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Östersund har det största antalet studenter följt av campus Sundsvall. Vid campus Örnsköldsvik finns för närvarande enbart drygt 300 studenter. Mittuniversitet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, teknik, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik, språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Universitetet har för närvarande drygt studenter. Vid universitetet finns över 40 professorer och nära 200 forskarstuderande. Forskningsområdena håller såväl nationell som internationell klass, och har förutom sina nationella och internationella arenor också en stark anknytning till regionala frågeställningar. De sex forskningsprofilerna är: - Digitala samhällen - Kulturarv, demokrati och företagande - Lärande och utbildning - Skogen som resurs - Turism, idrott och upplevelseteknologi - Välfärdssamhällets utmaningar 30

33 Umeå Universitet Umeå universitet har sedan många år funnits etablerat med vissa utbildningar i Örnsköldsvik och har därigenom betytt mycket för det samlade utbildningsutbudet i Västernorrlands norra hälft. Nyligen har universitetet beslutat att ge Örnsköldsvik (liksom på motsvarande vis Skellefteå) en mer formell status som campusort. Vidare finns fastställt en utökning av antalet utbildningsplatser liksom placering av forskningskapacitet inom teknisk kemi i nära koppling till kemi- och bioraffinaderikombinatet i Domsjö. UAkademi Norr I sammanhanget bör också nämnas den akademiska utbildning som i olika distributionsformer genomförs lokalt inom ramen för utbildningssamarbetet Akademi Norr med Strömsund, Sollefteå och Kramfors kommuner som regionens deltagare. Utbildningarna med tydlig lokal profil genomförs vanligen i anslutning till befintliga lokala studiecentra och med olika universitet och högskolor som ansvariga. UAnalyskluster i Östersund I Östersund finns sedan tidigare ett antal statliga verksamheter med inriktning mot analys och forskning inom bland annat tillväxtpolitik och regionalpolitik. ITPS, ALI, Glesbygdsverket och Etour är exempel på sådana verksamheter. I samband med det senaste försvarsbeslutet beslutade regeringen att omlokalisera ytterligare ett antal statliga verksamheter inom detta verksamhetsfält. Förutom ovan nämnda verksamheter finns nu även SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), Nutek och Folkhälsoinstitutet i Östersund. Detta har på ett påtagligt sätt förbättrat förutsättningarna för att rekrytera kvalificerade utredare och forskare till regionen inom dessa områden. 2.6 Den samiska befolkningen Samerna är ett urfolk i de norra delarna av nuvarande Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Samerna är en etnisk minoritet som bor i den traditionella samiska regionen - Sápmi. Antalet samer beräknas till ca varav ca finns i den svenska delen av Sápmi. Av dessa finns ca i de tre nordligaste länen. Av dessa återfinns ca i den sydsamiska regionen, det vill säga i Jämtlands och Dalarnas län. Även i Västernorrlands län finns det samisk bosättning då området ner mot kusten av tradition varit vinterbetesmarker för de renskötande samerna och många blivit bofasta i området. Samernas antal gör att Sápmi är liten i förhållande till nationerna i Europa. I förhållande till folkmängden är dock det samiska bosättningsområdet stort. Det sträcker sig från Kolahalvön i norr/öster över norra delarna av Norge, Sverige och Finland, efter fjällkedjan söderut ner till Engerdal i Norge och Idre i Sverige, över fyra länder. Det samiska folket har ett eget språk, en egen kultur, historia och egna näringar som skapar sammanbindande element för befolkningen tvärsöver nationsgränserna. Samerna delas upp i olika grupper beroende på vilket område de lever i. Områdena betecknas som öst-, nord-, luleoch sydsamiskt område. Områdesgränserna följer i stort språkgränserna. Inom den samiska folkgruppen finns det kulturella och regionala likheter som är oberoende av geografi och näringsverksamhet. Det finns också kulturella och regionala skillnader knutna till geografi och näringsverksamhet. 31

34 FPT Det finns idag väldigt lite statistiskt material över den samiska befolkningen och dess sammansättning. Även branschspecifik statistik över de samiska näringarna saknas till stor del, men enligt statistik från Jordbruksverket år 2002 fanns det 913 rennäringsföretag i landet varav 109 i Jämtlands län inkl Idre nya sameby. Sametinget bedömer att antalen är ungefärligen desamma under Genom en levnadsnivåundersökning vid namn SLiCA TPF från 2004, finns en del statistiska uppgifter om delar av den samiska befolkningen. Studien grundar sig på djupintervjuer enligt ett upprättat frågeformulär och ger svar på frågor om hur samerna upplever sin närmiljö, bostadsförhållanden, etnicitet, hälsa etc. Undersökningen omfattar 223 personer fördelat över studieområdet, som består av det s.k. samiska kärnområdet i Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Dalarnas län. Det ska dock påpekas att de analyser som görs utifrån detta material endast är grova uppskattningar p.g.a. det låga antal personer som ingått i studien. Det är även svårt att göra någon könsuppdelad statistik då det undersökande antalet är så lågt. Tabell 7. Procentuell fördelning av olika yrkesgrupper och anställning Olika alternativ av yrkesgrupper Procentuell fördelning Förvärvsarbete 33,1 Renskötsel 21,6 Jakt, fiske och bärplockning 3,9 Sjukvård, lärare och skogsarbete 3,9 Slöjd och turism 5,9 Snickare, tandvård 2,0 Studiebidrag 5,9 Källa SLICA 2004 I det samiska samhället är sambandet mellan näring och kultur mycket viktigt. Det samiska näringslivet har av tradition kännetecknats av riklig förekomst av olika näringskombinationer och småskalighet. Många samiska företag är familjeföretag med inslag av säsongssysselsättning. De reella möjligheterna att kunna säkerställa och utveckla sin kultur gäller inte bara ideella kulturyttringar som undervisning, litteratur, språk eller konst, utan också nyttjande av naturresurser och utövande av de näringar som är grunden för kulturen. Även om samer i stor grad deltar i det moderna samhällets differentierade yrkesliv, är det primärnäringarna som i huvudsak utgör basen och ankarfästet för samisk kultur Hållbar utveckling och horisontella kriterier T"Strategiska utmaningar en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling" (2005/06:126) grundar sig på bl.a. på FN och EU:s strategier för hållbar utveckling. Skrivelsens vision och definitioner ligger till grund för programmets utformning när det gäller hållbar utveckling och horisontella kriterier. Det innebär ett beaktande av ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. 14 SliCA, "A Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami, and the Indigenous Peoples Chukotka en internationell levnadsnivåundersökning bland samer och inuiter. 32

35 TSärskilt fokus ska sättas på miljö, integration, mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män. TDetta förutsätter ett tydligt resursperspektiv där vi förmår nyttja, skapa och investera i de resurser som utgör basen för regionens ekonomi. Hit hör naturresurser, av människan skapade resurser som bebyggelse och infrastruktur, och sist men inte minst mänskliga resurser; alla kvinnor, män, flickor och pojkar, deras hälsa, kompetens och kreativitet.t I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram utifrån detta program (se avsnitt 3.6) beskrivs både miljötillståndet i länet, relaterat till de sexton miljömålen, och den miljöpåverkan som kan förväntas utifrån programmet. För många av de åtgärder som kan bli en följd av programmet är det idag inte möjligt att bedöma om de kommer att få en positiv eller negativ påverkan på miljön. Till exempel innebär regionförstoring i de flesta fall ökat resande och ett ökat totalt transportarbete med negativ påverkan på miljön. Om regionförstoringen möjliggörs med satsningar på kollektivtrafik, företrädesvis spårbunden, kan dock betydande positiva miljöeffekter uppstå under förutsättning att vägtrafik flyttas över till spårbunden trafik. När det gäller insatser för ökad användning av bioråvaror för energiändamål kan stora positiva miljöeffekter förväntas, samtidigt som negativa effekter på lokal nivå skulle kunna uppstå. Detta talar för vikten av att tillämpa horisontella kriterier vid genomförandet av detta program. Att införliva hållbar utveckling som ett samlat synsätt, ett horisontellt kriterium, är en utmaning eftersom det bygger på antagandet att det behövs en förändring av strukturer i samhället i stället för av en specifik målgrupp. Ett integrerat synsätt vilar på insikten att en god ekonomi är grunden för social rättvisa och skydd av miljön. Men även det omvända är giltigt; det som är bra för människan och miljön är långsiktigt bra också för ekonomin. Hållbar utveckling innebär även att möta den demografiska utmaningen. I Mellannorrland minskar befolkning kraftigt i vissa delar. Inte till följd av ett lågt barnafödande per kvinna, utan på grund av att det finns för få kvinnor i familjebildande åldrar. Kombinationen av kommande stora pensionsavgångar, en åldrande befolkning, sned könsfördelning och en starkt könssegregerad arbetsmarknad utgör tillsammans ett mycket större hot för delar av regionens utveckling än de gör var för sig. Vid rekryteringen från halva arbetskraftsresursen blir sårbarheten vid konjunktursvängningar på arbetsmarknaden särskilt stor. Dialogen om hur olika prioriteringar leder till olika villkor för kvinnor respektive män är viktig för regionens framtida attraktivitet. Kvinnor och män väljer i dag att bo och föda sina barn där arbetsliv, familj, boende och fritidsaktiviteter går att förena inom rimliga ekonomiska kostnader och restider. De stora pensionsavgångarna inom såväl privat som offentlig sektor kan också ses som en möjlighet. Många som studerar vid länets universitet kommer från andra delar av landet. Att som arbetsgivare och samhällsplanerare ha en god framförhållning och erbjuda studerande vad de uppfattar som goda arbetsvillkor, boende och fritid kan bidra till en föryngring av befolkningen vilket ger goda förutsättningar att utjämna födelseunderskott. Nya medborgare, såväl nyfödda som inflyttade eller återvändande utgör grundförutsättningarna för service, köpkraft, arbetskraft och sist men inte minst, entreprenörer. 33

36 TP PT FPT 2.8 Erfarenheter från tidigare program UHalvtidsutvärdering av strukturfondsprogram I uppdateringen av halvtidsutvärderingen av Mål 1 Södra SkogslänsregionenTPF kan man läsa: Det råder dock inga tvivel om att programmet har bidragit till- och varit bra för regionens utveckling. Några exempel som kan nämnas är inom turism en stark utveckling i Åre som destination.. och bevarande och tillgängliggörandet av Industrisamhällets kulturarv i Västernorrland. Inom forskning och utbildning har Mittuniversitetet blivit starkare och utvecklats bland annat inom idrotts- och skogssektorerna. Omfattande insatser har gjorts för att stimulera nyföretagande och många anställda i regionens näringsliv har kompetensutvecklats med stöd från programmet. I den samiska delen av programmet har satsningar gjorts för det samiska näringslivet bland annat har ett kompetenscentrum för samisk slaktteknik skapats. Därtill har en bredbandsinfrastruktur upprättats över stora delar av området och andra infrastruktursatsningar har gjorts på mindre vägar samt flygplatser avseende mottagningsmöjligheter av utländska gäster. Detta är bara några få exempel på vad som gjorts i regionen, men de är tillsammans med allt annat som genomförts, mycket viktiga för vår regions utveckling. Vidare står det i uppdateringen av halvtidsutvärderingen att; I halvtidsutvärderingen uppmärksammades att de horisontella målen var otillräckligt integrerade. När det gäller t.ex. jämställdhet visar resultatet av uppdateringen att både det förväntade och faktiska resultatet när det gäller bevarade arbetstillfällen är sämre för kvinnor än för män. När det gäller nya arbetstillfällen och nya företag når man däremot upp till och över satta mål. Mål 1 Södra Skogslänsregionen kan här visa på ett bra resultat i jämförelse med andra program. När det gäller hur regionen utvecklats sedan halvtidsutvärderingen, visar uppdateringen inte på några avgörande förändringar när det gäller befolkning och ekonomi. Det finns positiva inslag som att befolkningsminskningen bromsats upp något, särskilt i kustområdet och att kvinnor har en högre förvärvsfrekvens än riksgenomsnittet. Också när det gäller utbildning hävdar sig kustområdet väl i förhållande till riket. Hur programmet påverkat regionens utveckling i den ena eller den andra riktningen går dock inte att fastställa med någon säkerhet. Mot bakgrund av både halvtidsutvärderingen och föreliggande uppdatering är det ytterst angeläget att man inför en kommande programperiod utvecklar ett uppföljningssystem så att det så riktigt som möjligt värderar programmets insatser och hur delarna bidrar till helheten. Frågan är om nya arbetstillfällen över huvud taget är en lämplig indikator i ett program som syftar till strukturella förändringar. Halvtidsutvärderingen visar på bra måluppfyllelse men att resultaten är ojämnt fördelade. UNågra kärnindikatorer i pågående program Det är naturligtvis en komplex uppgift att klargöra vilka resultat som hittills har uppnåtts i det nu pågående strukturfondsprogrammet för Mål 1 Södra skogslänsregionen. Det har pågått sedan år 2000, vilket innebär att resultat som hade nåtts exempelvis vid 2003 års slut kan ha utvecklats positivt eller negativt, utan att information finns tillgänglig om detta. Att isolera effekterna från andra insatser är vidare en intrikat uppgift. Det bör observeras att, även om strukturfondsinsatserna förefaller relativt omfattande (för Västernorrlands och Jämtlands del i 16 Uppdatering hösten 2005 av halvtidsutvärderingen för Mål 1 Södra Skogslänsregionen dnr Z

37 genomsnitt cirka 350 miljoner kronor per år), är de i ett vidare sammanhang små. Exempelvis finns flera enskilda företags- och samhällsinvesteringar som är väsentligt större. På ett makroekonomiskt plan kan uppenbara effekter avläsas. Viktiga kärnindikatorer är bland annat nya och bevarade arbetstillfällen, nya företag och företag och personer som deltar i kompetensutveckling. UNyföretagande Särskilt Västernorrlands län har mot bland annat en karaktär av brukssamhällen inte varit särskilt framstående inom nyföretagande. Under det senaste decenniet har emellertid en relativt uthållig uppgång skett, som avspeglas i faktisk nyföretagarstatistik. Flera projekt för ökat nyföretagande har bedrivits med finansiering från Mål 1 Södra skogslänsregionen. Totalt redovisas nästan nya företag i de båda länen genom de projekt som finansierats och fram till den 15 augusti 2006 har avslutats, drygt 2100 nya företag i Västernorrland och 1800 i Jämtlands län. Kvinnornas andel är substantiell och uppgår till i det närmaste 40 procent av totala antalet, för att för några år sedan ha legat på 25 procent och tidigare än lägre. Sett även i ett övergripande perspektiv är utvecklingen uppenbarligen gynnsam. Under tiden från år 2000 har nyföretagandet enligt databaser hos Riksskatteverket, Bolagsverket, Jobs & Society och ITPS, uthålligt ökat i regionen. Vad som därtill är av intresse är att överlevnadsgraden tre år från start har ökat från 54 till 64 procent och numera överstigit rikets nivå. En stor andel eller cirka 50 procent av nyföretagen betecknas som tillväxtföretag, jämfört med rikets andel om 42 procent. Samtliga kommuner har genomfört eller genomför projekt för nyföretagande. Bland aktiviteterna finns mentorsverksamhet, information om starta eget, kompetensutveckling, rådgivning, uppföljning av nya företag, samverkan skola-näringsliv, företagslotsar, one-stop-shop, med mera. Länsstyrelserna och Almi Företagspartner stöder arbetet. Attitydundersökningar visar dessutom bland annat att inställningen till nyföretagande och näringsliv utvecklats positivt under en följd av år, vilket naturligtvis är viktigt på lång sikt. I samarbete med Mittuniversitetet genomförs ett forskningsprogram runt entreprenörskap och företagsamhet. UNya och bevarade arbetstillfällen Nya och bevarade arbetstillfällen är en viktig målsättning i strukturfondssammanhang. För hela Mål 1 Södra skogslänsregionen har målsättningen varit arbetstillfällen. Totalt i Jämtlands och Västernorrlands län bedöms programmet ha bidragit till att nästan nya arbetstillfällen tillkommit genom genomförda och avslutade projekt per den 15 augusti Samtidigt bedöms programmet ha bidragit till att arbetstillfällen bevarats. Här ingår då även arbetstillfällen inom åtgärd 2.1, Kompetensutveckling för anställda. Det kan uppmärksammas att kvinnornas andel är väsentligt lägre för bevarade arbetstillfällen än för nya arbetstillfällen, 27 jämfört med 41 procent. Till en del beror det på att de bevarade arbetstillfällena i högre grad avser näringar med traditionellt större andel män. Nya arbetstillfällen uppstår i större omfattning i unga och växande branscher. I Västernorrlands län, med påtaglig mansdominans i flera branscher, kommer endast 20 procent av bevarade arbetstillfällen kvinnorna till del, medan andelen för nya är drygt 40 procent. En viss parallell med nyföretagandet kan dras. Som framgick ovan har kvinnornas andel bland nyföretagare ökat till cirka 40 procent. En förutsättning för ökad andel kvinnor i näringslivet är således satsningar på tillväxtbranscher och nyföretagande. Strukturfonderna måste sammantaget bedömas ha haft stor betydelse, även om andra insatser naturligtvis också har medverkat till resultatet. 35

38 UKompetensutveckling för sysselsatta Kompetensutveckling för redan anställda riktas i huvudsak till små och medelstora företag och arbetsplatser, med enskilda stödbelopp om i genomsnitt cirka kronor per arbetsplats och cirka 30 procent av totalkostnaden. Intresset från företagen måste bedömas vara tillfredsställande. Till augusti 2006 hade personer genomgått kompetensutveckling, varav 48 procent kvinnor. Programmålet är för hela Mål 1 Södra skogslänsregionen, det vill säga inkluderande även områden i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, är personer, vilket betyder att målet för regionen Mellersta Norrland bör vara cirka 15 procent lägre för en korrekt jämförelse mot programmålet. Mot bakgrund av ett betydande antal kompetensutvecklingsinsatser fortfarande pågår de sista beräknas inte vara avslutade förrän i december 2007 kommer målsättningen med all sannolikhet att uppnås. Avvikelser mot programmålet förekommer vad gäller andel kvinnor i kompetensutveckling (48 procent mot målets 50 procent), liksom att något mindre andel av arbetsplatserna än målsättningens går vidare till kompetensutveckling (76 procent mot 80 procent). Dock är antalet i absoluta tal redan nu större än vad som anges som programmål. Kompetensutveckling för sysselsatta måste bedömas vara en viktig insats också för kommande period. I huvudsak skall denna stödjas genom Socialfonden, men med den föreskrift som ges i allmänna förordningen, artikel 34, öppnas möjligheter för att i exempelvis näringslivsprojekt riktade till små och medelstora företag komplettera sådana insatser med kompetensutveckling för de anställda. UForskning och utveckling Forskning och utveckling har erhållit betydande resurser under den pågående perioden. Huvuddelen av medlen, 56 procent, har gått till Mittuniversitetet, eller 220 av 392 miljoner kronor. Det är främst några profilområden som stötts, exempelvis skogen som resurs, informationsteknik och arkivområdet. Likaså har forskningsinsatser inom besöksnäringen stötts genom institutet Etour. I Örnsköldsvik har Digital tryckteknik fått stöd. Bioenergiområdet har likaså stötts med substantiella bidrag, eller drygt 25 miljoner kronor. Det rör bland annat etanolutveckling och pelletering av bioråvara. Totalt har drygt 200 forskningsprojekt genomförts och 50 forskarexamina avlagts. Landstinget Västernorrland har under nästan hela perioden drivit ramprogrammet Industrisamhällets kulturarv, ISKA. Genomförd utvärdering redovisar goda resultat vad gäller att bevara och utveckla kulturarvet, förutom att 75 nya arbetstillfällen och närmare 30 nya företag tillkommit. Programmets målsättningar och tillhörande indikatorer gynnar inte FoU-projekt. Resultat under projekttiden i form av forskningsprojekt och nya arbetstillfällen är ofta marginella i ett vidare sammanhang. Däremot bedöms de uppnådda resultaten få långsiktiga effekter. En trend under perioden är att den privata medfinansieringen har ökat. Det har varit en strävan hos projektansvariga att öka näringslivets medverkan. Under kommande period kommer med all sannolikhet denna grundregel att ytterligare understrykas, i syfte att öka näringslivets medverkan och därmed effektivare kunskapsöverföring. 36

39 TP PT UÖvrigt Både i Jämtlands län och i Västernorrlands län har framgångsrika satsningar genomförts under föregående strukturfondsperiod inom åtgärden 1.4 Attraktiva regioner och skydd för miljön. Som exempel kan användas projektet Fäbodriket, som haft stor betydelse inom arbetet med lokalproducerad mat i Jämtlands län och för bevarande av en karaktäristisk kulturmiljö. Sammanfattningsvis kan man från Mål 1 dra följande slutsatser inför programperioden ; - Insatser skall ha fokus på förnyelse och inte konservering av näringslivsstruktur och företagande vad gäller nya jobb och nya företag. - Det skall finnas möjlighet att stödja investeringar i infrastruktur. - Under programperioden får upp till 10 procent av regionala fonden användas 17 för socialfondsliknande insatsertpf FPT. Insatser för företagsutveckling och nyföretagande, med stark betoning av avancerat kunnande, gör det särskilt befogat att i många sammanhang kombinera dessa insatser med kompetensutveckling inom ramen för vad strukturfondsregelverket tillåter. - Kultur och kulturmiljöinsatser bidrar till ökat företagande. - Uppföljningssystemen måste förbättras. - Horisontella kriterierna måste styras mer så att de får genomslag. UAndra program I Sametingets underlag för tillväxtprogrammen Samisk näringslivsutveckling och kultur , betonas betydelsen av samverkan och partnerskap med omgivande intressen som ortsbefolkning, företag, kommuner och myndigheter. Flera projekt har bedömts stärka samiskt företagande och samverkan med omgivande organisationer och företag. UInnovativa åtgärder TI Mellersta Norrland drevs under perioden T1 januari 2002 till 31 maj 2004 ett program kallat T Trenfi inom ramen kommissionens Innovativa åtgärder inom ERUF för perioden TDe övergripande målen för programmet var att: Skapa incitament för en ökad transparens i stödsystemen, Stödja nya mekanismer för finansiering av innovationer samt Bidra till regionförstoring av arbetsmarknaden. Av programmets verksamhet är det framförallt från resultat av Stöd till nya mekanismer för finansiering av innovationer man kan dra följande slutsatser: Åtgärden har bidragit till ökade kunskaper inom finansieringsfrågor och regionens problem kring detta. Delar av detta har bidragit till att Mål 1 programmet för närvarande finansierar två riskkapitalprojekt (ett i kustområdet och ett i inlandsområdet) där stödet sammanlagt uppgår till 31,6 Mkr och total projektomslutning till 63,2 Mkr. Av detta kan minst 95 procent sägas utgöra riskkapital. Att finansiera sådana fonder via strukturfonderna var helt nytt för Sverige och krävde ett antal regeringsbeslut för att kunna genomföras. Fonden gör investeringar på samma villkor, och med lika mycket, som privata aktörer, vilket gör att tillgången på riskkapital i Mellersta Norrland via denna verksamhet uppgår till cirka 120 Mkr. Verksamheten har kommit igång bra och ett antal samarbetskontrakt har skrivits. 17 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, artikel 34, punkt 2. 37

40 UGenerella erfarenheter från genomförande av tidigare program i regionen. Lika väsentligt som val av projekt är hur de tillgängliga programresurserna hanteras, hur partnerskap och förvaltande myndigheter genomför samspelet med initiativtagare, projektägare och medfinansiärer. För att få ett bra genomförande poängteras därför följande punkter: Systemsyn och processorienterat arbetssätt med utgångspunkt i tillväxtfrågor kräver gemensam kompetensutveckling mellan regional och nationell nivå. Det är viktigt med samsyn och en bra ansvarsfördelning i partnerskapet och mellan olika finansiärer, när det gäller att åstadkomma resultat inom ramen för programarbetet samt när det gäller uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatser. Regionen behöver ytterligare konkretisera sina strategier för lärande. Samverkansfrågor mellan universitet, näringslivet och offentlig sektor måste lyftas upp på agendan på ett tydligare sätt. Ansvarsfördelning och strategi för detta måste utvecklas. Hållbarhetsaspekterna behöver integreras på ett bättre sätt i allt regionalt utvecklingsarbete. Det krävs bättre strategier för att synas på den nationella och internationella kartan och marknaden. Regionens deltagande i olika nationella och internationella sammanhang är en viktig framtidsfråga. Börja inte om från början. Fortsätt satsa på det som redan är starkt och sök samtidigt nya innovativa idéer och lösningar. Undanröj så mycket som möjligt av revirtänkande mellan nivåer, geografiska områden och branscher. Stärk istället samarbetet över alla slags gränser. Det är i mötet mellan olikheter de mest kreativa lösningarna ofta går att finna. 38

41 2.9 Swot (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Ovanstående beskrivningar och analyser illustrerar de regionala förhållandena i Mellersta Norrland. Hur den samlade situationen ser ut för Jämtlands och Västernorrlands län i ett bredare konkurrensperspektiv beskrivs i länens regionala utvecklingsprogram och länsstrategier, där beroendet av en snabbt föränderlig omvärld sammanfattas i nedanstående punkter: Globalisering varu- och tjänstemarknader, arbetskraft, kapitalflöden och kunskapsproduktion blir alltmer gränslösa och påverkar snabbt och ständigt förutsättningarna för den regionala utvecklingen Miljöförändringar storskalig miljöpåverkan innefattar en ökad hotbild men vår växande medvetenhet om problemen och dess lösningar innebär stora potentialer för regionen, dess attraktivitet och dess näringsliv. Den tekniska utvecklingen framförallt IT-utvecklingen bidrar till mycket snabba omvandlingar för produktion, marknadsutveckling och kommunikation innebärande både hot och möjligheter beroende på vår förmåga att hantera utvecklingen. Förändrade attityder i samhälle och näringsliv ett individualistiskt perspektiv fokuserar ökad rörlighet geografiskt, ekonomiskt och socialt, samtidigt som starkare marknadsdominerade inslag tränger in i såväl privat som offentlig sektor med tillhörande strukturpåverkande effekter regionalt och lokalt. Generellt kan vi illustrera omvärldsbeskrivningen som den så kallade glokaliseringsparadoxen, det vill säga samtidigt som världen blir allt mer gränslös blir vi allt mer beroende av väl fungerande lokala omständigheter. Utan en stabil och utvecklingsinriktad hemmafront får vi svårt att hävda oss i den internationella konkurrensen. Det blir nödvändigt att i en komplex värld göra många saker samtidigt göra rätt saker och göra dem rätt. Man kan göra en liknelse med dagens krav på strategisk produktutveckling som för framgång fordrar parallellt arbete med produktfunktion, design, marknadsstrategi, finansiering, produktionsupplägg etc. Den regionala analysen tillsammans med ovanstående resonemang kan översiktligt summeras i följande analysuppställning över styrkor, svagheter, möjligheter och hot som en sammanfattande SWOT för Mellersta Norrland ur ett konkurrenskraft- och sysselsättningsperspektiv: 39

42 STYRKOR Näringsliv och företagsutveckling - Ökat nyföretagande, hög överlevnadsfrekvens bland nystartade företag, minskat antal konkurser, hög andel egna företagare av totalt antal sysselsatta - Rika energi- och skogstillgångar m.fl. bioresurser - Stark trä-, process- övrig tillverkningsindustri och livsmedelssektor med utvecklingsmöjligheter - Sveriges senaste universitet med inriktningar som stödjer regionens näringar. - Stort energi- och miljötekniskt kunnande och hög koncentration av miljöteknikföretag. - Vintern och dess möjligheter till aktiviteter är en stark attraktion för både turism och inflyttning, särskilt i fjällregionen - Den privata sektorns andel av arbetsmarknaden har ökat Tillgänglighet, attraktivitet och regionförstoring - Norrlands största lokala arbetsmarknad i östra regiondelen - Stora infrastruktursatsningar väg/järnväg/hamn stärker ett bra kommunikationsläge inte minst för godstransporter - Bra IT-infrastruktur och hög IT-mognad i många regiondelar - Den sydsamiska kulturen med dess kulturarv stärker regionens attraktionskraft - Allmänt bra kulturutbud och ett rikt industriarv - Billigt och tryggt boende i stora delar av regionen SVAGHETER Näringsliv och företagsutveckling - Svag produktivitetstillväxt i ett Europaperspektiv - Låg andel företagare och nyföretagare som är kvinnor - Stora avstånd till tyngre marknader ger kostnadsnackdelar för företag i regionen. - Låga lönesummor och otillfredsställande tillgång till risk- och lånekapital för små och medelstora företag. - Sårbarhet i industridominerade regioner med få nya jobb - Den privata sektorn i regionen utgör en mindre del av arbetsmarknaden än i riket som helhet Tillgänglighet, attraktivitet och regionförstoring - Glest befolkade områden, åldrande befolkning, få kvinnor i familjebildande åldrar, låga födelsetal - Låga utbildningsnivåer i jämförelse med riket, dock med stora inomregionala skillnader. - Stora avstånd inom regionen områden med isolerade lokala arbetsmarknader särskilt i inlandet - Strategiska flaskhalsar i regionens kommunikationssystem. - Kvarstående brister i IT- och mobiltelefontäckning och dess utnyttjande - Traditionellt könsuppdelad arbetsmarknad - I tidigt industrialiserade delar av regionen finns områden med starkt förorenad mark. MÖJLIGHETER HOT Näringsliv och företagsutveckling Näringsliv och företagsutveckling - Ökad samverkan i funktionella, gränsöverskridande nätverk mellan företag liksom mellan näringslivet och FoU-institutioner inom - Utflyttning av företag och FoU genom internationalisering - Vikande konkurrensförmåga hos regionens företag nyckelbranscher och klustersatsningar - Dåliga lösningar av generationsskiften bland företag och på - Betydande potentialer inom de skogs-, energi- och miljörelaterade utvecklingsområdena - Fortsatta brister i samverkan mellan universitet och det omgi- arbetsmarknaden - Nya marknader och stora potentialer för ökad turism i regionen vande samhället liksom mellan olika samhällssektorer - Stärkt entreprenörsklimat och fortsatt tillväxt av nya företag - Ökande energipriser försämrar konkurrenskraften hos landets - Ökande vård- och omsorgsbehov ger förutsättningar för en utvecklad tjänstesektor och ökat entreprenörskap med inriktning på - Låg differentiering av näringsstrukturen och bibehållet beroen- mest energiintensiva industri. vård och omsorg de av några få stora industrier och deras investeringsbeslut i delar - Vidareutveckling av en växande tjänstesektor, till viss del baserad på informationstekniska landvinningar. - Formella och faktiska hinder i bygget av en regional och hållbar av regionen - Ökat entreprenörskap inom den samiska kulturen finansiell infrastruktur Tillgänglighet, attraktivitet och regionförstoring - Minskade könsskillnader på arbetsmarknaden - Ökad invandring och ökad integration och mångfald - Öka möjligheten att kombinera arbetsliv, familj, boende och fritidsaktiviteter - Förbättrade persontransporter för regionförstoring och ökad turistisk attraktion - Ett utvecklat öst-västligt kommunikationssystem - Ökade möjligheter för unga och studenter att komma in på arbetsmarknaden när pensionsavgångarna sker Tillgänglighet, attraktivitet och regionförstoring - Fortsatt befolkningsminskning och ökad regional koncentration - Ökad försörjningsbörda för aktiva befolkningsgrupper - Fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på lokala arbetsmarknader och kompetensområden - Regionförstoringens baksida i form av ökad pendlingstid i förhållande till miljö och familjeliv - Klimatförändringar kan hota regionens höga natur- och miljövärden 40

43 Slutsatser Goda tillväxtmöjligheter men regionala obalanser innebär olika grundförutsättningar i skilda delar av regionen I analysen finns ett antal faktorer berörda som utgör viktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen och det tillväxtfrämjande arbetet i Mellersta Norrland ur strukturfondsperspektiv. Några väsentliga styrkor som lyfts fram handlar om världsledande skogs- och processproduktionskunnande, hög produktivitet i näringslivet, välutvecklad IT-bas, en utvecklingsinriktad turistnäring, hållbara miljöomständigheter och en god livsmiljö. Tillväxtpotentialerna i detta kan bättre tillvaratas om den förutsättningsskapande lokala och regionala miljön förmår uppträda så dynamiskt att konkurrenskraften kan upprätthållas långsiktigt trots vissa strukturella regionala svagheter. Det finns således styrkor att vidareutveckla och svagheter att attackera. Både företag och stödjande strukturer måste egentligen vara bättre än i konkurrerande regioner p.g.a. regionens låga befolkningstäthet och långa avstånd. Alla delar av regionen måste mobiliseras för att bygga upp en bättre attraktivitet för företag, företagande liksom för manlig och kvinnlig arbetskraft. Det sagda motiverar i korthet bl. a. följande arbetsinriktning i programmets utvecklingsstödjande verksamhet: UNäringsliv och företagsutveckling - Utveckling av kreativa näringar och innovationssystem. - Satsa på utveckling av bioenergi och konkurrenskraftiga strukturer för en hållbar energitillförsel. - Stärka entreprenörsandan och attityder till möjligheten till företagande. - Utveckla kompletterande, regionalt anpassade finansieringsinstrument för små och medelstora företag - Höja förädlingsvärdet och kunskapsinnehållet i varor och tjänster. - Ökad forskning inom regionens profilområden. - Fortsatta satsningar på utveckling av kluster och innovationssystem inom regionens spetsområden. - Utveckla distansoberoende tjänster. - Stärka turism- och upplevelsenäringarna, framför allt mot utlandsmarknaderna. - Öka miljökunnandet och uppmärksamheten på den miljödrivna tillväxtens möjligheter i näringsliv och samhälle. - Utnyttja regionens goda miljöförutsättningar för ekologisk odling och naturbaserad turism. UTillgänglighet, attraktivitet och regionförstoring - Stärka insatserna för integration och mångfald och för att öka andelen utlandsfödda i befolkningen. - Höja regionens attraktionskraft genom mobilisering av boendemiljöer, kultursatsningar och sociala ekonomins engagemang. - Utveckla flexibel och distansoberoende utbildning i samspel med företagens behov. - Bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden för att öka matchningen utbildning och jobb. - Utveckla tågförbindelser, sjöfart och andra kommunikationer utifrån regionens strategiska överväganden. - Kompletterande utbyggnad av IT-infrastrukturen ger ökade möjligheter för boende och konkurrenskraftigt företagande även i regionens perifera delar. - Näringslivet kan öka sin konkurrenskraft genom större användning av tillämpningar i ITinfrastrukturen. - Stimulera ökade utländska investeringar i regionen. 41

44 3 Strategisk inriktning och övergripande mål 3.1 Övergripande strategiska riktlinjer Kommissionens riktlinjer EU:s sammanhållningspolitik och den nationella regionala utvecklingspolitiken har sedan Sveriges EU-inträde 1995 alltmer kommit att integreras och samspela i programuppbyggnad och genomförande. För strukturfondsperioden har medlemsstaerna inom EU kommit överens om ett mer strategiskt förhållningssätt i akt och mening att effektivt kunna bidra till förverkligandet av Lissabon- och Göteborgsstrategierna. Sverige ska genom åtta regionala strukturfondsprogram bidra till att uppnå målet regional konkurrenskraft och sysselsättning med EU:s medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF. Ett särskilt program för detta mål tas fram på nationell nivå med medfinansiering från den Europeiska socialfonden, ESF. Programmet konkretiseras därefter via regionala planer i geografiska områden som är gemensamma för både ERUF och ESF. De Europeiska strategiska riktlinjerna för sammanhållning kan sammanfattas enligt nedan; Att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation Fler och bättre jobb Riktlinjerna för EUs sammanhållning är en första utgångspunkt för genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ska bidra till att skapa konkurrenskraftiga regioner och individer i Sverige. Den nationella strategin vidareutvecklar samordningen mellan den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den Europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige. Den nationella strategin är det svenska ramverket för arbetet med såväl strukturfonderna som de regionala tillväxtprogrammen. I den nationella strategin har regeringen utifrån svenska möjligheter och utmaningar identifierat följande nationella strategiska prioriteringar; Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete, och därutöver Beaktande av särskilda territoriella förutsättningar i norra Sverige. Kompetensförsörjnings- och strategiskt gränsöverskridande samarbete kommer att hanteras inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet för socialfonden respektive programmen under målet för europeiskt territoriellt samarbete. Nationella strategin fokuserar dock på helheten för regional utveckling genom att poängtera vikten av samordning såväl mellan Europeiska, nationella som regionala program. Detta gagnar även hållbarhets- och lärandeaspekterna i regional utveckling. 42

45 I strategin understryker även regeringen de särskilda utvecklingsförutsättningarna och utvecklingsbehoven i de fyra nordligaste länen med långa avstånd och glesa strukturer. Speciella riktlinjer för de regionala strukturfondsprogrammen för Övre Norrland och Mellersta Norrland är: Vidareutveckla möjligheter kopplade till basnäringar bl.a. med avseende på teknikoch tjänsteutveckling Utveckla distansöverbryggande lösningar Främja näringslivsinriktade satsningar på turism och turistnäringen Främja tematiska samarbeten mellan dessa två regionala strukturfondsprogram inom områden som exempelvis FoU, kompetensförsörjning och förnybar energi Regionala program/strategier Jämtlands och Västernorrlands län har regionala strategi-, visions- och tillväxtprogram som grund för det regionala utvecklingsarbetet. I de regionala utvecklingsstrategierna för Jämtlands och Västernorrlands län har ett antal övergripande mål för regionens utveckling formulerats. UÖvergripande mål i Jämtlands regionala utvecklingsstrategi - Regionens präglas av sina unika natur-, miljö- och kulturvärden - En god service kan erbjudas alla invånare - Fler personer flyttar till regionen - Fler personer är företagare än idag - Fler personer besöker vårt län än idag - Fler företag säljer på en marknad utanför länet - Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden - Länet har en väl fungerande vård och omsorg - Fler personer är i arbete än idag - Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag - Näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas UÖvergripande mål i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi - Att främja ett gynnsamt näringslivsklimat för kvinnor och män samt uppnå ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag och klusterbildningar - Att främja ett livslångt lärande och trygga kompetensförsörjningen i ett nära samarbete mellan arbetsmarknad och utbildningssamordnare - Att uppnå en större mångfald och en mer tillåtande atmosfär - Att utveckla livsmiljön med särskilt fokus på att attrahera unga människor - Att utifrån de 15 nationella miljökvalitetsmålen placera länet i den Europeiska frontlinjen för hållbar utveckling - Att göra länet som region mer synligt och intressant nationellt och i den Europeiska Unionen - Att öka sysselsättningsgraden i väl fungerande lokala arbetsmarknadsregioner När det gäller tillväxt i regionen är det främst länens regionala tillväxtprogram (RTP) i det utförande som gäller 2006 som är den strategiska utgångspunkten. 43

46 URTP Jämtlands län Jämtlands läns RTP har fyra fokusområden; skogen som resurs, distansoberoende tjänster, upplevelsenäringar och entreprenörskap. Det övergripande målet är att öka företagens lönsamhet och omsättning för ökad sysselsättning. RTP-arbetet har bedrivits processorienterat och med ambitionen att öka fokusering och prioritering kring speciella stimulansåtgärder för tillväxt i länets företag där kombinationen offentlig och privat medverkan är central. RTP frångick även tidigare representativa partnerskapsmodell till förmån för en modell som i första hand byggde på sak- och företagarkompetens med koppling till de fyra fokusområdena. Erfarenheterna från detta arbetssätt är positiva även om det inte är okomplicerat. Företagare är ofta vana vid snabba beslut och snabba resultat. Det operativa samarbetet med offentlig sektor är ofta mer långsiktigt och inte lika konkret som i företagarmiljöerna. Dialogerna mellan aktörer i offentlig sektor och flertalet av representanterna för Jämtlands näringsliv, som framför allt bygger på små och medelstora företag, är viktiga för att öka den ömsesidiga förståelsen av såväl långsiktighet som snabba och konkreta resultat, liksom hållbarhetsaspekter och kvalitet i form av uppföljning och utvärdering. Utmaningen är att vidmakthålla ett aktivt, engagerat och ansvarstagande partnerskap under hela programmets genomförande. URTP Västernorrlands län Det regionala tillväxtprogrammet för Västernorrlands län har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och förnyelse i den regionala ekonomin för att uppnå fler jobb, fler företag och högre inkomster. Det övergripande målet skall nås genom koncentration på tre insatsområden inriktade på ökad dynamik i näringslivsutvecklingen, att främja Västernorrland som en attraktiv och funktionell region och satsning på prioriterade kluster och innovationssystem. Program- liksom genomförandearbetet har burits upp av ett stort engagemang i partnerskapsbaserade grupper kopplade till insats- och åtgärdsområden. Det har underlättat gränsöverskridande initiativ liksom dialogen mellan olika medfinansiärer. Programmet har en tydlig tyngdpunkt inom energi- och miljöområdet. Goda ambitioner finns i programmet att över huvud taget hantera hållbarhetsperspektivet i tillväxtfrämjandet. Resultatet av den processinriktade RTP-arbetsformen är inte utvärderad, men åtskilliga framgångar och möjligheter kan hittills noteras, som t.ex. förstärkt nyföretagande, ökad benägenhet att satsa på företagsförnyelse, fler innovationer, utveckling av nya riskkapitalmekanismer liksom förhöjd aktivitetsnivå och resultatutveckling i klustersatsningarna. De regionala programmen utgör länens strategiska styrinstrument och kommer under programperioden att koordineras med den svenska nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Prioriteringarna i, och erfarenheterna från, respektive läns tillväxtprogram har vägts samman i det strategiska valet av insatser i detta program. 44

47 3.2 Övergripande mål för Mellersta Norrland Med utgångspunkt från ovanstående analys, erfarenheterna från tidigare program samt de övergripande strategiska riktlinjerna formuleras följande övergripande mål för programmet; Hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för: - Fler jobb - Fler företag - Mer dynamiska arbetsmarknadsregioner Dessa mål sätter fokus på att uthålligt stärka företagens konkurrenskraft i ett globalt perspektiv och att stödja framväxten av utvecklingsinriktade företag. Vidare behöver entreprenörsförmågan stärkas för att skapa fler företag samt regionens attraktionskraft höjas för att få fler besökare till regionen, få ökad inflyttning och få nya verksamheter att etableras i regionen. Programmet ska bidra till att skapa 5000 nya arbetstillfällen och 10 procent fler arbetsställen i privat sektor med mer än 50 anställda. Antal sysselsatta inom 45 minuters restid från regionens större arbetsmarknadsställen ska öka med 5 procent. (Basvärde fastställs vid programstart). 3.3 Programstrategi, val och motivering av insatsområden Strategiska val Programinsatserna skall resultera i ökad, hållbar konkurrensförmåga och attraktivitet i regionen genom vidareutveckling av regionens näringsliv. Genom följande huvudstrategier skall regionen: Ta tillvara naturgivna förutsättningar Regionens naturresurser utgör basen för en tydlig fokusering på regionens betydande potentialer inom de skogs-, energi- och miljörelaterade utvecklingsområdena samt inom turism- och upplevelseområdet. Utveckling skapas inom områdena trä- och cellulosaförädling, energiomställning, energieffektivisering, biomassa från jord och skog samt företagande med miljödriven tillväxt. Regionens natur- och kulturmiljö ger stora förutsättningar att utveckla verksamheter inom turism och upplevelser. Höja kunskapsinnehållet i produktionen av varor och tjänster Detta innebär kraftfulla förnyelsefrämjande och hållbara insatser för kunskapshöjning vid produktion av varor och tjänster, vidgat entreprenörskap, utveckling av kreativa näringar och innovationssystem. Koppling mellan universitet och näringsliv stärks och forskning inom våra profilområden ökas vilket leder till ökad konkurrenskraft hos företagen. 45

48 Stärka entreprenörskapsandan attityder till och möjligheten till företagande Detta innebär förstärkning av entreprenörskapstänkande i alla delar av samhället från gymnasieskola till storföretagen. Bättre företagsklimat ska uppnås. Insatser för att underlätta kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar i alla skeden från idé till produktion av varor och tjänster stärker möjligheten att driva konkurrenskraftiga företag i regionen. Överbrygga långa avstånd med ny teknik och smarta kommunikationslösningar och göra regionen attraktiv för företagande, besök och boende Regionen måste särskilt hantera de problem och möjligheter som regionens glesa bebyggelsemönster och långa geografiska avstånd innebär. Uppbyggnad av konkurrenskraftiga infrastrukturer och åtgärder för ökad användning av ny teknik för att överbrygga långa avstånd skall genomföras. Detta verkar attraktivitetsutvecklande för regionen och dess delar. Genom marknadsföring av regionens styrkor kan inflyttning och etablering främjas. Genom dessa huvudstrategier skall programmets övergripande mål nås genom en fokusering och prioritering som formuleras i följande två insatsområden: Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling Tillgänglighet och attraktivitet Till detta kommer ett insatsområde som avser tekniskt stöd för programmets genomförande. UMotiv för val av insatsområden. Insatsområdena stödjer regionens innovationsförmåga samt stärker dess attraktivitet för företagande. Regionen har stor möjlighet att utveckla tillväxt i företagen genom de utpekade insatsområdena och på så sätt bidra till såväl Lissabonstrategins som den nationella strategins förverkligande. Även nationella strategins riktlinjer för norra Sveriges glest befolkade delar lyfts fram, bland annat genom ökad teknik- och tjänsteutveckling kopplat till basnäringarna, utveckling av turistnäringen liksom infrastruktursatsningar. Insatsområdet Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling väljs i syfte att öka innovations- och konkurrensförmågan bland annat genom att stärka samverkan mellan företag, underlätta kompetensförsörjning, stärka samverkan mellan företag och forskning, främja entreprenörstänkande samt underlätta kapitalförsörjning i små och medelstora företag. Utifrån regionens speciella förutsättningar lyfts kluster och branschsegment som är prioriterade i de regionala tillväxtprogrammen fram. Det gäller exempelvis potentialerna kring trä och biomassa, energiomställning och miljödriven utveckling liksom inom turism och upplevelser. Även utveckling av tjänsteföretag som stöd för basnäringarna samt inom s.k. kreativa näringar ges möjligheter i insatsområdet. Främja ett konkurrenskraftigt näringsliv Stärkt förnyelseförmåga och konkurrenskraft i företag och regioner behöver som grundbult en utveckling av kompetensutvecklande infrastrukturer som uthålligt säkerställer kompetensförsörjningen till näringslivet och stimulerar utvecklingen i små och medelstora företag. Regionalt anpassade former för stöd till produkt- och tjänsteutveckling liksom kommersialisering av dessa och av forskningsresultat är ett annat fundament i tillväxtfrämjandet. En omfattande forskning på en internationellt hög nivå inom områden som är till nytta för regionen är ett viktigt medel för att stärka tillväxtförutsättningarna. Det förutsätter dock att det utvecklas täta samband mellan forskningsinstitutioner och näringsliv/samhälle. Regionens glesa strukturer 46

49 och därmed generella konkurrensnackdel kräver särskilda insatser för att skapa konkurrenskraftiga, framgångsrika innovationsprocesser och stabila företagsnätverk och åstadkomma tillräckligt kritiska massor. Utmaningen för regionen är också att öka delaktigheten på den internationella marknaden främst bland regionens små och medelstora företag men också för regionen i stort. Insatser behövs för att motivera företag att närma sig nya och utländska marknader och förse företagen med kunskaper och erfarenhetsmassor som gör en marknadsexpansion och annat internationellt utbyte faktiskt genomförbart. Väsentligt är vidare att stimulera ett nätverkssamarbete mellan företag i export- och importsammanhang och då också vidareutveckla gemensamma satsningar mellan stora och små företag, bl.a. för att sprida erfarenheterna av internationellt arbete. Stärka utvecklingen i regionens profilområden Regionens branschmässiga profil med kraftfulla företag och starka nätverk ligger i områdena Skog och trä, i miljö- och energirelaterat näringsliv samt i turistnäringen. Början till kluster och nätverk kan även skönjas i delar av IT-området/Informationssystem, kris- och konflikthantering inklusive räddning, bank och försäkring, upplevelseteknologi, evenemangsutveckling, arkivhantering samt småskalig livsmedelsproduktion. Det finns en stor utvecklingspotential för entreprenörskap och sysselsättning inom energiområdet. Omställningen till ett hållbart energisystem baserat på förnybara resurser innebär en stor utmaning, och stora möjligheter för samhället. Regionen Mellersta Norrland har stor potential att utvecklas till ledande inom Europa inom detta fält. Ett brett kunnande inom de gröna näringarna jord- och skogsbruk, kopplat till en stark industriell tradition baserad på förnybara råvaror, utgör en utmärkt plattform för framgångsrika bioenergisatsningar. Exempelvis kan nämnas framställning av etanol och biodiesel ur biomassa, bioraffinaderi, alternativa produktområden från skogsråvara, pelletsteknik och nya sätt att hämta ut mer råvara ur skogen fram till industri. Efterfrågan på råvara från skogen ökar. Metoder för att möta den ökande efterfrågan på bioråvara, samtidigt som skogens ekologiska värden bibehålls, måste utvecklas. Skogen som ekosystem är av fundamental betydelse för Sveriges biologiska mångfald. Samtidigt kan en ökad användning av bioråvara i samhället i praktiken fungera som kolsänkor, som redan på kort sikt kan bidra till att begränsa klimatpåverkan. Insatser som syftar till ett effektivt nyttjande av bioråvaror, i kombination med åtgärder för att säkerställa bevarandet av biologisk mångfald, skall prioriteras samtidigt som råvarutillgången för regionens viktiga cellulosa- och träbearbetande industri säkras. Produktionen av virkesråvara och råvara för bioenergi kan dock ökas på flertalet skogsfastigheter och även jordbruket kan bidra med råvaror för bioenergiändamål. Ett ökande behov av skogsbrukstjänster skapar utrymme för fler tjänsteföretag inom skogsnäringen. Sverige och regionen ligger långt framme när det gäller den helhetssyn, kompetens och erfarenhet som krävs för att få till stånd en miljödriven tillväxt. I regionen är miljö en drivkraft genom det industrihistoriska arvet baserat på skog, papper, massa, kemi, process- och energirelaterad verksamhet. Genom den miljöbelastning som skapades vid industrialiseringen av regionen kombinerat med insikt, förståelse och i dag strikt miljölagstiftning har näringslivet anpassat sig på ett unikt sätt. Genom regionens historik och industristruktur har det utvecklats en entreprenörskader som verkar inom miljö- och energiteknik. Samtidigt verkar de större företagen i regionen för att integrera miljö som en del av utvecklingen, tekniskt, ekonomiskt och 47

50 organisatoriskt. Regionen har förutom storstadsregionerna flest antal miljöteknikföretag inom områdena rening av vatten, luft, mark samt avfall och återvinning. Karakteristiskt för företagen inom regionen är att de är mindre eller medelstora och framväxta ur en hemmamarknad med stora krav och behov. Av vikt är att medvetandegöra arbetet med systematisk miljöstyrning i olika former och att underlätta för organisationer att gå vidare med sitt miljöarbete. Därmed ökar även efterfrågan på miljöanpassade produkter och tjänster vilket stärker regionen. Regionens naturgivna förutsättningar är grunden för turistnäringen, i vilken den samiska turistnäringen utgör en del. De kompletteras av bl.a. intressanta stadskärnor, kulturmiljöer och handelsområden. Att den fortsatta utvecklingen av denna näring sker utan att de värden som utgör själva basen för näringen urholkas är av största vikt för regionen. Insatser som främjar och stödjer en hållbar turist- och besöksnäring under alla årstider är därför centralt för regionen. I detta ingår också behovet av att fortsätta att utveckla en infrastruktur som underlättar ett energieffektivt och klimatneutralt resande och transportarbete till, från och inom regionen. Främja entreprenörskap och kapitalförsörjning Den entreprenörskapsinriktade traditionen är olika i delar av regionen och behöver stärkas ytterligare och spridas för att skapa fler nya och växande företag. I regionen finns en stor andel småföretag som utgör en viktig del i näringslivet. För regionen är det viktigt med ett gott klimat för entreprenörskap och företagande som grund i tillväxtförutsättningarna. I regionen finns också många företag som inom en tioårsperiod står inför ett generationsskifte och här behövs överbryggande insatser till nya entreprenörer, inte minst därför att överlevnadsgraden erfarenhetsmässigt ökar för nytillträdande som tar över befintliga företag. Från hållbarhetssynpunkt är det viktigt att vi kan utveckla förutsättningar för nya entreprenörer att både skapa och ta över företag i regionen. Även samhället och de befintliga företagens utveckling är beroende av att drivkraft, kreativitet och nytänkande stimuleras. Därför behövs fortsatta satsningar på entreprenörskap och entreprenörstänkande både i skola, näringsliv och offentlig sektor. Det är en krävande utmaning, eftersom entreprenörskapsfrämjande handlar om att förändra och stärka attityder och göra verklighet av idéer, alltså stödja entreprenören till konkret handling, såväl under etableringsfasen som under den första, ofta kritiska, verksamhetsperioden. Tillgång på kapital är en viktig faktor för nya och växande företag. Som tidigare redovisats finns en påtaglig brist på egenkapital/riskkapital för de små och medelstora företagen i regionen. Brist på utbud av kapital är en tillväxthämmande faktor där olika initiativ och lösningar kan minska problematiken. Då kapitalförsörjningen i regionen inte fungerar tillfredsställande, särskilt i tidiga utvecklingsskeden, är kompenserande offentliga insatser, både vad gäller riskkapital, riskvilligt kapital och lånekapital angelägna och motiverade. Även de regionalpolitiska företagstöden har i första hand en finansierande funktion där marknaden inte fungerar och utgör därmed ett viktigt komplement till övrig finansiering. Företagsstöden är många gånger den faktor som både lockar företag att våga ta ytterligare utvecklingssteg och en förutsättning för att andra finansiärer ser sig ha möjlighet att delta. Det andra insatsområdet Tillgänglighet och attraktivitet skall stärka kommunikationsmöjligheter i och till/från regionen samt stödja attraktivitetshöjande insatser. Mellersta Norrland präglas både av stora avstånd inom regionen och av stora avstånd till marknaderna för regionens näringar. Att överbrygga de långa avstånden med utbyggd 48

51 infrastruktur och kommunikationer är av största vikt för en positiv utveckling i regionen. Infrastrukturens standard och funktionalitet är en strategiskt viktig fråga för alla kommunikationsslag. Snabba och smidiga flyg-, båt- och tågförbindelser liksom bra fysiska och elektroniska vägar är också viktiga förutsättningar för att upprätthålla företagens konkurrenskraft och för att näringslivet ska kunna utvecklas. I många företag ska insatsvaror fraktas till företaget och färdiga produkter därifrån. För landsbygdens företagare ute i regionens periferi kan detta bli ansenliga transportsträckor. Det behövs insatser för att ta fram okonventionella logistiska lösningar i samverkan över branschgränser. Ett bra vägnät är då oerhört viktigt. Vägnätet måste ha bärighet hela året, även i tjällossningen. Skogsnäringens transporter är ofrånkomligt tunga och måste kunna rulla varje dag eftersom industrins krav på råvarans färskhet är höga. För att förbättra den framtida konkurrenskraften hos regionens näringsliv och minska miljöbelastningarna är insatser för att möjliggöra överförande av långväga godstrafik från väg till järnväg angelägna. Investeringar i ändamålsenliga godsterminaler är viktiga för att möjliggöra detta. I stora delar av regionen är en regionförstoring i geografisk bemärkelse knappast möjlig då avstånden är alltför stora. Men i vissa delar av regionen och efter vissa stråk finns möjligheter att uppnå regionförstoring genom att skapa bättre möjligheter för arbetspendling, exempelvis genom en utvecklad kollektivtrafik. En väl utbyggd täckning av mobiltelefoni och bredband är för regionen en vital utvecklingsfaktor. I dag är det en självklarhet att använda IT-tjänster både i arbetet och privat. Allt fler företagare tar in IT-stöd i det dagliga arbetet. Det förutsätts allt mer, att det finns tillgång till högkvalitativa så kallade bredbandstjänster oberoende av var i landet man befinner sig. För att klara av en ökad användning av bredbandstjänster är det av stor vikt att alla delar av näten har förmåga att klara av en ökad efterfrågan på överföringskapacitet. Likaså måste näten upplevas som säkra, med hög tillgänglighet och där driftavbrotten kan minimeras. Såväl ur attraktionssynpunkt som vid val av bostadsort och etableringsort för företag, spelar tillgången till ITinfrastruktur en avgörande roll. Tillgång till bredband bidrar i hög grad till hållbar utveckling och fortsatt komplettering av nät utifrån främst företagens behov skall stödjas. För företagare blir det allt viktigare att ha tillgång till bra överföringskapacitet för alla de ITtjänster företagen behöver använda. Också inom exempelvis hemsjukvården genomförs många projekt med målsättningen att via IT-stöd utveckla metoder som både underlättar för vårdtagarna och är kostnadseffektiva. 24timmars-myndigheten är ett annat exempel där tillgång på bredbandstjänster på sikt är en viktig framgångsfaktor. Inom den privata sektorn finns tjänster riktade till hushållen, såsom IP-telefoni, uppdatering av programvaror och vidgad tillgänglighet till ökat kulturutbud. Detta bygger på att användarna har tillgång till bredbandstjänster. Utbildning och kompetensutveckling är ett annat exempel där allt mer av arbetet sker nätbaserat över bredbandsnät antingen som hemarbete eller på arbetsplatsen. Ännu en stor begränsning för företagens IT-användning är sannolikt utbildningsnivå och tillgången på lämpliga tjänster. Insatser inom detta område bör framför allt inriktas på utbildning av företagare och stöd för utveckling av effektiva och användarvänliga tjänster som kan utnyttjas av företagen. Regionen har inte förmått att attrahera etablering och inflyttning efter 1950-talet för att bibehålla sin befolkning utan har tvärtom minskat i befolkningsmängd. Regionen har en låg andel personer födda utomlands och en låg andel unga kvinnor vilket är speciellt ogynnsamt för att 49

52 bryta en nedåtgående befolkningsutveckling. De traditionella basnäringarna drivs rationellt med allt mindre arbetskraft vilket kräver speciella insatser för att etablera nya verksamheter. En attraktiv region med höga miljövärden är av avgörande betydelse för att höja regionens förmåga att konkurrera om arbetskraft och investeringar. Mellersta Norrland har mycket höga kultur- och naturvärden inom alla miljöer från fjäll till kust. Detta är attraktivt för många människor. Många studenter söker sig till vår region utifrån dess attraktionsvärden. Problemet är ofta att erbjuda kvalificerade jobb så att de stannar kvar i regionen efter genomförda studier. Det finns även flera företagsetableringar där boendemiljön och möjligheten till vintersportaktiviteter varit avgörande. Glesheten kan även den ha sin dragningskraft om rimlig servicenivå kan erbjudas och tillgång till distansoberoende teknik finns. Regionen måste attrahera utrikes födda att slå sig ner här, få en större andel kvinnor i barnafödande åldrar och erbjuda unga människor en livsmiljö som lockar. 3.4 Gemensamma förhållningssätt Genom följande gemensamma förhållningssätt främjas förutsättningarna för att stärka en hållbar utveckling i regionen. Såväl i formuleringen av insatser och åtgärder som i genomförandet av programmet skall dessa förhållningssätt vara styrande. Detta kommer att tydliggöras i de urvalskriterier som beslutas av övervakningskommittén och genom förvaltningsmyndighetens rutinbeskrivningar och föreskrifter Fokusering Tidigare programarbete har lett till bättre fokusering med utgångspunkt i styrkorna i vår region. Programmet skall fortsätta stärka det som redan är starkt, skapa allianser över gränser som främjar fokuseringen och att avstå från satsningar som inte anses ha tillräcklig potential. Fokuseringen innebär således även att satsa på tydligare åtgärder som anses ha hög tillväxtpotential samt förnyelse- och hållbarhetsförmåga. Urvalskriterier ska fastställas av övervakningskommittén vars syfte är att säkerställa tillräcklig höjd i projekten. För att åstadkomma fokusering skall programmet ge möjligheter att stödja förstudier i syfte att skapa större sammanhängande projekt och ramprogram för bättre och kraftfullare programgenomförande. Samtidigt innebär fokusering inte att några nedre gränser för projektstorlek sätts. Avgörande när stöd beviljas skall bland annat vara det enskilda projektets bidrag till programmålen Hållbar utveckling Allt arbete med regional utveckling skall bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Programmet skall således bidra till att nuvarande och kommande generationer, kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga levnadsvillkor. Integrering av ett samlat hållbarhetsperspektiv skall eftersträvas i så tidiga skeden som möjligt i aktivitetsinitieringen för att hitta drivande faktorer och synergieffekter. Urvalskriterier och indikatorer för hållbar utveckling kommer att fastställas av övervakningskommittén Lärande Det process- och resultatorienterade förhållningssätt som präglar de regionala tillväxtprogrammen och strukturfondsprogrammen för programperioden bör också tillämpas på föreliggande program. Detta kräver att ett kontinuerligt lärande sker på lokal, regional och nationell nivå. För detta ändamål krävs att analyskapaciteten på länsnivå kan beakta inomregionala styrkor och svagheter samtidigt som man beaktar förändringar i omvärlden. I lärandet 50

53 ingår att det uppföljnings- och utvärderingssystem som byggts upp kring de pågående programmen fortsätter att användas och vidareutvecklas Privat sektors medverkan Programmet riktar sina insatser i mycket stor utsträckning till den privata sektorn. Näringslivets utvecklings- och konkurrenskraft skall stärkas, dess kompetens skall höjas. Med denna förutsättning är det nödvändigt med så stort engagemang som möjligt från sektorn. En väg att stärka detta engagemang är att näringslivet exempelvis branschorgan, företagarföreningar och grupper av företag står som projektansvariga under genomförandet. Avgörande för om ett projekt kan stödjas är inte huvudmannaskapet, utan vad verksamheten omfattar. 3.5 Förhandsutvärdering Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har haft regeringens uppdrag att som extern utvärderare följa programarbetet. ITPS har haft löpande tillgång till arbetsmaterial och har lämnat värdefulla synpunkter under arbetets gång. Förhandsutvärderingen baseras på ett tidigt programförslag daterat Förhandsutvärderingen återfinns i sin helhet som bilaga till strukturfondsprogrammet. ITPS konstaterar i sin förhandsutvärdering att programmets strategi är tydlig, relevant och ligger väl i linje med Lissabonstrategin. De konstaterar dock att arbete återstår med målformuleringar och kvantifieringar. De konstaterar också att förslag till indikatorer för uppföljning av programmet inte har presenterats i det programförslag som utvärderats. Detta faktum gjorde det också svårt för ITPS att bedöma programmets påverkan på programområdet i kvantitativa mått. Inte heller genomförandeavsnittet var färdigt i den programversion som utvärderats. Av förhandsutvärderingen framgår att de horisontella perspektiven finns väl representerade i programmet, men att frågan om hur de kommer att integreras i den operativa delen kommer att bli beroende av hur urvalskriterier och indikatorer senare utformas. ITPS anser vidare att det finns tydliga samband och kopplingar från analys till strategi och insatsområden, även om den röda tråden skulle kunna tydliggöras ytterligare. De synpunkter och rekommendationer som lämnats har beaktats i strukturfondsprogrammet. 3.6 Strategisk miljöbedömning, "SEA" Detta förslag till strukturfondsprogram har tagits fram med stöd av en miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap 11 1 st. En beskrivning av miljötillståndet i regionen, liksom ett förslag till identifiering av möjlig miljöpåverkan utifrån förslaget till strukturfondsprogram, har varit föremål för samråd med länsstyrelserna och samtliga kommuner i regionen. Efter genomfört samråd har ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tagits fram som i allt väsentligt baseras på ovan nämnda beskrivning av miljötillståndet i regionen och identifiering av möjlig miljöpåverkan utifrån programförslaget. Även detta utkast till MKB har varit föremål för samråd i regionen. Utifrån inkomna synpunkter fanns ingen anledning att vare sig justera programförslaget eller miljökonsekvensbeskrivningen. I många fall blir det först i samband med avgöranden om vilka projekt som kommer att genomföras med stöd från programmet som den faktiska miljöpåverkan kan bedömas. Ur- 51

54 valskriterier som främjar en hållbar utveckling ur bland annat miljösynpunkt kommer därför att fastställas. UFortsatt arbete med programmet efter genomförd konsultationsprocess Efter konsultationsprocessen kunde Mellersta Norrland lämna sitt slutliga programförslag till regeringen. I ett samarbete mellan regeringskansliet och programansvarig genomfördes därefter ett antal justeringar av programmet föranlett av ett antal olika anledningar. Ingen av dessa ändringar bedömdes ge upphov till omfattande miljöpåverkan eller medföra ändring av programmets huvudsakliga inriktning. Ett antal ändringar som bedömdes vara utan betydelse för miljön genomfördes. Detta rörde sig t.ex. om omstrukturering av text, komplettering av fakta och frågor av administrativ art. Ändringar som bedöms ha en positiv påverkan ur miljösynpunkt lades till i och med att programmet kompletterades med avsnittet om programmets genomförande. Där redovisas ambition och aktiviteter när det gäller de horisontella kriterierna, bland annat att dessa ska beaktas vid förvaltningsmyndighetens upphandlingar, och där framgår även att urvalskriterier kommer att beslutas av övervakningskommittén 52

55 4 Insatsområden och samordning med andra program Detta avsnitt beskriver de insatsområden som valts ut och indikativ gruppering av vilka aktiviteter som avses genomföras under varje insatsområde för att bidra till måluppfyllelsen. Analysen och de strategiska övervägandena har lett fram till följande två insatsområden; Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling Tillgänglighet och attraktivitet. 4.1 Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling. UÖvergripande mål för insatsområdet Fler och växande företag Insatsområdet ansluter till stor del till programmets övergripande mål och skall generera 10 procent fler företag samt minst nya arbetstillfällen. UDelmålU (basvärden fastställs vid programstart) Tio nya strategiska nätverk mellan företag samt mellan företag och forsknings- och utbildningsinstitutioner Fördubblade investeringar i FoU samt fördubblat antal anställda i näringslivet som arbetar med FoU Fördubblat antal exporterande företag med en omsättning om minst tio miljoner Mer än 25 procent ökning av antalet gästnätter och dagsbesök i regionen Antalet nystartade företag skall vara minst 1400 per år varav minst 40 procent skall startas av kvinnor 30 procent ökning av sysselsättningen i företagen inom primär miljösektor Fördubblad produktion av energi från förnybara källor, exklusive vattenkraft, mätt i TWh/år UBeskrivning av insatsområdet Insatsområdet är brett och hanterar dels innovationsstödjande insatser, dels entreprenörskapsfrämjande insatser, men även insatser inom regionens profilområden. Bredden i insatsområdet bidrar till bästa möjliga flexibilitet i samarbetet mellan regionens näringsliv, offentliga aktörer och FoU-institutioner. 53

56 För att utvecklingen i regionen skall främjas i enlighet med ovanstående målformuleringar kommer insatsområdet att ta sikte på ett antal utvalda aktivitetsinriktningar. Dessa har utformats med stöd i analysen, de övergripande målen och erfarenheter från tidigare strukturfondsprogram. Inom insatsområdet främjas UInnovation och kunskapsekonomiu genom höjd regional kapacitet och främjande av forskning och utveckling, innovation, tekniköverföring, samverkan, främjande av företagandet, exploatering av nya idéer samt möjligheten att skapa nya finansieringsinstrument. Även området UMiljö och energiu beaktas genom att stimulera utveckling genom energihushållning och förnybar energi samt förstärkning av miljödriven tillväxt i företag. Insatser inom området Kunskapsdriven näringslivsutveckling och forskning och utveckling skall åstadkomma hållbara strukturer för förnyelse i regionens mikro-, små- och medelstora företag liksom i den omgivande stödjande miljön. Insatsområdet skall bidra till att förnya den regionala ekonomin, öka tillväxten och stärka utvecklingskraften i det samlade näringslivet genom att förbättra klimatet för innovation och företagsamhet för såväl befintliga företag som vid tillkomsten av nya företag. Hållbara förnyelsestrukturer kräver fungerande mekanismer, brostrukturer, för att praktiskt överbrygga mellan aktörer och företag samt mellan utbud och efterfrågan. Insatsområdet kommer att på olika sätt bidra till att regionens potentialer inom företagande, forskning, utbildningsväsende och kunskapsöverföring kan samverka optimalt. Stor betydelse för framgångsrika innovationsprocesser har företagens förmåga att samarbeta i kommersiella och andra nätverk. Tidigare stödinsatser som berör processer för utveckling av olika kluster och innovationssystem, matchningsformer mellan utbildningsstruktur och kompetensbehov liksom uppbyggnaden av hållbara stödfunktioner för produktutveckling behöver fortsatt stöd, då dessa processer kräver tid, särskilt i vår glest bebyggda region. Även satsningar för att stärka nya företagsnätverk, kluster och så kallade innovationssystem, bör intensifieras. Speciella samarbetsinsatser krävs i regionens utpekade nyckelområden, se analysavsnittet. Det behövs särskilt branschspecifika satsningar inom profilområdena energi, miljöteknik och turism. Viktigt i programgenomförandet är också en öppenhet för nya branschsatsningar inom industri- och tjänsteproduktion samt utveckling av stödjande funktioner för innovationssystemen, exempelvis utveckling av processledning ( klustermotorer ), innovativa miljöer och samband med serviceföretag i kreativa näringar. Insatsområdet skall vidare innehålla stöd till den tillämpade forskning som utifrån regionens nuvarande och bedömda potentialer kan bidra till ökade tillväxtförutsättningar i dess näringsliv. Detta kan göras både genom stöd till forskningsprojekt, i samverkan mellan regionens aktörer, och genom stöd till vissa infrastrukturella forskningsinsatser som lägger grunden för en senare kommersialisering av resultaten. Med hänsyn till problemen att nyttja FoU-resultat kommersiellt krävs stöd för uppbyggnaden av mäklande och möjliggörande funktioner i anslutning till forskningsinstitutionerna. FoU-projekt i regionen skall ha en bred förankring och finansiering i regionens organisationer för att åstadkomma såväl etablering som kommersialisering. Möjligheten till samfinansiering mellan strukturfonderna och EU:s sjunde ramprogram för forskning skall beaktas och forskningsprojekt skall utformas så att det blir möjligt att synkronisera beslut mellan dessa två finansiärer. 54

57 Insatser för utveckling av Internationalisering och internationell handel tar sin utgångspunkt i regionens nuvarande och framtida beroende av en allt mer globaliserad omvärld. Internationellt samarbete blir allt viktigare inte minst i det utvidgade EU och fler strategiska kontakter bör knytas utifrån dessa kontakters möjlighet att underlätta för företagens internationalisering. Erfarenheten hos företag med stor exportandel och exportvana skall tas tillvara som stöd för insatser att få fler, speciellt små och medelstora företag, att verka internationellt samt stödja regionens internationella kontakt- och handelsutbyte. Tjänsteexporten har successivt ökat under senare år, men är fortfarande inte speciellt uppmärksammad. Bland annat finns inom vissa av regionens nyckelbranscher, exempelvis miljöteknik och besöksnäring goda möjligheter att nå en substantiell exportverksamhet, som kan främjas inom insatsområdet. Hittills stödda strukturfondsinsatser har endast delvis bidragit till att vidga företags och organisationers internationella marknadsperspektiv, då det handlar om medvetandegörandeprocesser som tar lång tid. Snabba marknadsförändringar kräver därtill betydande resurser i omvärldsbevakning, något som erfarenhetsmässigt är svårt att uppnå i mindre företag och regioner med litet antal export- och importföretag. Det är viktigt att insatsområdet uthålligt bidrar till att främja regelbundna internationella kontakter, något som i dag inte alltid är naturligt i vår region. Europasamarbete skall stärkas genom att involvera företag från fler regioner ( kritiska massor ) liksom genom samarbete mellan ERUF-finansierade insatser i föreliggande program och de internationellt inriktade samarbetena inom ramen för strukturfondsprogrammen och för målet territoriellt samarbete. Förutom Europasamarbete bör även tyngre marknadsområden i t.ex. Nordamerika, Främre Asien och Fjärran Östern beaktas. Inom Turistnäringen skall insatser göras för att utveckla en framtidsinriktad tjänsteproduktion som den kanske snabbast växande näringen i regionen, framför allt i den västra delen. Här kombineras hundraåriga traditioner av besökande turister med hög tillväxt och snabb utveckling. Besökare som väljer regionen som resmål har ofta friluftsliv och idrott, men senare år också shopping och konferenser, som främsta skäl för val av destination. I takt med turistnäringens expansion ökar såväl målgrupperna som anledningarna till att besöka regionen. Av tradition har västra Jämtlands län en stark ställning inom vinterturism medan kustområdet och älvdalarna är ett utpräglat område för sommarturism och med allt mer konferenser och events liksom shopping. Utveckling av turiststrategier kräver stöd och samverkan mellan företag och samhälle och kan inte bäras av näringslivet ensamt. En allt större del av besökarna kommer från andra länder men även den inhemska marknaden växer genom att nya grupper tillkommer som tidigare inte besökt t.ex. fjällen eller kustens konferensmiljöer. Dessa nya grupper medför nya krav på destinationer, produkter och tjänster. Med det stora utbud som idag finns över hela världen inom turistnäringen konkurrerar inte destinationerna bara med varandra utan även om de potentiella besökarnas tid, pengar och uppmärksamhet. De befintliga aktörerna utgör en stark bas för fortsatt utveckling och utifrån detta kommer nya idéer och aktörer att utvecklas och stödjas. Gruppen besökare som söker upplevelser av olika slag har enligt flera rapporter ökat i Sverige. Detta kräver utveckling av paket kring upplevelser. Ideella organisationer är i många fall grogrund för idéer och genomförande av evenemang och attraktioner som är intressant för boende och besökare vilket skall kunna utvecklas vidare. Den under senare år i relativa termer snabba ökningen av kooperativt ägda företag har här varit framträdande. Under de senaste åren har natur-, kultur- och kulturarvssektorn i Jämtlands 55

58 och Västernorrlands län arbetat med kulturarv och kulturmiljö ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Projekt med denna anknytning har bedrivits framgångsrikt inom en rad olika åtgärder inom den föregående strukturfondsperioden. Insatsområdet skall stödja turistisk utveckling med naturmiljön, kulturen och kulturarvet som utvecklingspotentialer. Ett speciellt område är det samiska näringslivet och den samiska kulturen. Utvecklingskraften i detta skall tas tillvara i denna insats. En viktig del av insatsområdet handlar om Entreprenörskap och nyföretagande. Detta område tar sikte på att åstadkomma en fortsatt faktisk tillväxt av företagsbeståndet i vid mening genom stärkt nyföretagande, fler avknoppningar, hållbara stödstrukturer och generellt ökad insikt om entreprenörskapets betydelse för tillväxten. Regionen har god erfarenhet av rådgivning och extern expertis som stöd för både tillkomsten av företag och överlevnad den första ofta kritiska perioden. Den privata och offentliga struktur som understött denna utveckling ges förutsättningar att fortsätta verka också med stöd av detta insatsområde. Som tidigare nämnts är det också nödvändigt att påverka attityder till företagande. Särskilda insatser skall ske till förmån för kvinnors företagande. Insatser skall även riktas till utrikes födda. Ofta har dessa en kvalificerad yrkesbakgrund och kunskap, men kan uppleva svårigheter att bli integrerade i det svenska samhället. Härtill finns ofta hos dessa personer en potential att medverka i arbetet med generationsskiften i företag. Fortsatt utveckling av främjandeverksamhet med erfarenhet både i Västernorrland och i Jämtland, exempelvis eningångs-platser med allsidig information och rådgivning för att underlätta för blivande nyföretagare skall stödjas. Insatsområdet skall stödja samarbetet mellan offentlig och privat sektor, det vill säga att traditionellt offentlig verksamhet skall kunna utgöra grunden för privat företagande. Särskilt i mycket glest befolkade områden med svårigheter att upprätthålla olika former av samhällsservice kan en sådan samverkan ge konstruktiva resultat, genom ökat engagemang, kortare beslutsvägar och generellt mer effektiv verksamhet. Den sociala ekonomins företagande är också en viktig faktor för samarbete mellan privata och offentliga aktörer och bidrar starkt till den innovativa och dynamiska miljön i regionen. Entreprenörskapet inom den sociala ekonomin leder ofta till ökat privat nyföretagande och nytänkande inom den offentliga sektorn och ska därför stimuleras. Den kooperativa företagsformen har under en längre tid vuxit i omfattning, och särskilda centra stöder denna utveckling. Genom att ansvar och risker liksom förtjänster delas mellan flera personer framstår företagsformen många gånger som mer attraktiv än att starta som ensamföretagare. Genom att fler människor på så sätt kan engageras är det angeläget att stödja kooperativa företagsbildningar. Intresset för att bli egen företagare väcks ofta tidigt. Här kan således utbildningsväsendet ha betydelse genom att informera om företagande, genom att samverka med näringslivet och stimulera utveckling av entreprenörskap. Sådana verksamheter skall kunna omfatta samtliga nivåer från gymnasieskolan och uppåt, det vill säga den högre utbildningen. Till sådan verksamhet skall kunna kopplas direkta insatser för ungdomars nyföretagande. En av de strategiskt viktigaste faktorerna för utveckling av regionens näringsliv är ett gott företagarklimat och en helhetssyn på företagaren och dennes villkor. Programinsatser som väcker intresse, underlättar, höjer statusen och skapar en positiv attityd till företagare och företagande är mycket viktiga i föreliggande programs strukturutvecklande ambitioner. 56

59 Att främja Kapitalförsörjning och finansiella instrument syftar till att åstadkomma ett ökat utbud av riskkapital och lånekapital, en välfungerande finansiell infrastruktur och därmed ökade investeringar i regionens näringsliv. Hittillsvarande, också strukturfondsstödda, insatser har nämligen inte annat än marginellt kunnat påverka bristerna i den regionala finansiella infrastrukturen. Det skall noteras att i takt med att ett företags tillgångar i ökande grad består av kunskap och andra intellektuella tillgångar och minskande grad av realkapital minskar dock de inteckningsbara tillgångarna, varför sedvanliga bankkrediter blir svårare att få. En önskvärd utveckling mot mer kunskapsintensiva företag ökar också behovet av en väl fungerande kapitalförsörjning i regionen. Om det under programperioden visar sig finnas behov av kapital för små och medelstora företag i programområdet, ska programmet ha möjlighet att - ensamt eller gemensamt med andra regioner - investera i en fond, tex. i form av en JEREMIE-fond, för att förse företagen med riskkapital, lånemöjligheter garantier, räntebidrag m.m. Fondens närmare utformning, förvaltning och inriktning får beslutas av förvaltningsmyndigheten, efter samråd med övervakningskommittén. Fonden skall ha möjlighet att låna medel hos Europeiska Investeringsbanken. Det kan även handla om andra former av finansieringslösningar som inbegriper strukturfondsmedel, såsom till exempel microkrediter till småföretag, stöd till kreditgarantiföreningar och andra innovativa lösningar. Insatserna bör kompletetras med insatser av rådgivnings- och utvecklingskaraktär i syfte att nå ökad användning av befintliga offentliga och privata finansieringsmöjligheter. Likaså är det önskvärt att engagera nationella, regionala och lokala parter i utvecklingsarbetet. En viktig del i detta är möjligheten att genomföra ramprogram för regionala företagsstöd med inriktning på för regionen strategiska insatser och för ökad konkurrenskraft. Ett regionalt profilområde är Energi- och miljöområdet insatser för ökat utbud. Detta handlar om att programmet på ett aktivt sätt kan bidra till att skapa grundförutsättningar för en energiomställning i regionen, där en balans mellan naturhänsyn och efterfrågan utgör en viktig fråga. Detta ger i sin tur möjlighet till profilering av regionen och ökad kommersialisering. Likaså finns en potential avseende hur avfall och återvinning skall integreras i energiomställningen och på vilka sätt detta kan göras. Genom regionens naturresurser, industristruktur och innovativa lösningar finns ett stort antal aktörer, företag, nätverk och initiativ inom området bioenergi som är av vikt för utveckling på lång och kort sikt. Innovativa lösningar och entreprenörskap vävs samman kring hur energi ska framställas och råvara användas på alternativa sätt utifrån beskrivningarna under strategiområdet. Flera regionala intressanta initiativ har vuxit fram inom detta område. Insatser skall även kunna stödja teknikutveckling inom näringslivet kopplade till energi och miljöutveckling. Den position som regionen har inom utvecklingen av biobränslen bedöms kunna bidra till nya affärsmöjligheter inom flera områden, exempelvis inom biobränsleteknik samt därtill hörande tjänster. En viktig inomregional aspekt är att verksamhet kan förläggas till platser med tillgång på råvara, och att förädling sker lokalt med ökat antal arbetstillfällen i hela regionen och minskat totalt transportarbete som resultat. Även inom ett mer småskaligt användningsområde, det vill säga i första hand enskilda hushåll och andra mindre förbrukare, kan teknikutveckling erfordras för att exempelvis uppvärmning av hus bostäder och lokaler skall fungera smidigt. Det kan vara fråga om hopsamlingsmetoder, pelletering, lagring och distribution. 57

60 Under programperioden kommer kommunerna i regionen att utveckla översiktsplaner inriktade på vindkraft, och omfattande satsningar inom detta område kan förväntas. Energi- och miljöområdet insatser för miljödriven tillväxt syftar till att driva på utvecklingen av produkter, tjänster, företag och stödjande miljöer för en starkare miljödriven tillväxt. Omställningen till ett mer hållbart samhälle och mer hållbart energisystem skall användas som en drivkraft för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling och stödjas i detta insatsområde. Krav på minskade utsläpp, mindre miljöstörande metoder och processer, etcetera, stimulerar utveckling av tekniska lösningar och hushållning med knappa resurser ofta med gott företagsekonomiskt resultat. Efterfrågan på teknik, produkter och tillvägagångssätt som tillgodoser de ställda kraven växer på en nationell och internationell marknad. Ett snabbare teknikskifte till högteknologisk energiteknik ger arbete och ökad kompetens till tillverkare, konsulter och installatörer och bättre hushållning av resurser. Insatsområdet skall också stödja i regionen starka drivande aktörer inom området miljö- och kretsloppsanpassat byggande, från hus till samhälle. För att bygga det hållbara samhället krävs en ökad samverkan mellan näringsliv, samhälle och FoU-institutioner, där ett viktigt verktyg är en utvecklad fysisk planering och en målsättning är att åstadkomma fler test- och referensobjekt. UExempel på aktiviteter Insatser för att stärka företagsnätverk, kluster och så kallade innovationssystem skall genomföras. Stöd skall kunna lämnas till insatser som kraftfullt underlättar kunskaps- och kompetenstillförseln till näringslivet till stöd för effektivitet och specialisering och för undvikande av sårbarhet. Det handlar om direkta insatser i företagsgrupperingar såväl som stödjande funktioner i samhället i övrigt, i första hand genom utveckling av kontaktarenor och system för vidgat samspel mellan näringsliv och utbildningsväsende, förberedelser för anpassade utbildningslösningar och stöd till investeringar i anslutning till detta. Förstärkta insatser krävs för att främja företagens förmåga att utveckla nya produkter och tjänster. Insatser för att stimulera idégenerering liksom kommersialisering av utvecklings- och forskningsverksamhet kommer att prioriteras i insatsområdet. Viktigt här är utveckling av regionalt motiverade projekt för forskning och kunskapsöverföring i samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Särskilda insatser skall göras för att höja kompetensnivån i regionens många mindre industri- och tjänsteföretag och för att underlätta deras deltagande i nationellt och internationellt FoU-samarbete. Insatsområdet skall också mer allmänt främja en hållbar företagsutveckling, bland annat från gender-, miljö- och generationsskiftesperspektiv, liksom väl anpassade stödtjänster för befintliga små och medelstora företag. I detta inkluderas även verksamheter inom den sociala ekonomin. Speciella hänsyn måste tas till företag i glesare områden. Insatser för samverkan mellan aktörer för att lösa målkonflikter är också viktiga att främja. Insatser för att stödja den tillämpade forskning som utifrån regionens nuvarande och bedömda potentialer kan bidra till ökade tillväxtförutsättningar i dess näringsliv. Det är angeläget att 58

61 FoU-projekt i regionen kan finna en bred förankring och finansiering för såväl etablering som kommersialisering och utveckla samspel med EU:s sjunde ramprogram för forskning. Insatsområdet skall underlätta bildandet av strategiska allianser såväl mellan svenska som mellan svenska och utländska företag och organisationer för utveckling av internationella kontakter. Insatser skall göras för att överlag vidga regionens internationella kontakt- och handelsutbyte och stödja uppbyggnad av såväl offentlig som privat organisationsstruktur för detta. Stöd för utveckling av strategiskt viktiga turistdestinationer skall ges. I detta ligger stora möjligheter såsom destinationsdesign, produktutveckling, kompetensfrämjande åtgärder för branschen liksom strategiska besökspunktsinvesteringar. Evenemangsutveckling och företagande där ideella organisationer i många fall är grogrund för idéer och genomförande skall utvecklas för såväl boende som besökare. Den samiska näringsutvecklingspotentialen och den samiska kulturens attraktionskraft ska genom samiskt deltagande ingå i strategiskt viktiga samverkansprojekt. För entreprenörskapsutveckling skall insatsområdet stödja utveckling av företagslotsar på lokal och regional nivå, utvecklad och effektiv service i samband med nyföretagande via principen en dörr in. Vidare skall insatser främja nyföretagande och stödja blivande nyföretagare genom att stimulera start av nya och utveckling av befintliga företag. Kunskapsstöd i innovationsprocesser ingår. Särskilda insatser skall vidtas till förmån för kvinnors företagande. På likartat sätt skall insatser riktas till utrikes födda. Insatsområdet skall vidare stödja utveckling av ett gynnsamt näringslivsklimat och attityder till entreprenörskap och företagande. I detta ingår även kunskap och forskning om entreprenörskap för att utveckla metoder och verktyg för entreprenörskap. Aktiviteter för att främja entreprenörskap i utbildningen, från gymnasieskola till universitet. Samarbete mellan näringsliv och utbildning är speciellt viktig för att utveckla näringslivsinriktade utbildningar och skapa lärlingssystem, särskilt inom industri- och hantverksyrken. Aktiviteter skall genomföras för att öka tillgången på riskkapital, lånefinansiering samt förskotts- och kreditgarantier genom att skapa och utveckla tillämpliga finansieringsinstrument. Insatser av rådgivnings- och utvecklingskaraktär i syfte att nå ökad användning av befintliga offentliga och privata finansieringsmöjligheter skall genomföras. Insatsområdet skall också stödja ramprogram för regionala företagsstöd med inriktning på för regionen strategiska insatser. FoTU inom området energi och miljö skall stödjas såsom utveckling av etanol och biodiesel samt andra nya bränslen med biomassa som bas. Stöd skall även kunna lämnas för strategisk samverkan för att utveckla produktion av alternativa bränslen. I detta ingår att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av de olika nätverk som startats i regionen med privata och offentliga aktörer samt FoU. Stöd till innovationer, pilotprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar, teknik- och kunskapscentra inom området. Insatser för att utveckla processer och teknik för hantering av skogsbränsleråvara och åkergrödor i hela värdekedjan samt för kartläggning av regionens biomasseresurser ingår. Teknik, produkt- och tjänsteutveckling med omställningen till ett mer hållbart energisystem som en drivkraft skall främjas i detta insatsområde med syfte att nå nya marknader för regionens företag. Detta innefattar stimulans av samverkan mellan energi- och miljöteknikföretag i 59

62 regionen både vad gäller teknik och marknadsföring, ökad förmåga till systemleveranser, etc. Insatser för att främja systematiskt och förebyggande miljöarbete i företag och organisationer. Även teknikutveckling för effektivare användning av energi skall stödjas. Insatser skall även göras för informationsaktiviteter och kunskapsspridning avseende miljödriven tillväxt med marknadsföring och profilering av regionen. 4.2 Tillgänglighet och attraktivitet UÖvergripande mål för insatsområdet Konkurrenskraftigare arbetsmarknadsregioner Detta insatsområde ska bidra till attraktivare, konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner och målet är att öka antalet sysselsatta inom 45 minuters restid från regionens större arbetsmarknadsregioner med 5 procent. Detta insatsområde ska också bidra till att andelen av regionens invånare i åldern år skall ha ökat till 25 procent av totala befolkningen, varav andelen kvinnor ska ha ökat till 950 per 1000 män. UDelmål U(basvärden fastställs vid programstart) Fem nya transport- och kommunikationslösningar för bättre transporter till och från samt i regionen. Fem procents höjning av antalet hushåll med tillgång till bredbandsnät. 100 nya företagsetableringar skapade i etableringsprojekt. Positivt flyttnetto till regionen för både kvinnor och män. UBeskrivning av insatsområdet Inom insatsområdet främjas Tillgänglighet till och inom regionen. Vidare främjas Regionförstoring, liksom insatser för ett Utvecklat informationssamhälle. Detta innebär att infrastruktursatsningar i både järnvägar, vägar, terminaler, hamnar och IT-infrastruktur ska främjas. Insatser för att utveckla snabba och smidiga transporter och kommunikationer ska också främjas, liksom insatser för att öka regionens attraktivitet. Person- och godstransporter till och från företag och hushåll i regionen ska utvecklas genom att ta fram okonventionella logistiska lösningar i samverkan mellan olika trafikslag och branscher. Ett bra vägnät är oerhört viktigt och väginvesteringar ska kunna göras där det finns flaskhalsar. För att förbättra den framtida konkurrenskraften hos regionens näringsliv och minska miljöbelastningarna är insatser för att möjliggöra överförande av långväga godstrafik från väg till järnväg angelägna. Investeringar i ändamålsenliga godsterminaler där efterfrågan finns är viktiga för att möjliggöra detta, liksom insatser för att effektivisera kombinationer mellan olika transportsystem utifrån faktisk efterfrågan. 60

63 Persontågstrafikering - i befintliga och nya stråk samt kopplingen däremellan - stärker regional samverkan. Studier och trafikeringstest för nya resrelationer, utbudsnivåer och koncept för att stimulera ökat kollektivt resande kommer att kunna förverkligas via programmet, liksom att utveckla de förutsättningar som finns för ett ökat samspel mellan regionens och grannlänens lokala arbetsmarknader. Det finns en potential för ökat resande med tåg om restiderna kan minskas genom insatser i järnväg och trafikering. Även om regionförstoring är svår att uppnå i stora delar av regionen är en förbättrad "regionintegrering" angelägen. Också för att uppnå detta behövs förbättrad infrastruktur av olika slag. Det handlar både om insatser för biltrafik och om insatser för gång- och cykeltrafik. Det är mycket viktigt med bra anslutningar till resecentra både från gång- och cykelvägnät och kollektivtrafiken från kringområden. Tillgängligheten för funktionshindrade på viktiga kollektivtrafikstråk är ett annat viktigt område. Det handlar också om insatser för att förbättra kollektivtrafiken i regionen. Ett sådant exempel är anropsstyrd kollektivtrafik som ett komplement för både funktionshindrade som inte kan nyttja den övriga kollektivtrafiken och för att erbjuda resmöjligheter i områden med otillräckligt underlag för traditionell kollektivtrafik. Insatser för att utveckla nya former av kollektivtrafik och mellanformer av kollektivt och enskilt resande är därför angelägna. Tillgång till bra flygförbindelser till och från regionen är av avgörande betydelse. Charterresor med flyg till Jämtland spelar en stor roll redan idag och en potential för utveckling av flyget för såväl ökad inhemsk som internationell turism finns på flera håll i hela regionen. Såväl marknadsinsatser som fysiska åtgärder vid flygplatserna kan understödja en positiv utveckling av flygtrafiken. När det gäller IT-infrastruktur behövs fortsatta satsningar på marknadskompletterande nät i de yttersta områdena, regionens s.k. vita fläckar. Fler personer i regionen skall få tillgång till IT-tjänster både i arbetet och privat. Detta förutsätter tillgång till högkvalitativa s.k. bredbandstjänster oberoende av var i regionen man befinner sig. Förutom kompletteringar krävs även insatser för ökad kvalitet och säkerhet i näten. Väl så viktigt för företagens IT-användning är utbildningsnivå och tillgången på lämpliga tjänster. Insatser inom detta område skall framför allt inriktas på informationsinsatser till företagare, stöd för utveckling av effektiva och användarvänliga tjänster som kan utnyttjas av företagen liksom vidgad samverkan mellan företag och offentlig sektor för effektivare ITanvändning. Första generationens mobila telenät, 450-nätet, är under avveckling men fyller fortfarande en viktig funktion för många näringar, då detta nät har den bästa yttäckningen. Insatser för att skapa minst samma goda mobiltelefontäckning i framtiden också i skogs- och fjällområden är viktiga för såväl skogsnäringen, rennäringen som turistnäringen. En god täckning i alla delar av regionen är också viktigt av säkerhets- och trygghetsskäl. Insatser för att öka attraktiviteten i regionen är av avgörande betydelse för att höja regionens förmåga att konkurrera om arbetskraft och investeringar. Regionen skall aktivt verka för att få en högre andel personer födda utomlands att etablera sig här samt verka för att öka andelen unga kvinnor. Många miljöer bedöms ha stor attraktionskraft för inflyttning såsom stora möjligheter till strandnära boende, till fjällnära boende, skärgårdsboende, boende i småstadsmiljöer, etc. Insatser för att öka tillgången till intressanta mötesplatser, kulturyttringar och andra sammanhang som öppnar för bredd och mångfald ska också främjas. 61

64 Ett allt större intresse för hälsoaspekter med regionens höga miljövärden som bas kan utvecklas. Exempelvis började en stor del av turismen till området som så kallade hälsoresor. De traditionella basnäringarna drivs rationellt med allt mindre arbetskraft, vilket kräver speciella insatser för att etablera nya verksamheter. UExempel på aktiviteter Insatser för att utreda kommunikationsbehov och praktiskt utveckla möjligheterna att tillskapa nya och utveckla de befintliga kommunikationerna med utgångspunkt att stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder. Fokus ska ligga på aktiviteter som förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningar för regionförstoring. Specifika och avgränsade investeringsinsatser inom de olika transportslagen för att minska tidsåtgång, öka tillgänglighet, öka kapacitet, regularitet och transportkvalité, samt begränsa kostnadsnackdelar för transport och förmedling av gods och personer inom samt till och från regionen. Insatser och praktiska försök för att utveckla transportsystem för samverkan mellan olika befraktare och transportslag. Här kan ingå t.ex. terminaler som kan hantera flera trafiksätt och logistiksystem. Kompletterande utbyggnad av informationsteknisk infrastruktur för att möjliggöra näringslivsutveckling och bättre fungerande arbetsmarknader. Här ingår också stöd till utbyggnad av lokala nät med olika teknisk standard och olika former av ägande. Företagens behov av tjänster ska vara styrande för dessa kompletteringar. Även punktvisa insatser för ökad mobiltelefonitäckning kan stödjas. Stimulera och underlätta IT-användningen i små och medelstora företag samt aktiviteter för att skapa nya bredbandstillämpningar. Insatser, exempelvis nya utbildningar, stöd och rådgivning till företag, (e-handel, utbildning, arbete i nätverk) för att informationstekniken kommer till ökad tillämpning. Stödja utveckling av tjänster, produkter och nya företag som ökar tillgängligheten till och nyttan av informationsteknik för människor, företag, offentlig sektor (efakturering, e-hälsa, e-förvaltning, e-lärande, e-integration, 24-timmarsmyndigheter, etc.). Generella och samordnade marknadsförings- och informationsinsatser för ökad inflyttning och ökad etablering av verksamheter. Här ingår både riktade aktiviteter för att öka inflyttningen till regionen och aktiviteter för att etablera företag i regionen. Strategiska insatser för att bredda rekryteringsunderlaget ska genomföras för att åstadkomma bättre integration för ökad mångfald. Insatser för att underlätta för integrering av utrikes födda ska genomföras. Rekryteringsinsatser skall också utvecklas för att tillgodose specifika kompetensbehov i näringslivet. Aktiviteter för att utveckla livsmiljön för unga män och kvinnor. Strategiska kultursatsningar av betydelse för näringslivets utveckling och för regionens attraktivitet skall stödjas liksom insatser för utveckling av boendemiljöer och ett boendebaserat näringsliv. 62

65 4.3 Tekniskt stöd Tekniskt stöd kan lämnas för att programmet skall kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt och för att informera om och stimulera ett brett deltagande i programmet. Tekniskt stöd kan finansiera en rad aktiviteter, däribland förberedelser, förvaltning, övervakning, utvärdering, information, och kontroller. För förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten kan följande kostnader medfinansieras av tekniskt stöd; förberedelser, förvaltning, kontroller, utvärdering, informationsinsatser, seminarier, datasystem, och utvärderingar. För revisionsmyndigheten kan kostnader enligt artikel 62 1b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999, medfinansieras av tekniskt stöd. För strukturfondspartnerskapet för programprioriteringar kan kostnader för förberedelser och genomförande av strukturfondspartnerskapets möten medfinansieras av tekniskt stöd. För övervakningskommittén kan kostnader för förberedelser och genomförande av övervakningskommitténs möten medfinansieras av tekniskt stöd. Målet för insatsområdet är att programmet ska genomföras på ett effektivt, säkert och ansvarsfullt sätt. Övervakningskommittén beslutar om budget för tekniskt stöd. Förvaltningsmyndigheten beslutar om utbetalning av tekniskt stöd. 4.4 Samverkan med andra program Övriga regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning Övre Norrland och Mellersta Norrland har många beröringspunkter och liknande förutsättningar. Båda områdena har i sin helhet tidigare ingått i Sveriges Mål 1-område. Båda regionerna präglas av stora ytor och liten befolkningsmängd och stora inomregionala skillnader. Med utgångspunkt i dessa förutsättningar och i enlighet med den nationella strategins riktlinjer kommer därför tematiska samarbeten mellan dessa båda regioner att främjas. I programförslaget för Övre Norrland finns flera strategiska områden som även ingår i vårt program. Som exempel kan nämnas turism och upplevelsenäring, energi och miljöteknik, skog och trä, digital teknik för att överbrygga stora avstånd samt givetvis det samiska området. De insatsområden som utvecklas i programmet för Övre Norrland sammanfaller väl med Mellersta Norrlands program. Hinder för samverkan är oftast de stora avstånden och svårigheten att inom rimliga geografiska regioner skapa kritisk massa för ett dynamiskt utvecklingsarbete. Trots detta ser vi stora fördelar om samverkan mellan de fyra nordligaste länen skulle kunna utvecklas inom områden som är gemensamt prioriterade i båda programmen. Mellersta Norrland har också flera 63

66 beröringspunkter och många likheter med "Norra Mellansverige". Det kan därför finnas skäl till samverkan också med Norra Mellansverige i olika åtgärder och aktiviteter Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning inom Europeiska socialfonden Regelverket för (rådets förordning (EG) nr1083/2006, artikel 34.2) medger att ett belopp motsvarande upp till 10 procent av budgeten för varje insatsområde får användas för att finansiera sådana insatser som faller inom ramen för Europeiska socialfonden (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006) och vice versa för det nationella strukturfondsprogrammet för den Europeiska socialfonden. Denna flexibilitet ska utnyttjas under förutsättning att dessa insatser är nödvändiga för att insatsen ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt och har direkt samband med denna. Huvudprincipen är dock att den Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierar de insatser som faller inom ramen för regelverket för denna fond och vice versa för den Europeiska socialfonden. I detta operativa program bedöms samtliga insatsområden, exklusive Tekniskt stöd, kunna bli föremål för denna flexibilitet Målet Europeiskt territoriellt samarbete, Sverige-Norgeprogrammet Nordens gröna Bälte samt Botnia-Atlantica. Samverkan med gränsregionala program som berör regionen kommer att ske. Regionen omfattas av programmen Sverige - Norge samt Botnia - Atlantica I den Europeiska strategin anges att huvudmålet för gränsöverskridande samarbete är att integrera områden som delas av nationsgränser men som har gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Det handlar oftast om fragmenterade marknader, arbetskraft, investeringsmönster, infrastruktur, förvaltningsrättsliga och institutionella frågor och serviceförsörjning. Sverige-Norge programmet har tagit utgångspunkt i dessa riktlinjer i hela den logiska kedja som ligger bakom formuleringen och avgränsningen av programmets insatsområden. Både de gränsöverskridande programmen och det regionala strukturfondsprogrammet stödjer tydligt ökad sysselsättning och konkurrenskraft i regionen. En tydlig gränsdragning mellan dem är att gränsöverskridande projekt hanteras i Sverige-Norgeprogrammet medan inomregionala projekt hanteras i det regionala strukturfondsprogrammet för Mittsverige. Intressanta synergier kan uppstå främst via forskningssamverkan med universitet och högskolor i Nordoch Sörtröndelag. Även kommunikationsfrågor och ökad säkerhet i bredbandsnäten kan stärkas via samordningsinsatser mellan programmen Landsbygdsprogrammet Regionen skall ha ett öppet och rikt odlingslandskap baserat på ett aktivt och lönsamt jordbruk. För att uppnå detta kommer jordbruket att förändras och utvecklas mot inriktningar som klart stödjer hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om nya grödor för att möta en ökad efterfrågan på bioenergi, eller en omställning mot allt högre andel ekologiskt producerade och lokalt förädlade livsmedel. Insatser som stimulerar till en kretsloppsanpassning och näringsåterföring kommer också att prioriteras. Rennäring och samisk utveckling är speciell för regionen. Dess utvecklingsfrågor skall kunna prövas i båda programmen. Utvecklingen av samiska näringar är av stor betydelse för samernas möjlighet att driva näringsverksamhet och för regionens profil och attraktionskraft. 64

67 Insatser för att gynna landsbygdens utveckling genomförs både inom Landsbygdsprogrammet och inom ramen för detta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. I detta program skall främst rymmas strategiska näringslivssatsningar, inom de prioriteringar som anges i den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. De största synergierna mellan de regionala strukturfondsprogrammen och Landsbygdsprogrammet kommer att finnas i frågor som rör främjande av företagande, tillväxt och innovationer på landsbygden i syfte att stärka konkurrenskraft och sysselsättning. Vägledande för avgränsningar mellan programmen är att Landsbygdsprogrammets målgrupper är snävare avgränsade i EU:s regelverk samt att åtgärderna är riktade mot ett mer avgränsat territorium. Vidare kommer Landsbygdsprogrammets åtgärder inom de fyra axlarna i första hand att utgå från landsbygdens resurser, lokala utvecklingsförutsättningar och mikroföretagande- /småföretagande inom dessa ramar. Dessutom ska lokala insatser för skärgårdar och öar, samisk utveckling och rennäring samt service i första hand genomföras i Landsbygdsprogrammet där det finns en tydlig koppling till landsbygdspolitikens mål och landsbygdens naturresurser och näringar. Det är framför allt inom landsbygdsprogrammets axel 3 som berör ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv samt en ökad livskvalitet som skärningspunkter mot de regionala strukturfondsprogrammen finns. Åtgärder som syftar till att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn, axel 1, liksom åtgärder som syftar till att förbättra miljön och landskapet, axel 2, skall i första hand prövas inom landsbygdsprogrammet. Turismen och utveckling av turistföretagande kan stödjas av både landsbygdsprogrammet i landsbygdsområdeen och det regionala strukturfondsprogrammet i hela regionen. Näringslivsinriktade projekt som syftar till att främja turismen och turistnäringen samt en utveckling av natur- och kulturturism är stödberättigat i landsbygdsområden av detta program, i den mån projektet inte kan finansieras enligt Landsbygdsprogrammets regelverk. Exempel på gränsdragning kan vara att samverkansinsatser för destinationsutveckling liksom FoTU-insatser stöds av detta program. Landsbygdsprogrammet stödjer främst turistiska investeringar i enskilda mikroföretag på landsbygden Europeiska fiskerifonden, EFF De största synergierna mellan de regionala strukturfondsprogrammen och Europeiska fiskerifonden (EFF) kommer att finnas i strategiska satsingar som rör främjande av företagande, tillväxt och innovationer på landsbygden i syfte att stärka konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Det kan handla om den framväxande fisketurismen och strukturer runt denna liksom kringverksamheter till ett småskaligt kust- och inlandsfiske; det kan vidare handla om livsmiljö, kommunikationer, handel, hamnar, information, kompetensuppbyggnad m.m. Inom EFF stöds framför allt traditionell fiskenäring, men även diversifiering av verksamhet bl.a. i särskilda fiskeområden. De fiskeområden som blir utvalda skall vara storleksbegränsade och tillräckligt enhetliga geografiskt, ekonomiskt och socialt. Prioritet bör ges till glesbebyggda områden, eller områden med fiske på tillbakagång eller små fiskesamhällen. I övriga områden är landsbygdsprogrammet den huvudsakliga källan till ekonomiskt bidrag till denna typ av aktiviteter Sjunde ramprogrammet för FoTUD och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, CIP Regionen har många små producerande företag. Dessa är underrepresenterade i EU:s forskning. Därför bör särskilda insatser göras för att höja kompetensnivån i dessa företag och för att underlätta deras deltagande i internationellt FoU-samarbete. Åtgärder krävs för att främja 65

68 företagens förmåga att utveckla nya produkter och tjänster. Detta görs bäst genom projekt för forskning och kunskapsöverföring i samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor som kan stödjas i detta program. En höjd kompetensnivå och ökad användning av forskning i olika organisationer kräver tydliga och lättanvända kontaktvägar mellan industri, offentlig sektor och forskande organisationer. Detta program skall tydligt stödja näringslivets användning av forskningsresultat för att höja regionens innovationsförmåga. Även direkt näringslivsanpassad forskning kan stödjas liksom att utveckla en stödfunktion som kan hjälpa forskaren med kommersialisering av forskningsresultat. Forskningsinstitutioner och företag i regionen måste bli aktivare i att använda den mojlighet som sjunde ramprogrammet ger att stödja forskning. Rena forskningsinsatser bör också främst söka sin finansiering i 7:e ramprogrammet. Projekt kan numera samfinansieras mellan strukturfonderna och sjunde ramprogrammet. Det är därför viktigt att handläggningsordningen utformas så att det blir möjligt att synkronisera beslut mellan dessa två finansiärer. Det av Europaparlamentet och rådet beslutade ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation ( ) (PE-CONS 3622/06) skall också uppmärksammas som en möjlighet att stödja sysselsättning och innovation i Europa. Speciellt innovationer inom energi- och miljöområdet uppmärksammas i detta program samt utveckling av ett hållbart informationssamhälle. Regionen skall verka för att aktivt delta i detta program Regioner för ekonomisk förändring I programmet ingår möjligheter att delta i kommissionens initiativ Regioner för ekonomisk förändring (Regions for economic change), som innebär ett internationellt erfarenhetsutbyte mellan regioner. 66

69 5 Indikatorer för programmet UIndikatorer För att kunna följa programmet har indikatorsystemet utvecklats efter modellen nedan: Program/ regionnivå Effekter (Långsiktiga effekter) Övergripande mål Insatsområde/ åtgärdsnivå Resultat (direkta och omedelbara effekter) Särskilda mål Program mål Insatsområde/ åtgärdsnivå Aktiviteter (mätbara fysiska och monetära enheter som projekten producerar) Operativa mål Insatta resurser Programnivå Programmets verksamhet/projekt Ekonomiska mål Modifierad modell från The New programming period : Methodological Working papers, Working Document No 2, Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide Programmets indikatorer kan delas in i effekt-, resultat- och aktivitetsindikatorer samt ekonomiska indikatorer. Indikatorerna används på olika nivåer i systemet, på region-, program-, insatsområdesnivå och naturligtvis även på projektnivå. För att mäta programmet och dess påverkan på regionen används s.k. effektindikatorer. Beroende på vad som mäts, programmets effekt eller regionens utveckling, kan de i det senare fallet kallas kontextindikatorer. Effekter av programmet och dess påverkan på regionens utveckling kan vara en följd av ett eller ett flertal projekt och effekten ligger ibland lite senare i tiden än när själva projekten avslutades. Indikatorer på insats-, åtgärds- och projektnivå är oftast s.k. resultat- och aktivitetsindikatorer vilka ska mäta de aktiviteter som genomförts och de resultat som uppnåtts för respektive projekt. Dessa indikatorer ska vara tydligt verksamhetsorienterade och kan vara fastställda i programmet men det bör också finnas möjlighet att, i NYPS, för det enskilda projektet infoga fler indikatorer för att underlätta uppföljningen av projektet. Ekonomiska indikatorer används för att följa hur programmet fortskrider i ekonomiska termer; beslutade stöd, utbetalningar etc. UIndikatorer för att följa programmets målsättningar och regionens utveckling. Av bilaga 1a framgår vilka mål programmet har samt vilka indikatorer som i huvudsak kommer att användas för att mäta programmets måluppfyllelse men även för att mäta regionens utveckling. Målsättningarna i programmet skall vara uppfyllda senast vid programmets slut- 67

70 rapportering. Utvecklingen mot målen kommer att följas löpande genom programmets genomförande. Rapportering kommer att ske årligen, dels vid tillfällen för övervakningskommitténs möten dels i årsrapporter. Alla indikatorer kommer att rapporteras könsuppdelade där så är möjligt. UIndikatorer för att följa projekten Indikatorerna för programmets projekt framgår av bilaga 1b. Indikatorerna är av två typer, dels kärnindikatorer, vilka ska användas i samtliga projekt, dels övriga indikatorer vilka ska användas för de projekt där de är relevanta. Övriga indikatorer har också delats upp i grupperingar som indikerar vad de avser att mäta t.ex. forskning och teknisk utveckling, miljö eller kultur. De flesta projekt förväntas ha indikatorer från flera grupper varför alla grupper bör gås igenom vid handläggning av projektet. Det är viktigt att alla relevanta indikatorer används för att underlätta framtida uppföljningar och utvärderingar. 68

71 6 Genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet 6.1 Inledning Det övergripande syftet med organisationen för genomförandet av strukturfondsprogrammen , är att möjliggöra gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan områdena regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Denna strategiska hållning i kombination med en tydlig ansvarsfördelning och ett fokuserat program, ger förutsättningar för måluppfyllelse och effektivitet i genomförandet. Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att kraven i EU:s regelverk uppfylls samt att förvaltningsarbetet sker effektivt. Vid sidan av den genomförandeorganisation som beskrivs nedan, har den länsaktör i länet som har det regionala utvecklingsansvaret, dvs. länsstyrelser, samverkansorgan, eller självstyrelseorgan, bl. a till uppgift att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Ansvarig länsaktör förutsätts aktivt engagera sig, framför allt genom att tillhandahålla nationell medfinansiering via de medel som aktören disponerar, och genom att främja en effektiv samverkan mellan tillväxtarbetet i länet och genomförandet av strukturfondsprogrammen. Regeringen avser att i förordning besluta de föreskrifter som behövs för genomförandet av strukturfondsprogrammet enligt vad som anges nedan. Strukturfondspartnerskapets uppgifter avses bli sådana att en lagreglering krävs. Regeringen avser i denna del att skyndsamt lägga fram nödvändiga lagförslag som kan möjliggöra den reglering av strukturfondspartnerskapet som anges nedan. 6.2 Övergripande genomförandestruktur Medlemsstaten ska, för varje operativt program, utse ansvariga myndigheter. Samma genomförandestruktur kommer att gälla för samtliga åtta regionala strukturfondsprogram för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) är förvaltande och attesterande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. I uppgiften ligger också att svara för utbetalningar av ERUF-medel till projektens stödmottagare. Nutek är en statlig myndighet med huvudsaklig inriktning på näringslivsutveckling och regional utveckling. Den förvaltande myndigheten inordnas organisatoriskt direkt under styrelsen för Nutek. Verksamheten lokaliseras till och leds från Östersund. Den förvaltande myndigheten har regionalt placerad personal i varje programområde, dvs. i Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö. Det operativa arbetet leds av chefen för den förvaltande myndigheten i Östersund och ansvarig personal inom respektive programområde. Nutek är attesterande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden i de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Ansvaret för denna myndighetsuppgift placeras vid Nuteks huvudkontor i Stockholm. I den nya organisationen för genomförandet har det varit viktigt att stärka politikens inflytande över vilka projekt som ska prioriteras samtidigt som förvaltningsorganisationen ska kunna klara de krav som kommissionen ställer på korrekt hantering av strukturfondsmedel. Med en 69

72 förvaltningsmyndighet för samtliga regionala strukturfondsprogram blir hanteringen och regeltolkningen mer likartad, vilket gynnar stödmottagarna och genomförandet. Ekonomistyrningsverket (ESV) är revisionsmyndighet för samtliga regionala strukturfondsprogram Förvaltande och attesterande myndighet för det regionala strukturfondsprogrammet Figur: Beslutsordning i Nutek Förvaltande och attesterande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Den förvaltande myndighetens programstöd i Östersund kommer att fungera som supportoch utvecklingsstöd till de åtta regionalt placerade funktionerna. Arbetet med att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av strukturfondsprogrammen, t.ex. enhetliga rutiner och processer, kommer att utvecklas inom den förvaltande myndigheten. Den förvaltande myndigheten ska också, i samspel med attesterande myndighet, svara för att förvaltning och genomförande av det operativa programmet sker effektivt och korrekt. För strukturfondsprogrammet placeras personal i Östersund med kontaktuppgifter enligt nedan: 70

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 Ålands landskapsregering den 25 juni 2009 Innehållsförteckning 1. Landsbygdsutvecklingsprogrammets titel 5 2. Medlemsstat och förvaltningsområde

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer