Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län Kristin Fahlberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg"

Transkript

1 Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 Kristin Fahlberg Examensarbete Stockholm 2008

2

3 Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 Handledare och examinator: Nils Brandt EXAMENSARBETE STOCKHOLM 2008 UTFÖRT VID INDUSTRIELL EKOLOGI KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

4 TRITA-IM 2008:11 ISSN Industriell Ekologi, Kungliga Tekniska Högskolan

5 We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking. Albert Einstein

6 II

7 FÖRORD Under arbetet med mitt examensarbete har jag kommit i kontakt med ett flertal personer som delat med sig av sina egna erfarenheter och råd. Främst skulle jag vilja tacka min handledare Nils Brandt som med stort tålamod har hjälpt och väglett mig under arbetets gång och givit mig ett intresse för klimat- och energistudier. Vidare skulle jag vilja framföra ett stort tack till Elisabeth Söderström (Statsbyggnadskontoret, Stockholms Stad) för sitt engagemang, goda råd och för tillhandahållen information. Ett stort tack också till deltagarna på workshopen som förmedlade information och inspiration till framtidsbilderna. Jag vill också tacka avdelningen Industriell Ekologi, familj och vänner och speciellt Stefan och Åsa för stöd, uppmuntran och trevliga fikastunder. Kristin Fahlberg III

8 IV

9 SAMMANFATTNING Denna studie berör Stockholms läns energiframtid fram till 2050 och beskriver hur energianvändningen i Stockholms län kan se ut jämfört med idag med hjälp av scenarier. Den scenariometodik som använts är backcasting-metodiken som är välkänd inom energiframstudier. I och med att backcasting har använts är studien självuppfyllande, dvs. framtidsscenarier uppfyller de mål som ställts upp. Syftet med studien är visa på hur energianvändningen i ett fossilbränslefritt Stockholms län år 2050 kan se ut. Bakgrunden för att undersöka hur ett fossilbränslefritt Stockholms län kan se ut är klimatproblematiken som kan vara vår tids stora utmaning. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären är brådskande och stort. En del i att minska dessa utsläpp är att frångå användningen av fossila bränslen antigen genom att minska energianvändningen eller övergå till förnybara bränslen eller en kombination av båda. Utöver att Stockholms län år 2050 skall vara fossilbränslefritt visar scenarierna även hur energianvändningen per capita förändras samt även växthusgasutsläppen per capita. Dessa ställs i relation till vad som kallas ett rättvist miljöutrymme som ger indikation om nivåerna är förenliga med ett hållbart samhälle i en hållbar omvärld. I studien presenteras flera olika åtgärder och deras potentialer för att minska energianvändningen eller för att övergå från fossila bränslen till förnybara bränslen. Åtgärderna omfattar alltifrån energieffektivisering inom olika sektorer till nya infrastruktursystem som t ex spårbilssystemet eller så kallade dämpande åtgärder som minskar behovet av t ex resor. Åtgärderna som finns med i studien är åtgärder som idag eller inom en snar framtid finns tillgängligt, dvs. studien antar inte en teknikoptimistisk hållning. Flertalet av åtgärderna kombineras sedan ihop till två olika framtidsbilder för 2050 och deras energianvändning jämförs sedan med de Business-as-Usual-scenarier som även arbetats fram. Business-as-Usual-scenarierna beskriver hur energianvändningen i Stockholms län skulle se ut år 2050 om inga aktiva åtgärder för att minska energianvändningen. Två olika scenarier presenteras; BAS och HÖG, de skiljer sig åt och representerar olika befolkningsökningar och ekonomisk utveckling (mätt i BNP). HÖG-scenariet representerar en utveckling med högre BNPtillväxt och befolkningsökning än BAS-scenariet. Med endast två framtidsbilder är studien ej uttömmande vad det gäller frågan om att beskriva ett fossilbränslefritt Stockholms län. Varken åtgärderna eller framtidsbilderna har analyserats ur andra perspektiv än vilken inverkan de har på energianvändningen. Det vill säga studien utelämnar ehuruvida åtgärderna eller framtidsbilderna är ekonomiskt möjliga eller ens önskvärda. Även andra perspektiv har utelämnats såsom t ex hälsoeffekter, andra miljöeffekter, jämställdhet, estetik m.fl. Syftet med att presentera olika framtidsbilder om ett fossilbränslefritt Stockholms län är att stimulera aktörer, beslutsfattare och enskilda samhällsmedborgare att engagera sig och genomföra de förändringar som leder mot ett fossilbränslefritt samhälle. V

10 Flertalet enskilda åtgärder och de två framtidsbilderna visar att energianvändningen i Stockholms län år 2050 kan minska väsentligt både jämfört med Business-as-Usual-scenarierna men även jämfört med 2003 års energianvändning. Som följd av detta dämpas behovet av förnybara bränslen för att ersätta de tidigare fossila bränslena. Om Stockholms län kan få ta del av 10 % den bioenergi som Sverige kan producera i framtiden är Stockholms läns energiframtid säkrad i de två framtidsbilderna. Framtidsbilderna visar även att energianvändningen per capita kan nå en hållbar nivå samt att utsläppen av växthusgas per capita med god marginal hamnar under den av regeringen förslagna nivån om 4,5 ton CO 2 per capita. Implementeringen för att nå dessa framtidsbilder, dvs vägen dit har utelämnats i denna studien, vilket annars är del i backcasting-metodiken. Anledningen till detta är att det kräver ytterliggare analys av framtidsbilderna ur olika perspektiv samt även analys över beslutsprocesser, planeringsprocesser samt även vilka aktörer som har rådighet i länets energianvändning och energisystem. Framtidsbilderna och åtgärderna kan dock i vissa fall ge en ganska klar bild över vilka satsningar och investeringar som måste till och vilka beslut som måste fattas. Slutligen bör sägas att framtiden är oviss och de framtidsbilder som presenteras i studien ligger ca år fram i tiden. Med det långa tidsperspektivet så ökar naturligtvis osäkerheterna i de data, beräkningar och antaganden som ligger till grund för framtidsbilderna. Å andra sidan så är syftet med studien inte att presentera en trolig framtidsbild utan en som uppfyller målet om att Stockholms län år 2050 skall vara fossilbränslefritt. VI

11 ABSTRACT This study concerns the energy future of the county of Stockholm up until 2050 and describes how the energy consumption can be compared to today with the use of scenario methodology. Within energy future studies the backcasting approach is well known and has been put to use in this study. Due to the characteristics of backcasting the study is self-fulfilling, i.e. the future energy scenarios presented in this study satisfy the targets set up in this study. In the light of what may be the largest challenge of our time the climate change - the aim of this study is to describe how the energy consumption in a fossil fuel free Stockholm county in the year of 2050 may be. The need to reduce the carbon emission to the atmosphere is extensive and of immediate urgency. One part of reducing carbon emission is to relinquish the fossil energy use which is attained either by reducing the energy consumption or switching to renewable energy use or a combination of both of these measures. The scenarios also describe the energy use per capita as well as carbon emissions per capita (due to energy use) besides being fossil fuel free. The energy use and carbon emission per capita is related to what is known as fair share of environmental space which may indicate if the per capita levels deduced in this study is consistent with a sustainable society. Several measures and their potential (to decrease the energy use or shifting into renewable energy fuels) are presented. The scope of measures reaches for example from energy efficiency to new infrastructure but also to reducing measures that reduce the need for example travels. The measures presented in the study are a reality today or will be in the near future, so the study takes on a non-technology optimistic approach. Several of the measures are combined into two different energy-futures for the year 2050 and their energy use is compared to a business-as-usual-scenario. The business-as-usual-scenario describes the level of energy use in the County of Stockholm if no active measures are taken to reduce the energy use. The scenarios are presented with two different possible alternatives for the economic and population growth, i.e. alternative BAS (eng; base) and HÖG (eng; high). The study with its (only) two different future scenarios is not exhausting the possible fossil fuel free futures of Stockholm County. Neither the measures nor the energy-futures have been evaluated from an economic or any other perspective. This means the study leave out whether the measures or the energyfutures are feasible from an economic perspective or even desirable. The study also leaves out other perspectives like other environmental effects, health issues, equality, aesthetic etc. The aim of presenting different energy-futures of a fossil fuel Stockholm county is to encourage, simulate stakeholders, policymakers and community citizens to further take an active interest and to start making the changes needed that leads to fossil fuel free community. The energy-futures but also a few of the measures shows that the future energy use in Stockholm county in the year 2050 may decrease substantially compared VII

12 to the business-as-usual scenario but also compared to energy use levels of As a result of this the need for renewable energy fuels (for replacing the use of fossil energy fuels) is reduced. If Stockholm county may take an 10 % part of the bio energy that the whole of Sweden can produce in the future the fossil fuel free energy-futures presented in this study is secured. The energy-futures also shows that the energy use per capita may reach a sustainable level and also that the carbon emission per capita reaches a level far below the suggested level expressed by the Swedish government of 4,5 ton CO 2 per capita. One step in the backcasting approach has been left out in this study, i.e. the path to the presented energy-futures. The reason for this is that it needs further analysis of the energy-futures from several other perspectives. As well as analysis over decision making processes, planning processes and different stakeholders involved. However the presented energy-futures may in some cases indicate what type of measures and decisions that needs to be taken and what kind of investments that are needed. Finally, the future is still yet unknown and the energy-futures presented in this study are in the long-time perspective which further increases the uncertainty of the scenarios because of uncertainty in collected data, calculations and assumptions made. On the other hand the aim of the study is not to present the most probable energy future but energy futures that fulfil the target of a fossil fuel free Stockholm county in the year VIII

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE/PROBLEMFORMULERING HÅLLBAR UTVECKLING GLOBAL RÄTTVIS FÖRDELNING AV ENERGITILLGÅNGAR OCH EMISSIONER SYSTEMGRÄNSER/ANTAGANDEN GEOGRAFISK GRÄNS TID - REFERENSÅR MILJÖKONSEKVENSER Klimatpåverkan från Direkt och Indirekt energianvändning Livscykelanalys NORMALÅRSKORRIGERING KLASSNING AV BRÄNSLEN Fossila Bränslen Förnyelsebara bränslen Övriga Bränslen SEKTORSSINDELNING METODOLOGI SCENARIOTEKNIK/FRAMTIDSSTUDIER OLIKA TYPER AV SCENARIER BACKCASTING STUDIENS METODIK NULÄGESBESKRIVNING STOCKHOLMS LÄN BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNING DEMOGRAFI NÄRINGSLIV, KULTUR, UTBILDNING NATUREN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS LÄNS MILJÖMÅL ENERGIFLÖDEN ÅR ENERGITILLFÖRSELN Fossila Bränslen Biobränslen Elenergi Avfall, Värmepumpar och Övrigt OMVANDLING Fjärrvärme Elenergi Stadsgas FÖRLUSTER ENERGIANVÄNDNINGEN I STOCKHOLMS LÄN Hushållssektorn Servicesektorn Industrisektorn Transportsektorn FJÄRRKYLA IX

14 3.2.6 TRENDERNA FÖR STOCKHOLMS LÄNS ENERGIANVÄNDNING UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER BERÄKNING AV UTSLÄPP EMISSIONSFAKTORER UTSLÄPP FRÅN EL-; FJÄRRVÄRME- OCH STADSGASPRODUKTION EMISSIONER FRÅN SLUTANVÄNDARE STOCKHOLMS DISTRIBUTIONSNÄT FÖR ENERGI KRAFTNÄTET FJÄRRVÄRMENÄTET STADSGASNÄTET FÖRÄNDRINGAR I FJÄRRVÄRMESYSTEMET BIOBRÄNSLEELDAT KRAFTVERK I VÄRTAN SAMMANKOPPLING AV SÖDRA OCH CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄTET UTVECKLA SCENARIER FÖR AKTIVITETSNIVÅER BEFOLKNINGSUTVECKLING I STOCKHOLMS LÄN FRAM TILL BNP-UTVECKLING FRAM TILL BUSINESS AS USUAL ENERGIBEHOVET HUSHÅLLSSEKTORN SERVICE OCH INDUSTRISEKTORN TRANSPORTSEKTORN SAMMANSTÄLLNING AV SEKTORERNAS BAU-SCENARIER INGÅR FOSSILA BRÄNSLEN I STOCKHOLMS LÄN ENERGIFÖRSÖRJNING 2050? Fossila bränslen i hushålls och service sektorn Fossila bränslen i transportsektorn FRAMTIDA ENERGITILLGÅNGAR I STOCKHOLMS LÄN POTENTIAL FÖR FÖRNYBARA BRÄNSLEN STOCKHOLMS LÄN SVERIGE SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER OCH DERAS POTENTIALER (FÖR ATT NÅ FOSSILBRÄNSLEFRITT STOCKHOLMS LÄN 2050) PASSIVHUS & LÅGENERGIHUS SITUATIONS OF OPPERTUNITY VÄTGAS I TRANSPORTSYSTEMET SOLEN SOM ENERGIKÄLLA MINSKA KORTVÄGA RESOR It ersätter resor (arbetsresor och tjänsteresor) Bilpooler Flexibel kollektivtrafik Varudistribution ENERGIEFFEKTIVARE FORDON FÖR PERSONTRANSPORTER SPÅRBILSSYSTEM BIOGAS FRÅN HUSHÅLLENS MATAVFALL FÖRBÄTTRADE GODSTRANSPORTER ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIN FLEXIBLARE BOSTADSYTOR RESULTAT - FRAMTIDSBILDER FRAMTIDSBILD ENERGIANVÄNDNINGEN I FRAMTIDSBILD X

15 5.2 FRAMTIDSBILD ENERGIANVÄNDNINGEN I FRAMTIDSBILD ENERGITILLFÖRSELN FÖR FRAMTIDSBILDERNA DISKUSSION SLUTSATSER REFERENSER BILAGA A Emissionsfaktorer för energibränslen och energislag BILAGA B Energibalans Stockholms län BILAGA C Energibehovet 2050 Business as usual BILAGA D Utsläpp från el-, fjärrvärme och stadsgasproduktion BILAGA E Energinivåer för åtgärder och deras potentialer BILAGA F Framtidsbildernas energinivåer XI

16 XII

17 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 - Backcastingmetodikens arbetsgång (Egen figur efter J. Swahn och M. Höjer och L.-G. Mattsson) Figur 2 - Gröna kilar (från RTK, kartor, grönstrukturen) Figur 3 - Energiflöden i Stockholms län 2003 (Egen figur efter [25], [26],[28]) 21 Figur 4 - Andelen insatt bränsle i den nordiska elproduktionen 2003 (Källa: Nordel [30]) Figur 5 - Energianvändningen i Stockholms län ( Källa: [25]) Figur 6 - Energianvändningen per capita i Stockholms län (Källa: Beräknad efter uppgifter ifrån SCB [17],[25]) Figur 7 - Klimatpåverkan [kg CO 2 -ekv./mwh] per växthusgas (Källa: Tabell 13) Figur 8 - Emissioner per sektor i Stockholms län 2003 (Källa: Egna beräknade uppgifter) Figur 9 - Stamnätet i Stockholm län (Bild från Energiförsörjningen , RUFS [24]) Figur 10 - Regionnätet i Stockholms län (Bild från Energiförsörjningen , RUFS [24]) Figur 11 - Fjärrvärmenätet i Stockholms län (från Säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät [37]) Figur 12 - Stadsgasnätets utbredning (från Fortums hemsida) Figur 13 - Befolkningsutvecklingen i Stockholms län (Källa: Beräknade värden baserad på [39], [40]) Figur 14 - Bostadsytan i Stockholms län, förväntad utveckling (Källa: se Tabell 19) Figur 15 - Energianvändningen i hushållssektorn 2050 (Se 8BILAGA C.1) Figur 16 - Energibehovet i service- och industrisektorn 2050 (Se 8BILAGA C.2) Figur 17 - Energianvändningen i transportsektorn 2050 (Se 8BILAGA C.3) Figur 18 - Stockholms läns energianvändning 2050 ( Källa: Sammanställning av Figur 15, Figur 16 och Figur 17) Figur 19 - Energianvändningen per capita i Stockholms län 2050 (Källa: Beräkningar efter Figur 18 och avsnitt 4.1.1) Figur 20 - Prognoser för utvecklingen av förnyelsebara bränslen i transportsektorn 2050 (Källor: [62], [63], [64]) Figur 21 - Energianvändningen i passivhus (Källa: Egna beräknade uppgifter baserad på [72], se 8BILAGA E.1) Figur 22 - Energieffektivisering i hushållssektorn med Situations of Oppertunity (Källa: Tabell 20 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.2) Figur 23 - Energieffektivisering i servicesektorn med Situations of Oppertunity (Källa: Figur 16 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.2) Figur 24 - Energieffektivisering hos persontransporterna med Väte i transportsystemet (Källa: Figur 17 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.3) Figur 25 - Elproduktion genom solceller 2050 (se 8BILAGA E.4) Figur 26 - Energieffektivisering av persontransporterna med IT (Källa: Figur 17 samt egna beräkningar, se 8BILAGA E.5) Figur 27 - Bilpool - Förändring av energibehovet för persontransporter (Källa: Figur 17 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.6) XIII

18 Figur 28 - Flexibel kollektivtrafik - Energieffektiviseringen av persontransporterna (Källa: Figur 17 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.7) Figur 29 - Varudistribution - Energieffektiviseringar med hemkörning (Källa: Beräknade uppgifter baserade på [56], [58], [83], se 8BILAGA E.8) Figur 30 Energieffektivare fordon för persontransporter Energieffektivisering av persontransporter (Källa: Se Figur 17 samt beräknade uppgifter baserade på [56], se 8BILAGA E.9) Figur 31 - Spårbilssystem, spårtaxi i olika nivåer (från SIKA [86], ill. Hans Kyhlberg) Figur 32 - Spårbilssystem på Götgatan (från SIKA [86], ill. Hans Kyhlberg) Figur 33 - Spårbilssystemet på den trånga delen av Götgatan (från SIKA [86], ill. Hans Kyhlberg) Figur 34 - Spårtaxi - Förändring i energianvändningen (Källa: Figur 17 samt beräknade uppgifter, se 8BILAGA E.10) Figur 35 - Biogas från matavfall - Biogasproduktion 2050 (Källa: Beräknade uppgifter baserad på [88], [89], se 8BILAGA E.11) Figur 36 - Effektivare godstransporter - Förändring av energibehovet för godstransporter (Källa: Figur 17 samt beräknade uppgifter baserad på [56], [90], se 8BILAGA E.12) Figur 37 - Energieffektivisering i industrin - Förändring i energibehovet (Källa: Figur 16 samt beräknade uppgifter baserad på [91], [92], se 8BILAGA E.13) Figur 38 - Flexiblare bostadsytor - Förändring i energibehovet för hushållssektorn (Källa: Figur 15 samt beräknade uppgifter baserad på [45], [93], se 8BILAGA E.14) Figur 39 - Framtidsbild 1:s kombination av åtgärder Figur 40 - Framtidsbild 1 - Förändrat energibehov 2050 per sektor Figur 41 - Framtidsbild 1 - Förändrat energibehov 2050 per energislag/bränsle 84 Figur 42 - Framtidsbild 2:s kombination av åtgärder Figur 43 - Framtidsbild 2 Förändrat energibehov per sektor Figur 44 - Framtidsbild 2 - Förändrat energibehov 2050 per bränsle Figur 45 - Energitillförsel 2050, jämförelse mellan förnyelsebara energitillgångar och energibehovet i Stockholms län enligt Framtidsbild 1 respektive XIV

19 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 - Sammanställning av några globala energiscenarier... 5 Tabell 2 - Sektorsindelning Tabell 3 - Energitillförsel Stockholms län 2003 [GWh] ( Källa: [25]) Tabell 4 - Tillförsel av fossil bränslen Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25]) Tabell 5 - Tillförsel av biobränslen Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25], [26]) Tabell 6 - Insatt bränsle i fjärrvärmeproduktionen Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25]) Tabell 7 - Insatt bränsle i elproduktion Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25]) Tabell 8 - Insatt bränsle och råvaror vid stadsgasproduktion Stockholms län 2003 [MWh] (Källa: [28]) Tabell 9 - Förluster vid omvandling och distribution Stockholms län 2003 [GWh]* (Källa: [25], [26], [27],[28]) Tabell 10 - Energianvändningen i hushållssektorn i Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25]) Tabell 11 - Energianvändningen i service-, industri- och transportsektorn i Stockholms län 2003 [GWh] (Källa: [25], [26], [27], [28]) Tabell 12 - Global Warming Potential Tabell 13 - Emissioner från el-, fjärrvärme- och stadsgasproduktion samt emissionsfaktorer i Stockholms län 2003 (Källa: Egna beräknade uppgifter baserad på [25],[26],[27], [28]) Tabell 14 - Förändring i Fortums bränslemix samt produktion 2010 (Källa: Fortum [38]) Tabell 15 - Befolkningsutveckling enligt RUFSens två alternativa scenarier (Källa: Beräknade uppgifter utifrån RUFS [39]) Tabell 16 - BNP-utvecklingen per år [%] (Källa: [41], [42]) Tabell 17 - Sammanställning av specifik energianvändning för bostadsytor från olika framtidsstudier Tabell 18 - Specifik energianvändning Tabell 19 - Ytutveckling inom hushållssektorn (Källa: [50] samt egna beräknade uppgifter, se 8BILAGA C.1) Tabell 20 - Energibehov Hushållssektorn 2050 [GWh] ( Se 8BILAGA C.1) Tabell 21 - Sammanställning av specifik energianvändning i lokaler från olika framtidsstudier Tabell 22 - Antaganden om specifik energianvändning i lokaler år Tabell 23 - Sammanställning över prognoser för trafikarbetes utveckling i Stockholms län och nationellt (År 2003 : index =100) Tabell 24 - Transportslagens utveckling till 2050 (Källa: Valda värden från Tabell 23) Tabell 25 - Trafikarbete, specifik energianvändning för Transportsektorn 2003 (Källa: [56], [57], [58], [59] samt beräknade uppgifter utifrån angivna källor, se 8BILAGA C.3) Tabell 26 - Stockholms läns potential för förnybara bränslen, tillförsel (Källor: [66], [67], [68]) Tabell 27 - Sveriges biobränslepotential, tillförsel [TWh] (källa: Kommissionen mot oljeberoende [69]) XV

20 Tabell 28 - Uppskattade potentialer av inhemska energislag (Källa: Energiläget [8] och Sameprojektet [42]) Tabell 29 - Specifik energianvändning för Situations of Oppertunity (Källa: Tabell 18 och [73]) Tabell 30 - Specifik energianvändning för fordon för persontransporter samt förändring (Källa: [56]) Tabell 31 - Jämförelse av energianvändning och utsläpp 2003 och 2050:s framtidsbilder (se 8BILAGA F.1 och 8BILAGA F.2) XVI

21 1 INTRODUKTION 1.1 BAKGRUND Sedan industrialismens början har Stockholmsregionen utvecklats från en småstad till en storstad. Som bas för denna utveckling har den omgivande miljön utnyttjas och exploaterats för att åstadkomma den ekonomiska och sociala utveckling som skett. Idag, i en alltmer globaliserad värld nyttjar och exploaterar Stockholmsregionen inte bara sin omgivande miljö men också; eller kanske framförallt miljön i fjärran länder. På samma sätt förflyttas också en del av de miljöproblem som följer av resursutnyttjande och exploatering. En miljöfråga, som alltmer har utvecklats till en etisk och moralisk fråga och som är ett globalt miljöproblem är den om vår påverkan på jordens klimat. På senare år har klimatproblematiken klättrat upp på agendorna hos beslutsfattare, forskarvärlden och enskilda samhällsmedborgare. Även om osäkerheterna fortfarande är stora i vissa frågor t ex hur och vilken omfattning klimatet påverkas av en höjd medeltemperatur så uttrycker IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) att det är mycket sannolikt att den höjning av jordens medeltemperatur som hittills observerats beror på höjda halter av växthusgaser [1]. Den s.k. växthuseffekten är förutsättningen för liv på jorden, för utan vår atmosfärs förmåga att fånga in och bevara solens långvågiga strålning (och jordens egen kortvågiga strålning) så skulle jordens medeltemperatur ligga på ca -19 C istället för som idag ca +14 C [2]. Det som oroar oss idag är den förstärkta växthuseffekten där antropogena utsläpp av s.k. växthusgaser ökar atmosfärens förmåga att bevara värmen och därav som följd en höjd medeltemperatur. Det finns flera växthusgaser, koldioxid (CO 2 ), vattenånga (H 2 O), metan (CH 4 ) och ozon (O 3 ) finns naturligt i atmosfären och det mest förekommande. Koldioxid är även den vanligaste förekommande bland de antropogena emissionerna tillsammans med metan, dikväveoxid (N 2 O), olika karboner och freoner. Koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären mäts i ppm (eng. parts per million) och koncentrationen av koldioxid har ökat från förindustriella nivåer på ca 280 ppm till ca 380 ppm för år 2005 [1]. Man har även uppskattat att jordens medeltemperatur har stigit med 0,74 C under det senaste århundradet ( ) med en osäkerhet om ±0,18 C [1]. De framtida emissionsscenarier (6 st) som IPCC gör förutspås framtida sannolika temperaturhöjningar av jordens medeltemperatur till 2100 och spänner ifrån +1,1 C 1 upp till +6,4 C 2. De antropogena utsläppen av växthusgaser beror till stor del av vår användning av fossila bränslen som har bildats och lagrats i jordskorpan upp till miljontals år. Vid förbränning av fossila bränslen sker ett nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Frågan som ställts är hur vi kan minska och lindra den klimatpåverkan som vårt energiberoende samhälle bygger på, fokus har framförallt legat på vårt beroende av fossila bränslen. 1 B1 scenario, [1] 2 A1FI scenario, [1] 1

22 En hållbar utveckling är ett övergripande nationellt mål inom svensk politik och därigenom också regional politik vilket har utryckts bl.a. i "En svensk strategi för hållbar utveckling" [3]. Hållbar utveckling som begrepp myntades av Norges statsminister Gro Harlem Brundtland i den s.k. Brundtlandkommissionens (eller World Commission on Environment and Development) rapport Our Common Future. Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov utan av att äventyra framtida generationer behov och omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Att minska naturresursförbrukningen, energianvändningen och därmed även emissioner av växthusgaser omfattas av begreppet hållbar utveckling. Länsstyrelsen i Stockholms läns ansvars- och politikområden berör alla dessa aspekter (ekologiska, sociala och ekonomiska) och man verkar för en hållbar utveckling i regionen genom alla de mål som finns inom de politikområden som länsstyrelsen verkar inom (Berit Pettersson, Länsstyrelsen i Stockholms län). Dock finns inga specifika mål för hållbar utveckling utan hållbar utveckling uppnås genom en ständig process av måluppfyllelse eller genom avvägning av målen. Ca 40 % av Stockholms län energianvändning har sitt ursprung i fossila bränslen eller ca 21,5 TWh (exklusive elens andel av fossilt ursprung) vilket till stor del bidrar till länets utsläpp av växthusgaser på 11 Mton (5,9 ton per capita) 3. Att minska användningen av fossila bränslen ligger i linje med ett långsiktigt mål om att nå ett hållbart samhälle, samtidigt har energianvändningen stadigt ökat under de senast årtiondena och troligtvis kommer att fortsätta göra så om inte åtgärder sätts in. Det är en stor utmaning som Stockholmsregionen tillsammans med andra västländer står inför; att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser samtidigt som en fortsatt utveckling (såsom vi hittills upplevt) kräver mer energi och naturresurser. 1.2 SYFTE/PROBLEMFORMULERING Målet med studien är att med bakgrund av Stockholms stads målsättning att bli fossilbränslefritt till år 2050 skapa framtidsbilder med hjälp av scenariometodik av ett fossilbränslefritt Stockholms län år I denna studie där målbilden är i centrum och frågan som ställs är inte om Stockholms län kan bli fossilbränslefritt utan på vilket sätt energianvändningen ser ut i ett framtida fossilbränslefritt Stockholms län? Framtidsbilderna ska visa på ett möjligt framtida Stockholms län som kan realiseras utifrån de förutsättningar som finns lokalt, regionalt och globalt. Fokus ligger på energianvändningen i Stockholms län och hur denna kan förändras för att utesluta användandet av fossila energikällor. Genom att skapa ett hållbart energisystem kan möjligheten om att nå ett hållbart samhälle till stor del vara uppfyllt. Frågorna som följer av en vision om ett fossilbränslefritt Stockholms län är många. Ser ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 ut som det gör idag? Måste vår välfärdsnivå minska för att ett sådant mål skall uppfyllas eller skapas det istället nya möjligheter för utveckling i regionen? 3 Egna beräknade siffror, se avsnitt

23 Syftet med att presentera olika framtidsbilder om ett fossilbränslefritt Stockholms län stimulera aktörer, beslutsfattare och enskilda samhällsmedborgare att engagera sig och genomföra de förändringar som leder mot ett fossilbränslefritt samhälle. Framtidsbilderna presenteras i form av två scenarier som skiljer sig åt på olika punkter men som uppfyller målet om ett fossilbränslefritt Stockholms län. Vägen till det fossilbränslefria Stockholms län ligger utanför denna studie även om framtidsbilderna kan ge mer eller mindre klara uppfattningar om vilka beslut måste fattas, satsningar som måste till, omstruktureringar etc. Anledningen att detta steg utelämnas beror på att det kräver en analys över de beslutsprocesser vilka kommer att vara av avgörande betydelse för att framtidsbilderna ska kunna bli verklighet. Vidare bör även frågan om rådighet analyseras för att se vilka aktörer som har eller kommer att ha inverkan på utvecklingen inom energianvändningen i Stockholms län. En ekonomisk analys över vilka investeringar som måste till och vilka aktörer som bör betala dessa behövs för att på ett klart och tydligt sätt visa på hur framtidsbilderna kan realiseras. Analys över dessa områden har utelämnats i denna studie på grund av begränsningar i framförallt tid och arbetsinsats men kan vara av intresse för fortsatta studier. 1.3 HÅLLBAR UTVECKLING Begreppet hållbar utveckling har fått en stor spridning över hela världen sedan dess introduktion efter Brundtlandkommissionens arbete. Definitionerna av begreppet och dess efterföljande tolkningar är många men innebörden är oftast desamma. 3 huvudsakliga delar brukar ingå i tolkningarna av hållbar utveckling [4], nämligen; i. Behovet av att långsiktig bevara ekosystemens och naturresursernas bärkraft ii. Rättvis fördelning mellan och inom generationer iii. Inom ramen för (i) och (ii) bevara eller öka livskvalitet och välfärd Eftersom denna studie vill visa på en förändrad energianvändning i Stockholms län år 2050 är det främst andra punkten (ovan) som är av betydelse för studien GLOBAL RÄTTVIS FÖRDELNING AV ENERGITILLGÅNGAR OCH EMISSIONER I ljuset av hållbar utveckling behöver energitillgångar och utsläppen av växthusgaser fördelas jämt mellan jordens innevånare. Av detta följer ett behov av att fastställa målnivåer som är förenliga med det hållbara samhället både för Stockholms län såväl som för världen. Europeiska rådet deklarerade redan 1996 nödvändigheten att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2 C (jämfört med förindustriella nivåer) vilket rådet bekräftade åter igen i mars En sådan begränsning innebär en stabilisering av koncentrationen CO 2 -ekvivalenter i atmosfären under 550 ppm enligt rådet. Den svenska regeringens proposition Svensk klimatstrategi [5] antagen av riksdagen föreslog som mål ett utsläpp av växthusgasekvivalenter på 4.5 ton/år/capita till år 2050 samt att stabiliseringsnivå av växthusgaser under 550 ppm i likhet med europeiska rådets beslut. IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) är en panel av internationella exporter som löpande utvärderar forskningsläget kring klimatet, dess förändringar, 3

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

REFERAT. Pernilla Lönn

REFERAT. Pernilla Lönn REFERAT Utvärdering av effektstyrningssystemet EnergiDirigent ur ett miljöperspektiv Pernilla Lönn EnergiDirigent är ett styr- och mätsystem som ingår i E.ON:s produktsortiment för effektivare energianvändning.

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Förutsättningar idag och imorgon för. kraftvärmeverk. främst eldade med biobränsle

Förutsättningar idag och imorgon för. kraftvärmeverk. främst eldade med biobränsle Företagsekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatarbete Juni 1994 Förutsättningar idag och imorgon för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle biobränsle- eldade, 13 stora fj v verk >250GWh

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt En pilotstudie Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt - En pilotstudie Bengt Johansson, Daniel K. Jonsson,

Läs mer

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Delrapport R A P P O RT 6 4 8 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 Beställningar Ordertel:08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:natur@cm.se

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer