Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt serviceprogram för Västerbottens län"

Transkript

1 Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER

2 Innehållsförteckning Sid A. Sammanfattning 2 B. Inledning 3 C. Erfarenheter av tidigare programperiod 4 D. Analys 4 E. Avgränsningar och definitioner 14 F. Den regionala processen, partnerskapet och kommunalt 15 deltagande G. Kopplingar till övriga program för regional tillväxt 16 H. Hållbar utveckling 17 I. Övergripande mål 18 J. Prioriterade områden Stöd till kommersiell service 2. Samordnings- och samverkanslösningar 3. Ny teknik och innovativa servicelösningar 4. Ny kunskap och kompetensutveckling K. Uppföljning och utvärdering 23 Bilagor Bilaga 1: Handlingsplan 2014 Bilaga 2: Kommunbeskrivningar Bilaga 3: Rekommendationer för hemsändningsbidrag 1

3 A. Sammanfattning Det övergripande målet med länets regionala serviceprogram är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Programmet ska vara ett styrande dokument för prioriteringar av resurser och insatser. Inom ramen för ett arbetspartnerskap har en intern arbetsgrupp hos Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med tjänstepersoner från främst kommunernas näringslivs- eller utvecklingsavdelningar och från Region Västerbotten utarbetat det regionala serviceprogrammet för Västerbottens län. Partnerskapet har träffats två gånger och däremellan haft täta mail- och telefonkontakter. Vid en av träffarna har särskilt inbjudna föreläsare deltagit för att bidra med information inför partnerskapets prioriteringsdiskussioner. Länsstyrelsen har tagit fram analysmaterial, utfallsstatistik och erfarenhetsinsamling från tidigare programperiod, medan kommunerna framför allt bidragit med material och uppgifter om serviceplaner och utbud för sina respektive kommuner och med förslag och synpunkter på insatser. Kommunerna har under arbetets gång inhämtat synpunkter från lokalt näringsliv, ideella aktörer med flera. Vid remissförfarande har synpunkter och förslag inkommit från ett större antal organisationer, såväl offentliga som kommersiella, privata och ideella. Analysen visar på en fortsatt befolkningsminskning i flera av länets 15 kommuner. Minskningen gäller främst barn och unga personer i arbetsför ålder samtidigt som det sker en ökning vad gäller äldre personer. I många av länets kommuner förväntas därför såväl den offentliga som kommersiella servicen påverkas en utveckling som utgör en utmaning för näringslivets utvecklingsförutsättningar och för inflyttning. De inomregionala skillnaderna är dock stora. Den demografiska utvecklingen ställer krav på effektiva lösningar för service och tjänster. Med utgångspunkt i den analys av servicebehoven som genomförts har fyra insatsområden prioriterats. Prioriterade insatsområden i länets regionala serviceprogram är 1. Stöd till kommersiell service 2. Samordnings- och samverkanslösningar 3. Ny teknik och innovativa servicelösningar 4. Ny kunskap och kompetensutvecklingsinsatser Inom ramen för det 5-åriga regionala serviceprogrammet kommer årliga handlingsplaner med konkreta insatser att utformas. Handlingsplanen för 2014 redovisas i bilaga 1. 2

4 B. Inledning Uppdraget Länsstyrelsen har under 2013 fått regeringens uppdrag att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden för Västerbottens län. Tillgången till kommersiell service ska vara utgångspunkten för programmets insatser. Programmet ska utarbetas och genomföras i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Programmet ska utarbetas med hänsyn till och med tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare programperioden Programmet ska bygga på en analys av behoven i länet och de ska utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan genomföras under perioden. Vidare ska programmet utformas för att i möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt. Det regionala serviceprogrammet ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 mars Programmet ska därefter genomföras från och med den 1 april Redovisning av uppdraget Redovisningar avseende hur genomförandet av det regionala serviceprogrammet fortskrider ska ske årligen enligt anvisningar i Tillväxtverkets riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Tillväxtverket kommer att årligen, med början den 31 mars 2015, sammanställa och redovisa till Regeringskansliet hur länen genomför sina respektive regionala serviceprogram. Slutrapport för hela programperioden ska lämnas senast den 28 mars Bakgrund till programarbetet Tillgänglighet till grundläggande service för kvinnor, män och företag är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet. Inom Attraktionskraft Sverige arbetar regeringen med att tydliggöra och utveckla de frågor som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Visionen är att Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Tillgänglighet till service är en av många viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara tillväxtpotentialen i hela landet. Arbetet inom de regionala serviceprogrammen har resulterat i nya samordningslösningar exempelvis mellan kommuner, företag och det civila samhället. Nya typer av mötesplatser har vuxit fram och kopplingen mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling har blivit tydligt. För att skapa en god miljö där det är attraktivt att starta och driva företag är insatser som bidrar till en god servicenivå betydelsefulla. Regeringen anser att arbete i programform skapar förutsättningar för en ökad helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer och insatser. Arbetet ska enligt regeringens beslut fortsätta inom ramen för de regionala serviceprogrammen I januari 2014 tillsatte regeringen en särskild utredare som ska undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Syftet med stödet är att medborgare och företag i dessa områden också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå av sådan service. Ett delbetänkande ska lämnas senast den 31 augusti 2014 och en slutredovisning senast den 31 mars

5 C. Erfarenheter av tidigare programperiod Länets ytmässiga storlek, långa avstånd och negativa förändring av befolkningsstrukturen i stora delar av länet har bidragit till en kraftig minskning de senaste decennierna av antalet butiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygdsområdena. För många har tillgängligheten till service försämrats. Genom stödet till kommersiell service, Förordning (2000:284), har utvecklingen delvis kunnat bromsas. Kommunerna har ett ansvar för att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Genom arbetet i programform ser vi ett ökande engagemang från kommunernas sida. Nya samordningslösningar och innovativa lösningar har utvecklats och prövats inom ramen för projekt i tidigare regionalt serviceprogram. Detta arbete behöver utvärderas ytterligare och många påbörjade insatser måste få möjlighet att fortsätta liksom nya att påbörjas. Tillräckliga resurser måste finnas såväl lokalt som regionalt för att bevaka utvecklingen, initiera insatser, genomföra och följa upp åtgärder. Regionalt serviceprogram för Västerbottens län pekade ut två insatsområden som särskilt prioriterade: Stöd till kommersiell service enligt förordning 2000:284 respektive Servicelösningar. Samverkan skedde främst med Landsbygdsprogram och med det Regionala tillväxtprogrammet för Västerbotten, dels i samband med programskrivningsarbete och dels för finansiering av åtgärder. Övrig finansiering utgjordes bland annat av Länsstyrelsens anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och extramedel från regeringen för serviceinsatser. Sedan 2009 har en handfull landsbygdsbutiker lagts ner medan antalet drivmedelsanläggningar i gles- och landsbygd inte förändrats. Länsstyrelsen har årligen beviljat mellan 8 och 17 butiker/mackar investeringsbidrag. Trots möjligheterna till investeringsstöd är det i vissa fall svårt att ekonomiskt kunna genomföra sina investeringsbehov. Antalet försäljningsställen i länet som beviljats servicebidrag har ökat från fem till åtta årligen. Hemsändningsbidraget till kommunerna har ökat under perioden och uppgår f n till ca 2 miljoner kr årligen. Totalt har Länsstyrelsen årligen lämnat stöd till kommersiell service med 4-6 miljoner kr. Inom området servicelösningar har ett 15-tal projekt genomförts för att försöka få till stånd samordningslösningar för olika servicefunktioner, servicepunkter i butiker, innovativa servicelösningar, studier av tillgänglighet till kommersiell service, kartläggning av betaltjänster, mentorinsatser för butiker, information om lokal upphandling m m. Av de serviceprojekt som genomförts under perioden finns ett antal goda exempel på samverkan mellan olika parter och som kommer att kunna ligga till grund för följdprojekt eller för nya projekt. Några viktiga erfarenheter från arbetet med insatserna och som bör vägas in i nu aktuellt program är betydelsen av tidig förankring och tydligt fokus på långsiktiga lösningar. Erfarenheter från tidigare programperiod är också behovet av processledning. Otillräckliga resurser för processledning har, särskilt under programperiodens senare del, försvårat ett kontinuerligt och aktivt samarbete inom partnerskapet, kontinuitet i utvecklingsarbetet och arbetet med uppföljning och utvärdering. D. Analys Västerbotten är ett ytmässigt stort län och utgör 13 procent av Sveriges yta. Med knappt fem invånare per km 2 är länet betydligt glesare befolkat än riket som helhet. 4

6 Av länets drygt invånare bor 73 procent i de två största städerna vid kusten. 12 av länets 15 kommuner har mindre än invånare. De stora inomregionala skillnaderna utgör en utmaning på flera sätt. En fortsatt urbanisering leder till minskat underlag för lokal service och i förlängningen utglesning av både kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygd. Perioden miste exempelvis 24 orter i länet sin sista butik. Efter Norrbotten är Västerbotten det län där flest personer har längre än 20 minuter till närmsta dagligvarubutik. Detsamma gäller för drivmedelsstationer. Länsstyrelsen har sedan 2013 ansvar för regionala lösningar för grundläggande betaltjänster i områden i länet där marknaden inte tillgodoser behovet. År 2013 hade drygt personer i länet längre än 30 km till närmaste betaltjänstställe. Befolkning I länet bor män och kvinnor, totalt personer av dessa är barn under 15 år. Sedan 1970-talet har Västerbotten har haft en positiv befolkningstillväxt där befolkningen ökat med mer än personer och enligt Statistiska centralbyråns befolkningsframskrivning fram till år 2030 förväntas befolkningen fortsätta öka. Dock är den positiva befolkningstillväxten starkt koncentrerad till bostads- och arbetsorterna Umeå och Skellefteå samt till Umeås grannkommun Vännäs, vilket till stor del beror på korta pendlingsavstånd. Sammanlagt bor personer i kustkommunerna. Befolkningens åldersstruktur och tillväxt varierar kraftigt både mellan och inom olika kommuner. I Bjurholm, som är landets minsta kommun, bor cirka personer jämfört med Umeå kommun vars befolkning är knappt personer. 1 En befolkningsprognos från Tillväxtanalys visar att, med några få undantag, befolkningen i kommunerna i länet väntas minska och att det framförallt är barn, unga och personer i arbetsförålder som minskar medan antalet äldre väntas öka. I kommuner med minskande befolkningsunderlag kan tillgängligheten till både kommersiell och offentlig service påverkas, en utveckling som minskar områdets attraktion för etablering av företag och inflyttning. Kartan visar befolkningsspridningen år 2011 i Västerbottens län. 1 Regionfakta. Västerbottens län-fakta och perspektiv. Url: Hämtad

7 Tillväxt och företagande Länets näringsliv bygger i hög grad på basnäringar som gruvor, trä, skog och vattenkraft samtidigt som nya så kallade kreativa näringar växer fram liksom forskningsintensiva verksamheter inom bland annat högtrycksteknik och bioteknik. Små och medelstora företag dominerar, men länet har också stora världsbekanta företag så som Boliden Mineral AB och Volvo Lastvagnar AB. 20,1 procent av Västerbottens företag drivs av kvinnor. År 2009 var 74 procent av länets sysselsatta verksamma inom näringsgruppen service, 22 procent inom tillverkning och 4 procent inom areella näringar/ej specificerat. Flest kvinnor är sysselsatta inom vård/omsorg och utbildning medan männen finns inom byggverksamhet, transport/magasinering och tillverkning/utvinning. År 2012 var 23,3 procent av kvinnorna förvärvsarbetande jämfört med 25, 8 procent av männen. I Västerbottens län finns sju samebyar och rennäringen utgör levebröd för personer i länet. Sammanlagt finns det cirka 120 renskötselföretag. Rennäringen är ett av de främsta uttrycken för samiskt levnadssätt och samisk kultur i Sverige. Besöksnäringen har en stor utvecklingspotential i länets gles- och landsbygd. Viktiga förutsättningar för att utveckla attraktiva besöksmål är, förutom naturupplevelser, goda kommunikationer och tillgänglighet till servicefunktioner av olika slag. Global konkurrens och arbetsmarknadens ökade krav på utbildning gör att företag och individer attraheras av platser med goda förutsättningar för utbildning, arbete, företagande, boende, kommunikationer, kultur och god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Länets företag har goda möjligheter att öka sin konkurrenskraft genom att utveckla användningen av de digitala möjligheterna exempelvis genom marknadsföring på internet och ökad webbhandel. Den väl utbyggda digitala infrastrukturen skapar möjligheter för företagen att öka sin effektivitet och stärka sina kopplingar mot marknader och kunder. Ett ökat användande av digitala affärsmodeller och till exempel e-handel är särskilt betydelsefullt i glesbefolkade områden där den lokala marknaden är begränsad. Samtidigt finns fortfarande områden i länet där man saknar tillgång till bredband och problem bl a med säsongmässig överbelastning. För utveckling av boendemiljöer och företag i hela länet behövs en tillfredsställande tillgänglighet till såväl kommersiell som offentlig service. Genom samverkan och samordningslösningar mellan offentliga och kommersiella aktörer, den sociala ekonomin, företag och akademi skapas förutsättningar för attraktiva livsmiljöer och välfärd i hela länet. Infrastruktur På grund av långa avstånd och gleshet är länet starkt beroende av bra kommunikationer för gods-, post- och persontransporter. Bra kommunikationer liksom en god tillgång till digital uppkoppling är en förutsättning för att nyttja landsbygdens potential både för företagande, boende och besökare. Länets glest befolkade områden präglas av många mindre arbetsmarknader med en begränsad variation av bransch- och yrkesområden, vilket medför behov av ökad arbetspendling. Ytterligare samordnings- och utvecklingsinsatser för tillförlitlighet, funktion och kvalitet behövs inom både person- och godstransportsektorn. En flexibel och väl fungerande kollektivtrafik bidrar till att göra Västerbottens län rundare och mindre vilket också skapar möjligheter för både kvinnor och män att arbeta inom större geografiska arbetsmarknadsområden. Generellt pendlar män längre sträckor än kvinnor och kvinnor använder i högre grad kollektivtrafik. Vidareutvecklade kommunikationer och digital uppkoppling möjliggör större arbetsmarknader, bättre tillgång till service och ökad konkurrenskraft för företag. 6

8 Gällande mobiltäckningen är generellt är täckningen i det tätbefolkade kustlandet bra, medan i det mer glesbefolkade inlandet och fjällen fortfarande finns områden som helt saknar mobiltäckning. Täckningen påverkas av val av telefonioperatör, mobiltelefon, överbelastning och terräng. Bra mobiltäckning blir allt viktigare eftersom det sker ett teknikskifte där stora delar av det gamla ledningsnätet i länet byts ut mot ett mobilt nät. Detta är otillfredsställande både ur krisberedskaps- och servicesynpunkt. Detta problem är uppmärksammat av Länsledningen som deltar i dialogmöten med Post- och telestyrelsen som är den myndighet som ansvarar över bland annat telekommunikationer i Sverige. Tillgång till bredband är enligt regeringen en demokrati- och rättighetsfråga. Det nationella målet är att vi ska ha bredband i världsklass. Hög användning av informationsteknik (IT) är något som anses gynna Sverige när det gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga i en allt mer globaliserad värld. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen utan bara skapa goda förutsättningar för den. Tillgången till internet har ökat för varje år i Sverige, från två procent år 1995 till 89 procent år Bredbandsutbyggnaden har börjat plana ut medan själva användningen av internet ökar. En anledning är att allt fler skaffar sig Smartphones och/eller surfplattor som kräver en mobil uppkoppling. Anslutning via 3G/4G-nätet ökar och förväntas även fortsättningsvis öka. DSL-uppkopplingen är inte längre den vanligaste formen för internetuppkoppling. 2 Västerbottens län har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Den snabba utvecklingen inom det digitala fältet innebär dock att nätet ständigt måste förbättras och underhållas samtidigt som delar av länet fortfarande saknar tillgång till bredbandsnätet. Sammanlagt har 62 procent av länets befolkning tillgång till bredband via fibernät på 50 Mbits/s eller mer, jämfört med rikets 40 procent. Länsstyrelsen och kommunerna finansierar ett antal bredbandsprojekt vars syfte är att nå områden som i dag saknar bredband. Kartan till vänster nedan visar länets kommunhuvudorter anslutna till ett sammanhängande bredbandsnät. Nätet sträcker sig vidare mot bland annat Vasa i Finland, Mo i Rana och Hattfjelldal i Norge. Kartan till höger visar det optiska fibernätet som binder samman länets huvudorter. Fibernätet följer dalgångarna där de flesta tätorterna finns, vilket innebär att fibertillgängligheten för människor i skogsbygden är bristfällig. Om invånare på dessa platser ska ta del av och vara en del av den tekniska utveckling som nu pågår måste åtgärder vidtas. Detta kan exempelvis vara att höja täckningsgraden för den fasta och mobila ITinfrastrukturen. Det är också viktigt att bibehålla och höja kvaliteten på den redan etablerade infrastrukturen. Källa: AC-NET. Bredbandsstrategi för stadsnätsgrupp och AC-Net i Västerbottens län SCB. Privatpersonernas användning av datorer och internet

9 Internetuppkoppling är en förutsättning för e-samhället där allt fler ärenden och tjänster går att sköta hemifrån. Offentliga förvaltningar, kommuner och statliga myndigheter utvecklar interaktiva tjänster där kunden kan följa sitt ärende och ha kontakt med handläggaren. E-samhället omfattar utnyttjande av IT i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Både offentlig och kommersiell service möter utmaningar som kräver nytänkande och strategiskt nyttjande av IT. Genom detta kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. 3 Den offentliga servicen Långsiktigt strategiska serviceorter i kommunerna är en viktig förutsättning för att bevara en kommersiell och offentlig service som är realistisk och rimlig utifrån geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. I stora delar av länet behövs nya servicelösningar där viss offentlig service samordnas med kommersiell service för att stärka och långsiktigt trygga ett bredare serviceutbud. Under senare tid finns exempel på hur skolnedläggningar på mindre orter medfört utflyttning av familjer och företag. När också annan offentlig service som till exempel Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Polis riskerar att försvinna från landsbygden kommer förutsättningarna för långsiktig överlevnad för den kommersiella servicen att minska. Samtidigt pågår en utveckling med satsningar på e-tjänster som kan leda till bättre tillgänglighet till service, till exempel inom sjukvård. Potential finns för samordningslösningar och för nya innovativa lösningar. Tillgång till hälsocentraler och receptbelagda läkemedel Den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning och stigande genomsnittlig levnadsålder ställer ökade krav på tillgänglighet till sjukstugor, hälsocentraler och apotek liksom på övrig vård och omsorg. Tillgänglighet till hälso- och sjukvård av god kvalitet är en viktig förutsättning för boende och tillväxt i alla delar av landet. För närvarande finns 38 hälsocentraler i länet, varav flertalet är lokaliserade till de befolkningstäta kustkommunerna. I varje kommun finns dock minst en hälsocentral. Sedan den tidigare statliga apoteksmarknaden öppnades för konkurrens 2009 har privata apotek etablerats främst i befolkningstäta områden. Samtidigt har detaljhandeln tillåtits försälja receptfria läkemedel. Syftet är att öka tillgängligheten till läkemedel, bättre service, utökat tjänsteutbud och lägre läkemedelskostnader. Apoteksombud får förekomma på orter där det inte finns apotek och de har en viktig roll som komplement till de fullvärdiga apoteken. Ombuden har tre huvudsakliga uppgifter: de är ombud för försäljning av vissa receptfria läkemedel från lager, de är receptförmedlare samt förmedlare av paket med receptförskrivna och receptfria läkemedel som inte finns i lager hos ombuden. Tjänsteinnehållet kan dock variera mellan olika ombud. Tillgängligheten till receptbelagda läkemedel varierar i länet. I stora delar har befolkningen mer än 20 minuters resväg med bil till ett apotek eller ett ombud där de kan hämta ut sina receptbelagda läkemedel. De platser där tillgängligheten är högre, under 20 minuters resväg, är framförallt kommunernas centralorter och andra tätorter längs kusten. 3 EU kommissionen. En digital agenda för Europa. 8

10 Dagligvaror Det totala antalet dagligvarubutiker i Sverige har minskat med över 26 procent sedan talet. Det är främst de mindre butikerna som minskat kraftigt i antal, med närmare 70 procent, sedan Samtidigt ökar antalet större butiker/stormarknader. I samband med arbetspendling väljer många att handla på stormarknaderna. Minskad köptrohet resulterar i sämre förutsättningar för överlevnad för de mindre landsbygdsbutikerna. Många av de butiker som lagts ner i länet har funnits på orter som tidigare haft fler än en butik, men många orter har också mist sin sista butik. Mellan 1996 och 2002 miste 24 orter i länet sin sista butik och utglesningen av butiksnätet fortsätter. De senaste åren har i genomsnitt en landsbygdsbutik per år upphört och i dag finns ett 45-tal landsbygdsbutiker kvar, se figur nedan. Avståndet mellan länets kvarvarande landsbygdsbutiker överstiger i flertalet fall 15 km. Många av butikerna är ombud/utlämningsställe för till exempel posten, gods, apotek, systembolag, Svenska spel, jakt- och fiskekort och kommunal information. En nedläggning kan därför i många fall innebära avsevärt försämrad servicetillgänglighet. Dagligvarubutiker i Västerbotten Centralort Landsbygd När butiker på landsbygden försvinner innebär det att fler personer får längre resväg till närmsta butik. I Västerbottens län är det vanligast med en resväg med bil på minuter till närmsta butik. Men här finns också områden som har mer än 40 minuters resväg till närmaste dagligvarubutik. Dessa områden ligger främst i inlands- och fjällkommunerna, se karta på sidan 11. För att begränsa eller stoppa utglesningen av butiksnätet och sammanhängande servicefunktioner behövs åtgärder av skilda slag, exempelvis åtgärder för inflyttning som ger ett ökat kundunderlag, ökning av butikens attraktionskraft och kundernas köptrohet, ökad samordning mellan olika serviceslag, översyn av kommunernas upphandlingsmöjligheter, utbildnings- och rådgivningsinsatser för befintliga lanthandlare och för nya handlare i samband med butiksöverlåtelser. 4 Tillväxtanalys. Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service Rapport 2013:04 9

11 Drivmedel Strukturomvandlingen inom drivmedelsbranschen i landet har inneburit att de största bolagen genomfört stora förändringar i sina stationsnät. Mindre lönsamma försäljningsställen har antingen avvecklats eller omvandlats till obemannade stationer. Flera kända varumärken har också profilerats om eller bytt ägare. Under lades ett stort antal stationer i landet ner, en minskning med 12 procent. Denna strukturomvandling ser ut att ha mattats av. På många orter har nya lokala lösningar utvecklats. Det finns exempel där små lokala eller regionala aktörer har breddat sin verksamhet genom att börja erbjuda drivmedel till mindre stationer. Under de senaste åren har utvecklingen stabiliserats. I diagrammet nedan visas utvecklingen i länet av antalet drivmedelsstationer i centralorterna (förutom Skellefteå och Umeå centralort) och i länets landsbygder mellan I januari 2013 fanns sammanlagt 81 drivmedelsstationer. Utvecklingen har varit ganska stabil på landsbygden där en station tillkommit mellan Utvecklingen i centralorterna har däremot varierat. År 2011 fanns 21 drivmedelsstationer i centralorterna, två år senare fanns 30 st. Detta följer den nationella trenden som visar att de största förändringarna i antal försäljningsställen sedan 2009 skett i tätorter och tätortsnära landsbygder, medan antalet i glesbygden varit relativt stabil. Drivmedelsstationer i Västerbotten Centralort Landsbygd I Västerbottens län är det vanligast med en resväg med bil på minuter till närmsta drivmedelsstation. Men här finns också områden som har mer än 40 minuters resväg till närmaste drivmedelsstation, se karta på sidan

12 Tillgänglighet till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i Västerbotten Tillgänglighet till dagligvarubutik i Västerbottens län Källa: Tillväxtanalys Tillgänglighet till drivmedelsstationer Källa: Tillväxtanalys. 11

13 Betaltjänster Möjlighet att betala räkningar, ta ut och sätta in kontanter var tidigare en lagstadgad rättighet. Lagen ersattes 2008/2009 med ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster menas möjlighet att ta ut kontanter, betala räkningar och deponera dagskassor. Vad som menas med tillgång till och rimliga priser har inte preciserats av Riksdagen. Sedan ett tiotal år tillbaka pågår en utveckling där kontantuttagen minskar och betalkortsköpen ökar. Många av de största bankerna tar helt bort eller minskar sina kontors kontanthantering och traditionella bankärenden flyttar ut till kunden själv. Idag är det möjligt att göra kontanta uttag på andra ställen än i bankomaterna och det är möjligt att betala räkningar direkt i Smartphonen tack vare nya tekniska lösningar med webbtjänster och betaltjänstappar. En förutsättning är att det finns fungerande internetanslutning. Den ökande digitaliseringen av bland annat betaltjänster kan medföra att grupper som inte kan eller vill ta till sig den nya tekniken hamnar i ett digitalt utanförskap och blir mer beroende av anhöriga eller kommunen som får hjälpa dem att ta ut kontanter och betala räkningar. Strukturomvandlingen vad gäller uttagsmöjligheterna innebär att bankerna tar bort bankomater samtidigt som andra aktörer som erbjuder uttagsmöjligheter ökar. Under 2013 försvann 25 bankomater i länet, samtidigt tillkom nya uttagsmöjligheter i bland annat dagligvarubutiker och i andra uttagsautomater. Diagrammet nedan visar utvecklingen av bankomater och uttagsautomater under i Västerbottens län. Med bankomater menas SEB, Nordeas, Swedbank, Handelsbanken och Danske banks gemensamma uttagsautomater (bankomater) och med uttagsautomater menas ICA-butiker som har ICA-banken, Kontantens uttagsautomater, betalombudstjänster samt andra dagligvarubutiker som erbjuder kontanta uttag. 80 Bankomater och uttagsautomater i Västerbottens län Bankomater Uttagsautomater Källa: Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster i Västerbottens län

14 År 2013 fanns minst en servicebox, en uttagsautomat och en bank med kontanthantering i varje kommun i Västerbottens län. Betaltjänsterna är oftast placerade i centralorterna. Mer än personer i länet hade mer än 30 km till närmsta betalstation år 2013 enligt siffror från Tillväxtanalys. Ofta fungerar betaltjänsterna och internetuppkopplingen bra i tätorterna, men med ökad belastning på telenät och internet vid exempelvis högtider, marknader och turistsäsong kan problem uppstå att få tillgång till kontanter. Tillgänglighet till betalningsförmedling Med betalningsförmedling menas fysiska platser där kontanta inbetalningar eller transfereringar från konton kan göras till en annan mottagare. De serviceformer som ingår är bankkassa samt tjänst mot bankkonto. Källa: Tillväxtanalys. Länsstyrelserna har sedan 2009 bevakat hur tillgången till de grundläggande betaltjänsterna fungerar i landet. Idag har flera länsstyrelser, bland annat Västerbottens, anställt en processledare som arbetar med frågan. För närvarande pågår också ett arbete inom Näringsdepartementet med att ta fram en förordning om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) har uppdraget att utforma föreskrifter till förordningen. Förhoppningsvis kommer förordning och föreskrifter att kunna börja tillämpas under 2014 eller

15 E. Avgränsningar och definitioner Utgångspunkten för de insatser som genomförs inom ramen för det regionala serviceprogrammet är att främja tillgången till kommersiell service i serviceglesa områden i Västerbottens län. Insatserna ska stärka aktörer som tillhandahåller bland annat dagligvaror och drivmedel på orter med strategisk betydelse för befolkning och näringsliv. Arbetet ska också främja olika samordningslösningar för kommersiell och offentlig service samt främja infrastrukturen som utgör en grundförutsättning för service som efterfrågas av boende och företagare. Geografiska avgränsningar Det regionala serviceprogrammet belyser brister i servicetillgängligheten för framför allt boende och företag utanför de större kommunernas centralorter. Umeå, Skellefteå och Lycksele centralorter beskrivs därför inte närmare. De prioriterade insatser som programmet omfattar fokuserar på de geografiska områden där servicetillgängligheten är eller riskerar att bli otillfredsställande. Definition av service Begreppen offentlig service och kommersiell service i detta regionala serviceprogram definieras enligt följande: Offentlig service: verksamhet som genomförs eller finansieras med offentliga medel och som erbjuds och är tillgänglig för allmänheten. Kommersiell service: affärsinriktad verksamhet som tillhandahålls av privata aktörer. Definition av glesbygd, landsbygd, centralort, tätort och strategisk serviceort En i stödsammanhang använd definition av glesbygd är: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större orter, sysselsättning och service. Med landsbygd avses: områden med liknande förhållanden som i glesbygd men med kortare avstånd till större orter och service. När det gäller Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service gäller att stöd får lämnas i områden där servicen är gles. Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd får lämnas. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Med centralort menas kommunens huvudort. Med tätort avses en ort med minst 200 invånare i samlad bebyggelse med normalt högst 200 m mellan husen (SCB). Med strategisk serviceort menas i detta program en ort som av kommunen utpekats som särskild viktig för tillgången till service i ett område. Också i andra serviceorter tillhandahålls service av olika slag. 14

16 F. Den regionala processen, partnerskapet och kommunalt deltagande Länsstyrelsen erhöll regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt serviceprogram för Västerbotten i maj Närmare föreskrifter från Tillväxtverket lämnades i månadsskiftet september/oktober 2013 och i slutet på oktober genomförde Tillväxtverket en konferens inför länens arbete med de regionala serviceprogrammen. Länsstyrelsen har ett sedan länge frekvent och väletablerat samarbete med kommunernas näringslivs- och landsbygdsfunktioner inte minst i samband med ärenden angående företagsstöd och stöd till kommersiell service. Länsstyrelsen Västerbotten organiserade en intern arbetsgrupp för arbetet och tillskrev i oktober 2013 länets 15 kommuner och Region Västerbotten med begäran om att utse deltagare i ett arbetspartnerskap. Partnerskapet, som främst består av näringslivsansvariga och utvecklingsstrateger, utsågs i november I mitten på december 2013 genomförde Länsstyrelsen ett första partnerskapsmöte för information om det kommande arbetet med framtagning av programmet och dess genomförande. Partnerskapet uppmanades att samla in synpunkter på problem och möjligheter, utvecklingsbehov och förslag på lösningar som underlag till programskrivningsarbetet genom att engagera det lokala näringslivet, ideella aktörer, föreningar och befolkningen i övrigt i kommunen. Länsstyrelsen har strukturerat arbetet, genomfört analyser och samlat in uppgifter från kommunerna. I mitten på februari 2014 genomförde Länsstyrelsen en andra träff med partnerskapet där fokus låg på erfarenheter från tidigare regionala serviceprogram, inkomna synpunkter från lokala föreningar, organisationer, kommunerna och prioritering av insatser i det kommande programmet. Bedömningen är att det lokala och regionala förankringsarbetet kommer att kunna utvecklas ytterligare under programperioden allt eftersom övriga program för regional tillväxt färdigställs och beslutas och möjligheterna till medfinansiering för olika serviceprojekt klargörs. Ett utkast till regionalt serviceprogram för Västerbotten skickades ut på formell remiss i slutet på februari till kommunerna, Region Västerbotten, branschorganisationer, företagsorganisationer, handikapp- och pensionärsorganisationer, offentliga servicegivare med flera. Regionalt serviceprogram för Västerbotten beslutades av landshövding Magdalena Andersson den 12 mars 2014 och skickades till regeringen (Näringsdepartementet) den 13 mars Genomförandet av programmet påbörjas den 1 april 2014, i första hand insatser som prioriterats för genomförande i den årliga handlingsplanen. Övriga insatser kan komma att startas upp först när finansiering kan sökas från exempelvis Landsbygdsprogram Partnerskapet, som främst består av kommunernas näringslivs- eller landsbygdsutvecklare, har en viktig roll i det fortsatta arbetet i samband med kommunal serviceplanering och också genom sina kontakter med bland andra det lokala näringslivet och föreningar. Partnerskapet kommer att delta i genomförandeprocessen för programmet och i arbetet med uppföljningar och utvärderingar, framtagning av årliga handlingsplaner och information om programmet. Kommunen har en nyckelroll i lokala utvecklingsfrågor. De tar fram detalj- och översiktsplaner, ansvarar för vård, skola och omsorg och arbetar med landsbygdsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Samordningen av kommunal service, privat och ideellt serviceutbud är en viktig uppgift. Kommunen ska planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av statligt stöd till butiker och drivmedelsanläggningar i gles- och landsbygd kan 15

17 bedömas. Kommunen gör upphandling till skolor med flera i landsbygdsområdena och kan i viss utsträckning utforma sitt upphandlingsunderlag så att exempelvis lanthandelsbutiker kan komma ifråga som leverantör. Sammansättningen av arbetspartnerskapet borgar för stora möjligheter till ett levande och flexibelt regionalt serviceprogram med utbyte av information, synpunkter, erfarenheter, förslag och lösningar. G. Kopplingar till övriga program för regional tillväxt Det regionala serviceprogrammet kommer att ha kopplingar till bland annat Regionalt strukturfondsprogram för investeringar och i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland , Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län och regionalt handlingsprogram för Landsbygdsprogrammet Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västerbotten Den regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande strategidokument för hållbar tillväxt i länet. Den ska vara vägledande för alla som arbetar för att Västerbotten ska vara en region med goda livsvillkor, välstånd och med utvecklingsmöjligheter för regionens invånare. I strategin utpekas sex delstrategier: 1. Samhällen som inkluderar och utvecklar människor 2. Strukturer för innovation 3. Miljödriven utveckling 4. Investeringar i utbildning och kompetens 5. Platsbaserad näringslivsutveckling 6. En tillgänglig och utåtriktad region Inom den första delstrategin prioriteras bland annat samvekan och nya lösningar för service och tjänster samt digitala lösningar för ökad välfärd och effektivitet. Den sista delstrategin prioriterar bland annat god tillgång till digital uppkoppling. Strukturfondsprogram för Övre Norrland Ett förslag till program är framtaget och kommer att omarbetas efter regeringens och EUkommissionens synpunkter. Slutligt program beräknas vara klart våren/sommaren I de regionala förutsättningarna tas bland annat upp den demografiska utvecklingen upp och behovet av effektiva lösningar för att säkerställa tillgången på service och tjänster. Investeringsprioriteringar är bland annat ökad utbyggnad av bredband och höghastighetsnät och att stödja införandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin. Insatser där en tydlig koppling till landsbygdspolitikens mål finns ska i första hand genomföras inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogram I Västerbottens regionala genomförandestrategi för Landsprogrammet fanns åtgärden Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden. Målet med åtgärden var att förbättra tillgången till lokal service för konsumenter och företagare. Prioriteringarna var samordning av servicefunktioner och logistiklösningar, test av nya servicelösningar och mentorverksamhet i dagligvarubutiker. 16

18 Ett förslag till nationellt landsbygdsprogram väntas först i slutet av Därefter har Kommissionen sex månader på sig att godkänna programmet. På regional nivå har swotanalyser tagits fram och det arbetas vidare med regionala handlingsplaner. Eventuellt stöd till projekt inom serviceområdet liksom andra projekt väntas inte komma igång förrän efter , främst på grund av det så kallade utgiftstaket för statens utgifter. Den digitala agendan för Västerbottens län Den digitala agendan för Västerbotten beräknas bli klar i juni Agendan ska vara ett strategiskt dokument för effektivare användande av länets befintliga IT-infrastruktur. På grund av en hög åldersstruktur och ett glest befolkat län beräknas cirka västerbottningar stå utanför den digitala gemenskapen. Det innebär att endast 85 procent är delaktiga. Ett mål den digitala agendan har är att antalet digitalt delaktiga i Västerbotten ska öka till 95 procent innan år Den digitala agendan syftar till att samordna åtgärder inom IT-området för att stärka vår konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga men också utveckla samhällets service och säkerställa att alla kan ta del av de möjligheter som skapas, exempelvis genom att skapa ett bättre serviceutbud genom digitala tjänster för både stad och glesbygd. Privatpersoner, företagare och anställda ska inte bara kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder utan även aktivt kunna påverka utvecklingen och skapa nya möjligheter och lösningar. Den digitala agendan ska även påverka möjligheterna för ökad utbyggnad av det mobila tele- och datanätet. H. Hållbar utveckling Hållbarhetsdimensionerna avser jämställdhet mellan kvinnor och män, integration och mångfald, miljö och ekonomi. Dessa ska genomsyra allt regionalt tillväxtarbete. De insatser som genomförs inom ramen för det regionala serviceprogrammet ska beakta alla hållbarhetsaspekterna. I det regionala serviceprogrammet för Västerbotten beaktas den sociala dimensionen genom insatserna för att bibehålla och utveckla en tillfredsställande kommersiell och offentlig service för såväl företag som för boende, för kvinnor och män, äldre och funktionsnedsatta, inflyttade utrikesfödda och besökare. När programmets insatser ska genomföras ska det i tidiga skeden säkerställas att båda könen får inflytande på planerade aktiviteter och att effekterna kommer såväl kvinnor som män till del. Samhället blir allt mer mångfaldspräglat. Många mindre orter tar emot en relativt hög andel utrikesfödda. Genom att ta tillvara alla människors kompetens och erfarenheter kan den regionala utvecklingen gynnas. Det måste säkerställas att projekt och insatser som genomförs inom serviceprogrammet bidrar till att tillvarata alla människors olikheter och att de inte bidrar till diskriminering. En tillfredsställande service för företag och boende i gles- och landsbygder innebär mindre behov av långa inköpsresor och därmed minskat transportarbete och utsläpp. Samordnade inköpsresor kan också begränsa utsläppen. Energikartläggning och -besparing i butiker minskar kostnader och bidrar till förbättrade överlevnadsförutsättningar samtidigt med miljömässiga vinster. Lokal upphandling till skola och omsorg kan bidra till minskade varutransporter liksom lösningar med samordnade varutransporter. Möjligheterna till lokal upphandling kan också förbättra lanthandlarnas ekonomiska lönsamhet. Ekonomisk hållbarhet för lanthandeln och drivmedelshandeln innebär krav på tillräcklig omsättning och lönsamhet. Vid minskande kundunderlag, bristande köptrohet, sjunkande omsättning, betydande investeringsbehov och ökande driftkostnader blir det allt svårare att 17

19 upprätthålla fortsatt drift. När butiksöverlåtelser aktualiseras finns ofta risk för nedläggning i stället. I. Övergripande mål Det regionala serviceprogrammet för Västerbotten har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Programmet ska vara ett styrande dokument för samlandet av resurser och genomförandet av insatser för att uppnå målet. Programmet ska vara vägledande för prioriteringar i arbetet med det statliga stödet till kommersiell service men också för andra offentliga, kommersiella och ideella aktörer som utifrån en helhetssyn kan bidra till målet om en tillfredsställande service i hela länet. Programmet förutsätter omvärldsbevakning och analysarbete för att bli ett verkningsfullt verktyg för behovsbedömningar och prioritering av insatser och åtgärder under hela perioden. J. Prioriterade områden Med utgångspunkt i analysen av behoven i länet, erfarenheter av tidigare serviceprogram och kopplingen till andra program för regional tillväxt prioriteras fyra områden: stöd till kommersiell service, samordnings- och samverkanslösningar, ny teknik och innovativa servicelösningar samt ny kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. Prioriterat Insatsområde 1: Stöd till kommersiell service Många av landsbygdsbutikerna och drivmedelsstationerna har en otillräcklig lönsamhet för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i exempelvis modernisering, energieffektiviseringar, arbetsmiljöåtgärder, uppfyllande av krav enligt lag, utrymmen för tillkommande serviceutbud, utbildning, framtagande av åtgärdsprogram. En attraktiv butik som fungerar som en servicepunkt är en förutsättning för överlevand för butiken/drivmedelsanläggningen. Servicebidrag är en möjlighet för butiker som trots att andra åtgärder prövats inte når upp till en sådan lönsamhet att verksamheten bedöms kunna fortsätta. Bidraget kan möjliggöra fortsatt drift och kombineras ofta med åtgärdsplaner och andra insatser för att trygga försäljningsställets framtid. Hemsändningsbidraget till kommuner som bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken spelar en viktig roll i länet. Förutsättningarna för statligt stöd till kommersiell service regleras av Förordning (2000:284) och de prioriteringar som görs regionalt. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service För att främja kommersiell service får Länsstyrelsen lämna stöd till näringsidkare och kommuner i områden där servicen är gles. Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd får lämnas. Stöd får endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 18

20 Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare. Stöd kan lämnas för att det i gles- och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd kan i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice. Stöd kan lämnas som investeringsbidrag, investeringslån och servicebidrag till näringsidkare och som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Avgränsningar och regionala prioriteringar Stöd kan lämnas i hela länet till sista dagligvarubutiken på en ort och när avståndet till närmaste annan butik uppgår till minst 15 km. Stöd till drivmedelsanläggning kan lämnas i hela länet till sista drivmedelsstationen på en ort om avståndet till närmaste annat försäljningsställe är minst 20 km. Om det finns en dagligvarubutik på orten gäller dock minst 15 km. Om det finns särskilda skäl kan undantag från avståndskriteriet göras. Inför avgörandet om stöd kan beviljas bedöms ortens betydelse som strategisk serviceort för såväl kommersiell som offentlig service för boende/företag/ turistnäring/besökare. Åtgärder i enlighet med gällande förordning om stöd till kommersiell service: Investeringsstöd: Investeringar i exempelvis lokaler och utrustning/inredning, energibesparingsåtgärder. Kompetenshöjande insatser för näringsidkare och anställda Kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram för ökad lönsamhet Kostnader för samlokalisering av försäljningsställen av dagligvaror eller drivmedel eller annat detaljhandels- eller tjänsteföretag Kostnader för investeringar för att uppfylla lag-krav Kostnader för andra investeringar om det finns särskilda skäl Servicebidrag: Kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer om det finns särskilda skäl och andra åtgärder prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga. Max kr per år (i vissa särskilda fall max kr per år till dagligvarubutik). Prövas särskilt för varje år och under högst tre år. Hemsändningsbidrag: Bidrag med max 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändning av dagligvaror till hushåll med behov. Max 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle. Kan också avse kommunens direkta kostnader för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik. Mål: En tillfredsställande försörjning med dagligvaruservice och drivmedel i länet. Aktuella varuförsörjningsplaner finns i varje kommun Genomförare: Länsstyrelsen, kommuner, företag Finansiering: 19

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS15-364 003 Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-10-23 Antagen av kommunstyrelsen 2015-11-24 86 Innehåll

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL YTTRANDE 1(5) Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL Region Jönköpings län har fått rubricerat

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Nuvarande regionala serviceprogram 2010-2013 Nytt regionalt serviceprogram 2014-2018, 14 mars Våra utgångspunkter Stockholms läns regionala serviceprogram

Läs mer

Regionalt serviceprogram 2014-2018. Länsstyrelsen Norrbotten. Camilla Häggström, Carola Medelid, Roger Ylinenpää

Regionalt serviceprogram 2014-2018. Länsstyrelsen Norrbotten. Camilla Häggström, Carola Medelid, Roger Ylinenpää Regionalt serviceprogram Norrbottens län 2014-2018 Titel Författare: Omslagsbild: Kontakt: Regionalt serviceprogram 2014-2018. Länsstyrelsen Norrbotten. Camilla Häggström, Carola Medelid, Roger Ylinenpää

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2. Bakgrund... 5 3. Analys... 6 3.1 Geografiska förutsättningar och befolkning... 6 3.2 Näringsliv... 7 3.3 Dagligvarubutiker på landsbygden... 8 3.4 Dagligvaruservice i

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten .*) A Länsstyrelsen 1(8) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Länsstyrelsen får härmed avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Jämtlands län - Insatser 2016 För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2015

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2015 Jämtlands län - Insatser 2015 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2015 För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda till uppsatta mål har följande konkreta insatser

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Innehållsförteckning Inledning och syfte....3 Avgränsning....3 Kopplingar till andra program....3 Bakgrund........4

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Riktlinjer för regionala serviceprogram. Service som tillväxtfaktor i gles- och landsbygder

Riktlinjer för regionala serviceprogram. Service som tillväxtfaktor i gles- och landsbygder Riktlinjer för regionala serviceprogram Service som tillväxtfaktor i gles- och landsbygder Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Samband mellan regionala serviceprogram och regional tillväxtpolitik...

Läs mer

Kommersiell Serviceplan Ragunda kommun

Kommersiell Serviceplan Ragunda kommun Kommersiell Serviceplan Ragunda kommun 2016-2020 En förutsättning för att skapa tillväxt i samhället är god tillgång till offentlig och kommersiell service. Service är en viktig del av att skapa attraktiva

Läs mer

Fördelning av medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder 2011-2014

Fördelning av medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder 2011-2014 Fördelning av medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder 2011-2014 1 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Tillväxtverkets uppdrag... 3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionalt serviceprogram

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionalt serviceprogram Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionalt serviceprogram 2014-2018. 1 (10) Sammanfattning Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg i samordningen av insatser och aktörer för

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram

Riktlinjer. Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Riktlinjer Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2014 2018 Sammanfattning De regionala serviceprogrammen är viktiga verktyg för samordning av insatser och aktörer i arbetet

Läs mer

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman 1 Service i glesbygd Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars 2015 Catharina Håkansson Boman Utredningens uppdrag Utreda stöd till en grundläggande nivå av kommersiell service

Läs mer

Remiss om investeringsbidrag

Remiss om investeringsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Elisabeth Karlsson 2012-10-16 KS 2012/0632 0480-45 00 83 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss om investeringsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Ansökan om företagsstöd

Ansökan om företagsstöd Ansökan om företagsstöd Anvisningar och blanketter för ansökan om: Stöd till kommersiell service SERVICEBIDRAG Ytterligare information och blanketter finns på länsstyrelsens webbsida www.bd.lst.se 2009-05-27

Läs mer

Uppföljning och redovisning av regionalt serviceprogram

Uppföljning och redovisning av regionalt serviceprogram Uppföljning och redovisning av regionalt serviceprogram 2014-2018 Län/Region: Jämtland Regionala serviceprogram 2014-2018 består av tre typer av dokument 1) Regionalt serviceprogram, vilket utgör ram för

Läs mer

FÖRORD SVFTE. 1.1.1 Hemsändningsbidrag 3 1.1.2Investeringsbidrag

FÖRORD SVFTE. 1.1.1 Hemsändningsbidrag 3 1.1.2Investeringsbidrag JOKKMOKKS KOMMUN Förord Jokkmokks kommuns mål är att bibehålla en levande landsbygd där befolkningen kan bo kvar med en tillfredsställande dagligvaruförsörjning. Till sin hjälp i detta arbete använder

Läs mer

Lokalt serviceprogram

Lokalt serviceprogram Lokalt serviceprogram Kommersiell och offentlig service Varuförsörjningsplan 2016-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokalt serviceprogram Övrigt Kf160926, 161 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07 Working paper/pm 2012:07 Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013 Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets uppdrag att utvärdera de regionala serviceprogrammen åren 2009-2013. Denna rapport

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012. Rapport 2013:04

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012. Rapport 2013:04 Rapport 2013:04 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012 Denna rapport beskriver utvecklingen av kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder i olika delar av Sverige. I

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM. Kalmar län

REGIONALT SERVICEPROGRAM. Kalmar län REGIONALT SERVICEPROGRAM 2014 2018 Kalmar län Regionalt Serviceprogram Kalmar län 2014-2018 Börjar gälla den 1 april 2014. Antagen av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län den 7 mars 2014. Inledning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN 2008-2012 Fastställd av kommunfullmäktige2008-09-29 65 Dnr: KS 2007/361 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Övergripande mål... 4 4. Syfte

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Inledning 3 Bakgrund 3. Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne 6

Inledning 3 Bakgrund 3. Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne 6 Regionalt Serviceprogram Skåne 2010-2013 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Definitioner 4 Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Bilaga 1 Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Untorp, Orsa Foto: Mostphotos Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin och Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Telefon 010 225 00 00 www.lansstyrelsen.se/dalarna

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013 Regionalt Serviceprogram Gävleborgs län 2010-2013 Innehållsförteckning Sammanfattning..3 Bakgrund.3 Definitioner...3 Koppling till andra program och strategier...4 Hållbar utveckling...5 Genomförande...5

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Plan för kommersiell service i Bräcke kommun Antagen av kf 46/2016

Plan för kommersiell service i Bräcke kommun Antagen av kf 46/2016 Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016-2020 Antagen av kf 46/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 1 1.1 Begrepp och definitioner... 3 1.1.1 Kommersiell service... 3 1.1.2 Offentlig service... 3 1.2

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-20 SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1. Inledning...1 Syfte...1 Övergripande mål...1 Horisontella

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010 Regionala serviceprogram delredovisning februari 2010 Tillväxtverket, Östersund Regional samverkan och landsbygdsutveckling Box 3034 831 03 Östersund www.tillvaxtverket.se Har du några frågor om denna

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten www.regionvasterbotten.se Digitala Västerbotten Politikerforum - Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Stockholm, 4 dec 2015 Magnus Rudehäll Digital strateg magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Läs mer

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014 Policy för varuhemsändning Antagen av kf 52/2014 Policy gällande varuhemsändningsbidrag i Bräcke kommun Allmänna riktlinjer Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b)

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b) markförhållanden. Projektens snittkostnad/hushåll har under föregående programperiod varit ca 20 000 kronor för kanalisationen. Under perioden 2014-2020, kan kostnaderna bli något högre då samtliga kostnader

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013. Diarienr: 302-14128-08

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013. Diarienr: 302-14128-08 Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013 Diarienr: 302-14128-08 1 Inledning Detta regionala serviceprogram styr insatser för att försöka främja service på landsbygden. Service på landsbygd

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer