Höghastighetsbanor i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höghastighetsbanor i Sverige"

Transkript

1 Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Jönköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Århus Odense Ålborg Köpenhamn Halmstad Helsingborg Varberg Lund Malmö Stora framtida godsflöden Stora framtida persontrafikflöden Bremen Hamburg KTH Järnvägsgrupp Bo-Lennart Nelldal

2 2

3 Innehållsförteckning Höghastighetsbanor i Sverige Förord...5 Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Metod och avgränsning Persontrafikens utveckling i Sverige Hittillsvarande utvecklingen av persontrafiken Utvecklingen av tågtrafiken Konkurrens mellan snabbtåg och flyg Utveckling av höghastighetståg i Europa Utbyggnaden av infrastruktur Trafikutveckling Marknad för höghastighetståg i Sverige Vad är höghastighetståg? Vad krävs för höghastighetståg i Sverige? Framtida järnvägsnät i Sverige Götalands- och Europabanan Översiktlig beskrivning av infrastruktur Fordon för höghastighetstrafik Trafiksystem Restider Utvecklingen av godstransporterna Hittillsvarande utveckling av godstransportmarknaden Framtida utvecklingsmöjligheter för järnvägstransporter Kapacitetsbehov för godstrafik Kapacitet med och utan höghastighetsnät Dagens trafik på stambanorna Kapacitet med blandad och homogen trafik Kapaciteten på stambanorna med och utan omfattande snabbtågstrafik Förbindelser till kontinenten och europeiskt godsnät Prognoser för Götalands- och Europabanan Transeks prognosmodell för tåg-flyg Prognoser för Götalands- och Europabanan Långsiktiga effekter Effekter av höghastighetsnät Sammanfattning av effekter på transportsystemet Samhällsekonomiska effekter Samhällsekonomiska kalkyler Diskussion och slutsatser Möjligheter med höghastighetsnät Risker med höghastighetsnät Prognoser och samhällsekonomiska kalkyler Klimatfrågans betydelse Behov av forskning och utveckling

4 11 Svar på frågorna i regeringens uppdrag Marknadsmässiga förutsättningar för svenska höghastighetsbanor Effekter på det svenska transportsystemet Effekter av separering av person- och godstrafik Koppling till godskorridorerna på den Europeiska kontinenten Samhällsekonomiska förutsättningar Övriga aspekter på höghastighetsbanor

5 Förord Regeringen har givit Banverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor omfattande Götalandsbanan och Europabanan. Banverket har gett undertecknad vid KTH Järnvägsgrupp i uppdrag att ta fram en underlagsrapport. Bakgrunden är att KTH Järnvägsgrupp har genomfört och medverkat i ett antal studier och forskningsprojekt om höghastighetståg i Sverige. För närvarande medverkar också KTH Järnvägsgrupp i ett antal andra studier om såväl gods- som persontrafiken på höghastighetsbanor och stambanorna. Dessa studier har dock inte blivit klara innan Banverkets studie. Denna rapport bygger därför i huvudsak på tidigare studier och publicerat material. Rapporten försöker ge en relativt heltäckande bild av Götalands- och Europabanan och ett framtida höghastighetståg i Sverige men huvudsyftet har varit att svara på de frågor som framgår av departementets direktiv. Denna rapport har utarbetats på mycket kort tid, i praktiken en månad, och det har därför inte varit möjligt att komplettera och uppdatera tidigare uppgifter annat än undantagsvis. Det gäller särskilt prognoser och samhällsekonomiska kalkyler där det för närvarande pågår mycket arbete inom trafikverken. Det har heller inte när detta skrivs, funnits tillräcklig tid till granskning och språklig bearbetning. Vi hoppas att läsaren har överseende med detta. Rapporten har författats av Bo-Lennart Nelldal under medverkan av Oskar Fröidh, Olov Lindfeldt och Gerhard Troche vid KTH Järnvägsgrupp. Jakob Wajsman, Banverket, har tagit fram godstransportprognoser. Tidigare prognoser som använts som underlag har tagits fram av Kjell Jansson och Chris Halldin, ÅF. Där ej annat anges kommer figurer och tabeller från KTH. Undertecknad svarar för innehåll och slutsatser i rapporten. Projektsponsor har varit planeringschef Katarina Norén och handläggare har varit Håkan Persson verksplanerare på GD stab. Arbetet har diskuterats underhand med en referensgrupp där följande personer ingått: Katarina Norén, Håkan Persson, Sten Hammarlund, Bengt Rydhed, Jens Möller, Roland Palmkvist, Jan Skoglund och Anna Haapaniemi. Stockholm Bo-Lennart Nelldal 5

6 6

7 Sammanfattning Marknad för höghastighetståg finns i Sverige i två korridorer: Dels från Stockholmsregionen mot Norrköping-Linköping och vidare mot Jönköping-Göteborg, dels från Stockholmsregionen längs samma stråk mot Jönköping och därefter mot Helsingborg- Malmö/Köpenhamn och vidare mot Hamburg. I dessa stråk finns både stora ändpunktsmarknader där tåget kan ersätta flyget och stora mellanmarknader där tåget ersätter bil och buss och ger nya resmöjligheter. Det finns dessutom stora godstransportmarknader i dessa stråk. Genom att bygga höghastighetsbanor enbart för snabb persontrafik i hastigheter över 300 km/h kan mycket korta restider på långa avstånd åstadkommas: Stockholm-Göteborg på 2 timmar och Stockholm-Malmö/Köpenhamn på 2h 45min. På kortare avstånd kan man åka från Stockholm till Linköping på 1 timme, till Jönköping på 1h 20min och mellan många av de stora orterna utmed banorna under en timmes restid. Även orter utanför banorna kommer att få kortare restid genom anslutande tåg. De korta restiderna ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för regionförstoring. Människors och företags räckvidd ökar och man kan välja att bo och arbeta på fler orter. Rekrytering av arbetskraft underlättas och bidrar till tillväxten regionalt och i Sverige. Även industrins godstransporter underlättas och särskilt export och import av varor. En fördel med att bygga särskilda höghastighetsbanor är att de flesta snabbtågen kan tas bort från stambanorna och frigöra kapacitet för ökad godstrafik och regionaltåg. Kapaciteten är redan i dag hårt ansträngd på Västra och Södra stambanan. Både person- och godstrafiken har ökat snabbt de senaste åren och efterfrågan finns på fler tåg som inte kan tillgodoses i dag. I första hand finns efterfrågan på fler godståg under dagtid. Genom att bygga höghastighetsbanor kan 2-3 gånger fler godståg köras på stambanorna under dagtid. Effekterna av ett höghastighetsnät på transportsystemet i Sverige blir stora. Det ger en betydande och bestående och minskning av flyg-, bil -, och busstrafik. Stora delar av inrikesflyget i södra Sverige kan ersättas med tågresor med bibehållna eller kortare restider än i dag. Det möjliggör att järnvägen kan ta över stora delar av den utrikes lastbilstrafiken som fraktar stora volymer på långa avstånd med betydande miljöeffekter. Det är ett långsiktigt hållbart transportsystem Järnvägen är det energieffektivaste transportmedlet genom lågt rullmotstånd, det gäller särskilt vid stora transportvolymer som förekommer här. Eldriven järnväg kan köras på el som kan produceras på valfritt sätt från vindkraft till kärnkraft. Därmed kan det bidra till att lösa klimat- och miljöproblemen. Kostnaderna för att bygga ett höghastighetsnät i Sverige uppgår enligt preliminära uppskattningar till ca 100 miljarder SEK i investeringar i bana i Sverige. Det behövs en uppsnabbad planeringsprocess för att kunna genomföras inom rimlig tid. Särskilda finansieringslösningar kan behöva övervägas för att de inte ska tränga ut andra investeringar. Prognoserna har en avgörande betydelse för den samhällsekonomiska kalkylen. En preliminär kalkyl som gjorts med en någorlunda realistisk prognos visar att man får tillbaka investeringskostnaden tre gånger om under dess 60-åriga livslängd. Det är ett mycket högt värde. Samtidigt är det svårt att fånga upp alla effekter av ett så stort projekt i en kalkyl. Slutsatsen blir att de samhällsekonomiska förutsättningarna finns för att bygga ett höghastighetsnät i Sverige, men att det gäller att hitta ett lämpligt sätt att finansiera det på. 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Bakgrund Höghastighetståg har funnits i Europa sedan 1980-talet. I Sverige började möjligheten att bygga särskilda höghastighetsbanor att diskuteras på allvar i början av 1990-talet. Det har hela tiden varit Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg och Europabanan (Stockholm-) Jönköping-Helsingborg/Malmö-Köpenhamn-Hamburg som har varit aktuella. Med höghastighetsbana avses då en nybyggd bana som byggs för mycket snabb persontrafik i hastigheter på km/h. I Sverige har vi sedan Banverket bildades satsat på att uppgradera befintliga banor och bygga vissa nya länkar för tåg med korglutning i hastigheter på km/h. Det är kurvorna som i första hand begränsar hastigheten på järnvägarna. Korglutningen tillsammans med så kallad mjuka boggier gör att man kan köra fortare i kurvorna. Befintliga banor som byggdes på 1800-talet har mycket varierande kurvstandard. Med snabbtåg med korglutning har medelhastigheten kunnat höjas avsevärt. Kostnaden för detta har också varit väsentligt lägre jämfört med att bygga helt nya banor. Det har således varit en mycket effektiv metod att uppgradera den befintliga infrastrukturen och bidragit till att tågtrafiken ökat och tagit marknadsandelar. Banverket har vid ett antal olika tillfällen genomfört utredningar om delar av eller hela höghastighetsnätet. Den så kallad Ostlänken mellan (Stockholm-) Södertälje-Linköping har länge funnits med i Banverkets planering men projektet har aldrig påbörjats. Därefter har Götalandsbanan kommit in i Banverkets planering som en fortsättning av Ostlänken. Där har även sträckan Göteborg-Borås funnits med som en etapputbyggnad en längre tid. Europabanan har däremot inte funnits med i Banverkets investeringsplanering hittills, dock i utredningar som Banverket genomfört. Banverkets planering för Ostlänken och Götalandsbanan var från början inställd på en målhastighet på 250 km/h och var därför inte inriktad på att byggas som riktiga höghastighetsbanor. En anledning till detta var att man såg en möjlighet att uppgradera delar av det befintliga bannätet från 200 till 250 km/h och att man då skulle få en gemensam standard. T.ex. skulle man kunna köra på Ostlänken från Stockholm till Linköping och därefter på Södra stambanan med korglutning i 250 km/h och på så sätt korta restiden. En större utredning av höghastighetståg i Sverige genomfördes av Banverket Resultatet av utredningen blev, som det tolkades och presenterades av Banverket i sin dåvarande framtidsplan, att man förordar att Götalandsbanan byggs i ett långsiktigt perspektiv till omkring 2025, men att man inte såg någon större nytta med Europabanan Jönköping- Helsingborg-Köpenhamn-Hamburg inom överskådlig tid. Det senare motiverades med att det inte fanns någon uppbackning från dansk sida angående länken Helsingborg-Köpenhamn och en fast förbindelse över Fehmarn Bält dels att den lokala funktionen i Sverige mellan Jönköping och Helsingborg inte skulle motivera en sådan investering. Vidare förordade man att bygga för en största hastighet på 250 km/h. Därefter har den konkreta planeringen av Ostlänken kommit igång. Förutom den fysiska planeringen av val av korridor har också möjligheten att genomföra projektet snabbare analyserats. Den utveckling som vi har haft de senaste 10 åren i Sverige har inneburit att 8

9 planeringen av nya järnvägar tar allt längre tid vilket i slutändan också drivit upp kostnaderna. Vid de omfattande analyser som Banverket genomfört av marknaden för Ostlänken och Götalandsbanan så har också frågan om hastighetsstandarden lyfts upp. Banverket har då kommit fram till att om vi ska bygga helt nya banor huvudsakligen för snabb persontrafik så skall de byggas som riktiga höghastighetsbanor. Målstandarden har satts till en största tillåtna hastighet på 320 km/h. Man har funnit att det härigenom går att korta restiderna ytterligare och att merkostnaderna kanske inte blir så stora när man väl måste bygga nytt, eftersom dessa banor inte samtidigt måste anpassas till tung godstrafik. Sedan den danska regeringen beslutat att bygga en fast förbindelse över Fehmarn Bält som planeras stå klar 2018 så har det argumentet mot Europabanan fallit. Vidare har tågtrafiken i Skåne ökat så mycket sedan Öresundsbron öppnades att man från den regionala nivån har börjat planera för en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Därmed inte sagt att alla problem är lösta men det har blivit ett större tryck även på frågan om Europabanan. De senaste åren har både gods- och persontrafiken ökat så mycket att det börjar bli kapacitetsproblem på delar av nätet. Banverket har förklarat vissa bandelar som överbelastade och både gods- och persontrafikoperatörer har inte kunnat få begärda tåglägen tilldelade. Ett högt kapacitetsutnyttjande innebär också att det är svårt att hålla en hög punktlighet. Kapacitets- och kvalitetsfrågan har kommit mer i fokus och då kan man se att byggande av höghastighetsbanor kan bidra till att lösa kapacitetsproblemen. Genom att lyfta bort snabbtågen från det konventionella bannätet kan kapacitet frigöras där för fler godståg och regionaltåg som har en mer likartad genomsnittshastighet. Samtidigt uppnår man en mycket hög kapacitet och kvalitet på höghastighetsnätet om det bara trafikeras med mycket snabba tåg. Dessutom har klimatkrisen och miljöfrågorna kommit i centrum de senaste åren. Det framstår som alltmer uppenbart att någonting radikalt måste göras åt utsläppen där trafiken utgör en väsentlig del. Problemet är också att åtgärder måste göras snabbt nu för att framtida generationer ska få bra levnadsvillkor. Det är uppenbart att höghastighetståg kan ersätta en stor del av inrikesflyget i södra Sverige. Blir restiderna tillräckligt korta så väljer resenärerna tåg i stället för flyg. Likaså kan tåget ersätta bil och buss för många resor och dessutom skapa helt nya resmöjligheter. Detta kan också göras utan uppoffringar för individen. Många andra åtgärder som diskuteras till exempel högre bränslepriser innebär viss uppoffring, medan bättre tågförbindelser tillför ett mervärde. Det är också uppenbart att om näringslivets transportbehov ska kunna tillfredställas utan stora merkostnader så behöver en större del av godstrafiken gå på järnväg. Det gäller inte minst den internationella godstrafiken där järnvägens marknadsandel är väsentligt lägre än i inrikestrafiken trots längre avstånd och stora volymer. Avregleringen har genomförts i inrikestrafiken och inneburit att det både kommit nya operatörer och de gamla har blivit effektivare. I den internationella trafiken finns fortfarande för stora byråkratiska och tekniska hinder. Det finns dock tecken på att godsmarknaden utvecklas mot mer järnvägstransporter. Många godskunder efterfrågar järnvägstransporter men godsoperatörerna har ibland svårt att tillfredställa kundernas önskemål om kapacitet och kvalitet. När behoven väl kan tillfredställas kan kapacitetskraven på järnvägen komma att öka drastiskt. Redan i dag är 9

10 många länkar hårt ansträngda och kapacitetsbehoven kommer att bli stora just på de gamla stambanorna. På Västra stambanan är det mellan Stockholm och Hallsberg och sedan från Hallsberg mot Göteborg där ytterligare flöden tillkommer mot Göteborgs hamn. På Södra stambanan är det framförallt sträckan från (Hallsberg-) Mjölby till Skåne där en stor del av godset fortsätter mot kontinenten med färjor eller på Öresundsbron. Det finns således ett antal faktorer som ligger bakom att Banverket nu fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för höghastighetståg i Sverige: Banverkets eget arbete med inriktningsplaneringen och det faktum att Ostlänken kommit ganska långt i planeringen och närmar sig ett genomförande. Banverkets ställningstagande att Ostlänken/Götalandsbanan i så fall skall byggas som höghastighetsbanor. Beslutet av danskarna att bygga en fast förbindelse tåg- och vägförbindelse över Fehmarn Bält. Ökad efterfrågan i Öresundsregionen sedan Öresundsbron öppnats och som inneburit ett ökat tryck från regionala intressenter på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Kapacitetsproblemen på det nuvarande nätet där Banverket har förklarat bandelar överbelastade. Det innebär att gods- och persontrafikoperatörerna inte kan få beställda tåglägen tilldelade. Höghastighetståg kan öka kapaciteten radikalt för godståg och regionaltåg om de flesta av de snabbaste tågen lyfts över till höghastighetsnätet. Klimatkrisen som både gör att efterfrågan på miljövänliga järnvägstransporter ökar och att man ser tåget som en möjlighet att ersätta flyg- bil- och lastbilstransporter samtidigt som restiderna blir kortare och transportkostnaderna kan bli lägre. Det faktum som alltid har funnits att höghastighetsbanor ger genom väsentligt kortare restider kraftigt ökad tillgänglighet inom regioner och mellan regioner i Sverige och från Sverige till kontinenten. Syfte Syftet med denna utredning är att ge en samlad bild av de marknadsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor i form av Götalandsbanan och Europabanan. Denna studie skall utgöra en del i förberedelserna inför åtgärdsplaneringen Syftet är att visa de samlade effekterna på det svenska transportsystemet. Effekterna på en separering av snabb persontrafik och godstrafik och övrig persontrafik skall belysas. Syftet är också att belysa hur järnvägsnätet kan anknytas till godskorridorerna på kontinenten. Resultatet ska utgöra ett underlag till den infrastrukturproposition som regeringen avser att föreslå riksdagen under hösten

11 1.2 Metod och avgränsning Metod Metoden är i första hand att sammanställa och analysera tidigare material om höghastighetståg i Sverige samt prognoser och kapacitetsanalyser för godstrafik och övriga persontåg på stambanorna. KTH Järnvägsgrupp har genomfört och medverkat i ett antal studier av höghastighetståg i Sverige: Europakorridoren ett bredband för fysiska transporter (2001) Banverkets utredning om höghastighetståg i Sverige 2003 som också innehöll en genomgång av ett stort antal tidigare rapporter Europabanan utbud, prognoser och samhällsekonomi (2003) Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta (forskningsprojekt i samarbete med WSP) Andra rapporter som har utnyttjats som underlag är VTI-rapportern Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa från 2005 och Banverkets rapport Prognos 2010 och verklig utveckling från år För närvarande genomför KTH Järnvägsgrupp en studie av effekterna på godstrafiken av Götalandsbanan och Europabanan och medverkar i en annan studie med persontrafikprognoser. Dessa studier hinner dock inte bli klara innan Banverkets studie ska vara klar. Avgränsning Den rapport som KTH kan utarbeta på den korta tid som står till förfogande måste i huvudsak bygga på de tidigare studierna. Något omfattande nytt material kommer inte att kunna tas fram. Syftet har varit att beskriva effekterna av ett höghastighetsnät i Sverige. Någon analys av alternativ till detta ingår inte i uppdraget. Fokus ligger på de marknadsmässiga förutsättningarna, kapacitetsfrågorna och prognoserna. Förutsättningarna för de samhällsekonomiska kalkylerna håller på att omprövas och de nya förutsättningarna kan inte implementeras fullt ut i detta arbete. Likaså håller trafikverken på att definiera förutsättningarna för prognoserna enligt det så kallad EET-alternativet (Energi Effektiva Transporter). Inte heller dessa är helt klarlagda när denna rapport skrivs. Osäkerheten i de framtida förutsättningarna får i stället belysas med känslighetsanalyser. När det gäller prognoser och prognosmetoder så fokuserar vi på resultaten och på de metodproblem som finns särskilt när det gäller prognoser av långväga järnvägsresor och höghastighetståg. Det är således inte i första hand ett vetenskapligt inlägg utan syftar till att peka på svårigheter och möjligheter att prognostisera nya transportsystem som höghastighetståg. Forskarna kommer alltid att vilja diskutera och utveckla prognosmetoder och samhällsekonomiska kalkyler så någon slutgiltig lösning kommer aldrig att finnas. Å andra sidan så måste till slut besluten fattas av regering och riksdag och man måste bestämma sig för vilket transportsystem vi vill ha. Prognoser och kalkyler utgör en del av beslutsunderlaget men fattar inte automatiskt besluten. 11

12 2 Persontrafikens utveckling i Sverige 2.1 Hittillsvarande utvecklingen av persontrafiken Den totala transportmarknadens utveckling Det transportsystem som vi har i Sverige i dag har i mångt och mycket formats efter andra världskriget. I detta avsnitt skall först utvecklingen under perioden beskrivas i form av utbud och efterfrågan på transporter. Denna kunskap är viktig för att förstå varför det ser ut som det gör i dag och hur det kan komma att se ut i framtiden. Perioden kan grovt delas in i fem delar: : Stark ekonomisk tillväxt i kombination med privatbilens expansion, flygets introduktion och järnvägens kontraktion : Den ekonomiska tillväxten avtog på grund av energikrisen liksom bilismens utveckling, prisrelationerna förändrades, flyget expanderade och järnvägens negativa utveckling bromsades upp : Den ekonomiska tillväxten blev negativ, det totala resandet minskade, bilismen stagnerade, flyget kom in i en kontraktionsfas och en investeringsfas påbörjades i järnvägar : Ekonomisk återhämtning, det totala resandet ökar åter, tågtrafiken ökar genom nya tåg och nya banor, den långväga busstrafiken ökar genom avregleringen : Flygets kris som följd av den 11 september, lågprisflyg och lågpriståg etableras, bussen stagnerar och klimatkrisen introduceras. År 2007 var det totala persontransportarbetet mer än 5 gånger större än 1950 räknat i personkilometer (antal resor x reslängd). Utvecklingen av den privata konsumtionen är den omvärldsfaktor som är bäst korrelerad till utvecklingen av persontransportarbetet. Den privata konsumtionen styr både utvecklingen av bilinnehavet och resandet i sig. I början av 1950-talet dominerade tåget den interregionala marknaden med en marknadsandel på 73 % nästan exakt samma andel hade bilen uppnått år Det interregionala resandet blev åtta gånger större 2007 än Tågets marknadsandel av de interregionala resorna var 16 % år På den regionala marknaden hade tåget i början av 1950-talet en marknadsandel på 33 % som minskade till 2 % år 1968 och har därefter ökat till drygt 4 % år Det regionala resandet femdubblades framförallt på grund av att bilen genererade nya resmöjligheter som också innebar en omstrukturering av boende, arbetsplatser och service. Sett i ett längre tidsperspektiv har det för tåget skett en förskjutning mot mer interregionala och mindre regionala resor, men under de senaste åren har det regionala resandet på lite längre avstånd ökat igen. För de lokala resorna inom tätorterna kan i regel inte tåget utnyttjas utan här delar bilen, kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken på transportarbetet. 12

13 600 Privat konsumtion och persontransport-arbete Index 1950= Persontransportarbete Privat konsumtion Figur 2.1: Privat konsumtion och persontransportarbete Personbilar i trafik per 1000 Pe rs on bil ar/ in vå na re Figur 2.2: Utveckling av bilinnehavet

14 Under perioden ökade bilinnehavet från 40 personbilar/1000 invånare till 460 och bilbeståndet från till 4,2 miljoner personbilar i trafik. Vägnätet byggdes ut och den genomsnittliga tillåtna medelhastigheten på de viktigaste Europavägarna ökade från 71 km/h 1958 till drygt 100 km/h Ett exempel på hur medelhastigheten med bil och tåg utvecklats framgår av figur 2.3 på nästa sida som visar relationen Stockholm-Malmö. Bensinpriset har realt sett varit relativt konstant sett i ett långsiktigt perspektiv. Från år 1951 sjönk bensinpriset successivt fram till år 1973 från index 100 till index 75 för att därefter öka till index Samtidigt hade den disponibla realinkomsten per capita mer än fördubblats till index 250 år I förhållande till inkomsten är således bensinen i dag endast hälften så dyr i dag som i början av 1950-talet. Det totala tågutbudet nästan halverades från ca 100 miljoner tågkilometer 1950 till 55 miljoner tågkilometer 1993 men fjärrtågsutbudet ökade från 10 till 35 miljoner tågkilometer. Samtidigt ökade flygutbudet från nära 0 till 59 miljoner flygkilometer 1990 för att därefter minska till ca 42 miljoner flygkilometer 1995 bland annat som följd av resemomsen och avregleringen. Tåget uppnådde år 1999 i absoluta tal sitt historiskt sett största transportarbete som därefter har ökat till 10,4 miljarder personkilometer år Det totala tågutbudet var 83 miljoner tågkilometer Bakom detta ligger utbyggnaden av nya banor och ökat utbud med moderna tåg. Om man betraktar den totala trafikutvecklingen under efterkrigstiden domineras bilden helt av privatbilismens expansion. Biltrafikens utveckling har dock kommit av sig tre gånger: under oljekrisen 1974, under energikrisen och den ekonomiska krisen och under den ekonomiska krisen under första hälften av 1990-talet. Ökningen av bilinnehavet synes dock ha stagnerat sedan år Kollektivtrafiken har varit ganska konstant och tappade marknad till privatbilen fram till 1974 då energikrisen gav ett ordentligt volymtillskott som delvis blev bestående. Den kom in i en ny utvecklingsfas efter 1979 då länshuvudmannareformen genomfördes. Den regionala busstrafiken samordnades och började byggas ut och samtidigt infördes låga och enhetliga taxor inom länen. Flyget hade sin expansionsfas då utbudet ökade snabbt i och med att jetplanen introducerades och resandet ökade också som följd av lågpriser. Flyget tog marknadsandelar från tåget och bussen. Flyget drabbades av moms på resor 1991 men har därefter legat relativt konstant. Flyget har avreglerats men samtidigt har snabbtågen introducerats och tagit marknadsandelar av flyget. Framförallt utrikesflyget drabbades av 11-september-krisen som även påverkade matarresorna med inrikesflyg. På de senaste åren har dock utrikesflyget ökat snabbt. Den långväga busstrafiken ökade i början på 1970-talet då veckoslutsbussar etablerades. Detta reglerades sedan och busstrafiken stagnerade men utvecklingen tog fart igen genom avregleringen De senaste åren har utökade lågpriser på tåg och flyg inneburit att den långväga busstrafiken åter stagnerat. 14

15 Medelhastighet Stockholm-Malmö med snabbaste tåg och med bil enligt skyltad hastighet Tåg Bil Km/h Figur 2.3: Utveckling restid i form av medelhastighet för bil och tåg Stockholm- Malmö(överst) och Stockholm-Göteborg (nederst) 160 Medelhastighet Stockholm-Göteborg med snabbaste tåg och med bil enligt skyltad hastighet 140 Tåg Bil Km/h

16 160 Persontrafik utveckling Miljarder personkilometer Totalt Bil 20 Kollektivt 0 Övrigt Källa: Jakob Wajsman, Banverket Figur 2.4: Utveckling av det totala persontransportarbetet Persontrafik markandsandelar % Marknadsandel % 80% Bil 60% 40% 20% Övrigt Kollektivt 0% Figur 2.5: Utveckling av det totala persontransportarbetets fördelning på bil, kollektivtrafik och övrigt 16

17 7 Långväga kollektivtrafik - utveckling Miljarder personkilometer Tåg Flyg Buss Källa: Jakob Wajsman, Banverket Figur 2.6: Utveckling av långväga resor i personkilometer Långväga resor - marknadsandel kollektivtrafik 25% Andel % av personkilometer 20% 15% 10% 5% Tåg Flyg Buss (osäker) 0% Källa: Jakob Wajsman, Banverket Figur 2.7: Utveckling av järnvägens marknadsandel för långväga resor

18 Miljarder personkilometer Kortväga kollektivtrafik -utveckling Buss Spårtrafik totalt Tåg T-bana/ spårväg Källa: Jakob Wajsman, Banverket Figur 2.8: Utveckling av kortväga kollektivtrafikresor i personkilometer % Marknadsandel kortväga kollektivtrafik Andel % av personkilometer 10% 8% 6% 4% 2% Buss Spårtrafik Tåg T-bana/ Spårväg 0% Källa: Jakob Wajsman, Banverket Figur 2.9: Utveckling av kollektivtrafikens marknadsandel för kortväga resor

19 2.2 Utvecklingen av tågtrafiken Utvecklingen av persontrafiken på järnväg i ett långsiktigt perspektiv framgår av figur 2.10 nedan. Under perioden expanderade privatbilismen snabbt och tågutbudet minskade successivt. En tillfällig svacka var tågledarstrejken Under den första energikrisen 1974 då det också var bensinransonering under en kort period ökade tågtrafiken kraftigt. Nästa ökning kom 1979 vid den andra energikrisen då också lågpriser infördes på tågen genom ett politiskt beslut. Under 1980-talet minskade resandet något. 12,0 10,0 Persontrafik på järnväg Klimatfrågans påverkan? Lägre tågpriser Högre bensinpris Flygkonkurrens Minskat utbud Miljarder personkilometer 8,0 6,0 4,0 Bilens expansion Energikris 1 Ransonering Tågledarstrejk Energikris 2 Lågpris tåg Moms På resor Nya banor Nya tåg Resor >100 km 2,0 Resor<100 km 0, Källa: Järnvägsgruppen KTH Figur 2.10: Utvecklingen av persontrafik på järnväg talet inleddes med en kraftig minskning som följd av moms på resor. Därefter börjar en ny utvecklingsperiod på grund av investeringarna i nya banor och nya tåg som en konsekvens av det trafikpolitiska beslutet Vartefter banorna blev klara förbättrades utbudet kraftigt och det totala resandet blev år 1999 större än någonsin tidigare. Trafiken fortsatte att öka till år 2004 då det totala resandet minskade något som följd av minskat utbud och ökad flygkonkurrens. Under 2005 började resandet öka igen och såväl under 2006 som 2007 ökade resandet kraftigt. Järnvägsgruppen KTH har på uppdrag av Banverket undersökt utbud och priser på ett stort urval av järnvägslinjer varje år Sammanfattningsvis visar dessa data tydligt att medelhastigheten höjts kraftigt framförallt på längre avstånd och att turtätheten samtidigt ökat både i fjärrtrafiken, regionaltrafiken och de lokala trafiksystemen. Investeringarna i infrastruktur och nya tåg har resulterat i 50 % fler tåg som går minst 20 % snabbare. Sammantaget har det inneburit en ökning av de kortväga resorna med 120 % och de långväga resorna med 50 % från 1991, som var den lägsta nivån efter att resemomsen införts, till 2007 som är den högsta nivån hittills. Det är framförallt den storregionala trafiken och den interregionala snabbtågstrafiken som ökat mest. Den storregionala trafiken har ökat beroende på att nya banor har byggts som trafikeras av snabba tåg med hög turtäthet såsom Svealandsbanan, Mälarbanan och Öresundstågen. 19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 1: Internationell jämförelse ANNA-IDA LUNDBERG Marknadsandel tåg av tåg-flyg- Beroende på restid med tåg Rapport Stockholm 2011 TRITA-TEC-RR 11-001 ISSN

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa VTI notat 26-2005 Utgivningsår 2005 Reviderad 2005-10-24 www.vti.se/publikationer Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson Förord Denna rapport har framtagits

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer